SZTÁR

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán.

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán. Erre enged kö­vet­kez­tetni a sztár leg­fris­sebb in­ter­ne­tes posztja.

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Bár meg­be­szél­ték...

Bár meg­be­szél­ték, hogy az íté­let után a csa­lád ba­la­toni há­zá­ban ün­ne­pel­nek majd, végül még­sem ér­ke­zett meg a Kos­suth-díjas szí­nész.

Elképesztő fotó került elő a két magyar sztárról

Elképesztő fotó került elő a két magyar sztárról

Ba­rát­sá­guk ka­masz­ko­ruk­ban kez­dő­dött, ami­kor együtt utaz­tak kül­földre egy tá­bo­ro­zásra. Egyi­kü­ket sem is­mer­tük fel a képen!

Ba­rát­sá­guk ka­masz­ko­ruk­ban kez­dő­dött, ami­kor együtt utaz­tak kül­földre egy tá­bo­ro­zásra. Egyi­kü­ket sem is­mer­tük fel a képen!

Angelina Jolie hiába próbálná eltiltani a gyerekeket Brad Pitt-től

Itt a bizonyíték: Angelina Jolie hiába próbálná eltiltani gyerekeit Brad Pitt-től

Apák napja al­kal­má­ból gye­re­ke­i­hez uta­zott a szí­nész. Úgy érzi, exe hi­bája, hogy a gye­re­kek ke­ve­set van­nak vele.

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

Balázs Andi bevallotta, mi az, amire még az esküvőnél is jobban vágyik

A szí­nésznő sze­retne már anya lenni.

A szí­nész­nő­nek há­rom­szor is meg­kér­ték a kezét. Ám van, amire még job­ban vá­gyik...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára még idén nyá­ron sor kerül.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra.

Ez ám a test! Csősz Boglárka bikiniben mutatta meg formás idomait

Ez ám a test! Csősz Boglárka bikiniben mutatta meg formás idomait

A Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sztárja nem­csak ru­há­ban szem­re­való...

A Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sztárja nem­csak ru­há­ban szem­re­való...

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú. Az egyik, ha eszébe jut el­vesz­tett ba­rátja, Bajor Imre, a másik, ha pró­bálja fel­emelni a kezét.

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú. Az egyik, ha eszébe jut el­vesz­tett ba­rátja, Bajor Imre, a másik, ha pró­bálja fel­emelni a kezét. A bal kar­ját ugyanis ta­va­lyi bal­esete óta nem tudja fel­emelni. Hiába mű­töt­ték meg, hiába járt na­gyon so­káig gyógy­tor­nára, szem­be­sül­nie kel­lett vele, hogy ez már nem fog ja­vulni.

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ma­dár­táv­lat­ból ké­szí­tett fotót férje, Ná­nási Pál.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ma­dár­táv­lat­ból ké­szí­tett fotót férje, Ná­nási Pál. Most a ra­jon­gók egy­től-egyig azon ta­na­kod­nak, hogy vajon bi­ki­ni­ben vagy anél­kül na­po­zik ked­ven­cük.

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Az éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt. A Ri­sing Star fel­fe­de­zett­jét za­varta, hogy évek óta nem tud le­fogyni.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A kí­ván­csi kö­zön­ség már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról.

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról. Majd ezzel a len­dü­let­tel sok­kolt is, ami­kor be­val­lotta, ő bi­zony már jóval kö­ze­lebb van a het­ven­hez, mint a hat­van­hoz.

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet...

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet, hogy végre el­in­dul­has­son a gyó­gyu­lás útján, ám az ope­rá­ció ismét várat ma­gára.

Húszéves nők keresik Dévényi Tibi kegyeit

Húszéves nők keresik Dévényi Tibi kegyeit

Tibi bácsi él­vezi a fi­a­tal lá­nyok fi­gyel­mét...

Tibi bácsi él­vezi a fi­a­tal lá­nyok fi­gyel­mét.

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban, ami két­ségbe ej­tette a szü­leit.

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sá­rolt.

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sá­rolt.

Így reagált lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére a sztárszínész

Így reagált lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére a sztárszínész

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Dá­niel meg­kérte a kezét.

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent Pa­taki Ádám­nak, ám nem fe­led­ke­zett meg egy­kori ked­ve­sé­ről sem.

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Tel­jes köz­tük az össz­hang.

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt a na­pok­ban je­gyezte el ked­vese.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt a na­pok­ban je­gyezte el ked­vese.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san.

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, ahol be­teg­sége óta elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san a szí­nész­le­genda.

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

Talán már biz­tosra vet­ték, hogy a vi­lá­gon min­den­hol imád­ják őket.

A her­cegi pár talán már biz­tosra vette, hogy a vi­lá­gon min­den­hol imád­ják őket. Nos, na­gyot té­ved­tek...

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott.

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott. Az egy­kor duci kis­lány­nak már nyoma sin­csen az új ké­pe­ken.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Nem­ré­gi­ben mondta ki az igent.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Elképesztő, Kim Dzsongun miatt segítenek a vállalkozók Alekosznak!

Elképesztő, Kim Dzsongun miatt segítenek a vállalkozók Alekosznak!

A hí­res­ség ki­vi­te­le­ző­ket keres.

Ki­vi­te­le­ző­ket keres, akik le­va­kol­nák évek óta csu­pa­szon álló érdi ott­ho­nát.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli, jó ideje azon­ban már kép­te­len férfit ta­lálni maga mellé.

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát Kulcsár Edina!

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, idén nem lát­hat­ják majd őt für­dő­ru­há­ban, ez mégis meg­tör­tént.

Nem semmi keblek, dögös fotón mutatta meg magát Bódi Sylvi!

Nem semmi keblek, dögös fotón mutatta meg magát Bódi Sylvi!

A csi­nos mo­dell ismét eg­zo­ti­kus tájon pihen, és ked­venc hob­bi­já­nak, a ször­fö­zés­nek hódol.

A csi­nos mo­dell ismét eg­zo­ti­kus tájon pihen, és ked­venc hob­bi­já­nak, a ször­fö­zés­nek hódol.

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet.

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát.

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

A gyö­nyörű mo­dell kü­lön­le­ges fotót posz­tolt.

A gyö­nyörű mo­dell kü­lön­le­ges fotót posz­tolt, lát­vá­nyo­san meg­nőtt a po­cakja!

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki Dórát.

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két­gyer­me­kes Dórát. A Ri­post meg­tudta, mi­lyen bün­te­tés vár­hat rá.

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

Drámai részletek, orvosi műhiba miatt hunyt el Hevesi Tamás édesanyja

Drámai részletek, orvosi műhiba miatt hunyt el Hevesi Tamás édesanyja

Az éne­kes édes­anyja egy ru­tin­mű­tétre je­lent­ke­zett be a kór­házba, ám onnan már soha nem tér­he­tett haza.

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

A baba miatt le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell, pedig egy vi­szony­lag egy­szerű el­já­rás se­gí­tett volna rajta.

Exkluzív fotók: Így forgatott a három világsztár együtt Budapesten

Exkluzív fotók: Így forgatott a három világsztár együtt Budapesten

Ti­tok­ban for­ga­tott együtt Will Smith, Ro­nal­dinho és Nicky Jam Bu­da­pes­ten.

A leg­na­gyobb ti­tok­ban for­ga­tott együtt Will Smith, Ro­nal­dinho és Nicky Jam Bu­da­pes­ten.

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Law­rence be­le­csa­pott az éj­sza­kába.

Jen­ni­fer Law­rence nem elő­ször csa­pott bele ke­mé­nyen az éj­sza­kába. Most azon­ban kel­lett a lo­vagja se­gít­sége.

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja meg.

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

Feloldották a hírzárlatot: borzalmas dolgokat tett Michael Jackson hasonmása

Feloldották a hírzárlatot: borzalmas dolgokat tett Michael Jackson hasonmása

A férfi a csa­lád­já­val együtt állt bí­ró­ság elé, mert kö­zö­sen kí­noz­tak gye­re­ke­ket.

A férfi a csa­lád­já­val együtt állt bí­ró­ság elé, mert kö­zö­sen kí­noz­tak gye­re­ke­ket.

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Teljesen kiakadt Angelina Jolie attól, ami kiszivárgott a magánéletéről

Teljesen kiakadt Angelina Jolie attól, ami kiszivárgott a magánéletéről

A szí­nésznő nem akarta, hogy a gyer­mek­el­he­lye­zési per rész­le­tei nap­vi­lá­got lás­sa­nak.

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Egy nő azt ál­lítja az Oscar-díjas szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt, még­hozzá nem is akár­ho­gyan.

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

A ge­ne­ti­kus volt ba­rát­nője tör­vény­te­len módon es­he­tett te­herbe Cze­i­zel End­ré­től.

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de a kap­cso­lat ele­jén ko­moly ne­héz­sé­get kel­lett át­hi­dal­niuk.

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt.

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt. A férfi sze­rel­mes volt Baukó Évába, ezért nyúj­tott neki szál­lást, élel­met, és pénzt is adott neki. Az öt­gyer­me­kes apuka ön­zet­le­nül se­gí­tette az akkor szű­kö­sen élő egy­kori vil­la­la­kót.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett.

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Pró­bál új éle­tet kez­deni Dancs An­na­mari, de vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tette.

Nagy a baj, tartozás miatt zárolták a magyar sztár teljes vagyonát

Nagy a baj, tartozás miatt zárolták a magyar sztár teljes vagyonát

Az ügyész­ség­hez for­dult Cic­cio­lina, mert el­vesz­tette egyet­len be­vé­teli for­rá­sát.

Szívszorító, panaszosan nyávog az ajtó előtt Paudits Béla macskája!

Szívszorító, panaszosan nyávog az ajtó előtt Paudits Béla macskája!

Szo­morú lát­vány fo­gadta egy nap­pal Pa­u­dits Béla ha­lála után a Ri­post mun­ka­tár­sait a szí­nész budai ott­ho­ná­nál.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Mesés helyre utaz­tak.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. Mesés helyre utaz­tak.

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott a vá­rat­lan íté­let­tel kap­cso­lat­ban.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott.

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Jacko lánya most jól vi­sel­ke­dett.

Az el­hunyt Mi­chael Jack­son lánya már sok­szor akasz­totta ki az em­be­re­ket vi­sel­ke­dé­sé­vel, most azon­ban va­lami egé­szen mást csi­nált.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás mu­tatta meg.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Bájos videó, nekik szurkolnak a foci vb-n Magyarország Szépei

Bájos videó, nekik szurkolnak a foci vb-n Magyarország Szépei

Min­denki vb-láz­ban ég, ez nin­csen más­képp or­szá­gunk leg­szebb lá­nya­i­val.

Min­denki vb-láz­ban ég, ez nin­csen más­képp or­szá­gunk leg­szebb lá­nya­i­val.

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Egy ország várta, itt a videó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Fel­ke­rült az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető pol­gári es­kü­vő­jé­ről ke­rült fel az in­ter­netre egy fel­vé­tel.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Szo­ros ba­rát­ság...

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan azt el­ter­vezte.