SZTÁR

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Sa­já­tos módon je­len­tette be a hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Sa­já­tos módon tu­datta, hogy apa lett.

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Durva részletek Détár Enikő autóbalesetéről, megszólalt a színésznő

Durva részletek Détár Enikő autóbalesetéről, megszólalt a színésznő

A ka­ram­bol kö­rül­mé­nye­i­ről be­szélt.

A ka­ram­bol kö­rül­mé­nye­i­ről csu­pán egy hét­tel az eset után volt képes be­szélni.

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

A Mini éne­kese egy in­ter­jú­ban be­szél arról, miért van szük­ség sür­gős ál­lami se­gít­ségre a műfaj meg­men­té­sé­hez.

A Mini éne­kese egy in­ter­jú­ban be­szél arról a hazai zenei élet­ről, és arról, miért van kell ál­lami se­gít­ség a meg­men­té­sé­hez.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

A mind­össze 27 éves éne­kes-szí­nésznő, Rita Ora iga­zán pi­káns fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

A mind­össze 27 éves éne­kes-szí­nésznő, Rita Ora iga­zán pi­káns fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan hercegné teljesen megőrjítette a férjét, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját.

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta a múlt­ját, el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től, melybe bi­zony még al­ko­hol­má­mo­ros Las Vegas-i bot­rány­nak is ju­tott hely. S úgy tűnik, annak a sze­mély­nek is bú­csút in­tett, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá...

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek érzi magát.

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Édes­apja el­vesz­té­sé­ről be­szélt.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Cur­tis szá­mára apu­kája ha­lála és annak fel­dol­go­zása volt a leg­ne­he­zebb az élet­ben.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Ki­he­verte a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút, és más­sal kezd­jen közös éle­tet.

Nagy az öröm, megszületett Pippa kisbabája

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa Middletonék kisbabája

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek gyer­meke, és már a kicsi nemét is el­árul­ták!

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek első gyer­meke, és a bol­dog szü­lők már a kicsi nemét is el­árul­ták! Igaz, a csöpp­ség nevét egy­előre ho­mály fedi. Az anya és a baba is jól van.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a Spice Girls-ből ismert sztármami

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt. Ijesztő dol­gokra de­rült fény, ke­ve­sen cse­rél­né­nek vele.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Elakad a szavad: megmutatta a sztármami, valójában mekkora melle van

Elakad a szavad: megmutatta a sztármami, valójában mekkora melle van

Bár már 53 éves, egy­ál­ta­lán nem szé­gyel­lős. Ez pedig nem csoda, hi­szen még most is igazi bom­banő!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Elásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Nem túl hí­zelgő be­ce­név­vel il­lette.

Az éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek. Igaz, az asszony­kát sem kell fél­teni, in­ter­jú­ban szúrt oda a fér­jé­nek.

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor anyu­kád a ta­nár­nőd.

Nincs is annál fur­csább hely­zet, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik...

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Az éne­kesnő nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, pró­bálta diszk­ré­ten ke­zelni a sza­kí­tást.

Az éne­kesnő nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ezért is pró­bálta diszk­ré­ten ke­zelni a sza­kí­tá­sát a hu­mo­ris­tá­val.

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba? A té­má­ban végre meg­szó­lalt a mű­sor­ve­zető!

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Jó­képű férfivá cse­pe­re­dett Marci.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett az évek során.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Több mint száz film­ben sze­re­pelt, szín­ház­ban is ját­szott. Kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. Kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Élete utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria, ahol sze­ret­ték és tisz­tel­ték, mégis ma­gá­nyos volt..

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pin­tér Tibor 24 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél be­telt a pohár. Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból...

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át...

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át, s azóta nem na­gyon ül két­ke­re­kűre Ba­ro­nits Gábor... Sőt, ki­fe­je­zet­ten vi­gyáz ma­gára. Ennek el­le­nére kész­sé­ge­sen vál­lal­ko­zott a TV2 ko­moly ki­hí­vá­so­kat tar­to­gató mű­so­rára.

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon.

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon. Ez tény­leg fel­ka­varó.

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Egy budai idő­sott­hon­ban érte a halál a le­gen­dás be­mon­dó­nőt, akit az egyik leg­szebb hazai be­mon­dó­nő­nek tar­tot­tak.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Na­gyon él­vez­ték a mű­sort a nézők.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Vi­dám­ság és ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát. A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett.

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

75 éve­sen is hajtja magát.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy nyug­díjba men­jen.

Ez a szexi személyi edző tartja formában a magyar sztárokat

Ez a szexi személyi edző tartja formában a magyar sztárokat

Foly­ta­tó­dik a Ninja War­rior a TV2-n.

To­vább foly­ta­tó­dik a se­lej­te­zők­kel a Ninja War­rior idei évada a TV2-n. A meg­mé­ret­te­tésre főleg spor­to­lók je­lent­kez­tek, így nincs hiány izmos, sze­xis in­du­lók­ból.

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él Szorcsik Viki

Vége a titkolózásnak: újra párkapcsolatban él Szorcsik Viki

Meg­súgta, hogy nin­csen egye­dül.

A Ri­post­nak meg­súgta, hogy nin­csen egye­dül.

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Ócsán mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Drámai interjút adott Kulka János

Drámai interjút adott Kulka János

Kulka János két és fél évvel ez­előtti sztrókja óta na­gyon meg­vál­to­zott. A szí­nész azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Kulka János két és fél évvel ez­előtti sztrókja óta na­gyon meg­vál­to­zott. A szí­nész azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Elég jól si­ke­rült az aján­dék­vá­lasz­tás. Mind a né­gyen jót ne­vet­tek.

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Elég jól si­ke­rült az aján­dék­vá­lasz­tás. Mind a né­gyen jót ne­vet­tek.

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be.

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be. Ettől a mo­ni­to­rod is el­ol­vad!

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Me­rész lé­pésre szánta el magát a mind­össze 19 éves szí­nésznő - de min­den oka meg­volt rá.

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Egy igazi va­gány sztár bő­rébe bújik.

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik. De vajon ho­gyan oldja majd meg a fel­ada­tot?

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni.

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető nem ha­bo­zott, ami­kor ka­pott egy se­gély­kérő le­ve­let egy idős asszony­tól, aki egy apró te­le­pü­lé­sen él a beteg fér­jé­vel.

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Ez az orosz videó lehet a következő Gangnam Style!

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták.

Pár nap alatt húsz­mil­li­óan lát­ták ezt a nem min­den­napi vi­deo­kli­pet!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel.

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Me­zőfi Ri­chárd igazi ver­senyző csa­ládba szü­le­tett.

Me­zőfi Ri­chárd igazi ver­senyző csa­ládba szü­le­tett, a nagy­pa­pája boksz­ban je­les­ke­dett.

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

A va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül.

Az éne­kesnő min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Vagány gyerekekkel indul újra a TV2 főzőshow-ja

Vagány gyerekekkel indul újra a TV2 főzőshow-ja

A ver­seny­zők na­gyon el­szán­tak.

A ver­seny­zők kö­zött van gye­rek­szí­nész, fo­cista és ké­zi­lab­dázó.

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

A va­sár­nap este kez­dődő Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás. A sze­rel­me­sek­nek az idei évad­ban egy­más ellen kell ver­se­nyez­niük a mű­sor­ban, hogy ki­de­rül­jön, me­lyi­kük a jobb át­vál­to­zó­mű­vész.

Elszólta magát: Kiderült, mikor jöhet a baba Hódi Pamelánál

Elszólta magát: Kiderült, mikor jöhet a baba Hódi Pamelánál

Hódi Pa­mela csa­lád­já­ban va­laki na­gyon akar egy kis­ba­bát, de ehhez Pa­mi­nak is van né­hány szava.

Hódi Pa­mela csa­lád­já­ban va­laki na­gyon akar egy kis­ba­bát, de ehhez Pa­mi­nak is van né­hány szava.

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Meg­mu­tatta a fel­vé­telt.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Ale­ska a bal­eset­ről maga posz­tolt.

Ale­ska a bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Elképesztő, ilyen tisztességtelen ajánlatot kapott a híres magyar énekes

Elképesztő, ilyen tisztességtelen ajánlatot kapott a híres magyar énekes

Varga Mik­lós­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett a ba­rát­ság és a pénz kö­zött.

Varga Mik­lós­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett a ba­rát­ság és a pénz kö­zött.

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

A film hang­tech­ni­kusa, James Ems­wil­ler halt meg egy sze­ren­csét­len bal­eset­ben.

A film hang­tech­ni­kusa, James Ems­wil­ler halt meg egy sze­ren­csét­len bal­eset­ben.

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Min­den csupa móka és ka­ca­gás.

Min­den csupa móka és ka­ca­gás a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban, a Csak show és más sem­mi­ben!

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Még szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Gőz­erő­vel pró­bál az éne­kes a pén­teki esti Csak show és más sem­mire. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Gőz­erő­vel pró­bál az éne­kes a pén­teki esti Csak show és más sem­mire. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Nagy bejelentés: visszatér a TV2 képernyőjére a legendás tévés

Nagy bejelentés: visszatér a TV2 képernyőjére a legendás tévés

Ti­zenöt év ki­ha­gyás után lát­hat­juk újra a csa­torna első idő­jó­sát.

Ti­zenöt év ki­ha­gyás után lát­hat­juk újra a csa­torna első idő­jó­sát.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.