SZTÁR

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Ismét el­telt egy hét, két nagy ked­venc ki­esett, így most már csak hét páros küzd­het to­vább a nézők ke­gye­i­ért.

Ismét el­telt egy hét, két nagy ked­venc ki­esett, így most már csak hét páros küzd­het to­vább a nézők ke­gye­i­ért.

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán, a pro­duk­ci­ó­hoz szexi bőr­ruha du­kált. A zsű­rit el­va­rá­zsolta az elő­adás, ma­xi­mum pon­tot kap­tak.

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán, a pro­duk­ci­ó­hoz szexi bőr­ruha du­kált.

Erre senki nem számított: adás közben lépett le a A Nagy Duett sztárja

Erre senki nem számított: adás közben lépett le a A Nagy Duett sztárja

Az éne­kes­nek ha­laszt­ha­tat­lan dolga akadt.

Az éne­kes­nek ha­laszt­ha­tat­lan dolga akadt, ezért nem várta meg az ered­mény­hir­de­tést, a fel­lé­pés után azon­nal el­hagyta a stú­diót.

Stohl Luca hatalmasat villantott: melltartó nélkül bulizott!

Stohl Luca hatalmasat villantott: melltartó nélkül bulizott!

Dögös da­ra­bot si­ke­rült fel­ven­nie.

A Nagy Duett sztárja nem bízta a vé­let­lenre a va­sár­napi ru­ha­vá­lasz­tást, si­ke­rült egy iga­zán dögös da­ra­bot fel­ven­nie.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Angelina Jolie újra megalázza Bradet

Angelina Jolie újra megalázza Bradet

Már-már úgy tűnt, hogy a szí­nésznő aljas hú­zá­sok nél­kül ke­zeli a har­ma­dik há­zas­sága végét, de most ismét ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét.

Már-már úgy tűnt, hogy a szí­nésznő aljas hú­zá­sok nél­kül ke­zeli a har­ma­dik há­zas­sága végét, de most ismét ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét.

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába azért, hogy pró­bára tegye az ál­ló­ké­pes­sé­gét.

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra, most a sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban káp­ráz­tatja el új ked­ve­sét.

Atyaég: menyasszonyi ruhában villantott meztelen melleket Cicciolina!

Atyaég: menyasszonyi ruhában villantott meztelen melleket Cicciolina!

Ma is ugyan­olyan sze­mér­met­le­nül mu­to­gatja a bá­jait, mint régen.

Hiába tel­nek az évek, a Ró­má­ban élő hí­res­ség ma is ugyan­olyan sze­mér­met­le­nül mu­to­gatja a bá­jait, mint régen.

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés után pusz­tult el.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés után pusz­tult el.

Újabb műtéten esett át a szívbeteg Lajsz András!

Újabb műtéten esett át a szívbeteg Lajsz András!

A kok­tél­ki­rály hosszú hó­na­pok óta tartó pro­ce­dú­rát zár­hat le, most pedig már a jö­vő­jére sze­retne kon­cent­rálni.

A kok­tél­ki­rály hosszú hó­na­pok óta tartó pro­ce­dú­rát zár­hat le, most pedig már a jö­vő­jére sze­retne kon­cent­rálni.

Szenzáció! Együtt vetkőzik a két világhírű magyar bombázó

Szenzáció! Együtt vetkőzik a két világhírű magyar bombázó

A két mo­dell egy­szerre sze­re­pel egy kül­földi ma­ga­zin­ban.

Még soha nem for­dult elő, hogy a két vi­lág­szerte is­mert mo­dell egy­szerre sze­re­pel­jen egy kül­földi ma­ga­zin­ban.

Túl a hetvenen újranősül az egyik leghíresebb magyar sztár!

Túl a hetvenen újranősül az egyik leghíresebb magyar sztár!

Dé­vé­nyi Tibi bácsi sokak meg­le­pe­té­sére el­szánta magát és újra meg­nő­sül.

Dé­vé­nyi Tibi bácsi sokak meg­le­pe­té­sére el­szánta magát és újra meg­nő­sül.

Zimány Linda tudta, hogy nem úszhatja meg Britney dalát

Zimány Linda tudta, hogy nem úszhatja meg Britney dalát

Na­gyon várja a va­sár­napi pro­duk­ciót.

A mo­dell­ből lett ügy­véd­boj­tár na­gyon várja a va­sár­napi pro­duk­ciót, amit Oláh Ger­gő­vel kö­zö­sen ad majd elő.

Áttetsző melltartóban élvezkedett a hálószobában a szexi modell

Áttetsző melltartóban élvezkedett a hálószobában a szexi modell

Az orosz mo­­­dell az egyre nö­vekvő nép­­sze­­rű­­sé­­gét leg­­in­­kább az ilyen iz­­gató fo­­tók­­nak kö­­szön­­heti.

Mariah Carey és exférje még mindig együtt hál

Meglepő vallomást tett a színész: még mindig összebújik volt feleségével

A szí­nész val­lotta be.

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

A har­min­cas éve­i­nek ele­jén járó Rom­sics Nóra ha­lál­híre le­súj­totta az egész ma­gyar di­vat­vi­lá­got!

Kitálalt vőlegényéről Liptai Claudia: Ezt sosem gondoltad volna róla

Kitálalt vőlegényéről Liptai Claudia: Ezt sosem gondoltad volna róla

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka kínos tit­kot árult el kisfia édes­ap­já­ról!

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka kínos tit­kot árult el kisfia édes­ap­já­ról!

Kipakolt Sztankay István: Megcsalással vádolta feleségét

Kipakolt Sztankay István: Megcsalással vádolta feleségét

Mindez a nap­ló­já­ból derül ki...

A Nem­zet Szí­né­szé­ről ba­rátja, Léner Péter ren­dező írt köny­vet, és eddig is­me­ret­len rész­le­te­ket is fel­fe­dett az éle­té­ből.

Lebukott Tóth Gabi: Ezzel a férfival töltötte az éjszakát

Lebukott Tóth Gabi: Ezzel a férfival töltötte az éjszakát

Jól érezte magát a part­ne­ré­vel!

A fotón jól lát­szik, a nép­szerű éne­kesnő na­gyon jól érezte magát sár­mos part­nere tár­sa­sá­gá­ban!

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Egy kö­zeli ba­rátja me­sélt.

Az es­küvő idő­pont­ját még nem tűz­ték ki, a híres cuk­rász szá­mára az el­jegy­zés volt fon­tos.

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Sorra mon­da­nak fel a dol­go­zók! Ki­de­rült, mi áll­hat a tá­vo­zá­sok hát­te­ré­ben!

Sorra mon­da­nak fel a dol­go­zók! Ki­de­rült, mi áll­hat a tá­vo­zá­sok hát­te­ré­ben!

Kitudódott, zátonyra futott Malek Andrea házassága

Kitudódott, zátonyra futott Malek Andrea házassága

A szí­nész-éne­kesnő egy té­vé­mű­sor­ban val­lotta be, hogy véget ért má­so­dik há­zas­sága is.

A szí­nész-éne­kesnő egy té­vé­mű­sor­ban val­lotta be, hogy véget ért má­so­dik há­zas­sága is.

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Po­koli kínok...

Éppen egy hete de­rült ki, hogy amíg a Scho­bert csa­lád Me­xi­kó­ban tá­bo­roz­tatta a fogyni vá­gyó­kat, va­laki meg­mér­gezte a fit­nesz­guru édes­any­já­nak tár­sát.

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera.

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már így is bom­banő lett Tóth Vera, de tudja: fo­gyása miatt több, fáj­dal­mas ope­rá­ció vár rá.

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Ilyen bomba formában tért vissza Liptai Claudia

Ilyen bomba formában tért vissza Liptai Claudia

Fél évvel kisfia szü­le­tése után tért vissza a nyil­vá­nos­ság elé a dögös mű­sor­ve­zető.

Fél évvel kisfia szü­le­tése után tért vissza a nyil­vá­nos­ság elé a dögös mű­sor­ve­zető.

Baktériumsétáltatás!

Baktériumsétáltatás!

Vi­lág­szen­zá­ció! Pro­fesszor Voga és Pro­fesszor Boros a Bé­ke­tá­bor nagy örö­mére mik­rom­utat­vá­nyo­kat mutat be Vé­dő­háló nél­kül, és ezt azon­nal ér­té­keli is Boros Baba és Voga Baba!

Vi­lág­szen­zá­ció! Pro­fesszor Voga és Pro­fesszor Boros a Bé­ke­tá­bor nagy örö­mére mik­rom­utat­vá­nyo­kat mutat be Vé­dő­háló nél­kül, és ezt azon­nal ér­té­keli is Boros Baba és Voga Baba!

Mi történhetett, kórházban van Pápai Joci

Mi történhetett, kórházban van Pápai Joci

Pápai Joci hét­főn indul Ki­jevbe.

Pápai Joci hét­főn haj­nal­ban indul Ki­jevbe, de még a nagy meg­mé­ret­te­tés előtt ápo­lásra szo­rult.

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja.

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja, ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben meg kell ta­lál­nia új ott­ho­nát, ahol pár­já­val csa­lá­dot ala­pít­hat.

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

L.L. Junior beismerte Hajdúnak: megcsalta gyermekei anyját

L.L. Junior beismerte Hajdúnak: megcsalta gyermekei anyját

Ke­mény be­szél­ge­tés lett...

Ki hinné, hogy Hajdú Péter és L.L. Ju­nior egy ci­pő­ben jár­nak? Pedig így van... Mind­ket­ten túl van­nak egy sza­kí­tá­son...

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Bár bízik a tör­vény iga­zá­ban, egy­előre csak szink­ron­mun­kái és a szak­szer­ve­zet tá­mo­ga­tása tart­ják a fel­szí­nen.

Bár bízik a tör­vény iga­zá­ban, egy­előre csak szink­ron­mun­kái és a szak­szer­ve­zet tá­mo­ga­tása tart­ják a fel­szí­nen.

Friss hírek a súlyos gerincműtéten átesett Cserhalmi Györgyről

Friss hírek a súlyos gerincműtéten átesett Cserhalmi Györgyről

Új in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tuk!

Új in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tuk!

Újabb támadás érte Sebestyén Balázst, hogyan tovább?

Újabb támadás érte Sebestyén Balázst, hogyan tovább?

Sú­lyos vád érte a mű­sor­ve­ze­tőt.

Sú­lyos vád érte a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt, ő azon­ban nem hát­rál meg!

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

A három napja el­hunyt Rom­sics Nóra szer­ve­ze­tét alig egy hét­tel az­után gyűrte maga alá be­teg­sége, hogy el­vesz­tette apját.

Havas Henrik őrjöng, kitálalt az újabb botrányról

Havas Henrik őrjöng, kitálalt az újabb botrányról

Ez be­csü­let­beli ügy!

Bár a fel­bosszan­tott mű­sor­ve­zető be­csü­let­beli ügy­nek tartja a meg­ál­la­po­dás be­tar­tá­sát, nem sok esé­lye van, hogy meg­kapja, ami jár neki.

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Végre ki­de­rült, kiért hagyta el An­csi­kát és két gye­re­két a sár­mos sztár­szí­nész!

Végre ki­de­rült, kiért hagyta el An­csi­kát és két gye­re­két a sár­mos sztár­szí­nész!

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra, Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra.

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­bent...

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt.

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ha hét­főn látod őket, szelfizz velük egyet.

tt van Május 1-e! Ének­szó... és mém kö­szöntse! Bi­zony, kö­rül­be­lül egy év­ti­zed­del ez­előtt két szim­pa­ti­kus fő­vá­rosi fi­a­tal­em­ber rob­bant be a köz­tu­dat­ban egy alig több mint egy­per­ces in­ter­jú­val.

Elképesztő, benzinkúton vetkőztek meztelenre a Tankcsapda tagjai

Elképesztő, benzinkúton vetkőztek meztelenre a Tankcsapda tagjai

Imád mo­to­rozni a deb­re­ceni rock­banda két tagja, Fejes Tamás és Sidi.

Imád mo­to­rozni a deb­re­ceni rock­banda két tagja, Fejes Tamás és Sidi. Így évek óta min­den ta­vas­szal el­men­nek ok­ta­tó­juk­hoz biz­ton­ság­tech­ni­kai ok­ta­tásra. A Tank­csapda do­bosa sze­rint ez na­gyon fon­tos, mert a motor ve­szé­lyes üzem.

Bochkor Gábor nem titkolja: mindig francia szeretőre vágyott

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tői.

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői. A téma a fran­cia mi­nisz­ter­el­nök­je­lölt Em­ma­nuel Mac­ron és fe­le­sége miatt ke­rült te­rí­tékre. Bri­gitte ugyanis ta­nára volt fér­jé­nek.

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

A nagy­be­teg szí­nész bol­dog, hogy össze­fog­tak ba­rá­tai a meg­se­gí­té­sére, még­sem látja már az élet ér­tel­mét.

Nem látja már az élet ér­tel­mét...

Lerántotta a leplet, Zimány Linda egy popdíva bőrébe bújik

Lerántotta a leplet, Zimány Linda egy popdíva bőrébe bújik

Újra ti­ni­bál­vá­nya bő­rébe bújik.

Zi­mány Lin­dát egy or­szág is­mer­hette meg 14 éve­sen Brit­ney ha­son­má­sa­ként, va­sár­nap újra a pop­ikon bő­rébe bújik.

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában! Ennél szebb nincs!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

A csa­lád félti Cynt­hiát.

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Ti­tok­ban kel­tek egybe.

Az álom­pár két és fél év után, ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Szívszorító vallomás: Keményen nélkülöz Rékasi Károly

Szívszorító vallomás: Keményen nélkülöz Rékasi Károly

Csak nem kerül pont az ügy vé­gére.

Las­san két éve, hogy a szí­nész bal­ese­tet szen­ve­dett, de csak nem kerül pont az ügy vé­gére.

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Kom­ment­ben ér­ke­zett a ha­lál­üze­net.

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú kom­men­tek­kel, de most tel­je­sen ki­akadt. Egy kom­men­telő a ha­lá­lát kí­vánta.

A szomorú igazság: Kitálalt Törőcsik Mari állapotáról Bodrogi Gyula!

A szomorú igazság: Kitálalt Törőcsik Mari állapotáról Bodrogi Gyula!

A nagy­be­teg szí­nésznő hosszú hetek óta a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban fek­szik.

A nagy­be­teg szí­nésznő hosszú hetek óta a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban fek­szik.

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt... Ez bi­zony na­gyon kel­le­met­len!

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt...

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Kö­szö­rúér ope­rá­ció vár Cin­tu­lára.

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár. A 73 éves le­mez­lo­vas tisz­tá­ban van vele, hogy a műtét nem ve­szély­te­len.

Korhatáros kalandba keveredett Lola és Benji!

Korhatáros kalandba keveredett Lola és Benji!

Si­kam­lós témát dol­goz­nak fel.

A két éne­kes si­kam­lós témát dol­goz fel egy dal ke­re­tein belül.

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Pál Dénes új vi­de­ója egy igen­csak hét­köz­napi szi­tu­á­ciót dol­goz fel, bár vele még nem tör­tént ilyen eset, most még is be­le­kós­tol­ha­tott a for­ga­tá­son.

Pál Dénes új vi­de­ója egy igen­csak hét­köz­napi szi­tu­á­ciót dol­goz fel, bár vele még nem tör­tént ilyen eset, most még is be­le­kós­tol­ha­tott a for­ga­tá­son.

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett...

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett...

Forró csókcsata közben fotózták le Aleskát!

Forró csókcsata közben fotózták le Aleskát!

Újra sze­rel­mes!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nő­nek ős­szel ért véget a kap­cso­lata, azóta szing­li­éle­tet élt. Most egy intim fo­tó­val je­len­tette be: újra sze­rel­mes!

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

A kínai kö­zön­sé­get is meg­hó­dí­totta Mága Zol­tán - telt házas kon­cer­tek­kel nép­sze­rű­sí­tette a ma­gyar zenei kul­tú­rát a he­ge­dű­mű­vész Pe­king­ben.

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Megdöbbentő dolgot árult el magáról Hódi Pamela

Megdöbbentő dolgot árult el magáról Hódi Pamela

Ki gon­dolná, hogy Hódi Pa­mela ön­bi­za­lom­hi­ánnyal küzd, mi több, nem tartja von­zó­nak magát.

Ki gon­dolná, hogy Hódi Pa­mela ön­bi­za­lom­hi­ánnyal küzd, mi több, nem tartja von­zó­nak magát.

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott...

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben! Ő nem az a klasszi­kus anya­tí­pus...

Hihetetlen! Lajcsi portréjával gyalázták meg Bud Spencer emlékfalát

Hihetetlen! Lajcsi portréjával gyalázták meg Bud Spencer emlékfalát

Mint­egy har­minc­ezer kö­ve­tője van a Ma­gyar Bud Spen­cer és Te­rence Hill ra­jon­gói tár­sa­ság­nak a Fa­ce­book ol­da­lu­kon.

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy a kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Az asszony sok­kot ka­pott...

Az asszony sok­kot ka­pott attól, amit a sze­xu­á­li­san túl­fű­tött hölgy mű­velt a Víg­szín­ház mű­vé­szé­vel!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

A fit­nesz­guru közös ka­zet­tát is ké­szí­tett a ja­ma­i­kai at­lé­tá­val, amely­ben kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

Lebukott a színésznő: Új szerelmével kaptuk lencsevégre Pokorny Liát!

Lebukott a színésznő: Új szerelmével kaptuk lencsevégre Pokorny Liát!

A gyö­nyörű szí­nésznő be­val­lotta la­punk­nak: meg­ta­lálta élete pár­ját!

A gyö­nyörű szí­nésznő be­val­lotta la­punk­nak: meg­ta­lálta élete pár­ját!

Magyar tévének adott exkluzív interjút Jackie Chan

Magyar tévének adott exkluzív interjút Jackie Chan

A harc­mű­vész­nek na­gyon tet­szik Bu­da­pest, de el­fog­lalt­sá­gai miatt csu­pán egy napot tu­dott töl­teni vá­ro­sunk­ban.

A harc­mű­vész­nek na­gyon tet­szik Bu­da­pest, de el­fog­lalt­sá­gai miatt csu­pán egy napot tu­dott töl­teni fő­vá­ro­sunk­ban.

Ez elképesztő:stadionra kéreget Stadler! Birkapöri a hála

Ez elképesztő:stadionra kéreget Stadler! Birkapörivel hálálja meg az adományokat

Két­szer is meg kell hall­gatni St­ad­ler Jó­zsef ku­nye­rá­lós vi­de­ó­ját, hogy egy­szer el­higgyük...

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

A szí­­nész az X. című film­­mel tér vissza a mo­­zi­­vá­­szonra, a for­­ga­­tá­­so­­kat na­­gyon él­­vezte.

Pál Dénes nyugdíjazná anyukáját a lottóötösből

Pál Dénes nyugdíjazná anyukáját a lottóötösből

Az igéző hangú és te­kin­tetű éne­kes nem­csak a saját ál­mait vál­taná va­lóra a fő­nye­re­mény­ből, hanem gon­dolna a sze­ret­te­ire is.

Az igéző hangú és te­kin­tetű éne­kes nem­csak a saját ál­mait vál­taná va­lóra a fő­nye­re­mény­ből, hanem gon­dolna a sze­ret­te­ire is.