SZTÁR

Halálos beteg színésznőt alakít Détár Enikő!

Halálos beteg színésznőt alakít Détár Enikő!

Le­g­újabb, drá­mai sze­re­pére ké­szül.

A szí­nésznő ha­ma­ro­san a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­heti, emel­lett pedig leg­újabb szín­da­rab­jára ké­szül.

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé.

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé. A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

A ja­nuár 3-án el­tűnt, 70 éves Ju­lika néni ha­lál­hí­rét csü­tör­tö­kön je­len­tet­ték be. A Ri­post meg­tudta, kik és hol ta­lál­tak rá...

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl a vi­lág­baj­nok bok­szoló és fe­le­sége, Réka. Két közös gyer­me­kük ko­ra­szü­lött volt.

Nehéz idő­sza­kon van túl a vi­lág­baj­nok bok­szoló és fe­le­sége, Réka. Mind­két gyer­me­kük ko­ra­szü­lött volt.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Erre büszke a népszerű magyar színész

Erre büszke a népszerű magyar színész

Nem akart szűnni a vas­taps kedd este a Ma­dách Szín­ház­ban a szá­za­dik Nyo­mo­rul­tak elő­adás után. Az egész vi­lá­got meg­hó­dító mu­si­cal fel­újí­tott vál­to­zata min­dig telt­há­zas.

Nem szűnt a vas­taps a Ma­dách Szín­ház­ban a szá­za­dik Nyo­mo­rul­tak elő­adás után. Tor­tá­val és pezs­gő­vel ün­ne­pel­tek a szí­né­szek.

Bejön Palvin Barbi? Akkor ismerkedj meg a klónjával!

Bejön Palvin Barbi? Akkor ismerkedj meg a klónjával!

Mint két tojés!

A világ egyik leg­hí­re­sebb ma­gyar szu­per­mo­dellje nem­rég össze­fu­tott hat évvel ko­rábbi ön­ma­gá­val. Azóta ba­rá­tok...

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. A csa­lád végül le­sújtó hírt ka­pott.

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. Bár a ma­gyar hí­res­ség végig bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, a csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába.

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Lel­ki­leg ki­ké­szült a ze­nész.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték. Benkő László le­der­medt, ami­kor ki­de­rült, rákos.

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Katy Perry ön­fe­ledt szó­ra­ko­zása kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Katy Perry be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett nya­ra­lá­sán, azon­ban az ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith.

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith. Az éne­kesnő nem tit­kolja, hogy hány éves, be­töl­tötte a 64. élet­évét, de még min­dig iz­gatja a férfiak fan­tá­zi­á­ját.

Fiatalabb párja miatt plasztikáztatna a magyar színésznő

Fiatalabb párja miatt plasztikáztatna a magyar színésznő

El­tün­tetné to­ká­ját Janza Kata.

Még a to­ka­mű­té­tet is be­vál­lalná Janza Kata, aki eddig el­len­állt a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­sok­nak. A szí­nész­nő­nek pre­mi­ere lesz a hét­vé­gén.

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a mű­sor­ve­zető pár­já­nál.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Orbán Jó­zsi­nak tü­dő­rákja van.

Orbán Józsi tü­dő­rák­kal küzd, egy bu­da­pesti kór­ház­ban ke­mo­te­rá­pi­á­val gyó­gyít­ják.

Meglepő döntést hozott a lábadozó Stohl András, nem korai ez még?

Meglepő döntést hozott a lábadozó Stohl András, nem korai ez még?

Buci ked­den ko­moly sérv­mű­té­ten esett át, de nem sokat pihen.

Buci ked­den ko­moly sérv­mű­té­ten esett át, de nem sokat pihen.

Kasza Tibi miatt vesztette el fogait a bátyja

Kasza Tibi miatt vesztette el fogait a bátyja

Is­me­rős sztori?

Aki­nek test­vére van, annak biz­to­san akad né­hány gyer­mek­kori tör­té­nete, mely­ben a hü­lye­ségé volt a fő­sze­rep, és va­la­ki­nek na­gyon fájt.

Ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

Ismét nagymama lesz Pécsi Ildikó

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő!

A meg­hur­col­ta­tá­sok után végre jó hírt ka­pott a le­gen­dás szín­mű­vésznő!

Életéért küzd a szépségkirálynő, rejtélyes kór támadta meg szervezetét

Életéért küzd a szépségkirálynő, rejtélyes kór támadta meg szervezetét

Alig lá­to­gat­hat­ják a gyö­nyörű mo­dellt a kór­ház­ban.

Alig lá­to­gat­hat­ják a gyö­nyörű mo­dellt a kór­ház­ban.

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőt

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt magyar énekesnőt

Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt. Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Radikális változás! Kasza Tibi lett a magyar Jason Statham

Radikális változás! Kasza Tibi lett a magyar Jason Statham

Tibi na­gyon meg­vál­to­zott! Az éne­kes-mű­sor­ve­zető új em­ber­ként tér­het haza a nász­út­ról!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg.

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg. A szí­nészt hasba vágta szí­nész kol­lé­gája!

Sosem találod ki, hány éves ma Jakupcsek Gabriella

Sosem találod ki, hány éves ma Jakupcsek Gabriella

A Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút a nagy nap­ról, amit ter­vei sze­rint csa­ládja és ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pel meg.

A Ri­post­nak adott exk­lu­zív in­ter­jút a nagy nap­ról, amit ter­vei sze­rint csa­ládja és ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pel meg.

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Alig egy hét múlva vissza is tér­het.

Alig egy hét múlva már vissza is tér­het a szín­padra mű­tétje után. Ezt üzente ra­jon­gó­i­nak a szí­nész.

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Ábel Anita két év után el­kö­szön.

Ábel Anita végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A mű­sor­ve­zető ele­jét vette a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Több mint három évet kaphat Kozso

Több mint három évet kaphat Kozso

Kozso rosszul zárta az előző évet, de úgy fest, 2018 is tar­to­gat­hat szá­mára kel­le­met­len­sé­ge­ket. Két do­log­ban is vét­kes­nek tart­ják.

Kozso rosszul zárta az előző évet, de úgy fest, 2018 is tar­to­gat­hat szá­mára kel­le­met­len­sé­ge­ket. Két do­log­ban is vét­kes­nek tart­ják.

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray Tamás, ezt látta

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray Tamás, ezt látta

Ta­valy ja­nu­ár­ban ke­rült kór­házba Tö­rő­csik Mari, azóta két­szer en­ged­ték haza, ám újra ke­ze­lésre szo­rult.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó tel­jes mér­ték­ben együtt­mű­ködni.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Na­gyon örült az aján­dé­ká­nak Dia.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi fi­a­tal ver­seny­zője. Lin­g­ura Dia, a gyö­nyörű hangú 13 éves lány rég­óta vá­gyott egy kis­ku­tyára.

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Osz­ter Sán­dor egy éve min­dig a rö­vi­deb­bet húzza.

Osz­ter Sán­dor egy éve min­dig a rö­vi­deb­bet húzza és ma­gya­ráz­kodni kény­sze­rül.

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről.

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got, és mi­u­tán a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről van szó, akár igaz is lehet.

Szívszorító vallomást tett a műsorvezető: elhunyt a felesége

Szívszorító vallomást tett a műsorvezető: elhunyt a felesége

A brit tévés most sze­retné, ha a ször­nyű kórra min­denki job­ban oda­fi­gyelne.

A brit tévés most sze­retné, ha a ször­nyű kórra min­denki job­ban oda­fi­gyelne, hi­szen a be­teg­ség egy csa­lá­dot cson­kí­tott meg.

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg csa­ládja mind­két férfi­tag­ját a nagy­kö­zön­ség­nek.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg csa­ládja mind­két férfi­tag­ját a nagy­kö­zön­ség­nek.

57 ezerért vetkőzött bikinire Ada!

57 ezerért vetkőzött bikinire Ada!

A csi­nos anyu­ká­nak két gyer­mek után sincs mit szé­gyell­nie.

A csi­nos anyu­ká­nak két gyer­mek után sincs mit szé­gyell­nie, bom­bázó alakja máig meg­őr­jíti a férfi­ra­jon­gó­kat.

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Pel­ler Ká­roly azt is el­árulta, ho­gyan si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia ki­ló­i­tól ilyen rövid idő alatt

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Családja közölte a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a híres filmes

Családja közölte a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a híres filmes

Ren­ge­teg vidám per­cet kö­szön­he­tünk a ren­de­ző­nek.

Ren­ge­teg vidám per­cet kö­szön­he­tünk a ren­de­ző­nek, akit a hét­vé­gén ott­ho­ná­ban ért a halál.

Szomorú évforduló: 17 éve ment el a magyar legenda

Szomorú évforduló: 17 éve ment el a magyar legenda

Élete utolsó nap­ján is ját­szott.

Élete utolsó nap­ján is ját­szott min­den idők egyik leg­na­gyobb ma­gyar szí­né­sze, akit Orbán Vik­tor is el­kí­sért utolsó út­jára.

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Újra sze­rel­mes az 59 éves bom­bázó.

Újra sze­rel­mes az 59 éve­sen is bom­bázó szí­nésznő, vá­lasz­tottja pedig egy igen ele­gáns úri­em­ber.

Brutális mellek, mindenét kipakolta Tolvai Reni

Brutális mellek, mindenét kipakolta Tolvai Reni

A szexi éne­kesnő va­dító szet­tet öl­tött ma­gára, for­más melle is ala­po­san szem­ügyre ve­hető!

A szexi éne­kesnő va­dító szet­tet öl­tött ma­gára, for­más melle is ala­po­san szem­ügyre ve­hető!

Súlyosbították az ítéletét, élő adásban fakadt ki Gáspár Evelin

Súlyosbították az ítéletét, élő adásban fakadt ki Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lá­nyát három évvel ez­előtti ügy miatt ítél­ték el.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lá­nyát három évvel ez­előtti ügy miatt ítél­ték el. Most a Mok­ká­ban val­lott a rész­le­tek­ről.

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

Kulcsár Edina bevallotta, így töltötte az évfordulóját szerelmével!

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni.

A mo­dell sze­rint nem egy bi­zo­nyos napon kell ün­ne­pelni, hanem az év min­den nap­ján.

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel, ami­kor sze­re­tett volna el­in­dulni au­tó­já­val.

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává.

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává. Ma 30 éves.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Most mutatták be az első fotókat, titokban szült ikreket a sztáranyuka

Most mutatták be az első fotókat, titokban szült ikreket a sztáranyuka

A sztár­pár eddig azt a hírt sem erő­sí­tette meg, hogy gyer­me­keik szü­let­tek, most azon­ban be­mu­tat­ták az egy hó­na­pos ik­re­ket.

Kitálalt volt szerelméről Soma, aljas dolgot művelt vele

Kitálalt volt szerelméről Soma, aljas dolgot művelt vele

Évekbe telt, míg meg­bo­csáj­totta ma­gá­nak, hogy egy ilyen férfit vá­lasz­tott!

Évekbe telt, míg meg­bo­csáj­totta ma­gá­nak, hogy egy ilyen férfit vá­lasz­tott!

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

Kiáll a nyilvános szoptatás mellett Trokán Anna!

El­ítéli a tár­sa­da­lom a szop­tató nőket.

Szem­be­sült azzal, mennyire el­ítéli a tár­sa­da­lom a köz­te­rü­le­ten szop­tató nőket.

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Meglepő vallomást tett az összevert Szilágyi István agresszív fia

Pé­tert a keddi bí­ró­sági íté­le­tet kö­ve­tően he­lyez­ték sza­bad­lábra, első nap­ját tölt­hette ott­hon.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Egy hét lá­ba­do­zás vár a túl­haj­szolt éle­tet élő Bu­cira! Lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Egy hét lá­ba­do­zás vár a túl­haj­szolt éle­tet élő Bu­cira! Lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Bár bi­zo­nyos tavak fölé még kül­de­nek drónt, a csa­lád ügy­védje sze­rint egé­szen más­hová rej­tet­ték a lány tes­tét.

Bugyi nélkül lépett a vörös szőnyegre a sztáranyuka

Bugyi nélkül lépett a vörös szőnyegre a sztáranyuka

Túl az öt­ve­nen sincs ta­kar­gat­ni­va­lója.

Túl az öt­ve­nen sincs ta­kar­gat­ni­va­lója az Oscar-díjas Halle Ber­rynek, de most talán túl sokat mu­ta­tott ma­gá­ból.

Ez vár Zalatnay Cinire a többórás műtétje után

Ez vár Zalatnay Cinire a többórás műtétje után

Or­vo­sai sze­rint ope­rálni kell a le­gen­dás éne­kes­nőt, aki bal­esete óta fáj­lalja a tér­dét.

Or­vo­sai sze­rint ope­rálni kell a le­gen­dás éne­kes­nőt, aki bal­esete óta fáj­lalja a tér­dét.

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

A leg­fris­sebb hírek sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Bár az egy­kori vil­la­lakó és fel­té­te­le­zett gyil­kosa ko­ráb­ban egy párt al­kot­tak, a leg­fris­sebb hírek sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott a hat­van­éve­sen el­hunyt ze­nész.

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott a hat­van­éve­sen el­hunyt ze­nész.

Szétdobott lábakkal fotózták Victoria Beckhamet

Szétdobott lábakkal fotózták Victoria Beckhamet

Rá­nézni sok­kal jobb, mint hall­gatni.

A di­vat­ter­ve­zővé lett Spice Girl ez­út­tal mo­dell­ként mu­tatta meg, hogy rá­nézni sok­kal jobb, mint a hang­ját hall­gatni.

Forró, bikiniben lőtt magáról szexi szelfit Ada

Forró, bikiniben lőtt magáról szexi szelfit Ada

A Maldív-szi­ge­te­ken pihen.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Maldív-szi­ge­te­ken pihen sze­rel­mé­vel, Má­té­val, aki­vel min­den per­cét él­vezi a nya­ra­lás­nak.

Igazi fenékvillantó parádét rendeztek Obama lányai

Igazi fenékvillantó parádét rendeztek Obama lányai

Már a ki­seb­bik sem ta­kar­gatja magát.

Már nem­csak az Obama csa­lád na­gyob­bik lánya mu­to­gatja magát, hanem a ki­seb­bik is.

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi!

Nehéz időszakon megy át a világhírű színésznő, rákkal operálták - Fotó

Nehéz időszakon megy át a világhírű színésznő, rákkal operálták - Fotó

Rákos el­vál­to­zást ta­lál­tak a szí­nésznő szá­já­nál.

Rákos el­vál­to­zást ta­lál­tak a két Oscar-díj­jal is büsz­kél­kedő szí­nésznő szá­já­nál.

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Nem is le­hetne bol­do­gabb Kim Kar­das­hian és Kanye West, ugyanis vi­lágra jött har­ma­dik ba­bá­juk!

Szomorú bejelentést tett a Facebookon Miller Zoltán

Szomorú bejelentést tett a Facebookon Miller Zoltán

A ra­jon­gók job­bu­lást kí­ván­tak neki.

A ra­jon­gók azon­nal job­bu­lást kí­ván­tak neki.

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

A szí­nész ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel köl­te­kező élet­módja miatt.

A szí­nész ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel, köl­te­kező élet­módja miatt pedig ezt nem tudja visszafi­zetni.

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút.

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút, aki évek óta haj­lék­ta­lan­ként él.

Nem fogsz hinni a szemednek, itt nyaral feleségével Horváth Tamás

Nem fogsz hinni a szemednek, itt nyaral feleségével Horváth Tamás

A Sz­tár­ban Sztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese a Maldív-szi­ge­te­ken pihen sze­rel­mé­vel.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter más­fél éve egye­dül él...

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle csa­ládja.

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

Ne­he­zen hozta meg a dön­té­sét az éne­kesnő, hogy édes­anyja ha­lála után foly­tatja-e a sze­rep­lést a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Ne­he­zen hozta meg a dön­té­sét az éne­kesnő, hogy édes­anyja ka­rá­cso­nyi ha­lála után foly­tatja-e a sze­rep­lést a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Végül úgy dön­tött, nem hagyja cser­ben fi­a­tal part­ne­rét, Ra­dics Janit. A va­sár­nap esti élő adás­ban lát­szott rajta, hogy ko­moly lelki gon­dok­kal küzd.