SZTÁR

Nem örül az elmaradt tárgyalásnak, nagy bejelentésre készül Lajcsi!

Nem örül az elmaradt tárgyalásnak, nagy bejelentésre készül Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész áram­lo­pási ügyé­nek tár­gya­lása el­to­ló­dott, ok­tó­ber he­lyett de­cem­ber­ben áll bí­ró­ság elé.

Csúnya bukta: Megdöbbentő képek Kiszel Tünde lányáról

Csúnya bukta: Megdöbbentő képek Kiszel Tünde lányáról

Nem va­gyunk ál­szen­tek, de...

Bár nem va­gyunk ál­szen­tek, mégis fel­sza­ladt a szem­öl­dö­künk, ami­kor meg­lát­tuk, mi­lyen fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett ol­va­só­ri­por­te­rünk a fi­a­tal lány­ról.

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba, mind­ket­ten újra együtt dol­goz­nak.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Úgy érzi, apja fi­gyeli őt.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak! Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk!

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok.

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok, van, aki nem tud, vagy nem akar csa­pat­ban dol­gozni.

Így került Pindroch Csaba, Gubás Gabi ágyába

Így került Pindroch Csaba, Gubás Gabi ágyába

Hat év után új le­mezt ad ki a Bob-Bon.

Hat év után új le­mez­zel és új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zik Török Tamás és Szol­noki Péter. A 22 éves Bon-Bon­nak eddig 15 al­buma je­lent meg.

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét.

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben.

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Múlt­hét csü­tör­tö­kön in­dult belső vizs­gá­lat a mű­sor­ve­zető ellen.

Múlt­hét csü­tör­tö­kön in­dult belső vizs­gá­lat a mű­sor­ve­zető ellen. Dem­csák Zsu­zsa min­dent meg­előzve, fel­mon­dott.

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton.

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton, de ügy­vé­dei úgy dön­töt­tek, ha­lasz­tást kér­nek.

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója, főleg, mivel gyer­mek­kora óta is­meri őt.

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

A rap­per nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az ózdi rap­per az a tí­pusú sztár, aki nem fe­lejti el, hon­nan jött. Fon­tos szá­mára a város, ahol az­előtt élt, mi­előtt be­fu­tott hí­res­ség lett.

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Lecsaptak a TV2 sztárjára

Lecsaptak a TV2 sztárjára

A Séfek Séfe sár­mos mes­ter­sza­ká­csa egész nyá­ron utaz­ga­tott.

A Séfek Séfe sár­mos mes­ter­sza­ká­csa egész nyá­ron utaz­ga­tott és ins­pi­rá­ciót gyűj­tött, mi­u­tán ott­hagyta ko­rábbi mun­ka­he­lyét. A la­za­ság­nak azon­ban mos­tan­tól vége van.

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Ki­de­rült, hogy tör­tén­he­tett, hogy il­le­ték­te­le­nek ke­zébe ke­rül­tek a Ma­jo­ros csa­lád pri­vát képei, vi­deói...

Eljegyezték a magyar színésznőt

Eljegyezték a magyar színésznőt

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete. Zsu­zsi ha­ma­ro­san férj­hez megy.

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete. Zsu­zsi ha­ma­ro­san férj­hez megy.

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült...

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a nép­szerű ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Tor­gyán Jó­zsef köz­vet­le­nül a ha­lála előtt is azon dol­go­zott, hogy meg­szer­vezze a föld­mű­ve­sek nap­ját. Nagy álmát éle­té­ben saj­nos már nem si­ke­rült va­lóra vál­ta­nia...

Tor­gyán köz­vet­le­nül a ha­lála előtt azon dol­go­zott, hogy meg­szer­vezze a föld­mű­ve­sek nap­ját. Álmát éle­té­ben saj­nos már nem si­ke­rült va­lóra vál­ta­nia.

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Hor­váth Erika vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Hor­váth Erika vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Mi történt? A rendőrségen látták Gallusz Nikit...

Mi történt? A rendőrségen látták Gallusz Nikit...

Gal­lusz Niki szep­tem­ber 11-én ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját. Bol­do­gan telt szá­mára a jeles nap, hi­szen a szí­vé­hez közel álló üggyel fog­lal­koz­ha­tott.

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

A szí­nésznő tet­tei arra utal­nak, hogy a pár nem­so­kára még több időt tölt majd együtt.

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

A német top­mo­dellt a világ egyik leg­szebb és leg­sze­xi­sebb nő­je­ként tart­ják szá­mon, de ez nem min­dig igaz rá.

A német top­mo­dellt a világ egyik leg­szebb és leg­sze­xi­sebb nő­je­ként tart­ják szá­mon, de ez nem min­dig igaz rá.

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

Botrány a levegőben: durván elbánt exével a sztárapuka

Botrány a levegőben: durván elbánt exével a sztárapuka

Ő azon­ban más­hogy em­lék­szik.

A ba­rátnő sú­lyos vá­dak­kal ál­lí­totta szembe a nép­szerű szí­nészt. Ő azon­ban egé­szen más­hogy em­lék­szik.

Fájdalmas bejelentés: hatalmas daganatot találtak a színésznő fejében

Fájdalmas bejelentés: hatalmas daganatot találtak a színésznő fejében

A szép­sé­ges so­ro­zat­sztár meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott, mikor vá­rat­la­nul meg­tudta: azon­nal or­vosi se­gít­ségre van szük­sége.

Ilyen még nem volt: óriási fordulat a TV2 műsorában

Ilyen még nem volt: óriási fordulat a TV2 műsorában

A mű­sor­ve­zető, Csonka And­rás vi­gasz­talta az el­ke­se­re­dett já­té­kost, aki végül könnyek­ben tört ki.

A mű­sor­ve­zető, Csonka And­rás vi­gasz­talta az el­ke­se­re­dett já­té­kost, aki végül könnyek­ben tört ki.

Szexi ajándékot ad a dögös magyar modell

Szexi ajándékot ad a dögös magyar modell

Sylvi zse­ni­á­lis öt­let­tel csi­nál he­lyet szek­ré­nyé­ben az új ru­há­i­nak. Ha­tal­mas tá­bort gyűj­tött a gard­rób­vá­sár néven futó kö­zös­sé­gé­nek, ahol nem csak venni, de kapni is lehet.

Sylvi zse­ni­á­lis öt­let­tel csi­nál he­lyet szek­ré­nyé­ben az új ru­há­i­nak. Ha­tal­mas tá­bort gyűj­tött a gard­rób­vá­sár néven futó kö­zös­sé­gé­nek, ahol nem csak venni, de kapni is lehet.

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán.

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, végre fel­lé­le­gez­het.

Megszólalt Tabáni István: szörnyű, amin keresztülment

Megszólalt Tabáni István: szörnyű, amin keresztülment

Dö­cö­gő­sen in­dult az uta­zása.

Be­pó­tolta el­ma­radt nász­út­ját Ta­báni Ist­ván és fe­le­sége, Csilla. Az éne­kes el­mondta, dö­cö­gő­sen in­dult az uta­zás. A nya­ra­lás fotói csak a Ri­post­ban lát­ha­tók.

Nagy a baj: mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

Nagy a baj: mindenki csak találgat, mi történt Rékasi Károllyal

A pszi­cho­ló­gus sze­rint a szí­nész nem tudja ke­zelni a fe­szült­sé­get. Ez pedig nem se­gíti a gyó­gyu­lá­sát.

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Nehéz dön­tést ho­zott.

Nehéz dön­tést ho­zott meg Ale­ska, aki már szét is köl­tö­zött egy­kori sze­rel­mé­vel.

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

A gyö­nyörű szí­nésznő el­bű­völve nézte négy­éves kisfiát, aki most elő­ször csó­kolt szá­jon egy kis­lányt.

Botrány! Feltörték Majka telefonját!

Botrány! Feltörték Majka telefonját!

Nem min­den­napi bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett Majka és párja, Dun­dika. Hogy bűn­cse­lek­mény tör­tént, az két­ség­te­len, azon­ban nagy va­ló­szí­nű­ség­gel sosem lesz meg a tet­tes.

Nem min­den­napi bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett Majka és párja, Dun­dika. Hogy bűn­cse­lek­mény tör­tént, az két­ség­te­len, azon­ban va­ló­szí­nű­leg sosem lesz meg a tet­tes.

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Még nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg. Sé­rü­lése olyan sú­lyos volt, hogy örökre magán kell vi­sel­nie a nyo­mait!

Nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg. Sé­rü­lése olyan sú­lyos volt, hogy örökre magán kell vi­sel­nie a nyo­mait!

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Or­vost hív­tak hozzá...

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Kacér fotót posztolt Iszak Eszti, szexibb, mint valaha

Kacér fotót posztolt Iszak Eszti, szexibb, mint valaha

Meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes alak­ját.

A fi­a­tal szép­ség nem sok ruhát ha­gyott magán, így meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes alak­ját.

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás.

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki a műsor kez­de­tén ki­csit fe­szült­nek tűnt, aztán fo­ko­za­to­san fel­en­ge­dett, a többi zsű­ri­tag­gal együtt vic­ce­lő­dött.

Egy este két férfivel is csókolózott Nicole Kidman

Egy este két férfivel is csókolózott Nicole Kidman

Nem­csak fér­jé­vel, hanem kol­lé­gá­já­val is elég szo­ros vi­szony­ban van a szí­nésznő.

Nem­csak fér­jé­vel, hanem kol­lé­gá­já­val is elég szo­ros vi­szony­ban van a szí­nésznő.

Máris visszanyerte tökéletes alakját, a magyar sztáranyuka

Máris visszanyerte tökéletes alakját, a magyar sztáranyuka

Trokán Anna is ki­ment a Vág­tára.

Trokán Anna is meg­je­lent kisfi­á­val a Nem­zeti Vágta sztár­fu­ta­mán. A gyö­nyörű szí­nésznő jú­nius 25-én adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Ká­roly­nak.

Drámai vallomás: Saját anyja akarta meggyilkolni Gérard Depardieu-t

Drámai vallomás: Saját anyja akarta meggyilkolni Gérard Depardieu-t

A ször­nyű­ségre a sztár leg­újabb, ön­élet­rajzi köny­vé­ből de­rült fény.

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás.

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki­nek vol­tak nehéz pil­la­na­tai.

Férfival is volt dolga Harry hercegnek?

Férfival is volt dolga Harry hercegnek?

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­val kap­cso­lat­ban az egyik leg­jobb ba­rátja. El is in­dult a pletyka.

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­val kap­cso­lat­ban az egyik leg­jobb ba­rátja. El is in­dult a pletyka.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Nagy bejelentés, itt tér vissza a képernyőre Pordán Petra

Nagy bejelentés, itt tér vissza a képernyőre Pordán Petra

A nép­szerű kí­ván­ság­mű­sorba a csi­nos mű­sor­ve­zető mellé egy új part­ner is ér­ke­zik.

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Az éne­kesnő eddig nem vál­lalta nyil­vá­no­san sze­rel­mét, de most el­ter­jedt róluk egy ro­man­ti­kus fotó.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Otthagyta az élő adást Gianni

Otthagyta az élő adást Gianni

Élő adás köz­ben ki­sé­tált a 103,9 Slá­ger FM stú­di­ó­já­ból Gi­anni An­noni.

Az olasz mé­dia­sze­mé­lyi­ség a Slá­ger Reg­gel ven­dége volt, Vágó Piros és Aba­házi Csaba pedig egy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek, ami nem tel­je­sen úgy sült el, ahogy ter­vez­ték.

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Ha nem ka­pott volna újabb esélyt, ma nem lenne vele élete ér­telme.

Ha nem ka­pott volna egy má­so­dik esélyt, akkor bi­zony ma nem le­hetne vele élete ér­telme.

Most érkezett: Stohl András apa lesz

Most érkezett: Stohl András apa lesz

El­mon­dása sze­rint na­gyon tud azo­no­sulni a sze­rep­pel.

El­mon­dása sze­rint na­gyon tud azo­no­sulni a sze­rep­pel, mert al­vás­ból mos­ta­ná­ban amúgy is elég kevés jut neki is.

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Lady Gaga ame­ri­kai pop­sztár or­vosi uta­sí­tásra el­ha­lasz­totta hat­he­tesre ter­ve­zett eu­ró­pai tur­né­ját, mely csü­tör­tö­kön kez­dő­dött volna Bar­ce­lo­ná­ban.

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Ez borzasztó: Éhezett, és megalázták Klapka György lányát

Ez borzasztó: Éhezett, és megalázták Klapka György lányát

Po­koli gyer­mek­kor képe raj­zo­ló­dik ki Klapka és Mary Zsu­zsi lá­nyá­nak in­ter­jú­já­ból.

Po­koli gyer­mek­kor képe raj­zo­ló­dik ki Klapka és Mary Zsu­zsi lá­nyá­nak in­ter­jú­já­ból.

Ilyen elképesztő luxusban él Csősz Bogi, milliárdos férjével

Ilyen elképesztő luxusban él Csősz Bogi, milliárdos férjével

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott Csősz Bogi élete. A mo­dell­ből lett szí­nész­nőt itt­hon az Apám be­ájulna című film­ben is­mer­tük meg.

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Ezt biz­to­san nem lát­tad a té­vé­ben! Pi­káns pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Most jött a hír: kés alá kellett feküdnie a legendás színésznőnek, kiújult betegsége

Most jött a hír: kés alá kellett feküdnie a legendás színésznőnek, kiújult betegsége

Ope­rá­ci­óra kény­sze­rült.

A 60 éves mű­vész­nő­nek ko­moly be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie, ope­rá­ci­óra kény­sze­rült.

Megrázó videó, nevetve készült a halálra az öngyilkos sztár

Megrázó videó, nevetve készült a halálra a sztár

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott.

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott. Öz­ve­gye osz­tott meg egy vi­deót Ches­ter Ben­ning­ton­ról.

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

A szí­nész el­árulta, kibe sze­rel­mes

A 71 éves szí­nész sosem volt még olyan sze­rel­mes, mint most. Ki­de­rült, ki vált ki be­lőle ilyen heves ér­zel­me­ket...

Kínos percek, Rékasi Károly sértetten hagyta ott kollégáit

Kínos percek, Rékasi Károly sértetten hagyta ott kollégáit

A nép­szerű szí­nész Ve­re­bes Ist­ván­nal be­szél­ge­tett volna. Ré­kasi azon­ban vá­rat­la­nul fel­állt és el­hagyta a hely­színt.

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére. Egy etyeki bo­rá­szat­ban ren­dez­ték meg a haj­na­lig tartó fény­űző bulit.

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére. Egy etyeki bo­rá­szat­ban ren­dez­ték meg a haj­na­lig tartó fény­űző bulit.

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Kiderült, ő a Sztárban Sztár első kiesője

Kiderült, ő a Sztárban Sztár első kiesője

Bár min­­dent meg­­tett, mégis bú­csúz­nia kel­lett.

Bár min­­dent meg­­tett, hogy le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a né­­ző­­ket, mégis bú­csúz­nia kel­lett.

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin egy gyö­nyörű fe­hér­ne­mű­ben pózol.

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Egy bo­rá­szat­ban bu­liz­tak haj­na­lig...

Az éne­kesnő és ked­vese szom­ba­ton kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett mondta ki az igent Isten előtt. A Ri­post be­ju­tott a vi­déki la­ko­da­lomba...

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Ha ezt a szín­pa­don is hozni tud­ják, ga­ran­tál­tan fel­rob­bant­ják a stú­diót!

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja szó­hoz sem ju­tott az egyik pro­duk­ció után. A nép­szerű szí­nész per­ce­kig ke­reste a meg­fe­lelő sza­va­kat.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja szó­hoz sem ju­tott az egyik pro­duk­ció után. A nép­szerű szí­nész per­ce­kig ke­reste a meg­fe­lelő sza­va­kat.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Ki­tá­lalt a sztár egyik ba­rátja.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Intim helyzetben kaptuk lencsevégre Liptai Claudiát

Intim helyzetben kaptuk lencsevégre Liptai Claudiát

A szín­fa­lak mö­gött fo­tóz­tuk le!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­ját a szín­fa­lak mö­gött fo­tóz­tuk le!

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt.

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt.

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

Kórházba került fogyókúrája miatt Balázs Klári

Kórházba került fogyókúrája miatt Balázs Klári

Meg­bánta az öt­le­tet...

A nép­szerű éne­kesnő nem­ré­gi­ben élet­mó­dot vál­tott és 12 fe­les­le­ges ki­ló­tól sza­ba­dult meg. Most oko­san fo­gyó­kú­rá­zott, de ko­ráb­ban...

Hoppá, ez az év híre, ha igaz! Shakira újra szingli?

Hoppá! Shakira újra szingli?

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Felismered? Pedig tudod, hogy ki ő!

Felismered ezt az alakot? Pedig pontosan tudod, hogy ki ő!

Szőke haj, telt ajkak, és egy tö­ké­le­tes arc, ame­lyen aka­rat­la­nul is rajta marad az ember te­kin­tete. Vajon hon­nan is­me­rős ez a srác? Rend­ben, hagy­juk a tré­fát, ő egy nő...

Szőke haj, telt ajkak, és egy tö­ké­le­tes arc, ame­lyen aka­rat­la­nul is rajta marad az ember te­kin­tete. Vajon hon­nan is­me­rős ez a srác? Rend­ben, hagy­juk a tré­fát, ter­mé­sze­te­sen egy nőről van szó! Azóta is vi­lág­hírű, és imádja min­denki.