SZTÁR

Végrehajtás alatt áll Gór Nagy Mária családjának cége

Végrehajtás alatt áll Gór Nagy Mária családjának cége

Ag­gasztó hely­zet­ben van a szí­nésznő.

Ag­gasztó hely­zet­ben van a nép­szerű szí­nésznő, csa­ládi cége 2011 óta áll vég­re­haj­tás alatt. A BT-nek hat éve bé­relt helye van a NAV lis­tá­ján.

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

A ka­mera min­dent vett!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

A vi­lá­gon eddig hatan tud­ták tel­je­sí­teni a TV2-n ha­ma­ro­san in­duló Ninja War­rior aka­dály­pá­lyá­ját.

A vi­lá­gon eddig hatan tud­ták tel­je­sí­teni a TV2-n ha­ma­ro­san in­duló Ninja War­rior aka­dály­pá­lyá­ját. Ku­cse­rá­nak sem si­ke­rült.

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

Zsu­zsó most dip­lo­má­zott le.

A szí­nésznő lánya, Zsu­zsó né­hány hete vette át a dip­lo­má­ját. Most kezdi el saját éle­tét, mun­kát keres. De nem sze­retné ha anyu­kája miatt ven­nék fel.

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett az Urá­nia Nem­zeti Film­szín­házba...

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett a kínai film­hétre.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Min­den­órás!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

A csi­nos hír­adós rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

Kiderült az igazság, fiával való kapcsolatáról vallott Jolly!

Kiderült az igazság, fiával való kapcsolatáról vallott Jolly!

Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Az éne­kes­ről és fi­á­ról évek­kel ez­előtt el­len­té­tes hírek je­len­tek meg, most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len, mek­kora ki­tar­tás, lel­ki­erő van az éne­kes­nő­ben!

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len, mek­kora ki­tar­tás, lel­ki­erő van az éne­kes­nő­ben!

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Óri­ási tör­lesz­tő­rész­let...

Évek óta óri­ási tör­lesz­tő­rész­let­tel sújtja a bank a szí­nész­nőt, aki ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé prob­lé­má­já­val...

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

A rap­per fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Közel 50 éve ké­szült az az al­ko­tás, ame­lyet azóta is fo­lya­ma­to­san su­gá­roz­nak a té­vé­csa­tor­nák, így a szőke kis srác arca be­le­égett a tu­da­tunkba.

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Újra egész­sé­ges és bol­dog!

A 29 éves éne­kesnő hi­he­tet­len mód­szer­rel rán­totta magát vissza a mély­pont­ról! Újra egész­sé­ges és bol­dog!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Meg­döb­bentő val­lo­más­sal állt elő a be­te­ges­kedő szí­nész! Csoda, hogy még együtt van­nak Ger­dá­val!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Osz­vald Ma­rika va­lami egé­szen kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val nyi­totta meg a Kál­mán Imre Te­át­­ru­mot.

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett - már nem tit­kolja.

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett.

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Hajdú Péter be­val­lotta, szá­mára egy­ál­ta­lán nem sür­gető a válás.

Hajdú Péter be­val­lotta, szá­mára egy­ál­ta­lán nem sür­gető a válás.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy cég.

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy dundi nők­kel fog­lal­kozó cég, amely­nek Anikó ko­ráb­ban rek­lám­arca volt.

Szenzáció! Zseniális! A rovarok Beethovenje a LÉGY!

Szenzáció! Zseniális! A rovarok Beethovenje a LÉGY!

Itt a légy, aki F-dur­ban züm­mög.

Újabb fel­fe­de­zés Bo­rosMe­gaVo­gá­tól! Itt a légy, aki F-dur­ban züm­mög.

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Az éne­kes au­tó­já­nak pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Az éne­kes au­tó­já­nak pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Völgyesi Gabinak kék-zöld monokli miatt kell magyarázkodnia!

Völgyesi Gabinak kék-zöld monokli miatt kell magyarázkodnia!

Kel­le­met­len, apró bal­eset érte.

A Nagy Duett éne­kes­nője kel­le­met­len, apró bal­ese­tet szen­ve­dett, ami fél­re­ér­tésre adhat okot.

Visszavágtak a rusnyázó riporternek

Visszavágtak a rusnyázó riporternek

Az Édes élet pén­teki adása sok iz­gal­mat tar­to­gat, töb­bek kö­zött a rus­nyázó ri­por­ter iszap­bir­kó­zá­sá­nak is szem­ta­núi le­he­tünk.

Az Édes élet pén­teki adása sok iz­gal­mat tar­to­gat, töb­bek kö­zött a rus­nyázó ri­por­ter iszap­bir­kó­zá­sá­nak is szem­ta­núi le­he­tünk.

Kismamák rabolták ki Rómában a Neoton sztárját!

Kismamák rabolták ki Rómában a Neoton sztárját!

Leg­rosszabb rém­ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyen véget ér majd a római pi­he­nés! A ze­nészt meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek lel­ki­leg és anya­gi­lag is.

Leg­rosszabb rém­ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyen véget ér majd a római pi­he­nés! A ze­nészt meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek lel­ki­leg és anya­gi­lag is.

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is meg­él­hetne.

A show­man­nek nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is bol­do­gan meg­él­hetne.

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Az egy­kori play­mate ál­lítja, régen fel­ha­gyott már az ero­ti­kus mun­kák­kal, most mégis fel­ke­rült egy szex­ol­dalra.

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték...

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - Huj­ber Feri sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni tár­sai.

Anorexiától tart nagy kalandja előtt a magyar szépség

Anorexiától tart nagy kalandja előtt a magyar szépség

Kul­csár Edina, ked­ve­sé­vel vág neki...

A világ má­so­dik leg­szebb nő­jé­nek vá­lasz­tott Kul­csár Edina, ked­ve­sé­vel vág neki a meg­le­he­tő­sen ka­lan­dos­nak ígér­kező 5000 ki­lo­mé­te­res ázsiai útnak.

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Bánt­ják őket szü­leik tet­tei miatt.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. . Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

Meglepő részletek derültek ki Stohl András új munkájáról

Meglepő részletek derültek ki Stohl András új munkájáról

And­rás csü­tör­tök reg­gel kezd...

Stohl And­rás csü­tör­tök reg­gel­től újra vissza­szok­hat a haj­nali éb­re­dé­sek­hez, hi­szen a Class FM-en új­ra­in­duló Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tője lett...

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Mi történt? Végleg elköltözött Kasza Tibi és menyasszonya!

Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

A mű­sor­ve­zető és sze­relme nagy lé­pésre szánta el magát! Fel­szá­mol­ták régi éle­tü­ket!

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd, azok biz­to­san, akim már meg­néz­ték az új Star Wars elő­ze­te­sét.

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd, azok biz­to­san, akim már meg­néz­ték az új Star Wars elő­ze­te­sét. Har­minc­mil­li­óan van­nak.

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el...

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a ve­jé­ről.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott ve­jé­ről.

Fotók érkeztek - titokban ment férjhez a magyar szépségkirálynő!

Fotók érkeztek - titokban ment férjhez a magyar szépségkirálynő!

Balin mondta ki a bol­do­gító igent pár­já­nak, két és fél év után.

Öt évvel ez­előtt talán maga sem sej­tette, nem csak egy fé­nyes kar­rier vár rá, a bol­dog­ság is hamar rá­ta­lál. 2012-ben je­lent­ke­zett egy szép­ség­ver­senyre, ame­lyet meg is nyert. Si­ke­res kar­rier, sze­re­lem és a leg­fris­sebb hírek sze­rint álom­es­küvő!

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul.

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Nagy az öröm...

A szí­nésznő és férje nagy ti­tok­ban kez­dett épít­ke­zésbe Hajdú Péter mesés ott­ho­ná­nak tő­szom­széd­sá­gá­ban.

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

A csa­lád szent­end­rei háza rég­óta han­gos a ve­sze­ke­dé­sek­től, most azon­ban már a hi­va­ta­los szer­vek is köz­be­avat­koz­tak.

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

A fe­le­sége ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi Péter sem nézi jó szem­mel a tör­tén­te­ket...

Huj­ber Feri egy iga­zán bátor ember! No, nem azért, mert a gyanú sze­rint kény­sze­rí­tést al­kal­ma­zott fe­le­sége ellen, in­kább a ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi Péter miatt.

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén. Mi­u­tán nem si­ke­rült peren kívül meg­egyez­niük, most perre vi­szik az ügyet.

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét, ami nem is csoda, hi­szen ha bű­nös­nek ta­lál­ják, évekre rá­csok mögé ke­rül­het.

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét, ami nem is csoda, hi­szen ha bű­nös­nek ta­lál­ják, évekre rá­csok mögé ke­rül­het.

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát...

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Élő adásban jósolták meg, hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Éve­ken át szó­ra­koz­tat­tak.

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Bolt kö­zeli, má­gi­kus él­ménnyel lepi meg Kasszás Er­zsit Haj­nó­czy Soma az új vi­de­ó­já­ban

Bolt kö­zeli, má­gi­kus él­ménnyel lepi meg Kasszás Er­zsit Haj­nó­czy Soma az új vi­de­ó­já­ban

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára.

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára. Per­sze nem vé­let­le­nül ké­szült róla friss kép és ke­rült fel az in­ter­netre. Vár­ko­nyiék kis­lá­nya szü­li­na­pos, tíz éves lett.

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got..

A le­gen­dás ze­nész­ről ér­de­kes hírek kel­tek nap­vi­lágra. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel...

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel...

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe.

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott...

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott ko­rábbi part­ne­ré­vel, At­ti­lá­val, aki­vel több mint egy év együtt­lét után be­lát­ták, hogy sze­rel­mük a vége felé már in­kább ba­rát­sággá sze­lí­dült. Mos­tanra vi­szont na­gyon úgy tűnik, hogy Sáf­rány Emese, Ale­ska újra bol­dog...

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest.

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest és el­mondja, kivel csalta Bea asszonyt az apja.

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

A ha­son­lóan nehéz idő­sza­kot átélt trom­bi­tás nem tudta szó nél­kül hagyni a tör­tén­te­ket.

A ha­son­lóan nehéz idő­sza­kot átélt trom­bi­tás nem tudta szó nél­kül hagyni a tör­tén­te­ket.

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Sötét fel­hők gyü­le­kez­nek a Huj­ber csa­lád feje fe­lett. La­punk meg­tudta: kény­sze­rí­tés ügyé­ben nyo­mo­zást ren­del­tek el!

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Meg­ható fotó.

Mi­che­lisz Norbi élete bő két hét­tel ez­előtt vál­to­zott meg vég­ér­vé­nye­sen, már­cius 31-én sze­relme, Jo­hanna vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket.

Kérkedése miatt kerülhet börtönbe Győzike

Kérkedése miatt kerülhet börtönbe Győzike

Gás­pár Győző éve­ken át csak kö­ve­tőit ide­ge­sí­tette azzal, hogy mé­reg­drága au­tó­cso­dák­ban fo­tóz­ko­dott.

Gás­pár Győző éve­ken át csak kö­ve­tőit ide­ge­sí­tette azzal, hogy mé­reg­drága au­tó­cso­dák­ban fo­tóz­ko­dott, úgy téve, mintha a több­ség szá­mára meg­fi­zet­he­tet­len jár­gá­nyok a sa­ját­jai len­né­nek. Nem csoda, hogy a kö­ve­tőin kívül a NAV fi­gyel­mét is fel­kel­tette...

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen.

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen. Épp ezért lá­to­ga­tott el most a ten­ge­ren túlra.

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

A nép­szerű éne­kesnő és ked­vese, Mol­nár Tibor a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg: el­vál­tak út­jaik.

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ők fog­nak ki­esni.

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val.

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Réka kérte meg a kezét...

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba, ahol a fit­nesz­guru éppen 16 évvel ez­előtt kérte meg sze­relme kezét.

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai éb­resz­tet­ték őket. A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Va­sár­nap A Nagy Duett után né­hány fa­na­ti­kus nő kör­be­vette az éne­kes au­tó­ját, csak ne­he­zen en­ged­ték el.

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni! Va­sár­nap A Nagy Duett után né­hány fa­na­ti­kus nő kör­be­vette az éne­kes au­tó­ját, csak ne­he­zen en­ged­ték el.

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rés.

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rés.

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Négy éve alkot egy párt a Nagy Duett zsű­ri­tagja és sze­relme Darai Andi, vagyis Man­ker.

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről.

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről. Az állat már tíz éve él egy fo­lya­ma­to­san nö­vekvő, je­len­leg nagy­já­ból két­ki­lós da­ga­nat­tal a tes­tén, a gaz­dá­já­nak azon­ban esze ágá­ban sincs ke­zel­tetni az ebet.