SZTÁR

Ezért van két születésnapja a magyar legendának

Ezért van két születésnapja a magyar legendának

A ze­nész múlt pén­te­ken lett egy­éves...

A Kart­hago együt­tes bil­len­tyűse, Gi­dó­falvy At­tila múlt pén­te­ken lett egy­éves... 2017. feb­ruár 17-én esett át ős­sejt­be­ül­te­té­sen, ami­vel meg­men­tet­ték az éle­tét.

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Czip­pán Anett néha ugyan azt sem tudja, hol áll a feje, de élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik.

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé.

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a ma­gyar szí­nésznő.

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Sokkoló diagnózis, hisz a gyógyulásban Bódi Sylvi

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Na­gyon sok ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie az el­múlt he­tek­ben a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Rémálmok kínozzák Frenreisz Károlyt: Elárulta, miért nem tud aludni!

Rémálmok kínozzák Frenreisz Károlyt: Elárulta, miért nem tud aludni!

Al­vás­za­va­rok­kal küzd A Dal zsű­ri­tagja, Fren­reisz Ká­roly!

Al­vás­za­va­rok­kal küzd A Dal zsű­ri­tagja, Fren­reisz Ká­roly!

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor a bí­ró­ságra jár.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot és az ott élő em­be­re­ket, de végül ez lett be­lőle.

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot és az ott élő em­be­re­ket, de végül ez lett be­lőle.

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Rangos elismerés: Végre megnyugodhat Máté Péter özvegye

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott zenei díját.

Máté Pé­ter­ről ne­vez­ték el a könnyű­ze­né­szek fris­sen ala­pí­tott leg­ran­go­sabb zenei díját.

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Berki már nincs egyedül: Mától ők élnek vele

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott

Krisz­tián élete ala­po­san fel­ka­va­ro­dott az utóbbi idő­ben. Nem csak a sze­re­lem ta­lált rá, de két új la­kója is lett a le­gény­la­kás­nak.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

Múlt héten esett át a pace­ma­ker-be­ül­te­té­sen Boros Lajos.

Szám­ta­lan vizs­gá­lat után dön­töt­tek úgy Boros Lajos or­vo­sai, hogy a rá­di­ós­nak azon­nal szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zóra van szük­sége. A be­ül­te­tés si­ke­res volt, már ki is vet­ték a var­ra­to­kat, szé­pen gyó­gyul Lali ki­rály sebe.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Dráma, előadás közben hunyt el a Fővárosi Nagycirkusz porondmestere!

Dráma, előadás közben hunyt el a Fővárosi Nagycirkusz porondmestere!

A har­minc­két éves férfi hir­te­len lett rosszul.

A har­minc­két éves férfi hir­te­len lett rosszul, a ki­ér­kező men­tők hiába küz­döt­tek az éle­té­ért, nem tud­ták meg­men­teni.

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

A hí­res­ség újab­ban fel­tű­nően bol­dog, így sokak fe­jé­ben meg­for­dult a gon­do­lat, hogy eset­leg új párja van.

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek, aki a vi­lá­gon a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net.

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban volt.

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban állt a ka­me­rák elé A Dal szom­bat esti adá­sá­ban! Le­nyű­göző, mi­lyen szép!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg!

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Sze­retné látni a fel­vé­telt!

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Nem sze­re­tik az an­go­lok azo­kat a szí­né­sze­ket, akik a her­cegi párt játsszák.

Nem sze­re­tik az an­go­lok azt a szí­nész­párt, akik le­he­tő­sé­get kap­tak a her­ceg és meny­asszo­nya el­ját­szá­sára.

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére?

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Min­den ettől függ! Ren­ge­teg iz­gal­mat tar­to­gat ma este a TV2 so­ro­zata!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Ma este újra fel­csen­dül a ye­syes - I let you run away című száma A Dal­ban! Három hét­tel ez­előtt a dal­la­mos me­ló­dia el­nyerte a zsűri és a kö­zön­ség tet­szé­sét is.

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Azóta már Beck­ham­mel dol­go­zik.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Pár hete még arról cik­kez­tek a lapok, hogy az éne­kes kap­cso­lata tönk­re­ment meny­asszo­nyá­val, most azon­ban ki­de­rült: Ju­nior nem szingli többé!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pon­to­san tudja, mi­lyen lag­zit sze­retne!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pon­to­san tudja, mi­lyen lag­zit sze­retne!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

A mű­vész­nőt saját fel­je­len­tése hozza ké­nyel­met­len hely­zetbe, nem is sej­tette, hogy fény fog de­rülni a ki­lé­tére.

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

A gyá­szoló férfi úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól.

A gyá­szoló férfi úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól.

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják.

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán.

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot, és két ha­laszt­ha­tat­lan ope­rá­ción esett át.

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt.

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit és tit­kait.

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő.

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio, mikor vissza­tért az el­ha­gyott házba...

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio és Tina, mikor vissza­tér­tek bol­dog­sá­guk egy­kori szín­te­rére...

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni va­ká­ci­ó­zik.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója.

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat, bár a szí­nésznő még csak most je­len­tette be vá­lá­sát.

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Az Ope­rett sztár­szí­né­sze a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Az Ope­rett sztár­szí­né­sze a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Né­hány napig va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

A vá­ran­dós kis­mama né­hány napig va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Váratlan páros A Dal színpadán

Váratlan páros A Dal színpadán

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál hazai dal­vá­lasz­tó­já­nak má­so­dik elő­dön­tő­jé­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk szom­bat este!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál hazai dal­vá­lasz­tó­já­nak má­so­dik elő­dön­tő­jé­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk szom­bat este!

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Be­szá­molt a rész­le­tek­ről.

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Most derült csak ki: Összejött a TV2 két sztárja

Most derült csak ki: Összejött a TV2 két sztárja

Közös fotót is posz­tol­tak.

A friss sze­rel­me­sek közös fotót is posz­tol­tak már az Ins­tag­ramra.

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk.

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

A Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Ez a bi­zo­nyí­ték alap­ja­i­ban vál­toz­tatja meg az 1997-ben el­hunyt her­ceg­nő­ről ki­ala­kult képet.

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent, kap­cso­la­tuk azon­ban most véget ért, így Anis­ton a ház­tól is sza­ba­dulni akar.

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

"Nem kell bán­tani..."

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Hoppá, ezt nem gondoltad volna az esküvőre készülő Liptai Claudiáról

Hoppá, ezt nem gondoltad volna az esküvőre készülő Liptai Claudiáról

Iz­ga­tot­tan ké­szül élete egyik leg­szebb nap­jára!

Iz­ga­tot­tan ké­szül élete egyik leg­szebb nap­jára!

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Szinte már megalázó: Ennyi maradt Som Lajos hagyatékából

Szinte már megalázó: Ennyi maradt Som Lajos hagyatékából

Csend­ben zá­rult le a ha­gya­téki.

Ami­lyen han­gos csa­ládi vi­szály rob­bant ki Som Lajos ha­lála és te­me­tése körül, most olyan csend­ben zá­rult le a ha­gya­téki tár­gya­lás.

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist. Azóta min­den ere­jé­vel a kór ellen küzd.

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist. Azóta min­den ere­jé­vel a kór ellen küzd.

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Rá­adá­sul az egy­kor gyö­nyörű szí­nésznő a tör­vényt is sem­mibe vette.

Rá­adá­sul az egy­kor gyö­nyörű szí­nésznő a tör­vényt is sem­mibe vette. Ag­gasztó, ahogy Lara Flynn Boyle vi­sel­ke­dett.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Ta­valy de­rült ki, hogy nagy a baj.

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj. A Ri­post-nak be­szélt elő­ször arról, hogy tü­dő­rákja van.

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben...

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve! Meg­tud­tuk a csa­lád­tól, mi ennek az oka!

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Ha­tal­mas bot­rányt rob­ban­tott ki egy ko­rábbi rek­lám­mal, de ál­lí­tása sze­rint nem tudta, hogy tör­vény­te­len dol­got tesz.

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­la­kót.

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Ha­tal­mas öröm­hír érte Edit asszonyt: meg­ala­pí­tot­ták a Máté Péter-díjat!

Ha­tal­mas öröm­hír érte Edit asszonyt: meg­ala­pí­tot­ták a Máté Péter-díjat!

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

A TV2 sztárja büszke lehet alak­jára.

A két­gyer­me­kes anyuka tőle szo­kat­lan fotót posz­tolt Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ördög Nó­rira nem jel­lemző, hogy fe­hér­ne­műs fotót posz­tol­jon.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni. A köz­le­ményt a Fa­ce­book-ol­da­lán tette közzé.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni.