SZTÁR

Folytatja ámokfutását Rékasi elítélt zaklatója

Folytatja ámokfutását Rékasi elítélt zaklatója

Hiába ka­pott két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, nem bír ma­gá­val.

Hiába ka­pott két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést Ré­kasi Ká­roly és Pel­ler Ká­roly őrült zak­la­tója, a jelek sze­rint kép­te­len vissza­fogni magát.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Hihetetlen fotót posztolt az 53 éves sztáranyuka, bárki megirigyelné

Hihetetlen fotót posztolt az 53 éves sztáranyuka, bárki megirigyelné

Még min­dig tö­ké­le­tes az alakja, ezt pedig rend­sze­re­sen meg is mu­tatja, hi­szen van mire büsz­ké­nek len­nie.

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Az éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek, az idill­ről pedig rend­sze­re­sen osz­ta­nak meg fo­tó­kat is.

Most közölték: feladta a rák elleni küzdelmet a híres színésznő

Most közölték: feladta a rák elleni küzdelmet a híres színésznő

A szí­nésznő test­vére kö­zölte a szo­morú hírt, azt írta, hogy az éle­tük többé nem lesz ugyan­olyan.

A szí­nésznő test­vére kö­zölte a szo­morú hírt, azt írta, hogy az éle­tük többé nem lesz ugyan­olyan.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Váczi Ger­gely csa­ládja most elő­ször nya­ralt a szi­ge­ten.

Váczi Ger­gely csa­ládja meg­törte a ha­gyo­mányt, és most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett a szi­getre uta­zott.

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit Mihalik Enikő

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit a magyar modell

Iga­zán forró lehet a hely­zet a nya­ra­lá­son, és ezt szí­ve­sen meg is osztja kö­ve­tő­i­vel.

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Egy be­avat­ko­zás több mint 4 mil­lió fo­rintba kerül, de őt ez sem ér­dekli.

Egyet­len be­avat­ko­zás több mint 4 mil­lió fo­rintba kerül, de őt ez sem ér­dekli.

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Most jöt­tek haza a nász­út­ról.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Nem fél a botránytól, keményen beszólt a 83 éves színésznő

Nem fél a botránytól, keményen beszólt a 83 éves színésznő

Kiáll a bajba ju­tot­tak mel­lett.

So­phia Loren min­den­áron kiáll a bajba ju­tot­tak mel­lett. Akkor is, ha neki sze­ren­cséje volt az élet­ben.

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Meg­han Markle apja ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Meg­han Markle apja ál­lan­dóan fel­bor­zolja a ke­dé­lye­ket, de ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel...

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Intim pillanat: Ágyában, ébredés után mutatta meg magát Tóth Gabi

Intim pillanat: Ágyában, ébredés után mutatta meg magát Tóth Gabi

Az éne­kes­nő­höz még a kis ked­vence is hoz­zá­bújt!

Az éne­kes­nő­höz még a kis ked­vence is hoz­zá­bújt!

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Összeomlott a gyásztól a legendás zenész, meghalt a fiatal felesége

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Az asszony ha­lá­lá­nak okai is­me­ret­le­nek.

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

A mű­sor­ve­zető nem csak a ka­me­rák előtt érzi ott­hon magát, de a kony­há­ban is helyt áll.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt.

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Így ünnepelte születésnapját Lola

Így ünnepelte születésnapját Lola

A csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csap­tak egy ki­sebb bulit.

A csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csap­tak egy ki­sebb bulit.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

Az éne­kesnő úgy érzi, lelki ere­detű prob­lé­mái ve­zet­tek odáig, hogy meg kel­lett mű­teni. A Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki.

Az éne­kesnő úgy érzi, lelki ere­detű prob­lé­mái ve­zet­tek odáig, hogy meg kel­lett mű­teni. A Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki.

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Az asszony ká­rom­ko­dott és ki­a­bált a te­le­fonba.

Az asszony ká­rom­ko­dott és ki­a­bált a te­le­fonba, mire a her­cegnő el­ha­tá­rozta, hogy soha többé nem be­szél vele.

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

A her­cegi es­küvő drága lesz.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak. Az es­küvő árát pedig az adófi­ze­tők­nek kell áll­niuk.

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztárénekesnő

Dér He­ni­ről köz­tu­dott, hogy öl­töz­kö­dés terén elég be­vál­la­lós. Kon­cert­jein is gyak­ran a fe­ne­két alig ta­karó szok­nyá­ban lát­ható.

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Meg­szó­lalt egy dol­gozó.

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Nyilvánossá tették: óriási sztárokat nyomott le a 33 éves színésznő

Nyilvánossá tették: óriási sztárokat nyomott le a 33 éves színésznő

A szu­per­hő­sös fil­mek­ből is is­mert hol­ly­woodi sztár el­ké­pesztő össze­get ke­re­sett ta­valy.

Ki akarták rabolni Vásáry Andrét: elképesztő, ami utána történt

Ki akarták rabolni Vásáry Andrét: elképesztő, ami utána történt

A nép­szerű éne­kes durva tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

A nép­szerű éne­kes durva tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­ból.

Széles terpesszel ünnepli idolja születésnapját Tóth Gabi

Széles terpesszel ünnepli idolja születésnapját Tóth Gabi

Min­den pop­éne­kes­nők ős­anyja teg­nap ün­ne­pelte 60. szü­le­tés­nap­ját.

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Orvosnál járt a magyar rapper, mostantól ezt kell viselnie

Cur­tis mos­ta­ná­ban job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. Sze­ren­csére csak ki­sebb prob­lé­mái van­nak.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Képtelen leállni Meghan hercegné apja, most újabb dolgot akar lányától

Képtelen leállni Meghan hercegné apja, most újabb dolgot akar lányától

Az egy­kori fil­mes vi­lá­go­sító egyre csak nö­veli a bot­rányt.

Az egy­kori fil­mes vi­lá­go­sító egyre csak nö­veli a bot­rányt, a her­cegné rendre kínos hely­zetbe hozva.

Ettől jön zavarba Stohl András

Ettől jön zavarba Stohl András

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen ez a gyenge pontja.

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Lesifotók! Nem hiszed el, hol kapták le Arnold Schwarzeneggert

Lesifotók! Nem hiszed el, hol kapták le Arnold Schwarzeneggert

Amíg egy And­rássy úti lu­xus­üz­letbe nem en­ged­ték be, addig egy kör­úti an­tik­vi­tás­ban kör­be­ve­zet­ték a Ter­mi­ná­tort.

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak.

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak. Nem csoda, hi­szen Bangó Mar­git hang­já­tól zen­gett a kör­nyék.

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Így lepték meg nyaralásán az életéért küzdő legendás színészt

Szék­he­lyi Jó­zsef nem győz cso­dál­kozni, mennyien sze­re­tik.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem győz cso­dál­kozni, mennyien gon­dol­nak rá, mennyien sze­re­tik.

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

Bru­tá­li­san szexi bi­ki­nis fo­tója alá ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

Most közölték a szörnyű hírt: meggyilkolták a népszerű énekesnőt

Most közölték a szörnyű hírt: meggyilkolták a népszerű énekesnőt

A 31 éves sztárra a saját la­ká­sá­ban hol­tan ta­lál­tak csü­tör­tö­kön, már nem le­he­tett meg­men­teni az éle­tét.

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

A ma­gyar szí­nésznő so­káig küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

A ma­gyar szí­nésznő so­káig küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de már nem tudta le­győzni a kórt.

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Sokat segít neki, hogy a csa­ládja és a ba­rá­tai mel­lette van­nak, de egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra...

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra, és azt le­szö­gez­het­jük, hogy va­ló­szí­nű­leg sosem él majd mély­sze­gény­ség­ben, de...

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

Anyaszült meztelen pózolt a magyar sztárszínésznő

Anyaszült meztelen pózolt a magyar sztárszínésznő

Szor­csik Vi­ki­ről már több szexi fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Ami nem is meg­lepő, hi­szen fan­tasz­ti­kus az alakja.

Szor­csik Vi­ki­ről már több szexi fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Ami nem is meg­lepő, hi­szen fan­tasz­ti­kus az alakja, ami­ért min­dent meg is tesz.

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Ezt nézd, milyen szexi fürdőruhában a magyar sztáranyuka

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, meg­mu­tatta mi van a ruha alatt. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek, a lát­vány ma­gáért be­szél.

Megdöbbentő hír, lehet, hogy a hercegből sosem lesz III. Károly király

Megdöbbentő hír, lehet, hogy a hercegből sosem lesz III. Károly király

Újra és újra fel­me­rül­nek a ta­lál­ga­tá­sok a trón­örök­lés­sel kap­cso­lat­ban.

Újra és újra fel­me­rül­nek a ta­lál­ga­tá­sok a trón­örök­lés­sel kap­cso­lat­ban. Egyre job­ban bo­nyo­ló­dik az ügy.

Sanyarú gyerekkor, nem is gondolnád, hogy nőtt fel a sztárapuka

Sanyarú gyerekkor, nem is gondolnád, hogy nőtt fel a sztárapuka

Szü­lei min­dent meg­tet­tek, hogy jobb élete le­gyen...

Szü­lei min­dent meg­tet­tek, hogy jobb élete le­gyen, de ezért nagy árat kel­lett fi­zet­niük.

Alaposan megváltozott Madonna élete 60 éves korára

Alaposan megváltozott Madonna élete 60 éves korára

A tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb női elő­adója nagy napra éb­redt ma, be­lé­pett a hat­va­na­sok tá­bo­rába.

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a hely­zet.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába.

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába. Az már ko­ráb­ban ki­de­rült, hogy a nép­szerű tévés szep­tem­ber­től a Vi­a­sat3-on mű­sort vezet. És most újabb öröm­hírt je­len­tet­tek be!

Tündéri fotót posztolt kisfiáról Szinetár Dóra, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt kisfiáról Szinetár Dóra, ezt látnod kell

A szí­nésznő Auszt­ri­á­ból je­lent­ke­zett. Meg­mu­tatta kisfiát, aki ren­ge­te­get nőtt.

A szí­nésznő Auszt­ri­á­ból je­lent­ke­zett. Meg­mu­tatta kisfiát, aki ren­ge­te­get nőtt.

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Sok arcát lát­hat­tuk már...

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket, vagy ha úgy tet­szik, rej­tett ké­pes­sé­ge­ket.

Kitört a botrány, késsel fenyegetőzött Jean-Claude Van Damme fia

Kitört a botrány az 57 éves színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Jean-Cla­ude Van Damme fia a szo­ba­tár­sát fe­nye­gette meg egy kés­sel, bör­tönbe is ke­rül­het.

Megdöbbentő titok derült ki a királyi családról: ezt senki sem gondolta volna

Megdöbbentő titok derült ki a királyi családról: ezt senki sem gondolta volna

Harry her­ceg kü­lö­nös be­ce­ne­vet adott Ka­ta­lin­nak.

Harry her­ceg kü­lö­nös be­ce­ne­vet adott Ka­ta­lin­nak.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja.

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Sza­kos And­rea nő­gyó­gyász­hoz ment.

Sza­kos And­rea három év után ment el nő­gyó­gyász­hoz, aki rossz hí­re­ket kö­zölt az éne­kes­nő­vel.

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Szép is a sze­re­lem...

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta...

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra.

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra. Ked­ve­sé­vel ugyanis már há­rom­szor jár­tak a gyö­nyörű szi­ge­ten.

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték a be­teg­sé­get.

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték nála a ha­lá­los kórt. A gi­tá­ros már túl van a mű­té­ten.

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Óriási bakot lőtt a pesti luxusbolt: Simán kihajították a világsztárt

Óriási bakot lőtt a pesti luxusbolt: Simán kihajították a világsztárt

Va­ló­szí­nű­leg si­ke­rült Bu­da­pes­ten újat mu­tatni a sokat meg­élt Ar­ni­nak.

Va­ló­szí­nű­leg si­ke­rült Bu­da­pes­ten újat mu­tatni a sokat meg­élt Ar­ni­nak.

Megtudtuk, ennyiért árulják a Gundel-Latinovits villát

Megtudtuk, ennyiért árulják a Gundel-Latinovits villát

Ke­resi új gaz­dá­ját a villa!

Vi­seg­rád fő­ut­cá­ján ha­tal­mas eladó-tábla jelzi: még min­dig ke­resi új gaz­dá­ját a Gun­del-La­ti­no­vits villa!

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

Csak egy áttetsző tüllrózsa takarja a modell csodás mellbimbóját

Csak egy áttetsző tüllrózsa takarja a modell csodás mellbimbóját

A gyö­nyörű Abi­gail Ratch­ford ismét vér­for­raló kép­pel lepte meg ra­jon­góit.

A gyö­nyörű Abi­gail Ratch­ford ismét vér­for­raló kép­pel lepte meg ra­jon­góit. Sze­ren­csére fa­lat­nyi ru­hája ez­út­tal sem takar el túl sokat bá­ja­i­ból.