SZTÁR

Ez aztán merész! Bevállalta a pucér fotózást a dús keblű ducimodell

Ez aztán merész! Bevállalta a pucér fotózást a dús keblű ducimodell

A 30 éves brit mo­dellre min­dent lehet mon­dani, de azt nem, hogy szé­gyel­lős lenne. Me­rész­sé­gét ra­jon­gói igen nagyra ér­té­ke­lik.

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jü­ket meg­ko­ro­náz­zák.

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Bod­rogi Gyula három napja fo­lya­ma­to­san ün­ne­pel, hi­szen be­töl­tötte 85 élet­évét.

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja, a férfiassága is megsérült

Kit Ha­ring­ton meg­sé­rült.

Nem volt egy­szerű a sár­ká­nyo­kon lo­vag­lás Kit Ha­ring­ton szá­mára.

Izgalomból nem lesz hiány: fergeteges műsor húsvétkor a TV2 csatornáin

Izgalomból nem lesz hiány: fergeteges műsor húsvétkor a TV2 csatornáin

Ga­ran­tálja az igazi csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást a TV2 Cso­port.

A hímes to­já­sok ren­ge­te­gé­ben is ga­ran­tálja az igazi csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást a TV2 Cso­port.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Meglepő, új külsővel mutatkozott a magyar luxusfeleség

Meglepő, új külsővel mutatkozott a magyar luxusfeleség

Vas­vári Vi­vien meg­vált az iko­ni­kus haj­zu­ha­ta­gá­tól, erről pedig fotót is mu­ta­tott.

Vas­vári Vi­vien meg­vált az iko­ni­kus haj­zu­ha­ta­gá­tól.

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

A pop­sztár vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól és se­gít­sé­get kért a szak­em­be­rek­től.

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Ko­mo­lyan veszi az edzést.

Úgy tűnik, a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető na­gyon ko­mo­lyan veszi az edzést.

Elképesztő helyen fotózták le Ördög Nórát, csodás látvány

Elképesztő helyen fotózták le Ördög Nórát, csodás látvány

Akár egy fest­mény! Bá­mu­la­tos hely­szí­nen for­gat a TV2 mű­sor­ve­ze­tője In­di­á­ban.

Akár egy fest­mény!

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

"50 ÉV Lélekjelenlét" Jubileumi koncert

Vámos Zsolt fél év­szá­za­dos szü­le­tés­nap­ját ha­tal­mas ne­vek­kel ün­nepli

Vámos Zsolt fél év­szá­za­dos szü­le­tés­nap­ját ra­jon­gó­i­val és a ba­rá­ta­i­val ün­nepli áp­ri­lis 25-én az Ana­log Music Hall-ban.

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

A ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik.

A Vidám Szín­pad örök­ifjú mű­vész­nője a ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik, ami­kor szép­sé­gé­nek és fi­zi­kai fris­ses­sé­gé­nek, te­her­bí­rá­sá­nak meg­őr­zése a tét.

Kisfia mellett talált vissza a zenéhez Nagy Adri

Kisfia mellett talált vissza a zenéhez Nagy Adri

Az éne­kesnő egy év után végre új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zett, amit egy régen írt dal ih­le­tett.

Az éne­kesnő egy év után végre új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zett, amit egy régen írt dal ih­le­tett.

Tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után, tra­gé­di­ája a ra­jon­gók szá­mára is fel­fog­ha­tat­lan.

Szörnyű, a nyílt utcán esett össze holtan a legendás film sztárja

Szörnyű, a nyílt utcán esett össze holtan a legendás film sztárja

A szí­nész 42 éve­sen halt meg.

A szí­nész 42 éve­sen halt meg Edin­burgh ut­cáin, mi­u­tán lö­völ­dö­zésbe ke­ve­re­dett.

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

A sztár arról is be­szélt, hogy mit sze­ret magán leg­in­kább. Ál­lítja, ter­mé­sze­tes­ségre tö­rek­szik!

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Csodás hírt kaptak kislányukról Caramelék

Nehéz időszakon vannak túl, csodás hírt kaptak kislányukról Caramelék

Ha­ma­ro­san vissza­tér­het az óvo­dába!

Szofi ha­ma­ro­san vissza­tér­het az óvo­dába, de to­vábbra is kont­rollra kell jár­nia.

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. Kü­lö­nös néven em­lé­kez­tek meg róla.

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Mit szól ehhez a királynő? Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Kü­lö­nös dön­tést ho­zott...

Úgy tűnik, hogy ba­bája jö­vője sem a tra­dí­ci­ók­nak meg­fe­le­lően ala­kul.

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

Za­rán­dok­utat szer­vez­tek a sír­já­hoz.

A ze­nész végső nyug­he­lye Fejér me­gyé­ben van, oda za­rán­do­kol édes­anyja, va­la­mint ro­ko­nai, ze­nész­tár­sai és ra­jon­gói is.

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

Örök magányra van ítélve? Angelina Jolie egyre kétségbeesettebb

A sztár­anyuka azóta nem ran­di­zott, hogy szét­men­tek Brad Pit­tel.

A hat­gyer­me­kes sztár­anyuka azóta nem ran­di­zott, hogy szét­men­tek Brad Pit­tel.

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

A pár ro­mánca már rég­óta tart, de azt ke­ve­sen tud­ják, hogy meg­is­mer­ke­dé­sük­kor mi­lyen be­vál­la­lós volt Ka­ta­lin her­cegné.

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Dor­ina még az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban sé­rült meg sú­lyo­san, az or­vo­sok uta­sí­tá­sára kel­lett fel­ad­nia a já­té­kot.

Dor­ina még az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban sé­rült meg sú­lyo­san, az or­vo­sok uta­sí­tá­sára kel­lett fel­ad­nia a já­té­kot.

Autóbalesetet szenvedett a 45 éves színésznő, súlyos következményekre derült fény

Autóbalesetet szenvedett a 45 éves színésznő, súlyos következményekre derült fény

Szo­kat­lan tü­net­tel kell szem­be­néz­nie.

Szo­kat­lan tü­net­tel kel­lett szem­be­néz­nie az üt­kö­zés után.

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Ma egy la­ko­da­lom van soron...

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Az is­mert zon­go­ra­mű­vész be­so­kallt.

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat.

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat és ter­mé­sze­te­sen fi­ze­tést is kap az el­lá­tás mellé.

A Freakin' Disco új klipje jelölt Berlinben!

A Freakin' Disco új klipje jelölt Berlinben!

A Frea­kin' Disco RULES klip­jét a nagy múltú New York-i One Sc­reen Short Film fesz­ti­vál után, a Ber­lin Music Video Awards zsű­rije is be­vá­lo­gatta a leg­job­bak közé.

A Frea­kin' Disco RULES klip­jét a nagy múltú New York-i One Sc­reen Short Film fesz­ti­vál után, a Ber­lin Music Video Awards zsű­rije is be­vá­lo­gatta a leg­job­bak közé.

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál.

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál, szá­mos si­ker­mű­sor fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Ren­ge­te­gen ün­ne­pel­ték.

Csa­lád­ta­gok, ba­rá­tok és pá­lya­tár­sak ün­ne­pel­ték a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vészt a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Azt a mon­da­tot hal­lotta, ami az anyák leg­na­gyobb fé­lelme.

Az éne­kesnő azt a mon­da­tot hal­lotta a kisfi­á­tól, ami az édes­anyák leg­na­gyobb fé­lelme. Sze­ren­csére a tör­té­net­nek vidám vége lett.

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met pár­já­nak.

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Az éne­kes nem ag­gó­dik.

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Nem ő re­giszt­rált a Tin­derre...

Az úszó­klasszis­nak esze ágá­ban sincs az in­ter­ne­ten ke­resni a sze­rel­met!

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

A rap­per sze­relme sok­kal tü­rel­me­sebbé vált, ami­óta vá­ran­dós lett.

A rap­per sze­relme sok­kal tü­rel­me­sebbé vált, ami­óta vá­ran­dós lett.

Hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

Döbbenetes hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

A szí­nésznő tur­néra indul a szín­da­rab­bal, ami a le­gen­dás ma­gyar rajzfilm­so­ro­zat adap­tá­ci­ója.

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt Antal Timi pocakja

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Antal Timi nyár vé­gére várja első gyer­me­két. A meg­szo­kott­nál is job­ban ra­gyog.

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

A nép­szerű szí­nész utolsó éveit vissza­vo­nul­tan töl­tötte fe­le­sé­gé­vel.

A nép­szerű szí­nész utolsó éveit vissza­vo­nul­tan töl­tötte fe­le­sé­gé­vel, a kol­lé­gái is alig hal­lot­tak fe­lőle.

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Fergeteges koncerttel jön a Kowalsky meg a Vega

Ez­út­tal vissza­tér­nek a Sport­aré­nába.

A Ko­wal­sky meg a Vega ze­ne­kar ha­gyo­mány­te­remtő szán­dék­kal, min­den évét az or­szág va­la­me­lyik nagy kon­cert­hely­szí­nén kezdi meg.

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len...

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len, akit fi­a­ta­lon meg­tá­ma­dott a gyil­kos kór. Sz­tá­rok sora ag­gód­ha­tott már a szö­vet­tani ered­mé­nye miatt.

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Caramel felesége

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg iszonyatosan Molnár Ferenc Caramel felesége

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szil­ágyi Szilvi.

Könnye­i­vel küsz­ködve, egé­szen meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szilvi. Az édes­anya szá­mára ha­ma­ro­san új élet kez­dő­dik, a szo­kat­lan fel­ál­lás­sal való is­mer­ke­dés­nek pedig már a gon­do­lata is meg­ré­míti.

El­do­bod az agyad a szőke bombázó őrü­le­tes keb­le­i­től

El­do­bod az agyad a szőke bombázó őrü­le­tes méretű keb­le­inek látványától

A San Fran­­cisco-i mo­dell min­­den nap olyan ké­­pet oszt meg ma­­gá­­ról, ame­­lyen ga­ran­tál­tan ma­gára vonzza a férfiak te­kin­te­tét.

A San Fran­­cisco-i mo­dell min­­den nap olyan ké­­pet oszt meg ma­­gá­­ról, ame­­lyen ga­ran­tál­tan ma­gára vonzza a férfiak te­kin­te­tét. Hiába, nagy te­het­sége van hozzá... Ins­tag­ram ol­da­lát vi­lág­szerte tíz­mil­li­ó­nál is több ember kö­veti.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét.

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott, be­val­lotta, mi­lyen ter­vet for­gat a fe­jé­ben. Egy ko­rábbi trauma gá­tolta a ha­tal­mas lé­pés­ben, ugyan­ak­kor meg­szü­le­tett ikrei miatt is to­vább­lép.

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Haj­ni­nak ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie...

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott.

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. In­du­lás előtt még egy közös csa­ládi fo­tó­val be­je­lent­ke­zett a rep­tér­ről.

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja.

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja, ami­ért édes­anyja el­hunyt. Re­a­gált sza­va­ira az egész­ség­ügyi in­téz­mény.

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár a cirkuszművész

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

Fordulat Kökény Attila vesztegetési ügyében, nagy bajba került a sztár

Fordulat Kökény Attila vesztegetési ügyében, nagy bajba került a sztár

Baj­ban a Me­gasztár egy­kori ezüst­ér­mese. Könnyen lehet, hogy nem ússza meg pénz­bün­te­tés­sel a rep­téri ügyét...

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba és nem is akár­mit fog ta­nulni.

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba és nem is akár­mit fog ta­nulni: teo­ló­gia szakra je­lent­ke­zett. Nyá­rig azon­ban vár­nia kell, hogy meg­tudja, fel­vet­ték-e a ki­sze­melt in­téz­ménybe.

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes.

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes, aki­ben szinte senki sem hitt.

Leszámolt a betegséggel, életeket ment a Trónok Harca sztárja

Leszámolt a betegséggel, már életeket ment a Trónok Harca sztárja

Emi­lia Clarke két­szer ka­pott agy­vér­zést.

Emi­lia Clarke brit szí­nésznő. két­szer ka­pott agy­vér­zést.

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

Három hó­napja él pár­kap­cso­lat­ban.

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val. Egy elő­adás pró­báin iz­zott fel kö­rü­löt­tük a le­vegő.

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Tóth Gabi és Majka du­ett­jé­vel a spor­to­lást sze­rette volna nép­sze­rű­sí­teni, ám heves re­ak­ci­ó­kat vál­tot­tak ki.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy 93 esztendős édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért...

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek a fa­mí­li­á­ból. A ze­nész őszin­tén me­sélt a fej­le­mé­nyek­ről a Ri­post mun­ka­tár­sá­nak.

Így ünnepelte 85. születésnapját Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze

Így ünnepelte 85. születésnapját Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze

Kö­szöntő gálát ren­dez­tek Bod­rogi Gyula, a Nem­zet Szí­né­sze, Kos­suth-díjas mű­vész tisz­te­le­tére 85. szü­le­tés­nap­ján.

Pikáns lesifotó: így kapták le az erkélyen a magyar énekesnőt

Pikáns lesifotó: így kapták le az erkélyen a magyar énekesnőt

Egy szál ta­ka­ró­ban issza a ká­vé­ját.

Szőcs Reni egy szál ta­ka­ró­ban issza a hét­fői ká­vé­ját.

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, nem is­mer­hette őt.

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, ezért Ka­ta­lin her­cegné ro­kona úgy halt meg, hogy nem is is­mer­hette őt.

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

A be­fe­jező évad pre­mi­er­jére fel­fog­ha­tat­la­nul sok ember volt kí­ván­csi.

A be­fe­jező évad pre­mi­er­jére fel­fog­ha­tat­la­nul sok ember volt kí­ván­csi va­sár­nap éjjel, sokan par­tit is ren­dez­tek a késő éj­sza­kai ve­tí­tés al­kal­má­ból.

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László.

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László, egy va­lami nagy fáj­dal­mat okoz neki.

Szomorú hírt közölt Eszenyi Enikőről a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Eszenyi Enikőről a budapesti színház

Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket. A vá­rat­lan ese­mény miatt több elő­adás is el­ma­rad áp­ri­lis 15-én és 16-án is. A meg­vál­tott je­gye­ket vissza­vált­ják.

Eldurvult a helyzet, őrült zaklatója teszi tönkre Peller Károly életét

Eldurvult a helyzet, őrült zaklatója teszi tönkre Peller Károly életét

A nőt fel­füg­gesz­tett bör­tönre ítél­ték, még­sem hagy fel a ha­lá­los fe­nye­ge­té­sek­kel. A szí­nész te­he­tet­len...

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Gyer­mek­ko­rá­ban ál­modta meg, fel­nőtt ko­rára meg­va­ló­sí­totta magát Cin­thya Dic­ta­tor.

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli.

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia na­gyon ag­gó­dott.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból.

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Nagyon megbántották Weisz Fannit, ő is reagált a gúnyolódásra

Nagyon megbántották Weisz Fannit, ő is reagált a gúnyolódásra

A mo­dell nem érti, miért be­szél­tek így róla, de meg­védte magát! Tel­je­sen jog­ta­la­nok vol­tak a meg­jegy­zé­sek...

A mo­dell nem érti, miért be­szél­tek így róla. Tel­je­sen jog­ta­la­nok vol­tak a meg­jegy­zé­sek...

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van.

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Az utolsó évad bru­tá­lis lesz.

Az utolsó évad min­den ed­di­gi­nél bru­tá­li­sabb és vé­re­sebb lesz.

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt.

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt. A gyá­szoló asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak látja az éle­tét.