SZTÁR

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Ugyan­at­tól szen­ved­nek.

Habár ren­dü­let­le­nül mo­so­lyog­nak a nyil­vá­nos­ság előtt, Ka­ta­lin her­cegné és a ki­rálynő is ugyan­at­tól szen­ved.

Nincs jól: a válla miatt szenved a TV2 sztárja

Nincs jól: a válla miatt szenved a TV2 sztárja

Ge­len­csér Timi az Exat­lon ver­se­nyé­ben sé­rült meg.

Ge­len­csér Timi az Exat­lon ver­se­nyé­ben sé­rült meg, válla azon­ban még min­dig nem jött helyre.

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Ka­milla imád vá­sá­rolni, de egy uta­zás során még magán is túl­tett. Ezzel sem lopta be magát az em­be­rek szí­vébe.

Ka­milla egy uta­zás során még magán is túl­tett. Ezzel sem lopta be magát az em­be­rek szí­vébe.

Újra magyar modellel dolgozott Beckhamné

Újra magyar modellel dolgozott Beckhamné

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje Axente Va­nessa.

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje Axente Va­nessa, és az egy­kori Spice Girl imádja a leg­job­ban.

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

Be­za­vart az el­múlt napok idő­já­rása.

A ven­dég­lá­tóst is érin­tette az el­múlt napok idő­já­rása.

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

A le­gen­dás Th­ril­ler című klip mun­ká­la­tai alatt tör­tént egy-két dolog.

A le­gen­dás Th­ril­ler című klip mun­ká­la­tai alatt tör­tént egy-két dolog.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elindult a 27. Telekom VOLT Fesztivál

Elindult a 27. Telekom VOLT Fesztivál

Kedd este új hely­szí­nen - a ko­rábbi szom­széd­sá­gá­ban - nyi­totta meg ka­puit a 27. Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál. A sza­­bad­­téri ren­­dez­­vény­­hely­­szí­­nen első al­­ka­­lom­­mal tar­­ta­­nak VOLT Fesz­­ti­­vált.

Kedd este új hely­szí­nen - a ko­rábbi szom­széd­sá­gá­ban - nyi­totta meg ka­puit a 27. Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál

Változás Laár András állapotában: komolyabb volt a sérülés, mint hitték

Változás Laár András állapotában: komolyabb volt a sérülés, mint hitték

A L'art pour L'art tár­su­lat ala­pító tagja több mint egy hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet, de csak most mű­töt­ték meg.

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják...

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják az in­gá­zást a fő­vá­ros és a Ba­la­ton kö­zött.

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

A szí­nésznő annyira tom­bolt a kon­cer­ten, hogy még a csontja is el­tört.

Az Oscar-díjas szí­nésznő annyira tom­bolt a lány­ze­ne­kar vissza­térő kon­cert­jén, hogy még a csontja is el­tört.

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Drámai vallomást tett Debreczeni Zita: csak remegtem és sírtam

Bor­zal­mas na­po­kon van túl Gi­anni fe­le­sége. Éjt nap­pallá téve ke­reste el­ve­szett pu­li­ját.

Bor­zal­mas na­po­kon van túl Gi­anni fe­le­sége. Éjt nap­pallá téve ke­reste el­ve­szett pu­li­ját.

Tényleg elképesztő átalakulás: Egy mázsát fogyott a magyar pornócézár

Tényleg elképesztő átalakulás: Egy mázsát fogyott a magyar pornócézár

Az utóbbi évek leg­dur­vább fo­gyá­sát pro­du­kálta Kovi, aki sokat kö­szön­het a má­zsa­kö­zeli súly­vesz­tés­nek.

Borzasztó dolgok derültek ki Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből

Borzasztó dolgok derültek ki Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből

Az éne­kes ha­lá­lá­nak 10. év­for­du­ló­ján je­lent meg egy új do­ku­men­tumfilm.

A le­gen­dás éne­kes ha­lá­lá­nak 10. év­for­du­ló­ján je­lent meg egy új do­ku­men­tumfilm, ami­ben meg­rázó dol­gok hang­za­nak el.

Babát vár Palácsik Lilla? Kiderült az igazság!

Babát vár Palácsik Lilla? Kiderült az igazság!

A TV2 sztár­já­ról meg­lepő fotó lá­tott nap­vi­lá­got. Mintha ke­re­kedne az a pocak....

A TV2 sztár­já­ról meg­lepő fotó lá­tott nap­vi­lá­got. Mintha ke­re­kedne az a pocak....

Megszólalt a dögös magyar időjós, ezt érzi friss szakítása után

Megszólalt a dögös magyar időjós, ezt érzi friss szakítása után

A csi­nos tévés már fel­dol­gozta a sza­kí­tást és sze­retne in­kább a saját jö­vő­jére kon­cent­rálni.

A csi­nos tévés már fel­dol­gozta a sza­kí­tást és sze­retne in­kább a saját jö­vő­jére kon­cent­rálni.

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

A rap­per őszin­tén el­mondta, hogy az utóbbi idő­ben mi­lyen fé­lel­mek gyö­tör­ték, de mos­tanra már meg­nyu­god­ha­tott.

Lefotózták a szexi világsztárt, itt láthattad Budapesten a színésznőt

Lefotózták a szexi világsztárt, itt láthattad Budapesten a színésznőt

A 34 éves szí­nész­nőt a bel­vá­ros­ban le­he­tett len­cse­végre kapni, ugyanis leg­újabb film­jé­nek egy ré­szét ná­lunk for­gat­ják.

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Öt hét tel­jes hír­zár­lat után...

Öt hét tel­jes hír­zár­lat után fan­tasz­ti­kus hírt kap­tunk Dem­jén Fe­renc­ről: már fo­gad­hat lá­to­ga­tó­kat és a kór­ház kert­jé­ben is sé­tál­gat­hat.

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

A sztár egész egy­sze­rűen nem képes fel­fogni, hogy párja hogy ve­te­med­he­tett erre.

Megszólalt a válófélben lévő magyar énekes: komoly döntést hozott

Megszólalt a válófélben lévő magyar énekes: komoly döntést hozott

Na­gyon úgy tűnik, hogy tény­leg semmi sem lesz már a régi.

Na­gyon úgy tűnik, hogy tény­leg semmi sem lesz már a régi.

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Rájár a rúd az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőre, aki már csak a csa­lád­ját sze­retné meg­óvni.

Micsoda dekoltázs: alig takar valamit Zimány Linda felsője

Micsoda dekoltázs: alig takar valamit Zimány Linda felsője

Jog­gal lehet büszke for­más alak­jára.

A mo­dell jog­gal lehet büszke for­más alak­jára, ami a ra­jon­gók sze­rint is ki­fo­gás­ta­lan. Most szexi fo­tó­val lepte meg a kö­ve­tőit.

Kerüli családját Gáspár Virág

Kerüli családját Gáspár Virág

Gás­pár Bea igyek­szik hig­gad­tan ke­zelni a dol­got, de az is igaz, hogy van már gya­kor­lata az ilyes­mi­ben. Lánya mos­ta­ná­ban sze­le­burdi.

Gás­pár Bea igyek­szik hig­gad­tan ke­zelni a dol­got, de az is igaz, hogy van már gya­kor­lata az ilyes­mi­ben. Lánya mos­ta­ná­ban sze­le­burdi.

Óriási siker: Karinthy-gyűrűvel díjazták Bagi Ivánt és Nacsa Olivért

Óriási siker: Karinthy-gyűrűvel díjazták Bagi Ivánt és Nacsa Olivért

A Rá­dió­ka­ba­ré­ban és a köz­mé­dia szó­ra­koz­tató mű­so­ra­i­ban ki­emel­kedő tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tak.

A Rá­dió­ka­ba­ré­ban és a köz­mé­dia szó­ra­koz­tató mű­so­ra­i­ban ki­emel­kedő tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tak.

Minden eddiginél nevesebb fellépők a Balaton Sound Boat Partyjain

Minden eddiginél nevesebb fellépők a Balaton Sound Boat Partyjain

Min­den ed­di­gi­nél im­po­zán­sabb li­ne­up­pal fut ki a Ba­la­ton Sound hajós bu­li­so­ro­zata.

Újabb botrány készül Meghan körül? Felbukkant a rosszakarója

Újabb botrány készül Meghan körül? Felbukkant a rosszakarója

A her­cegné kap­cso­lata nem túl fé­nyes csa­lád­tag­ja­i­val.

A her­cegné kap­cso­lata nem túl fé­nyes csa­lád­tag­ja­i­val, akik szá­mos al­ka­lom­mal pró­bál­tak már ron­tani Meg­han nép­sze­rű­sé­gén.

12 kilót fogyott, irigykedők szálltak rá Rubint Réka fiára

12 kilót fogyott, irigykedők szálltak rá Rubint Réka fiára

Nor­bika kö­rül­be­lül egy év alatt fo­gyott le és gyúrta ki magát, és ezért sok rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lást kap.

Nor­bika kö­rül­be­lül egy év alatt fo­gyott le és gyúrta ki magát, és ezért sok rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lást kap.

Pálinkázni is szeret, elképesztő dolgok derültek ki Károly hercegről

Pálinkázni is szeret, elképesztő dolgok derültek ki Károly hercegről

Ki­de­rült, hogy vi­sel­ke­dik akkor, ami­kor nincs kö­rü­lötte mé­dia­fel­haj­tás. Nem vé­let­le­nül imádja Er­délyt!

Egy hetvenéves úr happolta el az utolsó két Backstreet Boys jegyet

Egy hetvenéves úr happolta el az utolsó két Backstreet Boys jegyet

A leg­utolsó páros je­gyet egy het­ven­éves úr ka­pa­rin­totta meg fa­na­ti­kus ra­jongó lá­nyá­nak.

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Pál Éva már régen meg­bánta, hogy hi­telt vett fel az ott­ho­nára, főleg, mivel a jelek sze­rint tíz évig sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie a bank­nak.

Pál Éva már régen meg­bánta, hogy hi­telt vett fel az ott­ho­nára, főleg, mivel a jelek sze­rint tíz évig sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie a bank­nak.

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Véres balesetet szenvedett: vízaknába esett a magyar énekesnő

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Kór­házba szál­lí­tot­ták.

Sok­kot ka­pott, utolsó ere­jé­vel kért se­gít­sé­get. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Ked­ve­sé­vel, Kin­gá­val temp­lomi es­kü­vőt is ter­vez­nek. Az öröm­apa iz­ga­tot­tan be­szélt a nagy nap­ról.

Ked­ve­sé­vel, Kin­gá­val temp­lomi es­kü­vőt is ter­vez­nek. Az öröm­apa iz­ga­tot­tan be­szélt a nagy nap­ról.

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

Be­szá­molt a tör­tén­tek­ről.

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. .

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik.

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

A hu­mo­rista el­hagyná a kór­há­zat.

Sas Jó­zsef sze­retné el­hagyni a kór­há­zat, de az or­vo­sok még nem en­ge­dé­lye­zik neki.

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Vi­vien gyer­meke egy ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el, édes­anyja na­gyon ag­gó­dik érte.

Vi­vien gyer­meke egy ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el.

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

A mo­dell­nek nem volt éppen jó napja.

A csi­nos mo­dell­nek nem volt éppen jó napja. A tör­tén­tek­ről be­szá­molt az in­ter­ne­ten is.

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor.

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor a Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban. Feró nem sült fel a mu­tat­vánnyal, sőt!

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Tökös csaj lett Horváth Éva

Tökös csaj lett Horváth Éva

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse.Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse.Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel.

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték.

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Lő­rincz Sán­dor ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Idén Rúzsa Magdi kapta meg a címet.

Idén Rúzsa Mag­di­nak ado­má­nyo­zott dísz­pol­gári címet a II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat a ke­rü­leti la­ko­sok ja­vas­la­tai alap­ján.

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

A ze­nész a hét­vé­gén hunyt el New Or­leans-i ott­ho­ná­ban.

A ze­nész a hét­vé­gén hunyt el New Or­leans-i ott­ho­ná­ban, a hírt a fia meg­erő­sí­tette.

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Azt már bi­zo­nyí­totta, hogy na­gyon jó ér­zéke van a mű­vé­szet­hez. Ismét al­ko­tott.

Azt már bi­zo­nyí­totta, hogy na­gyon jó ér­zéke van a mű­vé­szet­hez. Ismét al­ko­tott.

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki né­hány kom­men­telő.

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki né­hány kom­men­telő.

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el.

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el idén is a hazai sztá­rok, hogy ki­pi­hen­hes­sék az el­múlt idő­szak fá­ra­dal­mait.

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Újabb hírek Cserháti Zsuzsa sírjáról, teljesen megváltozott

Újabb hírek Cserháti Zsuzsa sírjáról, teljesen megváltozott

Za­rán­dok­hellyé vált.

Az éne­kesnő sír­ját egyre több virág lepi el, szinte za­rán­dok­hellyé vált a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Megszületett a döntés: Ő az ország legszebb lánya

Megszületett a döntés: Ő az ország legszebb lánya

Nagy­pál Krisz­tina nyerte a Ma­gyar­or­szág Szépe - Miss World Hun­gary szép­ség­ver­senyt.

Nagy­pál Krisz­tina nyerte a Ma­gyar­or­szág Szépe - Miss World Hun­gary szép­ség­ver­senyt.

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

A nagy nap­pal kap­cso­lat­ban már be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő nem lesz ott a ke­resz­te­lőn, a nagy nap­pal kap­cso­lat­ban be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Ez durva, otthonában érte rémisztő meglepetés II. Erzsébet királynőt

Ez durva, otthonában érte rémisztő meglepetés II. Erzsébet királynőt

Nem csoda, hogy meg­ijedt, még a ta­pasz­talt sze­mély­ze­tet is meg­döb­ben­tet­ték a lá­tot­tak.

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

Éne­kes­nő­vel jött össze Mel B.

A plety­kák sze­rint az elő­ze­ne­kar éne­kes­nő­jé­vel szűrte össze a levet Mel B.

Exkluzív fotók: íme az első képek a Magyarország Szépe versenyről

Exkluzív fotók: íme az első képek a Magyarország Szépe versenyről

A Ma­gyar­or­szág Szépe dön­tő­jé­ben 16 gyö­nyörű hölgy ve­tek­szik majd a ki­rály­női cí­mért.

A Ma­gyar­or­szág Szépe dön­tő­jé­ben 16 gyö­nyörű hölgy ve­tek­szik majd a ki­rály­női cí­mért.

Esküvőre készülnek Vilmos hercegék: a legjobb barátja György tanárnőjét veszi el

Esküvőre készülnek Vilmos hercegék: a legjobb barátja György tanárnőjét veszi el

Vil­mos her­ceg leg­jobb ba­rátja nem sokat te­ke­tó­ri­á­zott.

Vil­mos her­ceg leg­jobb ba­rátja nem sokat te­ke­tó­ri­á­zott.

Nem szolgálták ki sörrel a 62 éves sztárapukát: nem hiszed el, miért!

Nem szolgálták ki sörrel a 62 éves sztárapukát: nem hiszed el, miért!

Hiába győz­ködte a pul­tos lányt, ő annak el­le­nére sem en­ge­dett, hogy egy­ből fel­is­merte a szí­nészt.

Kiakadtak a rajongók: pofátlan dolgot kért tőlük a sztárpár

Kiakadtak a rajongók: pofátlan dolgot kért tőlük a sztárpár

Nya­ralni akar­nak.

Azt írták, szá­mukra nem opció a munka, de szí­ve­sen el­men­né­nek nya­ralni.

Furcsa lépés, ezeket az emlékeket nem őrzik tovább Diana hercegnőtől

Furcsa lépés, ezeket az emlékeket nem őrzik tovább Diana hercegnőtől

A ra­jon­gók per­sze ezt egy jó le­he­tő­ség­nek te­kin­tik.

A fa­na­ti­kus ra­jon­gók per­sze ezt egy jó le­he­tő­ség­nek te­kin­tik - leg­alábbis a te­he­tő­seb­bek. Te mit szólsz ehhez?

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet.

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet, ez azon­ban nem könnyű...

Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

A her­cegnő gyak­ran meg­tré­fálta az em­be­re­ket.

A her­cegnő gyak­ran meg­tré­fálta az em­be­re­ket, nem volt ez alól ki­vé­tel a csa­ládja sem.

Hoppá, elszólta magát Stohl András szerelme?

Hoppá, elszólta magát Stohl András szerelme?

Tit­kos el­jegy­zés tör­tént?

Tit­kos el­jegy­zé­sen van túl Stohl And­rás és 19 évvel fi­a­ta­labb ked­vese?

Szomorú hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Szomorú hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Ha­lál­hí­rét me­ne­dzsere je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét me­ne­dzsere je­len­tette be.

Betelt a pohár, valaki kiutálja Meghan hercegnét a királyi családból

Betelt a pohár, valaki kiutálja Meghan hercegnét a királyi családból

Már gúny­neve is van a her­ceg­né­nek. Harry her­ceg­nek nem lesz könnyű dolga, hogy min­den­ki­vel jó vi­szonyt tart­son fenn.

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Igazi Noé bárkája Singh Viki otthona!

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát.

Négy négy­lá­bú­val, és szám­ta­lan más ál­lat­tal osztja meg az ott­ho­nát Singh Viki! Az éne­kesnő a kis­ked­ven­ce­i­vel és sze­rel­mé­vel, Ta­más­sal él egy tágas, XIII. ke­rü­leti in­gat­lan­ban.

Így tért vissza a sorozatos műtétek után Cserhalmi György

Így tért vissza a sorozatos műtétek után Cserhalmi György

Egy ke­mény­vo­na­las ál­lam­vé­delmi tisz­tet ala­kít. Négy év kény­szer­pi­henő után állt újra ka­me­rák elé.

Egy ke­mény­vo­na­las ál­lam­vé­delmi tisz­tet ala­kít. Négy év kény­szer­pi­henő után állt újra ka­me­rák elé.

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján.

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján, hisz a csa­ládja nem győ­zött ked­ves­kedni neki.

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű, de a szí­nésznő de­kol­tá­zsa min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz.

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű, de a szí­nésznő de­kol­tá­zsa min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz.