SZTÁR

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Bot­rá­nyok­tól han­gos a média.

Hó­na­pok óta Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián bot­rá­nya­i­tól han­gos a média. Szinte min­den napra jut va­lami, kép­te­le­nek bé­ké­ben el­válni egy­más­tól.

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak az új­don­sült fe­le­ség­nek!

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

A mo­dell már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy babát vár. Görög Zita és párja alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

A mo­dell már­cius ele­jén je­len­tette be, hogy har­ma­dik gyer­me­két várja. Görög Zita és párja alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig.

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig, és biz­to­san nem bán­ták meg.

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Könnyen lehet, hogy a rend­kí­vül csi­nos fi­a­tal anyuka el­lopja a show-t a fi­a­tal ma­gyar di­vat­ter­vező ru­há­i­ban.

Durva szabálysértést követett el Berki szerelme, volt kitől tanulnia!

Durva szabálysértést követett el Berki szerelme, volt kitől tanulnia!

Úgy lát­szik, még­is­csak ragad va­lami Berki Krisz­ti­án­ról Ma­zsira. Per­sze nem jó ér­te­lem­ben.

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

A szí­nész rit­kán vall a ma­gán­éle­té­ről, de most őszin­tén be­szélt arról, hogy je­len­leg mi­lyen jel­legű pár­kap­cso­lat­ban él.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók na­gyon há­lá­sak az éne­kes­nő­nek, ami­ért meg­osz­totta velük az in­ter­ne­ten az él­mé­nyeit. Linda vi­deót is töl­tött fel.

A ra­jon­gók na­gyon há­lá­sak az éne­kes­nő­nek, ami­ért meg­osz­totta velük az in­ter­ne­ten az él­mé­nyeit. Linda vi­deót is töl­tött fel.

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni.

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a brit ki­rá­lyi csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját.

Meztelen fotóval reklámozza új parfümjét Kim Kardashian

Meztelen fotóval reklámozza új parfümjét Kim Kardashian

Kim most min­den ed­di­gi­nél messzebb ment, per­sze mit le­hetne tenni, ha az ember már eddig is min­dent be­ve­tett, nehéz emelni a lécet, így Kim­nek nem volt más le­he­tő­sége, le­dobta az összes tex­tilt a par­füm pro­mó­zá­sá­nak ér­de­ké­ben.

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Vil­mos vissza­tért a mun­ká­hoz.

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Az éne­kes két év­ti­zed alatt ak­kora va­gyont kár­tyá­zott el, ami­ből még az uno­kái is gond­ta­la­nul él­het­tek volna.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból.

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Min­den csak lát­szat...

Las­san eljön az ideje, hogy Berki Krisz­tián ki­áll­jon a nyil­vá­nos­ság elé és pont­ról pontra re­a­gál­jon min­denre, ami az utóbbi idők­ben bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Na­gyon ügye­sek vol­tak a já­té­ko­sok.

Még most sem tud­ják fel­fogni a Bezár a bazár! szer­dai já­té­ko­sai, hogy mennyi min­dent nyer­tek a mű­sor­ban. Vi­vien és Ri­chárd három éve al­kot­nak egy párt.

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Nem tud nemet mon­dani.

A nem­zet szí­né­sze kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott Kol­tai La­jos­tól, amire, úgy néz ki, nem tud nemet mon­dani.

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször ked­venc hob­bi­já­nak, a va­dá­szat­nak hó­dolt.

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Csonka Pici imádta édes­any­ját.

Csonka Pi­ci­ről köz­tu­dott, hogy mennyire sze­rette édes­any­ját, aki ti­zen­két éve hunyt el. Ezért nagy öröm volt szá­mára, ami­kor ke­zébe akadt anyu­kája no­te­sze.

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Boros La­josra ko­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán. A rá­diós sze­retne már túl lenni a meg­pró­bál­ta­tá­so­kon.

Boros La­josra ko­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán.A rá­diós sze­retne már túl lenni a meg­pró­bál­ta­tá­so­kon.

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény! Most egy új mód­szer­rel pró­bál­ják el­érni az álom­ala­kot!

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­la­mit.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­ci­us­ban vál­lalta fel új ba­rát­ját.

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Az egy­kori play­mate 35 éves lett!

Hi­he­tet­len, de az egy­kori play­mate ma ün­nepli 35. szü­le­tés­nap­ját!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

54 éves ko­rá­ban halt meg.

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

A vá­ra­ko­zá­so­kon fe­lüli szám­ban ér­kez­tek fel­vé­te­lek a Bu­da­pest Dal 2018 pá­lyá­zatra.

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

A ni­gé­riai szár­ma­zású kon­ga­do­bos szí­vét újra el­ta­lálta Ámor nyila...

A ni­gé­riai szár­ma­zású kon­ga­do­bos szí­vét újra el­ta­lálta Ámor nyila...

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

Az ifjú trón­örö­kös na­gyon köz­vet­len volt és végig mo­soly­gott a kór­ház felé ve­zető úton. Nem győ­zik di­csérni!

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma de­bü­tált a műsor új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Több elő­adá­sát is le­mondta.

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Az akkor hu­szon­két éves Tö­rő­csik Mari a Vas­vi­rág című fim fő­sze­rep­lő­je­ként meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra. A har­min­cas évek Óbu­dá­ján ját­szódó al­ko­tás ugyanis be­ke­rült a ver­seny­prog­ramba.

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Meg­döb­bentő lát­vány!

Meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott min­ket az Óbu­dai te­me­tő­ben!

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős...

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját a leg­is­mer­tebb férfi­ma­ga­zin­ban.

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta sé­rel­meit...

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los.

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los, ám meg­ol­dot­ták, hogy ne kell­jen ta­lál­koz­niuk egy­más­sal.

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt.

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt a dögös éne­kesnő. Ez­út­tal nem na­gyon ta­kar­gatta mel­leit.

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Apás szü­lésre ké­szül.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát, és sze­retné, ha párja is osz­toz­hatna vele az él­mény­ben.

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Bevállalós fotó: szétnyílt köntösben, ruha nélkül pózol Palvin Barbi

Bevállalós fotó: szétnyílt köntösben, ruha nélkül pózol Palvin Barbi

A min­dig gyö­nyörű mo­dell vad nővé ala­kult. Ettől el­alélsz!

A min­dig gyö­nyörű mo­dell vad nővé ala­kult, és egy fotó ere­jéig el­rej­tette kis­lá­nyos báját. Ettől el­alélsz!

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről.

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről. Tudja, hogy hosszú út előtt áll a tel­jes fel­épü­lé­sig.

Kínos dolog szivárgott ki Károly hercegről, erre nem lehet büszke

Kínos dolog szivárgott ki Károly hercegről, erre nem lehet büszke

Töb­ben az ál­lá­su­kat fél­tik.

Töb­ben az ál­lá­su­kat fél­tik a pa­lota sze­mély­ze­té­ből. Ká­roly her­ceg pedig tudja, hogy nem ör­vend nagy nép­sze­rű­ség­nek.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint ahogy az Vil­mo­sék ide­jé­ben szo­kás volt.

Újabb évfordulót ünneplünk, megszólaltak a magyar sztárszínészek

Újabb évfordulót ünneplünk, megszólaltak a magyar sztárszínészek

Or­szág­szerte a ma­gyar film nagy kor­sza­kai és al­ko­tói előtt tisz­te­leg­nek.

Áp­ri­lis 30-án or­szág­szerte a ma­gyar film nagy kor­sza­kai és al­ko­tói előtt tisz­te­leg­nek.

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Jön az Egy­nyári ka­land új évada.

Iz­gal­mas új ré­szek­kel, és még több sze­rep­lő­vel de­bü­tál az Egy­nyári ka­land har­ma­dik évada.

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

La­rion Zo­é­nak nincs is mit ta­kar­gat­nia, hi­szen tö­ké­le­tes az alakja.

Így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Mindenkit lenyűgözött, így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Ki­fo­gás­ta­la­nul né­zett ki.

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait, most sem volt ez más­képp.

Vége, eltűnik a képernyőről a sorozatsztár

Vége, eltűnik a képernyőről a sorozatsztár

Ma lát­ható utol­jára a té­vé­ben a Be­ze­rédi dok­tort ala­kító Ked­vek Ri­chárd, a Jóban Rossz­ban sze­rep­lője.

Ma lát­ható utol­jára a té­vé­ben a Be­ze­rédi dok­tort ala­kító Ked­vek Ri­chárd, a Jóban Rossz­ban sze­rep­lője.

Máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték.

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték, de most már a ra­jon­gók is örül­het­nek.

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Rá­to­nyi Kriszta ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! A vég­ered­ményt meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Rá­to­nyi Kriszta ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! A vég­ered­ményt meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne.

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.