SZTÁR

Hiába a durva támadások, Kárász Róbert kiáll az eltűnt gyermekekért!

Hiába a durva támadások, Kárász Róbert kiáll az eltűnt gyermekekért!

Az Ezer Lám­pás Éj­sza­kája és a te­jes­do­boz-akció fő­szer­ve­zője to­vábbra is ke­resi az el­tűnt fi­a­ta­lo­kat.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él. Három gyer­me­ket ne­vel­nek együtt.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az éne­kes­nőt 15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

Friss hírek érkeztek a kórházból: Ez történik Cserhalmi Györggyel

Friss hírek érkeztek a kórházból: Ez történik Cserhalmi Györggyel

A nagy­be­teg szí­nész exk­lu­zív in­ter­jú­ban szá­molt be rész­le­te­sen a min­den­nap­ja­i­ról!

A nagy­be­teg szí­nész exk­lu­zív in­ter­jú­ban szá­molt be rész­le­te­sen a min­den­nap­ja­i­ról!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Kitört a háború Kozso és a Kozmix billentyűse között

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a tea­há­zá­ban a vil­lany­órát.

Mint arról a Ri­post is be­szá­molt, az ügyész­ség sze­rint Kozso ma­ni­pu­lálta a tea­há­zá­ban a vil­lany­órát.

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

A kü­lönb­ség annyi, hogy ez a Bar­bara Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett és va­ló­szí­nű­leg nem ka­vart még Ha­mil­ton­nal.

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak.

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak, egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt rosszul érzi magát.

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Meg­lepő képet posz­tolt az éne­kesnő.

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Nézd meg Dér Henit harisnyatartóban!

Nézd meg Dér Henit harisnyatartóban!

Az éne­kesnő nem tud hi­bázni, már ami a szexi öl­tö­zé­ket il­leti.

Az éne­kesnő nem tud hi­bázni, már ami a szexi öl­tö­zé­ket il­leti. Mond­juk ilyen test­tel nem is na­gyon lehet...

Nádai Anikó megmutatta új szerelmét!

Nádai Anikó megmutatta új szerelmét!

Fél éve de­rült ki, sza­kí­tott pár­já­val - most az is ki­de­rült, ki az a ti­tok­za­tos férfi, aki Nádai Anikó szí­vét el­ra­bolta.

Alig fél éve egy közös köz­le­mény­ben tu­dat­ták a vi­lág­gal, kap­cso­la­tuk vég­ér­vé­nye­sen meg­rom­lott. Nádai Anikó volt párja Szor­csik H. Vi­ki­vel esett sze­re­lembe. Most az is ki­de­rült, ki az a ti­tok­za­tos férfi, aki Nádai Anikó szí­vét el­ra­bolta. Íme, a szív­tipró.

Titkos fotók kerültek elő a tragikus módon elhunyt magyar színészről

Titkos fotók kerültek elő a tragikus módon elhunyt magyar színészről

Egy név­te­len ide­gen pos­tára adta a bir­to­ká­ban lévő ké­pe­ket.

Egy név­te­len ide­gen fogta magát és pos­tára adta a bir­to­ká­ban lévő ké­pe­ket egy mú­ze­um­nak.

Ezt látnod kell, így néz ki smink nélkül a híres magyar énekesnő

Ezt látnod kell, így néz ki smink nélkül a híres magyar énekesnő

Tol­vai Renit csak rit­kán lát­hat­juk smink nél­kül, az éne­kes­nő­nek min­dig ma­ku­lát­lan a kül­seje.

Tol­vai Renit csak rit­kán lát­hat­juk smink nél­kül, az éne­kes­nő­nek min­dig ma­ku­lát­lan a kül­seje.

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

A két ze­nész a Ba­la­ton­nál pihen csa­lád­juk­kal, erről pedig egy bá­mu­la­tos fotót is ké­szí­tet­tek.

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Az is­mert és sze­re­tett po­li­ti­kus öz­ve­gye a leg­ked­ve­sebb em­lé­ke­ket a szí­vé­ben őzi.

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Az éne­kesnő és a Tha Shud­ras­ból is­mert Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Horror Boroséknál!

Horror Boroséknál!

Ár­tat­lan­nak tűnő pa­ra­zita ütötte fel a fejét a ma­dár­ijesztő gyom­rá­ban! - adja hírűl a Bo­rosMe­gaVoga News.

Ár­tat­lan­nak tűnő pa­ra­zita ütötte fel a fejét a ma­dár­ijesztő gyom­rá­ban! - adja hírűl a Bo­rosMe­gaVoga News.

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait, ami­ből ki­de­rült: rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Életét kockáztatja fellépéseivel a nagybeteg magyar zenész

Életét kockáztatja fellépéseivel a nagybeteg magyar zenész

Fe­le­sége és or­vo­sai is ag­gód­nak Gi­dó­falvy At­ti­láért, akin feb­ru­ár­ban ős­sejt­be­ül­te­tést vé­gez­tek.

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

A szí­nésznő több mint ti­zen­két éven át ját­szotta Szik­szay Etus sze­re­pét, ami­ért egy or­szág sze­rette meg őt.

A szí­nésznő több mint ti­zen­két éven át ját­szotta Szik­szay Etus sze­re­pét, ami­ért egy or­szág sze­rette meg őt.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

A mű­vész igyek­szik tü­rel­me­sen hoz­záállni 19 éves fi­á­hoz. Ez nem min­dig si­ke­rül.

Rémisztő diagnózis, betegsége miatt zokogott Bangó Margit

Rémisztő diagnózis, betegsége miatt zokogott Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek iga­zán.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek iga­zán.

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

A fi­a­tal apuka sokak sze­rint fe­le­lőt­le­nül bánt a gyer­me­ké­vel, aki­nek a testi ép­sé­gét ve­szé­lyez­tette egy au­tó­ban.

A fi­a­tal apuka sokak sze­rint fe­le­lőt­le­nül bánt a gyer­me­ké­vel, aki­nek a testi ép­sé­gét ve­szé­lyez­tette egy au­tó­ban.

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta az ételt!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta tá­nyér­ján az ételt! Ettől bi­zony nem la­kott jól..

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Az utóbbi idő­ben alig ta­lál­koz­nak egy­más­sal. Mind­ket­tő­jük szá­mára nehéz, hogy szét­hul­lott a csa­lád...

Az utóbbi idő­ben alig ta­lál­koz­nak egy­más­sal. Mind­ket­tő­jük szá­mára nehéz, hogy szét­hul­lott a csa­lád...

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Tel­je­sen ki­ké­szül!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert.

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert. A há­zas­sága ja­vít­ha­tat­la­nul meg­rom­lott.

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött je­len­tet­ték be az es­küvő le­mon­dá­sát, ám ez va­ló­szí­nű­leg csak egy mé­dia­hekk volt.

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Ma már jó útra tért.

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

A Koz­mix bil­len­tyűse már rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül hang­ver­seny­so­ro­zat.

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül hang­ver­seny­so­ro­zat.

Megijedt? Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Ez vajon be­is­merő val­lo­más? Hi­he­tet­len for­du­lat...

Ez vajon be­is­merő val­lo­más? Min­den­esetre be­idéz­ték, és ez meg­lepő for­du­la­tot ho­zott az ügyé­ben!

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Nem lá­to­gat­hatja min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyája és ci­cája meg is há­lálja a sze­re­te­tét.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyája és ci­cája meg is há­lál­ják sze­re­te­tét. A jó­szá­gok érzik, hogy mi­lyen jó dol­guk van Ve­rá­nál, meg is há­lál­ják a sze­re­te­tet.

Hódi Pamela kiakadt - ezért nem lesz esküvője!

Hódi Pamela kiakadt - ezért nem lesz esküvője!

Berki Krisz­tián meny­asszo­nya a ba­rát­nő­jé­nek fa­kadt ki, min­dent el­árult, ami az es­kü­vőt il­leti. Ezért nem lesz...

Berki Krisz­tián meny­asszo­nya a ba­rát­nő­jé­nek fa­kadt ki, min­dent el­árult neki, ami az es­kü­vőt il­leti. Ezért nem lesz...

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Sok­szor eszébe jut a bal­esete.

A ma is csi­nos szí­nésznő nem fe­lejti el a kel­le­met­len bal­ese­tet, amit egyik kol­lé­gája oko­zott a fi­gyel­met­len­sé­gé­vel. Min­den csupa vér volt!

Dráma a színpadon: rosszul lett fellépés közben Caramel!

Dráma a színpadon: Rosszul lett fellépés közben Caramel!

A tűző napon kel­lett kon­cer­tet adnia

A hő­ség­ri­adó még azok­nak a szer­ve­ze­tét is meg­vi­seli, akik ott­ho­nok­ban, a hű­vös­ben vé­sze­lik át a ká­ni­ku­lát.

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be az el­adásra kí­nált in­gat­lanba.

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be az el­adásra kí­nált in­gat­lanba.

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

Féltett titkáról vallott Harry herceg, orvosra is szüksége volt

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ta­i­ról. A fáj­dal­mat so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

A her­ceg egy in­ter­jú­ban be­szélt élete leg­ne­he­zebb pil­la­na­ti­ról. A tra­gé­diát so­káig el­nyomta ma­gá­ban.

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Na­gyon meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia.

Meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia.

Betelt a pohár, Oszter Sándor kiosztotta lányát

Betelt a pohár, Oszter Sándor kiosztotta lányát

A szí­nész átlát a szi­tán.

Osz­ter Ale­xandra és párja pénzt akar ko­vá­csolni a csa­ládi per­pat­var­ból - ál­lítja a szí­nész.

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Ne­he­zen tette túl magát rajta.

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja. Ter­mé­sze­te­sen ezt kell mu­tat­nia a kép­er­nyőn.

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV.

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV. Dem­csák Zsu­zsa és Boch­kor Gábor is Hajdú Péter mű­so­rá­nak fel­vé­te­lén je­len­tette be, hogy a csa­tor­ná­hoz iga­zol.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe.

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Megdöbbentő fordulat Lajcsi büntetőperében: az ügyésznek mennie kell?

Megdöbbentő fordulat Lajcsi büntetőperében: az ügyésznek mennie kell?

Ga­lam­bos Lajos és ügy­védje is ala­po­san meg­le­pő­dött.

Ga­lam­bos Lajos és ügy­védje is ala­po­san meg­le­pő­dött,

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Hí­r­adós­ként sokan prűd­nek és hi­deg­nek ta­lál­ták a TV2 sztár­ját. De új mű­so­rá­ban tel­je­sen más ol­da­lát mu­tatja meg.

Három év börtönt is kaphat a népszerű magyar énekes

Három év börtönt is kaphat a népszerű magyar énekes

Áram­lo­pás­sal is gya­nú­sít­ják Ko­zsót.

Áram­lo­pás­sal is gya­nú­sít­ják Ko­zsót, aki ellen szi­gorú ügyé­szi fel­ügye­let mel­lett fo­lyik a nyo­mo­zás. Most szep­tem­ber 22-ig meg­hosszab­bí­tot­ták az el­já­rást

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Pe­res­ke­dése után meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got a Mokka volt mű­sor­ve­ze­tője.

Pe­res­ke­dése után meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got a Mokka volt mű­sor­ve­ze­tője.

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a NAV.

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal!

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Kü­lön­le­ges él­ményt kínál!

Nem min­den­napi öt­let­tel állt elő! Kü­lön­le­ges él­mény­ben lehet része a két sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott­nak!

Bodrogi Gyula: Fiamként tekintek Stohl Andrásra!

Bodrogi Gyula: Fiamként tekintek Stohl Andrásra!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta, mit gon­dol Stohl And­rás­ról! Hi­he­tet­len, mi­lyen mély köz­tük a kap­cso­lat!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta, mit gon­dol Stohl And­rás­ról! Hi­he­tet­len, mi­lyen mély köz­tük a kap­cso­lat!

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

Már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás.

A szí­nész ellen már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás, mi­u­tán egy csa­ládi bot­rány során a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­avat­koz­nia náluk.

Broadway a Margitszigeten!

Broadway a Margitszigeten!

A Porgy és Bess, a New York City Opera egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb da­rabja csen­dül fel a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vá­lon!

A New York City Opera egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb da­rabja csen­dül fel a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vá­lon!

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Erdei Zsolt attól fél nem lesz Ma­gyar­or­szá­gon, ami­kor szük­ség lesz rá.

Erdei Zsolt attól fél nem lesz Ma­gyar­or­szá­gon, ami­kor szük­ség lesz rá.

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban.

Győ­zike na­gyob­bik lánya lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban.

Három évet kaphat apja megveréséért Szilágyi István fia

Három évet kaphat apja megveréséért Szilágyi István fia

Péter most "csak" a bor­dáit törte el...

Péter most "csak" apja, Szil­ágyi Ist­ván bor­dáit törte el, de vajon leg­kö­ze­lebb meg­áll-e itt? Van jogi le­he­tő­ség Ló­pici Gás­pár éle­té­nek meg­men­té­sére.

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Ez ám a szép pár!

A sze­rel­me­sek iz­gal­mas csa­ládi tit­ko­kat árul­tak el a jeles al­ka­lom kap­csán! Ez ám a szép pár!

Vérlázító botrány: saját hölgyvendégét osztotta ki Fenyő Iván!

Vérlázító botrány: saját hölgyvendégét osztotta ki Fenyő Iván!

Nem volt túl ked­ves.

A szí­nész­ből lett élet­mód­guru ne­hez­mé­nyezte, hogy egy nő nem őt, hanem az asszisz­ten­sét mél­tatta di­csérő sza­vak­kal.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg. Bár Ce­cí­lia ke­mény nő, a férfi ta­ná­csait mégis meg­hall­gatja.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg.

Lányával bulizott a magyar olimpiai bajnok

Lányával bulizott a magyar olimpiai bajnok

Ví­zi­lab­da­zseni és prog­ram­szer­vező...

Dr. Kiss Ger­gely ví­zi­lab­da­zseni ott­honi fel­ada­tai közé tar­to­zik a prog­ram­szer­ve­zés, és mivel ze­ne­imádó, lá­nyá­val meg­nyi­totta a fesz­ti­vál­sze­zont.

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Szín­já­ték vagy el­me­baj? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Szín­já­ték vagy el­me­baj? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

A benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Kitálalt az ügyészség Lajcsiról, most aztán foghatja a fejét

Kitálalt az ügyészség Lajcsiról, most aztán foghatja a fejét

Vas­kos kis pak­sa­mé­tá­val ké­szül­nek!

Több tíz­ezer ol­da­las pak­sa­mé­tá­val ké­szül a Pest Me­gyei Főügyész­ség a trom­bi­tás és tár­sai ellen in­dí­tott bün­te­tő­perre!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor.

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor. Ham­vait az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra. A Ri­post el­lá­to­ga­tott a sír­hoz, ahol meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott ben­nün­ket! Vajon a tra­gé­dia óta tartó csa­ládi dráma hú­zód­hat az ál­dat­lan ál­la­po­tok mö­gött?