SZTÁR

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól.

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

A ze­nész a hat­va­nas évek­től aktív volt, de né­hány éve ritka rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála. Ám ezek után sem állt le.

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór. A szí­nészt csa­ládja gyá­szolja.

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór. A szí­nészt csa­ládja gyá­szolja.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lő­vel uta­zott, de nem sok­kal a fel­szál­lás után fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Dobó Kata

Alig várta az in­du­lást!

A szí­nésznő szé­les mo­sollyal az arcán je­lent­ke­zett be a bu­da­pesti rep­tér­ről.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen. A férfi ta­valy au­gusz­tus­ban, a Bu­da­pest Park­ban, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bálta meg­ölni az éne­kes­nőt.

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Úgy tűnik, még min­dig lehet fo­kozni a néhai pop­ki­rály­ról ke­ringő, durva plety­ká­kat!

Úgy tűnik, még min­dig lehet fo­kozni a néhai pop­ki­rály­ról ke­ringő, durva plety­ká­kat!

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

A vi­lág­hírű ma­gyar mű­vész is meg­hí­vást ka­pott Vajna Ka­li­for­ni­á­ban tar­tott szer­tar­tá­sára.

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

A Ki­hí­vók ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost, így hát­rány­ban kell ver­se­nyez­niük a Baj­no­kok­kal.

A Ki­hí­vók ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost, így hát­rány­ban kell ver­se­nyez­niük a Baj­no­kok­kal.

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Dombi Ru­dolf és Dro­b­ina Nor­bert nem tud­ják fél­re­tenni az el­len­té­te­i­ket.

Dombi Ru­dolf és Dro­b­ina Nor­bert nem tud­ják fél­re­tenni az el­len­té­te­i­ket.

Oscar-gála előkészületek: kiterítették a vörös szőnyeget!

Oscar-gála előkészületek: kiterítették a vörös szőnyeget!

Több tu­cat­nyi té­vé­stáb és szá­mos fotós a hely­szí­nen.

Több tu­cat­nyi té­vé­stáb és szá­mos fotós je­len­lé­té­ben ki­te­rí­tet­ték az Oscar-gála vörös sző­nye­gét.

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

Ko­ráb­ban is nyert már.

A jo­gász­dok­tor ko­ráb­ban is nyert Gun­del Ta­kács Gá­bor­tól.

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Varga Vik­tor egy­kori ked­vese az utóbbi idő­ben na­gyon jól érzi magát, a nehéz idő­sza­ká­nak vége, és úgy tűnik, a sze­re­lem is rá­ta­lált.

Sztárok, akik megmenekültek a szcientológusok csapdájából

Sztárok, akik megmenekültek a szcientológusok csapdájából

Ren­ge­teg vi­lág­sztár ke­rült a Sz­ci­en­to­ló­gia Egy­ház bűv­kö­rébe, so­ka­kat si­ke­rült is be­szer­vez­nie a kétes hírű egy­ház­nak.

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Rúzsa Magdi bővítené a családot, a gyerekvállalásra is megvan a terve

Rúzsa Magdi bővítené a családot, a gyerekvállalásra is megvan a terve

Az éne­kesnő nem akar gör­csö­sen gye­re­ket, de re­méli, öt éven belül bő­vülni fog a csa­lád­juk.

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Laár And­rásék meg­ad­ták egy­más­nak a sza­bad­sá­got.

Laár And­rás úgy fo­gal­ma­zott, meg­ad­ták egy­más­nak a sza­bad­sá­got, ami­vel azt kez­de­nek, amit akar­nak.

Meglepő őszinteséggel beszélt menstruációs gondjairól a színésznő

Meglepő őszinteséggel beszélt menstruációs gondjairól a színésznő

Da­kota John­son nem szé­gyel­lős.

A hor­mo­ná­lis vál­to­zá­sok tönk­re­te­szik az éle­tét - val­lotta be Da­kota John­son.

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról.

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról. A her­cegné rég nem járt New York­ban, most azon­ban ki­rú­gott a hám­ból.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van. No de akkor is, hogy van ez...

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van.

Elhunyt Kautzky József

Elhunyt Kautzky József

92. évé­ben el­hunyt a Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, aki na­gyon sok film­ben is sze­re­pelt a szín­házi mun­kái mel­lett. Sokan em­lé­kez­het­nek rá a Szom­szé­dok című nagy­si­kerű te­le­re­gény­ből is. A mű­vészt szer­dán érte a halál.

92. évé­ben el­hunyt a Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, aki a Szom­szé­dok című te­le­re­gény­ben is sze­re­pelt.

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Esz­mé­le­ten dögös Viki.

Esz­mé­le­ten dögös Viki. A nyári em­lé­ke­i­ből él...

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

A le­gen­dás di­vat­guru ke­resztfia már most ke­re­sett mo­dell, és Karl La­ger­feld iga­zán gá­lán­san gon­dos­ko­dott a jö­vő­jé­ről.

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

A ra­jon­gók őszin­tén ag­gód­nak.

A ra­jon­gók köz­ben őszin­tén ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért, akit csap­dába csalt a Sz­ci­en­to­ló­giai Egy­ház.

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy ti­zen­egy év után bú­csúz­nia kell a kép­er­nyő­től, most el­mondta, ho­gyan to­vább.

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása ta­valy nyá­ron volt.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Fergeteges előadással készül Schmuck Andor és a Fészek Művészklub

Fergeteges előadással készül Schmuck Andor és a Fészek Művészklub

A Fé­szek Ka­baré be­mu­tatja, a Ve­szé­lyes Év­sza­kok, avagy egy Sch­mu­ckot sem című ka­ba­ré­est­jét.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne. Most Dun­dika is el­árulta, ő minek öl­tö­zött régen.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne. Most Dun­dika is el­árulta, ő minek öl­tö­zött régen.

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban. Cur­tis azóta egy élő vi­de­ó­ban adott ma­gya­rá­za­tot.

Most jelentették be: Távozik az ATV-től Jaksity Kata

Most jelentették be: Távozik az ATV-től Jaksity Kata

A csa­torna szer­dán dél­előtt, egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy meg­vá­lik a ta­pasz­talt hír­adós­tól.

A csa­torna szer­dán dél­előtt, egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy meg­vá­lik a ta­pasz­talt hír­adós­tól.

Feltárta titkát Victoria Beckham: ezt rejtegeti kabátujjában, ha fáradt

Feltárta titkát Victoria Beckham: ezt rejtegeti kabátujjában, ha fáradt

A sztár­anyuka saját Yo­uTube-so­ro­za­tot indít.

A sztár­anyuka saját Yo­uTube-so­ro­za­tot indít.

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát, de végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Nyilatkozott az MTVA, erre számíthat A Dalból kizárt Petruska

Nyilatkozott az MTVA, erre számíthat A Dalból kizárt Petruska

Egy­szer már gya­núba ke­ve­re­dett.

Az éne­kes A Dal 2016-ban egy­szer már gya­núba ke­ve­re­dett, hét­főn pedig pla­gi­zá­lás miatt ki­zár­ták őt az idei szé­ri­á­ból.

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de a szí­vére sze­dett gyógy­szeri miatt nem hajt­hat­ták végre rajta a be­avat­ko­zást. Saj­nos már prob­léma is akad a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de szí­vére sze­dett gyógy­szeri miatt nem hajt­hat­ták végre rajta a be­avat­ko­zást.

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Az éne­kes sem­mi­ben nem sze­reti, ha kor­lá­toz­zák, ezért a füg­gő­sé­gek­ben is csak azt látja: nem en­ge­dik az em­bert sza­ba­don élni.

Az éne­kes sem­mi­ben nem sze­reti, ha kor­lá­toz­zák, ezért a füg­gő­sé­gek­ben is csak azt látja: nem en­ge­dik az em­bert sza­ba­don élni.

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

A két rá­diós éve­kig nem be­szélt egy­más­sal.

A két rá­diós éve­kig nem be­szélt egy­más­sal, de nem­ré­gi­ben meg­tört a jég. Mi lesz ebből...

A Ripost megtudta: Csapdába csalta Curtist a szcientológiai egyház

A Ripost megtudta: Csapdába csalta Curtist a szcientológiai egyház

Ja­nu­árra si­ke­rült őt rá­venni, hogy ön­ként vo­nul­jon be az 5 és fél hetes ka­mu­el­vo­nóra.

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett az ügybe

Va­laki rá­mu­ta­tott, hogy az ő száma is na­gyon ha­son­lít egy ko­rábbi számra.

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Erre nem volt fel­ké­szülve.

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője.

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta.

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető né­hány év­ti­zed­del ez­előtt édes kisfiú volt.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető né­hány év­ti­zed­del ez­előtt édes kisfiú volt, most egy gye­rek­kori fo­tó­val idézte fel ezt az idő­sza­kot.

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Ren­ge­te­get dol­go­zik ido­main, és most ma­gas­sar­kú­ban, fa­lat­nyi ru­há­ban gya­ko­rolja a sztrip­tízt.

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Vie­to­risz Áron két hó­nap­pal ez­előtt tudta meg, hogy sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért röp­pent fel a pletyka, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Durva plety­kák kezd­tek ter­jedni.

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, hogy ez ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye. Most tisz­táz­ták a kér­dést.

Lajsz András tragédiája: a családját és az éttermét is elveszítette

Lajsz András tragédiája: a családját és az éttermét is elveszítette

A neves kok­tél­ki­rály né­hány évvel ez­előtt még lu­bic­kolt a nép­sze­rű­ség­ben.

A neves kok­tél­ki­rály né­hány évvel ez­előtt még lu­bic­kolt a nép­sze­rű­ség­ben és a jó­lét­ben, rövid idő alatt azon­ban min­den meg­vál­to­zott.

Ezt nem hitted volna: így tartja magát formában Rúzsa Magdi

Ezt nem hitted volna: így tartja magát formában Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő ke­mény sport­ágat vá­lasz­tott ma­gá­nak, nem csoda, hogy min­dig ki­rob­banó for­má­ban van.

Az éne­kesnő ke­mény sport­ágat vá­lasz­tott ma­gá­nak, nem csoda, hogy min­dig ki­rob­banó for­má­ban van.

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett.

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett, de a kórt nem tudta le­győzni a szer­ve­zete.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment!

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna.

Az el­múlt hó­na­pok­ban Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna. Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Szi­kora Ró­bert ne­vé­ben is írtak.

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak.

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül gá­lá­zott.

A há­rom­gye­re­kes sztár­anyuka gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül ment el egy gá­lára, ennyire paj­zán még soha nem volt az öl­tö­zéke.

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott.

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott Ins­tag­ram-ol­da­lán az is­mert szép­ség.

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Lo­pott szám­mal in­dult.

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Csak ámítás Curtis elvonója? Wellnesskúrával nem lehet leszokni a szakértő szerint

Csak ámítás Curtis elvonója? Wellnesskúrával nem lehet leszokni a szakértő szerint

Még pszi­cho­ló­gus se se­gí­tett neki.

Sza­u­ná­zott, spor­tolt, és még pszi­cho­ló­gus se se­gí­tett Cur­tis­nek az el­vo­nón.

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

A szexi modell megmutatja, hogyan kell tálalni a vacsorát

A szexi modell megmutatja, hogyan kell tálalni a vacsorát

Ki tudna el­len­állni ilyen ka­ják­nak? Nem is be­szélve a töb­bi­ről.

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal. Ahhoz, hogy a lá­nyát za­varba hozza, jó al­ka­lom lesz szá­mára az uno­kája szü­le­tése.