SZTÁR

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

A szí­nész egy iga­zán laza édes­apa!

A sár­mos szí­nész egy iga­zán laza édes­apa! Sok hely­zet­ben képes ba­rát­ként te­kin­teni a lá­nyára, aki­vel a leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket is meg­vi­tat­ják!

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

Vízes vébé lá­zá­ban ég az or­szág.

A vízes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, sőt még Ash­ton Kut­cher is. Ki ne sze­retné élő­ben látni Hosszú Ka­tinka vagy éppen Cseh Laci győ­zel­mét?

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna.

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna. El­árulta, mi aka­dá­lyozta meg ebben!

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez! A ba­ba­szoba is el­ké­szült!

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez! A ba­ba­szoba is el­ké­szült!

Ezek voltak Schubert Éva temetésének legdrámaibb pillanatai

Ezek voltak Schubert Éva temetésének legdrámaibb pillanatai

Pá­lya­tár­sai is bú­csúz­tak.

Csa­ládja, ba­rá­tai, pá­lya­tár­sai és tisz­te­lői vet­tek végső bú­csút Schu­bert Éva Kos­suth-díjas szín­mű­vész­től.

Nem hiszed el, hol járt Kulka János

Bizonyító fotó: teljesen felépült Kulka János

Több mint egy év telt el a le­gen­dás mű­vész agy­vér­zése és élet­mentő mű­tétje óta. Kulka János ön­ál­lóan uta­zott el ba­rá­ta­i­hoz a Káli me­den­cébe.

Több mint egy év telt el a le­gen­dás mű­vész agy­vér­zése és élet­mentő mű­tétje óta. De - leg­újabb fo­tó­ját látva - tel­je­sen fel­épült.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Születésnapi bohócot csináltak a TV2 sztárjából

Születésnapi bohócot csináltak a TV2 sztárjából

Rohan az idő, ál­la­pí­totta meg Váczi Ger­gely, aki­nek ki­seb­bik gyer­meke be­töl­tötte ha­to­dik élet­évét.

Rohan az idő, ál­la­pí­totta meg újra Váczi Ger­gely, aki­nek ki­seb­bik gyer­meke be­töl­tötte ha­to­dik élet­évét.

Ifjabb Klapka György vallomása: Én egy nyugodt milliomos vagyok!

Ifjabb Klapka György vallomása: Én egy nyugodt milliomos vagyok!

A csa­lád­nak si­ke­rült meg­ál­la­pod­nia a ha­gya­ték ügyé­ben, az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia el­árulta, elé­ge­det­ten tá­voz­ha­tott a tár­gya­lás­ról.

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Hi­he­tet­len, de igaz! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Hi­he­tet­len, de igaz! Az Omega éne­kese egy­szer csak arra lett fi­gyel­mes, hogy saját ma­gá­val áll szem­ben. Az egyik ra­jon­gója, aki nagy tisz­te­lője Kóbor Já­nos­nak, a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít rá! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Ultraszexi fotó került elő Bencze Ilonáról!

Ultraszexi fotó került elő Bencze Ilonáról!

A szí­nésznő a het­ve­nes évek szex­szim­bó­luma volt, de azóta is rend­kí­vül nép­szerű a férfi ra­jon­gók kö­ré­ben, mivel nem fog rajta az idő.

A szí­nésznő a het­ve­nes évek szex­szim­bó­luma volt, de azóta is rend­kí­vül nép­szerű a férfi ra­jon­gók kö­ré­ben, mivel nem fog rajta az idő.

Pikáns lesifotó: Az utcán vetkőzött Palvin Barbi

Pikáns lesifotó: Az utcán vetkőzött Palvin Barbi

Csep­pet sem jött za­varba a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell, akit a fes­tői szép­ségű Saint Tro­pez-ban fo­tóz­tak.

Csep­pet sem jött za­varba a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell, akit a fes­tői szép­ségű Saint Tro­pez-ban fo­tóz­tak.

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút An­gel­ina Jolie-val. A szí­nésznő őszin­tén be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról is.

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Brutális apaverés: Fordulat Szilágyi István fiának ügyében

Az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

A nehéz sorsú mű­vész hiába védte fog­gal-kö­röm­mel fiát, az ügyész­ség vádat emelt Péter ellen.

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Saját magát buktatta le Győzike, csúnyán elszólta magát

Gás­pár Győ­ző­nek fo­galma sem volt arról, hogy le­hall­gat­ják. Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Gás­pár Győ­ző­nek fo­galma sem volt arról, hogy le­hall­gat­ják. Most aztán nya­kig ül a pác­ban!

Átok ül az örökségen? Klapka fiát lekapcsolták a rendőrök

Átok ül az örökségen? Klapka fiát lekapcsolták a rendőrök

Ifjabb Klapka Györ­gyöt a ha­gya­téki tár­gya­lás után iga­zol­tat­ták.

Ifjabb Klapka György a keddi, min­dent el­döntő ha­gya­téki tár­gya­lás után ke­rült konflik­tusba a ha­tó­ság em­be­re­i­vel!

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Sosem látott fotó került elő a fiatal Eszenyi Enikőről!

Sosem látott fotó került elő a fiatal Eszenyi Enikőről!

Már ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

A szí­nésznő a ki­lenc­ve­nes évek­ben már ren­de­ző­ként is dol­go­zott, ennek kö­szön­he­tően pedig szá­mos el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg őket.

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg saját és az agy­vér­zé­sé­ből cso­dás módon fel­épült Kulka János ra­jon­gót.

Ez kiszaladt: Spice Girls rajongó a magyar zenész

Ez kiszaladt: Spice Girls rajongó a magyar zenész

Itt a Strand Fesz­ti­vál him­nu­sza!

Szerda reg­gel a Pe­tőfi Rádió Talpra ma­gyar című mű­so­rá­ban mu­tat­ták be elő­ször a 2017-es Strand Fesz­ti­vál hi­va­ta­los him­nu­szát. Hall­gasd meg ná­lunk is!

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

A NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, és Győző és Bea min­den­hol el­mond­ták mennyire nincs egy fil­lér­jük sem.

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

A szí­nész nagy­be­teg, ám hiába a jó­aka­rók pró­bál­ko­zása, nem en­gedi, hogy ja­vít­sa­nak az élet­kö­rül­mé­nyein.

A szí­nész nagy­be­teg, ám hiába a jó­aka­rók pró­bál­ko­zása, nem en­gedi, hogy ja­vít­sa­nak az élet­kö­rül­mé­nyein.

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

Gyer­me­kek­nek ado­má­nyoz­nak...

A nép­szerű rap­per és já­ték­part­nere úgy dön­töt­tek, je­len­tős össze­get ado­má­nyoz­nak egy a szív­be­teg gyer­me­ke­ket se­gítő ala­pít­vány­nak nye­re­mé­nyük­ből.

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Pórul járt Del­husa Gjoni.

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes múlt héten Hor­vát­or­szág­ban nya­ralt. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre.

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

Ilyet még nem láttál: Szinkronúszó lett a magyar humorista

A Vizes vb meg­ih­lette a hazai humor egyik jeles kép­vi­se­lő­jét is, aki meg is mu­tatta eddig rej­tett ké­pes­sé­geit.

A Vizes vb meg­ih­lette a hazai humor egyik jeles kép­vi­se­lő­jét is, aki meg is mu­tatta mit tud.

Gyász: követte a halálba özvegye a legendás énekest

Gyász: követte a halálba özvegye a legendás énekest

A vi­lág­sztár öz­ve­gye 91 éves volt. Ott­ho­ná­ban érte a halál, sze­ret­tei kö­ré­ben.

A vi­lág­sztár öz­ve­gye 91 éves volt. Ott­ho­ná­ban érte a halál, sze­ret­tei kö­ré­ben.

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás a hibás!

A 69 éves ze­nész­nek na­gyon rossz az egész­sége: hosszú évek óta be­te­ges­ke­dik. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás most bi­zony ren­de­sen pró­bára tette a szer­ve­ze­tét!

Kultúrbonbon a Városmajorban

Kultúrbonbon a Városmajorban

Rá­kász Ger­gely Lords of the Organ-so­ro­za­tá­nak első ál­lo­mása

A ki­váló ma­gyar or­go­na­mű­vész, Rá­kász Ger­gely Lords of the Organ-so­ro­zata a hang­szer leg­na­gyobb szer­zőit és örök életű mű­al­ko­tá­sa­i­kat ál­lítja szín­padra

Elképesztő, mire költi negyvenezres rokkantnyugdíját BB Évi!

Elképesztő, mire költi negyvenezres rokkantnyugdíját BB Évi!

A ka­pos­vári va­ló­ság­show-hős­nek meg kell ta­nul­nia bánni a pénz­zel!

A ka­pos­vári va­ló­ság­show-hős­nek meg kell ta­nul­nia bánni a pénz­zel! Más­kü­lön­ben nehéz hely­zet­ben lesz, ha sza­ba­dul a pszi­chi­át­ri­á­ról!

Koraszülött fiáról vallott Erdei Zsolt: végre jó híreket hozott

Koraszülött fiáról vallott a TV2 sztárja: végre jó híreket hozott

A több­he­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre fel­lé­le­gez­het Erdei Zsolt és csa­ládja.

A több­he­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre fel­lé­le­gez­het Erdei Zsolt és csa­ládja.

Kórházba került Nyertes Zsuzsa édesanyja!

Kórházba került Nyertes Zsuzsa édesanyja!

Min­dent meg­tesz­nek a gyó­gyu­lá­sáért!

A csa­lád imád­ko­zik azért, hogy az idős asszony job­ban le­gyen! Min­dent meg­tesz­nek a gyó­gyu­lá­sáért!

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Tö­rő­csik Mari hetek óta csak volt fér­jé­nek en­gedi, hogy meg­lá­to­gassa, és a te­le­font is csak neki veszi fel. A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

Több mint fél éve kór­ház­ban van. Ki­de­rült, most ho­gyan érzi magát.

A V'Moto Rock bil­len­tyűse több mint fél éve kór­ház­ban van. Ki­de­rült, most ho­gyan érzi magát.

Bárdos András sosem kért bocsánatot a színésznőtől

Bárdos András sosem kért bocsánatot a színésznőtől

Bár­dos And­rás gyer­mek­kora óta küzd prob­lé­má­já­val. Egy­sze­rűen nem is­meri fel az ar­co­kat.

Bár­dos And­rás gyer­mek­kora óta küzd prob­lé­má­já­val. Egy­sze­rűen nem is­meri fel az ar­co­kat, ami szá­mos kel­le­met­len hely­ze­tet ge­ne­rált élete során.

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Nagy ká­ro­kat oko­zott a vihar a 76 éves tánc­mű­vésznő kert­jé­ben. Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A Ri­post­nak me­sélt ér­zé­se­i­ről.

A Jóban Rossz­ban sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Bikiniben mutatta meg pocakját a várandós Jessica Alba

Egyál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Sok, anyai örö­mök elé néző sztár­ral el­len­tét­ben ő egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős!

Lakodalom Zámbóéknál: Jimmy dalára vonul oltár elé unokahúga!

Lakodalom Zámbóéknál: Jimmy dalára vonul oltár elé unokahúga!

Az egész csa­lád az es­kü­vőre fó­kuszál, ez az első, bol­dog nap szá­mukra az éne­kes tra­gi­kus ha­lála óta!

Kiborult az énekesnő: kegyetlenül meggyalázták otthonát

Kiborult az énekesnő: kegyetlenül meggyalázták otthonát

A sztár­anyu­kát na­gyon meg­ká­ro­sí­tot­ták a tet­te­sek, de el­ha­tá­rozta, min­den­áron meg­védi gye­re­két.

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

Itt a vége: Nem tartották be Klapka György végakaratát

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber öz­ve­gye és gyer­me­kei ked­den vég­leg meg­egyez­tek.

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber öz­ve­gye és gyer­me­kei ked­den vég­leg meg­egyez­tek.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Ro­man­ti­kus vi­tor­lá­zásra vitte.

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit. Ennek leg­fő­képp férje örült.

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

A fit­nesz­gu­ru­nak né­hány hét alatt leg­alább öt ki­ló­tól kell meg­sza­ba­dul­nia!

A fit­nesz­gu­ru­nak né­hány hét alatt leg­alább öt ki­ló­tól kell meg­sza­ba­dul­nia!

Zuhany alatt mutatta meg vadító idomait Zimány Linda

Zuhany alatt mutatta meg vadító idomait Zimány Linda

El­ké­nyez­teti ra­jon­góit a gyö­nyörű mo­dell, szinte min­den nap posz­tol egy dögös képet Ins­tag­ram ol­da­lára.

El­ké­nyez­teti ra­jon­góit a gyö­nyörű mo­dell, min­den nap posz­tol egy dögös képet Ins­tag­ram ol­da­lára.

Meglepő, mi derült ki Erdélyi Mónikáról a forgatások alatt

Meglepő, mi derült ki Erdélyi Mónikáról a forgatások alatt

A Cuk­rá­szok című mű­sor­ral tér vissza.

Jú­lius 31-től min­den hét­köz­nap este a Cuk­rá­szok című mű­sor­ral tér vissza a kép­er­nyőre.

Elképesztő, mit művel lányával a magyar színésznő

Elképesztő, mit művel lányával a magyar színésznő

Óvoda hi­á­nyá­ban együtt is edze­nek.

A gyö­nyörű szí­nésznő ki­seb­bik lá­nyá­nak az édes­anyja a min­dene. Most, hogy nincs óvoda, min­den­ben utá­nozza anyu­ká­ját. Így ha edz, akkor ő is.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken.

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata. A Well­hello pedig jú­lius 29-én tér vissza a PLÁZSra, hogy ismét el­nöki bu­li­ban ré­sze­sítse annak kö­zön­sé­gét.

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Fel­fog­ha­tat­lan, ami a fi­a­tal és te­het­sé­ges éne­kes­nő­vel tör­tént.

Fel­fog­ha­tat­lan, ami a fi­a­tal és te­het­sé­ges éne­kes­nő­vel tör­tént. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta...

Irgalmatlan pofont osztott ki Csobot Adél

Irgalmatlan pofont osztott ki Csobot Adél

A sztár­pár egé­szen mos­ta­náig nem en­ge­dett be­te­kin­tést ott­ho­nukba.

A sztár­pár egé­szen mos­ta­náig nem en­ge­dett be­te­kin­tést a csa­lád kölni ott­ho­nába, de most hosszú per­ce­ken át mu­tat­ták meg, hogy élnek Né­met­or­szág­ban

Elállt a szavunk: sosem látott képet posztolt a magyar színésznő

Elállt a szavunk: sosem látott képet posztolt a magyar színésznő

A 43 éves szí­nésznő még ebben a fo­tó­zás­hoz szo­kat­lan hely­zet­ben is gyö­nyörű.

20 bizonyíték, hogy a szülinapos Jennifer Lopez a világ legjobb nője

20 bizonyíték, hogy a szülinapos Jennifer Lopez a világ legjobb nője

Nem­csak iszo­nya­to­san nagy te­het­ség, hanem va­ló­sá­gos sze­xis­tennő!

Fe­szes test, gyö­nyörű mel­lek, le­gen­dá­san csá­bos popsi: JLO nem­csak iszo­nya­to­san nagy te­het­ség, hanem va­ló­sá­gos sze­xis­tennő!

Segélykérő hívás érkezett az énekes holtteste láttán, már nem tehettek semmit

Segélykérő hívás érkezett az énekes holtteste láttán, már nem tehettek semmit

Át­ku­tat­ták a la­kást, de a front­em­ber nem ha­gyott bú­csú­le­ve­let.

A rend­őr­ség át­ku­tatta a la­kást, de a front­em­ber nem ha­gyott hátra bú­csú­le­ve­let.

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Félmeztelenül mutogatják magukat új videóklipjükben a magyar énekesek

Félmeztelenül mutogatják magukat új videóklipjükben a magyar énekesek

Mun­kás­nak öl­töz­tek a Ke­le­men Ka­bát­ban tag­jai leg­újabb, A hónap dol­go­zója című daluk klip­jé­ben.

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

Ez durva: zaklatják és fenyegetik az Oscar-díjas magyar filmest

A siker árny­ol­dala.

A Min­denki című rö­vidfilm pro­du­cere egyre in­kább meg­ta­pasz­talja a vi­lág­si­ker árny­ol­da­lát is.

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek!

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek!

Minden óra számít: brutális összegeket bukhat Pécsi Ildikó

Minden óra számít: brutális összegeket bukhat Pécsi Ildikó

Jól kell gaz­dál­kod­nia az ide­jé­vel.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­nő­nek az el­kö­vet­ke­zendő hó­na­pok­ban jól kell gaz­dál­kod­nia az ide­jé­vel.

Olasz és azeri énekesekkel mutatják be A trubadúrt

Olasz és azeri énekesekkel mutatják be A trubadúrt

Verdi leg­nép­sze­rűbb ope­rája ha­gyo­má­nyos ren­de­zés­ben lát­ható a Mar­git­szi­ge­ten.

Verdi leg­nép­sze­rűbb ope­rája ha­gyo­má­nyos ren­de­zés­ben lát­ható a Mar­git­szi­ge­ten.

Érdekes fotó került elő Vitray Tamás nevelt lányáról

Érdekes fotó került elő Vitray Tamás nevelt lányáról

21 évvel ez­előtt ké­szült a kép.

21 évvel ez­előtt ké­szült a kép nép­szerű ma­gyar éne­kes­nő­ről.

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val.

Hiába tiszta már közel négy éve. Úgy tűnik, még min­dig küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val az éne­kes.

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

A 76 éves tánc­mű­vész ak­ko­ri­ban nem lá­tott más le­he­tő­sé­get, ezért műt­tette meg magát.

A 76 éves tánc­mű­vész ak­ko­ri­ban nem lá­tott más le­he­tő­sé­get, ezért műt­tette meg magát.

Tömegsírba temethetik át Kozák Andrást

Gyalázat, tömegsírba temethetik át Kozák Andrást

Nem ér­te­sí­tet­ték az öz­ve­gyet.

Hi­va­ta­los úton nem ke­res­ték meg az öz­ve­gyet.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és pláne, kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Három éve hunyt el a Kicsi Hu­szár.

Három éve lesz, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nost el­kí­sér­tük Fü­lére, ahol a nya­ra­kat együtt töl­töt­ték.

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Az éne­kesnő hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról, akik­nek azt is meg­ígérte, nem adja fel!

Az éne­kesnő hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról, akik­nek azt is meg­ígérte, nem adja fel!

Brutális dekoltázst villantott Kiszel Tünde lánya

Brutális dekoltázst villantott Kiszel Tünde lánya

Do­na­tella még csak 16 éves, de már most sejt­hető, hogy ha­ma­ro­san min­den pasit képes lesz az ujja köré csa­varni.

Do­na­tella még csak 16 éves, de már most sejt­hető, hogy ha­ma­ro­san min­den pasit képes lesz az ujja köré csa­varni. Van ér­zéke hozzá, ho­gyan pa­kolja ki azt, ami­lyen van.

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Ra­jon­gói sze­rint az éne­kes ér­zel­mes da­la­i­val bár­kit le­éne­kelt.

Ra­jon­gói sze­rint az éne­kes ér­zel­mes da­la­i­val bár­kit le­éne­kelt. A mű­vész leu­ké­mi­á­val küz­dött.

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Krisz­tián szá­mára nem in­dult túl sze­ren­csé­sen a hét. El­törte az egyik nagy­láb­uj­ját, ami­ről egy fotót is meg­osz­tott kö­ve­tő­i­vel.

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

A szí­nészt ho­tel­szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan: gyógy­szer-túl­ada­go­lás­ban halt meg.

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

Végre le­ke­rült a gipsz!

A nép­szerű tévés né­hány hét­tel ez­előtt esett át egy ko­mo­lyabb ope­rá­ción. Végre le­ke­rült a gipsz!

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen. Most éppen ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála, és fél gramm ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Elő­ször nem is ment el or­vos­hoz a Pi­ra­mis együt­tes gi­tá­rosa.

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Las­sab­ban gyó­gyul a várt­nál.

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. Szil­ágyi Ist­ván hegei már meg­gyó­gyul­tak, de szeme las­san gyó­gyul.

Kínosat villantott a strandon a színésznő: észre se vette

Kínosat villantott a strandon a színésznő: észre se vette

A 35 éves egy­gyer­me­kes szí­nésznő észre sem vette, hogy fél­re­csú­szott a bi­ki­nije.

A 35 éves egy­gyer­me­kes szí­nésznő észre sem vette, hogy fél­re­csú­szott a bi­ki­nije.

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Sokan kri­ti­zál­ták túl­sú­lya miatt.

Sok kri­tika érte az utóbbi idő­ben az éne­kes­nőt, mi­sze­rint ki­csit ki­ke­re­ke­dett. Tóth Gabi most meg­mu­tatta, hogy rö­vid­nad­rág­ban és bi­ki­ni­fel­ső­ben is jól néz ki.

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

A fiúk el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt. A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.