CÍMKE: 'válasz'

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton.

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a so­főrt.

Kóstolgatják Tápai Szabina férjét: így reagált rá

Kóstolgatják Tápai Szabina férjét: így reagált rá

Be­szól­tak az egy­kori ka­ja­ko­zó­nak, aki nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébet királynőtől

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébet királynőtől

A di­á­kok négy éve ta­nul­nak cél­nyelvi ci­vi­li­zá­ciót.

A di­á­kok négy éve ta­nul­nak cél­nyelvi ci­vi­li­zá­ciót.

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Dömötör Csaba: Bangónénak a szavazófülkében válaszolunk

Ban­góné pat­ká­nyok­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit.

Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyok­nak ne­vezte a Fi­desz sza­va­zóit. Pártja, az MSZP mé­lyen hall­gat.

Juncker európai vezetőként megbukott

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Szijjártó Péter: Az uniós források nem könyöradományok

Szijjártó: Az uniós források nem könyöradományok

A svéd mi­nisz­ter­el­nök rá akarja kény­sze­rí­teni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat, és meg akarja bün­tetni a ma­gya­ro­kat, mert nemet mond­tak a kö­te­le­zői kvó­tára.

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg.

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg, mert nem ő kapta a díjat.

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

Csúnyán beszóltak Tolvai Reninek, elképesztő, mit tett ezután

A hí­res­sé­get nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal mi­nő­sí­tette egy nő, ám a sztár meg­le­pően re­a­gált.

Megszületett a döntés a vasárnapi boltzárról, erre készülhetünk

Megszületett a döntés a vasárnapi boltzárról, erre készülhetünk

Már re­a­gált is a kor­mány.

A dol­go­zók a mun­ka­erő­hi­ány miatt a mi­nisz­ter­el­nök­höz for­dul­tak, a hí­rekre pedig már re­a­gált is a kor­mány.

Hollik: A magyarok döntése fontosabb a pártfegyelemnél

Hollik István: A magyarok döntése fontosabb a pártfegyelemnél

A ma­gyar kor­mány sze­rint az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tu­laj­don­kép­pen be­is­merte, hogy "min­den egyes be­ván­dor­lás­párti brüsszeli terv lé­te­zik".

A ma­gyar kor­mány sze­rint az Eu­ró­pai Bi­zott­ság (EB) a ma­gyar pla­kát­kam­pányra re­a­gálva tu­laj­don­kép­pen be­is­merte, hogy "min­den egyes be­ván­dor­lás­párti brüsszeli terv lé­te­zik" - erről a kor­mány­szó­vivő be­szélt szom­ba­ton Bu­da­pes­ten új­ság­írók­nak.

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja...

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja őt al­ko­ho­liz­mus­sal. Itt a vá­la­sza!

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt. Mind­ket­te­jük­nek tö­ret­len a jó­kedve.

Minden, amit eddig nem mertél megkérdezni az orgazmusról

Minden, amit eddig nem mertél megkérdezni az orgazmusról

Össze­gyűj­töt­tük a leg­kí­no­sabb kér­dé­se­ket, amikre most végre tabuk nél­kül kap­hatsz vá­laszt!

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a szak­em­bert a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a szak­em­bert a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

A tyúk vagy a tojás volt előbb? Itt a válasz az örök kérdésre!

A tyúk vagy a tojás volt előbb? Itt a válasz az örök kérdésre!

A Sze­gedi Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói a tu­do­mány és a bio­ló­gia meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­té­ka­i­val adnak vá­laszt a tojás-tyúk prob­lé­mára.

A Sze­gedi Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói végre a tu­do­mány és a bio­ló­gia meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­té­ka­i­val adnak vá­laszt a tojás-tyúk prob­lé­mára.

Tatár Csilla úgy vágott vissza becsmérlőinek, ahogy álmodban sem gondoltad volna

Tatár Csilla úgy vágott vissza becsmérlőinek, ahogy álmodban sem gondoltad volna

Tatár Csilla egé­szen sa­já­tos mód­ját vá­lasz­totta annak, ho­gyan ol­vas­son be az őt kri­ti­zá­lók­nak.

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Nem lehet fogást találni a BKK hivatalos válaszán!

Nem lehet fogást találni a BKK hivatalos válaszán!

Meg­ma­gya­ráz­ták a zebra hi­á­nyát.

Megér­ke­zett a BKK vá­la­sza, ami­ben hossza­san le­ír­ják, hogy miért nem ala­kí­tot­tak ki gya­log­át­ke­lő­he­lyet és jel­ző­lám­pát a fo­nódó vil­la­mos­nál.

Kelemen Anna reagált a szexmunkával kapcsolatos vádakra!

Kelemen Anna reagált a szexmunkával kapcsolatos vádakra!

A szőke ke­bel­csoda igazi pro­vo­ka­tív sze­mé­lyi­ség, aki egy pil­la­na­tig sem tűri, hogy ha­zug­sá­go­kat ter­jessze­nek róla.

A szőke ke­bel­csoda igazi pro­vo­ka­tív sze­mé­lyi­ség, aki egy pil­la­na­tig sem tűri, hogy ha­zug­sá­go­kat ter­jessze­nek róla. Anna Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got nem tet­szé­sé­nek, és le­írta az üggyel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyét. Fel­há­bo­rí­tó­nak tartja ezt az egé­szet.

Ez a bátor fogyás felrobbantotta a netet - FOTÓK

Ez a bátor fogyás felrobbantotta a netet - FOTÓK

Igen, jól ol­vas­tad: bátor. Ez a nő ugyanis olyat tett, ami ha­tal­mas lel­ki­erőre vall.