CÍMKE: 'tüntetés'

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Elő­ször szer­vez­tek ci­vi­lek til­ta­kozó meg­moz­du­lást Fran­cia­or­szág­ban.

Barikádokat emeltek Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök

Barikádokat emeltek Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök

Az 1973-as di­ák­lá­za­dás év­for­du­ló­ján ren­de­zett de­monst­rá­ción szél­ső­ba­los fi­a­ta­lok tör­tek-zúz­tak.

FRISS HÍREK

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára Fran­cia­or­szág­ban.

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára.

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták.

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták.

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

A né­zet­el­té­rés he­vé­ben egy 35 éves német férfit szúr­tak agyon.

A né­zet­el­té­rés he­vé­ben egy 35 éves német férfit szúr­tak agyon.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy tün­te­té­sen.

A szí­nésznő kö­tést vi­selt az arcán, ami­kor meg­je­lent egy ál­lat­vé­dők szer­vezte tün­te­té­sen.

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

"Nem va­gyunk sza­bad pré­dák... sehol!" Ez a mot­tója annak a tün­te­tés­nek, ame­lyet mára hir­det­tek meg Ber­lin­ben.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték az em­bert.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett lévő cé­gé­nek te­lep­he­lyére.

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett lévő cé­gé­nek te­lep­he­lyére. Az óri­ás­be­tűk­kel kiírt pla­ká­ton az ol­vas­ható: Mer­kel­nek men­nie kell!

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi an­ti­ka­pi­ta­lista tün­te­tők. A ro­ham­rend­őrök­kel is össze­csap­tak.

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi an­ti­ka­pi­ta­lista tün­te­tők. A ro­ham­rend­őrök­kel is össze­csap­tak.

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány
a háttérből dirigálta
a szombati tüntetést

Min­den rész­letbe be­le­szólt.

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi és a tech­ni­kai fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

Háború dúl Velence utcáin

Háború dúl Velence utcáin

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták sosem szűnő ro­ha­mát, és ezért még a vá­ros­ve­ze­tés­sel is harcba száll­nak.

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták sosem szűnő ro­ha­mát, és ezért még a vá­ros­ve­ze­tés­sel is harcba száll­nak.

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt. Még a rend­őrö­ket is ki kel­lett hívni az ag­resszí­van vi­sel­kedő be­ván­dor­lók­hoz, akik több zseb­pén­zért és jobb éte­le­kért tün­tet­tek.

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

A köz­ponti elem a pro­vo­ká­ció.

A mód­szer köz­ponti eleme a pro­vo­ká­ció, a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán, vagy azon túl mozgó ak­ciók, il­letve ezek kö­vet­kez­té­ben az "ál­do­zattá" válás.

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Újra tün­tet­tek Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Előkerültek a gumibotok, rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

Előkerültek a gumibotok, rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

Újból po­kollá vál­to­zott Bar­ce­lona: a ka­ta­lán fő­vá­ros ut­cáit két­ezer­nél is több tün­tető lepte el, az in­du­la­tok el­sza­ba­dul­tak.

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Kan­del­ben ta­valy egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Több szá­zan vo­nul­tak az ut­cára Kan­del­ben, ahol ta­valy egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Templomot foglaltak el a migránsok és a francia "függetlenek"...

Templomot foglaltak el a migránsok és a francia "függetlenek"...

Ezzel til­ta­koz­tak a kor­mány szi­go­rí­tott mig­rá­ciós tör­vény­ter­ve­zete ellen. A teg­nap esti misét tö­röl­ték.

Ezzel til­ta­koz­tak a kor­mány szi­go­rí­tott mig­rá­ciós tör­vény­ter­ve­zete ellen.

Ebből botrány lesz, ezt művelte a rendőrségen a teljesen pucér nő

Ebből botrány lesz, ezt művelte a rendőrségen a teljesen pucér nő

Va­la­min na­gyon fel­há­bo­rod­ha­tott a hölgy...

Na­gyon fel­há­bo­rod­ha­tott, hogy pa­na­sza ki­fe­je­zé­sé­hez ezt a rend­kí­vüli módot vá­lasz­totta...

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban.

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban, mi­u­tán a szél­ső­jobb­ol­dali tün­te­tők össze­csap­tak a rend­őrök­kel - és nem ez volt az utolsó za­var­gás az or­szág­ban.

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Az el­múlt hó­na­pok­ban rend­sze­ressé vál­tak a né­me­tek és a mig­rán­sok kö­zötti erő­sza­kos össze­csa­pá­sok a 100 ezer fős Cott­bus vá­ro­sá­ban.

Rend­sze­ressé vál­tak a né­me­tek és a mig­rán­sok kö­zötti erő­sza­kos össze­csa­pá­sok a 100 ezer fős Cott­bus vá­ro­sá­ban. A be­ván­dor­lás el­le­nes tün­te­té­sek meg­sok­szo­ro­zód­tak, leg­utóbb a múlt hét­vé­gén gyűlt össze több ezer ember, hogy a Mer­kel-féle be­ván­dor­lás po­li­tika ellen emel­jék fel a hang­ju­kat.

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

Si­erra Leone-ból ér­ke­zett mig­rán­sok tün­te­tet­tek Deg­gend­orf­ban.

175 Si­erra Leone-ból ér­ke­zett mig­ráns tün­te­tett a ba­jor­or­szági Deg­gend­orf­ban.

Elszabadult a pokol Görögországban

Elszabadult a pokol Görögországban

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban.

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban, mi­u­tán az el­ke­se­re­dett em­be­rek tün­te­tése el­dur­vult egy on­line ár­ve­ré­sen.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - több ezer tün­tető kö­ve­telte, hogy Olasz­or­szág lép­jen ki az EU-ból.

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - kán­tálta a több ezer olasz tün­tető, akik han­go­san és ha­tá­ro­zot­tan azt kö­ve­te­lik a kor­mány­tól, hogy minél előbb lép­tes­sék ki Olasz­or­szá­got az Eu­ró­pai Uni­ó­ból. Vajon célt ér az EU-el­le­ne­sek aka­rata? S ha igen, vajon mikor?

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Háborús állapotok, lángokban állt Athén

Háborús állapotok, lángokban álltak Athén utcái

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira.

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról.

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Több szá­zan vo­nul­tak Nan­tes ut­cá­ira.

Több szá­zan vo­nul­tak csü­tör­tö­kön a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a bé­ké­sen in­duló tün­te­tés ha­ma­ro­san za­var­gásba tor­kol­lott.

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Mal­lorca a tu­ris­ták fel­leg­vára.

Mal­lorca a brit és német tu­ris­ták fel­leg­vára, évente mil­liók ke­re­sik fel a kel­le­mes klí­májú szi­ge­tet - de ez többé nem lesz így, be­telt a pohár.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára...

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Trump ellen tün­tes­se­nek.

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

A Las Pal­mas el­leni zárt kapus mér­kő­zés után vissza­vo­nu­lá­sát fon­tol­gatja Ge­rard Piqué.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak.

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult.

3000 ember vo­nult a fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

A füg­get­len­ség a tét...

Ka­ta­lán em­be­rek száz­ez­rei tün­tet­tek Bar­ce­lona ut­cáin azért, hogy így is ki­fe­jez­zék, el akar­nak sza­kadni Spa­nyol­or­szág­tól.

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak a mun­ka­jogi re­form ellen. Mac­ron ha­sonló ter­ve­ket dé­del­get.

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak az ak­kori fran­cia elnök, Fran­cois Hol­lande mun­ka­jogi re­formja ellen. Em­ma­nuel Mac­ron, az új fran­cia elnök ha­sonló ter­ve­ket dé­del­get, az em­be­rek emi­att ismét ut­cára vo­nul­tak.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora imára buz­dít.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű római ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal nem szer­vez tün­te­tést a sá­tá­nista ze­nész fel­lé­pése ellen, hanem imád­ságra buz­dítja a ke­resz­té­nye­ket. A csik­i­dam atyja nem is mondja ki a nevét a vi­lág­hírű éne­kes­nek.

Állatvédő tüntetésre készülnek a focidrukkerek!

Állatvédő tüntetésre készülnek a focidrukkerek!

Ott, ahol a Fülöp kutya szen­ve­dett.

Tün­te­tésre ké­szül a Szur­ko­lók az ál­lat­kín­zás ellen el­ne­ve­zésű cso­port ott, ahol a sokak ked­ven­cévé vált, bru­tá­li­san meg­kín­zott Fülöp kutya hó­na­po­kig szen­ve­dett.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntet Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók. Hosszú el­len­ál­lásra ké­szül­nek.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­nek az Új­pest-szur­ko­lók. A sta­dion előtt nagy tömeg gyűlt össze. Pon­tokba szed­ték a kö­ve­te­lé­se­i­ket az ult­rák.

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a pamp­lo­nai bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen. Eddig ti­zen­ha­tan hal­tak meg a véres ha­gyo­mány je­gyé­ben...

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a pamp­lo­nai bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen. Eddig ti­zen­ha­tan hal­tak meg a véres ha­gyo­mány je­gyé­ben... A vá­ros­nak ez óri­ási évi be­vé­telt hoz. Ál­ta­lá­ban egy­mil­lió tu­rista csak ezért jön el Pamp­lo­nába.

Görögország lángokban áll

Elszabadult a pokol: Görögország lángokban áll

A kor­mány meg­szo­rító in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sét ter­vezi.

A kor­mány a ka­taszt­ro­fá­lis gaz­da­sági ál­la­po­tok miatt meg­szo­rító in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sét ter­vezi, mely­nek ha­tá­sára ezrek vo­nul­tak Gö­rög­or­szág ut­cá­ira.