CÍMKE: 'tüntetés'

Betelt a pohár, zajos tüntetés a Real Madridnál

Betelt a pohár, zajos tüntetés a Real Madridnál

A szur­ko­lók már nem nézik jó szem­mel a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ered­mé­nyeit.

A szur­ko­lók már nem nézik jó szem­mel a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ered­mé­nyeit.

Letartóztatták London olimpiai bajnokát

Letartóztatták London olimpiai bajnokát

Eti­enne Stott is be­állt a ra­di­ká­lis klí­ma­tün­te­tők közé. A 39 éves brit spor­toló ké­sőbb azt nyi­lat­kozta, hogy nem bánta meg a dol­got.

Eti­enne Stott is be­állt a ra­di­ká­lis klí­ma­tün­te­tők közé. Ké­sőbb azt nyi­lat­kozta, hogy nem bánta meg a dol­got.

Miért nem a magyar tejjel akciózik a multi?

Visszaüthet a Penny olcsó teje

A Penny Mar­ket Ro­má­ni­á­ban román, Auszt­ri­á­ban oszt­rák tej­jel ak­ci­ó­zik.

Ren­de­sen alá­vá­gott az áfa­csök­ken­tés­nek a Penny Mar­ket: to­vább mér­sé­kel­ték az egyik ter­mé­kük árát. A szak­ér­tők sze­rint jó hír­nek tűn­het ugyan az olcsó szlo­vák tej, hosszú­tá­von azon­ban rosszul jár­hat­nak a vevők.

Nagy balhé várható! Katonákat vezényelnek Párizs utcáira

Nagy balhé várható! Katonákat vezényelnek Párizs utcáira

Szom­ba­ton 19. al­ka­lom­mal vo­nul­nak ut­cára a sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők.

Szom­ba­ton 19. al­ka­lom­mal vo­nul­nak ut­cára a sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők.

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! - videó

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! - videó

Egy tou­louse-i sárga mel­lé­nyes de­monst­rá­ción tör­tént a fel­ka­varó eset, mely so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Meg­tá­mad­ták az Echo tv ope­ra­tő­rét.

Bár­mennyire ki­csiny­kére si­ke­re­dik egy "el­len­zéki", tün­te­téske, egyet­len eleme ál­landó ezek­nek a meg­moz­du­lá­sok­nak: az erő­szak.

Sargentini pártja ellen tüntettek a hollandok

Sargentini pártja ellen tüntettek a hollandok

Hol­land zsi­dók és Iz­rael-párti ke­resz­té­nyek tün­tet­tek Judit Sar­gen­tini szél­ső­bal­ol­dali, Iz­rael-el­le­nes és an­ti­sze­mi­tiz­mus­sal vá­dolt párt­já­nak iro­dája előtt a hol­lan­diai Ut­recht vá­ro­sá­ban.

A Bal­ol­dali Zöl­dek (Gro­enLinks) Ha­mász-bot­rá­nyát kö­ve­tően hol­land zsi­dók és Iz­rael-párti ke­resz­té­nyek tün­tet­tek Judit Sar­gen­tini szél­ső­bal­ol­dali, Iz­rael-el­le­nes és an­ti­sze­mi­tiz­mus­sal vá­dolt párt­já­nak iro­dája előtt a hol­lan­diai Ut­recht vá­ro­sá­ban.

Se sztrájk, se tüntetés - a magyarok többsége mindkettőt elutasítja

Se sztrájk, se tüntetés - a magyarok többsége mindkettőt elutasítja

A ma­gya­rok több­sége nem tá­mo­gatja a sztráj­kot és nem kér az el­len­zéki szín­já­ték­ból.

A több­ség nem tá­mo­gatja a sztráj­kot és nem kér az el­len­zéki szín­já­ték­ból.

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Min­dent - Ma­gyar­or­szág ellen.

Je­len­tés­te­vői fel­adata véget ért, de most, úgy lát­szik, ma­gára akarja vál­lalni a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék lis­ta­ve­ze­tői sze­re­pét.

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának a része

Menetelnek a Soros-csapatok Brüsszelben is

Sar­gen­ti­ni­vel a ma­gyar el­len­zék.

A Fi­desz sze­rint a keddi brüsszeli el­len­zéki akció Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része. Sar­gen­tini nem mer Bu­da­pestre jönni.

Bankok kifosztását tervezik szombatra a Macron elleni tüntetők

Bankok kifosztását tervezik szombatra a Macron elleni tüntetők

Már a ki­len­ce­dik hete til­ta­koz­nak a sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők...

Zsi­nór­ban már a ki­len­ce­dik hete til­ta­koz­nak az úgy­ne­ve­zett sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők Fran­cia­or­szág ut­cáin. A de­monst­rá­lók az erő­szak he­lyett egy új mód­szert pró­bál­ná­nak ki a kor­mány meg­bé­ní­tá­sára.

Nem kérnek az ellenzéki tüntetésekből, mégsem lesz sztrájk

Nem kérnek az ellenzéki tüntetésekből, mégsem lesz sztrájk

El­bi­zony­ta­la­nod­tak a szak­szer­ve­ze­tek.

El­bi­zony­ta­la­nod­tak a szak­szer­ve­ze­tek, és sem a jövő szom­bati de­monst­rá­ci­ók­ban, sem az or­szá­gos sztrájk lét­jo­go­sult­sá­gá­ban, il­letve annak idő­pont­já­ban nincs egyet­ér­tés.

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini zöld­párti EP kép­vi­selő.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini, hol­land zöld­párti eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő.

Soros hadrendbe állította az embereit

Soros hadrendbe állította az embereit

Tá­mo­gat­ják a be­ván­dor­lást és Soros Györ­gyöt.

A túl­óra­tör­vény el­leni tün­te­té­se­ken olyan szer­ve­ze­tek is részt vesz­nek, ame­lyek tag­jai fent van­nak Soros György fi­ze­tési lis­tá­ján - mondta a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

A Fi­desz sze­rint a szom­bati el­len­zéki tün­te­tés már Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-)vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.

Picike tüntike a Budai várban

Picike tüntike a Budai várban

Újabb kor­mány­váltó "gi­ga­tün­te­tés", 12 részt­ve­vő­vel.

Újabb kor­mány­váltó "gi­ga­tün­te­tést" szer­ve­zett keddre a Pár­be­széd. A til­ta­ko­zó­kat a Budai várba hívta az alig mér­hető tá­mo­ga­tott­ságú párt, "el­söprő erejű ak­ci­ó­ju­kat" a mi­nisz­ter­el­nök­ség épü­lete elé ter­vez­ték.

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

Orbán Viktor: Senkit nem lehet túlmunkára kényszeríteni, aki mást állít, az hazudik

A munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sá­nak hát­te­ré­ről is be­szélt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Halálos áldozat Tunéziában: felgyújtotta magát egy riporter

Halálos áldozat Tunéziában: felgyújtotta magát egy riporter

Ki­rob­bant a tün­te­tés. Az or­szág szo­ci­á­lis és mun­ka­kö­rül­mé­nyei ellen til­ta­koz­nak.

Füstgránátot dobott a Sándor-palotára egy tüntető éjszaka

Füstgránátot dobott a Sándor-palotára egy tüntető éjszaka

Nem zaj­lott bé­ké­sen a de­monst­rá­ció.

Ismét nem zaj­lott bé­ké­sen a pén­teki de­monst­rá­ció. A rend­őr­ség elő­ál­lí­tott egy férfit, el­lene ga­ráz­da­ság miatt indul bün­te­tő­el­já­rás.

A magyarok döntő többsége elítéli a rendőrök elleni agressziót

A magyarok döntő többsége elítéli a rendőrök elleni agressziót

85 szá­za­lék el­uta­sítja az erő­sza­kos rend­bon­tást.

A Szá­zad­vég köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a ma­gya­rok 85 szá­za­léka el­uta­sítja az erő­sza­kos rend­bon­tást.

Járulékcsökkentés

Járulékcsökkentés

Magasabb béreket hozhat a járulékcsökkentés

Ha csök­ken­nek a mun­ka­adó­kat ter­helő já­ru­lé­kok, van miből emelni a mun­ka­bé­re­ket.

Ha csök­ken­nek a mun­ka­adó­kat ter­helő já­ru­lé­kok, van miből emelni a mun­ka­bé­re­ket. Erről be­szélt Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Gulyás Gergely: Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Gulyás Gergely: Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Gu­lyás Ger­gely sze­rint az el­len­zék ma­ga­tar­tá­sá­val és üze­ne­te­i­vel erő­sza­kos fel­lé­pésre hív fel a rend­őrök ellen.

Tüntetni csak békésen szabad

Tüntetni csak békésen, erőszakmentesen szabad

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben.

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben, hoz­zá­téve, hogy a tes­tü­let ál­ta­lá­nos ál­lás­pontja sze­rint ezt csakis bé­ké­sen lehet meg­tenni.

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­ro­zók kö­zött.

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­ro­zók kö­zött.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel. El­ké­pesztő mi ma­radt utá­nuk, a kár több száz mil­liós. Vajon vál­lalja-e a fe­le­lős­sé­get az őket fel­tü­zelő el­len­zék?

Durva gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Gyújtogatással zárult a tüntetés a Kossuth téren

Né­hány száz tün­tető je­lent meg teg­nap Bu­da­pest ut­cáin, ahol dugót okoz­tak, majd a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Né­hány száz tün­tető je­lent meg teg­nap Bu­da­pest ut­cáin, ahol dugót okoz­tak, majd a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak...

A sárgamellényeseknek egyetlen céljuk: megbuktatni Macront

A francia tüntetőknek egyetlen céljuk maradt: megbuktatni Macront

A fran­cia­or­szági de­monst­rá­ciók már túl­lép­tek az ere­de­ti­leg ki­tű­zött cé­lo­kon.

Háborús állapotok Párizsban, drasztikus lépésről döntöttek

Háborús állapotok Párizsban, drasztikus lépésről döntöttek

A Paris Saint-Ger­main sem úszta meg.

A Paris Saint-Ger­main sem úszta meg a fran­cia fő­vá­ros ut­cáin tör­tén­te­ket. Tu­chel edző­nek fo­galma sincs, mire szá­mít­hat ezek után.

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

A nap videója! A párizsi Diadalívnél vívott csata

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­me­rá­ból.

Egy rendőr tes­tére sze­relt ka­mera hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lé­ből az lát­szik, hogy a szük­sé­ges­nél sok­kal ke­ve­sebb rend­őrt ve­zé­nyelt ki az új bel­ügy­mi­nisz­ter.

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára Fran­cia­or­szág mint­egy száz vá­ro­sá­ban...

A nap képe a forrongó Franciaországból érkezett!

A nap képe a forrongó Franciaországból érkezett!

A kép fel­irata: Mac­ron - az egyet­len nyug­dí­jas, aki téged tá­mo­gat, az a fe­le­sé­ged!

A kép fel­irata: Mac­ron - az egyet­len nyug­dí­jas, aki téged tá­mo­gat, az a fe­le­sé­ged!

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Elő­ször szer­vez­tek ci­vi­lek til­ta­kozó meg­moz­du­lást Fran­cia­or­szág­ban: az üzem­anyag adó­já­nak eme­lése ellen.

Barikádok Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök - videó

Barikádokat emeltek Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök

Az 1973-as di­ák­lá­za­dás év­for­du­ló­ján ren­de­zett de­monst­rá­ción szél­ső­ba­los fi­a­ta­lok tör­tek-zúz­tak.

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták.

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták.

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

A né­zet­el­té­rés he­vé­ben egy 35 éves német férfit szúr­tak agyon.

A né­zet­el­té­rés he­vé­ben egy 35 éves német férfit szúr­tak agyon.

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tés­sel az arcán je­lent meg egy ál­lat­védő tün­te­té­sen. Azon­nal el­in­dul­tak a plety­kák...

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

"Mer­kel­nek men­nie kell!"

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett lévő cé­gé­nek te­lep­he­lyére.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt pén­te­ken, egy kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

"Nem va­gyunk sza­bad pré­dák... sehol!" Ez a mot­tója a tün­te­tés­nek.

"Nem va­gyunk sza­bad pré­dák... sehol!" Ez a mot­tója annak a tün­te­tés­nek, ame­lyet mára hir­det­tek meg.

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi tün­te­tők.

Gyors­ét­ter­met ver­tek szét, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel pá­ri­zsi tün­te­tők.

Háború dúl Velence utcáin

Háború dúl Velence utcáin

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták ro­ha­mát.

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták sosem szűnő ro­ha­mát, és ezért még a vá­ros­ve­ze­tés­sel is harcba száll­nak.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­b­ret a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Itt a bizonyíték: Soros utasítására Gyurcsány pénzeli a tüntetőket. De min vesztek össze?

Itt a bizonyíték: Soros utasítására Gyurcsány pénzeli a tüntetőket. De min vesztek össze?

Ők fi­ze­tik a szín­pa­dot, a tech­ni­kát, a ren­de­zők költ­sé­geit.

Soros György köz­vet­len uta­sí­tá­sára régi le­kö­te­le­zettje Gyur­csány Fe­renc pén­zeli a hét­végi tün­te­té­se­ket. Bi­zo­nyí­ték erre több Fa­ce­book be­jegy­zés, még Gyur­csány szó­vi­vője, Gré­czy Zsolt is be­is­merte mind­ezt.

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

Ordenáré bunkóság - jobbikos színvonal a szombati tüntetésen

A szom­bati, fő­vá­rosi tün­te­tés részt­ve­vő­i­nek szel­lemi szín­vo­na­lát ér­zé­kel­teti az a videó, amit a 24.hu ké­szí­tett a rend­őrö­ket ért in­zul­tus­ról.

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

A köz­ponti elem a pro­vo­ká­ció.

A mód­szer köz­ponti eleme a pro­vo­ká­ció, a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán, vagy azon túl mozgó ak­ciók, il­letve ezek kö­vet­kez­té­ben az "ál­do­zattá" válás.

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Kan­del­ben ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Újra tün­tet­tek Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Több szá­zan vo­nul­tak az ut­cára Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Migráns- és Merkel-ellenes tüntetés lesz szombaton Németországban

Migráns és Merkel ellenes tüntetés lesz szombaton Németországban

Kan­del vá­rosa las­san az el­len­ál­lás nyu­gat-né­met­or­szági jel­ké­pévé válik.

Előkerültek a gumibotok, rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

Előkerültek a gumibotok, rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

Po­kollá vál­to­zott Bar­ce­lona, az ut­cá­kat két­ezer­nél is több tün­tető lepte el.

Újból po­kollá vál­to­zott Bar­ce­lona: a ka­ta­lán fő­vá­ros ut­cáit két­ezer­nél is több tün­tető lepte el.

Templomot foglaltak el a migránsok és a francia "függetlenek"...

Templomot foglaltak el a migránsok és a francia "függetlenek"...

Ezzel til­ta­koz­tak a kor­mány szi­go­rí­tott mig­rá­ciós tör­vény­ter­ve­zete ellen. A teg­nap esti misét tö­röl­ték.

Ezzel til­ta­koz­tak a kor­mány szi­go­rí­tott mig­rá­ciós tör­vény­ter­ve­zete ellen.

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Ötez­ren vo­nul­tak ut­cára.

Az el­múlt hó­na­pok­ban rend­sze­ressé vál­tak a né­me­tek és a mig­rán­sok kö­zötti erő­sza­kos össze­csa­pá­sok a 100 ezer fős Cott­bus vá­ro­sá­ban.

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

Csatatérré változott egy olasz város, egyre rosszabb a helyzet

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban.

El­sza­ba­dult a pokol Ma­ce­ra­tá­ban, mi­u­tán a szél­ső­jobb­ol­dali tün­te­tők össze­csap­tak a rend­őrök­kel - és nem ez volt az utolsó za­var­gás az or­szág­ban.

Ebből botrány lesz, ezt művelte a rendőrségen a teljesen pucér nő

Ebből botrány lesz, ezt művelte a rendőrségen a teljesen pucér nő

Va­la­min na­gyon fel­há­bo­rod­ha­tott a hölgy...

Va­la­min na­gyon fel­há­bo­rod­ha­tott a hölgy, hogy pa­na­sza ki­fe­je­zé­sé­hez ezt a rend­kí­vüli módot vá­lasz­totta. Rá­adá­sul az sem za­varta, hogy cse­le­ke­de­tét va­laki ka­me­rá­val rög­zíti. A fel­vé­tel pedig annak rendje és módja sze­rint az in­ter­ne­ten kö­tött ki...

Balhé Kijevben: rendőrökre támadtak a tüntetők a parlamentnél

Balhé Kijevben: rendőrökre támadtak a tüntetők a parlamentnél

Dur­ván ne­ki­men­tek a ha­tó­ság em­be­re­i­nek a de­monst­rá­lók.

Dur­ván ne­ki­men­tek a ha­tó­ság em­be­re­i­nek a de­monst­rá­lók.

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!"

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - kán­tálta a több ezer tün­tető, akik azt kö­ve­te­lik a kor­mány­tól, hogy minél előbb lép­tes­sék ki Olasz­or­szá­got az EU-ból.

Elszabadult a pokol Görögországban

Elszabadult a pokol Görögországban

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban.

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban, mi­u­tán az el­ke­se­re­dett em­be­rek tün­te­tése el­dur­vult egy on­line ár­ve­ré­sen.

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

175 Si­erra Leone-ból ér­ke­zett mig­ráns tün­te­tett Deg­gend­orf­ban.

175 Si­erra Leone-ból ér­ke­zett mig­ráns tün­te­tett Deg­gend­orf­ban. Azt ál­lít­ják, hogy az egész vi­lág­nak meg kell tud­nia, hogy a né­me­tek mi­lyen mos­to­hán bán­nak a be­ván­dor­lók­kal. A bajor kor­mányzó párt erős vá­laszt adott a de­monst­rá­lók­nak.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést a mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték, de a rend ha­ma­ro­san fel­bom­lott.

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs- Ély­sées-t.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron.

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák! Ez­út­tal Pá­rizs ut­cáin sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Háborús állapotok, lángokban állt Athén

Háborús állapotok, lángokban álltak Athén utcái

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira.

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról.

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Több szá­zan vo­nul­tak Nan­tes ut­cá­ira.

Több szá­zan vo­nul­tak csü­tör­tö­kön a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a bé­ké­sen in­duló tün­te­tés ha­ma­ro­san za­var­gásba tor­kol­lott.

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

A Las Pal­mas el­leni zárt kapus mér­kő­zés után vissza­vo­nu­lá­sát fon­tol­gatja Ge­rard Piqué.

Esőben, szélben, az autonómiáért tüntettek a székelyek. Katalán zászló is volt...

Esőben, szélben, az autonómiáért tüntettek a székelyek. Katalán zászló is volt...

Eu­ró­pá­ban "meg­moz­dult a föld" - írták a tün­te­tés ki­ált­vá­nyá­ban.

Eu­ró­pá­ban "meg­moz­dult a föld" - írták a tün­te­tés ki­ált­vá­nyá­ban.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek.

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Mal­lorca a brit és német tu­ris­ták fel­leg­vára, évente mil­liók ke­re­sik fel a kel­le­mes klí­májú szi­ge­tet.

Mal­lorca a brit és német tu­ris­ták fel­leg­vára, évente mil­liók ke­re­sik fel a kel­le­mes klí­májú szi­ge­tet - de ez többé nem lesz így.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak.

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Fél­nek a mun­ka­vál­la­lók...

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak az ak­kori fran­cia elnök mun­ka­jogi re­formja ellen. Mac­ron ha­son­ló­kat ter­vez.

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

A füg­get­len­ség a tét...

Ka­ta­lán em­be­rek száz­ez­rei tün­tet­tek Bar­ce­lona ut­cáin azért, hogy így is ki­fe­jez­zék, el akar­nak sza­kadni Spa­nyol­or­szág­tól.

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, és a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, és a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer ellen tün­tet­tek.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók. A sta­dion előtt nagy tömeg gyűlt össze. Több pontba szed­ték össze a kö­ve­te­lé­se­i­ket az ult­rák.

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen.

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a pamp­lo­nai bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen. Eddig ti­zen­ha­tan hal­tak meg a véres ha­gyo­mány je­gyé­ben...

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora imára buz­dít.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű római ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal nem szer­vez tün­te­tést a sá­tá­nista ze­nész fel­lé­pése ellen, hanem imád­ságra buz­dítja a ke­resz­té­nye­ket. A csik­i­dam atyja nem is mondja ki a nevét a vi­lág­hírű éne­kes­nek.