CÍMKE: 'tüntetés'

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

Bajban az EU, tízezren tüntettek a tagság ellen

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - több ezer tün­tető kö­ve­telte, hogy Olasz­or­szág lép­jen ki az EU-ból.

"Nem le­szünk a rab­szol­gá­i­tok!" - kán­tálta több ezer tün­tető, akik azt kö­ve­te­lik a kor­mány­tól, lép­tes­sék ki Olasz­or­szá­got az EU-ból.

Elszabadult a pokol Görögországban

Elszabadult a pokol Görögországban

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban, mi­u­tán az el­ke­se­re­dett em­be­rek tün­te­tése el­dur­vult egy on­line ár­ve­ré­sen.

Ro­ham­rend­őrö­ket kel­lett be­vetni At­hén­ban, mi­u­tán az el­ke­se­re­dett em­be­rek tün­te­tése el­dur­vult egy on­line ár­ve­ré­sen.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A tün­te­tést a mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

A tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Háború a karácsonyért: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák!

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Több szá­zan vo­nul­tak Nan­tes ut­cá­ira.

Több szá­zan vo­nul­tak csü­tör­tö­kön a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a bé­ké­sen in­duló tün­te­tés ha­ma­ro­san za­var­gásba tor­kol­lott.

Háborús állapotok, lángokban álltak Athén utcái

Háborús állapotok, lángokban álltak Athén utcái

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról.

Tíz­ezer­nél is töb­ben vo­nul­tak a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy fel­vo­nu­lás­sal em­lé­kez­ze­nek meg a ka­to­nai rend­szer el­leni di­ák­fel­ke­lés 44. év­for­du­ló­já­ról. A fel­ke­lés vér­für­dőbe, a fel­vo­nu­lás za­var­gásba tor­kol­lott...

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára...

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Trump ellen tün­tes­se­nek.

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

Könnyes búcsú, drámai bejelentést tett a sztárfocista

A Las Pal­mas el­leni zárt kapus mér­kő­zés után vissza­vo­nu­lá­sát fon­tol­gatja Ge­rard Piqué.

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Öngyilkosságot követett el egy egész sziget

Mal­lorca a tu­ris­ták fel­leg­vára.

Mal­lorca a brit és német tu­ris­ták fel­leg­vára, évente mil­liók ke­re­sik fel a kel­le­mes klí­májú szi­ge­tet - de ez többé nem lesz így, be­telt a pohár.

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira. A tömeg Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­ko­zott. Ugya­n­ak­kor a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők ha­ma­ro­san csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult.

3000 ember vo­nult a fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Fél­nek a mun­ka­vál­la­lók...

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak az ak­kori fran­cia elnök mun­ka­jogi re­formja ellen. Mac­ron ha­son­ló­kat ter­vez.

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

Ezért vonult egymillió ember utcára Barcelonában

A füg­get­len­ség a tét...

Ka­ta­lán em­be­rek száz­ez­rei tün­tet­tek Bar­ce­lona ut­cáin azért, hogy így is ki­fe­jez­zék, el akar­nak sza­kadni Spa­nyol­or­szág­tól.

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Állatvédő tüntetésre készülnek a focidrukkerek!

Állatvédő tüntetésre készülnek a focidrukkerek!

Ott, ahol a Fülöp kutya szen­ve­dett.

Tün­te­tésre ké­szül a Szur­ko­lók az ál­lat­kín­zás ellen el­ne­ve­zésű cso­port ott, ahol a sokak ked­ven­cévé vált, bru­tá­li­san meg­kín­zott Fülöp kutya hó­na­po­kig szen­ve­dett.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son nem­so­kára újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal imára buz­dít.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert imára buz­dít ra­jon­gó­i­ért.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer ellen tün­tet­tek.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók. A sta­dion előtt nagy tömeg gyűlt össze. Több pontba szed­ték össze a kö­ve­te­lé­se­i­ket az ult­rák.

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Vörös festékkel bekent cicik az utcán...Videó!

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen.

Több mint száz, felül mez­te­len nő til­ta­ko­zott a pamp­lo­nai bi­ka­fut­ta­tá­sok ellen. Eddig ti­zen­ha­tan hal­tak meg a véres ha­gyo­mány je­gyé­ben...

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Elszabadult a pokol: Görögország lángokban áll

Elszabadult a pokol: Görögország lángokban áll

A kor­mány meg­szo­rító in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sét ter­vezi, ezért ezrek vo­nul­tak Gö­rög­or­szág ut­cá­ira.