CÍMKE: 'sír'

Rémisztő leletek, sírokra bukkantak a győri színháznál

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére.

Nem hiszed el, kinek a sírjánál fotózták le Keresztes Ildikót

Nem hiszed el, kinek a sírjánál fotózták le Keresztes Ildikót

Az éne­kesnő nem­rég re­pü­lőre ült és meg sem állt Pá­ri­zsig, hogy meg­lá­to­gassa a fran­cia le­genda sír­ját.

Az éne­kesnő nem­rég re­pü­lőre ült és meg sem állt Pá­ri­zsig.

Szívszorító vallomás, Antal Imre sírját sem láthatja szűkölködő örököse

Szívszorító vallomás, Antal Imre sírját sem láthatja szűkölködő örököse

Jenei Jó­zsef be­teg­ség­gel és anyagi gon­dok­kal küzd.

Jenei Jó­zsef be­teg­ség­gel és anyagi gon­dok­kal küzd. Na­gyon két­ségbe van esve.

Romokban van Cserháti Zsuzsa fejfája: csak Charlie gondozza a sírt?

Romokban van Cserháti Zsuzsa fejfája: csak Charlie gondozza a sírt?

Az éne­kes ki­akadt! Azt ál­lítja, hogy ő az egyet­len, aki fog­lal­ko­zik az el­ha­nya­golt nyug­hellyel.

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a hely­ze­tet a férfi.

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a hely­ze­tet a férfi.

Így néz ki most Torgyán József sírja

Így néz ki most Torgyán József sírja

Friss vi­rág­csok­rok dí­szí­tik Tor­gyán Jó­zsef ren­de­zett sír­em­lé­két.

Friss vi­rág­csok­rok dí­szitik ren­de­zett sír­em­lé­két. Öz­ve­gye rend­sze­re­sen lá­to­gatja és gon­dozza a sírt, ami méltó a po­li­ti­kus em­lé­ké­hez.

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Cze­i­zel fia, Gábor a Fa­ce­boo­kon szá­molt be arról, hogy né­hány napja hi­va­ta­lo­san is fel­avat­ták a rend­ha­gyó kül­sejű, rob­osz­tus sír­kö­vet.

Cze­i­zel fia, Gábor a Fa­ce­boo­kon szá­molt be arról, hogy né­hány napja hi­va­ta­lo­san is fel­avat­ták a rend­ha­gyó kül­sejű, rob­osz­tus sír­kö­vet.

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Rend­sze­re­sen gon­doz­zák a sírt.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a két éve el­hunyt po­li­ti­kus új­jáépí­tett sír­ját még min­dig rend­sze­re­sen gon­dozza öz­ve­gye, Ma­rika.

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére, aki szer­dán ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját.

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak a ré­gé­szek.

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak a ré­gé­szek. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

Megindító látvány: így néz ki karácsony után Czeizel Endre sírja

Megindító látvány: így néz ki karácsony után Czeizel Endre sírja

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt pro­fesszor nyug­he­lyét még min­dig rend­sze­re­sen gon­doz­zák.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt pro­fesszor nyug­he­lyét még min­dig rend­sze­re­sen gon­doz­zák.

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

A le­leltre to­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak.

A kü­lön­le­ges le­leltre to­vábbi la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok vár­nak, meg akar­ják ál­la­pí­tani, hogy mi­lyen össze­te­vői van­nak.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után...

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Meg­döb­bentő szo­ká­sok....

Világháborús maradványokat találtak

Második világháborúban elesett katona maradványaira bukkantak Debrecenben

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során tár­ták fel.

Út­épí­tési mun­ká­la­tok során ke­rül­tek elő a le­le­tek.

Megható fotó, így néz ki Sinkovits Imre sírja

Megható fotó, így néz ki most Sinkovits Imre sírja

Kü­lön­le­ges al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

El­hunyt sze­ret­te­in­ket lá­to­gatva kü­lön­le­ges, oly­kor éle­tük­ben meg­kö­ze­lít­he­tet­len al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő a Du­ná­ból a Pe­tőfi híd lá­bá­nál a budai ol­da­lon, a re­kord ala­csony víz­ál­lás­nak kö­szön­he­tően. Ki tudja mikor lehet újra látni őket.

Bizarr, oda nem illő dolgot találtunk Göncz Árpád sírjánál

Bizarr, oda nem illő dolgot találtunk Göncz Árpád sírjánál

De vajon hogy ke­rült oda ez a 3 éve el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­em­lé­ké­hez?

De vajon hogy ke­rült oda ez a 3 éve el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­em­lé­ké­hez?

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Váratlan fordulat, ezt látta az özvegy Torgyán József sírjánál

Váratlan fordulat, ezt látta az özvegy Torgyán József sírjánál

A Ri­post el­kí­sérte az öz­ve­gyet.

A Ri­post el­kí­sérte a ta­valy ja­nu­ár­ban el­hunyt po­li­ti­kus öz­ve­gyét, Tor­gyán Ma­ri­kát a Far­kas­réti te­me­tőbe.

A kutatók is megrökönyödtek attól, amit az asszony sírjában találtak

A kutatók is megrökönyödtek attól, amit az asszony sírjában találtak

Egy nagy­já­ból 2300 éves sír­kam­rára buk­kan­tak, amely­ben kü­lö­nös ma­rad­vá­nyok vol­tak.

Megdöbbentő látvány, ezt művelte a család Czeizel sírjával

Megdöbbentő látvány, ezt művelte a család Czeizel sírjával

A szak­em­ber is csak va­karta a fejét, ami­kor meg­látta a Ri­post által ké­szí­tett ké­pe­ket.

A szak­em­ber is csak va­karta a fejét, ami­kor meg­látta a Ri­post által ké­szí­tett ké­pe­ket.

Lelepleztük, ez történik a temetőben Czeizel Endre sírjával

Lelepleztük, ez történik a temetőben Czeizel Endre sírjával

Kü­lö­nös lát­vány fo­gadta a Ri­pos­tot az Óbu­dai te­me­tő­ben. Végre tör­té­nik va­lami a ge­ne­ti­kus sír­já­val...

Kü­lö­nös lát­vány fo­gadta a Ri­pos­tot az Óbu­dai te­me­tő­ben. Végre tör­té­nik va­lami a ge­ne­ti­kus sír­já­val...

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél.

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke.

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Csak nálunk az ijesztő fotó, ez történt Czeizel Endre sírjával

Meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott min­ket az Óbu­dai te­me­tő­ben! De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Meg­döb­bentő lát­vány fo­ga­dott min­ket az Óbu­dai te­me­tő­ben! De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.

A 20 évvel ez­előtt meg­gyil­kolt mé­dia­mág­nást a Kozma utcai te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra. Öz­ve­gye és gyer­me­kei Ame­ri­ká­ban élnek, de úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Meg­rázó te­le­fon­hí­vást ka­pott Cseh Mária, Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gye! So­káig nem lesz új sír­köve imá­dott fér­jé­nek.

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

So­kunk rém­ál­mát élte át a nő.

So­kunk rém­ál­mát élte át az a nő, akit té­ve­dés­ből élve el­te­met­tek.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Nagy rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa...

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja. Sok­koló fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post a rom­bo­lás­ról!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Michael Schumacher családját még az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Temetőben jártunk: Ezt tette Torgyán József sírjával az özvegy!

Temetőben jártunk: Ezt tette Torgyán József sírjával az özvegy!

Tíz hó­nap­pal ez­előtt hunyt el a po­li­ti­kus, aki no­vem­ber 16-án lett volna 85 éves! Öz­ve­gye így tisz­tel­gett férje em­léke előtt!

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

Temetői dráma: megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Meg­mu­tat­juk, mi tör­tént a sír­já­val!

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Temetőben jártunk: Ilyen körülmények között nyugszik Hidegkuti Nándor

Temetőben jártunk: Ilyen körülmények között nyugszik Hidegkuti Nándor

Az Óbu­dai te­mető fő­be­já­ra­tá­hoz közel buk­kan­tunk rá a sírra.

Az Óbu­dai te­mető fő­be­já­ra­tá­hoz közel buk­kan­tunk rá a sírra.

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék...

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese.

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent...

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent...

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Fél éve nincs köz­tünk a szí­nész, de még min­dig nem csil­la­pod­tak az in­du­la­tok!

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Elkelne egy sepregető
a legendás magyar csatár sírjánál

Bár más­fél év­ti­zede hunyt el

Bár más­fél év­ti­zed­del ez­előtt he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra a le­gen­dás, olim­piai baj­nok lab­da­rú­gót, sír­em­léke ma is mo­dern­nek hat.

Élő adásban kapott sírógörcsöt Szögeczki Ágica!

Élő adásban kapott sírógörcsöt Szögeczki Ágica!

A mű­sor­ve­zető is el­ér­zé­ke­nyült!

A híres édes­anya nem bírta ma­gá­ban tar­tani a könnyeit! Még a mű­sor­ve­zető is el­ér­zé­ke­nyült!

Teljesen összeomlott: így sír Pamela Anderson Hugh Hefner után - Videó

Teljesen összeomlott: így sír Pamela Anderson Hugh Hefner után - Videó

Ins­tag­ram-vi­de­ó­já­ban el­folyt smink­kel, ki­sírt sze­mek­kel, fe­kete bo­dy­ban bú­csúz­tatja a Play­boy aty­ját.

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Megváltotta sírhelyét Schmuck Andor, pedig még él: Mutatjuk!

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Meg­rázó fotót ké­szí­tet­tek a te­me­tő­ben! A sír­kőre fel van gra­ví­rozva a po­li­ti­kus neve...

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Ez lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa!

Hét hó­napja hunyt el az Arany­em­ber. Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett ol­va­sónk.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója!

Lefotózták, így néz ki most Papp László sírja

Lefotózták, így néz ki most Papp László sírja

Ennél job­ban is gon­doz­hat­nák a 14 éve el­hunyt ma­gyar hí­res­ség em­lék­he­lyét. Az ököl­vívó fe­le­sé­gét, Papp Lász­ló­nét férje mellé te­met­ték.

Ennél job­ban is gon­doz­hat­nák a 14 éve el­hunyt ma­gyar hí­res­ség em­lék­he­lyét.

Megható dolgot árultak el szülőfalujában a lelőtt nyíregyházi anyáról

Megható dolgot árultak el szülőfalujában a lelőtt nyíregyházi anyáról

Sz. Va­lé­ria a fa­lu­ban nőtt fel, min­denki is­merte. A sír­ján min­dig van friss virág.

Sz. Va­lé­ria a fa­lu­ban nőtt fel, min­denki is­merte. A sír­ján min­dig van virág.

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

A te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk!

A Far­kas­réti te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk! Ol­va­só­ri­por­te­rünk bor­zasztó do­logra lett fi­gyel­mes!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika! A neves po­li­ti­kus öz­ve­gye ki­lá­balt a ször­nyű lelki fáj­da­lom­ból!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben?

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben? Meg­ren­dítő fo­tó­kat ké­szí­tett la­punk Zámbó Jimmy sír­já­ról! Úgy tűnik, egyes em­be­rek­nek semmi sem szent!

Durva dolog történt Diana hercegnő temetésén, vallott a rendőr

Durva dolog történt Diana hercegnő temetésén, vallott a rendőr

Az egyen­ru­hás 20 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Az éj­sza­kai szol­gá­la­tot tel­je­sítő egyen­ru­hás 20 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Horror: saját sírját ásatták a nógrádi tinivel

Horror: saját sírját ásatták a nógrádi tinivel

Pár fo­rin­tért zsa­rol­ták, ver­ték, el­ra­bol­ták, és meg­ásat­ták vele a saját sír­göd­rét.

Pár fo­rin­tért zsa­rol­ták, ver­ték, el­ra­bol­ták, és meg­ásat­ták vele a saját sír­göd­rét.

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

77 éves lenne a le­gen­dás éne­kes! Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént...

A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt még he­tek­kel ez­előtt, most gyö­nyörű! Je­lent­ke­zett a nő, aki rendbe rakta!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment át!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye.

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Temető szégyenévé vált Czeizel Endre sírja!

Hosszan tartó be­teg­ség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos­pro­fesszor.