CÍMKE: 'pályázat'

Így spórolhatsz a hűtővásárláson

Így spórolhatsz tízezreket a hűtővásárláson

Akár 45 ezer fo­rint ked­vez­ményre is lehet pá­lyázni.

Nem­csak a vé­tel­áron, de a vil­lany­szám­lán is je­len­tős összeg meg­ta­ka­rít­ható.

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki.

FRISS HÍREK

Még lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Még lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Célja, hogy a fi­a­tal ge­ne­rá­ció sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­son át is­mer­ked­jen meg fo­gya­té­kos­ság­gal élő em­be­rek­kel.

Célja, hogy a fi­a­tal ge­ne­rá­ció sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­son át is­mer­ked­jen meg fo­gya­té­kos­ság­gal élő em­be­rek­kel.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Új energetikai startupok a hazai piacon

Új energetikai startupok a hazai piacon

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát.

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát.

Íme a legütősebb tervek!

Ezek lettek a legütősebb tervek a Zewa Designer Pályázatán

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val egy­be­kö­tött ki­ál­lí­tá­son hir­dette ki nyer­te­seit a Zewa.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val egy­be­kö­tött ki­ál­lí­tá­son hir­dette ki és kö­szön­tötte De­signer Pá­lyá­za­tá­nak nyer­te­seit a Zewa.

Veszprém kulturális fővárosi címért indul

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul a 2023-as pá­lyá­za­ton.

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát. A ze­né­szek és éne­ke­sek már­cius 22-ig küld­he­tik el szer­ze­mé­nye­i­ket.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát. Is­mert és még fel­fe­de­zés előtt álló ze­né­szek és éne­ke­sek már­cius 22-ig küld­he­tik el saját stí­lu­suk­ban íródó, re­per­to­ár­jukba il­lesz­kedő szer­ze­mé­nye­i­ket.

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit! Ezt a le­he­tő­sé­get imádni fogja!

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit!

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Au­gusz­tus 16. szerda reg­gel 8 órá­tól a nyu­gat-du­nán­tú­liak pá­lyáz­hat­nak.

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni. Au­gusz­tus 16. szerda reg­gel 8 órá­tól a nyu­gat-du­nán­túli ré­gi­ó­ban élők nyújt­hat­nak be pá­lyá­za­tot.

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Vá­runk min­den olyan al­ko­tást, mely­nek té­mája a ked­venc tévés sze­rep­lőd, vagy akár is­mert spor­toló!

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol.

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol, a mi­ként­jé­ről a pén­teki Vár­építő napon lehet tá­jé­ko­zódni.

Szeretni még - országos pályázatot hirdetett Müller Péter Sziámi

Szeretni még - országos pályázatot hirdetett Müller Péter Sziámi

"Jó volna sze­retni még, bár nem tud­juk, hogy sze­retni mért jó..."

"Jó volna sze­retni még, bár nem tud­juk, hogy sze­retni mért jó..."

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány.

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány. Saj­tó­hí­rek sze­rint száz­mil­li­ókra rúgó összeg­ről be­szél­he­tünk.

Ilyen lehet a budapesti olimpia

Ámulhat a világ: ilyen lehet a budapesti olimpia

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak.

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak. Le­nyű­gö­zőek ezek a képek, ér­de­mes vé­gig­nézni őket.

Nagy lépést tettünk: ilyen lehet a budapesti olimpia

Nagy lépést tettünk: ilyen lehet a budapesti olimpia

Igazi fesz­ti­vált ren­dez­nénk.

Igazi fesz­ti­vált ren­dez­nénk. Fő­vá­ro­sunk a meg­fe­lelő város, a meg­fe­lelő idő­ben. Szil­ágyi Áron is Ka­tar­ban kam­pá­nyolt.

Új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja, a Jameson CineFest

Fókuszban a fiatal tehetségek: új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja

A Film­fesz­ti­vál új Ci­neNewWave szek­ci­ója a fi­a­tal ma­gyar te­het­sé­ge­ket ál­lítja a kö­zép­pontba.

Egy lépéssel közelebb a budapesti olimpiához

Egy lépéssel közelebb a budapesti olimpiához

Egy ve­tély­társ­sal ke­ve­sebb? Három he­lyett már csak két ri­vá­lis­sal kell szá­mol­nia a ma­gyar pá­lyá­zat­nak.

Egy ve­tély­társ­sal ke­ve­sebb? Már csak két ri­vá­lis­sal kell szá­mol­nia a ma­gyar pá­lyá­zat­nak.

Éves hajrát indít Budapest az olimpiáért

Éves hajrát indít Budapest az olimpiáért

Egy év múlva dől el, hogy ki ren­dez.

Egy év múlva dől el, hogy a ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti-e meg a 2024-es öt­ka­ri­kás já­té­ko­kat. Három el­len­félt kell le­győzni, az Agen­da2020 ne­künk se­gít­het.

Alig marad ellenfele a magyar olimpiának?

Alig marad ellenfele a budapesti olimpiának?

Olasz­or­szág­ban kér­dé­sessé vált a 2024-es pá­lyá­zat.

Olasz­or­szág­ban kér­dé­sessé vált a 2024-es pá­lyá­zat, el­kép­zel­hető, hogy csak két vá­rost kell meg­előz­nie a ma­gyar fő­vá­ros­nak. Végső dön­tés 2017-ben.

Ilyen pasit keres az elhagyott magyar színésznő

Ilyen pasit keres az elhagyott magyar színésznő

A gyer­me­két egye­dül ne­velő Szu­lák And­rea várja a je­lent­ke­ző­ket. Vic­ce­sen annyit mon­dott, pá­lyá­za­tot írt ki.

A gyer­me­két egye­dül ne­velő Szu­lák And­rea várja a je­lent­ke­ző­ket. Vic­ce­sen annyit mon­dott, pá­lyá­za­tot írt ki ma­gára.

Ütős: pucér fenékkel az új mezekért

Ütős pályázat: pucér fenékkel, félmeztelenül játszik a magyar csapat

A Bu­da­pest Reds já­té­ko­sai le­dob­ták a sze­re­lé­sü­ket

A Bu­da­pest Reds já­té­ko­sai le­dob­ták me­zü­ket, nem min­denki állt meg a felső le­vé­te­lé­nél.

Szavazhatunk a kabala utódjáról

Szavazhatunk a kiutált kutya utódjáról

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára.

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára. A fél­mil­liós ju­ta­lomra 500-an pá­lyáz­nak, az in­ter­net népe is sza­vaz­hat.

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra, de egy­előre ha­tal­mas a tit­ko­ló­zás. Dör­ner szín­há­zát kap­hatja meg.

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra, de egy­előre ha­tal­mas a tit­ko­ló­zás. Dör­ner szín­há­zát kap­hatja meg.

Ezt most még megúszta a Tesco!

Ezt most még megúszta a Tesco!

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait...

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait és a cég ki­vo­nul Ma­gyar­or­szág­ról. Haj­szá­lon múlt, de a rész­vé­nye­sek úgy dön­töt­tek, egy­előre ma­rad­nak.

Tehetséges a gyereked? Ezt direkt neki találták ki!

Tehetséges a gyereked? Ezt direkt neki találták ki!

Ne csússz le a pénz­ről!

Ren­ge­teg pénz­zel tá­mo­gatja az állam a te­het­sé­ge­ket - ne csússz le róla!

Így kaphatsz ingyenjegyet a Sziget Fesztiválra

Így kaphatsz ingyenjegyet a Sziget Fesztiválra

Van egy tuti tip­pünk!

Le­csor­gott a VOLT és a Sound, de 4 hét múlva itt a Szi­get Fesz­ti­vál! Nincs a je­gyedre pén­zed? Van egy tuti tip­pünk, ho­gyan spó­rol­ha­tod meg a be­lépő árát.