CÍMKE: 'pályázat'

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Az ápo­lói ösz­tön­díj­jal az után­pót­lást sze­ret­nék se­gí­teni, az összegre nem­so­kára lehet pá­lyázni.

Több pénz jut család- és gyermekorvosi ellátásra

Több pénz jut család- és gyermekorvosi ellátásra

Csa­lád- és gyer­mek­or­vosi pra­xis­kö­zös­sé­gek, pra­xi­sok, fenn­tartó ön­kor­mány­za­tok pá­lyáz­hat­nak.

Így spórolhatsz a hűtővásárláson

Így spórolhatsz a hűtővásárláson

Akár 45 ezer fo­rint ked­vez­ményre is lehet pá­lyázni a ha­ma­ro­san in­duló prog­ram során. Rá­adá­sul nem­csak a vé­tel­áron, de a vil­lany­szám­lán is je­len­tős összeg meg­ta­ka­rít­ható.

Akár 45 ezer fo­rint ked­vez­ményre is lehet pá­lyázni a ha­ma­ro­san in­duló prog­ram során. Rá­adá­sul nem­csak a vé­tel­áron, de a vil­lany­szám­lán is je­len­tős összeg meg­ta­ka­rít­ható.

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki.

Még nem késő: április 16-ig lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

Még lehet pályázni az Adj egy ötöst! iskolai programra

A pá­lyá­zat célja, hogy a fel­nö­vekvő ge­ne­rá­ció sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­son ke­resz­tül is­mer­ked­jen meg fo­gya­té­kos­ság­gal élő em­be­rek­kel.

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Az iskolások is sokat tehetnek a fogyatékossággal élők elfogadásáért

Meg­nyílt a je­lent­ke­zés az Adj egy ötöst! el­ne­ve­zésű or­szá­gos is­ko­lai pá­lyá­zat idei for­du­ló­jára

Új energetikai startupok a hazai piacon

Új energetikai startupok a hazai piacon

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát.

Hatalmas érdeklődéssel zárult a Paksi Atomerőmű DIY Alkotó Energia pályázata

Hatalmas érdeklődéssel zárult a Paksi Atomerőmű DIY Alkotó Energia pályázata

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezte az MVM Paksi Ato­merőmű Zrt. im­má­ron má­so­dik al­ka­lom­mal meg­hir­de­tett or­szá­gos DIY Al­kotó Ener­gia pá­lyá­za­tát. Több mint két­ezer DIY-al­kotó 2313 művel ne­ve­zett.

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Is­mert és még fel­fe­de­zés előtt álló ze­né­szek és éne­ke­sek már­cius 22-ig küld­he­tik el a szer­ze­mé­nye­i­ket.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát.

Veszprém kulturális fővárosi címért indul

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul a 2023-as pá­lyá­za­ton.

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit!

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit!

Ezek lettek a legütősebb tervek a Zewa Designer Pályázatán

Ezek lettek a legütősebb tervek a Zewa Designer Pályázatán

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val egy­be­kö­tött ki­ál­lí­tá­son hir­dette ki nyer­te­seit a Zewa

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val egy­be­kö­tött ki­ál­lí­tá­son hir­dette ki és kö­szön­tötte De­signer Pá­lyá­za­tá­nak nyer­te­seit a Zewa.

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Unod a kutyát, macskát? Akkor legyél törpemalac-gazdi!

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Kí­sér­le­tet indít az ELTE, bárki ne­vel­het tör­pe­ma­la­co­kat. Arra kí­ván­csiak, van-e olyan jó há­zi­ál­lat, mint a kutya.

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni.

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni.

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Vá­runk min­den olyan al­ko­tást, mely­nek té­mája a ked­venc tévés sze­rep­lőd, vagy akár is­mert spor­toló!

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol.

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol, a mi­ként­jé­ről a pén­teki Vár­építő napon lehet tá­jé­ko­zódni.

Egy lépéssel közelebb a budapesti olimpiához

Egy lépéssel közelebb a budapesti olimpiához

Egy ve­tély­társ­sal ke­ve­sebb?

Egy ve­tély­társ­sal ke­ve­sebb? Három he­lyett már csak két ri­vá­lis­sal kell szá­mol­nia a 2024-es öt­ka­ri­kás já­té­kok ma­gyar pá­lyá­za­tá­nak.

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány. Saj­tó­hí­rek sze­rint száz­mil­li­ókra rúgó összeg­ről be­szél­he­tünk.

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány. Saj­tó­hí­rek sze­rint száz­mil­li­ókra rúgó összeg­ről be­szél­he­tünk. Va­laki na­gyon meg­üti a bo­ká­ját!

Ilyen lehet a budapesti olimpia

Ámulhat a világ: ilyen lehet a budapesti olimpia

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak.

A spor­to­lói bi­zott­ság név­so­rá­nál csak a lát­vány­ter­vek pa­za­rab­bak. Le­nyű­gö­zőek ezek a képek, ér­de­mes vé­gig­nézni őket.

Nagy lépést tettünk: ilyen lehet a budapesti olimpia

Nagy lépést tettünk: ilyen lehet a budapesti olimpia

Igazi fesz­ti­vált ren­dez­nénk.

Igazi fesz­ti­vált ren­dez­nénk. Fő­vá­ro­sunk a meg­fe­lelő város, a meg­fe­lelő idő­ben. Szil­ágyi Áron is Ka­tar­ban kam­pá­nyolt.

Alig marad ellenfele a budapesti olimpiának?

Alig marad ellenfele a budapesti olimpiának?

Olasz­or­szág­ban kér­dé­sessé vált a pá­lyá­zat, el­kép­zel­hető, hogy csak két vá­rost kell meg­előz­nie a ma­gyar fő­vá­ros­nak.

Olasz­or­szág­ban kér­dé­sessé vált a pá­lyá­zat, el­kép­zel­hető, hogy csak két vá­rost kell meg­előz­nie a ma­gyar fő­vá­ros­nak.

Rio vs. Budapest: ilyen lehet a mi olimpiánk

Rio vs. Budapest: ilyen lehet a mi olimpiánk

Csak a baj van Ri­ó­val - de mit kínál ehe­lyett a ma­gyar fő­vá­ros?

Csak a baj van Rio de Ja­nei­ró­val - de mit kínál ehe­lyett a 2024-es ren­de­zésre pá­lyázó ma­gyar fő­vá­ros?

Ilyen pasit keres a magyar színésznő

Ilyen pasit keres az elhagyott magyar színésznő

A gyer­me­két egye­dül ne­velő Szu­lák And­rea várja a je­lent­ke­ző­ket.

A gyer­me­két egye­dül ne­velő Szu­lák And­rea várja a je­lent­ke­ző­ket. Vic­ce­sen annyit mon­dott, pá­lyá­za­tot írt ki ma­gára, a be­ér­kező mun­ká­kat ő maga bí­rálja el.

Fókuszban a fiatal tehetségek: új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja

Fókuszban a fiatal tehetségek: új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja

13. Ja­me­son Ci­neFest Mis­kolci Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vál új Ci­neNewWave szek­ci­ója a fi­a­tal ma­gyar ren­de­ző­te­het­sé­ge­ket ál­lítja a kö­zép­pontba.

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Nagy dobásra készül Németh Kristóf!

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra, de egy­előre ha­tal­mas a tit­ko­ló­zás. Dör­ner szín­há­zát kap­hatja meg.

Több szín­ház­ban is esé­lyes lehet az igaz­ga­tói posztra, de egy­előre ha­tal­mas a tit­ko­ló­zás. Dör­ner szín­há­zát kap­hatja meg.

Ezt most még megúszta a Tesco!

Ezt most még megúszta a Tesco!

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait...

Szep­tem­ber­ben még úgy tűnt, el­ad­ják a Tesco hazai áru­há­zait és a cég ki­vo­nul Ma­gyar­or­szág­ról. Haj­szá­lon múlt, de a rész­vé­nye­sek úgy dön­töt­tek, egy­előre ma­rad­nak.

Pucér fenékkel, félmeztelenül játszik a magyar csapat

Ütős pályázat: pucér fenékkel, félmeztelenül játszik a magyar csapat

Egy bu­da­pesti base­ball­csa­pat rend­ha­gyó vi­de­ó­val sze­retne új mezt nyerni. A Reds já­té­ko­sai le­dob­ták me­zü­ket, nem min­denki állt meg a fel­ső­nél.

Egy bu­da­pesti base­ball­csa­pat rend­ha­gyó vi­de­ó­val sze­retne új sze­re­lést nyerni. A Bu­da­pest Reds já­té­ko­sai le­dob­ták ru­há­ju­kat, nem min­denki állt meg a fel­ső­nél.

Tehetséges a gyereked? Ezt direkt neki találták ki!

Tehetséges a gyereked? Ezt direkt neki találták ki!

Ne csússz le a pénz­ről!

Ren­ge­teg pénz­zel tá­mo­gatja az állam a te­het­sé­ge­ket - ne csússz le róla!

Szavazhatunk a kabala utódjáról

Szavazhatunk a kiutált kutya utódjáról

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára. A fél­mil­liós ju­ta­lomra 500-an pá­lyáz­nak, Bol-dog utód­já­ról az in­ter­net népe is sza­vaz­hat.

Ezer pá­lya­mun­kát ka­pott az úszó­szö­vet­ség a vébé új ka­ba­lá­jára. A fél­mil­liós ju­ta­lomra 500-an pá­lyáz­nak, Bol-dog utód­já­ról az in­ter­net népe is sza­vaz­hat.

Így kaphatsz ingyenjegyet a Sziget Fesztiválra

Így kaphatsz ingyenjegyet a Sziget Fesztiválra

Van egy tuti tip­pünk!

Le­csor­gott a VOLT és a Sound, de 4 hét múlva itt a Szi­get Fesz­ti­vál! Nincs a je­gyedre pén­zed? Van egy tuti tip­pünk, ho­gyan spó­rol­ha­tod meg a be­lépő árát.