CÍMKE: 'óra'

A magyar gyerekek sem ismerik a hagyományos órát

A magyar gyerekek sem ismerik a hagyományos órát

Ang­li­á­ban le­sze­re­lik a mu­ta­tó­val ren­del­kező órá­kat, mert a gye­re­kek nem is­me­rik.

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz! Ilyen aján­dékra nem szá­mí­tott szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz! Ilyen aján­dékra nem szá­mí­tott szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Az ext­rém elő­adó megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát. Be­mu­tatta leg­újabb di­vat­agy­me­né­sét, ami­hez egy na­gyon ve­szé­lyes órát vett fel.

Megdöbbentő eredmények: az iskolások nem ismerik a hagyományos órát

Megdöbbentő eredmények: az iskolások nem ismerik a hagyományos órát

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már az is­ko­lák­ban is le­sze­re­lik az ana­lóg órá­kat.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már az is­ko­lák­ban is le­sze­re­lik az ana­lóg órá­kat, mert a gye­re­kek nem tud­ják ol­vasni őket.

Ma döntés várható az óraátállítás ügyében

Ma döntés várható az óraátállítás ügyében

Idén szep­tem­ber­ben már nem biz­tos, hogy át kell ál­lí­ta­nunk az órá­kat.

Idén szep­tem­ber­ben már nem biz­tos, hogy át kell ál­lí­ta­nunk az órá­kat. Jean-Cla­ude Jun­c­ker, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke a német köz­szol­gá­lati té­vé­ben be­szélt erről.

Feldarabolták a Szojuz űrhajót, eszméletlen használati tárgy lett belőle

Feldarabolták a Szojuz űrhajót, eszméletlen használati tárgy lett belőle

Bárki a csuk­ló­ján hord­hatja a le­gen­dás Szo­juz űr­ra­ké­tát.

Egy­kor aszt­ro­nau­tá­kat szál­lí­tott a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­másra, most bárki a csuk­ló­ján hord­hatja a le­gen­dás Szo­juz űr­ra­ké­tát.

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és ék­szert.