CÍMKE: 'nők'

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Megdöbbentő: így néznek ki smink nélkül a világsztárok, fel sem ismered őket

Ha két­sé­geid len­né­nek azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sztá­rok is em­be­rek...

Ha két­sé­geid len­né­nek azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sztá­rok is em­be­rek...

Boldogságkeresők a világ legnagyobb bordélyában

Furcsa, kik keresik a boldogságot a világ legnagyobb bordélyában

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat ma nem min­den eset­ben férfiak kap­ják nők­től.

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nem min­den eset­ben férfiak kap­ják nők­től.

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi nő feneke!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi nő feneke!

Fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást!

Fe­lejtsd el a re­tu­sá­lást és a cím­la­po­kat: íme a va­ló­ság.

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó. Re­mél­he­tő­leg si­ke­rült idő­ben lép­nie.

Akkor melyik is a gyengébb nem? Durva, mi derült ki a nőkről!

Akkor melyik is a gyengébb nem? Durva, mi derült ki a nőkről!

Vajon a nők tény­leg rosszab­bul bír­ják a gyű­rő­dést, mint a férfiak? Vagy van­nak te­rü­le­tek, ahol job­ban tel­je­sí­te­nek?

Vajon a nők tény­leg rosszab­bul bír­ják a gyű­rő­dést, mint a férfiak? Vagy van­nak te­rü­le­tek, ahol job­ban tel­je­sí­te­nek? A ku­ta­tók most fel­tár­ták a meg­hök­kentő té­nye­ket.Nem min­den olyan egy­ér­telmű, ahogy eddig hit­tük.

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

Muszlim nők: Allahért robbantjuk fel magunkat és a hitetleneket! Videó

"Nem sze­re­tem a földi létet. Job­ban sze­re­tem a halál utáni éle­tet."

"Nem sze­re­tem a földi létet. Job­ban sze­re­tem a halál utáni éle­tet, közel Al­lah­hoz."

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Az érzés föl­­dön túli a nőnek, a férfi­­nak pedig igazi erő­p­róba. Ugyanis nem olyan egy­­szerű, mint ami­­lyen­­nek tűnik...

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le és posz­tol­ják ki az Ins­tag­ramra, ezzel is azt mu­tatva, hogy ők olyan nők, akik azt tesz­nek a tes­tük­kel, amit csak akar­nak.

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

Több szakápoló szerint sem hajlandó nőkkel dolgozni egy muszlim orvos

A kli­nika ve­ze­tő­sége ál­lí­tó­lag még tá­mo­gatja is ebben.

Egy német kór­ház­ban két mun­ka­társ is arra pa­nasz­ko­dik, hogy a kli­nika ve­ze­tő­sége le­he­tővé teszi az egyik Közel-Ke­let­ről ér­ke­zett musz­lim orvos szá­mára, hogy ki­vá­lo­gassa, kik­kel akar együtt dol­gozni. Ál­lí­tá­suk sze­rint nők szóba sem jö­het­nek.

Ausztria: 203 meggyilkolt nő közül 126-ot migráns ölt meg 2017-ben

Ausztria: 203 meggyilkolt nő közül 126-ot migráns ölt meg 2017-ben

4,1-szer több gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el, mint az ős­la­kos oszt­rá­kok.

Ez azt je­lenti, hogy abban az évben a be­ván­dor­lók vagy le­szár­ma­zot­taik faj­la­go­san 4,1 - szer több gyil­kos­sá­got kö­vet­tek el, mint az ős­la­kos oszt­rá­kok.

Dagad a botrány az Avon körül, durván megsértették a nőket

Dagad a botrány az Avon körül, durván megsértették a nőket

Nem csoda, hogy ki­akad­tak a gyár­tóra! A cég bo­csá­na­tot kért, töb­bet nem is hasz­nál­ják eze­ket a rek­lám­anya­go­kat.

A cég kény­te­len volt bo­csá­na­tot kérni, töb­bet nem is hasz­nál­ják eze­ket a rek­lám­anya­go­kat.

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Nézd meg te is a leg­újabb ki­hí­vás leg­fris­sebb vá­lo­ga­tá­sát, mely­ből azon­nal ki­de­rül, miért is nyerő a szőr!

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Kitálalt Pirner Alma: Minden nőnek ezt kéne tennie a randin

Hoppá!

A sztár­anyuka azt is el­árulta, mi­lyen ruhát ajánl a höl­gyek­nek a nagy ta­lál­ko­zásra.

A legszőrösebb szeméremdomb: tarol a bozont odalent

A legszőrösebb szeméremdomb: tarol a bozont odalent

Sző­rös­nek áll a világ!

Akár hi­szed akár nem: a sző­rös a menő! S hogy mennyire is az, mu­tat­juk az e havi kam­pányra való ne­ve­zé­se­ket, mely­nek fő jel­szava: sző­rös­nek áll a világ!

Így kampányol a megvert futónő - videó

Így kampányol a megvert futónő - videó

Makai Vik­tó­ria Pé­ce­len flash­mo­bo­zott

Makai Vik­tó­ria, akit meg­vert és kis híján meg­erő­sza­kolt a tá­ma­dója, Pé­ce­len vett részt egy flash­mo­bon és nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt.

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt. 22 nő után élet­fogy­tig­lanra ítél­ték...

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort, több epés meg­jegy­zést is tett neki...

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Megdöbbentő! A férfiak már nem merik újraéleszteni a nőket

Megdöbbentő! A férfiak már nem merik újraéleszteni a nőket

Szinte hi­he­tet­len, hogy miért van így, de akik te­het­nek róla, erre egé­szen biz­to­san nem szá­mí­tot­tak.

Szinte hi­he­tet­len, hogy miért van így, de akik te­het­nek róla, erre egé­szen biz­to­san nem szá­mí­tot­tak.

Kiszivárgott a kínos lista: Ezekre a férfiakra azonnal rámásznak a szingli nők

Kiszivárgott a kínos lista: Ezekre a férfiakra azonnal rámásznak a szingli nők

Bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök iszo­nya­to­san fel­csi­gáz­zák a nők kép­ze­le­tét...

Bi­zo­nyos mun­ka­kö­rök iszo­nya­to­san fel­csi­gáz­zák a nők kép­ze­le­tét...

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Hajdú Péter kivételt tett: mindent elmondott álmai nőjéről

Hajdú Péter kivételt tett: mindent elmondott álmai nőjéről

In­ter­jút adott Hajdú Péter, ami­ben el­árulta, miért nin­csen tar­tós kap­cso­lata és mit vár el egy nőtől...

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem!I Iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ezek a rafi­nált da­ra­bok egy­szerre va­rá­zsol­nak ha­tá­ro­zott és dögös nőt be­lő­led, rá­adá­sul úgy, hogy köz­ben ma­ku­lát­la­nul ele­gáns ma­radsz. Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket egy­sze­rűen el sem tu­dunk kép­zelni!

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

A leg­több nőnek van ott­hon bo­rot­vája, ám a lá­bára és a bi­ki­ni­vo­na­lára hasz­nálja. Egyre több nő akad azon­ban, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte.

A leg­több nőnek van ott­hon bo­rot­vája, ám a lá­bára és a bi­ki­ni­vo­na­lára hasz­nálja. Egyre több nő akad azon­ban, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte. De vajon miért? Tény­leg min­den pi­he­szőrt el kell tá­vo­lí­tani innen is?

12 undorító szokás, amit titokban művelnek a nők

12 undorító szokás, amit csak titokban engednek meg maguknak a nők

Min­dig is sze­ret­ted volna tudni, mit csi­nál­nak egy­más kö­zött, ami­kor nem látja őket férfi­te­kin­tet?

Min­dig is sze­ret­ted volna tudni, mit csi­nál­nak egy­más kö­zött, ami­kor nem látja őket férfi­te­kin­tet?

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Vajon mit me­sél­nek azok a nők, akik rend­sze­re­sen ki­ka­csin­ta­nak a há­zas­sá­guk­ból? Egy ku­tató na­gyon iz­gal­mas dol­got állít róluk.

Vajon mit me­sél­nek azok a nők, akik rend­sze­re­sen ki­ka­csin­ta­nak a há­zas­sá­guk­ból? Egy ku­tató na­gyon iz­gal­mas dol­got állít róluk. Te mit gon­dolsz arról, ha a nő lép félre? Vajon lehet bol­dog­nak lenni egy ilyen kap­cso­lat­ban, ket­tős éle­tet élve? Vagy ez tel­je­sen ki­zárt?

Brutális, két nő esett egymásnak az úton, a gyerek előtt - videó

Brutális! Két nő esett egymásnak a forgalmas úton, ráadásul egyikük gyereke is ott volt

Két anya esett őrül­ten egy­más­nak Ang­li­á­ban egy for­gal­mas út kel­lős kö­ze­pén, mi­alatt egy kis­gye­rek kö­nyör­gött nekik, hogy hagy­ják abba.

Két anya esett őrül­ten egy­más­nak Ang­li­á­ban egy for­gal­mas út kel­lős kö­ze­pén, mi­alatt egy kis­gye­rek kö­nyör­gött nekik, hogy hagy­ják abba a ve­re­ke­dést.

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Az orál a leg­több férfi szá­mára a szex csú­csa. Nem mon­da­ná­nak le róla sem­mi­lyen más szex­él­mé­nyért...

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A divat ugyan vál­toz­hat, de a férfi­as­ság marad: most ki­de­rül, miért a szőr­rel dúsan meg­ál­dott part­nerre vok­sol­nak a nők!

Németh Kristóf tudja, mi kell a nőknek!

Németh Kristóf tudja, mi kell a nőknek!

A szí­nész so­káig csak sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zott.

A szí­nész so­káig csak sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zott, ami­kor azt sze­rette volna ki­de­rí­teni, ho­gyan te­hetne bol­doggá egy nőt, ám most már meg­vi­lá­go­so­dott.

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze. A Visz­kis rabló meg­szó­lalt a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze. A Visz­kis rabló meg­szó­lalt a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Tudtad ezt? Erről fantáziál a nők 59 százaléka szex közben

Tudtad ezt? Erről fantáziál a nők 59 százaléka szex közben

Több­féle sze­xu­á­lis fan­tá­zia is lé­te­zik.

Több­féle sze­xu­á­lis fan­tá­zia is lé­te­zik, né­há­nyan egé­szen vad dol­go­kat is ki­pró­bál­ná­nak.

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Ha meg­in­nál pár po­hár­ral, gon­dolj erre!

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két. De vajon miért van ez így?

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól?

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól? És ho­gyan vi­szo­nyul­nak ehhez a nők?

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Ne tö­rődj a gát­lá­sok­kal és a cím­la­pok ha­zug­sá­ga­i­val! Ilyen egy va­lódi test, ilyen az igazi szép­ség.

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

Utcára mennek: elegük van a német nőknek a migránserőszakból

"Nem va­gyunk sza­bad pré­dák... sehol!" Ez a mot­tója annak a tün­te­tés­nek, ame­lyet mára hir­det­tek meg Ber­lin­ben.

Így robbant a gömbvillám a buszmegállóban: négy nő a földre zuhant

Így robbant a gömbvillám a buszmegállóban: négy asszony azonnal a földre zuhant

Egy fel­rob­banó gömb­vil­lám okoz­hatta négy asszony rosszul­lé­tét.

Egy fel­rob­banó gömb­vil­lám okoz­hatta négy asszony rosszul­lé­tét az oszt­rák határ menti Zsi­rán. Va­la­mennyien a helyi szo­ci­á­lis in­té­zet dol­go­zói, akik más-más sé­rü­lést szen­ved­tek.

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a nők ke­rül­tek szóba...

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

Nagyon is kell a nőknek az egyéjszakás kaland, de van itt egy feltétel

Nagyon is kell a nőknek az egyéjszakás kaland, de van itt egy feltétel

Ahogy a férfi­ak­nak, úgy a nők­nek is van­nak gyen­géik, és ha ez a pont tel­je­sül, akkor bi­zony zöld utat ad­hat­nak a szexre.

A házasságnak ez a kellemetlen mellékhatása előbb csinálja ki a férfit

A házasságnak ez a kellemetlen mellékhatása előbb csinálja ki a férfit

A nők to­vább bír­ják - le­gyen szó bár­mi­lyen hosszú kap­cso­lat­ról.

A nők to­vább bír­ják - le­gyen szó bár­mi­lyen hosszú, vagy bár­mi­lyen in­ten­zív kap­cso­lat­ról. Egy új ku­ta­tás leg­alábbis azt ál­lítja, hogy a férfiak ha­ma­rabb be­dob­ják a tö­röl­kö­zőt. De miről is van szó?

Már megint a nőket vette elő egy hímsoviniszta kutatás, durva eredmény

Már megint a nőket vette elő egy hímsoviniszta kutatás, durva eredmény

A mos­tani kö­vet­kez­te­tés min­den­nek a ne­to­vábbja!

Akármi tör­té­nik a férfi­ak­kal, min­dig elő­áll egy olyan ku­ta­tási ered­mény, mely a nőket teszi fe­le­lőssé a kel­le­met­len vál­to­zá­sért. De a mos­tani kö­vet­kez­te­tés min­den­nek a ne­to­vábbja!

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Mu­tat­juk a be­vál­la­lós höl­gyek ta­pasz­ta­la­tait: él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Mu­tat­juk a be­vál­la­lós höl­gyek ta­pasz­ta­la­tait: él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Ezt gondolja a női mellekről Gálvölgyi János: Ki hitte volna?

Ezt gondolja a női mellekről Gálvölgyi János: Ki hitte volna?

Ér­de­kes gon­do­la­tok...

A Kos­suth-díjas szí­nész ken­dő­zet­le­nül val­lott arról, mit gon­dol a ci­cik­ről, és úgy egyéb­ként a nők­ről! A mű­vész ér­de­kes mon­da­to­kat fo­gal­ma­zott meg!

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Ez a nők éle­té­nek leg­ke­mé­nyebb kor­szaka. Ami­kor dur­ván be­zu­han a sze­xu­á­lis ét­vágy. A kli­max maga a pokol. Vagy még­sem?

Szörnyű dolgokat árultak el a népligeti gyilkosról korábbi áldozatai

Szörnyű dolgokat árultak el a népligeti gyilkosról korábbi áldozatai

S. Krisz­tián bru­tá­li­san meg­gyil­kolta a 3 gyer­me­kes nőt a Nép­li­get­ben. Ki­de­rült, hogy nem csak Er­zsé­be­tet bán­totta...

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Ezt még Soma is meg­iri­gyelné.

Nagy sze­ren­cse, hogy on­line is lehet je­lent­kezni a kur­zusra!

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Ne tö­rődj a pho­tos­hop­pal és a jól be­ál­lí­tott fé­nyek­kel. A va­ló­ság sok­kal szebb. Érezd magad jól a bő­röd­ben, mert meg­ér­dem­led!

Ne tö­rődj a pho­tos­hop­pal és a jól be­ál­lí­tott fé­nyek­kel. A va­ló­ság sok­kal szebb.

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

El­vi­leg azért szer­ve­zik a bot­rá­nyos att­rak­ciót, hogy minél több gyá­szo­lót vonz­za­nak az ese­ményre...

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Va­la­hogy ez lett be­lőle...

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot...

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e.

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e. Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Csoda, hogy nem halt bele az önpusztításba a világsztár

Fék­te­len bu­li­zá­sa­i­tól, csa­jo­zási szo­ká­sa­i­tól és a mér­ték­te­len ön­pusz­tí­tá­sá­tól volt han­gos a sajtó.

Fék­te­len bu­li­zá­sa­i­tól, csa­jo­zási szo­ká­sa­i­tól és a mér­ték­te­len ön­pusz­tí­tá­sá­tól volt han­gos a sajtó.

A nők felé nyit az egyik legnagyobb viszkigyártó? Jön a Jane Walker

A nők felé nyit az egyik legnagyobb viszkigyártó? Jön a Jane Walker

Ha­tal­mas ta­lál­ga­tá­sok öve­zik a John­nie Wal­ker leg­újabb már­ka­név fog­la­lá­sát.

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

A kap­cso­la­tok­ban néha bi­zony nem egy­szerű az adott szót be­tar­tani. A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ból ki­de­rül, hogy hol is csúsz­nak el a nők...

Szörnyű látvány: egymás mellett hevert az anya és a lánya holtteste

Szörnyű látvány: egymás mellett hevert az anya és a lánya holtteste

A szom­szé­dok évek óta nem lát­ták az ál­do­za­to­kat.

A szom­szé­dok évek óta nem lát­ták az ál­do­za­to­kat. A rend­őr­ség sze­rint már osz­lás­nak in­dul­tak a holt­tes­tek.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Nem mernek utcára lépni a nők, egyre több a no-go zóna

Nem mernek utcára lépni a nők, egyre több a no-go zóna

Egyre rosszabb a hely­zet a svéd nagy­vá­ros­ban: már a rend­őr­ség is azt ta­ná­csolja a nők­nek, hogy sö­té­te­dés után ne hagy­ják el az ott­ho­nu­kat!

Egyre rosszabb a hely­zet a svéd nagy­vá­ros­ban: már a rend­őr­ség is azt ta­ná­csolja a nők­nek, hogy sö­té­te­dés után ne hagy­ják el az ott­ho­nu­kat!

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Nők ezrei ta­lál­koz­nak a zak­la­tás va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Szá­mít a nők­nek a méret?

Mióta világ a világ, a férfiak ke­re­sik a vá­laszt az egyik leg­fon­to­sabb kér­désre. Szá­mít a nők­nek a méret? Most min­den ki­de­rül!

10 hazugság, amit minden férfi mond! - Ismerősek?

10 hazugság, amit minden férfi mond!

Jó, ha tud­já­tok lá­nyok!

Bi­zony, a pár­kap­cso­la­tok ma­guk­ban hor­doz­zák a ha­tal­mas játsz­má­kat, amely­nek egy je­len­tős pil­lére a ke­gyes ha­zug­ság. A férfik ugyanis nem res­tek va­lót­lan­sá­go­kat ál­lí­tani,pláne, ha bim­bó­dzó a ro­mánc.

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­ró­pát.

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.

Bátran megmutatta narancsbőrét
a modell, így segít a nőknek

Bátran megmutatta narancsbőrét
a modell, így segít a nőknek

Sop­hie Turner du­ci­mo­dell sze­rint tel­je­sen mind­egy, ho­gyan né­zünk ki, a leg­fon­to­sabb, hogy sze­res­sük ma­gun­kat és a tes­tün­ket.

Sop­hie Turner du­ci­mo­dell sze­rint tel­je­sen mind­egy, ho­gyan né­zünk ki, a leg­fon­to­sabb, hogy sze­res­sük ma­gun­kat és a tes­tün­ket. Erre pró­bál biz­tat min­den nőt.

4 szuper szexpóz, ha nagyobb vagy, mint a pasid!

4 szuper szexpóz, ha nagyobb vagy, mint a pasid!

Ha va­laki na­gyon magas, vagy dundi, ott lapul benne a ké­tely, hogy vajon bejön-e majd a pa­si­nak.

Ha va­laki na­gyon magas, vagy dundi, ott lapul benne a ké­tely, hogy vajon bejön-e majd a pa­si­nak.

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

Ezért látják másképp a dolgokat a nők és a férfiak

A férfiak va­ló­ban mást lát­nak, mint a nők. Egy ku­ta­tás sze­rint már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova kerül a hang­súly.

A férfiak va­ló­ban nem az lát­ják, mint a nők. Egy ku­ta­tás rá­vi­lá­gí­tott, hogy már a meg­fi­gye­lés­nél más­hova he­lye­zik a hang­súlyt.

Rettegnek az utcákon a csinos nők

Rettegnek az utcákon a csinos nők

A sze­xu­á­lis zak­la­tás ellen küzd Fran­cia­or­szág.

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­lent a fran­cia vá­ro­sok­ban, hogy a nők szinte ki sem lép­het­nek úgy az ut­cára, hogy ne sér­te­get­nék, zak­lat­nák őket a férfiak. Ennek talán ha­ma­ro­san vége.

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret a nők­nek? Most le­ránt­juk a lep­let, a leg­újabb ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rül.

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret a nők­nek? Most le­ránt­juk a lep­let, a leg­újabb ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rül.

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Ne már!

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat. Ezer dolog jár a fe­jük­ben...

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Ta­pad­nak rá a nők!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

Ezek a férfiszokások eléggé bejönnek a nőknek

Ezek a férfiszokások eléggé bejönnek a nőknek

A fel­so­ro­lás­ban akad né­hány olyan dolog, amire nem gon­dol­tunk volna, de azért lehet, hogy ér­de­mes lesz meg­fo­gadni őket, hátha be­vál­nak...

A fel­so­ro­lás­ban akad né­hány olyan dolog, amire nem gon­dol­tunk volna, de azért lehet, hogy ér­de­mes lesz meg­fo­gadni őket, hátha be­vál­nak...

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

Ez a nők tökéletes étrendjének titka: Figyelj, mert folyamatosan változik!

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is.

A kor elő­re­ha­lad­tá­val nem­csak az élet­mód és az ér­dek­lő­dés vál­to­zik, hanem a táp­anyag­szük­ség­let is. Va­gyis az az ét­rend, ami hu­szon­éves ko­rod­ban be­vált, nem biz­tos, hogy ké­sőbb is jó lesz. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj az egyes év­ti­ze­dek­ben, hogy min­dig a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyél.

Megdöbbentő vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Megdöbbentő vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztár­ját nem min­den­napi üze­ne­tek­kel bom­báz­zák az in­ter­ne­ten.

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztár­ját nem min­den­napi üze­ne­tek­kel bom­báz­zák az in­ter­ne­ten.