CÍMKE: 'mikulás'

Húsvéti mikulás az új sláger

Húsvéti mikulás az új sláger

Már csak a hús­véti ad­venti nap­tár hi­ány­zik a kí­ná­lat­ból...

A ke­res­ke­dők­nek gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen si­ke­rült át­ül­tet­niük a ka­rá­cso­nyi kí­ná­la­tot Jézus fel­tá­ma­dá­sá­nak ün­ne­pére.

Mikulás van a csokitojáson

Mikulás van a csokitojáson

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa.

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa egy bu­da­pesti kis­bolt­ban. Mi min­denre ké­pe­sek a gyár­tók ma már.

Erotikus tánccal csábítja el a mikuláslány a télapót - videóval

Erotikus tánccal csábítja el a mikuláslány a télapót - videóval

A dögös éne­kesnő, Laci Key Som­mers egy ka­rá­cso­nyi vi­de­ó­val ruk­kolt elő.

A dögös éne­kesnő, Laci Key Som­mers egy ka­rá­cso­nyi vi­de­ó­val lepte meg a ra­jon­góit.

Összeesett és meghalt a gyerekek előtt a Mikulás

Összeesett és meghalt a gyerekek előtt a Mikulás

A ré­mült óvo­dá­sok­nak, biz­to­san meg­ha­tá­rozó "él­mény" lesz az éle­tük­ben. A Mi­ku­lás szív­ro­ha­mot ka­pott...

A ré­mült óvo­dá­sok­nak, biz­to­san meg­ha­tá­rozó "él­mény" lesz az éle­tük­ben. A Mi­ku­lás szív­ro­ha­mot ka­pott...

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Nya­kun­kon a sze­re­tet ün­nepe, de még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Zavarba ejtő fotó: Kiszel Tünde dekoltázsától leesik az állad

Zavarba ejtő fotó: Kiszel Tünde dekoltázsától leesik az állad

A nap­tár­díva sem ma­radt ki az ün­nep­lés­ből de­cem­ber 6-án.

A nap­tár­díva sem ma­radt ki az ün­nep­lés­ből de­cem­ber 6-án, kü­lön­le­ges sze­re­lés­ben fo­tóz­ko­dott.

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Szente Vajk már alig várja.

Szente Vajk már alig várja, hogy a kö­zön­ség meg­is­merje az új ver­seny­ző­ket.

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt ennyi ára­mot még sosem hasz­nál­tak el Ma­gyar­or­szá­gon eddig.

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

Szabályosan közlekedtek, mégis piros csomagot kaptak ezek az autósok

Mi­ku­lás nap kap­tak Mi­ku­lás cso­ma­got

A Mi­ku­lás-napi köz­úti el­len­őr­zés során több autót el­len­őriz­tek a ba­las­sa­gyar­mati rend­őrök. A meg­vál­to­zott út­vi­szo­nyokra te­kin­tet­tel, a jár­mű­ve­ze­tők­nek is al­kal­maz­kod­niuk kell.

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Mikulás-vonatokkal várják a gyerekeket vasárnapig

Mikulás-vonatokkal várják a gyerekeket vasárnapig

Ün­nepi vo­na­to­zásra vár­ják a ki­csi­ket.

Ün­nepi vo­na­to­zásra várja a ki­csi­ket és na­gyo­kata MÁV és a Vas­út­tör­té­neti Park de­cem­ber 9-ig.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek.

A mű­sor­ve­zető nem csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Ezért szorul össze a szíve karácsonykor Kökény Attilának

Ezért szorul össze a szíve karácsonykor Kökény Attilának

Ki­de­rült, hogy az éne­kes hol tölti az ün­ne­pe­ket. El­mondja, hogy szá­mára mi a leg­fon­to­sabb.

Ki­de­rült, hogy az éne­kes hol tölti az ün­ne­pe­ket. Bár Kö­kény At­tila még alig van túl a ne­gye­dik ik­szen, gyer­me­kei már szinte fel­nőt­tek. Azon­ban az éne­kes így is öröm­mel vesz részt a Mi­ku­lás-nap­hoz köt­hető ün­nep­lés­ben.To­vábbi ér­de­kes rész­le­tek a cikk­ben.

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

A tűzoltók kórházba vitték a Mikulást

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

Sze­ren­csére nem beteg. Nem volt hó, nem tu­dott szán­nal menni, ezért a tűz­ol­tók­tól kért se­gít­sé­get. Az ab­la­kon ke­resz­tül ju­tott be.

Gyanús ez a rendőr! Szerinted miért kért mára szabadnapot?

Gyanús ez a rendőr! Szerinted miért kért mára szabadnapot?

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire...

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire... A kol­lé­gái is gya­na­kod­nak. Úgy gon­dol­ják, hogy a sza­bad­nap­ján aján­dé­ko­kat osz­to­gat.

Így érkezett a modern gödöllői Mikulás!

Így érkezett a modern gödöllői Mikulás!

Több száz ki­lo­gramm aján­dé­kot ho­zott.

Több száz ki­lo­gramm aján­dék­kal lepte meg a Nem­zeti Ag­rár­ku­ta­tási és In­no­vá­ciós Köz­pont (NAIK) egy gö­döl­lői óvoda kis­gyer­me­keit.

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak.

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak egy kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez.

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön, hogy ta­lál­koz­za­nak a Mi­ku­lás­sal. Ehhez kü­lön­le­ges uta­zó­esz­közt is hasz­nál­tak.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége!

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: a kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get...

Ezt nem gondoltad volna az idei csokinyúlról

Ezt nem gondoltad volna az idei csokinyúlról

Akár 930 ton­ná­nyi fi­gu­rás édes­ség is el­fogy­hat hús­vét­kor a bol­tok­ban, de ennél van még egy meg­le­pőbb fej­le­mény...

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Min­den csa­ládi al­bum­ban van ilyen...

Min­den csa­ládi al­bum­ban van egy kép, amin egy gyer­kőc a szép pil­la­nat el­le­nére is zokog. Már Nó­rá­ék­nak is.

Kicsapja a biztosítékot Kelemen Anna karácsonyi üdvözlete

Kicsapja a biztosítékot Kelemen Anna karácsonyi üdvözlete

Ka­rá­csony­kor sem ha­zud­tolta meg magát. Még erről az ün­nep­ről is egy fül­ledt vi­de­ó­val em­lé­ke­zett meg.

A ma­gyar Play­mate ka­rá­csony­kor sem ha­zud­tolta meg magát.

Túl meleg van, elköltözött a Télapó

Túl meleg van, elköltözött a Télapó

A klí­ma­vál­to­zás miatt már most ren­ge­teg ember kény­sze­rült el­hagyni a túl szá­razzá vagy víz alá ke­rülő ott­ho­nát - a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a Té­l­a­pót sem kí­méli.

A klí­ma­vál­to­zás miatt már most ren­ge­teg ember kény­sze­rült el­hagyni a túl szá­razzá vagy víz alá ke­rülő ott­ho­nát - a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés a Té­l­a­pót sem kí­méli.

A túlbuzgó rendőrök esete a nagy szakállú Mikulással

A túlbuzgó rendőrök esete a nagy szakállú Mikulással

A tör­vény­ből ki­ma­rad­tak a Mi­ku­lá­sok.

A bécsi rend­őrök csak a tör­vény sze­rint jár­tak el, amely­ből azon­ban - eléggé el nem ítél­hető módon - ki­ma­rad­tak a Mi­ku­lá­sok.

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Tit­kos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Tit­kos vir­gá­csos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

A nyu­szis bácsi, idén is min­den dél­után­ját a Sta­di­o­nok­nál töl­tötte.

A csupa szív haj­lék­ta­lan, János bácsi, vagy ahogy sokan is­me­rik: a nyu­szis bácsi, idén is min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rá­nak lép­cső­jé­nél töl­tötte azért, hogy gye­re­kek ka­rá­cso­nyi aján­dé­kára gyűjt­sön pénzt.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

A gyö­nyörű anyuka és új­szü­lött kisfia, Men­del végre ha­za­tér­het­tek az ott­ho­nukba.

Becsomagolva!

Mikulás-zokniban érkeznek az újszülöttek

Bu­da­pes­ten az egyik kór­ház új­szü­löt­tosz­tá­lyán már tom­bol a ka­rá­cso­nyi láz!

Bu­da­pes­ten az egyik kór­ház új­szü­löt­tosz­tá­lyán már tom­bol a ka­rá­cso­nyi láz! A nő­vé­rek ün­nepi cso­ma­go­lásba búj­tat­ják a ba­bá­kat.

Diákok lepték el a Jóban Rosszban stúdióját!

Diákok lepték el a Jóban Rosszban stúdióját!

A gye­re­kek sok iz­gal­mas prog­ra­mon ve­het­tek részt, végül pedig maga a Mi­ku­lás is meg­lá­to­gatta őket.

A gye­re­kek sok iz­gal­mas prog­ra­mon ve­het­tek részt, végül pedig maga a Mi­ku­lás is meg­lá­to­gatta őket.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ilyen dögösen fenyíti ma a férfiakat a nagyon szexi Dukai Regina

Ilyen dögösen fenyíti ma a férfiakat a nagyon szexi Dukai Regina

Dukai Re­gina ren­de­sen oda­tette magát az ad­venti idő­szakra...

Dukai Re­gina oda­tette magát az ad­venti idő­szakra: piros ru­há­ban és csiz­má­ban,vir­gáccsal pózol.

Orbán Viktorék ezt aztán tényleg kitehették az ablakba

Orbán Viktorék ezt aztán tényleg kitehették az ablakba

Orbán leg­ki­sebb lá­nyát, Fló­rát...

Ha jól ért­jük, a leg­ki­sebb ez eset­ben Orbán Vik­tor leg­ki­sebb lá­nyát, Fló­rát je­lenti.

Karácsonyra hangolódva!

Elárasztották a járműveket a Mikulások

El­le­pik az uta­kat a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ci­ójú jár­mű­vek.

Már az első ad­venti hét­vé­gén el­árasz­tot­ták az uta­kat Mi­ku­lás­sal és ka­rá­cso­nyi dí­szek­kel, ki­vi­lá­gí­tás­sal köz­le­kedő jár­mű­vek. Han­gu­la­tos ké­pe­ink van­nak!

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

A szív­me­len­gető le­ve­let a kisfiú édes­apja, Vil­mos her­ceg adta át a lapp­földi Mi­ku­lás­nak.

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető és férje ala­po­san túl­vál­lal­ták ma­gu­kat.

A mű­sor­ve­zető és férje ala­po­san túl­vál­lal­ták ma­gu­kat a Nán­ázsia vlog­gal.