CÍMKE: 'látogatás'

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Rájár a rúd az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőre, aki már csak a csa­lád­ját sze­retné meg­óvni.

Nem hiszed el, mit evett Nicolas Cage Erdélyben

Nem hiszed el, mit evett Nicolas Cage Erdélyben

Nem csak a pápa, a hol­ly­woodi film­sztár, Ni­co­las Cage is Er­dély­ben járt a hét­vé­gén.

Katolikus woodstock volt a nyeregben

Katolikus woodstock volt a nyeregben

"Ez egy ka­to­li­kus woods­tock" -mondja a mel­let­tem álló férfi, amíg a pá­pára vá­runk. És tény­leg! A világ min­den tá­já­ról ide­jöt­tek a ma­gya­rok, bus­szal, vo­nat­tal, bi­cik­li­vel, gya­log és stop­pal...

"Ez egy ka­to­li­kus woods­tock" -mondja a mel­let­tem álló férfi, amíg a pá­pára vá­runk. És tény­leg! A világ min­den tá­já­ról ide­jöt­tek a ma­gya­rok, bus­szal...

Elképesztő érdeklődés: Így várják a pápát Csíksomlyón

Elképesztő érdeklődés: Így várják a pápát Csíksomlyón

A zu­hogó eső sem tartja vissza a hí­ve­ket! Ren­ge­teg em­bert ér­de­kel Fe­renc pápa mi­séje.

A zu­hogó eső sem tartja vissza a hí­ve­ket!

Meglátogatta a dunai hajóbaleset túlélőit Kásler Miklós

Meglátogatta a dunai hajóbaleset túlélőit Kásler Miklós

Az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere emel­lett kö­szö­ne­tet mon­dott a men­tés­ben részt­ve­vők­nek.

Az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere emel­lett kö­szö­ne­tet mon­dott a men­tés­ben részt­ve­vők­nek.

Különleges vendéget vár Meghan hercegné, kiszivárgott egy fotó

Különleges vendéget vár Meghan hercegné, kiszivárgott egy fotó

Meg­lá­to­gatja a leg­jobb ba­rát­nője.

A 37 éves egy­kori szí­nész­nőt min­den jel sze­rint meg­lá­to­gatja a leg­jobb ba­rát­nője.

Orbán Viktor: Megtiszteltetés a kínai házelnök látogatása

Orbán Viktor: Megtiszteltetés a kínai házelnök látogatása

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ta­nács­ko­zott Li Csan-su kínai ház­el­nök­kel.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ta­nács­ko­zott Li Csan-su kínai ház­el­nök­kel.

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Hét­főn jön Bu­da­pestre az al­kan­cel­lár.

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág Ma­gyar­or­szág szá­mára.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág.

Ha azt hiszed, hogy lemaradtál, jó hírünk van

Ha azt hiszed, hogy lemaradtál, jó hírünk van

Hús­vé­tig lehet még re­giszt­rálni.

Hús­vé­tig lehet még re­giszt­rálni Fe­renc pápa csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára, azt sze­ret­nék, hogy senki se ma­rad­jon le. Eddig már száz­ez­ren re­giszt­rál­tak.

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Ő is sze­re­pel az Ázsia Exp­resszben.

Gás­pár Zsolti is sze­re­pel az Ázsia Exp­ressz má­so­dik éva­dá­ban.

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott, ami­kor a mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen ment el hozzá.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele...

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy Kos­suth- nagy­dí­jat ka­pott.

Friss fotókon a 83 éves Törőcsik Mari

Friss fotókon a 83 éves Törőcsik Mari

A Nem­zet Szí­né­szét Cser­halmi György és Vid­nyánszky At­tila lá­to­gatta meg.

A Nem­zet Szí­né­szét Cser­halmi György és Vid­nyánszky At­tila lá­to­gatta meg.

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A ka­na­dai kon­zer­va­tí­vok nagy ér­dek­lő­dést ta­nú­sí­ta­nak a ma­gyar csa­lád­po­li­tika iránt, szá­mukra ez mo­dell.

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Mike Pom­peo hét­főn ér­ke­zik.

Mike Pom­peo jövő heti lá­to­ga­tása bi­zo­nyítja, hogy Ma­gyar­or­szág meg­bíz­ható NATO-szö­vet­sé­ges - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki. Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Fotógalériát posztolt Orbán Viktor a brazíliai útjáról

Fotógalériát posztolt Orbán Viktor a brazíliai útjáról

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök 15 képet posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára a bra­zí­liai lá­to­ga­tá­sá­ról.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök 15 képet posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára a bra­zí­liai lá­to­ga­tá­sá­ról.

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit...

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

A her­ceg­nét igen csak meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek tör­té­né­sei.

A her­ceg­nét igen csak meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek tör­té­né­sei.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

Bő egy hét után végre ta­lál­koz­tak.

Bő egy hét után végre sze­mé­lye­sen is ta­lál­ko­zott a ki­rá­lyi csa­lád leg­ki­sebb tag­já­val a brit ural­kodó.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Szándékosan halogatta, ezért késett Károly herceg a babalátogatással

Szándékosan halogatta, ezért késett Károly herceg a babalátogatással

Ak­korra idő­zí­tette a lá­to­ga­tást, ami­kor másik uno­ká­ját ün­ne­pel­ték.

A her­ceg nem akart több­ször utazni, ezért ak­korra idő­zí­tette a lá­to­ga­tást, ami­kor másik uno­kája a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte.

Igazi legenda látogatta meg Mészöly Kálmánt

Igazi legenda látogatta meg Mészöly Kálmánt

Jó úton halad a fel­épü­lése. Na­gyon sze­reti a ma­gyar éne­kes da­lait. A II. ke­rü­leti re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben erő­sö­dik Mé­szöly Kál­mán.

Jó úton halad a fel­épü­lése. Na­gyon sze­reti a ma­gyar éne­kes da­lait. A II. ke­rü­leti re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben erő­sö­dik Mé­szöly Kál­mán.

Váratlan látogatás: A szomszédban landolt helikopterével Bill Gates!

Váratlan látogatás: A szomszédban landolt helikopterével Bill Gates!

A világ leg­gaz­da­gabb em­bere lá­nyá­val ér­ke­zett a szlo­vá­kiai Som­or­jára.

Így tölti napját Budapesten Vlagyimir Putyin

Így tölti napját Budapesten Vlagyimir Putyin

Út­le­zá­rá­sokra szá­mít­ha­tunk!

Hét­főn Bu­da­pestre ér­ke­zik Vl­agyi­mir Pu­tyin. Az orosz el­nö­köt most el­ső­sor­ban a dzsúdó sze­re­tete hozza. Út­le­zá­rá­sokra szá­mít­ha­tunk!

Szigor jön a magyar börtönökben!

Szigor jön a magyar börtönökben!

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, mert úgy meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje, hogy a férje sem őt, sem a gyer­me­kü­ket nem lát­hatja egy kö­zé­jük ál­lí­tott fal miatt.

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, mert úgy meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje, hogy a férje sem őt, sem a gyer­me­kü­ket nem lát­hatja egy kö­zé­jük ál­lí­tott fal miatt. Ki­de­rült, nem vé­let­len a szi­go­rí­tás, el­ké­pesztő miket csem­pész­tek be a lá­to­ga­tók a ra­bok­nak!

Kitálalt Bodrogi: Nem merem látogatni a kórházban Törőcsik Marit!

Kitálalt Bodrogi: Nem merem látogatni a kórházban Törőcsik Marit!

A 81 éves szí­nész­nő­ről nem ér­kez­tek jó hírek!

A 81 éves szí­nész­nő­ről nem ér­kez­tek jó hírek! Úgy tűnik, nem ja­vult az ál­la­pota az utóbbi idő­szak­ban!

Nem hiszed el, hol járt Kulka János

Bizonyító fotó: teljesen felépült Kulka János

Több mint egy év telt el a le­gen­dás mű­vész agy­vér­zése és élet­mentő mű­tétje óta. Kulka János ön­ál­lóan uta­zott el ba­rá­ta­i­hoz a Káli me­den­cébe.

Több mint egy év telt el a le­gen­dás mű­vész agy­vér­zése és élet­mentő mű­tétje óta. De - leg­újabb fo­tó­ját látva - tel­je­sen fel­épült.

Újabb megható fotó Curtisről, ettől mindenki elolvad

Újabb megható fotó Curtisről, ettől mindenki elolvad

Zord kül­seje, de érző lelke van.

A nagy­szájú rap­per­ről leg­több­ször csak bot­rá­nyai miatt írnak az új­sá­gok, pedig van egy csupa szív ol­dala is. Leg­utóbb ke­re­kes­szé­kes ra­jon­gó­ját lepte meg.

Exférjét, Bodrogi Gyulát nem tiltotta ki a kórházból Törőcsik Mari!

Exférjét, Bodrogi Gyulát nem tiltotta ki a kórházból Törőcsik Mari!

Hó­na­pok óta nem javul az ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, aki­ért egy egész or­szág ag­gó­dik!

Kórházi dráma: Már senkit sem engednek be Törőcsik Marihoz!

Kórházi dráma: Már senkit sem engednek be Törőcsik Marihoz!

Ko­moly dön­tés szü­le­tett!

A szí­nésznő ál­la­pota nem javul. Hó­na­pok óta a szom­bat­he­lyi kór­házba ápol­ják. Ko­moly dön­tés szü­le­tett!

Bármi áron bejut Kulkához Törőcsik Mari

Bármi áron bejut Kulkához Törőcsik Mari

A nyolc­van­éves szí­nésznő eddig bírta.

A nyolc­van­éves szí­nésznő eddig bírta, nem vár to­vább! Egy hó­napja görcs­ben van a gyomra a stressz­től: annyira ag­gó­dik Kul­káért!

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

A Nem­zet Szí­né­sze hosszú ideje fek­szik már kór­ház­ban.

A Nem­zet Szí­né­sze hosszú ideje fek­szik már kór­ház­ban. Min­denki azt ta­lál­gatja, mi lehet a baja.

Kiderült, miért hagyta el az országot Hajdú Péter!

Kiderült, miért hagyta el az országot Hajdú Péter!

Vá­rat­la­nul cso­ma­golt össze...

A nehéz idő­sza­kot átélő mű­sor­ve­zető vá­rat­la­nul uta­zott el. Töb­ben is azt sej­tet­ték, hogy ma­gán­életi vál­sága miatt volt szük­sége le­ve­gő­vál­to­zásra...

Harrison Fordnál kedvesebb híresség még nem járt Magyarországon

Harrison Fordnál kedvesebb híresség még nem járt Magyarországon

A szí­nész al­lű­rök­től men­tes, nem kér kü­lön­le­ges bá­nás­mó­dot, sőt, még mo­so­gatni is haj­landó.

Köntösben fogott kezet az ifjú herceg Obamával!

Köntösben fogott kezet az ifjú herceg Obamával!

Az ame­ri­kai elnök hi­va­ta­los úton van a szi­get­or­szág­ban. Az ese­ményt György her­ceg sem sze­rette volna ki­hagyni.

Az ame­ri­kai elnök hi­va­ta­los úton van a szi­get­or­szág­ban. A jeles ese­ményt György her­ceg sem sze­rette volna ki­hagyni.

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele.

Jobban óvják Cameront, mint Putyint

Jobban óvják Cameront, mint Putyint

Soha nem ta­pasz­talt tit­ko­ló­zás övezi a lá­to­ga­tást.

Soha nem ta­pasz­talt tit­ko­ló­zás előzi meg a brit mi­nisz­ter lá­to­ga­tá­sát. A világ egyik leg­na­gyobb ha­talmú ve­ze­tője ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba.

Botrány! Perel a kismama, mert nem engedi a kórház a kisbabája mellé

Botrány! Perel a kismama, mert nem engedi a kórház a kisbabája mellé

Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett egy új­szü­lött in­ten­zív osz­tá­lyon. Az anyuka a kór­há­zat, a kór­ház a kis­ma­mát okolja.

Vaginájában rejtette el a nagyi az unokájának szánt kokaint

Vaginájában rejtette el a nagyi az unokájának szánt kokaint

Ez még mind semmi! A 73 éves nagyi a dro­got kin­der­to­jás­ban el­rejtve il­lesz­tette a hü­ve­lyébe.