CÍMKE: 'láb'

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban.

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

Soha többet nem izzad a lábad, ezt próbáld ki!

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor az iz­za­dás­tól csúsz­kálni kezd a ci­pő­ben a zokni nél­küli láb.

A nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­nata ami­kor az iz­za­dás­tól csúsz­kálni kezd a ci­pő­ben a zokni nél­küli láb. Ilyen­kor per­sze az sem fel­emelő, ami­kor va­la­hol le kell venni a cipőt. A dro­gé­ri­ák­ban kap­ható iz­za­dás­gát­lók mel­lett szá­mos há­zi­szer is se­gít­het - meg­mu­tat­juk, mit pró­bálj ki.

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

A hosszú élet titkát ez a furcsa testrész rejti, most meg fogsz döbbenni

Mi a hely­zet a lá­bunk­kal? Nem jó ötlet el­ha­nya­golni!

Vi­gyá­zunk a sú­lyunkra, el­len­őriz­tet­jük a lá­tá­sun­kat, de vajon mi a hely­zet a lá­bunk­kal?

Nem hiszed el, mit loptak el ettől a nőtől

Nem hiszed el, mit loptak el ettől a nőtől

Éppen a ba­rát­já­val úszott, ami­kor meg­lop­ták...

Éppen a ba­rát­já­val úszott, ami­kor meg­lop­ták...Kate volt az első fo­gya­ték­kal élő, aki tel­je­sí­tette az Ice Mile nevű úszó­ver­senyt. A nő egyéb­ként 1993-ban vesz­tette el a lábát térd­be­teg­sége miatt.

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

A Rómeó és Júlia elő­adá­sán tör­tént...

A Rómeó és Júlia utolsó elő­adá­sa­i­nak egyi­kén tör­tént a bal­eset.

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

Lefotózták, undorító dolgot művelt a nő a hotel medencéjében

Rá­adá­sul mind­ezt a mel­lette lu­bic­koló, gya­nút­lan gye­re­kek szeme lát­tára!

Rá­adá­sul mind­ezt a mel­lette lu­bic­koló gye­re­kek szeme lát­tára!

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Nem akármi került a kórházban fekvő férfi feje alá

Nem akármi került a kórházban fekvő férfi feje alá

A hoz­zá­tar­to­zók ki­akad­tak.

A hoz­zá­tar­to­zók sze­rint a sze­ren­csét­le­nül járt ember or­vo­sai tet­ték oda a saját tu­laj­do­nát. Az ügy­ben el­já­rás in­dult, töb­be­ket fel­füg­gesz­tet­tek az ál­lá­suk­ból.

Ötcentis ceruzát operáltak ki a lábából: üvöltött a fájdalomtól Barbi

Ötcentis ceruzát operáltak ki a lábából: üvöltött a fájdalomtól Barbi

Az or­vo­sok közel egy hó­na­pon át nem vet­ték észre.

Az or­vo­sok közel egy hó­na­pon át nem vet­ték észre a kis­lány comb­jába fú­ró­dott cson­kot. Bar­bara a végén már fel sem tu­dott állni...

Durva videó: lecsapta a nő lábát a lift, mert mobilozott

Durva videó: lecsapta a nő lábát a lift, mert mobilozott

Bru­tá­lis vi­deót tet­tek közzé az in­ter­ne­ten! Vég­tag­já­val fi­ze­tett egy nő a mo­bil­füg­gő­sé­géért.

Bru­tá­lis vi­deót tet­tek közzé az in­ter­ne­ten! Vég­tag­já­val fi­ze­tett egy nő a mo­bil­füg­gő­sé­géért.

Árulkodó fotók, ezt tette a testével Michael Jackson lánya

Árulkodó fotók, ezt tette a testével Michael Jackson lánya

Mi­csoda for­du­lat!

Mi­csoda for­du­lat! Vajon ki volt ek­kora ha­tás­sal a 19 éves Pa­risra?

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Min­den ház­tar­tás­ban van egy te­kercs alu­mí­nium fólia. Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től.

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Sose gon­dol­nád, mit ér­hetsz el ezzel a remek mód­szer­rel!

Sose gon­dol­nád, mit ér­hetsz el ezzel a remek mód­szer­rel!

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről. Nézd meg a láb­uj­ja­i­dat és gon­dold végig, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban! Min­den­ki­nek egyedi a láb­feje, és több főbb fő­tí­pust tu­dunk meg­kü­lön­böz­tetni.

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Rá­adá­sul pont a szü­le­tés­nap­ján!

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Tragikus: Még mindig érzékeli amputált lábát Deák Bill Gyula!

Tragikus: Még mindig érzékeli amputált lábát Deák Bill Gyula!

A le­gen­dás blues­éne­kes kép­te­len el­fe­lej­teni azt a per­cet, ami­kor a műtét után fel­éb­redt a kór­ház­ban...

A blues­éne­kes kép­te­len el­fe­lej­teni azt a per­cet, ami­kor a műtét után fel­éb­redt a kór­ház­ban...

Victoria Beckham lábaitól ijedezik a világ

Victoria Beckham lábaitól ijedezik a világ

A di­vat­ter­ve­zővé lett pop­sztár comb­jain bi­zarr ránc­fol­tok tűn­tek fel, ami meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len nyoma az el­ke­rül­he­tet­len öre­ge­dés­nek.

A di­vat­ter­ve­zővé lett pop­sztár comb­jain bi­zarr ránc­fol­tok tűn­tek fel, ami meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len nyoma az el­ke­rül­he­tet­len öre­ge­dés­nek.

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Extra rövid ru­há­ban vil­lan­tott.

Mi­csoda lát­vány! Extra rövid ru­há­ban mu­tatta meg teste egyik leg­tö­ké­le­te­sebb ré­szét.

Megszólalt Rékasi súlyos állapotáról Pikali Gerda!

Megszólalt Rékasi súlyos állapotáról Pikali Gerda!

Ál­la­po­tá­nak rész­le­te­i­ről me­sélt!

A szí­nész egy évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet, azóta kép­te­len fel­épülni. Ál­la­po­tá­nak rész­le­te­i­ről me­sélt!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod! Vil­lám­edzés, napi 20 perc

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat!

Harcolnak az orvosok a Barátok közt sztárjának lábáért

Harcolnak az orvosok a Barátok közt sztárjának lábáért

Mára egy­ér­tel­művé vált, hogy ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal kell to­vább élnie.

Mára egy­ér­tel­művé vált, hogy ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal kell to­vább élnie.

Szexi combokat akarsz? Kösd össze a lábad!

Szexi combokat akarsz? Kösd össze a lábad!

Egy hónap múlva rá sem is­mersz.

Ha eze­ket a könnyű, ott­hon is vé­gez­hető gya­kor­la­to­kat kö­ve­ted, egy hónap alatt for­más com­bot va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Be­teg­ség vagy az egész­ség jele?

Vajon a hideg kéz és láb va­la­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­ról árul­ko­dik? Vagy épp el­len­ke­ző­leg, a jó egész­ség jele? Fi­gyelj, most el­árul­juk!

Figyelj, ettől lesz nyáron büdös a lábad!

Figyelj, ettől lesz nyáron büdös a lábad!

Nyá­ron saj­nos szinte min­den­kit utolér a kel­le­met­len láb­szag. Ám ha tudod az okát, máris könnyebb ha­té­ko­nyan fel­lépni el­lene.

Nyá­ron saj­nos szinte min­den­kit utolér a kel­le­met­len láb­szag. Ám ha tudod az okát, máris könnyebb ha­té­ko­nyan fel­lépni el­lene. Csak egy kis oda­fi­gye­lés, és a tes­ted meg­is­me­rése szük­sé­ges hozzá, hogy a leg­na­gyobb me­leg­ben se kell­jen tar­ta­nod a fojtó il­la­tok­tól, és za­varba jön­nöd az em­be­rek kö­zött.

Vigyázz, ez a nyári cipő totál hazavágja a lábad!

Vigyázz, ez a nyári cipő totál hazavágja a lábad!

Imá­dod hor­dani, de bele sem gon­dolsz, hogy mi­lyen ká­ro­kat oko­zol a lá­bad­nak?

Imá­dod hor­dani, de bele sem gon­dolsz, hogy mi­lyen ká­ro­kat oko­zol a lá­bad­nak? Ezt a nyári pa­pucs min­denki szek­ré­nyé­ben ott lapul, de nem árt vele vi­gyázni!

Ettől lesz kényelmesebb a magassarkúd

Ettől lesz kényelmesebb a magassarkúd

Égsz a vágy­tól, hogy meg­vedd, ami­kor meg­lá­tod, majd leg­szí­ve­seb­ben el­éget­néd, mert le­sza­kad benne a lábad?

Égsz a vágy­tól, hogy meg­vedd, ami­kor meg­lá­tod, majd leg­szí­ve­seb­ben el­éget­néd, mert le­sza­kad benne a lábad?

Lehet, hogy rossz cipőt hordasz? Innen tudhatod meg!

Lehet, hogy rossz cipőt hordasz? Innen tudhatod meg!

Vi­gyázz, a rossz cipő nem­csak a lá­ba­dat te­heti tönkre! Akár egy ké­nyel­mes tor­na­cipő is okoz­hat durva sé­rü­lé­se­ket. Fi­gyelj a je­lekre!

Vi­gyázz, a rossz cipő nem­csak a lá­ba­dat te­heti tönkre! Akár egy ké­nyel­mes tor­na­cipő is okoz­hat durva sé­rü­lé­se­ket. De vajon hon­nan tud­ha­tod, hogy nem a meg­fe­lelő da­ra­bot vá­lasz­tot­tad? Fi­gyelj a je­lekre!

Hirtelen újra meg kellett operálni Rékasi Károlyt!

Hirtelen újra meg kellett operálni Rékasi Károlyt!

Har­mad­szor is meg­mű­töt­ték.

Ki­de­rült, sé­rült lába a csont­pótló műtét után sem gyó­gyult meg­fe­lelő ütem­ben, ezért újabb be­avat­ko­zásra volt szük­ség!

A nyár leggyilkosabb cipője

A nyár leggyilkosabb cipője

Vi­gyázz, a flip-flop pa­pucs ve­szé­lye­sebb lehet, mint a magas sarkú!

Tar­tasz attól,hogy a tű­sarkú tönk­re­te­szi a lábad? Jogos! De nem jó ötlet, hogy he­lyette flip-flop pa­pucs­ban töltsd a nya­rat! Vi­gyázz, ve­szé­lye­sebb is lehet, mint a magas sarkú!

Így lesz sokáig sima a lábad!

Így lesz sokáig sima a lábad!

Te is utá­lod, hogy már bo­rot­vá­lás után egy nap­pal bo­ros­tás a lábad? Sze­ren­csére van né­hány dolog, ami segít, hogy jó so­káig sima ma­rad­jon!

Te is utá­lod, hogy már bo­rot­vá­lás után egy nap­pal bo­ros­tás a lábad? Sze­ren­csére van né­hány dolog, ami segít, hogy jó so­káig sima ma­rad­jon!

A pedikűrösöd szeretné, ha tudnád ezeket!

A pedikűrösöd szeretné, ha tudnád ezeket!

Ne pa­rázz, hogy csú­nya-e a lábad!

Ami­kor be­ülsz a pe­di­kű­rös szé­kébe, ne arra gon­dolj, hogy vajon csú­nya-e a lábad, és nem túl hosszú-e a kör­möd. El­árul­juk, mit mon­dana el a szak­em­ber.

A nap kérdése: csúnya-e VV Iza lába?

A nap kérdése: csúnya-e VV Iza lába?

Pa­rázs vita ala­kult VV Iza ol­da­lán. Még­hozzá a lá­bá­ról.

Pa­rázs vita ala­kult VV Iza ol­da­lán. Még­hozzá a lá­bá­ról. Le­gyél te a dön­tő­bíró!