CÍMKE: 'képviselő'

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld an­ti­sze­mita.

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld, an­ti­sze­mita hol­land pár­tocska uniós kép­vi­se­lője.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Megbukott Ujhelyi István pitiáner próbálkozása

Megbukott Ujhelyi István pitiáner próbálkozása

A szo­ci­a­lis­ták eu­ró­pai lis­ta­ve­ze­té­sé­ről le­csú­szó po­li­ti­kus Deutsch Tamás saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját akarta meg­za­varni.

A szo­ci­a­lis­ták eu­ró­pai lis­ta­ve­ze­té­sé­ről le­csú­szó po­li­ti­kus Deutsch Tamás saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját akarta meg­za­varni, de ebben meg­aka­dá­lyozta a ka­pu­csengő.

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

Zsidózó helyett listázó lesz a Jobbik új képviselője

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost vá­lasz­totta kép­vi­se­lői közé a Job­bik.

A zsidó nő meg­ve­ré­sé­vel hen­cegő Szá­vay Ist­ván he­lyére Ben­csik Já­nost vá­lasz­totta kép­vi­se­lői közé a Job­bik.

Amerikában 25 évet kapna Demeter Márta

Amerikában 25 évet kapna Demeter Márta

De­me­ter Már­tá­nak az a sze­ren­cséje, hogy Ma­gyar­or­szá­gon él. Ame­ri­ká­ban ugyanis 25 év bör­tön járna azért, amit tett - mondta Georg Spöttle, a Né­ző­pont In­té­zet elem­zője.

De­me­ter Már­tá­nak az a sze­ren­cséje, hogy Ma­gyar­or­szá­gon él. Ame­ri­ká­ban ugyanis 25 év bör­tön járna azért, amit tett - mondta Georg Spöttle.

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

51 éves volt.

A Fi­desz-KDNP frak­ció tagja 51 éves volt. A hírt a po­li­ti­kus hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tet­ték közzé pén­te­ken.

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő?

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő? Megmutatjuk!

Aki jókor van jó he­lyen, nem ha­bo­zik sokat és gyor­san dönt, abból akár po­li­ti­kus is lehet.

Aki jókor van jó he­lyen, nem ha­bo­zik sokat és gyor­san dönt, abból akár po­li­ti­kus is lehet.

Megrázó vallomást tett a pedofíliával gyanúsított magyar képviselő!

Megrázó vallomást tett a pedofíliával gyanúsított magyar képviselő!

Végre re­a­gált a durva vá­dakra, ame­lyek sze­rint cso­ki­val csá­bí­totta szexre a kör­nyék­beli fi­ú­kat.

14 éves fiúval bukott le a balatoni képviselő!

14 éves fiúval bukott le a balatoni képviselő!

Gya­nús volt a férfi vi­sel­ke­dése.

A helyi bol­to­sok­nak is gya­nússá vált a kör­nyék­beli kép­vi­selő vi­sel­ke­dése, akit végül egy vá­sár­lás buk­ta­tott le. Bor­za­lom, ami ki­de­rült róla!

Váratlan fordulat a pedofíliával vádolt magyar politikus ügyében!

Váratlan fordulat a pedofíliával vádolt magyar politikus ügyében!

Sze­rinte most nem ő az, aki bűnt kö­ve­tett el...

Az óri­ási bot­rányba ke­ve­re­dett kép­vi­selő sze­rint most nem ő az, aki bűnt kö­ve­tett el...

Vujity Tvrtko azt akarja, hogy a képviselők nyúljanak a zsebükbe

Vujity Tvrtko azt akarja, hogy a képviselők nyúljanak a zsebükbe

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője sze­retne új tá­mo­ga­tó­kat nyerni a rá­szo­ru­ló­kat se­gítő szer­ve­ze­tek­nek.

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb Sápi At­tila ügye.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták, azt re­mél­ték, hogy a fák kö­zött rej­tő­zik.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult.

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett. Hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai hiába ke­re­sik a zug­lói po­li­ti­kust.