CÍMKE: 'duna'

Tökös csaj lett Horváth Éva

Tökös csaj lett Horváth Éva

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett.

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse. Las­san szü­re­tel­het is.

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Dél-Ko­re­á­ban tel­je­sen más­hogy em­lé­kez­nek meg az el­hunyt sze­ret­te­ik­ről az em­be­rek.

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

Hátborzongató és veszélyes: Dunában fürdőző gyerekeket fotóztak

Hátborzongató és veszélyes: Dunában fürdőző gyerekeket fotóztak

Bár a me­leg­ben csá­bító a hűs víz, a fi­a­ta­lok a testi ép­sé­gü­ket tet­ték koc­kára.

Bár a nagy me­leg­ben csá­bító a hű­sítő víz, a fi­a­ta­lok a testi ép­sé­gü­ket tet­ték koc­kára.

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a ma­gyar és a ko­reai men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök.

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök.

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál je­len­leg is dol­goz­nak a szak­em­be­rek, ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik a ron­csot.

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni.

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni és foly­nak a ki­eme­lés elő­ké­szü­le­tei.

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

De a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is.

Egy holt­tes­tet át­ölelve a Duna fe­ne­kén kel­lett meg­pi­hen­nie az egyik ma­gyar bú­vár­nak ku­ta­tás köz­ben, csak utána tu­dott fel­jönni a fel­színre.

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, de a mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás és a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Ma szerencséjük lehet a búvároknak, ez várható a Dunán

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.

Bár még emel­ke­dik a víz­szint, ha­ma­ro­san apa­dás vár­ható. Rá­adá­sul újabb se­gít­ség is ér­ke­zett.

Nagy a baj, újabb nem várt fejleményt közöltek a Dunáról

Nagy a baj, újabb nem várt fejleményt közöltek a Dunáról

Ez a men­tést is be­fo­lyá­sol­hatja.

Ez pedig a men­tési mun­ká­la­to­kat is be­fo­lyá­sol­hatja. De nem csak a Dunán van prob­léma.

Elindult a Clark Ádám daru a Hableányhoz, így fogja kiemelni a roncsot

Elindult a Clark Ádám daru a Hableányhoz, így fogja kiemelni a roncsot

A da­rura azért van szük­ség a hely­szí­nen, mert az el­süllyedt Hab­le­ány túl nehéz ahhoz, hogy más szer­ke­zet ki tudja emelni.

Szörnyű látvány: a Duna felszínén lebegő holttestre figyeltek fel

Szörnyű látvány: a Duna felszínén lebegő holttestre figyeltek fel

A holt­test azo­no­sí­tása fo­lya­mat­ban van. Az ál­do­za­tot a hírek sze­rint nem a bú­vá­rok hoz­ták fel.

A holt­test azo­no­sí­tása fo­lya­mat­ban van. Az ál­do­za­tot a hírek sze­rint nem a bú­vá­rok hoz­ták fel.

Az áldozatok a víz alatt a betört ablakon át akartak kimenekülni

Az áldozatok a víz alatt a betört ablakon át akartak kimenekülni

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki arról, mi tör­tént a Hab­le­ány el­süllye­dé­se­kor.

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki arról, mi tör­tént a Hab­le­ány hajó el­süllye­dé­se­kor. A hajó fel­bo­rult, és a be­tört ab­la­ko­kon dőlt be­felé a víz, mi­köz­ben a Hab­le­ány tes­tébe szo­rult tu­ris­ták két­ség­be­eset­ten pró­bál­tak ki­me­ne­külni...

Megvan az időpont: ekkor érkezhet a Clark Ádám emelődaru a Hableányhoz

Megvan az időpont: ekkor érkezhet a Clark Ádám emelődaru a Hableányhoz

Az el­süllyedt hajót egy­előre nem lehet ki­emelni a Du­ná­ból.

Az el­süllyedt hajót egy­előre nem lehet ki­emelni a Du­ná­ból.

Később emelhetik ki a Hableányt, friss hírek a Duna vízállásáról

Később emelhetik ki a Hableányt, friss hírek a Duna vízállásáról

Las­sabb az apa­dás.

A Hab­le­ány ki­eme­lé­sét ne­he­zíti a Duna sod­rása, a Clark Ádám darut addig nem tud­ják a hely­színre vinni, míg 400 centi alá nem süllyed a víz­ál­lás.

Újabb holttestet emeltek ki a Dunából - fotók

Újabb holttestet emeltek ki a Dunából - fotók

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a hely­szí­nen, ked­den egy újabb me­rü­lés során ismét holt­tes­tet hoz­tak a fel­színre.

Most jött a hír: teljesen lezárják a dunai hajózást ezen a szakaszon

Most jött a hír: teljesen lezárják a dunai hajózást ezen a szakaszon

A Mar­git híd­nál fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak azon, hogy ho­gyan le­hetne mi­előbb meg­ol­dani az el­süllyedt Hab­le­ány prob­lé­má­ját.

Hős magyar kapitány és utasai mentették a Hableány túlélőit

Hős magyar kapitány és utasai mentették a Hableány túlélőit

7 má­sod­perc me­ne­kü­lési idő ju­tott.

Hét má­sod­perc: Ennyi me­ne­kü­lési idő ju­tott azok­nak a dél-ko­reai tu­ris­ták­nak, aki­ket múlt hét szer­dán a Hab­le­ánnyal bal­eset ért.

Felvételek a helyszínről: így emelték ki az újabb holttestet a Dunából

Felvételek a helyszínről: így emelték ki az újabb holttestet a Dunából

A TEK a dél-ko­reai men­tő­csa­pa­tok­kal együtt­mű­ködve dol­go­zott hét­főn.

A TEK a dél-ko­reai men­tő­csa­pa­tok­kal együtt­mű­ködve dol­go­zott hét­főn.

Megjött az eddigi legtisztább fotó: így néz ki most a Hableány

Megjött az eddigi legtisztább fotó: így néz ki most a Hableány

Az el­süllyedt hajó ron­csá­ról nagy fel­bon­tású fotót mu­tat­tak be a TEK hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Most jött a hír: újabb holttest akadt fenn Bács-Kiskun megyében

Most jött a hír: újabb holttest akadt fenn Bács-Kiskun megyében

A múlt heti dunai ha­jó­ka­taszt­rófa után sorra ke­rül­nek elő a dél-ko­reai tu­ris­ták holt­tes­tei, je­len­leg még tart az azo­no­sí­tá­suk.

Megszólalt a két vízirendőr, akik először érkeztek a Hableányhoz - ezt látták

Megszólalt a két vízirendőr, akik először érkeztek a Hableányhoz - ezt látták

Két em­bert si­ke­rült ki­húz­niuk a víz­ből.

A két rendőr a ri­asz­tás után a le­hető leg­gyor­sab­ban a hely­színre ment.

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ha­ma­ro­san el­dől­het, hogy le­tar­tóz­tat­ják-e a szer­dai ha­jó­bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott szál­lo­da­hajó ka­pi­tá­nyát.

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Ti­zenöt per­cet töl­tött a roncs­nál köz­vet­len élet­ve­szély­ben, az efféle mű­ve­le­tet ezer bú­vár­ból leg­fel­jebb egy vál­lalja be.

Újabb drámai videó került elő a Hableány tragédiájáról

Újabb drámai videó került elő a Hableány tragédiájáról, a Viking letarolta a Hableányt

A Sze­mély­ha­jó­sok Szö­vet­sége újabb vi­deót tett közzé az egyik vi­de­ó­meg­osz­tón a szer­dai tra­gé­di­á­ról.

A Sze­mély­ha­jó­sok Szö­vet­sége újabb vi­deót tett közzé az egyik vi­de­ó­meg­osz­tón a szer­dai tra­gé­di­á­ról. A vi­deón lát­szik, ahogy a Vi­king Sigyn beéri a Hab­le­ányt és kezdi maga elé for­dí­tani, majd fel­bo­rítja.

Hátborzongató részletek a dunai tragédiáról: Megszólalt a kapitány barátja

Hátborzongató részletek a dunai tragédiáról: Megszólalt a kapitány barátja

L.László is­me­rőse sze­rint a férfi előre meg­érezte a bajt.

L.László is­me­rőse sze­rint a férfi előre meg­érezte a bajt.

Egy perce sem volt a Hableány személyzetének figyelmeztetést leadni

Egy perce sem volt a Hableány személyzetének figyelmeztetni az utasokat

A Sze­mély­ha­jó­sok Szö­vet­sége sze­rint le­he­tet­len volt fi­gyel­mez­te­tést le­adni.

"Rettenetesek a körülmények" - megszólalt az elsőként lemerülő dunai búvár

"Rettenetesek a körülmények" - megszólalt az elsőként lemerülő dunai búvár

A Hab­le­ány nevű sé­ta­hajó tra­gé­di­ája után el­ső­ként Ko­vács Gábor me­rült a víz alá.

Dunai tragédia: Megrázó dolog derült ki a folyóba veszett matrózról

Dunai tragédia: Megrázó dolog derült ki a folyóba veszett matrózról

A férfi édes­anyja azt sze­retné, ha a Du­nába szór­nák majd fia ham­vait.

A férfi édes­anyja azt sze­retné, ha a Du­nába szór­nák majd fia ham­vait.

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra a Hableányhoz

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra a Hableányhoz

Így tör­tént a me­rü­lés.

A tra­gi­kus ha­jó­bal­eset hely­szí­nén mondta el a bú­vá­rok ve­ze­tője, hogy ho­gyan pró­bál­ták meg­kö­ze­lí­teni az el­me­rült Hab­le­ányt.

Megvan a bejelentő, ő tárcsázta először a segélyhívót a dunai hajóbalesethez

Megvan a bejelentő, ő tárcsázta először a segélyhívót a dunai hajóbalesethez

Ret­te­ne­tes dol­go­kat lá­tott az egyik sé­ta­hajó utasa.

Ret­te­ne­tes dol­go­kat lá­tott az egyik sé­ta­hajó utasa, aki elő­ször nem is akarta fel­hívni a 112-t.

Dunai hajóbaleset: megérkeztek a Hableány utasainak gyászoló hozzátartozói

Dunai hajóbaleset: megérkeztek a Hableány utasainak gyászoló hozzátartozói

A hoz­zá­tar­to­zók lát­ha­tóan meg­ren­dül­ten ér­kez­tek meg a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­térre.

Most először szólalt meg a Viking kapitánya, ezt állítja a dunai hajóbalesetről

Most először szólalt meg a Viking kapitánya, ezt állítja a dunai hajóbalesetről

A Hab­le­ány nevű hajót le­ta­roló szál­lo­da­hajó ka­pi­tá­nyát csü­tör­tö­kön őri­zetbe vet­ték.

Megszólalt az utazási iroda, ők felelhetnek a dunai hajóbalesetért

Megszólalt az utazási iroda, ők felelhetnek a dunai hajóbalesetért

Be akar­ják pe­relni a vál­la­la­tot.

A dél-ko­reai cég a Vi­king tu­ris­ta­hajó ve­ze­té­sét okolja a tra­gé­di­áért, a vizs­gá­lat vé­gez­té­vel pedig be akar­ják pe­relni a vál­la­la­tot.

Dunai hajóbaleset: Mága Zoltán is segíti az áldozatok családját

Dunai hajóbaleset: Mága Zoltán is segíti az áldozatok családját

A mű­vész is rész­vé­tét fe­jezte ki.

A vi­lág­hírű ma­gyar he­ge­dű­mű­vész pénz­ado­mánnyal se­gíti a tra­gé­di­á­ban el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zóit.

Most kaptuk a hírt: bajba került egy búvár a dunai hajóroncsnál

Most kaptuk a hírt: bajba került egy búvár a dunai hajóroncsnál

A bú­vá­rok pén­tek dél körül kezd­ték meg a mun­kát a szer­dán el­süllyedt Hab­le­ány ron­csa­i­nál.

A bú­vá­rok pén­tek dél körül kezd­ték meg a mun­kát a szer­dán el­süllyedt Hab­le­ány ron­csa­i­nál.

Hetvenéves, ócska szovjet hajó süllyedt el 7 másodperc alatt

Hetvenéves, ócska szovjet hajó süllyedt el 7 másodperc alatt

A szov­je­tek le­se­lej­tez­ték.

Egy szov­je­tek által le­se­lej­te­zett régi hajó volt a Hab­le­ány, ami szer­dán el­süllyedt a Dunán. Két éve már volt egy mű­szaki hibás bal­esete.

Most érkezett: Őrizetbe vették a Dunán balesetező ukrán hajókapitányt

Most érkezett: Őrizetbe vették a Dunán balesetező ukrán hajókapitányt

Gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a férfit csü­tör­tö­kön.

Gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a férfit csü­tör­tö­kön.

Sokkoló hangfelvétel: Így mentették a dunai hajóbaleset áldozatait

Sokkoló hangfelvétel: Így mentették a dunai hajóbaleset áldozatait

Exk­lu­zív hang­anyag ju­tott a Trend FM bir­to­kába a szerda esti dunai hajós bal­eset­ről.

Exk­lu­zív hang­anyag ju­tott a Trend FM bir­to­kába a szerda esti dunai hajós bal­eset­ről.

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

Will Smith pedig meg­lepő dol­got tett.

A teg­napi ször­nyű ha­jó­bal­eset kap­csán meg­szó­lal­nak hazai sztá­rok. Czu­tor Zol­tán, Scho­bert Norbi el­mondja a Dunai ha­jó­zás­ról a vé­le­mé­nyét.

Dunai hajóbaleset: Először vetették be a sürgősségi mentőhajót

Dunai hajóbaleset: Először vetették be a sürgősségi mentőhajót

Hi­va­ta­los rend­szerbe ál­lí­tása előtt elő­ször ve­tet­ték be a dunai sür­gős­ségi men­tő­ha­jót a szer­dai ha­jó­bal­eset­nél.

Drámai pillanatok: Megérkezett a kiemelődaru a dunai hajóroncshoz

Drámai pillanatok: Megérkezett a kiemelődaru a dunai hajóroncshoz

Egy vízi daru ér­ke­zett a Mar­git híd mel­letti Duna-sza­kaszra.

Egy vízi daru ér­ke­zett a Mar­git híd mel­letti Duna-sza­kaszra csü­tör­tök este, a tra­gi­kus ha­jó­bal­eset hely­szí­né­nek kö­ze­lébe.

Meglátogatta a dunai hajóbaleset túlélőit Kásler Miklós

Meglátogatta a dunai hajóbaleset túlélőit Kásler Miklós

A kór­ház­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót.

Az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere emel­lett kö­szö­ne­tet mon­dott a men­tés­ben részt­ve­vők­nek és rész­vé­tét fe­jezte ki az el­huny­tak csa­lád­já­nak.

Drámai videófelvétel került elő a dunai hajóbalesetről

Drámai videófelvétel került elő a dunai hajóbalesetről

Lát­szik, ahogy el­süllyed a hajó.

A szerda éj­szaka ké­szült ka­me­ra­fel­vé­te­len lát­szik, ahogy a Hab­le­ány nevű tu­ris­ta­hajó egy szál­lo­da­ha­jó­val üt­kö­zik össze és el­süllyed.

Dunai hajóbaleset: Elegendő számú mentőfelszerelés volt a hajón

Dunai hajóbaleset: Elegendő számú mentőfelszerelés volt a hajón

A Hab­le­ány hajó fe­dél­ze­tén meg­fe­lelő men­tő­fel­sze­re­lés volt.

A Hab­le­ány hajó fe­dél­ze­tén a tel­jes be­fo­ga­dó­ké­pes­ség - vagyis 60 fő - szá­mára meg­fe­lelő men­tő­fel­sze­re­lés volt - kö­zölte a sé­ta­hajó üze­mel­te­tője, a Pa­no­rama Deck Kft. csü­tör­tö­kön az MTI-vel.

Kövér László is részvétét fejezte ki a dunai hajóbaleset kapcsán

Kövér László is részvétét fejezte ki a dunai hajóbaleset kapcsán

Rész­vé­tét és együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki az Or­szág­gyű­lés el­nöke.

Rész­vé­tét és együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki az Or­szág­gyű­lés el­nöke Mun Hi-Szang­nak, a Ko­reai Köz­tár­sa­ság Nem­zet­gyű­lése el­nö­ké­nek csü­tör­tö­kön a Bu­da­pes­ten előző este tör­tént dunai ha­jó­bal­eset miatt.

Készültség Pozsonynál, meghaladta a Duna vízszintje a 6,5 métert

Készültség Pozsonynál, meghaladta a Duna vízszintje a 6,5 métert

El­ső­fokú ár­víz­vé­delmi ké­szült­sé­get ren­del­tek el Po­zsony­ban a Duna víz­ál­lása miatt.

El­ső­fokú ár­víz­vé­delmi ké­szült­sé­get ren­del­tek el Po­zsony­ban a Duna víz­ál­lása miatt.

Dunai hajóbaleset: Két holttestet már azonosítottak

Dunai hajóbaleset: Két holttestet már azonosítottak

A hét túl­élő dél-ko­reai.

A Dunán tör­tént ha­jó­bal­eset­nek eddig hét ha­lá­los ál­do­za­tát ta­lál­ták meg, a ki­men­tett hét túl­élő dél-ko­reai ál­lam­pol­gár.

Dunai hajóbaleset: 13 fős mentőcsoport érezik Dél-Koreából

Dunai hajóbaleset: 13 fős mentőcsoport érezik Dél-Koreából

Még csü­tör­tö­kön Bu­da­pestre utaz­nak.

Kor­mány­szintű ope­ra­tív cso­port meg­ala­kí­tá­sát ren­delte el csü­tör­tö­kön a dél-ko­reai elnök.

Jelenleg is kutatnak a hajóbaleset áldozatai után

Jelenleg is kutatnak a hajóbaleset áldozatai után

Tu­ris­ta­hajó szen­ve­dett bal­ese­tet.

A Hab­le­ány nevű tu­ris­ta­hajó szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet szerda este a Par­la­ment­nél, je­len­leg is ke­re­sik a vízbe esett em­be­re­ket.

Dunai hajóbaleset: Áder János részvétét fejezte ki a koreai elnöknek

Dunai hajóbaleset: Áder János részvétét fejezte ki a koreai elnöknek

Áder János köz­tár­sa­sági elnök rész­vé­tét fe­jezte ki Mun Dzse Innek.

Áder János köz­tár­sa­sági elnök rész­vé­tét fe­jezte ki Mun Dzse Innek.

Dunai hajóbaleset: Több fázisban lehet csak felhozni a hajóroncsot

Dunai hajóbaleset: Több fázisban lehet csak felhozni a hajóroncsot

Több fá­zis­ból álló mű­ve­let­tel eme­lik majd ki a Du­ná­ból Hab­le­ány tu­ris­ta­hajó ron­csait.

Dunai hajóbaleset: A mentést a főváros alatti szakaszra koncentrálják

Dunai hajóbaleset: A mentést a főváros alatti szakaszra koncentrálják

Három fő­vá­rosi kór­házba vit­ték a szerda esti, Bu­da­pes­ten tör­tént dunai ha­jó­bal­eset sé­rült­jeit.

Megtalálták a Dunába süllyedt hajót

Megtalálták a Dunába süllyedt hajót

Meg­ta­lál­ták a szerda esti dunai ha­jó­bal­eset­ben el­süllyedt hajó, a Hab­le­ány ron­csát - ér­te­sült az M1 ak­tu­á­lis csa­torna.

Meg­ta­lál­ták a szerda esti dunai ha­jó­bal­eset­ben el­süllyedt hajó, a Hab­le­ány ron­csát - ér­te­sült az M1 ak­tu­á­lis csa­torna.

Hableány: Ez a hajó süllyedt el a Dunán

Hableány: Ez a hajó süllyedt el a Dunán

A Hab­le­ány nevű hajó süllyedt el a Dunán szerda este 34 fővel, 32 utas­sal és 2 fő sze­mély­zet­tel a fe­dél­ze­tén. 16 em­bert még ke­res­nek.

A Hab­le­ány nevű hajó süllyedt el a Dunán szerda este 34 fővel, 32 utas­sal és 2 fő sze­mély­zet­tel a fe­dél­ze­tén. 16 em­bert még ke­res­nek.

Most érkezett: Dunába zuhant egy férfi a Szabadság hídról

Most érkezett: Dunába zuhant egy férfi a Szabadság hídról

A bu­da­pesti ví­zi­rend­őrök egy 29 éves férfit men­tet­tek ki a víz­ből Fe­renc­vá­ros­ban, a Fővám tér­nél.

Elképesztő, mi került elő a Dunából Budapesten

Elképesztő, mi került elő a Dunából Budapesten

Két éve el­tűnt tárgy ke­rült elő.

Ritka dolog akadt a Mág­nes Hor­gá­szok csa­pa­tá­nak hor­gára a Duna fő­vá­rosi sza­ka­szán a hét­vé­gén. Egy csak­nem két éve el­tűnt tárgy ke­rült elő.

Durva, mit találtak az európai vizekben, a Dunában van a legtöbb belőle

Durva, mit találtak az európai vizekben, a Dunában van a legtöbb belőle

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­len­te­nek a szu­per­bak­té­ri­u­mok.

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­len­te­nek az an­ti­bio­ti­ku­mok­nak el­len­álló bak­té­ri­u­mok, a hely­ze­tet pedig sú­lyos­bítja, amit a fo­lyók­ban ta­lál­tak.

Ezért ugrott a Dunába egy férfi Budapesten az egyik hídról

Ezért ugrott a Dunába egy férfi Budapesten az egyik hídról

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, mi­sze­rint va­laki a Du­nába ug­rott az egyik fő­vá­rosi híd­ról.

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, mi­sze­rint va­laki a Du­nába ug­rott az egyik fő­vá­rosi híd­ról.

Meglepő, miért fizethet a Petőfi hídról leugró férfi

Meglepő, miért fizethet a Petőfi hídról leugró férfi

Pi­á­san vál­lal­ko­zott a bo­tor­ságra.

A Du­nába ug­rott egy férfi a Pe­tőfi híd­ról, a Bor­áros tér­nél még va­sár­nap este. Az arra köz­le­kedő ha­jó­sok vet­ték észre a me­rész ala­kot...

Friss hírek érkeztek a dunai bombamentésről, ezreket érint

Friss hírek érkeztek a dunai bombamentésről, ezreket érint Budafokon

Ha­tás­ta­la­ní­tot­ták a Duna bu­da­foki sza­ka­szán szom­ba­ton ki­emelt két vi­lág­há­bo­rús bom­bát.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Megszakadt a dunai bombakiemelés, valaki a katonák életével szórakozik

Megszakadt a dunai bombakiemelés, valaki a katonák életével szórakozik

Egy drón miatt meg kel­lett sza­kí­tani a bu­da­foki bom­bák ki­eme­lé­sét.

Egy azo­no­sí­tat­lan drón miatt meg kel­lett sza­kí­tani a bu­da­foki bom­bák ki­eme­lé­sét szom­bat dél­után.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Óriási meglepetés, visszatér a tévébe gyermekkorunk kedvenc műsora

Óriási meglepetés, visszatér a tévébe gyermekkorunk kedvenc műsora

A Duna Te­le­ví­zió már­cius 31-től va­sár­nap es­tén­ként 21.00 órá­tól új mű­sor­ral, a Csa­ládi kör­rel várja a né­ző­ket.

Katasztrófaturisták rohamozzák a Dunán megfeneklett uszály környékét

Katasztrófaturisták rohamozzák a Dunán megfeneklett uszály környékét

A hajó a Duna esz­ter­gomi ré­szé­nél egy ho­mok­pa­don akadt fenn, úgy tud­juk, egy usza­dékfa okoz­hatta a bajt.

Lélegzetelállító videó: meglepetés történt az alacsony vízállású Dunán

Lélegzetelállító videó: meglepetés történt az alacsony vízállású Dunán

A Duna esz­ter­gomi sza­ka­szán a ki­je­lölt ha­jó­zási út­vo­na­lon kívül el­akadt egy üres hajó.

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

A mind­össze 33 éves elő­adó a szü­le­i­hez igye­ke­zett, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Nagy baj van a Dunán, zátonyra futott egy hajó

Nagy baj van a Dunán, zátonyra futott egy hajó

Egy román te­her­hajó vesz­te­gel a Duna esz­ter­gomi sza­ka­szán. A hajó fel­te­he­tően le­tért a ki­je­lölt ha­jóút­ról.

Egy román te­her­hajó vesz­te­gel a Duna esz­ter­gomi sza­ka­szán. A hajó fel­te­he­tően le­tért a ki­je­lölt ha­jóút­ról.

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

A Ka­lo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy is­me­ret­len holt­test azo­no­sí­tá­sá­hoz kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

A hídhoz riasztották a rendőröket, a mentők is oda rohantak

A hídhoz riasztották a rendőröket, a mentők is oda rohantak

A Du­nába akart ug­rani egy fi­a­tal férfi.

A Du­nába akart ug­rani egy fi­a­tal férfi, de a rend­őrök meg­men­tet­ték.

Most érkezett: Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Most érkezett: Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Holt­testre buk­kan­tak va­sár­nap dél kör­nyé­kén a Duna fel­víz­csa­tor­ná­já­ban.

Holt­testre buk­kan­tak va­sár­nap dél kör­nyé­kén a Duna fel­víz­csa­tor­ná­já­ban Do­bor­gaz­nál.

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

Elképesztő látvány: eddig csak apadt, most eltűnt a Duna - fotók

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna a sze­münk elől.

A ma­kacs ködöt még a dél­előtti nap­fény sem osz­latta egy­ből el, így szó sze­rint el­tűnt a Duna.

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Ezekkel a sírkövekkel rakták ki a Duna partját

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő

Száz­éves sír­kö­vek buk­kan­tak elő a Du­ná­ból a Pe­tőfi híd lá­bá­nál a budai ol­da­lon, a re­kord ala­csony víz­ál­lás­nak kö­szön­he­tően. Ki tudja mikor lehet újra látni őket.

A szerencse fia elmeséli titkait: ő találta meg a kincseshajót

A szerencse fia elmeséli titkait: ő találta meg a kincseshajót a Dunában

Tár­sai a máz­lis­nak, il­letve a sze­ren­cse fi­á­nak be­cé­zik Tau­ser Pé­tert, a kincs­va­dászt.

Elképesztő, mi került elő megint a Dunából az alacsony vízállás miatt

Elképesztő, mi került elő megint a Dunából az alacsony vízállás miatt

A fel­tá­rá­son a szak­ér­tők bú­vá­rok se­gít­sé­gé­vel fog­nak majd dol­gozni.

A fel­tá­rá­son a szak­ér­tők bú­vá­rok se­gít­sé­gé­vel fog­nak majd dol­gozni, így nem aka­dály, ha a Duna víz­ál­lása meg­emel­ke­dik.

Több mint 70 év után újra látható a régi Ferenc József híd !

Több mint 70 év után újra látható a régi Ferenc József híd !

A Duna re­kord ala­csony víz­ál­lása most a Sza­bad­ság­híd alatt, a régi Fe­renc Jó­zsef híd ma­rad­vá­nyait tette lát­ha­tóvá.

A Duna ala­csony víz­ál­lása most a Sza­bad­ság­híd alatt, a régi Fe­renc Jó­zsef híd ma­rad­vá­nyait tette lát­ha­tóvá.

Ilyet eddig nem láttál! Elképesztő fotók a kiszáradó Dunáról

Ilyet eddig nem láttál! Elképesztő fotók a kiszáradó Dunáról

Re­kord ala­csony a folyó víz­szintje.

Re­kord ala­csony a víz­szint a folyó hazai sza­ka­szán.

Két gigantikus bombát is találtak Budafoknál, lezárások lesznek

Két gigantikus bombát is találtak Budafoknál, lezárások lesznek

Nem je­len­te­nek köz­vet­len ve­szélyt.

A bom­bák egyen­ként fél ton­nát nyom­nak, de nem je­len­te­nek köz­vet­len ve­szélyt.

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!