CÍMKE: 'bolt'

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti és da­rab­árát azo­nos mé­ret­ben kell ki­írni.

FRISS HÍREK

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Csak né­hány do­lo­gért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol...

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt.

Az üz­let­asszony bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt a Fa­ce­boo­kon.

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Kérem a panaszkönyvet - és mire megyek vele?

Ér­de­mes le­ír­nod a pa­na­szo­dat?

Ha nem va­gyunk elé­ge­det­tek egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szun­kat be­ír­hat­juk a Vá­sár­lók köny­vébe.

Botrány: Rendszeresen verik át a vásárlókat egy budapesti boltban!

Botrány: Rendszeresen verik át a vásárlókat egy budapesti boltban!

Néha csak pár száz fo­rint­tal, de akár több ezer­rel is ké­pe­sek át­vágni a vá­sár­ló­kat egy rá­kos­ke­reszt­úri üz­let­ben.

Néha csak pár száz fo­rint­tal, de akár több ezer­rel is ké­pe­sek át­vágni a ve­vő­ket egy üz­let­ben.

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Ki­til­tot­ták őket egy bolt­ból.

Ki­til­totta a Harry Pot­ter-ra­jon­gó­kat a bolt­já­ból egy bo­szor­kány­kel­lé­kes, mert ront­ják az üz­le­tét.

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Egy lányt és egy fiút lőt­tek fejbe egy élel­mi­szer­bolt mö­gött Geor­giá­ban. A gyil­kost egy ben­zin­kú­ton kap­ták el.

Tönkrement? Vidd vissza, kötelesek megcsinálni!

Tönkrement? Vidd vissza a boltba, kötelesek megcsinálni!

Most vet­ted a toll­tar­tót, de máris el­sza­kadt? Kö­te­le­sek ki­cse­rélni, még ha csak pár száz fo­rintba ke­rült is...

Még akkor is van­nak jo­gaid, ha a pár száz fo­rin­tos tan­szer ment tönkre... Né­hány do­logra azon­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy tény­leg vissza­sze­rezd a pén­zed!

Újra vásárolnál? Ezek a boltok nyitnak ki vasárnap!

Újra vásárolnál? Ezek a boltok nyitnak ki vasárnap!

Egy üz­let­lánc egy­ál­ta­lán nem nyit ki, két másik pedig összes üz­le­té­ben várja a ve­vő­ket. A többi ve­gyes képet mutat.

Egy üz­let­lánc egy­ál­ta­lán nem nyit ki, két másik pedig összes üz­le­té­ben várja a ve­vő­ket. A többi ve­gyes képet mutat.

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Fi­gyelj, hogy mit te­szel a csa­lád elé.

Fi­gyelj oda, hogy mit te­szel a csa­ládi asz­talra. A cím­ké­ből derül ki, hogy ma­ni­pu­lál­ták-e az élel­mi­szert.

Rettegünk a hosszú hétvégétől! Őrült vásárlásba kezdtek a magyarok!

Rettegünk a hosszú hétvégétől! Őrült vásárlásba kezdtek a magyarok!

Meg­szál­lott vá­sár­lók ro­han­ták meg a fő­vá­rosi hi­pe­re­ket pén­tek dél­után.

Kí­gyózó sorok, ros­ka­dá­sig pa­kolt ko­sa­rak és meg­szál­lott vá­sár­lók jel­le­mez­ték a fő­vá­rosi hi­pe­re­ket pén­tek dél­után. Az em­be­rek olyan két­ség­be­eset­ten ro­han­ták meg a bol­to­kat, mintha csak a jég­kor­szakra, vagy a vi­lág­vé­gére ké­szül­né­nek.

Napi röhej: tiltólistával fogadják a vevőket egy 8. kerületi boltban - fotó

Napi röhej: tiltólistával fogadják a vevőket egy 8. kerületi boltban - fotó

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon kez­dett el ke­rin­geni az a fotó, amely egy fő­vá­rosi kö­zért­ben ké­szült.

Te vennél lejárt élelmiszert? A dánok viszik, mint a cukrot!

Te vennél lejárt élelmiszert? A dánok viszik, mint a cukrot!

Egy új kez­de­mé­nye­zés nyo­mán Dá­ni­á­ban meg­nyíl­tak az első, le­járt élel­mi­sze­re­ket árú­sító üz­le­tek. A si­ke­rén még az öt­let­gaz­dák is meg­le­pőd­tek.

Egy új kez­de­mé­nye­zés nyo­mán Dá­ni­á­ban meg­nyíl­tak az első, le­járt élel­mi­sze­re­ket árú­sító üz­le­tek. A si­ke­rén még az öt­let­gaz­dák is meg­le­pőd­tek.

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat.

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat, az elé­ge­det­le­nek már a kö­zös­ségi ol­da­la­kon szit­ko­zód­nak. Úgy tűnik, üdí­tőt egy­előre senki se ke­res­sen Za­már­di­ban.