CÍMKE: 'bolt'

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá.

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá.

Csak a boltba tért be a gyanútlan nő, orálozás lett a vége

Csak a boltba tért be a gyanútlan nő, orálozás lett a vége

A nő meg­alázó dol­go­kon ment ke­resz­tül, mire végül ki­sza­ba­dult a bolt­ból. Az eladó nem ússza meg könnyen!

A nő meg­alázó dol­go­kon ment ke­resz­tül, mire végül ki­sza­ba­dult a bolt­ból. Az eladó nem ússza meg könnyen!

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

Nyil­vá­nos gard­rób­vá­sá­ron sza­ba­dul meg a már meg­unt hol­mi­ja­i­tól.

A sző­ke­ség úgy dön­tött, nyil­vá­nos gard­rób­vá­sá­ron sza­ba­dul meg a már meg­unt hol­mi­ja­i­tól.

Pénzhamisító bűnbandától rettegnek a boltosok

Pénzhamisító bűnbandától rettegnek a boltosok

Hol­ly­woodi je­le­net ját­szó­dott le.

Hol­ly­woodi je­le­net ját­szó­dott le egy nyír­lö­vői bolt­ban: pénz­ha­mi­sító párt buk­ta­tott le egy ke­res­kedő. Az eladó ag­gó­dik, ne­hogy bosszút áll­ja­nak rajta.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

El­ké­pesztő sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve.

El­ké­pesztő sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig.

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt.

Az üz­let­asszony bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt a Fa­ce­boo­kon.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Arról teg­nap a Ri­post is be­szá­molt, hogy egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat. Az új sza­bály­mó­do­sí­tás sze­rint nem tud­ják majd át­verni a vá­sár­ló­kat.

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Bunkó volt az eladó? Kérd ki a panaszkönyvet!

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, írj a Vá­sár­lók köny­vébe.

Ha nem vagy elé­ge­dett egy vá­sá­rolt ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal vagy a ki­szol­gáló sze­mély­zet­tel, pa­na­szo­dat be­ír­ha­tod a Vá­sár­lók köny­vébe.

Itt a bizonyíték: ebben az üzletben vásárolt a Teréz körúti robbantó!

Itt a bizonyíték: ebben az üzletben vásárolt a Teréz körúti robbantó!

Egy bolt­ban lát­ták a me­rény­let előtt.

Újabb fény­kép- és ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket tett közzé a Köz­ponti Nyo­mozó Főügyész­ség a fel­té­te­le­zett Teréz kör­úti rob­ban­tó­ról.

Botrány: Rendszeresen verik át a vásárlókat egy budapesti boltban!

Botrány: Rendszeresen verik át a vásárlókat egy budapesti boltban!

Van, ami­kor csak pár száz fo­rint­tal, de néha akár több ezer­rel is ké­pe­sek át­vágni a ve­vő­ket egy rá­kos­ke­reszt­úri üz­let­ben.

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Tönkrement? Vidd vissza, kötelesek megcsinálni!

Tönkrement? Vidd vissza a boltba, kötelesek megcsinálni!

Most vet­ted a toll­tar­tót, de máris el­sza­kadt? Kö­te­le­sek ki­cse­rélni, még ha csak pár száz fo­rintba ke­rült is...

Még akkor is van­nak jo­gaid, ha a pár száz fo­rin­tos tan­szer ment tönkre... Né­hány do­logra azon­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy tény­leg vissza­sze­rezd a pén­zed!

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Az igazi varázslók fellázadtak a Harry Potter rajongók ellen

Ki­til­totta a Harry Pot­ter-ra­jon­gó­kat a bolt­já­ból egy bo­szor­kány­kel­lé­kes, mert ront­ják az üz­le­tét.

Ki­til­totta a Harry Pot­ter-ra­jon­gó­kat a bolt­já­ból egy bo­szor­kány­kel­lé­kes, mert ront­ják az üz­le­tét.

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Két agyonlőtt tini holttestét találták meg egy bolt mögött

Egy lányt és egy fiút lőt­tek fejbe egy élel­mi­szer­bolt mö­gött Geor­giá­ban. A gyil­kost egy ben­zin­kú­ton kap­ták el.

Újra vásárolnál? Ezek a boltok nyitnak ki vasárnap!

Újra vásárolnál? Ezek a boltok nyitnak ki vasárnap!

Egy üz­let­lánc egy­ál­ta­lán nem nyit ki.

Egy üz­let­lánc egy­ál­ta­lán nem nyit ki, két másik pedig összes üz­le­té­ben várja a ve­vő­ket. A többi ve­gyes képet mutat.

Te vennél lejárt élelmiszert? A dánok viszik, mint a cukrot!

Te vennél lejárt élelmiszert? A dánok viszik, mint a cukrot!

Egy új kez­de­mé­nye­zés nyo­mán Dá­ni­á­ban meg­nyíl­tak az első, le­járt élel­mi­sze­re­ket árú­sító üz­le­tek.

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Letolja a génmódosított kaját az EU a torkodon!

Fi­gyelj oda, mit te­szel a csa­ládi asz­talra. A cím­ké­ből derül ki, hogy ma­ni­pu­lál­ták-e az élel­mi­szert.

Napi röhej: tiltólistával fogadják a vevőket egy 8. kerületi boltban - fotó

Napi röhej: tiltólistával fogadják a vevőket egy 8. kerületi boltban - fotó

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon kez­dett el ke­rin­geni az a fotó, amely egy fő­vá­rosi kö­zért­ben ké­szült.

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat.

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat, az elé­ge­det­le­nek már a kö­zös­ségi ol­da­la­kon szit­ko­zód­nak.