CÍMKE: 'beszéd'

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg.

Így még sosem látták az amerikai elnököt viselkedni

Így még sosem látták az amerikai elnököt viselkedni

Vissza­fo­gott, fe­gyel­me­zett, együtt érző! Do­nald Trum­pot rit­kán szok­ták ilyen jel­zők­kel il­letni.

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Weisz Fanni hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni nem­rég arról be­szélt, hogy hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Orbán Viktor: Válasszuk a nemzeti büszkeség jövőjét!

Orbán Viktor: Válasszuk a nemzeti büszkeség jövőjét!

A mi­nisz­ter­el­nök a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt össze­fog­laló vi­deót az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség­ről.

A mi­nisz­ter­el­nök a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt össze­fog­laló vi­deót az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség­ről.

Orbán Viktor: Magyarországnak világszínvonalú munkásai vannak

Orbán Viktor: Magyarországnak világszínvonalú munkásai vannak

Eu­rópa ki­váló szak­em­be­rek kép­zé­sé­vel dol­goz­hatja le ver­seny­hát­rá­nyát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Friss hír ér­ke­zett a szí­nész­ről.

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Összeomlott a család, rettenetes dolog történt a temetésen

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt."

Volt, aki fel is ki­ál­tott a le­gen­dás éne­kesnő bú­csúz­ta­tá­sán. "A be­széd na­gyon, na­gyon íz­lés­te­len volt. 50 per­cig be­szélt, még­sem si­ke­rült tisz­tes­sé­ge­sen meg­em­lé­kez­nie róla."

Csúnya balesetet szenvedett Kerényi Miklós Máté

Csúnya balesetet szenvedett Kerényi Miklós Máté

Nem gyó­gyult meg tel­je­sen.

A nép­szerű szí­nész ma is vi­seli az egy­kori, szá­ját ért bal­eset kö­vet­kez­mé­nyeit. Bár a hely­zet jobb, mint volt, nem gyó­gyult meg tel­je­sen.

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Egyre több do­logra derül fény.

Ahogy kö­ze­le­dik az es­küvő idő­pontja, egyre több do­logra derül fény a szer­tar­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Ér­zel­mes be­széd­del tett sze­rel­mé­ről ta­nú­bi­zony­sá­got.

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon ér­zel­mes és szen­ve­dé­lyes be­széd­del tett sze­rel­mé­ről ta­nú­bi­zony­sá­got.

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Ta­valy áp­ri­lis­ban ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust a szí­nész.

Ta­valy áp­ri­lis­ban ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust a szí­nész. Hosszú ideig be­szélni sem tu­dott, a moz­gá­sá­val is nagy gon­dok vol­tak!

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Egy­más után ve­szíti el ba­rá­tait a le­gen­dás éne­kes, amit egyre ne­he­zeb­ben visel.

Egy­más után ve­szíti el ba­rá­tait a le­gen­dás éne­kes, amit egyre ne­he­zeb­ben visel.

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

Erre senki nem szá­mí­tott! A szí­nész egy éve ka­pott agyi in­fark­tust, és még fel sem épült, de már újra mun­kába áll!

Újra beszélni és énekelni tanítják Kulka Jánost!

Újra beszélni és énekelni tanítják Kulka Jánost!

A re­ha­bi­li­tá­ció na­gyon jól halad!

A hírek sze­rint a Kos­suth-díjas mű­vész re­ha­bi­li­tá­ci­ója na­gyon jól halad! Moz­gás­te­ra­pe­u­tája öröm­mel me­sélt a Ri­post­nak a gyó­gyu­lás fo­lya­ma­tá­ról.

Szuperkeményre izgatja a férfit, ha ezt mondod neki szex előtt

Szuperkeményre izgatja a férfit, ha ezt mondod neki szex előtt

Ahhoz, hogy fe­lejt­he­tet­le­nül tüzes él­mény­ben le­gyen ré­sze­tek, meg kell ala­poz­no­tok a han­gu­la­tot.

Egy új találmány: embernyelven beszélnek a macskák

Egy új találmány: embernyelven beszélnek a macskák!

Segít az új nyak­örv.

Egy új ame­ri­kai ta­lál­mány­nak kö­szön­he­tően a gaz­dik mos­tan­tól szó sze­rint meg­ért­he­tik, mit mond a ci­cá­juk.

Clinton már csak összegömbölyödni akart

Clinton már csak összegömbölyödni akart

Ve­re­sége el­is­me­rése óta most elő­ször lé­pett a nyil­vá­nos­ság elé Hil­lary Clin­ton - nincs túl jó bőr­ben...

Múlt heti ve­re­sége el­is­me­rése óta most elő­ször lé­pett a nyil­vá­nos­ság elé Hil­lary Clin­ton - nincs túl jó bőr­ben...

Legyél végre rossz kislány és őrjítő lesz
a szex!

Legyél végre rossz kislány! Suttogj mocskos szavakat
a fülébe, és őrjítő lesz a szex!

Ettől lesz iga­zán ér­zéki az együtt­lét!

Itt az ideje, hogy végre elő­va­rá­zsold a hun­cu­tab­bik éned!

Ezt üzeni Kulkának az agyi infarktuson átesett Bódi Margó!

Ezt üzeni Kulkának az agyi infarktuson átesett Bódi Margó!

Az éne­kesnő és a szí­nész sors­tár­sak.

Mind­ket­te­jü­ket ugyanaz a sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról! Margó pár jó ta­náccsal szol­gál Kul­ká­nak a mi­ha­ma­rabbi gyó­gyu­lás­hoz!

Itt a bizonyíték! Agyműtétje óta újra megtanult beszélni Kozso!

Itt a bizonyíték! Agyműtétje óta újra megtanult beszélni Kozso!

Az Ámok­fu­tók éne­kese alig egy éve esett át a ko­moly ope­rá­ción.

Az Ámok­fu­tók éne­kese alig egy éve esett át a ko­moly ope­rá­ción.