CÍMKE: 'befektetés'

Szijjártó: A szankciók ellen vagyunk

Szijjártó: A szankciók ellen vagyunk

Bu­da­pest ér­de­kelt a minél sza­ba­dabb glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem­ben, és abban, hogy kínai vál­la­la­tok be­fek­tes­se­nek az or­szág­ban.

Hajmeresztő, mit művelt Cristiano Ronaldo a vagyonával

Hajmeresztő, mit művelt Cristiano Ronaldo a vagyonával

25 mil­lió eurót fek­te­tett be egy új, nagy­sza­bású mad­ridi vál­lal­ko­zásba.

FRISS HÍREK

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

Szij­jártó Péter meg­fo­gal­mazta a lé­nye­get! Új mun­ka­he­lye­ket te­rem­te­nek!

Szij­jártó Péter: az új vál­la­lat­cso­port sok mun­ka­he­lyet te­remt!

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Újra meg­pró­bálja le­győzni a vas­ször­nyet a Ninja War­rior ta­va­lyi leg­jobbja. Máté ta­valy nem tu­dott vé­gig­menni.

Újra meg­pró­bálja le­győzni a vas­ször­nyet a Ninja War­rior ta­va­lyi leg­jobbja.

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get.

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get. Nagy árat fi­zet­tek, de most ki­de­rült, hogy meg­érte. Ka­ma­tos­tul meg­té­rül a sok be­fek­te­tett pénz és ener­gia.

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét.

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Leg­­­be­­­lül már min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné a ha­tal­mas össze­get.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Nem csak a köl­te­ke­zés a meg­ol­dás...

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Pén­te­ken húz­zák a nye­rő­szá­mo­kat.

Óri­ási a tét, pén­te­ken húz­zák az Eu­roJack­pot nye­rő­szá­mait. Mil­li­ár­dos is le­hetsz, ha jól tip­pelsz! Azon­ban nem mind­egy, mit kez­desz utána az összeg­gel; sokan hó­na­pok alatt el­vesz­tik a lot­tó­nye­re­ményt.

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, így már 41 mil­lió euró a tét.

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, így ezen a héten 41 mil­lió euró a tét.

Fektessen be felelősen!

Fektessen be felelősen!

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Itt az út­mu­ta­tás.

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Itt az út­mu­ta­tás.

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Nem csak lot­tó­nyer­te­sek­nek!

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy pénz­ügyek­ben ké­pezze magát. Hogy miért?

Kíváncsi a jövő Budapestjére? Megmutatjuk, milyen ingatlanfejlesztések alakítják a városképet!

Kíváncsi a jövő Budapestjére? Megmutatjuk, milyen ikonikus ingatlanfejlesztések alakítják a városképet!

Ver­seny­ké­pes or­szág si­ke­res fő­vá­ro­sa­ként mu­tat­ko­zott be Bu­da­pest a kon­ti­nens leg­na­gyobb in­gat­la­nos ese­mé­nyén.

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal a be­fek­te­tés lesz. Azon­ban ehhez nem elég csak ta­lá­lomra ki­vá­lasz­tani, mibe fek­tet be az ember. A rossz dön­té­sek ha­tá­sára...

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Talán ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni na­gyobb össze­ge­ket...

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Né­hány hasz­nos ta­nács profik­tól...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de...

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni! Szak­ér­tőnk el­mondja, sze­rinte mi a leg­jobb dön­tés...

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne.

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne.

Te mit tennél, ha nyernél az ötöslottón? A szakértő szerint ezt kellene...

Te mit tennél, ha nyernél az ötöslottón? A szakértő szerint ezt kellene...

Her­nádi Ist­ván pénz­ügyi ta­nács­adó osztja meg Ma­ni­mé­ker ro­va­tunk ol­va­só­i­val ta­ná­csait...

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Az egy­mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés­nek kö­szön­he­tően meg­újul Mecs­ke­ol­dal.

Az egy­mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés­nek kö­szön­he­tően a zsú­folt vá­ros­rész­ben több utca új bur­ko­la­tot kap, szé­le­sed­nek az át­eresz­tő­pon­tok és 500 méter hosszú új út­sza­kasz jön létre.

Maniméker: Nyertél a lottón? Eláruljuk, melyik a legjobb befektetés!

Maniméker: Nyertél a lottón? Eláruljuk, melyik a legjobb befektetés!

Jó, ha tudod, ho­gyan ér­he­ted el a leg­na­gyobb ho­za­mot...

Ren­ge­teg do­logra kell fi­gyel­ned. Rá­adá­sul jobb ha tudod, ho­gyan ér­he­ted el a leg­na­gyobb ho­za­mot...

Nyertél a lottón? Erre kell ügyelned, hogy maradjon is belőle!

Nyertél a lottón? Erre kell ügyelned, hogy maradjon is belőle!

Aki meg­nyeri a lot­tó­ötöst, annak ér­de­mes vár­nia pár napot, mi­előtt köl­te­kezni kez­dene. Az első idő­ben szinte min­denki ér­zelmi ala­pon hoz dön­té­se­ket...

Ne kockáztass! Így fektesd be a pénzedet adómentesen!

Ne kockáztass! Így fektesd be a pénzedet adómentesen!

Ha nyer­tél a lot­tón, vagy örö­köl­tél és nem sze­ret­néd pil­la­na­tok alatt fel­élni, akkor ügye­sen for­gatva meg­több­szö­röz­he­ted.

Maniméker: Sok pénzt nyertél? Meg is tartanád? Készíts tervet!

Maniméker: Sok pénzt nyertél? Meg is tartanád? Készíts tervet!

A lot­tó­nyer­te­sek elő­ször azt sem tud­ják mit kezd­je­nek a...

A lot­tó­nyer­te­se­ket ál­ta­lá­ban vá­rat­la­nul éri a nagy nye­re­mény. Elő­ször azt sem tud­ják mit kezd­je­nek a nya­kukba sza­kadt pénz­zel, így könnyen elő­for­dul­hat, hogy mire észbe kap­ná­nak, már nincs be­lőle...

Aranyat érő LEGO! - Te is nézz körül otthon!

Aranyat érő LEGO! - Te is nézz körül otthon!

A LEGO-n töb­bet ka­szálsz mint az arany­ru­dacs­kán, már a tőzs­de­cá­pák is vá­sá­rol­ják.

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayern Münchent

Mellényzsebből megveheti sztárja a Bayernt

Nagy­vál­lal­kozó lesz a vi­lág­baj­nok fo­cista. Annyi lesz a pénze, hogy abból akár a saját klub­jára is futná.

Van 900 milliód? Fektesd be Mayweather verdájába!

Van 900 milliód? Fektesd be Mayweather verdájába!

Fél év alatt alig hasz­nálta, de egy va­gyont ke­res­het ritka sport­ko­csi­ján a boksz­ki­rály.

Eljött az új aranykorszak! l

Eljött az új aranykorszak!

Soros György is újab­ban arany­bá­nyákba fek­teti a pén­zét.

A Bank of Ame­rica elem­zői és a német "crash pró­féta", Max Otte is arany­vé­telre buz­dít. Soros György is arany­bá­nyákba fek­teti a pén­zét.