CÍMKE: 'apaság'

Ambrus Attila: szinte csak fényképről látom a lányomat

Ambrus Attila: szinte csak fényképről látom a lányomat

Me­gál­lás nél­kül dol­go­zik a Visz­kis. Emi­att pedig elég kevés ideje marad a csa­lád­jára.

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nésznő bur­kolt meg­jegy­zése biz­to­san nem esett jól kisfia édes­ap­já­nak.

FRISS HÍREK

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Meg­ható hírt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val: meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Meg­ható hírt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val: meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

A fi­a­tal apuka pár nap­pal kisfia szü­le­tése után már Hol­lan­di­ába uta­zott.

A fi­a­tal apuka pár nap­pal kisfia szü­le­tése után már Hol­lan­di­ába uta­zott.

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Nagy az öröm a csa­lád­ban.

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

Óriási örömhír, megszületett a népszerű magyar énekes első gyermeke

Óriási örömhír, megszületett a népszerű magyar énekes első gyermeke

Fe­le­sé­gé­vel na­gyon rég­óta vágy­tak már egy kis­ba­bára.

Fe­le­sé­gé­vel na­gyon rég­óta vágy­tak már egy kis­ba­bára.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Ki­de­rült, mikor ba­báz­hat a szí­nész.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Óriási örömhír, ennél boldogabb már nem is lehetne a magyar focista

Gu­lá­csi Péter szom­ba­ton győz­tes csa­pat tagja volt a német baj­nok­ság­ban, de még csak ez­után jött a java.

Új életet kezd a drogbotrány után Curtis: Apa lesz!

Új életet kezd a drogbotrány után Curtis: Apa lesz!

Ezzel va­lóra válik leg­na­gyobb álma, és a kicsi ked­véért iga­zán meg­éri vál­toz­tatni az élet­vi­te­lén.

Ezzel va­lóra válik leg­na­gyobb álma, és a kicsi ked­véért iga­zán meg­éri vál­toz­tatni az élet­vi­te­lén.

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

A ma­gyar csa­tár a szo­kott­nál iz­ga­tot­tabb az ün­ne­pen, mivel ha­ma­ro­san há­rom­szo­ros apuka lesz. A babát feb­ru­árra vár­ják.

Világgá kürtölték a nagy hírt: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Világgá kürtölték a nagy hírt: még az idén négyszeres édesapa lesz az amerikai sztársportoló

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján je­len­tette be a nagy hírt.

Az ame­ri­kai ko­sár­lab­da­sztár, az olim­piai baj­nok Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a nagy hír­rel a ra­jon­góit. Már a csöpp­ség nemét is lehet tudni.

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére.

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére. Hor­do­zó­ken­dő­ben fo­tóz­ko­dott.

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett.

Apa lesz Bódi Csabi: kiderült a szülés időpontja is

Háromszoros apa lesz a magyar sztár, kiderült a szülés időpontja is

Kis­lány ér­ke­zik a csa­ládba.

Bár vá­rat­la­nul érte a hír a csa­lá­dot, nagy az öröm: kis­lány ér­ke­zik a csa­ládba. Jeles napon szü­let­het meg a csöpp­ség.

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Pár hónap múlva édes­apa lesz Amb­rus At­tila, ám a Visz­kis azt el­ha­tá­rozta, hogy a csa­lád­já­nak nem mu­tatja meg a gyer­me­két...

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Ezért jó, ha egy férfinek 35 év alatt születik gyereke

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg olyan gyor­san, mint a nőké, az apuka élet­kora sem mind­egy.

Bár a férfiak bio­ló­giai órája nem ke­tyeg úgy, mint a nőké, a gyer­mek­vál­la­lás szem­pont­já­ból az apuka élet­kora sem mind­egy.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl, de ma­nap­ság sincs ott­hon az on­line kü­tyük for­ga­ta­gá­ban.

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl, de ma­nap­ság sincs ott­hon az on­line kü­tyük for­ga­ta­gá­ban.

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

El­ol­vad­tunk!

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a tör­tén­te­ket.

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

Ismeretlen nő kopogott a sztárnál: a sármos színész gyerekével terhes

Ismeretlen nő kopogott a sztárnál: a sármos színész gyerekével terhes

A 49 éves ame­ri­kai szí­nész immár har­mad­szor lesz apa, mi­u­tán be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy tény­leg ő nem­zette a ki­csit.

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett a magyar sztár

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét.

Nacsa Oli­vér el­árulta, 2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Sőt, úgy ké­szül, hogy akkor már a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Elképesztő ok miatt rángathatják bíróság elé az ismert focistát

Elképesztő ok miatt rángathatják bíróság elé az ismert focistát

A gyanú sze­rint Saido Be­ra­hi­nó­nak két hó­na­pon belül három anya szült egy-egy gye­re­ket. A fut­bal­lista azt ál­lítja, vissza akar­nak élni a ne­vé­vel.

A gyanú sze­rint Saido Be­ra­hi­nó­nak két hó­na­pon belül három anya szült egy-egy gye­re­ket. A fut­bal­lista azt ál­lítja, vissza akar­nak élni a ne­vé­vel.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Bé­ra­nya adott éle­tet a ba­bá­nak.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Itt az első kép A Pál utcai fiúk sztárjának lányáról

Meg­mu­tatta kis­lá­nyát Wun­der­lich Jó­zsef! Szí­nésznő ked­vese, Bach Kata au­gusz­tus ele­jén hozta vi­lágra kis­lá­nyu­kat, aki a Júlia nevet kapta.

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Az éne­kes­nek a hét­vé­gén meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, Pál Panna Róza.

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Meg­szü­le­tett első gyer­meke, Na­ta­niel.

Meg­szü­le­tett Ta­báni Ist­ván első gyer­meke, Na­ta­niel. Az éne­kes a kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is vál­lalná...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len az, amire az ő ko­rá­ban csak ke­ve­sen gon­dol­nak.

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

Ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz.

A 27 éves éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

Meglepetés, elárulta születendő gyermeke nemét Rácz Gergő

Meglepetés, elárulta születendő gyermeke nemét Rácz Gergő

Két hete je­len­tette be a nagy öröm­hírt, hogy apai örö­mök elé néz. Most már a kicsi nemét is tud­ják.

Két hete je­len­tette be a nagy öröm­hírt, hogy apai örö­mök elé néz. Most már a kicsi nemét is tud­ják.

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

A rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

A rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ha­ma­ro­san apa lesz.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz.

Alekosz dühöng, rosszul bántak vele a hivatalban!

Íme, a fejlemények, nem halad az örökbefogadással Alekosz!

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket.

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket. Ám a baba nem ter­mé­sze­tes úton, hanem adop­tá­lás útján ke­rülne hoz­zá­juk.

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Gönczi Gábor él­vezi az apa­ság min­den per­cét, és ami­óta csa­ládja van, a hús­vét is más ér­tel­met nyert.

Gönczi Gábor él­vezi az apa­ság min­den per­cét, és ami­óta csa­ládja van, a hús­vét is más ér­tel­met nyert. Mivel a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője hét­köz­ben nem tud elég időt töl­teni pár­já­val és a las­san más­fél Áron­nal, ilyen­kor hár­mas­ban el­utaz­nak. A hír­adós bár imádja mun­ká­ját, alig várja, hogy ha­za­ér­jen csa­lád­já­hoz.

Gyomorforgató, ezt tette 4 éves lányával ez az apa

Gyomorforgató, ezt tette 4 éves lányával ez az apa

A férfi 60 év bör­tönt ka­pott a ször­nyű tet­téért. Az édes­anya sem­mit sem tu­dott a férfi cse­le­ke­de­té­ről.

Az édes­anya meg­döb­bent, hi­szen sem­mit sem tu­dott a férfi cse­le­ke­de­té­ről. A apa 60 év bör­tönt ka­pott a ször­nyű tet­téért.

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat, kép­te­le­nek be­telni vele.

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Tabáni István

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Tabáni István

A há­zas­pár a Ri­post­tal ki­vé­telt tett, és el­árult né­hány apró rész­le­tet.

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Bol­do­gabb, mint va­laha!

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb, mint va­laha, hi­szen a na­pok­ban vi­lágra jött kisfia, Kevin.

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

Szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám je­len­leg még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

Szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám most még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Apaságáról vallott Nagy Feró

Apaságáról vallott Nagy Feró

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait.

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait, ma pedig uno­kája miatt siet haza Nagy Feró.

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

A rap­per el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót osz­tott meg a csa­ládi éle­tük­ről, ilyen­kor ke­nyérre lehet őt kenni!

A rap­per el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót osz­tott meg a csa­ládi éle­tük­ről, ilyen­kor ke­nyérre lehet őt kenni!

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek.

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek.

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

Imád a csa­lád­já­val lenni.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Ötödik alkalommal lesz apa a nők álompasija

Na­gyon ráér­zett az apa­ságra.

Hugh Grant na­gyon ráér­zett az apa­ságra, hat év alatt már az ötö­dik gye­re­ket hozta össze. Bár a mos­tani ba­ba­vá­rást hi­va­ta­lo­san még nem je­len­tet­ték be.

Gólyahír, 47 évesen lesz nagypapa a magyar válogatott korábbi sztárja

Gólyahír, 47 évesen lesz nagypapa a magyar válogatott korábbi sztárja

Áp­ri­lis­ban ját­szotta utolsó mér­kő­zé­sét Ka­tar­ban.

Áp­ri­lis­ban ját­szotta utolsó mér­kő­zé­sét Ka­tar­ban. Veszp­rém­ben kez­dett dol­gozni.

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről a Mi­csoda Nők!-ben.

Felfoghatatlan dolgot tett a kislányával egy zalai férfi

Felfoghatatlan dolgot tett a kislányával egy zalai férfi

A férfi sze­xu­á­li­san von­zó­dott hozzá.

A férfi sze­xu­á­li­san von­zó­dott a ko­rábbi élet­társi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gye­re­ké­hez.

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba.

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba, de a ra­jon­gók egy­előre nem tud­hat­ják a nemét.

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült.

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült. A tévés a mun­kája során hoz­zá­szo­kott a reflek­tor­fény­hez, ugyan­ak­kor úgy tűnik, egy csep­pet sem bánta, hogy ez­út­tal nem ő sze­re­pelt a kö­zép­pont­ban.

Megható, Kárász Zénó kisfia az inkubátorban megfogta apukája kezét

Megható, Kárász Zénó kisfia az inkubátorban megfogta apukája kezét

A szí­nész szá­mára örökre em­lé­ke­ze­tes marad a fia szü­le­té­sé­nek napja.

A szí­nész szá­mára örökre em­lé­ke­ze­tes marad a fia szü­le­té­sé­nek napja, me­lyet vé­gig­zo­ko­gott.

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Meglepő vallomást tett Majka

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

Meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

Fiatalabb színésznőért hagyta el jegyesét a világhírű magyar rendező

Fiatalabb színésznőért hagyta el jegyesét a világhírű magyar rendező

A múlt héten el­hunyt Makk Ká­roly­nak nem­csak mun­kás­sága, sze­relmi élete is ka­lan­dos volt.

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Jön a kö­vet­kező kis­baba!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Döbbenet, csupán napi egy órát foglalkozik a lányával Berki Krisztián!

Döbbenet, csupán napi egy órát foglalkozik a lányával Berki Krisztián!

Úgy gon­dolja, nem mi­nő­ségi idő az apa-lánya kap­cso­lat szem­pont­já­ból, ami­kor Pa­mela is jelen van.

Caramel elszólta magát: Jöhet a második baba

Caramel elszólta magát: Jöhet a második baba

Az éne­kes 3 éves lánya, Szofi már kö­ve­teli a kis­test­vért. Mikor örül­he­tünk a gó­lya­hír­nek?

Az éne­kes 3 éves lánya, Szofi már kö­ve­teli a kis­test­vért. Mikor örül­he­tünk a gó­lya­hír­nek?

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Az Edda Művek do­bosa egy évvel ez­előtt ke­ve­re­dett ka­landba egy fi­a­tal ko­reo­grá­fus­sal.

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Nagy az öröm a Greut­her Fürth csa­pa­tá­nál. Pin­tér Ádám­nak kis­lá­nya szü­le­tett egy bu­da­pesti ma­gán­kli­ni­kán.

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Ő az, akivel nem tud betelni a TV2 sztárja

Ő az, akivel nem tud betelni a TV2 sztárja

Első pil­la­nat­tól kü­lön­le­ges kap­cso­lat van Gönczi Gábor és kisfia kö­zött.

Már az első pil­la­nat­tól kü­lön­le­ges kap­cso­lat van Gönczi Gábor és hét hó­na­pos kisfia, Áron kö­zött. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője éppen ezért ki­ve­szi a ré­szét a baba kö­rüli te­en­dők­ből.

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Be­szeda Gábor má­sod­jára is apa lett.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende. Imádja az apa­ság min­den pil­la­na­tát.

Elszólta magát Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna róla

Kitálalt Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna róla

A lant­mű­vész sze­relme ki­fe­cse­gett né­hány rész­le­tet.

A sze­rel­me­sek csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül­nek. Éppen a rész­le­tek­ről be­szél­tek, ami­kor a lant­mű­vész sze­relme el­szólta magát.

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

A nép­szerű tévés fi­á­tól el­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

Gólyahír: apa lett a magyar focisztár!

Gólyahír: apa lett a magyar fociválogatott sztárja!

A Fe­renc­vá­ros já­té­kosa még nem tért ma­gá­hoz.

A Fe­renc­vá­ros já­té­ko­sá­nak még nem si­ke­rült ma­gá­hoz tér­nie. Végig bent volt a szü­lés­nél, a párja és gyer­meke is jól van.

Mit csinál legjobb barátja exnejével Leonardo DiCaprio?

Mit csinál legjobb barátja exnejével Leonardo DiCaprio?

Kép­te­len a tar­tós pár­kap­cso­latra, de a szí­nész mégis min­den­nél job­ban vá­gyik arra, hogy apa le­gyen végre.

Kép­te­len a tar­tós pár­kap­cso­latra, de az Oscar-díjas szí­nész mégis min­den­nél job­ban vá­gyik arra, hogy apa le­gyen végre.