CÍMKE: 'afgán'

Így vádaskodik a pesti gíroszozó vécéjében erőszakoló afgán

Így vádaskodik a pesti gíroszozó vécéjében erőszakoló afgán

Öt év le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott volna az afgán férfi, ha el­is­meri a vád­ban fog­lal­ta­kat...

Vérlázító, mit tett az erőszakkal vádolt afgán férfi a tárgyaláson

Vérlázító, mit tett az erőszakkal vádolt afgán férfi a tárgyaláson

A fi­a­tal vád­lot­tat ked­den reg­gel kí­sér­ték be a Fő­vá­rosi Tör­vény­székre.

Az afgán erőszakoló tárgyalásán váratlan dolog történt

Az afgán erőszakoló tárgyalásán váratlan dolog történt

A fi­a­tal vád­lot­tat ked­den reg­gel kí­sér­ték be a Fő­vá­rosi Tör­vény­székre.

A fi­a­tal vád­lot­tat ked­den reg­gel kí­sér­ték be a Fő­vá­rosi Tör­vény­székre.

Egy óriási késsel akart angolokat ölni egy afgán - videó

Egy óriási késsel akart angolokat ölni egy afgán - videó

10 perc alatt három lon­doni hely­szí­nen, három em­ber­től kér­dezte meg a nem­ze­ti­sé­gét az afgán tá­madó. A vád­lott tár­gya­lása most kez­dő­dött.

10 perc alatt három lon­doni hely­szí­nen, három em­ber­től kér­dezte meg a nem­ze­ti­sé­gét az afgán tá­madó. A vád­lott tár­gya­lása most kez­dő­dött.

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

A 16 ezer la­kosú Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki be­is­merte tet­tét.

A 16 ezer la­kosú Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki be­is­merte tet­tét.

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

Ok nélkül szúrta hasba egy villamos utasát az afgán férfi

Az ál­do­zat élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

A 23 éves afgán mig­ránst azzal gya­nú­sít­ják, hogy Kassel­ben ok nél­kül hasba szúrt egy 38 éves férfit.

Vérlázító, mit művelt egy afgán a Keletinél, el is ítélték a férfit

Vérlázító, mit művelt egy afgán a Keletinél, el is ítélték a férfit

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban, jog­erő­sen köz­mun­kára ítélte a bí­ró­ság az afgán mig­ránst.

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban, jog­erő­sen köz­mun­kára ítélte a bí­ró­ság az afgán mig­ránst.

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Óri­ási roham volt az éj­­szaka.

Óri­ási roham volt az éj­­szaka a déli ha­tá­ron, érez­­he­­tően több az or­­szágba il­­le­­gá­­li­­san be­­jutni akaró mig­ráns. Vo­na­ton, ka­mi­o­non és gya­lo­go­san ér­kez­tek.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték annak az afgán férfi­nak az ügyét, aki egy kés­sel meg­szúrt egy másik af­gánt.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

A ha­tár­ren­dé­szek össze­sen 24 férfit kap­tak el a szerb ha­tár­nál.

Már az év első nap­ján ha­tal­mas számú mig­ráns akart át­jutni Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rán. A ha­tár­ren­dé­szek 24 férfit kap­tak el. Egy Szer­bi­á­ból ér­kező te­her­vo­na­ton el­bújva akar­tak az or­szágba jutni.

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Az erőszak elől menekült a táncoló fiú, majd Svédországban erőszakolt

Fura in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got.

Egé­szen szo­kat­lan in­dok­kal ka­pott me­ne­dék­jo­got a své­dek­től a fi­a­tal­em­ber.

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Két hónap után, pén­te­ken végre Bu­da­pestre szál­lít­ják a ször­nyű tett után Auszt­ri­ába me­ne­kült férfit.

Magyar gyerekekkel lakott együtt az erőszakoló afgán

Magyar gyerekekkel lakott együtt az erőszakoló afgán

Ki­tá­lalt a ne­ve­lő­nője.

Fes­tői kör­nye­zet­ben, tel­je­sen in­gyen lak­ha­tott a fóti Gyer­mek­vá­ros­ban Ahmad Bilal Saf­radi, aki­ről meg­ír­tuk: meg­erő­sza­kolt egy ma­gyar lányt.

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Be­le­egye­zett a lány a sze­xu­á­lis ak­tusba!", ál­lítja Ahmad Bilal Saf­radi, aki egy bu­da­pesti bel­vá­rosi gi­ro­szo­zó­ban meg­erő­sza­kolt egy 22 éves lányt.

Be­le­egye­zett a lány a sze­xu­á­lis ak­tusba!", ál­lítja Ahmad Bilal Saf­radi, aki egy bu­da­pesti bel­vá­rosi gi­ro­szo­zó­ban meg­erő­sza­kolt egy 22 éves lé­gi­kí­sérő lányt. Ezt val­lo­mása sze­rint arra ala­pozza, hogy a lány "nem kért pénzt". A musz­lim af­gá­nok pros­ti­tu­ált­nak te­kin­tik a ma­gyar nőket, a ke­resz­té­nye­ket pedig jó­szá­gok­nak.

Kihallgatta a rendőrség a Ripost által felderített koronatanút!

Kihallgatta a rendőrség a Ripost által felderített koronatanút!

Az afgán erő­sza­ko­lót ha­ma­ro­san ki­ad­ják Ma­gyar­or­szág­nak.

Az afgán erő­sza­ko­lót ha­ma­ro­san ki­ad­ják Ma­gyar­or­szág­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok, és a Ri­post által fel­de­rí­tett, szin­tén kül­földi ko­ro­na­ta­nút is utol­érte a rend­őr­ség! La­punk in­for­má­ciói sze­rint szer­dán kora reg­gel a ha­tó­ság ki­hall­gatta a férfit.

Eltűnt a koronatanú
a budapesti migránserőszak ügyében

Eltűnt a koronatanú a budapesti migránserőszak ügyében

A tet­tes meg­van, de a ko­ro­na­tanú el­tűnt!

A tet­tes meg­van, de a ko­ro­na­tanú el­tűnt! El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az afgán férfit.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Auszt­ri­á­ban kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Azt hit­tük, hogy ná­lunk ilyen nem tör­tén­het: egy afgán me­ne­kült meg­erő­sza­kolt egy húsz év kö­rüli ma­gyar lányt.

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

A Pra­ter­st­ern a leg­rosszabb kör­nyék.

Né­hány hó­napja egy 35 fős af­ri­kai ban­dát kap­tak el ugyan­ott, 182 ki­lo­gramm kan­na­bis­szal. A Pra­ter­st­ern a leg­rosszabb kör­nyék.

"Megöl téged, mami!" Az olasz tévésztár életét a kislánya mentette meg

"Megöl téged, mami!" Az olasz tévésztár életét a kislánya mentette meg

Hosszú tőr­rel tá­madt rá a köz­szol­gá­lati te­le­ví­zió mű­sor­ve­ze­tő­jére egy afgán be­ván­dorló.

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

A nemi erőszak után szökni akart Ausztriából, a vonaton kapták el

A nemi erőszak után szökni akart Ausztriából, a vonaton kapták el

Ez­út­tal nem oszt­rák nő az ál­do­zat, habár ez nem csök­kenti a fel­té­te­le­zett afgán bűnös tet­té­nek sú­lyát.

A WC-ben erőszakolta meg a 13 éves kislányt az afgán migráns, ki sem utasítják

A WC-ben erőszakolta meg a 13 éves kislányt az afgán. Nem toloncolják ki...

Mert vá­ran­dós a fe­le­sége és már van gyer­meke is, akik "in­do­ko­lat­la­nul szen­ved­né­nek".

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

A 20 éves férfi elő­ször azzal vé­de­ke­zett, hogy bal­eset tör­tént.

A 20 éves férfi elő­ször azzal vé­de­ke­zett, hogy bal­eset tör­tént.

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza. Ke­gyet­le­nül vég­zett a kis­gye­rek­kel.

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza. Ke­gyet­le­nül vég­zett a kis­gye­rek­kel.

Lelőtték a német vasúton utasokra támadó, fejszés afgán migránst

Lelőtték a német vasúton utasokra támadó, fejszés afgán migránst

Sok­kolta a békés, mit sem sejtő uta­so­kat, ami­kor teg­nap este vá­rat­la­nul rájuk tört egy fi­a­tal férfi, és ka­sza­bolni kezdte őket.

Visszatámadt a trafikban maszturbáló afgán menekült

Visszatámadt a trafikban maszturbáló afgán menekült!

Szer­dán dönt a bí­ró­ság.

Szer­dán dönt a bí­ró­ság a férfi sor­sá­ról. A mig­ráns sze­rint még há­lá­sak is le­he­tünk neki, a bics­kei pol­gár­mes­ter vál­to­zást akar.

Bréking! Kitoloncolják az egyedül érkezett kiskorúakat Svédországból!

Bréking! Kitoloncolják az egyedül érkezett kiskorúakat Svédországból!

Abban a pil­la­nat­ban, amint el­érik a 18. élet­évü­ket, vissza­kül­dik őket.

Vége az au­to­ma­ti­kus le­te­le­pe­dés­nek! Abban a pil­la­nat­ban, amint el­érik a 18. élet­évü­ket, vissza­kül­dik őket. Már, ha si­ke­rül... El­ső­sor­ban az Af­ga­nisz­tán­ból ér­ke­zett fi­a­ta­lo­kat érint a dön­tés.

Gyorsvonattal akartak Bécsbe szökni a migránsok!

Gyorsvonattal akartak Bécsbe szökni a migránsok!

Ta­ta­bá­nyá­nál szál­lí­tot­ták le őket.

A rend­őrök Ta­ta­bá­nyá­nál szed­ték le őket a vo­nat­ról. Je­gyük volt, út­le­ve­lük nem.

Afgán és szír menekültek verekedtek össze Pélmonostoron

Afgán és szír menekültek verekedtek össze Pélmonostoron

A Re­u­ters élő­ké­pén jól lát­szott, ahogy egy száz­fős tár­sa­ság egy­más­nak esik.

Afgán menekült szült Budapesten - Magyar állampolgár lesz a gyerek?

Afgán menekült szült Budapesten - Magyar állampolgár lesz a gyerek?

Nyolc hó­na­pos ter­he­sen vá­gott neki a ve­szé­lyes útnak egy ha­zá­ját el­ha­gyó, ter­hes afgán nő.