POLITIK

Rettegnek a buszokon az anyukák

Rettegnek a buszokon az anyukák

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Most tri­cik­lire csu­kó­dott a BKV-járat aj­taja.

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Meg­vi­selte az édes­apja ha­lála.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Am­nesz­tia a bű­nö­zők­nek? Kor­lá­tok nél­kül be­ván­do­lás?

Am­nesz­tia a bű­nö­zők­nek? Kor­lá­tok nél­kül be­ván­do­lás? Az or­szág, amely­ben már bármi meg­tört­éhet.

Hamarosan jön a kávéhiány!

Hamarosan jön a kávéhiány!

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bi­cá­ból 13 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb lesz.

A mi­nő­ségi bra­zil ara­bi­cá­ból 13 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb lesz.

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Szokatlan jelölések köszönnek vissza az élelmiszer-automatákról

Áp­ri­lis­tól a nem elő­re­cso­ma­golt ter­mé­ke­ket áru­sító élel­mi­szer-au­to­ma­tá­kon is je­lölni kell az al­ler­gén anya­go­kat.

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat.

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat, tíz év után új mód­szer­rel pró­bál­ják meg­ta­lálni a gyer­me­kü­ket.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Az utóbbi he­tek­ben Észak-Korea szinte mást sem csi­nál a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek mel­lett, mint­hogy ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat ren­dez - já­ték­fegy­ver­rel.

Az utóbbi he­tek­ben Észak-Korea szinte mást sem csi­nál a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek mel­lett, mint­hogy ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat ren­dez - já­ték­fegy­ver­rel.

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert.

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert, aki fi­a­tal kora el­le­nére már mil­li­ó­kat csalt ki jó­akaró em­be­rek­ből.

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó

Ha el­fo­gad­ják az új tör­vény­ja­vas­la­to­kat, többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Két kü­lön­böző hely­szí­nen, két férfi holt­tes­tére buk­kan­tak, a rend­őr­ség meg­kezdte a nyo­mo­zást.

Egy amerikai szenátornak végképp elege lett Soros Györgyből

Egy amerikai szenátornak végképp elege lett Soros Györgyből

Sze­rinte Obama Soros kam­pá­nyait az ame­ri­kai nép pén­zé­ből fi­nan­szí­rozta.

Sze­rinte Oba­máék Soros nem­zet­közi kam­pá­nyait az ame­ri­kai adófi­ze­tők pén­zén fi­nan­szí­roz­ták.

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Az ál­lat­men­tők si­et­tek a se­gít­sé­gére.

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el. Ál­lat­men­tők se­gí­te­nek rajta.

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Ezt hozza a hosszú hétvége, kiderült, milyen idő lesz vasárnap!

Vá­rat­lan for­du­lat áll be va­sár­nap, már ami az idő­já­rást il­leti, hi­szen végre eljön a ta­vasz!

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Éneklő rendőrfeleségek lepték el az utcákat

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel szom­ba­ton Pá­rizs ut­cáin a leg­utóbbi ter­ror­tá­ma­dás kap­csán.

Két­száz­nál is több nő vo­nult fel szom­ba­ton Pá­rizs ut­cáin, hogy ezzel is fel­hív­ják a fi­gyel­met arra, mi­lyen ve­szé­lyek­nek te­szik ki ma­gu­kat a rend­őrök, mikor a szél­ső­sé­ges isz­la­miz­mus­sal szem­ben védik a la­ko­so­kat.

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

Meglepő felfedezés: természetes úton tűnhetnek el a műanyagok

Meglepő felfedezés: természetes úton tűnhetnek el a műanyagok

Mű­anyag zacs­kót eszik egy kár­tevő her­nyó.

Mű­anyag zacs­kót eszik egy kár­tevő her­nyó.

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Sikerült-e Soros mesterterve? Sikerült-e kivetni a Nagy Hálót Orbánra?

Nem vé­let­le­nül ment Soros Junc­ker­hez az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­hez. Nem vé­let­le­nül ölel­ték meg egy­mást annyira szo­ro­san...

Ez a meglepetés vár rád a majálison

Ez a meglepetés
vár rád az
idei majálison

A hús­véti négy­na­pos hét­vége után újabb há­rom­na­pos la­zí­tás kö­vet­ke­zik.

Sze­ren­csénk van, mert hét­főre esik május 1., így a hús­véti négy­na­pos hét­vége után most újabb há­rom­na­pos la­zí­tás kö­vet­ke­zik.

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Az anya három éven át élt Szí­ri­á­ban.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Brüsszel beindult: átrajzolnák az országhatárokat!

Brüsszel beindult: átrajzolnák az országhatárokat!

Meg­döb­bentő öt­let­tel áll­tak elő!

Meg­döb­bentő öt­let­tel állt elő né­hány EU-s ve­zető: egye­sí­te­nék Ír­or­szá­got a brit tag­ál­lam Észak-Ír­or­szág­gal!

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Hivatalos: bejelentette a NASA, amire nagyon rég vártunk!

Do­nald Trump erő­tel­jes nyo­más­gya­kor­lása is kel­lett ahhoz, hogy meg­hozza dön­té­sét a NASA.

Do­nald Trump erő­tel­jes nyo­más­gya­kor­lása is kel­lett ahhoz, hogy meg­hozza dön­té­sét a NASA.

Láblevágással fenyegetik a magyar nyugdíjasokat!

Láblevágással fenyegetik a magyar nyugdíjasokat!

Le­buk­tatta a Ri­post a bűn­ban­dát!

Le­buk­tatta a Ri­post a bűn­ban­dát! A rend­őr­ség­nek is sze­met szúr­tak a csa­lók, akik or­szág­szerte nyug­dí­ja­so­kat ver­nek át.

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

A hétvégét elmossa az eső, jönnek az év legnagyobb viharai

Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő.

Erős sze­let és ren­ge­teg esőt hoz a hi­deg­front. Saj­nos még to­vább hűl a le­vegő. Job­ban te­szed, ha a kö­vet­kező na­pok­ban in­kább fedél alatt ma­radsz.

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Viharral támad a hidegfront, elmos minket az eső

Hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Ma ismét ket­té­sza­kad az or­szág, de hét­vé­gére min­den­hol lehűl a le­vegő. De tar­to­gat még kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

Kebabnyárson sütjük meg a hitetleneket!

Kebabnyárson sütjük meg a hitetleneket!

Az olasz rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, aki ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült.

Az olasz rend­őrök hét­főn le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, aki fel­te­he­tően ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült - leg­alábbis erről árul­kod­tak a kö­zös­ségi ol­da­lakra tett be­jegy­zé­sei.

Szívbe markol az alkohol!

Szívbe markol az alkohol!

Nem­csak a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti.

Köz­tu­dott, hogy a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, de hogy a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti, arra most szol­gál­tat­tak bi­zo­nyí­té­kot a szak­em­be­rek. A világ leg­na­gyobb sör­fesz­ti­vál­ján vé­gez­tek ku­ta­tást!

Megdöbbentek az osztrákok a magyar diákbusz miatt

Megdöbbentek az osztrák rendőrök a magyar diákbusz miatt

A kor­mány­műje és a fékje is hibás volt annak a busz­nak, ami­vel egy zug­lói is­kola di­ák­jai Lon­donba in­dul­tak.

A kor­mány­műje és a fékje is hibás volt annak a busz­nak, ami­vel a zug­lói Hu­nyadi János Ál­ta­lá­nos Is­kola nyol­ca­dik év­fo­lya­mos ta­nu­lói Bu­da­pest­ről Lon­donba tar­tot­tak.

Ájultra erőszakolták a nőt a migránsok, élőben közvetítették

Ájultra erőszakolták a nőt a migránsok, élőben közvetítették

Órá­kon át tar­tott a bru­tá­lis tett, a mig­rán­sok azt hit­ték, bár­mit meg­te­het­nek esz­mé­let­len ál­do­za­tuk­kal.

Órá­kon át tar­tott a bru­tá­lis tett, a mig­rán­sok azt hit­ték, bár­mit meg­te­het­nek esz­mé­let­len ál­do­za­tuk­kal.

Politikai háborúba süllyed Németország

Politikai háborúba süllyed Németország

Meg­ug­rott a múlt évben a po­li­ti­kai okok­ból el­kö­ve­tett tá­ma­dá­sok száma.

Drasz­ti­ku­san meg­ug­rott a múlt évben Né­met­or­szág­ban a po­li­ti­kai okok­ból el­kö­ve­tett tá­ma­dá­sok száma: 2016-ban 41500 ilyen ese­tet re­giszt­rál­tak a rend­őrök.

A terroristáknak kedvez a Twitter

A terroristáknak kedvez a Twitter

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak!

Ala­po­san be­tett a brit ter­ror­el­há­rí­tók­nak és a tit­kos­szol­gá­lat­nak a kö­zös­ségi oldal ve­ze­tő­sége: mos­tan­tól nem fé­sül­he­tik át a fe­lü­le­tet ter­ror­cse­lek­ményre fel­hívó be­jegy­zé­sek után ku­tatva.

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse, de ké­sőbb jöhet a széna, zöld­ség és gyü­mölcs.

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

A 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes lány.

Már a 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes kis­lány az in­ter­ne­ten ter­jedő ön­gyil­kos ki­hí­vás "já­ték­ban", ami­kor a di­ák­tár­sai ész­re­vet­ték, hogy vag­dossa magát.

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Kettészakad az ország: rendkívüli hideggel érkezik a front

Sok esőre kell ké­szülni.

Az or­szág két része kö­zött azon­ban óri­ási kü­lönb­sé­gek le­het­nek.

Orbán bekeményített: Megvédem a hazámat

Orbán bekeményített: Megvédem
a hazámat

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Ke­mény, fél­re­ért­he­tet­len mon­da­tok­ban fo­gal­ma­zott.

Malactáppal érlelik a söröket!

Malactáppal érlelik a söröket!

A ma­gya­rok­nak ez is jó? Miért nincs sör­tör­vény?

Azt hi­szik, a ma­gya­rok­nak ez is jó? Mikor ju­tunk el oda, ahova a né­me­tek már öt­száz éve? Mikor lesz ná­lunk olyan sör­tör­vény, mint Né­met­or­szág­ban?

Elképesztő, mit találtak Budapesten, egy 5. emeleti irodaablakban!

Elképesztő, mit találtak Budapesten, egy 5. emeleti irodaablakban!

Pely­hes kis­ka­csák csi­po­gá­sára let­tek fi­gyel­me­sek az eme­leti iroda dol­go­zói.

Pely­hes kis­ka­csák csi­po­gá­sára let­tek fi­gyel­me­sek az eme­leti iroda dol­go­zói.

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Hihetetlen dolog derült ki a magzatokról

Üzen­nek a pe­te­sej­tek.

Egy ma­gyar ku­ta­tó­cso­port sze­rint a be­ül­te­tésre váró meg­ter­mé­ke­nyí­tett pe­te­sej­tek "meg­üze­nik", mennyire élet­ké­pe­sek.

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Most már biztos: Magyar vizsla nélkül jegyesfotózás sincs

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zás!

Kü­lön­le­ges, es­küvő előtti fo­tó­zást ter­ve­zett egy ma­gyar pár: el­vit­ték ku­tyá­ju­kat is, aki­vel már évek óta egy csa­lá­dot al­kot­nak.

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

Ekkor érkezik a brutális hidegfront, elmossa az országot az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban a szél­vi­ha­rok sem kí­mél­nek min­ket.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban a szél­vi­ha­rok sem kí­mél­nek min­ket.

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

Előzetesben a nyugdíjasokat átverő bűnbanda egyik tagja!

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik. A je­len­leg Eger­ben mű­ködő csaló cég ve­ze­tő­jét si­ke­rült le­kap­csolni.

A rend­őr­ség egy­előre tit­ko­ló­zik. A je­len­leg Eger­ben mű­ködő csaló cég ve­ze­tő­jét si­ke­rült le­kap­csolni.

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Kiadták a riasztást: viharos szelet hoz a meleg levegő

Esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell.

Bár kel­le­mes meleg lesz, esőre és szélre saj­nos szá­mí­tani kell. Csü­tör­tö­kön ér­ke­zik a kö­vet­kező hi­deg­front...

Nyitott határokat követelnek az írek

Nyitott határokat követelnek az írek

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág kö­ve­te­lő­zik!

To­vább bo­nyo­ló­dik a Bre­xit-ügy: Ír­or­szág is vé­tó­jog­gal ren­del­ke­zik bi­zo­nyos ke­res­ke­delmi meg­ál­la­po­dá­sok terén - és az ír kül­ügy­mi­nisz­ter je­lezte, hogy élni is fog­nak vele, ha nem ma­rad­nak a nyi­tott ha­tá­rok!

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Alig vár­juk a friss hazai zöld­fé­lé­ket és gyü­möl­csö­ket, hi­szen las­san fél éve job­bára tar­tó­sí­tottra vagy kül­föld­ről szár­ma­zóra fa­nya­lo­dunk.

Alig vár­juk a friss hazai zöld­fé­lé­ket és gyü­möl­csö­ket, hi­szen las­san fél éve job­bára tar­tó­sí­tottra vagy kül­föld­ről szár­ma­zóra fa­nya­lo­dunk. Most ki­de­rült, hogy nem csak az íze miatt jobb a hazai!

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Miért nem nyerhet a második fordulóban Marine Le Pen?

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is.

Nem, nem csak a fran­cia bal­ol­dal össze­fo­gása miatt. Van itt egy másik na­gyon fon­tos szem­pont is.

Mire készül Theresa May?

Mire készül Theresa May?

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere.

A brit mi­nisz­ter­el­nök a meg­le­pe­té­sek em­bere, de már kezd kör­vo­na­la­zódni, mire sze­retné fel­hasz­nálni az eset­le­ges vá­lasz­tási győ­zel­met.

Így támogatják a biciklistákat!

Így támogatják a biciklistákat a II.kerületben!

A bi­cik­lis­ták fény­vissza­verő sza­la­got és müz­li­sze­le­tet kap­tak.

A bi­cik­lis­ták fény­vissza­verő sza­la­got és müz­li­sze­le­tet kap­tak, a pi­ac­nál ke­re­ke­ző­ket pedig in­gye­nes rend­őr­ségi re­giszt­rá­ci­óra és szer­vizre in­vi­tál­ták.

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

A fő­pró­bát hús­vét­kor már meg­tar­tot­ták.

Nem­zet­közi szél­ső­ba­los po­li­ti­kai ro­ham­osz­ta­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik, Ma­gyar­or­szá­got akar­ják le­já­ratni.

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Budapesten kéreget a kórházból eltűnt olasz férfi

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van. Az au­tó­ját pár száz mé­terre ta­lál­ták meg egy hídon.

Négy éve a fe­le­sé­gét lá­to­gatta meg a kór­ház­ban a 45 éves Marco, azóta nem tudni, hol van. Az au­tó­ját pár száz mé­terre ta­lál­ták meg egy hídon. Az el­múlt na­pok­ban vi­szont töb­ben látni vél­ték a ma­gyar fő­vá­ros­ban!

Fémtű a zöldbabban!

Fémtű a zöldbabban

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, ezért elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ke­ket, és foly­tat­juk a nyo­mo­zá­sun­kat. Nem tud­juk, ho­gyan ke­rül­he­tett fémtű a zöld­babba.

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, ezért elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ke­ket, és foly­tat­juk a nyo­mo­zá­sun­kat.

Meghalt a magyar csodagyerek

Meghalt a magyar csodagyerek

A 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben.

Az eu­ró­pai hegy­má­szás fi­a­tal ki­vá­ló­sága, a 12 éves Gu­lá­csi Erik is meg­halt szom­ba­ton a ro­má­niai Re­tyezát-hegy­ség­ben, ami­kor la­vina so­dorta el őket.

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Bukik a Brexit, ha szavaznak a britek?

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült...

Az elő­re­ho­zott brit vá­lasz­tá­sok miatt több kér­dés is fel­me­rült az Egye­sült Ki­rály­ság EU-s ki­lé­pé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Beperelik a WikiLeakset?

Beperelik a WikiLeakset?

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje!

Ko­moly vádak miatt főhet Ju­lian As­sange és tár­sai feje - va­ló­színű, hogy ha­ma­ro­san meg kell je­len­niük a bí­ró­ság előtt.

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Azt hit­ted, vége?

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk. A kö­vet­kező hét is tar­to­gat meg­le­pe­tést.

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Nincs meg­ál­lás: szív­meg­ál­lást okozó kap­szu­lák­kal ti­ze­del­nék a ba­rát­sá­gos há­zi­ál­la­to­kat. Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét!

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét egy fi­a­tal pul­tos­lány, aki hó­na­po­kig dol­go­zott egy kör­úti kocs­má­ban Bu­da­pes­ten.

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Dur­ván lehűl a le­vegő.

Nem­so­kára vissza­tér az esős, sze­les idő, rá­adá­sul a le­vegő is dur­ván lehűl. Me­gint té­lies napok jön­nek...

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet Líbia part­ja­i­nál ta­lál­tak meg.

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet ha­lá­szok ta­lál­tak meg Líbia part­ja­i­nál.

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek.

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk né­hány napra, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Mi­köz­ben a la­ko­sok je­len­tős része éhe­zik, az észak-ko­reai ve­ze­tés rend­sze­rint fé­nyes ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat tart - és per­sze költ­sé­ges ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel bor­zolja a világ ke­dé­lyeit.

Mi­köz­ben a la­ko­sok je­len­tős része éhe­zik, az észak-ko­reai ve­ze­tés rend­sze­rint fé­nyes ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat tart - és per­sze költ­sé­ges ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel bor­zolja a világ ke­dé­lyeit.

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - kon­té­ner­tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a mig­rán­so­kat.

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - kon­té­ner­tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a mig­rán­so­kat.

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Meg­dőlt a or­szá­gos hi­deg­re­kord...

Meg­dőlt a nap­pali or­szá­gos hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön! A Kék­es­te­tőn a leg­me­le­gebb dél­utáni órák­ban mí­nusz 3 Cel­sius-fokos hideg volt...

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

A MOAB sehol sincs ehhez ké­pest...

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna.

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna. Nézd meg, mit mű­vel­tek vele!

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Több mil­lió mig­ráns ér­kez­het!

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el rövid időn belül Eu­ró­pát, ha az Eu­ró­pai Unió nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Egy kom­men­telő sze­rint Mát­ra­há­zá­nál az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

A tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben.

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben.

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Hová lett a ta­vasz? A hónap ele­jén még me­leg­re­kor­dok dől­tek meg, nyá­rias volt az idő, most el­akad­nak a hóban a jár­mű­vek.

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Meg van­nak győ­ződve róla, hogy az Észak-Kó­reai dik­tá­tor őket vette célba az atom­ra­ké­tá­i­val. 1,4 mil­lió la­kos­ról van szó.

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

Barátokat és munkát szeretne az agydaganatból gyógyuló fiú!

Barátokra vágyik az agydaganatból gyógyuló fiú!

Me­den­cé­ben lép­ked a húsz­éves Halas Kál­mán, arcán ha­tal­mas mo­soly. Nagy siker ez annak a fi­a­tal­em­ber­nek, aki ope­rá­ci­ója után alig tu­dott mo­zogni.

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...