POLITIK

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul a ködös reg­ge­lek­től sem sza­ba­du­lunk.

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

A nő már évek óta Bul­gá­ri­á­ban él, és azt mondja, hogy rossz em­lé­ke­ket idéz­nek fel benne a tör­tén­tek.

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, mikor a rend­őr­ség fel­mérte, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe!

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, mikor a rend­őr­ség fel­mérte, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe!

38 év után szabadult az ártatlan férfi

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan.

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki - csak egy vissza­vo­nult nyo­mozó.

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Hiába tud­ták, hogy baj van...

A hely­szí­nen de­rült ki, hogy bár Sz. Zol­tán igaz­ga­tója tudta, hogy nyo­moz­nak a férfi ellen, még egy újabb fel­ada­tot is rá­bí­zott.

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

Al­töt­ting város kli­ni­ká­ján ke­ze­lik a 20 éves Szo­má­li­á­ból ér­ke­zett lányt.

A Né­met­or­szág­ban ta­lál­ható Al­töt­ting város kli­ni­ká­ján ke­ze­lik a 20 éves Szo­má­li­á­ból ér­ke­zett lányt...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Három or­vos­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet. Hiába volt meg az idő­pontja, el kel­lett ha­lasz­tani.

Három or­vos­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet. Hiába volt meg az idő­pontja, el kel­lett ha­lasz­tani.

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Akár 20 évet is kap­hat az, aki 12 éves­nél fi­a­ta­labb gye­re­ke­ket zak­lat sze­xu­á­li­san.

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs- Ély­sées-t.

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd jön.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ma kez­dik a Black Fri­dayt a bol­tok.

Ma kezdi a Black Fri­dayt az áru­há­zak több­sége - de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ér­té­ke­lést!

Elképesztő adatokat kaptunk a hazai szívátültetésekről

Elképesztő adatokat kaptunk a hazai szívátültetésekről

A Vá­ros­ma­jori Szív­kór­ház Eu­rópa él­vo­na­lá­ban van: az évi 50 szív­transz­plan­tá­ci­ó­nál csak Né­met­or­szág­ban csi­nál­nak töb­bet az EU-ban.

A Vá­ros­ma­jori Szív­kór­ház Eu­rópa él­vo­na­lá­ban van: az évi 50 szív­transz­plan­tá­ci­ó­nál csak Né­met­or­szág­ban csi­nál­nak töb­bet az EU-ban.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt. A rab­lót el­fog­ták, a sofőr sok­kos ál­la­potba ke­rült.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst: egy ki­szu­pe­rált bör­tön­ben.

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Több­szö­rö­sét adják a rit­ka­sá­go­kért.

Sok­kal töb­bet ér egy hi­bá­san nyo­mott darab, mint egy hi­bát­la­nul nyom­ta­tott bé­lyeg. Több­szö­rö­sét adják a ritka da­ra­bo­kért a gyűj­tők.

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Megint kamu üzenetekkel bombáznak a Telekomos csalók

Megint kamu üzenetekkel bombáznak a Telekomos csalók

Szám­la­tar­to­zás­ról kül­de­nek ema­ilt, és a na­gyon ha­son­lí­ta­nak az ere­de­ti­ekre.

Szám­la­tar­to­zás­ról kül­de­nek ismét ema­ilt, és a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak az ere­de­ti­ekre.

Ablakon át próbált szökni a bíróság elől a férfi

Ablakon át próbált szökni a bíróság elől a férfi

Hiába a fur­fang, füstbe ment a terv.

A szö­kési kí­sér­let köz­ben azon­ban olyan sze­ren­csét­le­nül má­szott át a mosdó ab­la­kán, hogy el­törte a lábát.

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Ki­de­rült, kik kap­nak ked­vez­ményt.

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

A ro­bo­gós ne­ki­ment a szi­ré­názó men­tő­nek, majd el­haj­tott a hely­szín­ről. Se­gít­sé­get kér­nek a men­tő­sök.

Se­gít­sé­get kér­nek a men­tő­sök azzal a ro­bo­gós­sal kap­cso­lat­ban, aki ne­ki­ment a szi­ré­názó men­tő­nek, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

Nemzeti konzultáció: meghosszabbítják a határidőt

Nemzeti konzultáció: százezrek küldik még vissza a kérdőíveket, meghosszabbítják a határidőt

Száz­ez­rek kül­dik még a kér­dőíve­ket.

De­cem­ber 1. az új vissza­kül­dési ha­tár­idő.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Azon­nal ször­nyet­halt.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt.

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást.

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást - mondta el Rét­vári Bence ál­lam­tit­kár.

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Borzalmas, hogy mit tett az idős férfi egy gyerekkel

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a férfi.

Ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll­hat a nyug­dí­jas korú férfi, aki egy gye­re­ket erő­sza­kolt meg Már­té­lyon.

Őrület, ami idén karácsony előtt lesz

Őrület, ami idén karácsony előtt lesz

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb tömeg höm­pö­lyög­het a bol­tok­ban.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb tömeg höm­pö­lyög­het a bol­tok­ban. Re­kor­dokra szá­mí­ta­nak a vá­sár­lá­sok­kal kap­cso­lat­ban.

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

Las­san négy éve a mig­rán­sok ural­ják To­rino olim­piai fa­lu­ját, most azon­ban a ha­tó­sá­gok már az utolsó la­kó­kat is ki­te­le­pí­tet­ték.

Las­san négy éve a mig­rán­sok ural­ják To­rino olim­piai fa­lu­ját, most azon­ban a ha­tó­sá­gok már az utolsó la­kó­kat is ki­te­le­pí­tet­ték - bár ez nem ment könnyen.

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről.

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről a te­her­autó so­főrje. Aki látta a bal­ese­tet, se­gít­sen a rend­őrök­nek meg­ta­lálni!

Botrány, hogy miért késnek el ma a munkából a villamos utasai

Botrány, hogy miért késnek el ma a munkából a villamos utasai

Kény­te­len volt ki­állni a for­ga­lom­ból egy vil­la­mos Bu­da­pes­ten.

Kény­te­len volt ki­állni a for­ga­lom­ból egy vil­la­mos Bu­da­pes­ten a reg­geli csúcs­for­ga­lom­ban.

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi.

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi, aki­nek most si­ke­rült ön­ke­zé­vel véget vetni éle­té­nek a szom­bat­he­lyi bör­tön­ben.

Miért lapított egy hónapig az IKEA?

Miért lapított egy hónapig az IKEA?

Miért csak a bot­rány után nyi­lat­ko­zik a mér­gező bú­to­rok­ról a ma­gyar IKEA?

Miért csak a bot­rány után nyi­lat­ko­zik a mér­gező bú­to­rok­ról a ma­gyar IKEA?

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk.

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

A férj sze­rint már nincs sok re­mény.

Kar­dos Lajos, a férj sze­rint a ko­ro­na­tanú ha­lála után már nincs sok re­mény a gyil­kos meg­ta­lá­lá­sára.

Egyre félelmetesebb részletek derülnek ki a pedofil békési tanárról

Egyre félelmetesebb részletek derülnek ki a pedofil békési tanárról

A pe­dofil ta­nár­nak nem akkor gyűlt meg elő­ször a baja a ha­tó­sá­gok­kal, ami­kor 11 éves ta­nít­vá­nyá­val el­kap­ták.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Nők ezrei ta­lál­koz­nak a zak­la­tás va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Óriási a botrány a mérgező bútorok ügyében

Óriási a botrány a mérgező bútorok ügyében

Mér­gező anya­go­kat tar­tal­maz több bútor és mat­rac, amik Ma­gyar­or­szá­gon is kap­ha­tók.

Mér­gező anya­go­kat tar­tal­maz több bútor és mat­rac, amik Ma­gyar­or­szá­gon is kap­ha­tók. A habba ke­rült a ve­szé­lyes anyag.

Hihetetlen, mit árulnak Észak-Koreában a hamburgeresnél

Hihetetlen, mit árulnak Észak-Koreában a hamburgeresnél

Akik már kós­tol­ták a kom­mu­nista bucit, egy­be­hang­zóan ne­ga­tí­van nyi­lat­koz­tak róla.

Köpködés és pofonok: durva támadás érte a magyar ellenőrnőt

Köpködés és pofonok: durva támadás érte a magyar ellenőrnőt

El­kérte egy utas je­gyét.

Az el­lenőr a Bu­da­pest és Esz­ter­gom kö­zött köz­le­kedő vo­na­ton kérte el egy utas je­gyét, ám ami utána kö­vet­ke­zett, arra nem szá­mí­tott.

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Tv2 Té­­nyek - Ezek vol­­tak a nap leg­­­fon­­to­­sabb hírei

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént...

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Tanácstalan a rendőrség: ismeretlen férfit húztak ki a Dunából Pesten

Tanácstalan a rendőrség: ismeretlen férfit húztak ki a Dunából Pesten

Egye­lőre senki sem tudja, hogy ki az a férfi, aki ön­gyil­kos lett.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy ki az a férfi, aki no­vem­ber ele­jén ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a fő­vá­ros­ban.

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

A kis­lányt már egy év­ti­zede tel­jes erő­be­ve­tés­sel ke­resi a rend­őr­ség, és egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz.

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Egy me­ző­gaz­da­sági te­lep­he­lyen lett mun­ka­he­lyi bal­eset ál­do­zata egy férfit.

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Repülőgép-katasztrófa történt: testek lebegnek az óceán felszínén

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség.

Az ame­ri­kai ha­di­ten­ge­ré­szet egyik re­pü­lő­gé­pé­vel tör­tént sze­ren­csét­len­ség, a gép a Csen­des-óce­ánba zu­hant.

Az Origo megtámadása után, most egy sajtótájékoztatóra rontott a Momentum

Az Origo megtámadása után, most egy sajtótájékoztatóra rontott a Momentum

Kom­mu­nista agi­tá­to­rokra em­lé­kez­tet.

Sokan már "mo­men­tu­mos" ag­resszi­vi­tás­ról be­szél­nek. Az idő­seb­be­ket mindez a kom­mu­nista agi­tá­to­rok erő­sza­kos­sá­gára em­lé­kez­teti.

Forrnak az indulatok: Ez szerinted is egy bizarr szexhirdetés?

Forrnak az indulatok: Ez szerinted is egy bizarr szexhirdetés?

Ház­tar­tás­beli mun­kákra és más egye­bekre biz­to­sí­tunk önnek Fülöp-szi­ge­teki höl­gye­ket - hang­zik a rek­lám.

Ház­tar­tás­beli mun­kákra és más egye­bekre biz­to­sí­tunk önnek Fülöp-szi­ge­teki höl­gye­ket - hang­zik a rek­lám.

Napok óta nem látták: vérben fekvő holttestet találtak Tolnán

Napok óta nem látták: vérben fekvő holttestet találtak Tolnán

Az idős asszonnyal saját la­kó­társa vég­zett, de a bűn­cse­lek­ményt nem akarta be­is­merni.

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Bevallotta: román kamionos ölte meg a kocogó nőt

Ta­valy no­vem­ber­ben tör­tént az eset.

Úgy tűnik, hogy végre meg­ol­dód­hat az az eset, ami ta­valy no­vem­ber ha­to­dika óta tartja láz­ban a német köz­vé­le­ményt....

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

SZDSZ-ügynökök a Jobbik kedvenc magyar pártjában?

Egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit lá­tott...

Az SZDSZ ügy­nö­keit, egy ide­gen állam kép­vi­se­lőit és bel­vá­rosi úri fi­ú­kat lá­tott az LMP-ben a Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője, Szil­ágyi György. Most meg már...

Borzalmas látvány a panzióban: brutálisan végeztek az édesanyával

Borzalmas látvány a panzióban: brutálisan végeztek az édesanyával

A fi­a­tal anyuka holt­tes­tét ret­te­ne­tes sebek bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak.

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

Ez már beteges! Rejtett kamerát találtak a népszerű kávézó vécéjében

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát.

A férfi saját magát buk­tatta le, ami­kor fel­tette a ka­me­rát, az ugyanis be volt kap­csolva...

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Rettegés a repülőn: rejtélyes betegség ütötte fel a fejét

Nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt.

Az uta­sok egy da­ra­big nem hagy­hat­ták el a re­pü­lőt, de azt sem tud­ták, hogy mi­lyen nagy lehet a ve­szély.

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Nincs biz­ton­ság­ban, aki fi­gyel­met­len, ugyanis a rab­lók is fel­ké­szül­nek!

Nincs biz­ton­ság­ban, aki fi­gyel­met­len, ugyanis a rab­lók is fel­ké­szül­nek!

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Kamudiplomás adócsaló és Simicska jobbkeze a Jobbik új plakátján

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban" ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az áfa­csaló.

Egy orosz­or­szági "dip­lo­ma­gyár­ban", a Mon­go­lok és Ta­tá­rok Nagy Kán­já­tól ka­pott ka­mu­dip­lo­mát az az áfa­csaló ma­gyar po­li­ti­kus, aki ott virít a Job­bik va­do­natúj óri­ás­pla­kát­ján. Mel­lette Si­micska ked­venc ügy­véd­nője és maga Vona Gábor.

Senki sem védte meg a gyereket a pedofil tanártól!

Senki sem védte meg a gyereket a pedofil tanártól!

Kör­nye­zete sem­mibe vette a je­le­ket.

Fel­há­bo­rító, ami egy 11 éves bé­kési kisfi­ú­val tör­tént: ta­nára, akit imád, aki­ben meg­bí­zott, sze­xu­á­li­san kö­ze­le­dett hozzá és meg akarta szök­tetni.

Újabb nem várt fordulat a meggyilkolt soroksári futónő ügyében

Újabb nem várt fordulat a meggyilkolt soroksári futónő ügyében

Meg­halt az ügy egyik ko­ro­na­ta­núja. Az a férfi, aki­vel Gyu­rik Krisz­tina nem sok­kal ha­lála előtt tit­kos kap­cso­la­tot lé­te­sí­tett.

Drámai részletek derültek ki a békési tanár és a kisdiák ügyéről

Drámai részletek derültek ki a békési tanár és a kisdiák ügyéről

Egy ma­gyar tanár be­há­lózta 11 éves di­ák­ját.

Nem­ré­gi­ben az egész or­szá­got fel­há­bo­rí­totta, hogy egy ma­gyar tanár be­há­lózta 11 éves di­ák­ját, majd meg­pró­bálta kül­földre csem­pészni a kisfiút.

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

A kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és az erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és az erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Több mint tízszeresére nőtt  a késelések száma Németországban!

Több mint tízszeresére nőtt  a késelések száma Németországban!

A leg­több ese­tet Ber­lin­ben je­gyez­ték fel, de na­gyon sú­lyos a hely­zet Bré­má­ban és a kör­nyé­kén is.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben vol­tak.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előnnyel bír­tak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni. Ám a hely­zet ha­ma­ro­san vál­to­zik.

ENSZ: ez a migráció egyik fő mozgatórúgója

ENSZ: ez a migráció egyik fő mozgatórúgója

A hi­va­ta­los sta­tisz­ti­kák sze­rint több mint 70 mil­lió fi­a­tal­nak nincs mun­kája vi­lág­szerte. Az arab tér­sé­gek­ben ki­emel­ke­dően rossz a hely­zet.

A hi­va­ta­los sta­tisz­ti­kák sze­rint több mint 70 mil­lió fi­a­tal­nak nincs mun­kája vi­lág­szerte. Az arab tér­sé­gek­ben ki­emel­ke­dően rossz a hely­zet. Szak­ér­tők azt ál­lít­ják, hogy ez a mig­rá­ció egyik leg­főbb oka.

Egy parkolóban csábították el Obama lányát

Egy parkolóban csábították el Obama lányát

Az USA volt el­nö­ké­nek 19 éves lánya elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült egy is­me­ret­len fi­a­tal­em­ber­rel.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok volt el­nö­ké­nek 19 éves lánya, Malia Obama elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült egy is­me­ret­len fi­a­tal­em­ber­rel. Mindez rá­adá­sul nem pusz­tán szó­be­széd, fény­ké­pek bi­zo­nyít­ják a két fi­a­tal kö­zötti intim kap­cso­la­tot. Vajon mit szól mind­eh­hez az apuka?

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

Sokkos állapotban az eladók, tizenéves migránsok verték szét a boltot

A német rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe...

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség em­be­rei hét fi­a­tal­korú szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe...

Ezt mondják a pedofil békési tanárról ismerősei!

Ezt mondják a pedofil békési tanárról az ismerősei!

Kör­nye­zete sem­mibe vette a je­le­ket.

Kör­nye­zete sem­mibe vette a ko­rábbi je­le­ket, és nem tar­tóz­tat­ták le, ami­kor meg­ta­lál­ták nála az obsz­cén le­ve­le­zést, amit a gye­rek­kel foly­ta­tott.

Hosszan sorolták a tanár bűneit, elképesztő, mit tett a gyerekekkel

Hosszan sorolták a tanár bűneit, elképesztő, mit tett a gyerekekkel

Bí­ró­ság elé állt egy 53 éves tor­na­ta­nár. A férfi több gye­re­ket is meg­vert a he­tesi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban a vád­irat sze­rint.

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza! A hét­végi ro­hamra is fel­ké­szül­tek, új mód­sze­rek­kel pró­bál­ják ki­fosz­tani a gya­nút­lan vá­sár­ló­kat!

Ámokfutásba kezdett Kim Dzsongun

Ámokfutásba kezdett Kim Dzsongun, most ezt találta ki

Észak-Ko­re­á­ban ko­ráb­ban sem volt csupa vi­dám­ság a la­ko­sok élete.

Észak-Ko­re­á­ban ko­ráb­ban sem volt csupa vi­dám­ság a la­ko­sok élete, ve­ze­tő­jük azon­ban újabb til­tá­sok­kal ne­he­zíti meg a min­den­nap­ja­i­kat.

Csoda történt a magyar kórházban a férfival, aki végstádiumban volt

Csoda történt a magyar kórházban a férfival, aki végstádiumban volt

A mind­össze 24 éves, sú­lyos beteg férfi éle­tét si­ke­rült meg­men­teni.

A mind­össze 24 éves, sú­lyos beteg férfi éle­tét si­ke­rült meg­men­te­niük az or­vo­sok­nak.

Tragikusan fiatalon halt meg a doktornő, túl sokat dolgozott

Tragikusan fiatalon halt meg a doktornő, túl sokat dolgozott

Hol­tan esett össze munka köz­ben.

A se­gí­tő­kész orvos hol­tan esett össze munka köz­ben. Kol­lé­gái hiába pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a mind­össze 28 éves nőt, már nem tud­ták vissza­hozni az életbe.

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

Dráma a boltban: Kasszás Erzsi dalával okozott felfordulást egy zavart férfi

A férfi or­dí­tott és tán­colt, ám a jó­ked­vén hir­te­len ha­lál­fé­le­lem lett úrrá. Végül a rend­őr­ség is meg­je­lent az üz­let­ben.

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Öt gye­re­ket a sür­gős­ségi kór­házba vit­tek.

Öt gye­re­ket kór­házba vit­tek. A sofőr túl gyor­san haj­tott be egy ka­nyarba.

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Nagy baj történt: robbanássorozat rázta meg a gyárat, a tűzoltók is megégtek

Az első de­to­ná­ció után ér­ke­zett a se­gít­ség, de még nem múlt el a ve­szély.

Az első de­to­ná­ció után ér­ke­zett a se­gít­ség, de még nem múlt el a ve­szély.

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Ked­den Né­met­or­szág­ban el­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai...

Lábra se tudnak állni a sérültek Nyíregyházán, mérgező gáz terjeng

Lábra se tudnak állni a sérültek a nyíregyházi uszodában, mérgező gáz terjeng

Három em­bert kel­lett ki­men­teni az épü­let­ből, a töb­bi­ek­nek si­ke­rült a saját ere­jük­ből tá­voz­niuk.

Sokkoló, hány madár szenved áramütést és pusztul el hazánkban

Sokkoló, hány madár szenved áramütést és pusztul el hazánkban

Az áram­szol­gál­ta­tók 2020-ra ígé­rik, hogy meg­fe­lelő vé­de­lem­mel lát­ják el a kö­zép­fe­szült­ségű osz­lo­po­kat.

Egy ifjú ege­rész­ölyv­vel is áram­ütés vég­zett a na­pok­ban. Az áram­szol­gál­ta­tók 2020-ra ígé­rik, hogy meg­fe­lelő vé­de­lem­mel lát­ják el a kö­zép­fe­szült­ségű osz­lo­po­kat Ma­gyar­or­szá­gon. Je­len­leg azon­ban az osz­lo­pok csu­pán 15 szá­za­léka ren­del­ke­zik szi­ge­te­lés­sel.

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

Cigányok, szutykok, rabbiruha, Ku-Klux-Klán: Dől a mocsok a Jobbikból

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista fel­vé­te­lek.

So­ro­za­to­san ke­rül­nek elő újabb, fel­há­bo­rí­tóan rasszista, zsidó- és ci­gány­gyű­lölő fel­vé­te­lek.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Miatta hozta Schwarzenegger előrébb a karácsonyt

Sokan lep­ték meg a beteg fiút.

Szü­lein kívül ren­ge­teg sztár és is­me­ret­len ember tette szebbé a gye­rek utolsó nap­jait. Aján­dé­kok­kal és ün­nepi han­gu­lat­tal lep­ték meg.

Most közölték: végzetes légi baleset történt, lezuhant egy repülő

Most közölték: végzetes légi baleset történt, lezuhant egy repülő

Egye­lőre nem tudni, hogy mi ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Egye­lőre nem tudni, hogy mi ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz. A ször­nyű­ség kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják.