POLITIK

Rémálom a levegőben: fotók a magyarországi repülőgép-balesetről

Rémálom a levegőben: fotók a magyarországi repülőgép-balesetről

Fel­szál­lás után tör­tént a baj, az oko­kat je­len­leg is vizs­gál­ják. Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem sé­rült meg senki.

Fel­szál­lás után tör­tént a baj, az oko­kat je­len­leg is vizs­gál­ják.

Elfújta a szél az időjóst, röhögésben tört ki a stáb

Elfújta a szél az időjóst, röhögésben tört ki a stáb

Egé­szen vic­cesre si­ke­re­dett a reg­gel.

Egé­szen vic­cesre si­ke­re­dett a reg­geli idő­já­rás-je­len­tés.

Ilyen lesz a július: Nem hisznek a szemüknek az időjósok

Ilyen lesz a július: Nem hisznek a szemüknek az időjósok

Döb­be­ne­tes ada­to­kat kö­zöl­tek a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Ilyen az igazi hul­lám­vasút-idő­já­rás!

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Fel­szó­la­lás köz­ben szop­tatta meg kis­ba­bá­ját a kép­vi­se­lőnő.

Fel­szó­la­lás köz­ben szop­tatta meg kis­ba­bá­ját a kép­vi­se­lőnő, ha­tal­mas vitát rob­ban­tott ki!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Életmentő találmány egy kisfiútól!

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket és ál­la­to­kat egy tíz­éves kisfiú ta­lál­má­nya! Az ötlet úgy szü­le­tett, hogy a fiú szom­széd­sá­gá­ban egy hat hó­na­pos cse­csemő így halt meg.

Meg­ment­heti a forró au­tó­ban ha­gyott gye­re­ke­ket és ál­la­to­kat egy tíz­éves kisfiú ta­lál­má­nya! Az ötlet az­után szü­le­tett, hogy a kis fel­ta­láló szom­széd­sá­gá­ban egy hat hó­na­pos cse­csemő így halt meg.

Óriási tömeg: Egy gombostűt sem lehet leejteni a Velencei-tónál

Óriási tömeg: Egy gombostűt sem lehet leejteni a Velencei-tónál

A szom­bati ká­ni­ku­lá­ban aki te­hette, ki­moz­dult ott­hon­ról, sokan utaz­tak a Ve­len­cei-tó in­gye­nes strand­jára.

Sokmilliót érő kincsre bukkant az erdőben egy szegedi gombász, de nem tartotta meg

Sokmilliót érő kincsre bukkant az erdőben egy szegedi gombász, de nem tartotta meg

Meg­ta­lálta a Ri­post azt a gom­bászt, aki rá­buk­kant a na­pok­ban be­mu­ta­tott há­rom­ezer éves arany láb­vértre!

Így fújta el az időjárásjelentőt a brutális szél

Így fújta el az időjárásjelentőt a brutális szél

A külső hely­szín­ről, es­er­nyő alól be­je­lent­kező idő­já­rás­je­len­tőt egy­sze­rűen el­fújta a szél a kissé zord nyári idő­ben.

A külső hely­szín­ről, es­er­nyő alól be­je­lent­kező idő­já­rás­je­len­tőt egy­sze­rűen el­fújta a szél a kissé zord nyári idő­ben.

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Több he­lyen osz­ta­nak vizet.

Egé­szen hétfő éj­fé­lig má­sod­fokú hő­ség­ri­asz­tást van ér­vény­ben, hét­vé­gén akár a 40 fokot is el­ér­heti a hő­mér­sék­let.

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

A leg­több pi­a­con már a ma­gyar sár­ga­dinnyét árul­ják, míg gö­rög­ből még főleg a kül­földi kap­ható, ami drá­gább is.

A leg­több pi­a­con már a ma­gyar sár­ga­dinnyét árul­ják, míg gö­rög­ből még főleg a kül­földi kap­ható, ami drá­gább is. De pár nap, és abból is jön a ma­gyar sze­zon! Csök­kenni kez­de­nek az árak, de saj­nos nem annyira, mint vár­juk! Az áru­ház­lán­cok ígé­re­tet tet­tek, hogy va­sár­na­pig.

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Fé­nyes nap­pal, egy szál für­dő­ru­há­ban sé­tált a fő­vá­rosi Szent Ist­ván kör­úton.

Fé­nyes nap­pal, egy szál für­dő­ru­há­ban sé­tált a fő­vá­rosi Szent Ist­ván kör­úton egy za­va­ro­dott asszony.

Tucatnyi nyelven beszél a fiatal magyar lány

Tucatnyi nyelven beszél a fiatal magyar lány

Ja­pá­nul még min­den­kép­pen sze­retne meg­ta­nulni a most 23 éves Zsófia, aki 18 éves ko­rára re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Ja­pá­nul még min­den­kép­pen sze­retne meg­ta­nulni a most 23 éves Zsófia, aki 18 éves ko­rára re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Brutális idő jön: Elsőfokú riasztást adtak ki a viharos széllökések miatt

Brutális idő jön: Elsőfokú riasztást adtak ki a viharos széllökések miatt

El­ső­fokú, cit­rom­sárga ri­asz­tást adtak ki az erős szél miatt, ami­nek se­bes­sége akár a 70 ki­lo­mé­ter/órát is meg­ha­lad­hatja.

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Szülés után már csak egy napot lesz kötelező kórházban tölteni

Sokan tá­mo­gat­ják a ter­vet, mások vi­szont fél­tik a ba­bá­kat és az anyá­kat, il­letve úgy vélik, hogy a kór­házi ka­pa­ci­tás­hi­ány szülte az öt­le­tet.

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

Két nő ügyét tár­gyal­ták egy­más után.

Két nő ügyét tár­gyalta egy­más után a Sze­gedi Íté­lő­tábla teg­nap dél­előtt, ugyan­ab­ban a tár­gya­ló­te­rem­ben. A két vád­lott ügyé­nek több közös vo­nása is van.

Világszenzáció: aranyra bukkantak Szegednél!

Világszenzáció: Aranyra bukkantak Szegednél!

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le a na­pok­ban a köz­gyűj­te­mény­nek.

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek a meteorológusok

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

Ciánt lé­le­gez­tek be a lakók.

A sűrű füst, a per­zselő lán­gok és a re­mény­te­len hely­zet mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a tűz­vész ide­jén a to­rony­ház­ban: a cián.

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Hadat üzent a sza­bály­ta­la­nul par­koló au­tó­sok­nak egy bi­cik­lis. Mül­ler Tamás mat­ri­cá­kat gyár­tott.

Hadat üzent a sza­bály­ta­la­nul par­ko­lók­nak egy bi­cik­lis. Tamás mat­ri­cák­kal fi­gyel­mez­teti a so­fő­rö­ket.

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

Orbán beszólt a francia elnöknek

Orbán Viktor beszólt az új francia elnöknek

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint Mac­ron új fiú, így időre van szük­sége.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint nem il­lendő egy­ből be­le­rúgni a közép-eu­ró­pai or­szá­gokba. Orbán Vik­tor sze­rint Mac­ron új fiú, időre van szük­sége, hogy ki­is­merje magát.

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

A csa­­pat elő­­ször ap­­ró­­lé­­ko­­san el­­vá­­lasz­­totta a cse­­cse­­mők közös vér­e­dé­­nyeit.

A csa­pat elő­ször el­vá­lasz­totta a cse­cse­mők közös vér­edé­nyeit és a ke­mény vé­dő­memb­ránt, amely mind­két agyat kö­rül­ve­szi.Több mint 30 orvos dol­go­zott a mű­tét­nél.

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta.Döb­ben­ten néz­ték a lakók.

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta. Döb­ben­ten néz­ték a lakók, ahogy tel­je­sen össze­töri ba­rátja imá­dott BMW-jét. Va­laki meg is örö­kí­tette a Dél-Walesi Car­dif­ban tör­tént ese­tet.

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Láng Zsolt pol­gár­mes­ter el­mondta: az épü­let sorsa hű le­nyo­mata a ma­gyar nem­zet el­múlt 94 évé­nek.

Láng Zsolt pol­gár­mes­ter el­mondta: az épü­let sorsa hű le­nyo­mata a ma­gyar nem­zet el­múlt 94 évé­nek: az épí­tés­nek, a rom­bo­lás­nak és az új­jáépí­tés­nek.

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Undorító körülmények! Itt sütötték a kenyerünket

Dur­ván poros, pók­há­lós és pe­né­szes bu­da­pesti pék­ség­ben sü­töt­ték a ke­nye­ret le­járt sza­va­tos­ságú alap­anya­gok­ból

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre, ez ve­zet­he­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Emelték a riasztás fokozatát: ma még kánikula lesz, aztán meglepetés jön

Emelték a riasztás fokozatát: ma még kánikula lesz, aztán meglepetés jön

Nem­so­kára újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, és el­rontja a nyá­rias időt.

Nem­so­kára újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, és el­rontja a nyá­rias időt.

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Rengetegen kiakadtak az EU legújabb javaslata hallatán!

Ko­moly jo­go­kat venne el!

Ko­moly jo­gok­tól fosz­taná meg az eu­ró­pai nyo­mozó ha­tó­sá­go­kat, ezzel az ál­lam­pol­gári jo­go­kat vé­de­nék.

Felesége szeretőjére vadászott

Felesége szeretőjére vadászott a pécsi vadász

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, mikor meg­tudta: meg­csal­ták.

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, ami­kor meg­tudta, hogy a fe­le­sé­gé­nek sze­re­tője van. Va­dász­pus­ká­val in­dult ve­tély­tár­sá­hoz.

A fővárosban kapcsolták le a terroristákat, hálóingben voltak

A fővárosban kapcsolták le a terroristákat, hálóingben csípték el őket

Meg­előző csa­pást mér­tek a spa­nyol rend­őrök három ma­rok­kói férfira Mad­rid­ban.

Idén már 2000 migráns veszett a tengerbe

Idén már 2000 migráns veszett a tengerbe

A valós szám ma­ga­sabb lehet.

Óva­tos becs­lé­sek sze­rint idén már leg­alább két­ezer ember éle­tét kö­ve­telte a Föld­közi-ten­geri át­ke­lés, de a valós szám ennél sok­kal ma­ga­sabb lehet.

Éjféltől hőségriadót rendeltek el Magyarországon!

Éjféltől hőségriadót rendeltek el Magyarországon!

Jövő hétfő éj­fé­lig tart a má­sod­fokú ri­asz­tás, ami hol­nap­tól az egész or­szág te­rü­le­tén ér­vénybe lép.

Jövő hétfő éj­fé­lig tart a má­sod­fokú ri­asz­tás, ami hol­nap­tól az egész or­szág te­rü­le­tén ér­vénybe lép. 37 fokos kö­zép­hő­mér­sék­letre lehet szá­mí­tani hét­vé­gén!

A legbátrabb magyar nő: csalók ellen tüntetett ma az anyuka!

A legbátrabb magyar nő: csalók ellen tüntetett ma az anyuka!

A sze­gedi két gye­re­me­kes anyá­nak majd­nem 3 mil­lió fo­rint­já­val lé­pett le egy férfi.

Így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

Ez a fotó lesokkol: így mosolygott a halálkamionos a kecskeméti tárgyaláson

71 ember ha­lála szá­rad a lel­kü­kön, az egyik férfi mégis sá­táni mo­solyt vil­lan­tott.

Aggodalom lett úrrá a Buckingham Palotában!

Aggodalom lett úrrá a Buckingham Palotában!

A 96 éves Fülöp her­ceg kór­házba ke­rült. Idén má­jus­ban vo­nult vissza a köz­sze­rep­lés­től.

A 96 éves Fülöp her­ceg kór­házba ke­rült. Idén má­jus­ban vo­nult vissza a köz­sze­rep­lés­től.

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Együtt tűntek el a losonci fiatalok, hogy öngyilkosok legyenek

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra.

Egy 16 éves lányt és egy 17 éves fiút ke­res­nek nagy erők­kel. Bú­csú­le­ve­let hagy­tak hátra.

Most már bizonyos: fiatalkorú lányokat vett rá pornográfiára a tinibálvány!

Most már bizonyos: fiatalkorú lányokat vett rá pornográfiára a tinibálvány!

Az ame­ri­kai ti­ni­bál­ványt egy­szer már fel­men­tet­ték a pe­do­fí­lia vádja alól, most azon­ban ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat.

Titokzatos holttestet emeltek ki a Dunából az Erzsébet hídnál

Titokzatos holttestet emeltek ki a Dunából az Erzsébet hídnál

A rend­őr­ség szem­lét tart a hely­szí­nen.

Egye­lőre még azt sem tudni, mióta lehet ha­lott. A rend­őr­ség szem­lét tart a hely­szí­nen.

Már most 35 fok van a panelekben, holnaptól jön a hőség java

Már most 35 fok van a panelekben, holnaptól jön a hőség java

Mától egy hétig fo­lya­ma­to­san 30 fok fö­lött lesz a hő­mér­sék­let, a pa­ne­lek­ben las­san el­vi­sel­he­tet­len a for­ró­ság.

Mától egy hétig fo­lya­ma­to­san 30 fok fö­lött lesz a hő­mér­sék­let, a pa­ne­lek­ben las­san el­vi­sel­he­tet­len a for­ró­ság. A Ri­post meg­kér­dezte a la­kó­kat, hogy bír­ják. Rá­adá­sul ez még csak a kez­det: csü­tör­tök­től hő­ség­ri­adó!

Ma kezdődik a tárgyalás a halálkamion ügyében!

Ma kezdődik a tárgyalás a halálkamion ügyében!

71 mig­ráns ful­ladt meg gyöt­rel­mes kínok kö­zött a bűn­banda ka­mi­on­já­ban.

71 mig­ráns ful­ladt meg gyöt­rel­mes kínok kö­zött a bűn­banda ka­mi­on­já­ban.

Rejtélyes. Idén már másodjára tűnt el ez a fiú

Rejtélyes. Idén már másodjára tűnt el ez a fiú

Jó ta­nuló, spor­toló.

Feb­ru­ár­ban lak­he­lyé­ről, Üröm­ről tűnt el, most ha­za­felé tartva, a HÉV-meg­ál­ló­ban lát­ták utol­jára a 17 éves fiút.

Megszületett Kozák Danuta kislánya!

Megszületett Kozák Danuta kislánya!

A spor­toló már meg is mu­tatta a gyö­nyörű Zorát.

A spor­toló már meg is mu­tatta a gyö­nyörű Zorát. Baba és mama egy­aránt jól van­nak!

Jégeső csap le ma az országra!

Jégeső csap le ma az országra!

Észak felől egy le­gyen­gült hi­deg­front kö­ze­líti meg az or­szá­got, he­lyen­ként nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton vár­ható zá­po­rok, zi­va­ta­rok ki­ala­ku­lása.

Észak felől egy le­gyen­gült hi­deg­front kö­ze­líti meg az or­szá­got, he­lyen­ként nyu­ga­ton, dél­nyu­ga­ton vár­ható zá­po­rok, zi­va­ta­rok ki­ala­ku­lása, me­lye­ket fel­hő­sza­ka­dás, jég­eső és vi­ha­ros ki­fu­tó­szél kí­sér­het.

Elhunyt a neves divattervező

Elhunyt a neves divattervező

Hosszú be­teg­ség után, 79 éves ko­rá­ban halt meg a le­genda, akit vi­lág­szerte gyá­szol­nak. A hat­va­nas évek­ben, nő­vé­re­i­vel kez­dett el a divat vi­lá­gá­ban dol­gozni.

Hosszú be­teg­ség után, 79 éves ko­rá­ban halt meg a le­genda, akit vi­lág­szerte gyá­szol­nak. A hat­va­nas évek­ben, nő­vé­re­i­vel kez­dett el a divat vi­lá­gá­ban dol­gozni.

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Riasztást kapott az ország: nem várt hőség érkezik

Riasztást kapott az ország: nem várt hőség érkezik

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz. A le­vegő hő­mér­sék­le­tét még a futó zá­po­rok sem tud­ják le­hű­teni.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Gázspray-vel fújta le az utastársát a buszon - felismered?

Gázspray-vel fújta le az utastársát a buszon - felismered?

A rend­őrök ke­re­sik a férfit.

A rend­őrök ke­re­sik azt a férfit, aki Új­bu­dán gáz-spray-vel le­fújta egyik utas­tár­sát egy bu­szon.

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Elrabolták a Magyarországon is népszerű tévéműsor stábját!

Ko­lum­bi­á­ban tör­tént a saj­ná­la­tos ese­mény, saj­nos a mai napig sok szél­ső­sé­ges ge­ril­la­szer­ve­zet mű­kö­dik itt.

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Komoly bajban lehetnek az androidos telefont használók!

Ren­ge­teg ve­szé­lyes ví­ru­sos al­kal­ma­zás volt a Go­ogle Play­ben, me­lye­ket bárki le­tölt­he­tett.

Ren­ge­teg ve­szé­lyes ví­ru­sos al­kal­ma­zás volt a Go­ogle Play­ben, me­lye­ket bárki le­tölt­he­tett.

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Szörnyű balesetet okoztak a bevándorlók Calais-nál! - Videó

Esé­lye nem volt a len­gyel kis­te­her­autó so­főr­jé­nek, a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Szörnyű balesetet szenvedett a Pécsi Nemzeti Színház kisbusza

Szörnyű balesetet szenvedett a Pécsi Nemzeti Színház kisbusza

A kis­busz fron­tá­li­san üt­kö­zött egy au­tó­val Ireg­szem­csén, hár­man meg­sé­rül­tek.

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki a férfi­ról: rend­sze­re­sen be­rú­gott, ami­től elő­tört be­lőle a vad­ál­lat.

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki a musz­li­mo­kat el­gá­zoló férfi­ról: rend­sze­re­sen be­rú­gott, ami­től elő­tört be­lőle a vad­ál­lat.

Nem hiszel a szemednek: kecskék vonulnak a dunaújvárosi Tesco parkolójában

Nem hiszel a szemednek: kecskék vonulnak a dunaújvárosi Tesco parkolójában

Az ál­la­tok az áru­ház mö­gött le­gel­nek.

Az ál­la­tok az áru­ház mö­gött le­gel­nek, de ha­za­felé a par­ko­lón át visz az útjuk.

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt. Moz­gó­sí­tani pró­bál.

Botrány: kutyahússal etetik a nyaralókat a turistaparadicsomban

Botrány: kutyahússal etetik a nyaralókat a turistaparadicsomban

A tu­ris­ták csir­ke­hús­nak hi­szik...

A tu­ris­ták azt hi­szik, hogy csir­ke­húst vesz­nek Balin, de egy auszt­rál ál­lat­védő szer­ve­zet azt ál­lítja: va­ló­já­ban ku­tya­húst adnak el nekik.

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Pusztító a hőség: már hétszázan kaptak hőgutát, ketten meghaltak

Csak­nem hét­száz em­bert vit­tek kór­házba a múlt héten Ja­pán­ban...

Csak­nem hét­száz em­bert vit­tek kór­házba a múlt héten Ja­pán­ban sú­lyos hő­guta tü­ne­te­i­vel, ket­ten kö­zü­lük meg­hal­tak.

Drámai részletek a siklóernyősök haláláról: a család láthatta mi történik

Drámai részletek a siklóernyősök haláláról: a család láthatta mi történik

Együtt kezd­ték a sik­ló­er­nyős tan­fo­lya­mot, és együtt halt meg a két barát...

Együtt kezd­ték a sik­ló­er­nyős tan­fo­lya­mot, és együtt halt meg a két barát...

Csak egy ujja maradt az agyhártyagyulladásos kisfiúnak

Csak egy ujja
maradt az agyhártyagyulladásos kisfiúnak

Gyors le­fo­lyású agy­hár­tya­gyul­la­dást ka­pott el a 3 éves Vik­torka, aki­nek le kel­lett vágni a vég­tag­jait.

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Csak növényi tejet kapott, belehalt az alultápláltságba a csecsemő!

Jót akar­tak a szü­lők, de saj­nos ka­taszt­rófa lett a vége. Ren­ge­teg szen­ve­dés után éhen halt a 7 éves kisfiú.

Kiadták a hőségriadót! Rendkívüli idő jön

Kiadták a hőségriadót! Rendkívüli idő jön

Azért a tik­kasztó me­le­gen kívül tar­to­gat még mást is az idő­já­rás... Az eső és a szél azon­ban nem na­gyon hűti le a le­ve­gőt.

Azért a tik­kasztó me­le­gen kívül tar­to­gat még mást is az idő­já­rás... Az eső és a szél azon­ban nem na­gyon hűti le a le­ve­gőt.

Hatalmas migránsáradatot hoz a Brexit

Hatalmas migránsáradatot hoz a Brexit

The­resa Mayék va­ló­szí­nű­leg nem gon­dol­tak bele, mi­lyen kel­le­met­len kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Bre­xit­nek.

The­resa Mayék va­ló­szí­nű­leg nem gon­dol­tak bele, mi­lyen kel­le­met­len kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a Bre­xit­nek: a ki­lé­pést kö­ve­tően ugyanis több ezer mig­ráns je­len­het meg Do­ver­ben és a kör­nyé­kén.

A macskák igazán imádják a napfényt!

A macskák igazán imádják a napfényt!

Vic­ces és hu­mo­ros fotók a nap­fény­ben él­vez­kedő macs­kák­ról.

Vic­ces és hu­mo­ros fotók a nap­fény­ben él­vez­kedő macs­kák­ról, még ba­let­tozni is ké­pe­sek örö­mük­ben. Sem­mit nem imád­nak job­ban, mint a nap­für­dő­zést.

Egyre gyakoribb a lakásokban a bogár, ami veszélyesebb az egereknél is!

Egyre gyakoribb a lakásokban a bogár, ami veszélyesebb az egereknél is!

Egyre töb­ben ta­lál­koz­nak ott­hon a csu­pán sze­zám­mag nagy­ságú, barna színű, pán­cé­los ízelt­lá­bú­val.

Sosem derül ki, mi történt az amerikai diákkal

Sosem derül ki, mi történt az amerikai diákkal

A fi­a­tal kó­má­ban tért haza.

A 22 éves Otto Warm­bi­ert ked­den en­ged­ték sza­ba­don Észak-Ko­re­á­ból. A cin­cin­nati egye­te­mista kó­má­ban tért haza, és azóta sem tért ma­gá­hoz.

Tönkreteszi a látást a mobil: Veszélyben a gyerekek!

Tönkreteszi a látást a mobil: Veszélyben a gyerekek!

A mo­bil­te­le­fon kép­er­nyője a ludas.

A szá­mí­tó­gép, de kü­lö­nö­sen a mo­bil­te­le­fon kis kép­er­nyője tönk­re­te­szi a lá­tást. Kü­lö­nö­sen nagy ve­szély­ben van­nak a gye­re­kek.

Már a magyar oldalon is megjelent az ijesztően veszélyes hulladék

Már a magyar oldalon is megjelent az ijesztően veszélyes hulladék

Egy hús­üzem­ből szár­mazó szenny­víz akár az egész­sé­gére is rá­me­het.

Egy román hús­üzem­ből szár­mazó, il­le­gá­lis szenny­víz a la­kos­ság egész­sé­gére is rá­me­het.

Durva meglepetéseket tartogat a hét, eddig élvezhetjük a meleget

Durva meglepetéseket tartogat a hét, eddig élvezhetjük a meleget

Egy ideig él­vez­het­jük a me­le­get.

Egy ideig él­vez­het­jük a me­le­gedő le­ve­gőt, de a hét kö­ze­pé­től saj­nos megint egy front okoz le­hű­lést.

Megszólalt a szemtanú: így történt a tököli repülős tragédia

Megszólalt a szemtanú: így történt a tököli repülős tragédia

A férfi mel­lett csa­pó­dott a földbe a kis­re­pülő Tö­kö­lön, a tra­gé­dia min­den per­cét látta.

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Szak­ér­tőkre vár­nak.

Szak­ér­tőkre vár­nak a hely­szí­nen, akik meg tud­ják majd ál­la­pí­tani, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát.

Aggasztó fotók: Ezért veszélyes a budapesti lakótelep játszótere

Aggasztó fotók: Ezért veszélyes a budapesti lakótelep játszótere

Egy édes­anya tett közzé fel­hí­vást.

Egy ag­gódó édes­anya tett közzé egy fel­hí­vást: ősz óta áll ki a föld­ből egy le­sze­relt mér­leg­hinta ma­rad­vány a 17. ke­rü­let­ben.

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Lázadás a Jobbikban. Simicska jelzálogot jegyeztet be a pártvagyonra?

Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot.

Már töb­ben a sze­mébe mond­ták Vo­ná­nak, hogy el­túl­zott­nak és ve­szé­lyes­nek tart­ják a Si­mics­ká­val kö­tött szö­vet­sé­get. Sze­rin­tük sors­döntő hiba volt "csicska-párttá" zül­lesz­teni a Job­bi­kot. Meg­in­dult a szer­vez­ke­dés.

Riasztást kapott az ország: rendkívüli időre figyelmeztetnek a meteorológusok

Riasztást kapott az ország: rendkívüli időre figyelmeztetnek a meteorológusok

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

Pokoli torony: az ő hűtője gyilkolt meg 100 embert

A ta­xi­so­főr túl­élte a tüzet.

Most már biz­tos­nak tűnik, hogy a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat ki­égető tüzet egy meg­hi­bá­so­dott hű­tő­szek­rény okozta. A ta­xi­so­főr túl­élte a bal­ese­tet.

Ilyen még nem volt: krumplit akarnak termeszteni a Holdon

Ilyen még nem volt: krumplit akarnak termeszteni a Holdon

A kínai tu­dó­soké az ötlet.

A kínai tu­dó­sok fe­jé­ből pat­tant ki az ötlet. A pa­lán­tá­kat egy hen­ger­ben he­lye­zik el a Hold fel­szí­nén, mel­lé­jük pedig se­lyem­her­nyó-lár­vá­kat tesz­nek.

30 év múlva már többségben lesznek az ázsiai és afrikai bevándorlók Európában!

30 év múlva többségben lesznek az ázsiai és afrikai bevándorlók Európában!

Ha a mig­rá­ció üteme nem vál­to­zik.

Ha a mig­rá­ció üteme nem vál­to­zik, utána már nem lehet meg­for­dí­tani a fo­lya­ma­tot. A tár­sa­dalmi fe­szült­sé­gek pedig be­lát­ha­tat­la­nok lesz­nek.