POLITIK

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt.

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Szélsőbalos terrortámadás, AfD-s autókat gyújtogattak

Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók.

Szer­dá­ról csü­tör­tökre vir­radó éjjel Essen vá­ro­sá­ban lán­gol­tak az autók, sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént. Az AfD sze­rint po­li­ti­kai in­dít­ta­tású me­rény­let tör­tént.

Határvédelemre kellene fordítani a migránsoknak szánt pénzt

Határvédelemre kellene fordítani a migránsoknak szánt pénzt

Az EU min­den be­ván­dor­lókra köl­tött pénzt in­kább erre for­dít­son.

Az EU.nak min­den for­rást, ame­lyet a be­ván­dor­lókra költ, in­kább a ha­tá­rok vé­del­mére kel­lene for­dí­ta­nia. .

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

43 köz­vé­le­mény-ku­tató sze­rint.

28 tag­ál­lam 43 köz­vé­le­mény ku­ta­tója ké­szí­tette el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtti utolsó man­dá­tum­becs­lé­sét.

Szijjártó Péter: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Szijjártó: Hatalmas áremelést hozna a francia adójavaslat

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak (EU) ismét ver­seny­ké­pes­nek és biz­ton­sá­gos­nak kell len­nie - je­len­tette ki Szij­jártó Péter, kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Po­zsony­ban.

Családi tragédia: édesanyja karjaiban hunyt el a 11 éves kislány

Családi tragédia: édesanyja karjaiban hunyt el a 11 éves kislány

A gye­rek a fog­krém­től lett rosszul. Nem vet­ték észre, hogy al­ler­giás rá.

A gye­rek a fog­krém­től lett rosszul. Nem vet­ték észre, hogy al­ler­giás rá.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Beszámítható, de összevissza beszél a 2 éves kisfiút mellbe szúró férfi

Elképesztő, mit hazudott a 2 éves kisfiút mellbe szúró bánhidai férfi

Azt mondja, meg is foj­totta a me­ne­külő kisfiút, nem csak le­szúrta...

Azt mondja, meg is foj­totta a me­ne­külő kisfiút, nem csak le­szúrta - össze­vissza be­szél a vár­pa­lo­tai ket­tős gyil­kos­ság gya­nú­sí­tottja, aki hol újabb val­lo­mást tesz, hol vissza­vonja azt. Két­rend­beli em­ber­ölé­sért fe­lel­het a 40 éves ber­hi­dai férfi.

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból.

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. A nő se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak...Videó!

A te­her­au­tó­kon akar­tak el­bújni.

A rally ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szá­l­ító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó­né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján.

Másfél naponta megöltek egy németet a menedékkérők és menekültek!

Másfél naponta megöltek egy németet a menedékkérők és menekültek!

Ez két­szer több ha­lot­tat je­lent, mint 2017-ben volt.

Ez két­szer több ha­lot­tat je­lent, mint 2017-ben volt.

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Az idő­se­ket fi­gyel­mez­te­tik ezzel.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Minden rendőr elektromos sokkolót is kap júniustól!

Minden rendőr elektromos sokkolót is kap júniustól!

Mat­teo Sal­vini sze­rint si­ke­res volt az a kí­sér­let amelybe 11 vá­rost von­tak be. Most or­szág­szerte min­den őrsöt el­lát­nak vele.

Mat­teo Sal­vini sze­rint si­ke­res volt az a kí­sér­let amelybe 11 vá­rost von­tak be. Rá­adá­sul sok­szor elég volt meg­ijesz­teni vele a bű­nö­zőt. Most or­szág­szerte min­den őrsöt el­lát­nak vele.

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

Rosszul lett több gyerek az iskolában, durva mit tett diáktársuk velük

A gye­re­kek ká­bí­tó­sze­res sütit kap­tak a lány­tól.

A gye­re­kek ká­bí­tó­sze­res sütit kap­tak a lány­tól, aki azt ál­lítja, hogy sen­ki­nek sem akart ár­tani.

Dráma Pest megyében: elhagyott síró csecsemőt találtak a fűben

Dráma Pest megyében: elhagyott síró csecsemőt találtak a fűben

A kisfiút egy férfi ta­lálta meg Má­ria­bes­nyőn csü­tör­tö­kön.

A kisfiút egy férfi ta­lálta meg Má­ria­bes­nyőn csü­tör­tö­kön.

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Figyelmeztet a BKK: ezeken a helyeken várható lezárás Húsvétkor

Hús­véti kör­me­ne­tek miatt több fő­vá­rosi ke­rü­let­ben is vár­ható le­zá­rás. Au­tó­so­kat és tö­meg­köz­le­ke­dő­ket is érinti.

Szétvágott furgon robogott a sztrádán

Szétvágott kisteherautó robogott a sztrádán

Egy román rend­számú fur­go­nos bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai sztrá­dá­kon.

Egy román rend­számú kis­te­her­au­tós bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon. Szé­kes­fe­hér­vár­nál to­tál­ká­rosra tört, ám este újra úton volt.

Aggasztó hírt közöltek: nem lesz többé olyan a Notre Dame, mint régen

Aggasztó hírt közöltek: nem lesz többé olyan a Notre Dame, mint régen

A szé­kes­egy­ház te­tő­szer­ke­zete a héten tel­je­sen le­égett, a hely­re­ál­lí­tás körül azon­ban még van­nak kér­dé­sek.

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

Minden magyart érint: változás a személyikben és jogosítványokban

A hi­va­tali ügy­in­té­zés is egy­sze­rű­söd­het és a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyunk is több min­denre lesz jó a jö­vő­ben.

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg.

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg, a ha­tó­sá­gok még to­vábbi utó­ren­gé­sekre szá­mí­ta­nak.

Kigyulladt a repülő, a szárnyra menekültek a pánikoló utasok - videó

Kigyulladt a repülő, a szárnyra menekültek a pánikoló utasok - videó

A mo­tor­ból csap­tak fel lán­gok a fel­szál­lás előtt, töb­ben pedig annyira pá­nikba estek, hogy azon­nal me­ne­külni kezd­tek.

Orbán Viktor: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

Orbán Viktor: Egyetértés van Brazíliával a migráció kérdésében

A mig­rá­ció ve­szé­lye­i­ről és a ke­resz­tény ér­té­kek vé­del­mé­ről is szó volt Orbán Vik­tor és Edu­ardo Bol­so­naro meg­be­szé­lé­sén.

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

Botrány! Pitiáner csaló Merkel bizalmasa

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

A Mer­kel kan­cel­lár jobb­ke­ze­ként jel­lem­zett po­li­ti­kus, Elmar Brok a német ke­resz­tény­de­mok­ra­ták iko­ni­kus ve­te­rán­já­nak szá­mít. Mos­tan­tól iko­ni­kus csaló is.

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni...

A férfi­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

Jászsági darabolós gyilkosság: döbbenetes, mi derült ki a tettesről

P. Szil­via meg­cson­kí­totta ál­do­za­tát, majd meg­pró­bálta el­rej­teni a holt­tes­tet, amire végül gye­re­kek ta­lál­tak rá.

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Úgy tűnik az es­er­nyőkre még­sem lesz szük­ség, de va­lami másra azért ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Már ma elkezdődik a húsvéti őrület az utakon

Már ma elkezdődik a húsvéti őrület az utakon

A vo­nat­tal és bus­szal uta­zókra össze­vissza me­net­rend vár, addig az au­tó­val köz­le­ke­dők­nek ha­tal­mas du­gók­kal kell meg­bir­kóz­niuk...

Négy­na­pos hosszú hét­vé­gére ké­szül­he­tünk hús­vét­kor, de le­gyünk kö­rül­te­kin­tőek, ha uta­zást ter­ve­zünk! Míg a vo­nat­tal és bus­szal uta­zókra össze­vissza me­net­rend vár, addig az au­tó­val köz­le­ke­dők­nek ha­tal­mas du­gók­kal kell meg­bir­kóz­niuk a ha­zán­kon át­ha­ladó ven­dég­mun­ká­sok tö­mege miatt.

Döntött az Európai Parlament, növelik a Frontexet

Döntött az Európai Parlament, megnövelik a Frontexet

Jó­vá­hagy­ták az uniós határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség (Fron­tex) meg­erő­sí­té­sé­ről lét­re­jött egyez­sé­get.

Jó­vá­hagy­ták az uniós határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség meg­erő­sí­té­sé­ről lét­re­jött egyez­sé­get.

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

A magyarok meg akarják védeni a keresztény kultúrát

Az Eu­ró­pai Unió ál­lam­pol­gá­ra­i­nak több­sége sze­rint meg kell őrizni Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­ját és ha­gyo­má­nyait - derül ki a Szá­zad­vég ku­ta­tá­sá­ból.

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

A fél falu hoz­zá­juk járt.

Le­ro­han­tak a rend­őrök egy csen­des Bor­sod me­gyei falut nem messze Mis­kolc­tól. Az egyik ház át­ku­ta­tása után egy 43 éves férfit és egy 26 éves nőt el­vit­tek.

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Megható dologgal rukkolt elő egy francia cég a Notre-Dame-i tűz miatt

Nem csak pénzt aján­lot­tak fel, hanem meg­ható gesz­tus­sal áll­tak elő.

Az egyik fran­cia já­ték­gyártó vál­la­lat egé­szen el­ké­pesztő öt­let­tel állt elő, mi­u­tán le­égett a pá­ri­zsi Notre-Dame Szé­kes­egy­ház te­teje. Nem csak ha­tal­mas összeg­gel já­rul­tak hozzá a fel­újí­tási mun­ká­la­tok­hoz, hanem egy meg­ható gesz­tust is ki­öt­löt­tek.

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Egy 24 éves szír férfi oko­zott ki­sebb pá­ni­kot a 6-os vil­la­mo­son.

Egy 24 éves szír férfi oko­zott ki­sebb pá­ni­kot szerda dél­után a fő­vá­rosi Nyu­gati pá­lya­ud­var­nál a 6-os vil­la­mos egyik sze­rel­vé­nyén. Az ag­resszív alak szét­rúgta a vil­la­mos több ab­la­kát is, ame­lyek közül az egyik az uta­sok közé esett a meg­ál­ló­ban.

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

El­hunyt a di­asz­pó­rá­ban élő ame­ri­kai ma­gyar­ság és a Kár­pát-me­dence ki­sebb­ségi ma­gyar­sá­gá­nak jo­ga­i­ért har­coló Hámos László.

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit. Kerti mun­ká­la­tok köz­ben lett rosszul, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Lángolt egy busz Nógrádban - fotók

Lángolt egy busz Nógrádban - fotók

Füs­tölni kez­dett, majd ki­gyul­ladt egy me­net­rend sze­rinti au­tó­busz.

Füs­tölni kez­dett, majd ki­gyul­ladt egy me­net­rend sze­rinti au­tó­busz a nóg­rádi me­gye­szék­he­lyen, Sal­gó­tar­ján­ban. Egy rendőr ér­ke­zett el­ső­ként a busz­hoz, aki egy por­ol­tó­val kez­dett neki a lán­gok meg­fé­ke­zé­sé­nek.

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

Orbán Viktor kiposztolt egy tehenet - gyerekkori kedvenc!

A mi­nisz­ter­el­nök az egy­mil­li­o­mo­dik ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gár há­zá­nál gye­rek­kori ked­ven­cet ta­lált...

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Ber­lin je­len­tős rész­ben közel-ke­leti mig­rán­sok lakta ke­rü­le­té­ben, Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti több­sége újabb, a mig­rá­ciót tá­mo­gató ter­vet fo­ga­dott el - mondta Ha­lász János, a Fi­desz frak­ció­szó­vi­vője.

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Ke­resi a rend­őr­ség a 15 éves lányt.

Már az egész or­szág­ban ke­resi a rend­őr­ség a Bács-Kis­kun me­gyei Sü­kös­dön élő, még csak 15 éves Ober­kesch Jáz­mint. Ha lát­tad a fi­a­tal lányt, hívd a rend­őrö­ket!

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Frank Fü­redi szo­cio­ló­gus pro­fesszor, a Spi­ked on­line köz­életi fó­ru­mon köz­zé­tett vé­le­mény­cik­ké­ben egy­ér­tel­mű­sí­tette: el kel­lene szá­mol­tatni az "ar­ro­gáns és rom­boló oli­gar­chát".

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi, a Uni­ver­sity of Kent szo­cio­ló­gus pro­fesszora.

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Dagad a botrány: az osztályban vágatta le a diák festett haját a tanárnő

Kinek a dolga el­dön­teni, hogy mi­lyen fri­zu­rát vi­sel­het a gye­rek? A kis­lány szü­lői en­ge­déllyel ment fod­rász­hoz.

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Karácsony újabb 200 milliót költ parkolóórákra

Foly­ta­tó­dik a par­ko­lási öve­zet­bő­ví­tés.

Foly­ta­tó­dik Zug­ló­ban a par­ko­lási öve­ze­tek bő­ví­tése, és ennek ke­re­té­ben közel 200 mil­liót köl­te­né­nek el.

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Több párt­nak is vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kam­pá­nyá­nak kez­deti idő­sza­ká­ban.

A Zá­vecz Re­se­arch köz­vé­le­mény-ku­tató sze­rint ha nem is je­len­tő­sen, de több párt­nak is vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kam­pá­nyá­nak kez­deti idő­sza­ká­ban.

Bebizonyosodott: Magyarországon is feltűnt a szörnyű kór

Bebizonyosodott: Magyarországon is feltűnt a szörnyű kór

Az egyik ma­gyar kór­ház­ban kap­hatta el a ször­nyű kórt az egyik be­teg­szál­lító.

Az egyik ma­gyar kór­ház­ban kap­hatta el a ször­nyű kórt a be­teg­szál­lító az egyik be­teg­től.

A Notre-Dame nem volt biztosítva tűzkár ellen!

A Notre-Dame nem volt biztosítva tűzkár ellen!

Sem­mi­lyen kár ellen nem volt...

Pon­to­sab­ban: sem­mi­lyen kár ellen nem volt biz­to­sítva. Rá­adá­sul az eddig össze­gyűj­tött összeg tíz­sze­re­sére lenne szük­ség az új­jáépí­tés­hez!

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Lé­te­zik egy for­ga­tó­könyv arra vo­nat­ko­zóan is, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van. Bi­za­kod­nak a szü­lők.

Novák Katalin: Az önkéntesség segíti a hivatásválasztást

Novák Katalin: Az önkéntesség segíti a hivatásválasztást

Ön­kén­tes mun­kák vál­la­lá­sá­val a szak­mát vagy a to­vább­ta­nu­lás irá­nyát ke­reső fi­a­ta­lok is­me­re­tei és kész­sé­gei is gya­ra­pod­nak.

Ön­kén­tes mun­kák vál­la­lá­sá­val a szak­mát vagy a to­vább­ta­nu­lás irá­nyát ke­reső fi­a­ta­lok is­me­re­tei és kész­sé­gei is gya­ra­pod­nak, amel­lett, hogy pél­dául a men­tők mel­lett meg­ta­nul­hat­nak se­gít­sé­get nyúj­tani egy bal­eset­nél - mondta a csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Nagy meglepetés érte az egymilliomodik honosított magyart

Maga a mi­nisz­ter­el­nök lá­to­gatta meg a vaj­da­sági Lajkó Mik­lóst, az egy­mil­li­o­mo­dik­ként ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gárt és csa­lád­ját.

Maga a mi­nisz­ter­el­nök lá­to­gatta meg a vaj­da­sági Lajkó Mik­lóst, az egy­mil­li­o­mo­dik­ként ho­no­sí­tott kül­honi ma­gyar ál­lam­pol­gárt és csa­lád­ját.

V4NA: Juncker multiknak segített adót csalni

V4NA: Juncker multiknak segített adót csalni

Még lu­xem­burgi mi­nisz­ter­el­nök­ként sze­mé­lye­sen aka­dá­lyozta az adó­el­ke­rü­lés el­leni uniós sza­bá­lyok meg­al­ko­tá­sát.

Még lu­xem­burgi mi­nisz­ter­el­nök­ként sze­mé­lye­sen aka­dá­lyozta az adó­el­ke­rü­lés el­leni uniós sza­bá­lyok meg­al­ko­tá­sát.

Valóságos csoda, kincs került elő a Notre-Dame romjai alól

Valóságos csoda, kincs került elő a Notre-Dame romjai alól

Nem vált min­den a tűz mar­ta­lé­kává.

Az erek­lye­tar­tó­ról mos­ta­náig min­denki azt hitte, hogy a tűz mar­ta­lé­kává vált.

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

A vá­ran­dós nő most azon ag­gód­hat, hogy ezek után mi­lyen lesz gyer­me­kei kap­cso­lata, mi­u­tán vi­lágra jöt­tek.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Ahogy eddig is, az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok után is azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse.

Kovács Zoltán: Szeretik az olaszok a magyar határozottságot

Kovács Zoltán: Szeretik az olaszok a magyar határozottságot

Az ola­szok több­sége ma a ma­gya­rok ha­tá­ro­zott­sá­gát tartja kö­ve­ten­dő­nek Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár sze­rint.

Az Iszlám Állam titkos terveire bukkantak egy ostrom helyszínén

Az Iszlám Állam titkos terveire bukkantak egy ostrom helyszínén

Alig egy hó­napja ér­kez­tek a hírek, hogy az Isz­lám Ál­la­mot le­győz­ték. A leg­fris­sebb hírek ennek el­lent­mon­da­nak.

Alig egy hó­napja ér­kez­tek a hírek, hogy az Isz­lám Ál­la­mot le­győz­ték...

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A kor­mány nemet mond az an­ti­sze­mi­tiz­musra, el­ítél min­den an­ti­sze­mita cse­le­ke­de­tet - mondta az igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter a ho­lo­kauszt ma­gyar­or­szági ál­do­za­ta­i­nak em­lék­napja al­kal­má­ból tar­tott köz­ponti meg­em­lé­ke­zé­sen.

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára, cso­dá­val ha­tá­ros módon pedig csak egyi­kük sé­rült meg.

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

Ba­le­set­ve­szé­lyes hely­ze­tet oko­zott egy mar­ko­ló­gép a fő­vá­rosi Váci úton. A gép mö­gött egy csuk­lós busz köz­le­ke­dett.

Ba­le­set­ve­szé­lyes hely­ze­tet oko­zott egy mar­ko­ló­gép a fő­vá­rosi Váci úton. A gép mö­gött egy csuk­lós busz köz­le­ke­dett.

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Szívszorító fotó: fél éve vár gazdájára a kutya

Romos ház előtt vá­ra­ko­zik.

El­ké­pesz­tően szo­morú képet posz­tolt ki va­laki a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra. Egy fehér ku­tyus lát­ható a fotón, aki bá­na­to­san ül­dö­gél egy romos ház előtt.

Egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

Felütötte fejét hazánkban a kanyaró, óvintézkedések a beteg közelében

Felütötte fejét hazánkban a kanyaró, óvintézkedések a beteg közelében

Vi­lág­szerte egyre több he­lyen üti fel a fejét a ka­nyaró.

Vi­lág­szerte egyre több he­lyen üti fel a fejét a ka­nyaró, ennek pedig rész­ben az ol­tás­el­le­nes­ség ter­je­dése az oka. Már ha­zánk­ban is re­giszt­rál­tak be­te­get, ezért sokan kap­tak most vé­dő­ol­tást.

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Facebookon lett gyanús a rendőröknek Bálint, borzalom, mit találtak

Több ezer gye­rek­pornó-fel­vé­telt ta­lál­tak nála a rend­őrök.

Több ezer gye­rek­pornó-fel­vé­telt ta­lál­tak nála a rend­őrök.

Így üldözi az elefánt a turistákat - videó

Így üldözi az elefánt a nyugalmát megzavaró turistákat - videó

Az ál­lat­nak elege lett a fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott.

A ha­tal­mas testű ál­lat­nak elege lett a fény­ké­pező tu­ris­ták­ból és nekik ron­tott. Videó ké­szült az ül­dö­zés­ről.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés­kor szúr­ták ki.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki az il­le­tőt Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen és be­szélt za­var­tan a férfi.

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek...

A thai­földi par­tok­tól 220 ki­lo­mé­terre ta­lál­ható fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük a víz­ben. Si­ke­re­sen ki­men­tet­ték a jó­szá­got, mely­nek vízbe ke­rü­lé­sé­ről már el­mé­let is szü­le­tett.

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Élő adásban jött világra Csébih, jelentette a Nébih

Kedd dél­után ki­kelt az első kis­csirke a to­jás­ból. A "Tú­­lélő to­­já­­sok" az első olyan va­­ló­­ság­­show, mely­­nek fő­­sze­­rep­­lői ál­­la­­tok, vagyis kez­­det­­ben to­­já­­sok.

Kedd dél­után ki­kelt az első kis­csirke a to­jás­ból. A "Tú­­lélő to­­já­­sok" az első olyan va­­ló­­ság­­show, mely­­nek fő­­sze­­rep­­lői ál­­la­­tok, vagyis kez­­det­­ben to­­já­­sok.

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

Kép­te­len el­is­merni, hogy té­ve­dett.

Kép­te­len el­is­merni, hogy ha­tal­ma­sat té­ve­dett, ezért ma is a mig­rá­ció elő­nye­i­ről és az uniós or­szá­gok "kö­te­les­sé­ge­i­ről" papol Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár.

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

A kisfiú sí­rása za­varta az apát.

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a fe­szült hely­ze­tet a férfi.

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

160-nal száguldozott az autópályán az őrült kamionos! - videó

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le.

Egy előtte ha­ladó autós vi­de­ózta le a vak­merő so­főrt, aki­nek ezért a pro­duk­ci­ó­ért simán ugor­hat a jog­sija.

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést ez a magyar sofőr

Egy ka­mion és egy autó ve­ze­tője össze­ve­szett, majd le­hú­zód­tak az út szé­lére...

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

Kiderült, hány nyomozó vizsgálja a Notre Dame-i tűzesetet

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást.

A pá­ri­zsi ügyész­ség bal­eset miatt in­dí­tott nyo­mo­zást a Notre Dame ka­ted­rá­lis­ban pusz­tító tűz ügyé­ben.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént.

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt az utas­szál­lító jár­mű­vet a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Notre Dame-i tűzvész: Tarlós levelet írt Párizs polgármesterének

Anne Hi­dal­gó­nak cí­mezte so­rait.

Anne Hi­dal­gó­nak, Pá­rizs fő­pol­gár­mes­ter asszo­nyá­nak írt le­ve­let Tar­lós Ist­ván, Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere.

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Ki­je­len­tette, elé­ge­dett a bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Ki­je­len­tette, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság elé­ge­dett a mig­rán­sok­nak biz­to­sí­tott bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

Döbbenet, mit loptak el a magyar temetőből

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt ki­hall­gat­ták a rend­őrök.

A mo­nori te­me­tő­ből lo­pott a ke­gye­let­sértő tol­vaj. Na­gyon meg­le­pőd­tek az em­be­rek, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy mi hi­ány­zik a te­me­tő­ből.

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

Orbán Viktor: Kampánystart Szabadkán. Hajrá, magyarok! - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Sza­bad­kán tar­tott kam­pány­in­dí­tó­já­ról tett fel vi­deót a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

Új módszerrel dolgoznak a csalók, milliókat csaltak ki az áldozataiktól

A 27 éves nő és 44 éves társa gon­do­san fel­ké­szül­tek, hogy minél hi­te­le­seb­bek le­gye­nek a zsák­mány meg­szer­zé­séért.

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

Orbán Viktor levelet írt Emmanuel Macronnak

A ma­gyar em­be­rek ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét és tá­mo­ga­tá­sát fe­jezte ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia köz­tár­sa­sági el­nök­nek.

A ma­gyar em­be­rek ne­vé­ben együtt­ér­zé­sét és tá­mo­ga­tá­sát fe­jezte ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia köz­tár­sa­sági el­nök­nek a pá­ri­zsi Notre-Dame-szé­kes­egy­há­zat ért tra­gi­kus tűz­eset kap­csán.

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni játékkonzolt az interneten

Döbbenet, ezért lehet olcsón venni játékkonzolt az interneten

Egy jobb mi­nő­ségű esz­köz hasz­nál­tan is több tíz­ezer fo­rint...

Egy jobb gép hasz­nál­tan is több tíz­ezer fo­rint. A Ri­post ki­de­rí­tette, miért adják ol­csón a drága já­té­kot.

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába.

Így nézett ki reggelre a Notre-Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Így nézett ki reggelre a Notre Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Döb­be­ne­tes erejű fel­vé­te­lek Pá­rizs im­po­záns szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg hétfő éj­szaka.

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Döbbenet, mennyivel száguldott a jogsi nélküli sofőr Veszprémnél

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr.

Nem ki­csit lépte túl a se­bes­ség­ha­tárt az őrült sofőr. A meg­en­ge­dett dup­lá­já­nál is töb­bel szá­gul­do­zott. A traffi­pax azon­nal rá­ta­padt, ahogy az egyen­ru­há­sok is. Ki­de­rült, túl sok van a ro­vá­sán, ezért szinte azon­nal fog­dába ke­rült...