POLITIK

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

Megszavazták a Sargentini-jelentést elutasító határozatot

A kor­mány nem enged a zsa­ro­lás­nak!

Meg­sza­vazta a par­la­ment a Sar­gen­tini-je­len­tés el­leni ha­tá­ro­za­tot, amely arra szó­lítja fel a kor­mányt: ne en­ged­jen a zsa­ro­lás­nak!

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Vil­lám­gyor­san el­kap­ták a rend­őrök.

Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét va­ló­szí­nű­leg csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

Erre fordítják a jövőben a lakástakarékok állami támogatását

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére for­dít­ják.

A fel­sza­ba­duló pénzt az ott­hon­te­rem­tési prog­ram bő­ví­té­sére kí­vánja for­dí­tani a kor­mány.

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

A li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek.

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek. Mára vi­szont már nem csu­pán Essen északi ré­szén, de más vá­ro­sok­ban is ural­ják az al­vi­lá­got.

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett.

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett, és csak ott­hon­ról merte ér­te­sí­teni a rend­őr­sé­get. Az ügy­ben vádat emel­het­nek egy gya­nú­sí­tott ellen.

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Több­mil­liós óva­dé­kot szab­tak ki M. Ri­chárdra, ame­lyet, ha befi­zet, akkor nyom­kö­ve­tő­vel a fő­vá­ros­ban és Pest me­gyé­ben is mo­zog­hat.

Több­mil­liós óva­dé­kot szab­tak ki M. Ri­chárdra, ame­lyet, ha befi­zet, akkor nyom­kö­ve­tő­vel mo­zog­hat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után

Mi lesz Merkellel? Ezt találgatják a bajor tartományi választás után Németországban

Újabb ko­moly po­fonba sza­ladt bele az Ang­ela Mer­kel ve­zette nagy­ko­a­lí­ció.

Újabb ko­moly po­fonba sza­ladt bele az Ang­ela Mer­kel ve­zette nagy­ko­a­lí­ció. Rá­adá­sul ha­ma­ro­san Hes­sen­ben tar­ta­nak tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­so­kat, mely­nek vég­ki­me­ne­tele iz­gal­mas lehet.

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

Már min­denki meg­elé­gelte a bio­fű­től és más di­záj­nerdro­gok­tól szét­csú­szott szer­hasz­ná­ló­kat.

Már min­denki meg­elé­gelte a bio­fű­től és más di­záj­nerdro­gok­tól szét­csú­szott szer­hasz­ná­ló­kat.

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Kövér kacsát reptetett az MSZP-ből dezertált képviselőnő

Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Az újab­ban már az LMP el­nöki ba­bér­ja­ira vágyó, az MSZP-s sza­va­zó­kat cser­ben­ha­gyó De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába, de a szü­le­i­nek nem szólt róla.

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

El­ké­pesztő trük­kel ju­tot­tak be az üz­letbe a tet­te­sek, akik a 20-22 mil­liót tar­tal­mazó pán­cél­szek­rényre utaz­tak.

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

Esti fu­tó­edzése köz­ben, nem messze a saját ott­ho­ná­tól tá­mad­tak rá a két­gyer­me­kes anyu­kára.

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

Iszonyat a légitársaság repülőjén, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

A nő a be­tonra esett, sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben. A ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

A sze­ren­csét­le­nül járt nő rá­adá­sul be­to­no­zott te­rü­letre esett, és sú­lyo­san meg­sé­rült a lába a bal­eset során. A nyílt tö­rés­sel járó ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Lemészároltak két nőt és egy lányt a török-görög határnál

Lemészároltak két nőt és egy lányt a török-görög határnál

Ke­gyet­le­nül, ka­to­nai tőr­rel vé­gez­tek a három ál­do­zat­tal. Az egyik 18-20 éves, a másik közel 35 éves, a har­ma­dik le­mé­szá­rolt egy lány­gyer­mek volt.

Ke­gyet­le­nül, ka­to­nai tőr­rel vé­gez­tek a három ál­do­zat­tal. Az egyik 18-20 éves, a másik közel 35 éves, a har­ma­dik le­mé­szá­rolt pedig egy lány­gyer­mek volt. Ki képes ilyen ször­nyű­ségre? S vajon miért kel­lett meg­hal­niuk a sze­ren­csét­le­nek­nek? Túl sok a kér­dő­jel a véres ügy­ben.

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Kiszivárgott a felvétel, négykézláb mászott egy beteg a kórház előtt

Egy férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette egy kór­házi ápoló áll­do­gál.

A vi­deón látni, hogy egy férfi a föl­dön von­szolja magát, mel­lette pedig egy kór­házi ápoló áll­do­gál.

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

Elképesztő fotógaléria a magyarság legnagyobb vásáráról

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik.

A tör­té­nelmi Er­dély ha­tá­rán ren­de­zik meg min­den ok­tó­ber­ben a le­gen­dás fe­ke­te­tói vá­sárt Kö­rös­fe­ke­te­tón.

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás a fő­vá­ros­ban.

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás, alig volt haj­lék­ta­lan az alul­já­rók­ban, és sok­felé lát­tunk in­téz­kedő rend­őrö­ket és ta­ka­rí­tó­kat! Egész nap jár­tuk a bu­da­pesti ut­cá­kat.

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Vajon ki ve­szett a hul­lám­sírba?

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő sze­mély­au­tó­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem em­be­rei a lán­goló épü­let kö­ze­lé­ben a nép­szerű ma­gyar für­dő­he­lyen.

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Az öt éve hú­zódó ügy­ben még min­dig ko­moly kér­dő­je­lek van­nak...

El­kép­zel­hető, hogy a gya­nú­sí­tot­tén kívül egy másik férfi nyo­mait is rög­zí­tet­ték az öt éve hú­zódó ügy­ben.

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Eső egy­előre nem vár­ható.

Eső egy­előre nem vár­ható, ugyan­ak­kor a szél több he­lyen meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket!

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Cenzúrázta a német himnuszt a Youtube!

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták, és eddig nem volt vele semmi baj. Most azon­ban a vi­de­ó­meg­osztó ki­de­rí­tette, hogy a német him­nusz sérti egyes cso­por­tok ér­zé­keny­sé­gét!

Már csak­nem 3 mil­li­óan lát­ták. Most azon­ban a vi­de­ó­meg­osztó ki­de­rí­tette, hogy a német him­nusz sérti egyes cso­por­tok ér­zé­keny­sé­gét!

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

A francia migránssegítőt megerőszakolta a marokkói migránssegítő

Meg­le­pőek az eset kö­vet­kez­mé­nyei.

Az eset az újra be­ván­dor­lók­kal meg­telő ca­lais-i dzsun­gel mel­lett, egy ten­ger­parti kem­ping la­kó­ko­csi­já­ban tör­tént. Az ál­do­zat je­len­tette az ese­tet a rend­őr­sé­gen. Meg­lepő, ami ez­után tör­tént.

Nem hiszed el, hogy mit műveltek az orvvadászok a gímszarvassal

Nem hiszed el, hogy mit műveltek az orvvadászok a gímszarvassal

A rend­őrök el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták őket.

A rend­őrök el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták őket.

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter.

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter.

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

Lövöldözés volt a kölni főpályaudvaron, túszt is ejtettek

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt.

A helyi rend­őr­ség le­zárta a hely­színt és arra kéri az em­be­re­ket, hogy ke­rül­jék el a pá­lya­ud­vart és a kör­nyé­két.

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let. A haj­na­lok der­mesz­tőek lesz­nek, de aztán nem győ­zöl majd vet­kőzni.

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Nagy se­gít­sé­get je­lent az ügy­fe­lek­nek.

Sokak szá­mára ne­he­zen ért­hető a jogi szak­nyelv, ezért a köz­ért­he­tőbb meg­fo­gal­ma­zás­ban is se­gít­sé­get nyújt­hat­nak az újon­nan nyíló ügy­fél­szol­gá­la­tok.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba ...

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit.

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

A gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek...

A ba­da­cso­nyi bo­rász­gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek H. Csaba ha­lála miatt.

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

A fi­a­tal ön­gyil­kos lett.

Mire ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, már késő volt. A fi­a­tal fiú ön­gyil­kos lett. Töb­ben lát­ták, ahogy véget ve­tett éle­té­nek.

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Vajon mi jár­ha­tott a ti­ni­lá­nyok ti­ni­lá­nyok fe­jé­ben?

Vajon mire gon­dol­tak a ti­ni­lá­nyok, ami­kor a félre nem ért­hető moz­du­lat­tal be­le­mo­so­lyog­tak a ka­me­rába? Egy biz­tos: íz­lés­te­len po­én­ko­dá­suk­hoz na­gyon rossz hely­színt vá­lasz­tot­tak.

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

Rá­adá­sul nem elő­ször tör­tént vele ilyen...

A vonat fé­ke­zett, de az üt­kö­zés így is ki­re­pí­tette a két férfit a jár­mű­ből. Rá­adá­sul egyi­kük­kel ez nem elő­ször tör­tént meg...

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Afgán mig­ráns az el­kö­vető.

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

A ki­zá­rást ellen szó­lalt fel.

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes, mi történt egy nővel Tarnócon

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes, mi történt egy nővel Tarnócon

Az asszonyt kór­házba vit­ték, mes­ter­sé­ges al­ta­tás­ban tart­ják.

Az asszonyt kór­házba vit­ték, mes­ter­sé­ges al­ta­tás­ban tart­ják.

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult.

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási dí­jára, amely jö­vőre egy­sé­ge­sen havi bruttó 100 ezer fo­rintra nő - mondta Novák Ka­ta­lin.

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Már nem tud­ták meg­men­teni.

A ke­re­kes­szé­kes férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, de már nem tud­ták meg­men­teni.

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra.

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő.

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Vigyázat, mérgező dísztökök

Vigyázat, mérgező dísztökök

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar!

Sem­mi­kép­pen ne egyen a bol­tok­ban kap­ható dísz­tö­kök­ből, ha jót akar! Erre fi­gyel­mez­tet a Nébih saját ol­da­lán. A de­ko­rá­ciós célra szánt dísz­tö­kök ugyanis to­xi­kus ve­gyü­le­te­ket tar­tal­maz­nak.

104 millióért árulják a hajót, melyen József Attila inaskodott

104 millióért árulják a hajót, melyen József Attila inaskodott

Ela­dó­sorba ke­rült a Tatár.

Ela­dó­sorba ke­rült a tel­je­sen fel­újí­tott, 104 éves Tatár nevű hajó, mely­nek fe­dél­ze­tét anno a 15 éves Jó­zsef At­tila si­kálta ha­jós­inas­ként, s mely­ről ver­set is írt.

Migránsbandák zaklatják szexuálisan a brit kislányokat Bradfordban

Migránsbandák zaklatják szexuálisan a brit kislányokat Bradfordban

Brad­ford­ban el­sza­po­rod­tak a szer­ve­zett bűn­ban­dák.

Egy új je­len­tés arról szá­mol be, hogy az Ang­lia északi ré­szén fekvő Brad­ford­ban el­sza­po­rod­tak a kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok által ala­pí­tott szer­ve­zett bűn­ban­dák. Ezek rá­adá­sul gát­lás­ta­la­nul hasz­nál­ják ki a kör­nyé­ken élő kis­ko­rú­a­kat.

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő?

Ki az, aki egy véres lövöldözés miatt lett képviselő? Megmutatjuk!

Aki jókor van jó he­lyen, nem ha­bo­zik sokat és gyor­san dönt, abból akár po­li­ti­kus is lehet. Fel­téve, ha min­den úgy ala­kul, mint egy vi­de­ó­ban.

Aki jókor van jó he­lyen, nem ha­bo­zik sokat és gyor­san dönt, abból akár po­li­ti­kus is lehet. Fel­téve, ha min­den úgy ala­kul, mint egy vi­de­ó­ban.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát.Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. A te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Orbán Viktor a felcsúti ünnepségen

Sport­csar­no­kot és kon­fe­ren­cia­köz­pon­tot ava­tott. Fo­tó­al­bum.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök részt vett a Pus­kás Aka­dé­mia Sport-és Kon­fe­ren­cia-köz­pont­já­nak át­adó­ün­nep­sé­gén. Fo­tó­al­bum.

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

Filmbe illő jelenet:Üldözte és elfogta a telefontolvajt a lány

El­lop­ták Ad­ri­enn te­le­fon­ját az üz­let­ből, ahol dol­go­zik, de a fi­a­tal lány nem ijedt meg, hanem cse­le­ke­dett.

Magyarország nem hagyja magát, videók sora terjeszti a magyar álláspontot

Magyarország nem hagyja magát, videók sora terjeszti a magyar álláspontot

Ko­vács Zol­tán kor­mány­szó­vivő a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be, hogy nem vár­juk ölbe tett kéz­zel a mig­ráns­párti erők győ­zel­mét.

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Meg­néz­tük a pi­a­con.

Mi tör­té­nik itt? Ta­valy a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok még 120 fo­rint kö­rüli kilós áron adták a krump­lit, most pedig 240 fo­rint alatt nincs, vagy ha igen, az olyan is.

Több mint 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

Több mint 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

Több mint 90 ezer csa­lád ré­sze­sült 250 mil­li­árd fo­rint CSOK-ban.

Több mint 90 ezer csa­lád ré­sze­sült 250 mil­li­árd fo­rint CSOK-ban.

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai jár­őrö­zés köz­ben vet­ték észre a férfit.

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Elég volt! Indul la­punk ak­ci­ója.

Elég volt! Par­kok szé­lén, el­ha­gya­tott te­re­ken, for­gal­mas ut­cák­ban és más ezer­nyi he­lyen áll­nak sze­mét­ku­pa­cok. Az el­kö­ve­tők rö­hög­nek a mar­kukba.

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze.

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze, ami­kor a helyi pos­tás el­gá­zolta Já­nos­kát.

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­raz, nap­sü­té­ses idő vár­ható, és a hő­mérő hi­gany­szá­lá­ban sem fo­gunk csa­lódni.

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

A Li­feline nevű hajó le­gény­sé­gét azzal vá­dol­ják, hogy Eu­ró­pába ta­xiz­tatja a Föld­közi-ten­ger­ből össze­ha­lá­szott mig­rán­so­kat.

Politikai földindulást jósolnak vasárnapra Bajorországban

Politikai földindulást jósolnak vasárnapra Bajorországban

A Ba­jor­or­szá­got kor­mány­szó CSU ve­ze­tői saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint már csak a tel­jes ka­taszt­ró­fát sze­ret­nék el­ke­rülni.

A Ba­jor­or­szá­got kor­mány­szó CSU ve­ze­tői saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint már csak a tel­jes ka­taszt­ró­fát sze­ret­nék el­ke­rülni.

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Vetkőző diáklányokat kukkolt a tanárként dolgozó szerzetes

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem csak fel­vé­telt ké­szí­tett a vet­kőző lá­nyok­ról, hanem közzé is tette azt a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Eljött a 3D-s képek kora a Facebookon

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.

Hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette az újí­tást a kö­zös­ségi por­tál. Nem kell hozza semmi, fel­töl­tés­nél a fo­tók­nál kell ki­vá­lasz­tani a 3D op­ciót.