POLITIK

Vízben úszik a Lehel út, kidöntöttek egy tűzcsapot - fotó

Vízben úszik a Lehel út, kidöntöttek egy tűzcsapot - fotó

Ha­tal­mas víz­osz­lop lö­vellt a le­ve­gőbe.

Ha­tal­mas víz­osz­lop lö­vellt a le­ve­gőbe Bu­da­pes­ten.

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

Lecsapott a vihar az országra, megbénult a forgalom is

Lecsapott a vihar az országra, megbénult a forgalom is

A le­ál­ló­sáv­ban áll­nak az autók.

Az íté­let­idő miatt dugók ala­kul­hat­nak ki, az au­tó­pá­lyán a le­ál­ló­sáv­ban áll­nak az autók.

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­ve­zik.

Si­ke­re­sen ha­za­ért, de már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­ve­zik. Nyolc­van nap alatt több mint tíz­ezer ki­lo­mé­tert tet­tek meg, száz órát re­pül­tek kis­gé­pük­kel.

Most jött a hír: robbanásveszély a Westendben, kiürítik a környéket

Most jött a hír: robbanásveszély a Westendben, kiürítik a környéket

Azon­nal el kel­lett hagy­niuk az em­be­rek­nek a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.

Azon­nal el kel­lett hagy­niuk az em­be­rek­nek a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tragédia Pest megyében, gázolás miatt nem járnak a vonatok

Tragédia Pest megyében, gázolás miatt nem járnak a vonatok

A Vác­ról Bu­da­pest-Nyu­gati pá­lya­ud­varra tartó vonat el­gá­zolt egy em­bert.

A Vác­ról Bu­da­pest-Nyu­gati pá­lya­ud­varra tartó vonat a nyílt pá­lyán el­gá­zolt egy em­bert.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába.

15 évet is kap­hat a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába.

Most jelentették: láncfűrésszel támadt a férfi, legalább öt sérült

Most jelentették: láncfűrésszel támadt a férfi, legalább öt sérült

A rend­őrök haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tot­tak a lánc­fű­ré­szes tá­madó után.

A nap lúzere: szemétaknába esett a férfi, aki a mobilját kereste

A nap lúzere: szemétaknába esett a férfi, aki a mobilját kereste

Az ame­ri­kai férfit a tűz­ol­tók­nak kel­lett ki­men­te­niük a sze­mét­ak­ná­ból.

Kétszázan zuhantak a halálba a vérengző medve miatt

Kétszázan zuhantak a halálba a vérengző medve miatt

A barna med­vék har­minc év után tér­tek vissza a Pi­re­ne­u­sokba.

A barna med­vék har­minc év után tér­tek vissza a Pi­re­ne­u­sokba.

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got: kin­der­to­jásba cso­ma­golta be.

Fordulat az eltűnt kisfiú ügyében: vért találtak

Fordulat az eltűnt kisfiú ügyében: vért találtak

A kis Ben 1991-ben tűnt el.

A kis Ben 1991-ben tűnt el Kos szi­ge­té­ről, máig nem tudni, mi tör­tént vele.

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Egy ember meg­halt, ti­zen­ha­tan pedig sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek a ha­tal­mas vi­har­ban. A vihar fákat dön­tött a par­koló au­tókra és kem­pin­ge­zők sát­ra­ira.

Egy ember meg­halt, ti­zen­ha­tan pedig sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek a ha­tal­mas vi­har­ban. A vihar fákat dön­tött a par­koló au­tókra és kem­pin­ge­zők sát­ra­ira a ro­má­niai Csar­nó­há­zán.

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Rettegnek a szomszédok: a postaládán keresztül sír és kiabál a nő

Rettegnek a szomszédok: a postaládán keresztül sír és kiabál az ismeretlen nő

Ti­tok­za­tos nő teszi po­kollá a kis­vá­ros éle­tét.

Ti­tok­za­tos nő teszi po­kollá a kis­vá­ros éle­tét.

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Testvérei állítják: ártatlan a bicskei igazgató

Ki­áll­nak test­vé­rei az igaz­gató mel­lett.

Ki­áll­nak test­vé­rei a bics­kei gyer­mek­ott­hon igaz­ga­tója mel­lett, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta a rá­bí­zott gye­re­ke­ket évek óta.

Hátborzongató dolog Szombathelyen: lecsapott a matató ménkű

Hátborzongató dolog történt Szombathelyen: lecsapott a matató ménkű

Gömb­vil­lám­mal csa­pott le a vihar szom­ba­ton. Ha­lálra ré­misz­tette a szom­bat­he­lyi­e­ket.

Jégeső, tomboló szél: pusztító vihar csap le az országra

Jégeső, tomboló szél: pusztító vihar csap le az országra

Az egész or­szágra ri­asz­tást adtak ki.

Az egész or­szágra ri­asz­tást adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok, pusz­tító erejű szél és heves eső ér­ke­zik.

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Egy szót sem szólt, csak szúrt.

Egy szót sem szólt, csak szúrt - ezt mondta a Té­nyek­nek az a ti­sza­löki nő, aki­nek volt élet­társa meg­ké­selte őt és három gyer­me­két is.

Hirtelen csapott le a villám a szabadstrandon: két nő esett össze

Hirtelen csapott le a villám a szabadstrandon: két nő esett össze

Épp hogy gyü­le­ke­ze­tek a fel­hők a csong­rádi Körös-to­rok­nál, ami­kor hir­te­len ha­tal­mas ro­baj­jal le­csa­pott a vil­lám.

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sok mun­kát adnak a mig­rán­sok a ha­tár­őrök­nek. Most is több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sokkoló felvétel: az utcán hevernek a tetemek Abonyban

Sokkoló felvétel: az utcán hevernek a tetemek Abonyban

Un­do­rító ma­rad­vá­nyok lepik el az abo­nyi utcát.

Un­do­rító ma­rad­vá­nyok lepik el az abo­nyi utcát.

Most derült ki: az interneten terjesztik a savas támadások receptjét

Most derült ki: az interneten terjesztik a savas támadások receptjét

Lé­pés­ről lé­pésre le­ír­ják, ho­gyan lehet el­ké­szí­teni a vég­ze­tes szert.

Lé­pés­ről lé­pésre le­ír­ják, ho­gyan lehet el­ké­szí­teni a vég­ze­tes szert.

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Azon­nali lé­pé­se­ket sür­get­nek a gye­re­kek egész­sége ér­de­ké­ben. Már har­min­can kór­házba ke­rül­tek.

Kitört a botrány: az orvosok hibájából meghalt egy 24 éves anyuka

Kitört a botrány: az orvosok hibájából meghalt egy 24 éves anyuka

Az or­vo­sok ha­za­küld­ték, más­nap ro­ham­mentő vitte kór­házba, de az éle­tét nem le­he­tett meg­men­teni.

Lúgot ivott egy Baranya megyei kisfiú, mentőhelikoptert riasztottak

Lúgot ivott egy Baranya megyei kisfiú, mentőhelikoptert riasztottak

A kis­gye­rek azt hitte, hogy kó­lába kor­tyol. Élet­ve­szé­lyes ál­la­potba ke­rült.

A kis­gye­rek azt hitte, hogy kó­lába kor­tyol. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­moz.

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­moz.

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Baljós dolgot találtak az atomerőműben, teljes a készültség

Je­lez­tek a su­gár­ér­zé­ke­lők.

Je­lez­tek a su­gár­ér­zé­ke­lők, a szak­ér­tők nuk­le­á­ris anyagra buk­kan­tak. Év­ti­ze­de­kig is el­tart­hat, amire meg­old­ják a prob­lé­mát.

Itt csap le a pusztító vihar, kiadták a másodfokú riasztást

Itt csap le a pusztító vihar, kiadták a másodfokú riasztást

A me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki több me­gyére is. Jég­eső, zi­va­tar tör az or­szágra.

A me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat má­sod­fokú ri­asz­tást adott ki több me­gyére is. Jég­eső, zi­va­tar tör az or­szágra.

Hihetetlen, mit eszik ez a 10 éves kisfiú

Hihetetlen, mit eszik ez a 10 éves kisfiú

Még csak 10 éves, de már 90 kilós és egy­sze­rűen nem lehet le­ál­lí­tani rossz szo­ká­sá­ról. Ha élni akar, ko­moly di­é­tába kell kez­de­nie.

Még csak 10 éves, de már 90 kilós és egy­sze­rűen nem lehet le­ál­lí­tani rossz szo­ká­sá­ról. Ha élni akar, ko­moly di­é­tába kell kez­de­nie.

Felgyújtotta az épületet a Tesco dolgozója, testvérét holtan találták

Felgyújtotta az épületet a Tesco dolgozója, testvérét holtan találták

Az al­kal­ma­zott fél­té­keny­ség­ből ren­de­zett ke­gyet­len ámok­fu­tást.

Az al­kal­ma­zott fél­té­keny­ség­ből ren­de­zett ke­gyet­len ámok­fu­tást. Ba­rát­nő­jére is rá­tá­madt.

"Ne nyúlj a nőkhöz!" - ilyen matricákkal ijesztenék el a migránsokat

"Ne nyúlj a nőkhöz!" - ilyen matricákkal ijesztenék el a migránsokat

Képes üze­net­tel pró­bál­ják el­ma­gya­rázni a mig­rán­sok­nak, hogy ne men­je­nek a nők kö­ze­lébe.

Botrány: veszélyes baktériumot találtak a gyorséttermi üdítőkben

Botrány: veszélyes baktériumot találtak a gyorséttermi üdítőkben

Az un­do­rító hely­ről szár­mazó bak­té­rium be­teg­sé­ge­ket okoz. A gyors­ét­ter­mek ve­ze­tői is el­ké­ped­tek.

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Előzetesben a mezőcsáti gyújtogató

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató.

Har­minc napos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a me­ző­csáti gyúj­to­gató. B. Csaba azt val­lotta: el akarta ol­tani a maga gyúj­totta tüzet, ami­kor látta, hogy nagy a baj, de már késő volt.

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

Nem hiszed el, mit kellett kiszedni a színház tavából

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett a vége.

A Nem­zeti Szín­ház előtti mes­ter­sé­ges tó la­kó­i­ról van szó. Két szer­ve­zet is össze­fo­gott, mu­tat­juk mi lett az ered­mény.

Meteorológiai vészjelzés: pusztító jégesőt hoz ma a vihar

Meteorológiai vészjelzés: pusztító jégesőt hoz ma a vihar

Az elő­re­jel­zé­sek durva vi­ha­ro­kat jó­sol­nak a ká­ni­ku­lá­ban. A sza­bad­téri prog­ra­mok­nak annyi.

Az elő­re­jel­zé­sek durva vi­ha­ro­kat jó­sol­nak a ká­ni­ku­lá­ban. A sza­bad­téri prog­ra­mok­nak annyi.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

Bekeményít az időjárás: még durvább vészjelzést adtak ki, jéggel jön a vihar

Bekeményít az időjárás: még durvább vészjelzést adtak ki, jéggel jön a vihar

Az eső és a szél hoz fel­fris­sü­lést a ká­ni­ku­lá­ban, de kel­le­met­len meg­le­pe­tésre is szá­mít­ha­tunk.

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Az üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket.

Most a gyors­ét­termi üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket. Bu­kott a McDo­nald's, a Bur­ger King és a KFC is.

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén.

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén, aki­nél nem volt el­len­mé­reg!

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Ol­va­sónk küldte az As­to­ri­á­ról a képet.

Ol­va­sónk küldte a képet, amit az As­to­ri­á­nál ké­szí­tett. Sze­rette volna ki­dobni a sze­me­tét, de nem ta­lált kukát...

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról.

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról. Rossz bőr­ben van a gya­nú­sí­tott, ka­ran­tén­ban várta a dön­tést.

Lerohanták a BKK Facebookját, elérhetetlen a weboldal

Lerohanták a BKK Facebookját, elérhetetlen a weboldal

Össze­om­lott a bkk.hu. Azt nem tudni, miért, de semmi sem mű­kö­dik.

Össze­om­lott a bkk.hu. Azt nem tudni, miért, de semmi sem mű­kö­dik.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két.

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült. csü­tör­tök éjjel 6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott, ket­ten meg­hal­tak, mel­let­tük sokan meg­se­be­sül­tek. Ki­de­rült, hogy van­nak-e köz­tük ma­gya­rok.

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk Eu­rópa min­den szeg­le­té­ben, hő­hul­lá­mok és er­dő­tü­zek sze­dik ál­do­za­ta­i­kat.

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk Eu­rópa min­den szeg­le­té­ben, hő­hul­lá­mok és er­dő­tü­zek sze­dik ál­do­za­ta­i­kat.

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Vég­leg el­aludt a 24 éves Anna.

Vég­leg el­aludt a 24 éves Lend­vai Anna, a Csak le­ve­gőt! című blog írója. A lány két tü­dő­transz­plan­tá­ción is át­esett.

Mindenki máshogyan szereti a lecsót

Mindenki máshogyan szereti a lecsót

Most lehet a leg­ol­csób­ban kapni a pa­ra­di­cso­mot és a pap­ri­kát.

Most lehet a leg­ol­csób­ban kapni a pa­ra­di­cso­mot és a pap­ri­kát, úgy­hogy ezer fo­rint­ból egy négy­tagú csa­lád is jól­lak­hat le­csó­val. A Ri­post utá­na­járt, hol mennyi­ért lehet hoz­zá­jutni a két alap­anyag­hoz!

Rossz hír az autósoknak hétvégére

Rossz hír az autósoknak hétvégére

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot.

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot. Szom­ba­ton és va­sár­nap kor­lá­to­zás nél­kül köz­le­ked­het­nek a te­her­au­tók a ma­gyar uta­kon.

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Forrnak az indulatok, tüntetnek a Green Holidays utasai

Sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből.

Itt a szám­láló, de sokan ki­ma­rad­nak a kár­té­rí­tés­ből. Az Uniqa el­kezdi kifi­zetni a hop­pon ma­radt uta­so­kat.

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát. 40 évvel ez­előtt halt erő­sza­kos ha­lált Pier Paolo Pa­so­lini, olasz író és film­ren­dező. Gyil­kosa, Pino (Giu­seppe) Pe­l­osi csü­tör­tö­kön kö­vette őt a ha­lálba.

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát. 40 évvel ez­előtt halt erő­sza­kos ha­lált Pier Paolo Pa­so­lini, olasz író és film­ren­dező.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Ez­út­tal egy 50 éves férfi ful­ladt meg.

Ez­út­tal egy 50 éves pécsi férfi ful­ladt bele a Ba­la­tonba. A tra­gé­dia Ba­la­ton­feny­ves Csa­lo­gány strand­já­nál tör­tént.

Vészjelzést kapott az ország: ekkor csap le a jégvihar

Vészjelzést kapott az ország: ekkor csap le a jégvihar

Sok esőre és el­vi­sel­he­tet­len hő­ségre fi­gyel­mez­tet­nek! A kö­vet­kező napok kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sok esőre és el­vi­sel­he­tet­len hő­ségre fi­gyel­mez­tet­nek! A kö­vet­kező napok kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat­nak.

Tűzharc a mexikói fővárosban, sok a halott

Tűzharc a fővárosban, sok a halott

A had­se­reg meg­ölt egy ban­da­ve­zért és hét másik fegy­ve­rest Me­xi­kó­vá­ros déli ré­szén egy össze­csa­pás­ban.

A had­se­reg meg­ölt egy ban­da­ve­zért és hét másik fegy­ve­rest Me­xi­kó­vá­ros déli ré­szén egy össze­csa­pás­ban.

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást a repülő! - videó

A vi­deót ké­szítő sofőr nem hitt a sze­mé­nek...

A vi­deót ké­szítő sofőr nem hitt a sze­mé­nek, cifra ká­rom­ko­dás­sal kom­men­tálta az ese­ményt.

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

A 4-es úton tör­tént a bal­eset.

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami szerda este Szol­nok ha­tá­rá­ban, a 4-es főúton tör­tént.

Veronai buszbaleset: még nincs gyanúsított

Veronai buszbaleset: még mindig nincs gyanúsított

A rend­őr­ség meg­hosszab­bí­totta a nyo­mo­zást.

To­vábbra sincs gya­nú­sí­tott a ve­ro­nai busz­bal­eset ügyé­ben, a rend­őr­ség szep­tem­ber 21-ig hosszab­bí­totta meg a nyo­mo­zást.

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

A nép­párti oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a Bild­nek.

A nép­párti oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak. Az el­hang­zot­tak sze­rint 24 órán belül ké­pe­sek le­zárni az ola­szok­kal közös ha­tár­át­ke­lőt.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel és a tisz­ta­ság sem volt az erős­sé­gek kö­zött.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna, amíg az Isz­lám Állam tagja volt.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

Betiltották a Despacitót!

Betiltották a Despacitót!

Val­lási okokra hi­vat­koz­tak, ami­kor be­til­tot­ták az év leg­na­gyobb slá­ge­rét.

Val­lási okokra hi­vat­koz­tak Ma­laj­zi­á­ban, ami­kor be­til­tot­ták az év leg­na­gyobb slá­ge­rét. A spa­nyol dalt más musz­lim or­szá­gok­ban to­vábbra is játsszák.

Megint botrány van a multik élelmiszereiből

Megint botrány van a multik élelmiszereiből

Sz­lo­vá­kia ide­ig­le­ne­sen be­til­taná a ket­tős mi­nő­ségű élel­mi­sze­re­ket.

Sz­lo­vá­kia ide­ig­le­ne­sen be­til­taná a ket­tős mi­nő­ségű élel­mi­sze­re­ket. Ma­gyar­or­szá­gon is közel har­minc ter­mé­ket vizs­gál­nak. Az EU is el­is­meri, hogy itt tenni kell va­la­mit.

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

Pofátlanul lopkodta a kozmetikumokat ez a két nő - videó

A rend­őr­ség hiába ke­resi őket.

A rend­őr­ség egy­előre hiába ke­resi a két ró­zsa­szín pólós tol­vajt.

Egyetlen puszi miatt halt meg az újszülött baba

Egyetlen puszi miatt halt meg az újszülött baba

Az or­vo­sok sze­rint a kis Ma­riana egy puszi miatt kapta el a ha­lá­los ví­rust.

Az or­vo­sok sze­rint a kis Ma­riana egy puszi miatt kapta el a ha­lá­los ví­rust.

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

A Gránit Banké az ország első videóbankos számlanyitása!

A Gránit Banké az ország első videóbankos számlanyitása!

Az első vi­deó­ban­kos számla csü­tör­tök haj­nal­ban már meg is nyílt, az új ked­vez­mé­nyes Helló GRÁNIT cso­mag­gal!

Agresszív agydaganattal küzd a népszerű politikus

Agresszív agydaganattal küzd a népszerű politikus

John McCain ari­zo­nai re­pub­li­ká­nus sze­ná­tor­nál ag­resszív agy­da­ga­na­tot ál­la­pí­tot­tak meg.

John McCain ari­zo­nai re­pub­li­ká­nus sze­ná­tor­nál ag­resszív agy­da­ga­na­tot ál­la­pí­tot­tak meg.

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó.

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó a 4-es főúton.

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Landol a kisrepülő, hazaérnek a földkerülők

Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Tú­ra­na­pok­kal fe­jezte be a ka­lan­dot a ma­gyar há­zas­pár. Véget ér a Föld­ke­rü­lés Ex­pe­dí­ció.

Másodszor támadták meg a cápák a háromszoros világbajnok szörföst

Másodszor támadták meg a cápák a háromszoros világbajnok szörföst

Az auszt­rál férfi két éve is ugyan­ezen a ver­se­nyen ke­rült bajba.

Az auszt­rál férfi két éve is ugyan­ezen a ver­se­nyen ke­rült bajba.

Emelték a riasztás fokozatát: durva viharokkal támad a kánikula

Emelték a riasztás fokozatát: durva viharokkal támad a kánikula

Hiába a sok eső, még a zi­va­ta­rok se tud­ják le­hű­teni a forró le­ve­gőt.

Hiába a sok eső, még a zi­va­ta­rok se tud­ják le­hű­teni a forró le­vegő hő­mér­sék­le­tét.

Egy maréknyi tűt operáltak ki a kislány hasából - durva, mi történt

Egy maréknyi tűt operáltak ki a kislány hasából - durva, mi történt

Egy 50-es éve­i­ben járó ke­gyet­len férfi kí­nozta meg be­osz­tottja kis­lá­nyát, a gye­rek na­po­kig szen­ve­dett.

Kínhalált halt a kislány a forró autóban, míg az anyja fodrászhoz ment

Kínhalált halt a kislány a forró autóban, míg az anyja fodrászhoz ment

A nő hat órán át csa­cso­gott a fod­rász­sza­lon­ban, mi­köz­ben 1 éves gye­reke az éle­té­ért küz­dött.

Újabb csavar a negyedikről kizuhant kislány ügyében, kiderült, mit mondott a keresztanya

Újabb csavar a negyedikről kizuhant kislány ügyében, kiderült, mit mondott a keresztanya

Szem­be­sí­tik a szü­lők­kel

Szem­be­sí­tik a Kistar­csán má­jus­ban el­hunyt Pan­nika szü­leit a gyer­mek ke­reszt­any­já­val...