POLITIK

450 forintból alkottak luxusmenüt a magyar menzaszakácsok - fotókkal

450 forintból alkottak luxusmenüt a magyar menzaszakácsok - fotókkal

Ma még nehéz el­kép­zelni, de több tucat igazi men­zai sza­kács be­bi­zo­nyí­totta: ilyen ételt is ki lehet hozni a men­za­ke­ret­ből!

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Az ír lé­gi­tár­sa­ság na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül.

Na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül, eze­ket pedig csak hosszas ke­res­gé­lés után lehet meg­ta­lálni, rá­adá­sul a jog­sza­bály sze­rinti vé­tel­ár­vissza­té­rí­tésre is hosszabb ha­tár­időt ad ma­gá­nak a cég.

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Őt szin­tén el­ta­lálta egy lövés, fél ol­da­lára le­bé­nult és rend­sze­re­sen gyógy­tor­nára kell jár­nia.

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Jú­li­us­ban fog­ták el iraki ka­to­nák.

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves lányt, aki ta­valy tűnt el né­met­or­szági ott­ho­ná­ból, hogy csat­la­koz­zon az Isz­lám Ál­lam­hoz.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban.

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban, a fő­vá­ros­ban to­rony­há­zak om­lot­tak le.

Vas megyei családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Vas megyei családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Meg­halt egy nő Auszt­ri­á­ban, még hétfő éj­szaka.

Meg­halt egy nő Auszt­ri­á­ban, még hét­főn: osz­lop­nak csa­pó­dott au­tó­já­val.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Der­mesztő le­hű­lés­sel jön a hi­deg­front, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Meg­néz­tük a "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját.

Két hét­tel a vár­pa­lo­tai hin­ta­ka­taszt­rófa után meg­néz­tük a vár­pa­lo­tai hor­ror­hin­tát üze­mel­tető "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját. Grez­nár At­tila ván­dorló vurst­lija a hét­vé­gén Ka­lo­csán járt.

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Az ál­do­zat az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe.

A 14 éves ál­do­zat éppen az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot a "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről".

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki.

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki a mig­ráns­pá­ros­ról - egyi­kük pél­dául egy­ál­ta­lán nem il­lesz­ke­dett az Isz­lám Állam esz­me­rend­sze­rébe.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát a nyu­gati tit­kos­szol­gá­la­tok, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Ne is ta­lál­gas­sa­nak, ezt úgy­sem lehet ki­ta­lálni. De annyi ab­szurd dolog tör­té­nik mos­ta­ná­ban...

Ne is ta­lál­gas­sa­nak, ezt úgy­sem lehet ki­ta­lálni. Könnyí­tés­ként: az eset Svéd­or­szág­ban tör­tént. De annyi ab­szurd dolog tör­té­nik mos­ta­ná­ban a be­ván­dor­lók­kal kap­cso­lat­ban, hogy ezen már nem is cso­dál­ko­zunk...

"A hit elpárolog"... Drasztikusan csökken a keresztények száma!

"A hit elpárolog"... Drasztikusan csökken a keresztények száma!

A papok után­pót­lá­sá­val ugyanez a hely­zet. A mün­cheni ér­sek­ségbe ta­valy egyet­len új pap ér­ke­zett.

A papok után­pót­lá­sá­val ugyanez a hely­zet.

Házakat önt el a víz, több településen szivattyúzni kell

Házakat önt el a víz, több településen szivattyúzni kell

Egyre rosszabb az ár­vízi hely­zet...

Egyre rosszabb az ár­vízi hely­zet, az eső is gon­dot okoz. Több te­le­pü­lé­sen ho­mok­zsá­kok­kal kell vé­de­kezni a tűz­ol­tók­nak.

Tv2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

Tv2 Tények - Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

Össze­­­szed­­­tük mi tör­­­tént ma.

Nincs sok időd, de kí­­­ván­­­csi vagy a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb tör­­­té­­­né­­­se­ire? Össze­­­szed­­­tük egyet­­­len cikk­­­ben, mi tör­­­tént itt­­­hon és a vi­­­lág­­­ban, a Tv2 Té­­­nyek se­­­gít­­­sé­­­gé­­­vel.

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

A román szár­ma­zású orvos ta­valy fejbe lőtte a szü­lő­ket, hét­éves iker­gye­re­keik szeme lát­tára.

A rendőröknek fogalmuk sincs, hol van a kamionban elfogott 50 migráns

A rendőröknek fogalmuk sincs, hol van a kamionban elfogott 50 migráns

A hét­vé­gén csap­tak le a német rend­őrök arra a ka­mi­onra, amely­nek rak­te­ré­ben 50 iraki mig­ránsra buk­kan­tak.

Pirulhatnak
a sztárséfek, hihetetlen, mire képesek a menzások!

Pirulhatnak
a sztárséfek, hihetetlen,
mire képesek
a menzások!

Mintha csak egy lu­xus­ét­te­rem­ből ér­kez­tek volna a lé­leg­zet­el­ál­lító menük.

Mintha csak egy lu­xus­ét­te­rem kony­há­já­ból ér­kez­tek volna a mesés menük.

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő. Őr­jön­gé­sé­ben két tévét ka­sza­bolt szét.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Ez durva: több ezer kiló emberi fogat húznak ki az orvosok

Ez durva: több ezer kiló emberi fogat húznak ki az orvosok

Min­d­eköz­ben alig fogy a fog­krém a bol­tok­ban. Akad mun­ká­juk a fog­or­vo­sok­nak.

Min­d­eköz­ben alig fogy a fog­krém a bol­tok­ban. Akad mun­ká­juk a fog­or­vo­sok­nak.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei?

Így sikkasztott 30 milliót a lakóktól a pofátlan közös képviselő

Így sikkasztott 30 milliót a lakóktól a pofátlan közös képviselő

Éve­kig ját­szott össze a közös kép­vi­selő és a sze­relő, végül több mint 30 mil­liót zse­bel­tek be a pa­nel­ház la­kó­i­tól.

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Mindszenty-szobor Pesthidegkúton

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg.

Ju­bi­le­umi za­rán­dok­lat ke­re­té­ben avat­ták fel és ál­dot­ták meg Mind­szenty Jó­zsef bí­bo­ros, her­ceg­prí­más szob­rát a má­ria­re­me­tei Kis­bol­dog­asszony-ba­zi­lika előtt.

Vérfagyasztó részletek derültek ki a lépcsőházban holtan talált nőről

Vérfagyasztó részletek derültek ki a lépcsőházban holtan talált nőről

Az 58 éves nő holt­tes­tét egy IX. ke­rü­leti épü­let­ben va­sár­nap ta­lál­ták meg.

Az 58 éves nő holt­tes­tét egy IX. ke­rü­leti épü­let­ben va­sár­nap ta­lál­ták meg.

Elborzadtak a lakók: holttest hevert a játszótéren

Elborzadtak a lakók: holttest hevert a játszótéren

Egy deb­re­ceni ját­szó­té­ren ta­lál­tak az is­me­ret­len női holt­testre. A rend­őr­ség is meg­erő­sí­tette a hírt.

Egy deb­re­ceni ját­szó­té­ren ta­lál­tak az is­me­ret­len női holt­testre. A rend­őr­ség is meg­erő­sí­tette a hírt.

Német családokat szakít szét a migránsválság

Német családokat szakít szét a migránsválság

Nö­vek­szik a tár­sa­dalmi fe­szült­ség.

A Bild című német na­pi­lap ve­zér­cikk­ben szá­mol be a Né­met­or­szág­ban ural­kodó tár­sa­dalmi fe­szült­ség­ről.

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

Durván félresikerült a plasztikai műtét: eltorzult arccal ébredt

A műtét előtt rossz érzés fogta el...

Bar­bara nem volt elé­ge­dett az ar­cá­val, arra vá­gyott, hogy gyö­nyörű le­gyen, ezért kés alá fe­küdt...

Elég volt az állatkínzásból: önszerveződő csoportok büntetnének!

Elég volt az állatkínzásból: önszerveződő csoportok büntetnének!

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek.

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek abból, hogy na­ponta ér­kez­nek bor­zasz­tóbb­nál bor­zasz­tóbb hírek meg­kín­zott ku­tyák­ról, macs­kák­ról. Sok dühös ál­lat­ba­rát úgy dön­tött: nem nézi tét­le­nül az ese­te­ket...

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Sokkoló dolgora bukkantak a rőzseszedők az erdő mélyén...

Sokkoló dolgora bukkantak a rőzseszedők az erdő mélyén...

Egy négy évvel ez­előtti ször­nyű gyil­kos­ságra de­rült fény...

Egy négy évvel ez­előtti ször­nyű gyil­kos­ságra de­rült fény...

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

Zsidóztak egy jót, simicskáztak és röhögtek Vonán. Főnök lett a Lajos!

3 napot töl­tött a RIPOST stábja, per­sze in­kog­ni­tó­ban, a Job­bik sió­foki frak­ció­ülé­sén, Vona-el­le­nes párt­ta­gok meg­hí­vá­sára.

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Kitört a botrány: az EU lefizeti az embercsempészeket

Ki­de­rül­tek Brüs­szel tit­kos üzel­mei.

Ki­de­rül­tek Brüs­szel tit­kos üzel­mei: több száz­ezer eurót fi­ze­tett ki af­ri­kai em­ber­csem­pé­szek­nek azért, hogy hagy­ja­nak fel il­le­gá­lis te­vé­keny­sé­ge­ik­kel.

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Tömeges rosszullét miatt tört ki a pánik, vegyi támadás történt?

Egy egész utca la­kos­sá­gát kel­lett ki­me­ne­kí­teni va­sár­nap Lon­don­ban, mi­u­tán a lakók tö­me­ges rosszul­létre pa­nasz­kod­tak.

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

A szep­tem­ber eleji kí­sér­leti rob­ban­tás olyan erejű volt, hogy Kí­ná­ban egy szu­per vul­kán ki­tö­ré­sé­től tar­ta­nak a tu­dó­sok.

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Ren­ge­teg esőre és erős szélre kell ké­szülni a hi­deg­ben.

Ren­ge­teg esőre és erős szélre kell ké­szülni a hi­deg­ben. Jobb, ha elő­ve­szed a vas­tag ru­há­kat!

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Elszabadult a pokol: lángba borították Athént

Közel 3000 ember vo­nult ut­cára.

Közel 3000 ember vo­nult a görög fő­vá­ros ut­cá­ira, azon­ban a de­monst­rá­ció pil­la­na­tok alatt el­dur­vult, és a tömeg össze­csa­pott a rend­őr­ség­gel.

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

Egy 16 éves lány a hö­hen­kir­cheni vas­út­ál­lo­másra sze­re­tett volna el­jutni, ám útja során, a nyílt utcán meg­erő­sza­kol­ták.

Harc indult a furcsa kórban szenvedő gyerek képeiért

Harc indult a furcsa kórban szenvedő gyerek képeiért

Kü­lön­le­ges be­teg­ség­ben szen­ved a kis­gye­rek, de ami­kor le­vet­ték a ké­peit az in­ter­net­ről, óri­ási volt a fel­há­bo­ro­dás.

Kü­lön­le­ges be­teg­ség­ben szen­ved a kis­gye­rek, de ami­kor le­vet­ték a ké­peit az in­ter­net­ről, óri­ási volt a fel­há­bo­ro­dás.

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Az anyuka épp va­cso­rát ké­szí­tett, ami­kor meg­tör­tént a baj. A men­tők már nem se­gít­het­tek.

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség ki­vo­nult.

Elmebetegek, tízmilliókat húztak le a vécén készpénzben

Elmebetegek, tízmilliókat húztak le a vécén készpénzben

Nagy cím­letű bank­jegy­kö­te­gek du­gí­tot­ták el egy genfi bank és három ét­te­rem vé­céit.

Nagy cím­letű bank­jegy­kö­te­gek du­gí­tot­ták el egy genfi bank és három ét­te­rem vé­céit. A ha­tó­sá­gok vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az ügy fel­de­rí­té­sére.

Elegük lett a borzalmakból: kezükbe vették az irányítást az állatbarátok

Elegük lett a borzalmakból: kezükbe vették az irányítást az állatbarátok

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek.

Ele­gük lett a jóér­zésű em­be­rek­nek, hogy na­ponta ér­kez­nek a bor­zasztó hírek.

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

A rendőrök is elborzadtak attól, amit a sikeres modell lakásán találtak

Az első hírek sze­rint a ház­ban vér­für­dőt ren­dez­tek. Nem vé­let­le­nül vo­nul­tak ki a ha­tó­sá­gok.

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére:
50 centire Vonától!

Meghívták a Ripostot a Jobbik frakcióülésére: 50 centire Vonától!

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a frak­ció­ülé­sére Sió­fo­kon.

A párt­el­nök el­len­fe­lei be­csem­pész­ték a Ri­pos­tot a Job­bik há­rom­na­pos frak­ció­ülé­sére, a sió­foki Pa­no­ráma Ho­telbe. Fé­lel­me­tes, de tény­leg 50 cen­tire ülve tőle hall­gat­hat­tuk, hogy miket be­szél. Re­me­gett ke­zünk-lá­bunk.

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Magyarország célja az EU megerősítése kívül és belül

Magyarország célja az EU megerősítése kívül és belül

2017 dip­lo­má­ciai csúcsév lesz.

A ma­gyar kül­po­li­tika szá­mára 2017 min­den bi­zonnyal dip­lo­má­ciai csúcsév lesz: Vl­agyi­mir Pu­tyin feb­ru­ár­ban és au­gusz­tus­ban is ha­zánk­ban járt.

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak.

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak. A meg­ol­dat­lan hely­zetre való te­kin­tet­tel köz­egész­ség­ügyi vész­hely­ze­tet hir­det­tek.

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Kór­házba vit­ték, de hiába.

Az asszony a szer­tar­tás kel­lős kö­ze­pén lett rosszul. Kór­házba vit­ték, de akkor már késő volt.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Van rá módszer, hogy ne öljenek embriót a lombikbébi-programban

Van rá módszer, hogy ne öljenek embriót a lombikbébi-programban

Mi­u­tán ki­ter­jesz­tette a kor­mány a lom­bik­bé­bi­prog­ram tá­mo­ga­tá­sát, fel­lán­golt a vita az el­já­rás körül.

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Sok já­ra­tot tö­röl­tek.

Sok já­ra­tot tö­röl­tek, helyi hírek sze­rint még el­tart egy da­ra­big a káosz. Több ezer ember nem tu­dott el­utazni.

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel.

Ezzel el­bú­csúz­ha­tunk a me­leg­től! A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel.

Rejtély, sokkoló felfedezés egy fővárosi kórházban

Rejtély, sokkoló felfedezés egy fővárosi kórházban

Re­náta a kór­ház­ban jött rá, hogy a test­vére he­lyett va­laki mást ham­vasz­tot­tak el...

Re­náta a kór­ház­ban jött rá, hogy a test­vére he­lyett va­laki mást ham­vasz­tot­tak el...

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Men­tő­he­li­kop­ter ér­ke­zett a hely­színre, hogy el­lássa a sú­lyos sé­rül­te­ket.

Megtudtunk mindent a lombikprogram legnagyobb dilemmájáról

Megtudtunk mindent a lombikprogram legnagyobb dilemmájáról

Mi­u­tán ki­ter­jesz­tette a kor­mány a lom­bik­bébi prog­ram tá­mo­ga­tá­sát, fel­lán­golt a vita az el­já­rás körül.

Rettenetes részleteket árult el a 13 éves kántorjánosi késelő édesanyja

Rettenetes részleteket árult el a 13 éves kántorjánosi késelő édesanyja

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén.

Az anya el­mondta, mi tör­tént azon a tra­gi­kus estén, fia ho­gyan ment haza a ké­se­lés után.

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Gyilkos vihar csapott le a Bánságra, több halott

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni a pusz­tító íté­let­idő elől.

Egy asszony a te­mes­vári ál­lat­kert­ben vesz­tette éle­tét. Nem tu­dott hova me­ne­külni.

Szigor jön a magyar börtönökben!

Szigor jön a magyar börtönökben!

Ki­fa­kadt egy anya, mert meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Ki­fa­kadt egy anya, mert meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Mentők és tűzoltók lepték el az utcát, több lakost is menekíteni kellett

Töb­ben is rosszul let­tek az ut­cá­ban, a csa­tor­nába ke­rül­he­tett va­la­mi­lyen méreg.

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli.

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli. A ke­rék­pá­ros nem élte túl az üt­kö­zést.

Rémálommá vált a nyaralás: a pályaudvarnál támadták meg a nőket

Rémálommá vált a nyaralás: a pályaudvarnál támadták meg a nőket

Négy ame­ri­kai tu­ris­tát tá­mad­tak meg sav­val.

Négy ame­ri­kai tu­ris­tát tá­mad­tak meg sav­val.

Nagyon durva dolog közelít Magyarország felé

Nagyon durva dolog közelít Magyarország felé

Hiába a ri­asz­tás, az biz­tos, hogy ezt nem tesszük zsebre. Nem árt fel­ké­szülni!

Hiába a ri­asz­tás, az biz­tos, hogy ezt nem tesszük zsebre. Nem árt fel­ké­szülni!

Brutális baleset a Margit hídon: áll a forgalom

Brutális baleset a Margit hídon: áll a forgalom

Áll a for­ga­lom a Mar­git hídon.

Áll a for­ga­lom a Mar­git hídon, durva bal­eset tör­tént.

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Megható gesztust tett egy olasz pizzériás a londoni merénylet után - videó

Két­száz piz­zát osz­tott szét a rob­ban­tás hely­szí­nén dol­gozó men­tő­sök­nek és rend­őrök­nek.

Eltűnt az angyalarcú magyar tini, utoljára egy fiúval látták

Eltűnt az angyalarcú magyar tini, utoljára egy fiúval látták

Két napja nem lát­ták Vi­vi­ent.

A gyö­nyörű Vi­vi­ent utol­jára Szen­te­sen lát­ták egyik fiú is­me­rő­sé­vel, ám ennek már 2 napja. Azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

Elképedtek az orvosok, hihetetlen mit találtak a férfi fülében

Elképedtek az orvosok, hihetetlen mit találtak a férfi fülében

Egy élő állat bújt meg a férfi hal­ló­já­ra­ta­i­ban, de ilyet még a dok­to­rok se lát­tak, egy hüllő köl­tö­zött a fü­lébe.

Megrendítő felvételek: nézők előtt halt szörnyet a 26 éves férfi

Megrendítő felvételek: nézők előtt halt szörnyet a 26 éves férfi

Hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

A szö­vet­sé­ge­sek felső ha­tárt akar­nak.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU párt­test­vére, a bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha felső ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően.

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Juncker beindult: jön a szuper-EU!

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke min­de­nek fe­lett álló szer­ve­zetté tenné az EU-t, de ennek nem min­denki örülne. Közös had­se­reg, kö­te­lező euró, szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés a ter­vek kö­zött...

Kiadták a riasztást: jéggel csap le a heves vihar

Kiadták a riasztást: jéggel csap le a heves vihar

Heves szél­lö­ké­sek­kel és jég­gel ér­ke­zik a vihar az or­szágba.

Heves szél­lö­ké­sek­kel és jég­gel ér­ke­zik a vihar az or­szágba.

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Átlagban napi két nemi erőszak történik Ausztriában

Átlagban napi két nemi erőszak történik Ausztriában

Le­han­goló sta­tisz­tika...

Hi­va­ta­los meg­ke­re­sésre, Wolf­gang So­botka bel­ügy­mi­nisz­ter köz­zé­tett egy je­len­tést, ami­ből ki­de­rül, hány nemi erő­szak tör­tént az év első fe­lé­ben.

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

Ennyien kapták el eddig itthon a nyugat-nílusi lázat

A leg­több­jük itt­hon lett beteg.

A leg­több­jü­ket itt­hon csípte meg fer­tő­zött szú­nyog, de volt, aki nya­ra­lás­ból tért haza a be­teg­ség­gel.

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták akar­ták meg­aka­dá­lyozni a ki­to­lon­co­lá­so­kat.

A német sajtó meg­könnyeb­bü­lés­sel nyug­tázza, hogy a ha­tó­sá­gok végre olyan mig­rán­so­kat to­lon­col vissza a szü­lő­föld­jükre, akik rá­szol­gál­tak erre. Mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták ezt ter­mé­sze­te­sen nem néz­ték jó szem­mel.

Itt a lista, merre ne menj autóval a hétvégén a fővárosban

Itt a lista, merre ne menj autóval a hétvégén a fővárosban

Már ké­szen áll a terep az év leg­na­gyobb bel­vá­rosi ese­mé­nyére, az idén 10 éves Nem­zeti Vág­tára.

Már ké­szen áll a terep az év leg­na­gyobb bel­vá­rosi ese­mé­nyére, az idén 10 éves Nem­zeti Vág­tára.

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Belövik, elszívják, egész nap fetrengenek - a Hős utcában jártunk!

Fé­nyes nap­pal, a sze­münk lát­tára adták-vet­ték a dro­go­kat Bu­da­pes­ten. A Ri­post sok­koló kör­képe.

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Bár a hi­deg­től most egy időre meg­sza­ba­du­lunk,tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

Nálunk is csal a Meki a sült krumplival - fotóval!

A McDo­nald's elő­írása sze­rint a kis adag sült krumpli 80 gram­mos. Vet­tünk. Le­mér­tük. Meg­döb­ben­tünk...

A McDo­nald's elő­írása sze­rint a kis adag sült krumpli 80 gram­mos kell, hogy le­gyen. El­men­tünk, vet­tünk egyet az egyik bu­da­pesti gyors­ét­ter­mük­ben, majd le­mér­tük. Kí­ván­csian a di­gi­tá­lis mér­legre he­lyez­tük, majd meg­döb­ben­tünk azon, amit a ki­jelző mu­ta­tott...