POLITIK

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Göncz Árpád lánya egy milliárdos OLAF ügyben - Nyomoz a csalás elleni hivatal

Tú­l­áraz­tak, csal­tak, sok mil­li­árd­dal vág­ták át az EU-t. Meg­fog­ták őket, több mil­li­ár­dot kel­lene most visszafi­zet­niük.

Két gyermek is bent ragadt egy liftben Kisújszálláson

Pánik! Két gyermek is bent ragadt a meghibásodott liftben Kisújszálláson

Már nem az első eset volt...

Már nem az első eset volt, hogy va­la­kit men­teni kel­lett. To­vábbi sok­koló rész­le­te­kért kat­tints!

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Nagy nö­ve­ke­dés egy hónap alatt.

Má­jus­ban 14 ezer­rel több be­ván­dorló ér­ke­zett Né­met­or­szágba, mint egy hó­nap­pal ko­ráb­ban.

Durva! Ezzel támadt ismerőseire egy szekszárdi férfi - Fotók

Durva! Ezzel támadt ismerőseire egy szekszárdi férfi - Fotók

Alig le­he­tett meg­fé­kezni a férfit.

Alig le­he­tett meg­fé­kezni a férfit. A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta és szá­mon kérte a tet­téért.

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Ököllel megütött, majd kifosztott két nőt egy budapesti férfi - Videó

Az idős höl­gyek­nek több csontja is el­tört.

Egy nap le­for­gása alatt két idős nőt is meg­tá­ma­dott egy 34 éves férfi. Min­den­kit sok­kolt az eset.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Itt nyit áruházat az Ikea! Leesik az állad

Itt nyit áruházat az Ikea! Leesik az állad

Erre tuti nem szá­mí­ta­nál! Az első üzlet egy 37 ezer négy­zet­mé­te­res egy­ség, amely az or­szág déli ré­szén ta­lál­ható Hy­de­rabad vá­ro­sá­ban nyí­lik meg. Rész­le­tek a cikk­ben...

Erre tuti nem szá­mí­ta­nál! A ha­tal­mas cég meg­pró­bál min­den­ben al­kal­maz­kodni a helyi el­vá­rá­sok­hoz: az éte­lek az ot­tani íz­vi­lá­got tük­rö­zik majd. Az első üzlet egy 37 ezer négy­zet­mé­te­res egy­ség, amely az or­szág déli ré­szén ta­lál­ható Hy­de­rabad vá­ro­sá­ban nyí­lik meg. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben...

Pofátlan! Nem gondolnád, honnan lopott ez a férfi

Pofátlan! Nem gondolnád, honnan lopott ez a férfi

Néz­zék meg jól az arcát, hátha fel­is­me­rik. A férfi 28-30 év kö­rüli, rövid, fe­kete hajú.

A férfi 28-30 év kö­rüli, rövid, fe­kete hajú. Az el­kö­ve­tés­kor sö­tét­kék pu­ló­vert és fe­kete ke­re­tes nap­szem­üve­get vi­selt.

Hihetetlen! Te is ámulni fogsz az új szexrobot tudásán

Hihetetlen! Te is ámulni fogsz az új szexrobot tudásán

Döb­be­ne­tes, mennyire va­lódi...

Az is ki­de­rült, hogy mennyi­ért lehet meg­vá­sá­rolni a leg­újabb pro­to­tí­pust. Nem is gon­dol­nánk mennyire élethű az új lány! Iz­gal­mas rész­le­tek a cikk­ben...

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó...

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó, ami be­le­gá­zolt a tö­megbe. A fesz­ti­vál ere­de­ti­leg már va­sár­nap véget ért, ami­ko­ris Bruno Mars kon­cer­te­zett.

103 éves gödöllői néni mondta el a hosszú élet titkát

103 éves gödöllői néni mondta el a hosszú élet titkát

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri az arany­korba lé­pett 103 éves nénit.

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri az arany­korba lé­pett 103 éves Öz­vegy Bá­tori Ká­rolyné Mar­git nénit.

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Mutatjuk a mai időjárást. Meg fogsz lepődni

Ilyen lesz a hét­fői idő­já­rá­sunk!

Ki­de­rül, hogy mi­lyen lesz a hét­fői dél­előtti és dél­utáni idő­já­rá­sunk! Ren­ge­teg meg­le­pe­tésre kell szá­mí­ta­nunk!

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

A férfi ki­me­nőt ka­pott a bör­tön­ből, ám nem ment idő­ben vissza, egy bo­zó­tos­ban meg­gyil­kolta sze­rel­mét, a 19 éves Szand­rát...

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek...

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet. A mos­to­ha­apa 3 és fél év le­töl­tendő, az anya 3 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést ka­pott, mert ször­nyű sé­rü­lé­se­ket okoz­tak a nő 3 hó­na­pos kisfi­á­nak. Durva rész­le­tek a cikk­ben...

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola nem mű­kö­dik...

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola va­la­hogy nem mű­kö­dik...

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

A nagy­ecsedi Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Itt a tel­jes föld­közi-ten­geri tör­té­net.

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat ma egy olasz hajó vette át... Össze­fog­lal­juk a hét föld­közi-ten­geri tör­té­né­seit.

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mosnő az­után ke­rült bör­tönbe, hogy 2012-ben ha­lá­los köz­úti bal­ese­tet oko­zott az M3-as au­tó­pá­lyán.

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Ere­de­ti­leg az albán férfi sze­rezte azt a pisz­tolyt és Ka­las­nyi­ko­vot, ame­lyek ke­rülő úton ju­tot­tak el a niz­zai mé­szá­ros­hoz.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Elő­ke­rül­tek a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei.

Elő­ke­rül­tek a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei, ame­lyen lát­szik, a taxis szán­dé­ko­san haj­tott a tö­megbe.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen őr­jön­gött.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Ellopják a járdát a lakótelepeken!

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat, sok he­lyen pedig az autók fog­lal­ják el a jár­dát.

Egyre ne­he­zebb a gya­lo­go­sok hely­zete a bu­da­pesti la­kó­te­le­pe­ken: egyre több he­lyen épí­tik be üz­let­he­lyi­sé­gek­nek az ár­ká­dos át­já­ró­kat, sok he­lyen pedig az autók fog­lal­ják el a jár­dát. A kis­gye­re­kek és az idő­sek is az út­testre kény­sze­rül­nek, ba­ba­ko­csi­val, cso­ma­gok­kal bot­la­dozva az autók kö­zött...

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Ki­de­rült: most még biz­to­san nem kerül erre sor.

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Erre most még biz­to­san nem kerül sor.

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Helmut Kohl halálára emlékeztek, de miért Budapesten?

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek.

Nem­zet­közi kon­fe­ren­ciát szer­vez­tek a kor­sza­kos po­li­ti­kus ha­lá­lá­nak első év­for­du­ló­ján, a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Orbán Vik­tor is be­szé­det mon­dott.

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

2015-be ő is át­kelt az or­szá­gon, majd Auszt­ria felé tá­vo­zott. Végül Fran­cia­or­szág­ban kö­tött ki. Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat,
bármi áron

Gyak­ran kilóg a lóláb.

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt, ha nem adja be a gyógy­szert a gye­re­ké­nek!

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Ki­tört az is­ko­lák­ban a va­ká­ció és a jó idő, a fél or­szág víz­partra indul!

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Hatalmas dugók várhatók az utakon, itt lesznek felújítások hétfőtől

Az M1-en foly­ta­tód­nak a fel­újí­tá­sok, sok he­lyen ezért for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

A tu­né­ziai szár­ma­zású mig­ránst ked­den fog­ták el, csü­tör­tö­kön pedig el­ren­del­ték az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát...

Angela Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Szinte múlt idő­ben írnak Mer­kel­ről.

A német lapok több­sége már szinte múlt idő­ben ír Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról. A né­me­tek vé­le­mé­nye egy­ér­telmű: a "Mutti" már csak pa­pí­ron Né­met­or­szág ve­ze­tője.

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Az el­múlt egy hó­nap­ban két ter­ror­tá­ma­dást is si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni.

Az el­múlt egy hó­nap­ban két ter­ror­tá­ma­dást is si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni.

Rosszul lettek a diákok az iskolában, több száz gyereket kísértek ki

Rosszul lettek a diákok az iskolában, több száz gyereket kísértek ki

Az egyik ti­né­dzser hasz­nált "ár­tal­mas anya­got" a walesi gim­ná­zi­um­ban. A füst min­dent be­te­rí­tett.

Az egyik ti­né­dzser hasz­nált "ár­tal­mas anya­got" a walesi gim­ná­zi­um­ban. A füst min­dent be­te­rí­tett.

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től. Az utolsó pil­la­nat­ban értek a hely­színre.

Újra idegméreggel szennyezett, Hollandiából való tojást találtak

Újra idegméreggel szennyezett tojást találtak

Hol­lan­di­á­ból valók azok a fi­pron­il­lal szennye­zett to­já­sok, ame­lye­ket né­met­or­szági tar­to­má­nyok­ban ta­lál­tak a na­pok­ban.

Rajtaütések Veszprém megyében, ezért szállták meg rendőrök a környéket

Rajtaütések Veszprém megyében, ezért szállták meg rendőrök a környéket

Az akció ke­re­té­ben több ká­bí­tó­szer ke­res­ke­dőt is el­fog­tak.

Az akció ke­re­té­ben több ká­bí­tó­szer ke­res­ke­dőt is el­fog­tak, akik új pszi­cho­ak­tív szert árul­tak, töb­bek közt a gye­re­kek­nek.

Itt a közlekedési káosz, most indul a forgalmas híd felújítása

Itt a közlekedési káosz, most indul a forgalmas híd felújítása

A hídon nem lehet majd köz­le­kedni, ezért a vo­na­tok és bu­szok me­net­rendje is vál­to­zik.

A hídon nem lehet majd köz­le­kedni, ezért a vo­na­tok és bu­szok me­net­rendje is vál­to­zik.

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Kí­ná­ban rég nem lá­tott vihar tom­bolt, amely kü­lö­nös dol­go­kat so­dort ma­gá­val.

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

Szörnyű hírt kapott a család: életét adta kutyájáért a nő

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált.

A 35 éves nő a fo­lyóba sé­tált, mi­u­tán el­sza­ladt tőle a ku­tyája. Meg­pró­bálta meg­men­teni az ál­la­tot, de ez az éle­tébe ke­rült.

"Sosem láttam még ilyet" - baleset a leszállópályán, lezárták a repteret

"Sosem láttam még ilyet" - baleset a leszállópályán, lezárták a repteret

Az egyik le­szálló re­pü­lő­nek ki­sza­kad­tak a fu­tó­mű­vei.

Az egyik le­szálló re­pü­lő­nek ki­sza­kad­tak a fu­tó­mű­vei és le­sod­ró­dott a ki­fu­tó­pá­lyá­ról.

Kiderült: Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

Kiderült: Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

Pénz­el­vo­nás­sal fe­nye­get­nek.

To­vábbra is ál­landó, felső kor­lát nél­küli kö­te­lező kvó­tát akar be­ve­zetni az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) a mig­rán­sok szét­osz­tá­sára, és ezt a kö­zelgő csú­cson min­den­kép­pen el akar­ják fo­gad­tatni.

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

A férfi ellen meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let, de a dön­tés egy­előre nem jog­erős.

A férfi ellen meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let, de a dön­tés egy­előre nem jog­erős.

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott, amely­ben to­vábbra is azt ál­lítja, hogy ár­tat­lan.

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

Fon­tos fel­adata lett volna.

A re­pü­lő­nek fon­tos fel­adata lett volna, ere­de­ti­leg egy se­gít­ségre szo­ruló em­bert jut­ta­tott volna el a kór­házba.

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Nincs többet szabadság: így figyelik a magyar medvét

Sza­ba­don en­ged­ték.

Sza­ba­don en­ged­ték, ám már nem lesz olyan sza­bad, mint ko­ráb­ban volt a ma­gyar medve. Nyom­kö­ve­tőt ka­pott, ami e-ma­i­len küldi az ada­to­kat.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a fül­hall­gató.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre...

Brutális fotók jöttek a betegszállító balesetéről, tragédia történt

Brutális fotók jöttek a betegszállító balesetéről, tragédia történt

A be­teg­szál­lító két au­tó­val üt­kö­zött össze.

A be­teg­szál­lító két au­tó­val üt­kö­zött össze, a bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek.

Rejtélyes, ahogy meghalt a magyar üzletasszony: nyomoz a rendőrség

Rejtélyes, ahogy meghalt a magyar üzletasszony: nyomoz a rendőrség

Rej­té­lyes módon halt meg a szlo­vá­kiai Nagy­me­gye­ren egy ma­gyar szár­ma­zású üz­let­asszony, M. Szil­via.

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa.

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád 4 tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar. Maczkó Gábor és ba­rátja ko­csi­jára szin­tén fa dőlt, ami­kor Kecs­ke­mét felé men­tek.

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

El­ítél­ték Kecs­ke­mé­ten a négy em­ber­csem­pészt..

El­ítél­ték azt a négy em­ber­csem­pészt, akik miatt 71 mig­ráns ful­ladt meg.

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

A héten kez­dő­dött a pere annak a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak, akit azzal vá­dol­nak, hogy ér­telmi sé­rült kis­lányt erő­sza­kolt meg.

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

A csecsen migráns egy tűzoltó készülékkel verte egy afgán migráns fejét

Végül a cott­busi rend­őr­ség 26 cse­csent őri­zetbe vett.

Végül a cott­busi rend­őr­ség 26 cse­csent őri­zetbe vett, a ki­hall­ga­tá­suk fo­lya­mat­ban van. Ez nem az első össze­csa­pás a két nem­zet fiai kö­zött, Bécs­ben már több­ször össze­bal­héz­tak.

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

Újabb Allah akbaros támadás történt Liege-ben

Újabb Allah akbaros támadás történt a belga Liege-ben

Egy 32 éves férfit vet­tek őri­zetbe.

Egy 32 éves férfit vett őri­zetbe a belga rend­őr­ség, mi­u­tán a tá­madó egy pisz­tollyal a ke­zé­ben Allah ak­bart (Allah a leg­na­gyobb) üvöl­tött.

Hogy jön össze a focaccia és a pacal? Ezt csak Orbán Viktor tudja

Hogy jön össze a focaccia és a pacal? Ezt csak Orbán Viktor tudja

Ma dél­ben a Tok­alj-hegy­alja híres ét­ter­mébe lát­ták be­térni.

Ma dél­ben a Tok­alj-hegy­alja híres ét­ter­mébe lát­ták be­térni a mi­nisz­ter­el­nö­köt. Volt, aki még azt is hal­lotta, hogy pa­calt ren­delt, de annak előtte meg­ba­rát­ko­zott egy olasz ke­nyér­fé­lé­vel, a fo­cac­cia­val.

Miért nem kell az ingyenoltás?

Miért nem kell az ingyenoltás?

Évente 1300 nő kap méh­nyak­rá­kot, és a be­te­gek fe­lé­nek esé­lye sincs a gyó­gyu­lásra, az el­lene védő HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta.

Mi­köz­ben évente 1300 nő kap méh­nyak­rá­kot, és a be­te­gek fe­lé­nek esé­lye sincs a gyó­gyu­lásra, az el­lene védő HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta. Az influ­enza el­leni vé­dő­ol­tá­sok­ból is több száz­ezer meg­ma­radt, pedig 1,3 mil­li­óan in­gyen kap­ják. Miért nem kér­nek sokan a vé­de­lem­ből?

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer bel­ügy­mi­nisz­ter vi­tája.

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer vi­tája.

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

Félholtra erőszakolták a tinilányt: sötét titkok derültek ki

A 16 éves ti­ni­lányt nyolcan erő­sza­kol­ták meg, sú­lyos belső sé­rü­lé­sei let­tek. Az eset után őt kezd­ték hi­báz­tatni a fa­lu­ban...

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Nem hibázott a fiú, mégis elvették a motorját a rendőrök

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét...

Szü­le­i­től kapta új ked­ven­cét egy bé­kés­csa­bai fiú, ám a nagy öröm saj­nos nem tar­tott túl so­káig... Egy nem várt po­fonba sza­ladt bele.

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Bör­tön­nel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság a ka­la­uzt bán­tal­ma­zót.

Bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság azt a férfit, aki it­ta­san szállt fel a vo­natra még május 30-án, és az el­len­őr­nek jegy he­lyet po­font adott.

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Sokkoló számok, több embert öltek meg idén Londonban, mint New Yorkban!

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban.

Kést, hús­vágó bár­dot és kar­dot ke­reső raz­zi­á­kat tar­ta­nak a fő­vá­ros­ban.

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rend­őr­ség ne­vé­ben is csal­nak.

A bű­nö­zők le­le­mé­nyes­sége ha­tár­ta­lan. A leg­fris­sebb fi­gyel­mez­te­tés sze­rint már a rend­őr­ség ne­vé­vel is vissza­él­nek a netes csa­lók.

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik, mint azt meg­szok­hat­tuk. Ez alól a dinnye sem ki­vé­tel.

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár...

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár. Le­ül­tet­ték.

Kiakadtak az olaszok: Emmanuel, küldünk neked 9000 migránst

Kiakadtak az olaszok: Emmanuel, küldünk neked 9000 migránst

Be­ké­ret­ték Fran­cia­or­szág olasz­or­szági nagy­kö­ve­tét a római kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba szerda reg­gel.

Be­ké­ret­ték Fran­cia­or­szág olasz­or­szági nagy­kö­ve­tét a római kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba szerda reg­gel.

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Óriási elismerést kapott az életet mentő magyar lemezlovas

Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt annak a mun­kás­nak, akit egy le­mez­lo­vas men­tett meg. Mo­bi­lapp­li­ká­ció je­lezte a bajt.

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Itt érte csoportos szexuális erőszak a magyar lányt

Nyolc em­bert vá­dol­nak...

Egy­más után erő­sza­kol­ták meg a pasik a vé­de­ke­zésre kép­te­len lányt. A Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Főügyész­ség nyolc férfi ellen emelt vádat.

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Durva baleseti fotó: halálra gázolták a szerencsétlen gyalogost Nógrád megyében

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök egy 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­ral szem­ben, aki az út­tes­ten ütött el egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök annak a 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­nak az ügyé­ben, aki a Sza­bad­ság úton ha­lálra gá­zolt egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

A Győr-Moson-Sop­ron me­gyei pénz­ügy­őrök több mint négy­ezer doboz adó­zat­lan ci­ga­ret­tát ta­lál­tak.

A Nme­zeti Adó- és Vámg­hi­va­tal Győr-Moson-Sop­ron me­gyei pénz­ügy­őrei több mint négy­ezer doboz adó­zat­lan ci­ga­ret­tát ta­lál­tak.

Levesbotrány Isaszegen: megjött az eredmény

Levesbotrány Isaszegen: megjött az eredmény

Több gyer­mek is meg­be­te­ge­dett.

Több gyer­mek is meg­be­te­ge­dett az ál­lott le­ves­től, ám azt a la­bor­vizs­gá­lat után sem nem lehet tudni, hol rom­lott meg a fel­szol­gált étel.

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Ilyen cuki kutyusokkal buktak le az állatszállítók

Spa­nyol­or­szágba szán­ták az ebe­ket.

Spa­nyol­or­szágba szánt ku­tya­szál­lít­mány akadt fenn a Nébih el­len­őr­zé­sén. A 97 kö­lyök­ku­tya közül több sem érte el a szál­lít­ha­tó­sági kort.

Teherautó ment át a motoros fején, egy karcolás nélkül megúszta! - videó

Teherautó ment át a motoros fején, egy karcolás nélkül megúszta! - videó

Ennél meg­győ­zőbb vi­deót ren­dezni se le­hetne a bu­kó­si­sak fon­tos­sá­gá­ról.

Döb­be­ne­tes kép­so­rok, az ember nem hisz a sze­mé­nek! Ennél meg­győ­zőbb vi­deót ren­dezni sem le­hetne a bu­kó­si­sak hasz­ná­la­tá­nak fon­tos­sá­gá­ról, mint amit egy sofőr ka­me­rája rög­zí­tett. Aki ezt a kisfil­met látja, ga­ran­tál­tan nem fe­lejti el...