POLITIK

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

Börtönreformmal a terrorizmus ellen

A bör­tö­nök­ből ke­rül­tek ki a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták.

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban már rég­óta prob­lé­mát je­lent, hogy a bör­tö­nök­ből sok­kal több szél­ső­sé­ges isz­lam­ista kerül ki, mint amennyit ere­de­ti­leg be­vit­tek.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk.

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk.

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Nincs meg­ál­lás: szív­meg­ál­lást okozó kap­szu­lák­kal ti­ze­del­nék a ba­rát­sá­gos há­zi­ál­la­to­kat. Már a rend­őr­ség is nyo­moz!

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Kitálalt a pultoslány: Így vernek át a magyar kocsmákban

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét egy fi­a­tal pul­tos­lány, aki hó­na­po­kig dol­go­zott egy kör­úti kocs­má­ban Bu­da­pes­ten.

Me­g­elé­gelte a ven­dé­gek át­ve­ré­sét egy fi­a­tal pul­tos­lány, aki hó­na­po­kig dol­go­zott egy kör­úti kocs­má­ban Bu­da­pes­ten. A Fa­ce­boo­kon, arc­cal és név­vel írta le, ho­gyan trük­köz­nek az ita­lok­kal és ho­gyan húz­zák le az em­be­re­ket.

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Újabb hidegfront érkezik, ekkor csap le a rendkívüli idő

Dur­ván lehűl a le­vegő.

Nem­so­kára vissza­tér az esős, sze­les idő, rá­adá­sul a le­vegő is dur­ván lehűl. Me­gint té­lies napok jön­nek...

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

Migránsholttestekkel teli szellemhajót sodort a víz

28 mig­ráns halt meg a din­gi­ben.

28 mig­ráns, köz­tük több gye­rek holt­teste he­vert abban a din­gi­ben, ame­lyet ha­lá­szok ta­lál­tak meg Líbia part­ja­i­nál.

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

Veszélyes krumplit csempésztek Magyarországra

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek lett volna elég.

A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle.

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

Teljesen felfordul az időjárás, a felmelegedést újabb hidegfront követi

A hó­esés­től el­bú­csúz­ha­tunk né­hány napra, de még der­mesz­tőbb hi­degre kell ké­szülni.

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Honnan van pénze Észak-Koreának?

Az el­lent­mon­dá­sok or­szá­gá­ban ren­ge­te­gen éhez­nek.

Mi­köz­ben a la­ko­sok je­len­tős része éhe­zik, az észak-ko­reai ve­ze­tés rend­sze­rint fé­nyes ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat tart - és per­sze költ­sé­ges ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel bor­zolja a világ ke­dé­lyeit.

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás.

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek. Egye­lőre csu­pán re­mény­kedni tud­nak, hogy nem fa­gyott el min­de­nük - rá­adá­sul a hó a leg­rosszabb­kor, vi­rág­zás­kor csa­pott le.

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Konténerekbe pakolják a migránsokat

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - kör­be­ke­rí­tett, ha­jó­kon­té­ner­ből ki­ala­kí­tott tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a mig­rán­so­kat.

Len­gyel­or­szág most vizs­gálja felül mig­rá­ciós po­li­ti­ká­ját - és a bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint ha­ma­ro­san kör­be­ke­rí­tett, ha­jó­kon­té­ner­ből ki­ala­kí­tott tá­bor­ban szál­lá­sol­hat­ják el a me­ne­dék­ké­rel­meik el­bí­rá­lá­sára váró mig­rán­so­kat.

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Duzzadt szeméremajkait mutogatja a gigamellű magyar modell

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is.

Mintha a me­sé­ben lenne: vett is ma­gára va­la­mit, és nem is.

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Hihetetlen időjárás Magyarországon, 48 éve nem volt ilyen

Meg­dőlt a or­szá­gos hi­deg­re­kord...

Meg­dőlt a nap­pali or­szá­gos hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön! A Kék­es­te­tőn a leg­me­le­gebb dél­utáni órák­ban mí­nusz 3 Cel­sius-fokos hideg volt...

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

Az oroszoknak négyszer akkora bombájuk van! Videó

A MOAB sehol sincs ehhez ké­pest...

Az Af­ga­nisz­tán­ban elő­ször le­do­bott ame­ri­kai MOAB szu­per­bomba sehol sincs ehhez ké­pest...

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

Borzalom, mit művelt az orvos ennek a nőnek a mellével - fotók

A két­gye­re­kes édes­anya csak na­gyobb keb­le­ket sze­re­tett volna. Soha, sem­mit nem bánt meg ennyire, mint ezt a dön­té­sét...

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Vigyázz, ha használod: Rémisztő hírt közöltek a tusfürdőkről

Rák­keltő anya­got tar­tal­maz.

A sam­po­nok­ban és tus­für­dők­ben gyak­ran hasz­nált 1,4-di­o­xán­ról már több ku­ta­tás is iga­zolta, hogy rák­keltő.

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el Eu­ró­pát, ha az EU nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el Eu­ró­pát, ha az EU nem tud dű­lőre jutni Tö­rök­or­szág­gal.

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Hatalmas a káosz a Mátrában, egy napja nincs áram

Az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Egy kom­men­telő sze­rint Mát­ra­há­zá­nál az árok­ban akad­tak hó­kot­rók.

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Gyilkos rémtől rettegnek a Népligetnél élők

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben.

Ok­tó­ber óta ke­re­sik a gyil­kost, aki bru­tá­li­san meg­ölt egy nőt a bu­da­pesti Nép­li­get­ben.

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

Emelték a vészjelzés fokozatát: ma még jobban bekeményít az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban té­lies idő­vel kell meg­küz­de­nünk. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Rettegnek Hawaiin! Atombunkerek építéséhez kértek pénzt Trump elnöktől

Meg van­nak győ­ződve róla, hogy az Észak-Kó­reai dik­tá­tor őket vette célba az atom­ra­ké­tá­i­val. 1,4 mil­lió la­kos­ról van szó.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

El­sza­ba­dul­hat a pokol...

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val.

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Vége a négy évszaknak? Teljesen megbolondult az időjárás!

Hová lett a ta­vasz? A hónap ele­jén még me­leg­re­kor­dok dől­tek meg.

Hová lett a ta­vasz? A hónap ele­jén még me­leg­re­kor­dok dől­tek meg, nyá­rias volt az idő, most pedig el­akad­nak a hóban a jár­mű­vek, és haj­na­lon­ként fagyni fog még na­po­kig.

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Turistákkal hadakozik a polgármester

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Egy modell is megsérült a savas támadásban!

Ter­ro­rista tá­ma­dás­nak hitte.

Le­he­tett volna sok­kal rosszabb vagy akár ha­lá­los is, ami ve­lünk tör­tént, mondja Iso­bella Fra­ser mo­dell. Elő­ször azt hitte, ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Barátokra vágyik az agydaganatból gyógyuló fiú!

Barátokra vágyik az agydaganatból gyógyuló fiú!

Me­den­cé­ben lép­ked a húsz­éves Halas Kál­mán, arcán ha­tal­mas mo­soly. Nagy siker ez a fi­a­tal­em­ber­nek.

Me­den­cé­ben lép­ked a húsz­éves Halas Kál­mán, arcán ha­tal­mas mo­soly. Nagy siker ez annak a fi­a­tal­em­ber­nek, aki agy­da­ga­nat ope­rá­ci­ója után nem tudta moz­gatni a vég­tag­jait. Bízik benne, hogy mun­kát is kap ha­ma­ro­san.

Újságírókat zaklatnak a szcientológusok!

Újságírókat
zaklatnak a magyar szcientológusok!

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Meg­je­len­tek szer­kesz­tő­sé­günk por­tá­ján, sőt ma­gán­em­ber­ként is zak­lat­ják mun­ka­tár­sa­in­kat a dest­ruk­tív szekta ve­ze­tői. Bosszút akar­nak állni?

Durvább vészjelzést adtak ki: jön az év legnagyobb vihara!

Durvább vészjelzést adtak ki: jön az év legnagyobb vihara!

Iga­zán kí­mé­let­len lesz az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban iga­zán kí­mé­let­len lesz az idő­já­rás. Ez a hideg, havas idő már in­kább a télre fog em­lé­kez­tetni.

Meglepő fordulat a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának ügyében

Újabb meglepő fordulat a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának ügyében

Ki­de­rült, hogy a rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott P. László mikor kerül bí­ró­ság elé.

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Be kell in­dí­tani a fű­tést...

Plusz fű­tés­költ­ség­gel, ké­sőbbi pa­lán­tá­zás­sal kell szá­mol­nunk a ma be­kö­szöntő hi­deg­front miatt. Akár május ele­jéig is va­cog­ha­tunk!

Orbán Viktor kék ibolyát látott...

Orbán Viktor
kék ibolyát látott...

Va­gyis el­in­dult meg­lo­csolni csa­ládja hölgy­tag­jait....

Va­gyis el­in­dult meg­lo­csolni csa­ládja hölgy­tag­jait... Még egy lo­cso­ló­ver­set is meg­ta­nult el­ső­ként meg­lá­to­ga­tott ki­suno­kája ked­véért.

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

Ennyire durvára senki sem számított: elviselhetetlen hideget hoz a front

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit...

A hús­vé­tot meg­úsz­tuk, csak a szél za­vart be ki­csit... Mos­tan­tól azon­ban nem ke­gyel­mez az idő­já­rás!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Egy ha­lott, egy sú­lyos sé­rült.

A videó ké­szül­te­kor még mind a két ál­do­zat a hely­szí­nen volt. A gá­zoló mo­to­ros túl­élte, de le­sza­kadt az egyik vég­tagja, azzal együtt szál­lí­tot­ták kór­házba.

Utolsó kívánsága volt a doktori cím: megszerezte a rákos fiatal

Utolsó kívánsága volt a doktori cím: megszerezte a rákos fiatal

A Sem­mel­weis Egye­tem em­lé­ke­zett meg egy hall­ga­tó­já­ról, aki meg­ható kí­ván­ság­gal for­dult az is­kola ve­ze­tői felé.

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 újságírója ravasz módon összejátszott a Riposttal. Kiközösítik? Megalázzák?

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott ho­gyan kell egy po­li­ti­kust le­lep­lezni.

A 444 új­ság­írója pél­dát mu­ta­tott.

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő.

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Így tört ki az Etna, sok turista sérült meg - Videó

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán, azóta fo­lya­ma­to­sak a ki­tö­ré­sek. Mu­tat­juk a lát­vá­nyos vi­deót!

Feb­ruár végén éb­redt fel a vul­kán, azóta fo­lya­ma­to­sak a ki­tö­ré­sek. Mu­tat­juk a lát­vá­nyos vi­deót!

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

40. születésnapját ünnepli az állatkerti látogatók egyik kedvenc gorillája

Li­e­sel, a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert öt­tagú go­rilla csa­pa­tá­nak leg­idő­sebb tagja, egy­ben az ál­lat­kert egyik leg­idő­sebb la­kója.

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Ha imá­dod a nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek nem fogsz örülni...

Ha imá­dod a ta­vaszt és a za­var­ta­lan nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek na­gyon nem fogsz örülni...

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, a felek moz­go­ló­dása alap­ján elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, a felek moz­go­ló­dása alap­ján elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

Húsvétra bekeményít az időjárás: durva lehűlés közeleg

Eső­vel és szél is lesz...

De nem csak a hi­deg­gel, hanem az eső­vel és a szél­lel is meg­gyű­lik a ba­junk a kö­vet­kező na­pok­ban...

Ez a világ legkorruptabb országa

Ez a világ legkorruptabb országa

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy új­ság­író.

A pénz­mo­sás új fel­leg­vá­rá­nak ne­vezte az Egye­sült Ki­rály­sá­got egy té­vé­in­ter­jú­ban egy olasz új­ság­író, aki a Bre­xit mö­gött is off­shore-vá­gya­kat sejt.

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Erre számíts: mutatjuk, milyen lesz az időjárás az ünnepek alatt!

Vál­to­zé­kony lesz az idő: haj­na­lonta fagy is lehet, nap­köz­ben meg 20 fok meleg. Mikor le­gyen nálad ernyő?

Megvan a nagy trükk, hogyan kell húsvéti sonkát választani

Megvan a nagy trükk, hogyan kell húsvéti sonkát választani

Sokan az utolsó pil­la­na­tokra hagy­ták.

Sokan az utolsó pil­la­na­tokra hagy­ták az ün­nepi asz­talra valók, így a sonka be­szer­zé­sét.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

Fél év múlva jöhet a Frexit

Fél év múlva jöhet a Frexit

A fran­ciák még idén dönt­het­nek, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni.

A fran­ciák még idén dönt­het­nek arról, hogy sze­ret­né­nek-e EU-tagok ma­radni - ha Ma­rine Le Pen lesz az elnök.

A lézer a csali a nagy átveréshez

A lézer a csali a nagy átveréshez

Egy ol­va­sónk­nak jó ideje már gya­nús volt a cég.

Egy ol­va­sónk­nak jó ideje már gya­nús volt a cég, ami­től de­cem­ber­ben vá­sá­rolt 200 ezer fo­rin­tért egy "lágy­lé­zer ké­szü­lé­ket", de csak cik­künk el­ol­va­sása köz­ben jött rá, hogy csa­lók ver­ték át!

Még tovább hűl a levegő, ma megérkezik a kegyetlen hideg

Még tovább hűl a levegő, ma megérkezik a kegyetlen hideg

Az újabb le­hű­lés esőt és durva szél­vi­ha­ro­kat is hoz ma­gá­val. Ke­ress fe­de­zé­ket!

Az újabb le­hű­lés esőt és durva szél­vi­ha­ro­kat is hoz ma­gá­val. Ke­ress fe­de­zé­ket!

372 milliót örökölt a kutya!

372 millió dollárt örökölt a kutya!

A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez.

A Vi­gyél haza! Ala­pít­vány most tör­vény­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nyez: aki örö­köl, az ne csak az elő­nyö­ket, hanem a kö­te­le­zett­sé­get is kapja meg,és gon­dos­kod­jon a ku­tyá­ról.

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Újra lángol Párizs, rendőrök verték a börtönőröket

Állam az állam ellen!

Ro­ham­rend­őrö­ket ve­zé­nyel­tek ki Eu­rópa leg­na­gyobb bör­tö­né­hez, a Fle­ury-Me­ro­gis-hoz, hogy le­ver­je­nek egy tün­te­tést - ame­lyet a bör­tön­őrök szer­vez­tek.

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

Több száz migráns tűnt el a leégett táborból

Közel 600 mig­ránst nem ta­lál­nak a ha­tó­sá­gok, a kör­nyé­ken élők ret­teg­nek, hogy vissza­tér­het­nek a po­koli napok.

Közel 600 mig­ránst nem ta­lál­nak a ha­tó­sá­gok, a kör­nyé­ken élők ret­teg­nek, hogy vissza­tér­het­nek a po­koli napok.

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

Ekkor ér ide a hidegfront, rendkívüli időt hoz magával

Na­gyon lehűl a le­vegő...

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és vi­ha­ros szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul na­gyon lehűl a le­vegő...

Izzott a levegő a mernyei áldozat temetésén

Izzott a levegő a mernyei anyagyilkosság áldozatának temetésén

Kevés kel­lett, hogy ki­tör­jön a balhé.

A je­len­lé­vők sze­rint na­gyon kevés kel­lett hozzá, hogy ki­tör­jön a ve­sze­ke­dés.

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Ez az a tanár, aki a 13 éves lányt molesztálta

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Egy ko­rábbi di­ákja arról be­szélt, tudni le­he­tett, hogy baj van a férfi­val, de eddig még sosem in­dí­tot­tak vizs­gá­la­tot el­lene.

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Kiderült, melyik párt szavazói a legbevállalósabbak az ágyban!

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna.

Van, aki a pár­ját is el­hagyná, ha az meg­hízna, mert úgy nem lenne iga­zán iz­gató vele a szex - mások vi­szont az in­tel­lek­tus­ban, és nem az ero­ti­ká­ban hisz­nek.

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust.

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust.

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Ritka betegség: Einstein-haja lett a gyereknek!

Szó sze­rint haj­me­resztő!

Szó sze­rint haj­me­resztő egy kis­lány, Lyla-Grace Bar­lov ál­la­pota: igen ritka be­teg­ség­ben, Un­com­bable haj­szind­ró­má­ban szen­ved.

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

A spanyoloknak mégsem kell Gibraltár?

Senki nem tudja, pon­to­san mit akar.

A kö­zelgő Bre­xit-tár­gya­lá­sok ár­nyé­ká­ban múlt héten rob­bant ki a vita Gib­ral­tár sor­sá­ról, de már senki nem tudja, pon­to­san mit is akar.

Kiadták a riasztást: újra lecsap a hidegfront, erre készülj

Kiadták a riasztást: újra lecsap a hidegfront, erre készülj

Egyre sze­szé­lye­sebb az idő­já­rás... Az elő­re­jel­zé­sek nem sok jót ígér­nek a kö­vet­kező na­pokra.

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Össze­vesz­tek a közös kert vi­rá­gain...

Két szom­széd­asszony úgy össze­ve­szett a közös kert ró­zsáin, hogy egyi­kük most vád­lott a bí­ró­sá­gon. A tör­té­net na­gyon ab­szurd.

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

A rend­őr­ség azt ál­lí­totta, nem kap­tak a Kék Bál­ná­ról be­je­len­tést. Ez most meg­vál­to­zott: mégis nyo­moz­nak az ügy­ben!

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lelőhették a védett állatot, nyomoz a rendőrség

Lég­puska okoz­hatta a sé­rü­lést.

Lég­puska okoz­hatta Her­nád sé­rü­lé­sét, szár­nyát is fáj­lalja.

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik a sírig együtt ma­radna.

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Veszélyes trópusi szalmonella a csirkemájban!

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is van bra­zil csir­ke­máj.

Sz­lo­vá­ki­á­ban meg­sem­mi­sí­tet­tek 21 tonna fer­tő­zött húst. A ma­gyar üz­le­tek­ben is ren­ge­teg bra­zil csir­ke­máj kap­ható, a Ri­post be­vizs­gál­tatja eze­ket!

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

Tévét dobtak ki az ablakból a részeg angolok a pesti éjszakában!

Tévét dobtak ki az ablakból a részeg angolok a pesti éjszakában!

Ko­moly pénz­bün­te­tést kap­tak, de ők jó vicc­nek tart­ják a ve­szé­lyes mu­tat­ványt.

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Durva lehűléssel érkezik a hidegfront, meglepő dolgokat tartogat

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le.

Eddig él­vez­het­tük a ta­vaszt, mert a héten két­szer is hi­deg­front csap le ránk...

Döntsd el te, hol legyenek traffipaxok az utakon!

Döntsd el te, hol legyenek traffipaxok az utakon!

Áp­ri­lis 19-én szerda reg­gel­től fi­gyelj!

Áp­ri­lis 19-én szerda reg­gel­től más­na­pig Eu­rópa összes traffi­pa­xát be fog­ják vetni a gyors­haj­tók ellen.

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

Óriási változékonysággal fagyos húsvét várható

A szom­bati esős idő után va­sár­nap ki­csit fel­lé­le­gez­he­tünk, némi nap­sü­tés is lesz.

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Te vagy a szerencsés? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 326 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 326 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!