POLITIK

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Évente10 ezer ember: elfogadhatatlan az EU migrációs javaslata

Je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak van egy új mig­rá­ciós ja­vas­lata, ami ne­künk nem jó, mert a kö­zép­pont­já­ban to­vábbra is kö­te­lező át­he­lye­zés van - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha­ta­lom mö­götti ha­ta­lom...

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A bör­tön­cel­lá­ból kez­dett alá­írás­gyűj­tésbe a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Így pró­bál­ko­zik a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Most igazán örülhetnek a magyar sípályákon

Örömhír a magyar síelőknek!

A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége. Med­dig marad meg a hó?

Végre itt­hon is jó a hó a sí­pá­lyá­kon! A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége, de med­dig tart még ki a hó és a téli sze­zon?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezt a chipset már biztos nem találod meg a boltok polcain!

Ezt a chipset már biztos nem találod meg a boltok polcain!

Ki­von­ták a for­ga­lom­ból a glu­tén­men­tes­ként hir­de­tett ch­ip­set, mert túl sok glu­tént mu­tat­tak ki benne.

Ne fo­gyaszd el ezt a ch­ip­set, ha vá­sá­rol­tál be­lőle! Ki­von­ták ugyanis a for­ga­lom­ból a glu­tén­men­tes­ként hir­de­tett Tort­illa Ch­ip­set, mert a belga gyártó egy ön­el­len­őr­zés során túl sok glu­tént mu­ta­tott ki benne.

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé, a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé, a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat a rab.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik.

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le, ti­zen­egy­szer élesz­tet­ték újra.

Felgöngyölítik a reptéri csomagmaffiát!

Felgöngyölítik a reptéri csomagmaffiát!

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le a re­pü­lő­té­ren. Mint a Ri­post meg­tudta: feb­ruár 10-e óta már hét gya­nú­sí­tott ellen in­dult el­já­rás a rep­téri bő­rönd­fosz­to­ga­tá­sok miatt!

Újabb ra­ko­dó­mun­kás bu­kott le a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben egy utas bő­rönd­jé­ben tur­kált.

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Mi­köz­ben tom­bol az influ­enza az egész or­szág­ban, a Zala me­gye­iek mintha meg­úsz­nák a jár­ványt!

Csernobilba viszi kirándulni a fiát

Csernobilba viszi kirándulni fiát az apa

Évek óta jár­nak tú­rázni a Zó­nába, ahol szinte már min­dent meg tud­tak nézni.

Hét éve, ami­óta meg­nyi­tot­ták a ka­taszt­ró­fát szen­ve­dett atom­re­ak­tor kör­nye­ze­tét, Cser­no­bilt és vi­dé­két a tu­ris­ták előtt, szám­ta­lan ma­gyar is el­lá­to­gat oda - írta meg a Ri­post.

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Elképesztő, miért mehetett légpisztollyal iskolába a szombathelyi diák

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia a szom­bat­he­lyi is­ko­lá­ban!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az egyik szom­bat­he­lyi ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban! Egy 13 éves diák ugyanis lég­pisz­tollyal ment pén­te­ken is­ko­lába. A lég­fegy­ver is lehet ve­szé­lyes, ha közel tart­ják va­la­ki­nek a fe­jé­hez.

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Félnek az utazástól az iskolások. Párizs, London, Berlin kimarad!

Pedig a hol­land is­ko­lá­sok döntő több­sége min­den évben ki­rán­dul.

Pedig a hol­land is­ko­lák döntő több­sége min­den évben sok kül­földi ki­rán­du­lást szer­vez.

Csernobilban túrázik apa és fia

Őrület! Csernobilban túrázik apa és fia

Bár végig gon­dol­tak arra, hogy meg­be­te­ged­het­nek, akkor is men­nek újra.

Bár gon­dol­tak arra, hogy meg­be­te­ged­het­nek, ők akkor sem bán­ják az uta­zá­so­kat. Évente vissza­jár­nak, hogy az összes ér­de­kes épü­le­tet át­vizs­gál­ják és meg­lá­to­gas­sák.

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Megrázó felvétel: a halála előtti percben üzent a lezuhant gépen ülő férfi

Talán Isten meg­véd min­ket - írta utolsó üze­ne­té­ben a férfi. Egyike volt annak a 66 utas­nak, akik­kel le­zu­hant a re­pülő Irán­ban.

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Szep­tem­ber­ben egész Bé­cset sok­kolta az az eset, ami­kor egy 18 éves afgán mig­ráns az utcán szúrta agyon 14 éves húgát.

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián.

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban.

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban, mert édes­anyja nem ér­te­sí­tette a men­tő­ket.

A magyarok egyáltalán nem kérnek az ENSZ migrációs tervéből

A magyarok nem kérnek az ENSZ migrációs tervéből

A Szá­zad­vég­köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a ma­gya­rok je­len­tős több­sége nem bon­taná le a ke­rí­tést, nem en­gedne el­len­őri­zet­le­nül sen­kit az or­szágba.

Szörnyű halál, lavina temetett maga alá két embert!

Szörnyű halál, lavina temetett maga alá két embert!

A tra­gé­dia a Magas-Tát­rá­ban tör­tént.

A tra­gé­dia a Magas-Tát­rá­ban tör­tént, egy ember meg­halt, a má­sik­nak kri­ti­kus az ál­la­pota.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy dol­goz­za­nak.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz.

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Más­fél ezer ma­rad­ványt gyűj­töt­tek.

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

Nyolc­van­két éves volt.

A Ter­ror Háza Mú­ze­u­mot is mű­köd­tető köz­ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nöke nyolc­van­két éves volt.

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Hu­sza­dik al­ka­lom­mal tart ma év­ér­té­kelő be­szé­det Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Hu­sza­dik al­ka­lom­mal tart ma év­ér­té­ke­lőt Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök a Vár­kert Ba­zár­ban mondja el be­szé­dét dél­után három óra­kor.

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

Megdöbbentő dolog derült ki a 19 éves floridai tömeggyilkosról

A saját any­jára is több­ször rá­tá­madt a fiú, mégis kap­ha­tott fegy­ver­tar­tási en­ge­délyt.

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

A ra­ko­dó­mun­kás ott­ho­ná­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök.

A ra­ko­dó­mun­kás ott­ho­ná­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök, ekkor buk­kan­tak rá az ér­té­kes tár­gyakra.

Tragédia Nyírhalmon: halálra késelte kétéves kislányát az anya

Tragédia Nyírhalmon: halálra késelte kétéves kislányát az anya

A 28 éves nő az ap­jára is rá­tá­madt a kés­sel.

A 28 éves nő az ap­jára is rá­tá­madt a kés­sel.

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

"Képmutatás, amit Önök csinálnak"- Orbánt dicsérték a svéd parlamentben

Kent Eke­roth, a Svéd De­mok­ra­ták or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője így védte meg a svéd par­la­ment­ben Ma­gyar­or­szá­got.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel...

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása, akik fel­nőtt kí­sé­ret nél­kül ér­kez­nek az or­szágba.

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Meg­döb­bentő ENSZ ja­vas­lat.

Meg­döb­bentő ja­vas­latra buk­kan­tak az ENSZ mig­rá­ci­ó­val fog­lal­kozó cso­mag­já­ban. Nem kell többé út­le­vél.

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez! Senki sem tud semmi biz­to­sat...

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hó, eső és szél is jön.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

El­ké­pesztő! Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni! - tudta meg a Ri­post. Uta­zási iro­dák aján­la­nak egyéni és cso­por­tos tú­rá­kat.

Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni! - tudta meg a Ri­post. Egész iparág épült a ka­taszt­ró­fa­tu­riz­musra, uta­zási iro­dák aján­la­nak egyéni és cso­por­tos tú­rá­kat. Van­nak, akik évente vissza­jár­nak. Olyan, mint a sze­re­lem, mond­ják. Imád­nak a ma­gya­rok tú­rázni Cser­no­bil­ban.

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

Durva jelenet Szegeden: kamera előtt verték össze a diáklányt

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra.

A tör­tén­te­ket a többi diák vette vi­de­óra, a bán­tal­ma­zott lány­nak vi­szont senki sem se­gí­tett.

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

Botrány, durván megalázta a román orvos a magyar kislányt

A kis­lány sport­or­vosi vizs­gá­latra ment, de a te­mes­vári dok­tor mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett vele.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI), mely­nek egyik al­el­nöke a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

A rendőrök is keresik ezt a 15 éves lányt, nagy bajban lehet

A rendőrök is keresik ezt a 15 éves lányt, nagy bajban lehet

A fi­a­tal még a te­le­fon­ját sem vitte ma­gá­val, ami­kor él­mény­für­dőbe in­dult a ba­rát­nő­jé­vel.

A fi­a­tal még a te­le­fon­ját sem vitte ma­gá­val, ami­kor él­mény­für­dőbe in­dult a ba­rát­nő­jé­vel.

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat.

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat, a holt­tes­te­ket pedig meg­gya­láz­zák.

Veszélyes terméket vettek le a polcokról, sokakat megbetegíthet

Veszélyes terméket vettek le a polcokról, sokakat megbetegíthet

A glu­tén­ér­zé­ke­nyek egész­sége ke­rül­het ve­szélybe.

A glu­tén­ér­zé­ke­nyek egész­sége ke­rül­het ve­szélybe, ha a ku­ko­rica chips-ből fo­gyasz­ta­nak.

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Fejlemények a lúgos orvos ügyében, megszólalt a vádlott

Ta­gadja bű­nös­sé­gét.

A férfi to­vábbra is ta­gadja bű­nös­sé­gét, sze­rinte csak azért vá­dol­ják, mert a rend­őr­ség­nek "nem volt jobb öt­lete".

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát, ahol rend­kí­vül sú­lyo­san meg­sé­rült.

A baloldali német államminiszter téved

A szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra

Sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Meg­pró­bál­tak ki­ra­bolni egy ban­kot.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

Az ENSZ a Soros-terv mentén halad

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

A Kor­mány­zati Tá­jé­koz­ta­tási Köz­pont sze­rint "egyre nyil­ván­va­lóbb", hogy az ENSZ a Soros-terv men­tén halad és be­ván­dor­lók mil­li­óit akarja be­hozni Eu­ró­pába.

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

A fi­a­tal rendőr 21 éves volt.

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Szörnyű látvány: holttestet találtak Kiskunmajsa közelében

Egy nőt ta­lál­tak hol­tan a tűz­ol­tók, mi­u­tán el­ol­tot­ták a tüzet egy ki­gyul­ladt ta­nyán.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus­ról".

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP.

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP.

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Hihetetlen kifogásuk van a ferihegyi reptér tolvaj dolgozóinak

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány.

Az utóbbi idő­ben rob­bant a bot­rány a cso­ma­go­kat fosz­to­gató ra­ko­dó­mun­ká­sok körül, ezért in­kább nem is jár­nak dol­gozni.

Vese egymillióért? Megszólalt a szívtelen apa

Vese egymillióért? Megszólalt a szívtelen apa

Ezért nem adja ve­sé­jét a lá­nyá­nak.

El­ké­pesztő, amit az apa mond. El­ső­ként a Ri­post­nak be­szél a sú­lyos ve­se­be­teg lá­nyá­ról az apa, aki élet­mentő szer­véért egy­mil­liót kért lá­nyá­tól.

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, keresőkutyák találtak a testre

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, keresőkutyák találtak a testre

A Tátra szlo­vá­kiai ré­szén volt la­vina, amely maga alá te­mette a sí­e­lőt.

A Tátra szlo­vá­kiai ré­szén volt la­vina, amely maga alá te­mette a sí­e­lőt.

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

Félelmetes, ennyi ócska lift veszélyezteti itthon a panellakókat

A la­kók­nak nincs pénz az ócska lif­tek le­cse­ré­lé­sére! A tár­sas­há­zak több­sé­gé­ben 40-50 éves fel­vo­nók mű­köd­nek.

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

Brutális felvételek, diákok videói kerültek elő a floridai vérengzésről

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét.

A szer­dai lö­völ­dö­zés során 17 ember vesz­tette éle­tét, egy fi­a­tal férfi nyi­tott tüzet az is­ko­lá­ban.

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Döbbenetes felmérés: rákosak lehetünk a gyorsételektől

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek!

Fél­re­ver­ték a ha­ran­go­kat az or­vo­sok: élet­ve­szé­lye­sek az ipari mód­sze­rek­kel ké­szült, előre fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek! Együnk minél több fris­sen fő­zött ételt, mert az elő­re­gyár­tott élel­mi­szer ne­gye­dé­vel nö­veli a rák koc­ká­za­tát - ta­ná­csol­ják a tu­dó­sok, mi­u­tán öt éven át vizs­gál­ták 100 ezer ember ét­ke­zési szo­ká­sait.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány A Forza Ita­lia po­li­ti­kusa vi­szont a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok­ban bízik.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a fog­do­sás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Beismerte az elnök: nagyot hibázott

Beismerte a francia elnök: nagyot hibázott

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben nyer­nie Em­ma­nuel Mac­ron­nak.

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben meg­nyer­nie a vá­lasz­tá­so­kat Em­ma­nuel Mac­ron­nak, de most be­is­merte: volt, amit azóta sem tar­tott be.

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Korai volt az öröm: megduplázódott a migránsok száma

Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül.

A jelek sze­rint Olasz­or­szág­ban vége a nyu­god­tabb idő­szak­nak: a múlt hó­nap­ban újra több ezren ér­kez­tek a ten­ge­ren ke­resz­tül a par­tokra.

Újra lerohanták az adónyomozók a szcientológusok székházát!

Újra lerohanták az adónyomozók a szcientológusok székházát!

Ak­ciófilmbe illő je­len­tek zaj­lot­tak teg­nap a szci­en­to­ló­giai egy­ház épü­le­té­nél: újra be­ve­tet­ték ma­gu­kat a nyo­mo­zók.

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Elképesztő szexizmus: Durva, ami ebben a hentesboltban történik!

Jó nők­kel bár­mit el lehet adni - tartja a jól is­mert mar­ke­tin­ges alap­sza­bály...

Jó nők­kel bár­mit el lehet adni - tartja a jól is­mert mar­ke­tin­ges alap­sza­bály...

Halász: Soros embere támadásba lendült

Halász: Soros embere támadásba lendült

Nils Mu­iz­ni­eks, a stras­bourgi szék­he­lyű Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Nils Mu­iz­ni­eks, a stras­bourgi szék­he­lyű Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

A Nem­zet­kö­zös­ség nem kér be­lőle.

A brit trón­örö­kös nem­csak ha­zá­já­ban nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek, a Nem­zet­kö­zös­ség sem sze­retné, ha a ki­rálynő ha­lála után ő venné át a he­lyét.

Így trükköznek a gyártók a cigarettával

Így trükköznek a gyártók a cigarettával

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló bot­rány rob­bant ki.

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló bot­rány rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Büntetőfeljelentés az ügyészségen
Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Mi­u­tán be­is­merő val­lo­mást tett, bün­te­tő­el­já­rás indul a po­li­ti­kus ellen.

Mi­u­tán nyil­vá­no­san be­is­merő val­lo­mást tett, el­is­merte a tett­le­ges­sé­get, azt hogy du­la­ko­dott három gyer­meke édes­any­já­val, bün­te­tő­el­já­rás indul a po­li­ti­kus ellen. Fel­je­len­tet­ték.

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

Milliomosként szabadulhat az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos

Milliomosként szabadulhat a börtönből az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos

A négy ember ha­lá­láért fe­le­lős Bene László nem meg­fe­lelő bör­tön­kö­rül­mé­nyek miatt kap­hat mil­liós összegű kár­ta­la­ní­tást..

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Riadóztatnak a kardiológusok: tönkreteszi a szívet a kemoterápia

Annak, aki beteg, ér­de­mes kar­dio­ló­giai vizs­gá­la­tot kér­nie az or­vo­sá­tól.

A rákos be­te­gek ke­ze­lé­sé­nek meg­kez­dése előtt vé­gez­ze­nek ala­pos kar­dio­ló­giai fel­mé­rést, mert a ke­mo­te­rá­pia a szí­vet je­len­tő­sen ká­ro­sít­hatja - kez­de­mé­nyezi a Ma­gyar Kar­dio­ló­gu­sok Tár­sa­sága. Meg­le­pően sok múl­hat rajta...