POLITIK

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Afrikai suhancok provokáltak, a svéd nyugdíjasok visszavágtak. Videó!

Pedig az eset nem is Stock­holm­ban, Gö­te­borg­ban vagy Mal­mő­ben, hanem egy apró vá­ros­ká­ban tör­tént.

Újabb részletek derültek ki: így végezte ki Noémit a brit orvos

Újabb részletek derültek ki: így végezte ki Noémit a brit orvos

Ki­vé­gezte ma­gyar ba­rát­nő­jét egy brit orvos, majd ön­gyil­kos lett a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság­ban.

Ki­vé­gezte ma­gyar ba­rát­nő­jét egy brit orvos, majd ön­gyil­kos lett a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság­ban.

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

A 28 éves Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el.

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

Egy al­gé­riai nő az utolsó esé­lyét is el­vesz­tette, hogy meg­sze­rezze a fran­cia ál­lam­pol­gár­sá­got.

Egy al­gé­riai nő az utolsó esé­lyét is el­vesz­tette, hogy meg­sze­rezze a fran­cia ál­lam­pol­gár­sá­got.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Török riasztás Európának: itt az újabb migrációs hullám

Az el­múlt he­tek­ben Af­ga­nisz­tán felől meg­nö­ve­ke­dett a nyo­más.

Tö­rök­or­szág az el­múlt hó­na­pok ada­ta­ira hi­vat­kozva azt ál­lítja, hogy Eu­ró­pát újabb mig­rá­ciós hul­lám fe­nye­geti. Fő­ként Af­ga­nisz­tán­ból in­dul­tak el Tö­rök­or­szág felé, hogy el­ér­jék az Eu­ró­pai Uniót.

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

A helyi rendőr szak­szer­ve­zet a Fa­ce­boo­kon is ki­állt a tár­saik vé­del­mé­ben.

A helyi rendőr szak­szer­ve­zet a Fa­ce­boo­kon is ki­állt a tár­saik vé­del­mé­ben.

Újabb áldozata halt meg a münsteri ámokfutónak

Újabb áldozata halt meg a münsteri ámokfutónak

Már a har­ma­dik ál­do­zat vesz­tette éle­tét a müns­teri fur­go­nos tá­ma­dás kö­vet­kez­té­ben.

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

A Youtube segítségével szült meg egyedül egy nő

Tel­je­sen egye­dül, egy ho­tel­szo­bá­ban hozta vi­lágra gyer­me­két egy nő, mind­ezt úgy, hogy Yo­u­tube-vi­de­ó­kat né­zett a hir­te­len jött szü­lés köz­ben.

A Sky News riportere ledagadtozta Katalin hercegné újszülött gyermekét

A Sky News riportere ledagadtozta Katalin hercegné újszülött gyermekét

For­rong az in­ter­net! Nyil­vá­no­san da­gad­toz­ták le az új­szü­löt­tet

For­rong az in­ter­net! Nyil­vá­no­san da­gad­toz­ták le Ka­ta­lin her­cegné új­szü­lött gyer­me­két

Szijjártó: a Sargentini-jelentés minősített hazugságok gyűjteménye

Szijjártó: a Sargentini-jelentés minősített hazugságok gyűjteménye

Be­mu­tat­ták csü­tör­tö­kön a LIBE-bi­zott­ság ké­szülő ma­gyar kü­lön­je­len­tés ter­ve­ze­tét Brüsszel­ben.

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszos utak

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszos utak

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók meg­emel­ték a bu­szok biz­to­sí­tá­sá­nak díját - ezt pedig meg­ér­zik az uta­sok is.

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók meg­emel­ték a bu­szok biz­to­sí­tá­sá­nak díját - ezt pedig meg­ér­zik az uta­sok is, mert nőnek a bu­szos utak árai! A kor­mány vizs­gá­la­tot indít.

Van, ahol nekimennek a Viagogónak, nálunk még megy a lehúzás

Van, ahol nekimennek a Viagogónak, nálunk még megy a lehúzás

Me­g­elé­gel­ték a so­ro­za­tos csa­lá­so­kat, a gya­nút­lan em­be­rek le­hú­zá­sát Ang­li­á­ban, ezért a tör­vény ere­jé­vel lép­né­nek fel a jegy­üzé­rek ellen.

Me­g­elé­gel­ték a so­ro­za­tos csa­lá­so­kat, a gya­nút­lan em­be­rek le­hú­zá­sát Ang­li­á­ban, ezért a tör­vény ere­jé­vel lép­né­nek fel a jegy­fel­vá­sárló ro­bo­to­kat al­kal­mazó jegy­üzé­rek ellen. A Ri­post is több­ször írt már a Vi­a­gogo oldal bot­rá­nya­i­ról.

Nem igaz, hogy öt évre lezárják a Lánchidat

Nem igaz, hogy öt évre lezárják a Lánchidat

Szep­tem­ber­ben kez­dőd­het a Lánc­híd fel­újí­tása.

Dön­tött a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés: szep­tem­ber­ben kez­dőd­het a Lánc­híd fel­újí­tása. De nem­csak a híd szé­pül meg, hanem a kör­nyéke is.

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Egyre több a rej­tély az el­tűnt vil­lany­sze­re­lők körül! Már nem 2, hanem 4 ki nem fi­ze­tett, majd el­tűnt sza­ki­ról be­szél­nek...

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Bi­zarr je­le­net Washing­ton­ból...

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Washing­ton­ban Em­ma­nuel Mac­ron és Do­nald Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Bizonyítékra vágyott a svéd nő. Megkapta. Megerőszakolták

Durva ta­pasz­ta­lat volt.

Soha nem fél­tem vagy ag­gód­tam más or­szá­gok­ból ér­kező em­be­rek­től, azt gon­dol­tam, elég ér­de­kes be­szélni velük - mondta utó­lag a rend­őrök­nek.

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Az or­gona is meg­sé­rült.

Több gyer­tya­tartó, szo­bor és a szó­szék va­la­mint az or­gona is meg­sé­rült és ha va­laki észre nem veszi a tüzet, az egész temp­lom le­égett volna.

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban.

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz!

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ha­tal­mas üzlet az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dés, ezt hasz­nál­ják ki a jegy­üzé­rek, akik ellen Ang­li­á­ban ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek.

Ha­tal­mas üzlet az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dés, ezt hasz­nál­ják ki a jegy­üzé­rek, akik ellen Ang­li­á­ban ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek. A ha­tal­mas ha­szon­nal ér­té­ke­sí­tett, oly­kor ér­vény­te­len je­gyek­kel saj­nos ma­gyar­or­szági pro­duk­ciók kap­csán is egyre több­ször ta­lál­kozni.

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Azt egy­előre nem tudni, hogy med­dig jár­hat a fő­vá­ros­ban...

Nyom­kö­ve­tő­vel a lábán ment a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­ség, a FINA szer­dai, bu­da­pesti ülé­sére Gyár­fás Tamás. Azt egy­előre nem tudni, hogy med­dig jár­hat a fő­vá­ros­ban, ügy­védje, Bá­náti János el­mon­dása sze­rint ugyanis még min­dig nem emel­ke­dett jog­erőre a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája által el­ren­delt lak­hely­el­ha­gyási ti­la­lom.

Szörnyű részletek: Így zuhanhatott ki az idős asszony Borsodban

Szörnyű részletek: Így zuhanhatott ki az idős asszony Borsodban

Ki­esett egy idős nő Ka­zinc­bar­ci­kán.

Ki­esett egy idős nő Ka­zinc­bar­ci­kán, az Eg­ressy Béni út egyik tár­sas­há­zá­nak er­ké­lyé­ről. Meg­rázó hely­színi képek!

Már több iszlám hittantanárt keresnek Bécsben, mint keresztényt

Már több iszlám hittantanárt keresnek Bécsben, mint keresztényt

Szom­ba­ton írták ki Auszt­ri­á­ban a 2018/19-es tan­évre szóló ta­nári ál­lá­sok pá­lyá­zati le­he­tő­sé­gét.

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után, mégis mond­hatni ki­sebb Ve­len­cévé ala­kí­tot­ták azt. A he­lyiek sze­rint volt, ahol boka fölé is ért a víz. Mi lesz így az ide ér­kező tu­ris­ták­kal?

Bőnyi rendőrgyilkosság: Ezt mondta a tragédiáról Győrkös István

Bőnyi rendőrgyilkosság: Ezt mondta a tragédiáról Győrkös István

A bün­te­tő­per szer­dán kez­dő­dött Szom­bat­he­lyen.

Szom­bat­he­lyen tár­gyal­ják az em­ber­ölés­sel és lő­fegy­ver­rel való vissza­élés­sel vá­dolt Győr­kös Ist­ván ügyét. A bün­te­tő­per szer­dán kez­dő­dött.

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get! Nézd meg te is!

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get!

Megszületett a döntés: Ennyivel drágul a taxizás Budapesten

Megszületett a döntés: Ennyivel drágul a taxizás Budapesten

Sok­kal drá­gább lesz Bu­da­pes­ten ta­xi­val utazni: a je­len­legi, 450 fo­rin­tos alap­dí­jat jócs­kán meg­emel­ték!

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú...

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Gyár­fás Tamás örül az új fel­vé­tel­nek..

Gyár­fás Tamás örül annak, hogy vá­gat­lan, nem ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel van a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda bir­to­ká­ban..

Miért zsarol minket a Facebook?

Miért zsarol minket a Facebook? Mi ez az üzenet?

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket!

Meg­szo­ron­gat­ták Zuc­ker­ber­get, most pedig ő szo­ron­gat min­ket! Meg­lepő üze­ne­tet dob fel min­den­ki­nek a Fa­ce­book.

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

A ma­gyar űr­ha­jós a házát árulta, a bú­tort is el­vit­ték. Mel­lő­zött­nek érezte magát, az utolsó hó­nap­jai ke­se­rűen tel­tek...

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Már 60-ra nőtt a szú­ró­esz­köz­zel meg­ölt ál­do­za­tok száma.

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Oszama bin Láden testőre segélyt kap Németországban

Sami A. 97' óta él Né­met­or­szág­ban.

A férfi 1997 óta él Né­met­or­szág­ban, a ha­tó­sá­gok ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon, ki­to­lon­colni még­sem tud­ják.

Villám csapott egy édesapába Gyömrőn

Villám csapott egy édesapába Gyömrőn

Sú­lyos égési sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a Gyöm­rőn élő B. Zsol­tot.

Sú­lyos égési sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a Gyöm­rőn élő B. Zsol­tot, akibe a hét­fői nagy fel­hő­sza­ka­dás során csa­pott bele a vil­lám. A Ri­post-nak meg­szó­lalt a szem­tanú.

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

Rettenetes, miket művelt a meztelenül őrjöngő férfi az étteremben

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem.

A tet­tes nem riadt vissza a gyil­ko­lás­tól sem. Mint ki­de­rült, nem ez volt az első ügye a rend­őr­ség­gel.

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták, hogy meg­ta­lál­ják rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lá­nyu­kat. Több mint egy év­ti­zede ennek élnek.

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták egy év­ti­zed alatt, hogy meg­ta­lál­ják rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lá­nyu­kat.

Borzalom a lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Borzalom a békásmegyeri lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Az ál­do­zat nem messze fe­küdt egy helyi böl­cső­dé­től. Le­ta­kar­ták, de a lábai ki­lóg­tak.

Afrikai sertéspestis ölt Heves megyében

Afrikai sertéspestis ölt Heves megyében

Ta­lál­tak egy af­ri­kai ser­tés­pes­tis­sel fer­tő­zött vad­disz­nó­te­te­met.

A fő­vá­ros­tól alig 80 ki­lo­mé­terre, a Heves me­gyei Gyön­gyös-Gyön­gyös­ha­lász Föld­tu­laj­do­nosi Va­dász­tár­sa­ság te­rü­le­tén ta­lál­tak a szak­em­be­rek af­ri­kai ser­tés­pes­tis­sel fer­tő­zött vad­disz­nó­te­te­met.

Babakocsit toló párt és egy bácsit is elütött a torontói ámokfutó

Babakocsit toló párt és egy bácsit is elütött a torontói ámokfutó

Hamar be­jár­ták a vi­lág­saj­tót a képek, ame­lye­ken egy fehér színű kis­busz lát­ható, amint a ka­na­dai Tor­on­tó­ban a jár­dán par­kol.

Be­jár­ták a vi­lág­saj­tót a képek, ame­lye­ken egy fehér színű kis­busz lát­ható, amint a ka­na­dai Tor­on­tó­ban a jár­dán par­kol. A jármű eleje össze­tört, aj­taja nyitva. Ismét te­her­au­tót hasz­nál­tak fegy­ver­ként, hogy minél több ember éle­tét ki­olt­sák.

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

Most közölték: ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

Most közölték: ha vettél ebből a termékből, azonnal vidd vissza!

A ké­szü­lé­kek szén-mon­oxid-ki­bo­csá­tása meg­ha­ladja az EU-s sza­bá­lyo­zás­ban meg­ál­la­pí­tott mér­té­ket.

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Az üz­let­em­ber ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel­ről be­szélt, ezt az ál­lí­tá­sát máris meg­cá­fol­ták.

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Össze­csap­nak az ele­mek!

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Elkeserítő véleménye van Berlin polgármesterének a közbiztonságról

Elkeserítő véleménye van Berlin polgármesterének a közbiztonságról

Ber­lin több kör­nyé­kén is olyan ál­la­po­tok ural­kod­nak, ahol jobb, ha az ember nem sé­tál­gat egye­dül.

Durva buszbaleset történt, sokan meghaltak

Durva buszbaleset történt, sokan meghaltak

A busz össze­üt­kö­zött egy üzem­anya­got szál­lító ka­mi­on­nal, töb­ben meg­ég­tek.

A busz össze­üt­kö­zött egy üzem­anya­got szál­lító ka­mi­on­nal, töb­ben meg­ég­tek. Kór­házba szál­lí­tot­ták a sé­rül­te­ket.

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni"...

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni", je­len­tő­sen esett ugyanis az ára az el­múlt he­tek­ben! Nem csak a fi­ze­tendő össze­gek­nek, de az okok­nak is utá­na­jár­tunk.

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Újabb utasszállítón tört be az ablak menet közben! - videó

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Az Air India egyik já­ra­tán tör­tént a sze­ren­csét­len­ség, ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úsz­ták az ott ülők a bal­ese­tet.

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

Megtámadtak és kiraboltak egy kiskunmajsai férfit

El­vet­ték tőle a kész­pén­zét, a mo­bil­te­le­fon­ját és a kulcs­cso­mó­ját. Könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

El­vet­ték tőle a kész­pén­zét, a mo­bil­te­le­fon­ját és a kulcs­cso­mó­ját. Az ál­do­zat könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba - Videó!

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba -Videó!

A vi­deón az el­fo­gá­sá­tól, a frank­furti re­pü­lő­térre való utaz­ta­tá­sáig kö­vet­hető nyo­mon...

Kiakadtak a lakók! Elegük van a lomtalanításból

Kiakadtak a lakók! Elegük van a lomtalanításból

Óri­ási a rumli a Bu­da­pes­ten.

Óri­ási a rumli a bu­da­pesti III. ke­rü­let­ben, ahol most van a szo­ká­sos ta­va­szi lom­ta­la­ní­tás. Me­gint teli van mo­csok­kal a város. El­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket.

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Min­denki vé­gig­nézte, amit mű­vel­tek a férfi­val. Vi­de­óra vet­ték, és meg­osz­tot­ták a fel­vé­telt min­den­ki­vel...

Vi­de­óra vet­ték, és meg­osz­tot­ták a fel­vé­telt min­den­ki­vel... A vi­deón a 41 éves ka­na­dai Se­bas­tian Wo­od­roffe meg­gyil­ko­lása lát­ható. A helyi média sze­rint azért ölték meg a férfit, mert azt gya­ní­tot­ták, hogy ő le­he­tett az, aki előtte két fej­lö­vés­sel meg­gyil­kolta a kö­zös­ség sámán-gyó­gyí­tó­ját.

Gyurcsány
a háttérből
dirigálta
a szombati
tüntetést

Gyurcsány
a háttérből
dirigálta
a szombati tüntetést

Min­den rész­letbe be­le­szólt.

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi és a tech­ni­kai fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

Turistabusz zuhant le egy hídról, sokan meghaltak

A kék színű busz a te­te­jére for­dult. Több men­tő­csa­pat is ér­ke­zett a hely­színre.

A kék színű busz a te­te­jére for­dult. Több men­tő­csa­pat is ér­ke­zett a hely­színre, hogy minél ha­ma­rabb el­lát­has­sák a sé­rül­te­ket.

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Im­rich K. nem mon­dott szép dol­go­kat.

"Nekem mind­egy, hogy meg­dög­lik vagy ki­vi­rág­zik" - mondta a Gyár­fás Tamás zsa­ro­ló­ja­ként em­lí­tett Im­rich K.

Öngyilkos lett egy férfi Angyalföldön

Sokkoló! Gumilövedékkel nyakon lőtte magát, majd leugrott a hatodikról

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt a tíz­eme­le­tes pa­nel­ház­sor.

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt a tíz­eme­le­tes pa­nel­ház­sor Bu­da­pes­ten.

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

A rend­őr­ség még nyo­moz.

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz.

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Öz­ve­gye és gyer­me­kei Ame­ri­ká­ban élnek, de úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.

Döbbenetes részletek: kisgyereket is hátba lőtt a fehérvári orvlövész

Döbbenetes részletek: kisgyereket is hátba lőtt a fehérvári orvlövész

El­ren­del­ték a férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

El­ren­del­ték a férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Egy elkövető videója: így támadták meg a metrót a Pöttyös utcánál

Egy elkövető videója: így támadták meg a metrót a Pöttyös utcánál

Leg­alább egy tu­cat­nyi, álarc mögé bújt alak je­lent meg az alul­já­ró­ban.

Leg­alább egy tu­cat­nyi, álarc mögé bújt alak je­lent meg az alul­já­ró­ban.

Így iktatták ki az öngyilkos merénylőt a hős katonák! - videó

Így iktatták ki az öngyilkos merénylőt a hős katonák! - videó

Má­sod­per­ce­ken mú­lott az éle­tük, de he­lyén volt a szíve a fi­a­tal egyen­ru­há­sok­nak.

Má­sod­per­ce­ken mú­lott az éle­tük, de he­lyén volt a szíve a fi­a­tal egyen­ru­há­sok­nak.

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel.

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel, ezért gon­dolt a meg­tor­lásra.

Kegyetlenül végeztek gyóntatás közben a katolikus pappal

Kegyetlenül végeztek gyóntatás közben a katolikus pappal

A men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Több lövés is érte.

A men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Több lövés is érte.

Sokkoló képsorok: élő közvetítés közben lőtték le a riportert

Sokkoló képsorok: élő közvetítés közben lőtték le a riportert

A be­je­lent­ke­zés köz­ben egy­szer csak lö­vé­se­ket hal­lani.

A be­je­lent­ke­zés köz­ben egy­szer csak lö­vé­se­ket hal­lani.

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Jégeső csaphat le az országra, durva hidegfront érkezik

Va­sár­nap még csak zápor lehet.

Va­sár­nap még csak néhol kell zá­porra szá­mí­tani, a hétfő azon­ban nem ke­gyel­mez.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

"El­len­sú­lyozni kell a költ­sé­ge­ket."

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.