POLITIK

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Rend­őrök­kel van tele a kör­nyék.

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Sokan sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sokan sze­ret­nék most meg­sza­ba­dí­tani négy­lábú ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakadt olasz autópályahídról

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakadt olasz autópályahídról

Több tucat ál­do­zat van.

Le­sza­kadt az olasz A10-es au­tó­pá­lya egyik hídja az olasz­or­szági Ge­nova kö­ze­lé­ben. Az első hírek sze­rint leg­alább 10 autó ke­rült a romok alá.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére.

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

Iszonyat, két fiatal szenvedett áramütést a vonaton

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

A 26 és 22 éves fi­a­ta­lok több ezer vol­tos áram­ütést szen­ved­tek. Nagy hibát kö­vet­tek el.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a Parlamenthez, sok a sérült

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a Parlamenthez, sok a sérült

Rend­őrök zár­ták le az épü­let kör­nyé­két Lon­don­ban.

Rend­őrök zár­ták le az épü­let kör­nyé­két Lon­don­ban.

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Ezért nem evett öt napig a Teréz körúti robbantó

Végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot...

Öt napig sem­mit nem evett, ám végül fel­adta az éh­ség­sztráj­kot a Teréz kör­úti rob­bantó.

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

Ingyen vízórát szeretnének a lakótelepiek is! Nekik miért nem jár?

A víz­mű­vek miért nem vál­lalja át az óra­cse­rét, mint a gáz­mű­vek vagy az ELMŰ? Miért kell a la­kó­te­le­pi­ek­nek fi­zet­niük?

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

A köz­vé­le­ményt az sok­kolta leg­in­kább, hogy az egyik leg­for­gal­ma­sabb idő­pont­ban tör­tént az erő­szak, még­hozzá a nyílt utcán.

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Ártatlan turistákat vertek össze a román csendőrök

Múlt hét pén­te­ken, az egyes for­rá­sok sze­rint 20-30 ezer fősre duz­zadó kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sen négy vét­len iz­ra­eli tu­ris­tát is ala­po­san el­ver­tek a román "rend­fenn­tartó erők".

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorlóbanda Svájcban

Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek.

Az egyi­kük még most is kó­má­ban fek­szik. Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek, akik fran­cia rend­számú au­tó­val me­ne­kül­tek el. Ezért a he­lyiek a fran­cia rend­őr­ség­hez is for­dul­tak.

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

Ilyen állapotok uralkodnak a kisvárosban, ahova 1351 migránst telepítettek be

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­tedt vá­ro­sát sem ke­rülte el. Az 5000 helyi lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­tedt vá­ro­sát sem ke­rülte el. Az 5000 helyi lakos mel­lett, 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

A fő­ként mig­rán­sok lakta vá­ros­ré­szen is­me­ret­len masz­ko­sok meg­tá­mad­ták az épí­tés alatt lévő új rend­őr­őr­söt.

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ve­sze­ke­dést a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Nincs ennél rosszabb hír az okostelefonok szerelmeseinek

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ijesztő ve­szélyre fi­gyel­mez­tet egy friss ku­ta­tás, mely sze­rint az okos­te­le­fo­nok pont ott tá­mad­nak, ahol a fel­hasz­ná­lók a leg­ke­vésbé sze­ret­nék...

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Sosem találnád ki, mit kínálnak a Szigeten a borfaluban!

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got! Va­lami olyas­mit, ami­ben jócs­kán alul­múl­juk az EU-s át­la­got.

Nem, nem szí­vó­szá­lat! Nem is dro­got! Va­lami olyas­mit, ami­ben jócs­kán alul­múl­juk az EU-s át­la­got.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak egy­hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték.

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje. Négy ember pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

Ez vár ránk még idén nyáron

Ez vár ránk még a nyáron

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon...

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon...

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet. Ami­kor hir­te­len könnyebb lett a feje, tud­tam, hogy meg­halt...".

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula.

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula, esőre sincs esély.

Egymás mellett virágzik Horn Gyula és Orbán Viktor

Egymás mellett virágzik
Horn Gyula
és Orbán Viktor

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Mi­e­lőtt nap­szú­rásra, dé­li­bábra, a hőség okozta za­va­ros kép­zel­gésre gon­dol­ná­nak, en­ged­jék meg, hogy el­ma­gya­ráz­zuk a dol­got.

Kivégzési "show": három pedofilt agyonlőttek, majd felakasztották őket

Kivégzési "show": három pedofilt agyonlőttek, majd felakasztották őket

Ehhez ké­pest a Nagy-Bri­tan­ni­á­ban élő musz­lim pe­dofi­lok egy­előre sza­bad­lá­bon van­nak...

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

A nő ti­zenöt hé­li­u­mos lufit szí­vott.

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre. A fi­a­tal anyuka akkor nem érezte, hogy túl­zásba vitte a dol­got

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult.

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult. Min­dig van va­lami új őrü­let, amibe a fi­a­ta­lok be­le­rán­gat­ják egy­mást, de a forró vizes ki­hí­vás (hot water chal­lenge) egy­ér­tel­műen a leg­ve­szé­lye­seb­bek közé tar­to­zik. Ta­valy ren­ge­te­gen sú­lyo­san meg­sé­rül­tek mi­atta.

Így verték egymást a szelfiző turisták a Trevi-kút előtt

Így verték egymást a szelfiző turisták a Trevi-kút előtt

Úgy lát­szik a hőség és a tömeg ki­hozza az em­be­rek­ből a leg­rosszab­bat. Pedig csak egy szelfi­ről volt szó...

Úgy lát­szik a hőség és a tömeg ki­hozza az em­be­rek­ből a leg­rosszab­bat. Pedig csak egy ár­tat­lan szelfi­ről volt szó, vi­szont mind­ket­ten ugyan­ott akar­tak állni el­ké­szül­te­kor.

Szír migráns: adjatok még több pénzt és engedjetek be a lakásotokba!

Szír migráns: adjatok még több pénzt és engedjetek be a lakásotokba!

Nyílt levél, szá­mos kí­ván­ság­gal. Ér­de­kes ol­vas­mány.

Nyílt levél. Írója sze­rint ha ezek tel­je­sül­nek, a be­ván­dor­lók is sok­kal könnyeb­ben fog­nak in­teg­rá­lódni...

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból.

Na­gyon meg­ijedt a sofőr, ami­kor lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból. A nő az au­tó­pá­lyán haj­tott, ami­kor a mű­szer­fa­lon ha­gyott mo­bilja fel­rob­bant.

Bedilizel, ha megtudod, milyen időjárás lesz jövő héten

Bedilizel, ha megtudod, milyen időjárás lesz jövő héten

A szom­bati kis eny­hü­lés töb­bek­ben meg­csil­lan­totta a re­ményt, hogy nem kell már to­vább iz­zad­nia min­den pó­ru­sá­ból...

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

23 éves afgán mig­ráns ke­rült őri­zetbe.

Egy 23 éves afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Ér­de­kes rész­le­te­ket tud­tunk meg.

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülőgéppel

Rémálom a levegőben, szörnyű öngyilkosságot követtek el egy repülővel

Va­ló­szí­nű­leg a földi ki­szol­gáló sze­mély­zet egyik tagja dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

Két ma­rok­kói férfi véres ter­ror­cse­lek­ményt akart Pá­rizs­ban vég­re­haj­tani.

2016 de­cem­ber el­se­jén két ma­rok­kói férfi véres ter­ror­cse­lek­ményt akart Pá­rizs­ban vég­re­haj­tani.

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

Így kapcsolták le a zsaruk a drogárusokat a Sziget Fesztiválon - videó

Nekik majd ki­csit to­vább fog tar­tani a fesz­ti­vál.

Hiába, va­laki min­dig meg­pró­bálja, de ál­ta­lá­ban hamar le is buk­nak.

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere fel­aján­lotta, hogy be­fo­gad­nak olyan mig­rán­so­kat, aki­ket a ten­ger­ből men­tet­tek ki.

Elképesztő traktorszörnyek versenye Hajdúböszörményben

Elképesztő traktorszörnyek versenye Hajdúböszörményben

Idén is meg­ren­dez­ték Haj­dú­bö­ször­mény­ben a trak­tor­húzó ver­senyt...

Idén is meg­ren­dez­ték Haj­dú­bö­ször­mény­ben a trak­tor­húzó ver­senyt au­gusz­tus 11-12-én.

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Újabb háború szélén a Közel-Kelet? Megrázó felvételek!

Ren­ge­teg ra­ké­tát lőt­tek ki a pa­lesz­ti­nok Iz­rael te­rü­le­tére, melyre lé­gi­tá­ma­dás volt a vá­lasz.

Ren­ge­teg ra­ké­tát lőt­tek ki a pa­lesz­ti­nok Iz­rael te­rü­le­tére, melyre lé­gi­tá­ma­dás volt a vá­lasz.

Új veszély: így terjeszkedik a nigériai maffia Európában

így terjeszkedik a nigériai maffia Európában

Fe­kete fej­szé­nek hív­ják őket.

A Fe­kete fej­sze nevű ni­gé­riai maffia már meg­ve­tette lábát Olasz­or­szág­ban. Több város fe­lett át­vet­ték az irá­nyí­tást...

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Két rend­őrt már el­ma­rasz­tal­tak...

Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert egy prob­lé­más, bű­nö­zők­től hem­zsegő német vas­út­ál­lo­má­son iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót.

Küzdenek az életéért: Motorcsónakról ugrott fejest a 70 centis Tiszába

Küzdenek az életéért: Motorcsónakról ugrott fejest a 70 centis Tiszába

A csó­nak egyik utasa hir­te­len úgy dön­tött, hogy ugrik egy fe­jest...

A szá­guldó csó­nak egyik utasa hir­te­len úgy dön­tött, hogy ugrik egy fe­jest a hű­sítő ha­bokba. Arra azon­ban nem gon­dolt, hogy a part kö­ze­lé­ben se­kély a víz...

Krimi! Porrá égett 4 katonai magasles az osztrák-magyar határon!

Krimi! Porrá égett 4 katonai magasles az osztrák-magyar határon!

Az is­me­ret­len tet­tes vagy tet­te­sek előbb ben­zin­nel lo­csol­ták le azo­kat.

Egye­lőre annyit ál­la­pí­tot­tak meg, hogy az is­me­ret­len tet­tes vagy tet­te­sek előbb ben­zin­nel lo­csol­ták le az éppen őri­zet­le­nül ha­gyott meg­fi­gye­lő­áll­vá­nyo­kat, majd meg­gyúj­tot­ták azo­kat.

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves nő holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Jú­lius 31-én já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves Su­sanne M. holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Havi 1000 eurót kapnak a szomáliai kalózok Németországban!

Bár mind az öt kalóz me­ne­dék­ké­rel­mét vissza­uta­sí­totta a német ha­tó­ság, eddig még­sem to­lon­col­ták ki őket.

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

Ritka durva videó! Sárlavina Svájcban

Ritka durva videó! Sárlavina Svájcban

Va­laki éppen akkor sé­tált a falu ut­cá­ján, ami­kor meg­ér­ke­zett a he­gyek­ből.

Va­laki éppen akkor sé­tált a falu ut­cá­ján, ami­kor meg­ér­ke­zett a he­gyek­ből a sár­la­vina. A fel­vé­telt két nap alatt majd­nem fél­mil­li­óan lát­ták.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy le­hűt­sék ma­gu­kat.

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség.

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség. Csak csü­tör­tö­kön 15%-kal nőtt a men­tő­ri­asz­tá­sok száma.

Rejtélyes halál a hegyekben: Öt túrázó holttestét fedezték fel

Rejtélyes halál a hegyekben: Öt túrázó holttestét fedezték fel

A nyo­mo­zás je­len­legi pil­la­na­tá­ban még nem tisz­tá­zott a tú­rá­zók el­tű­né­sé­nek és ha­lá­lá­nak pon­tos oka.

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

A rend­őrök se­gít­sé­get kér­nek.

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 26 éves fi­a­talt!

A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

A pilóta szándékosan vezette a gépet a halálba

2001. szep­tem­ber 11-e óta ez lehet a leg­sú­lyo­sabb in­ci­dens az ame­ri­kai pol­gári lé­gi­köz­le­ke­dés tör­té­ne­té­ben.

2001. szep­tem­ber 11-e óta ez a leg­sú­lyo­sabb in­ci­dens az ame­ri­kai pol­gári lé­gi­köz­le­ke­dés tör­té­ne­té­ben.

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Elmenekülnek az óbudaiak a Sziget miatt

Elmenekülnek az óbudaiak a Sziget miatt

Jó egy hét együtt­lét és éljen a sze­re­tet for­ra­dalma, de az óbu­dai la­kó­te­le­pen élők úgy érzik, az árat bi­zony nekik kell meg­fi­zet­niük...

Jó egy hét együtt­lét és éljen a sze­re­tet for­ra­dalma, de az óbu­dai la­kó­te­le­pen élők úgy érzik, az árat nekik kell meg­fi­zet­niük, s ebben az idő­szak­ban leg­szí­ve­seb­ben el­me­ne­kül­né­nek. A bu­li­zók ugyanis nem csak a Szi­ge­tet, de az egész kör­nyé­ket bir­tokba ve­szik.

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let a hi­deg­front ha­tá­sára. Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let a hi­deg­front ha­tá­sára. Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Megrázó részletek derültek ki a hajnali Vas megyei tragédiáról

Pén­tek haj­nal­ban ki­gyul­ladt egy romos csa­ládi ház, egy ember pedig éle­tét vesz­tette.

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

Súlyos munkabalesetről jött hír: durva, ami a magyar tejgyárban történt

Súlyos munkabalesetről jött hír: durva, ami a magyar tejgyárban történt

A férfi nem akar be­szélni róla.

A férfi nem akar be­szélni a tör­tén­tek­ről, hi­szen egész éle­tére szóló sé­rü­lé­se­ket szer­zett.

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

Újabb bécsi me­cset­ben me­rült fel a ra­di­ka­liz­mus gya­núja.

Újabb bécsi me­cset­ben me­rült fel a ra­di­ka­liz­mus gya­núja. Egy mo­bil­lal ké­szült fel­vé­te­len jól hal­lat­szik, amint az imám a hi­tet­le­nek ellen buj­to­gatja a hall­ga­tó­sá­got.

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Egy hi­deg­front ér­ke­zett, amely a Du­nán­tú­lon heves vi­ha­ro­kat okoz­hat.

Egy hi­deg­front ér­ke­zett az or­szágba, amely a Du­nán­tú­lon heves vi­ha­ro­kat okoz­hat.

Döbbenetes videó: ezt tette a felelőtlen magyar autós a vakvezetővel

Döbbenetes videó: ezt tette a felelőtlen magyar autós a vakvezetővel

A sofőr las­sí­tás nél­kül ka­nya­ro­dott, ami­kor a vak­ve­zető kutya és gaz­dája át akar­tak menni a zeb­rán.

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el és sem­mit sem le­he­tett látni.

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak!

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak, de az előző évek ta­pasz­ta­lata az, hogy au­gusz­tus­ban ér­té­kel­nek a leg­töb­ben, ez alap­ján dől el a vég­le­ges sor­rend.

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy ki­sebb cse­te­pa­té­ról szá­molt be, ám szem­ta­núk tel­je­sen mást ál­lí­tot­tak...

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Több em­bert ért vil­lám­csa­pás a Ba­la­ton part­ján egy hét­tel ez­előtt.

Több em­bert ért vil­lám­csa­pás a Ba­la­ton part­ján egy hét­tel ez­előtt.

Brutálisan megnőtt a nemi erőszakok száma Ausztriában

Brutálisan megnőtt a nemi erőszakok száma Ausztriában

43%-kal több eset, mint ta­valy...

Bár összes­sé­gé­ben csök­kent az idei első fél­év­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Auszt­ri­á­ban, mégis van­nak olyan ka­te­gó­riák, ame­lyek nö­ve­ke­dést mu­tat­nak.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Egyet­len ütés­sel vé­gez­tek a férfi­vel.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy sikerült lebuktatni a négyszeres gyilkos krimiírót

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót. Ki­de­rült, 23 éve meg­gyil­kolt négy em­bert. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor elő­ke­rült a sok­koló bi­zo­nyí­ték.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 23 éve ő gyil­kolt meg négy em­bert. Az ügyet csak most, két év­ti­zed múl­tán si­ke­rült csak meg­ol­dani. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor nap­vi­lá­got lá­tott a sok­koló bi­zo­nyí­ték.

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt.

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt, de más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina férje fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie az ügy min­den fej­le­mé­nyé­ről.

Iszonyat, mi történt a magyar szülésznővel a kórházban

Iszonyat, mi történt a magyar szülésznővel a kórházban

Fél sze­mére meg­va­kult.

Fél sze­mére meg­va­kult és mun­ká­ját sem foly­tat­hatja to­vább, de nem hagyja ennyi­ben a dol­got.

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Kukákból öltöztet a ruhamaffia

Fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ru­ha­ne­műk után ku­tat­nak a ku­kák­ban, a zsák­mányt pedig egy fur­gonba gyűj­töt­ték. De mit csi­nál­nak a sze­mét­ből ki­sze­dett pó­lók­kal, nad­rá­gok­kal?

Ru­ha­maffia ga­ráz­dál­ko­dik Bu­da­pest ut­cáin! Ol­va­sónk olyan gu­be­rá­ló­kat fo­tó­zott le késő este az óbu­dai la­kó­te­le­pen, akik fej­lám­pá­val, gu­mi­kesz­tyű­ben ru­ha­ne­műk után ku­tat­tak a ku­kák­ban, a zsák­mányt pedig egy fur­gonba gyűj­töt­ték. De mégis mit csi­nál­nak a sze­mét­ből ki­sze­dett pó­lók­kal, in­gek­kel, nad­rá­gok­kal és egyéb ru­ha­da­ra­bok­kal?