POLITIK

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Orbán Viktor: Az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP) vá­lasz­tás tétje a be­ván­dor­lás, az em­be­rek­nek pedig joguk van tudni, mire ké­szül Brüs­szel.

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

A rend­őr­ség négy férfi ellen in­dí­tott el­já­rást, de a vá­sár­lóik sem úsz­hat­ják meg szá­ra­zon.

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Szám­ta­lan ké­se­lé­ses és isz­lam­ista in­dít­ta­tású tá­ma­dás tör­tént Eu­ró­pá­ban.

Szám­ta­lan ké­se­lé­ses és isz­lam­ista in­dít­ta­tású tá­ma­dás tör­tént Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más.

Dob­rev Klára ve­zeti a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK) eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ját. Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más, hogy vál­lalja el.

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Egy ember éle­tét vesz­tette, ami­kor la­vina zú­dult a cso­portra a Magas-Tát­rá­ban.

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

Közölte a hatóság: üvegszilánk került a népszerű fagyasztott ételbe

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val.

A ma­gyar ha­tó­sá­gok már fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a ter­mék for­gal­ma­zó­i­val.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta Jun­c­ker azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Hans-Peter Fried­rich, a német szö­vet­ségi par­la­ment al­só­háza, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta pén­te­ken Jean-Cla­ude Jun­c­ker eu­ró­pai bi­zott­sági elnök azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból. Sze­rinte sem an­ti­sze­mita, aki So­rost bí­rálja.

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

A dol­go­zók túl­ter­hel­tek.

A lé­gi­tár­sa­ság dol­go­zói túl­ter­helt­ségre és fá­radt­ságra pa­nasz­kod­nak, az egyi­kük pedig el is aludt a le­ve­gő­ben.

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Egy mese, ami­ből ta­nulni lehet.

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk és mi­ként kell fi­gyel­nünk éte­le­inkre, ho­gyan előz­het­jük meg a bajt.

Országszerte szedte áldozatait ez a férfi, rengetegen bedőltek neki

Országszerte szedte áldozatait ez a férfi, rengetegen bedőltek neki

A rend­kí­vül fi­a­tal férfi az in­ter­ne­ten vert át em­be­re­ket.

A rend­kí­vül fi­a­tal férfi az in­ter­ne­ten vert át em­be­re­ket.

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A magyar mintát akarják követni a kanadai konzervatívok

A ka­na­dai kon­zer­va­tí­vok nagy ér­dek­lő­dést ta­nú­sí­ta­nak a ma­gyar csa­lád­po­li­tika iránt, szá­mukra ez mo­dell.

Riasztott a hatóság: súlyos mellékhatása van ennek a gyógyszernek

Riasztott a hatóság: súlyos mellékhatása van ennek a gyógyszernek

A gyógy­sze­re­ket már nem for­gal­maz­zák, mert a mel­lék­ha­tá­so­kat bi­zo­nyí­tot­tan a szer okozta a be­te­gek­nél.

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Megszólalt a mentőszóvivő: hibáztak a Nyugatinál összeesett fiatalnál

Egy fi­a­tal­em­ber két­szer egy­más után lett rosszul a fő­vá­ros­ban.

Egy fi­a­tal­em­ber két­szer egy­más után lett rosszul a fő­vá­ros­ban, de nem ér­ke­zett idő­ben a se­gít­ség.

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

A fi­a­tal férfi ja­nu­ár­ban több utast is meg­tá­ma­dott.

A fi­a­tal férfi ja­nu­ár­ban több utast is meg­tá­ma­dott, volt, aki nyolc napon túl gyó­gyuló sé­rü­lést szen­ve­dett.

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Áttörés: egyetlen vércseppből kimutatják a mellrákot

Nagy or­vosi szen­zá­ció: olyan tesz­tet fej­lesz­tet­tek ki, ami mam­mo­gráfia ha­té­kony­sá­gá­val mu­tatja ki a mell­rá­kot.

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Több mint 90 ezer mig­ráns kap pénzt az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon.

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól, össze­sen csak­nem 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben - mondta a kor­mány­szó­vivő az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­ná­nak.

Golfoztak a német kátyúknál az autómárka szülővárosában

Golfoztak a német kátyúknál az autómárka szülővárosában

Fe­les­le­ge­sen jött Bu­da­pestre rek­lámfil­met for­gatni az Opel, hogy or­szág-világ előtt gú­nyo­lód­jon a ma­gyar fő­vá­ros út­jain.

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Nem migránsok a venezuelai magyarok

Fel­há­bo­ro­dott a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt.

Fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott han­got a ve­ne­zu­e­lai ma­gya­rok "le­mig­rán­so­zása" miatt Sem­jén Zsolt mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes csü­tör­tö­kön. A több száz me­ne­kült ma­gyar fel­me­nők­kel ren­del­ke­zik, tehát ma­gya­rok.

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott.

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott.

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani!

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Az iraki férfi úgy vélte, hogy in­do­ko­lat­la­nul han­go­sak a szak­em­be­rek, ezért egy bo­zót­vá­gó­val pró­bálta őket csendre bírni...

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

A férfi ál­la­pota már sta­bil.

A férfi ál­la­pota már sta­bil, a rend­őrök­nek be­is­merő val­lo­mást tett.

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet Eu­rópa leg­na­gyobb, legó­koc­kák­ból ké­szí­tett utazó ki­ál­lí­tá­sá­nak. A tár­lat feb­ruár 28-án nyit ki.

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet Eu­rópa leg­na­gyobb, legó­koc­kák­ból ké­szí­tett utazó ki­ál­lí­tá­sá­nak.

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

A fi­a­tal több­ször esz­mé­le­tét vesz­tette, újra kel­lett élesz­teni. A men­tő­szol­gá­lat ki­vizs­gálja az ese­tet.

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns, rajtakapták

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns

Egy 29 éves szí­riai mig­ráns volt az, aki ta­valy egy ulmi ját­szó­té­ren elé­gí­tette ki magát gyer­me­kek szeme lát­tára.

Lebukott a plasztikai sebészként dolgozó kozmetikus

Lebukott a plasztikai sebészként dolgozó kozmetikus

Újabb ál­se­bész ke­rült elő Ro­má­ni­á­ban. A 39 éves nagy­vá­radi nő hia­lu­ron­sa­vas ránc­fel­töl­té­se­ket vég­zett.

A magyar rendszert dicsérte a BBC műsora

A magyar rendszert dícsérte a BBC

A ma­gyar in­téz­ke­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott nem­rég a BBC - derül ki abból a vi­de­ó­ból, ami Novák Ka­ta­lin Fa­ce­book-ol­da­lán je­lent meg.

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sek­kel fog­lal­ko­zott nem­rég a BBC - derül ki abból a vi­de­ó­ból, ami csü­tör­tök dél­előtt je­lent meg Novák Ka­ta­lin Fa­ce­book-ol­da­lán.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Halálos lavinát videózott le egy alpesi síző!

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént.

Az eset a svájci Al­pok­ban tör­tént. A fel­vé­tel ké­szí­tője a fe­jére sze­relt ka­me­rá­val éppen el­in­dult, ami­kor tőle jobbra meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie...

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie, mert az ügyész­ség vádja sze­rint meg­erő­sza­kolta egy ha­sonló korú is­ko­la­tár­sát. Rá­adá­sul az el­kö­vető egyik ba­rátja az egész bűn­cse­lek­ményt le is fil­mezte.

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Hi­he­tet­len magas szám! Ren­ge­teg tra­gé­dia tör­tént.

A Nem­zet­közi Légi Szál­lí­tási Szö­vet­ség ügy­ve­ze­tője, Ale­xandre de Ju­niac azon­ban hang­sú­lyozta a szer­ve­zet köz­le­mé­nyé­ben, hogy to­vábbra is a re­pü­lés szá­mít a hosszú távú uta­zás leg­biz­ton­sá­go­sabb for­má­já­nak. Rész­le­tek a cikk­ben!

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz.

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz.

43 milliárd forintos befektetés Miskolcon

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

Szij­jártó Péter el­mondta: az új vál­la­lat­cso­port sok mun­ka­he­lyet te­remt!

Szij­jártó Péter el­mondta azt is, hogy az új vál­la­lat­cso­port mennyi mun­ka­he­lyet te­remt! In­for­má­ciók a cikk­ben.

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Jean-Cla­ude Jun­c­ker az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke ki­akadt a ma­gyar kor­mány leg­újabb pla­kát­kam­pá­nyán.

Gyászol a magyar művészvilág, elhunyt a gyerekek kedvence

Gyászol a magyar művészvilág, elhunyt a gyerekek kedvence

Éle­té­nek 93. évé­ben hunyt el...

Éle­té­nek 93. évé­ben el­hunyt Fésűs Éva Kos­suth-díjas író. Már kis­gyer­mek­ként el­bű­völte a mesék és az iro­da­lom vi­lága...Rész­le­tek...

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Le­csap­tak rájuk.

Hamis ira­tok­kal pró­bált meg egy 65 éves olasz férfi feb­ruár 20-án este egy albán férfit Dub­linba jut­tatni a Bu­da­pest Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

Büntetőeljárás Frans Timmermans ellen

Büntetőeljárás folyik Frans Timmermans ellen

Az Igaz­ság­szol­gál­ta­tás El­leni Bűn­cse­lek­mé­nyek Nyo­mo­zási Szak­osz­tá­lya el­já­rást in­dí­tott az Eu­ró­pai Bi­zott­ság (EB) első al­el­nöke ellen.

Az Igaz­ság­szol­gál­ta­tás El­leni Bűn­cse­lek­mé­nyek Nyo­mo­zási Szak­osz­tá­lya el­já­rást in­dí­tott az Eu­ró­pai Bi­zott­ság első al­el­nöke ellen Ro­má­ni­á­ban.

Leállították a világ legnagyobb Nutella-gyárát

Hihetetlen, leállították a világ legnagyobb Nutella-gyárát

Ilyenre még nem volt példa!

Ilyenre még nem volt példa! El­mond­ják azt is, hogy miért volt erre szük­ség. Ér­de­kes­sé­gek a cikk­ben.

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

Egymást marja a szánalmas ellenzék, Puzsér ultimátumot adott Karácsonynak

To­vább tart az iszap­bir­kó­zás Ka­rá­csony Ger­gely és Pu­zsér Ró­bert kö­zött, hogy ki le­gyen Tar­lós Ist­ván el­len­fele.

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

Életveszélyesen megverte zárkatársát, mert az másokkal is szóba állt

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte.

A rab több mint tíz­éves fegy­ház­bün­te­té­sét töl­tötte. Rész­le­tek...

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A kor­mány a Ma­gyar falu prog­ram ke­re­té­ben dön­tött a fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről - je­len­tette be a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

A kor­mány a Ma­gyar falu prog­ram ke­re­té­ben dön­tött a fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről - je­len­tette be a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára: hiába van ott­hon a cím­zett, cso­mag he­lyett csak ér­te­sí­tést kap a pos­ta­lá­dá­jába. Van, aki még azt sem.

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Nyoma ve­szett...

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get! In­for­má­ciók...

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek, ha felismered szólj a rendőrségnek

Dohánybolti szeméremsértőt keresnek, ha felismered szólj a rendőrségnek

Pon­tos le­írás a cikk­ben!

A fe­renc­vá­rosi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy elő­ke­rül­jön az is­me­ret­len férfi, aki a do­hány­bolt­ban sze­mé­rem­sértő módon vi­sel­ke­dett! Pon­tos in­for­má­ciók a cikk­ben.

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Újabb fej­le­mé­nyek a véres gyil­kos­ság­ban.

Ahogy azt a Ri­post el­ső­ként meg­írta, Zug­ló­ban a Nagy Lajos ki­rály útján egy piros Su­zu­ki­ban el­vág­ták egy 60 éves férfi tor­kát.

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

Egy drezdai iskola elsősei között 80 százalék a migrációs hátterű diák

Az 117-es számú drez­dai ál­ta­lá­nos is­ko­lá­nak ré­geb­ben ki­váló híre volt, de a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság­gal min­den meg­vál­to­zott.

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Van ér­telme be­je­len­tést tenni!

Be­sza­kadt, hi­á­nyos ak­na­fe­de­lek­kel van tele Bu­da­pest, ame­lyek te­le­kom­mu­ni­ká­ciós cé­gek­hez vagy a for­ga­lom­irá­nyí­tás­hoz tar­toz­nak...

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban, ő csalta lépre a ré­gi­ség­ke­res­ke­dőt.

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban, ő csalta lépre a ré­gi­ség­ke­res­ke­dőt. A meg­be­szélt címre, két masz­kos tár­sát küldte maga he­lyett, ahol meg is ütöt­ték a ke­res­ke­dőt, majd a nála lévő pénz át­adá­sára kö­te­lez­ték. Rész­le­tek...

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

Megrázó részletek a tragédiáról, esélye sem volt a magyar siklóernyősnek

El­te­mette a la­vina a sik­ló­er­nyős Já­nost.

Egy jég­bar­lang­ban éj­sza­ká­zott a sik­ló­er­nyős János, ami­kor el­te­mette egy la­vina.

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Jön a vi­ha­ros szél és az eső.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Félnek a németek a bevándorlás miatt

Félnek a németek a bevándorlás miatt

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt.

A né­me­tek több mint 70 szá­za­léka ag­gó­dik a be­ván­dor­lás miatt egy friss fel­mé­rés sze­rint. A Civey köz­vé­le­mény-ku­tató tár­sa­ság ada­tai sze­rint a német la­kos­ság 41,3 szá­za­léka na­gyon ag­gó­dik.

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

Antiszemita, rasszista - ez a Jobbik a választók szerint

A Né­ző­pont köz­vé­le­mény-ku­ta­tása.

A ma­gya­rok 43 szá­za­léka sze­rint a Job­bik a leg­in­kább rasszista, 33 szá­za­léka sze­rint a leg­in­kább an­ti­sze­mita és 28 szá­za­léka sze­rint a leg­ra­di­ká­li­sabb párt.

Több mint 18 év börtön vár a gyermekét meggyilkoló óvónőre

Több mint 18 év börtön vár a gyermekét meggyilkoló óvónőre

Jo­g­erő­sen 18 év és nyolc hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a volt te­mes­vári óvó­nőt.

Így lovasított meg egy 30 milliós ékszert a belvárosi boltból egy férfi - videó

Így lovasított meg egy 30 milliós ékszert a belvárosi boltból egy férfi

Nem kel­lett erő­sza­kot hasz­nálni, simán csak el­tette az ék­szert.

Nem kel­lett erő­sza­kot hasz­nálni, simán csak el­tette a mé­reg­drága ki­egé­szí­tőt.

Összevesztek a híres magyar gyerekorvosok a lázcsillapításon

Összevesztek a híres magyar gyerekorvosok a lázcsillapításon

Egy­más­nak esett két köz­is­mert gye­rek­or­vos az in­ter­ne­ten, majd a kis­gye­re­kes szü­lők is ádáz vi­tába ke­ve­red­tek.

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

Tömegverekedés egy kőbányai kocsmában, négy fiatal a támadó

Hívd a rend­őr­sé­get, ha is­me­red őket!

A kő­bá­nyai rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfiak azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Aljas dolgot műveltek egy pénztárosnővel a budapesti plázában

Aljas dolgot műveltek egy pénztárosnővel a budapesti plázában

Le is ka­me­ráz­ták a tör­tén­te­ket, most te is se­gít­hetsz a rend­őr­ség­nek, hogy meg­ta­lál­ják a ban­dát!

Le is ka­me­ráz­ták a tör­tén­te­ket, most te is se­gít­hetsz a rend­őr­ség­nek, hogy meg­ta­lál­ják a ban­dát!

A Ripost megtudta: Retteg anyjától a kőbányai géppisztolyos nagyi

A Ripost megtudta: Retteg anyjától a kőbányai géppisztolyos nagyi

Régi csa­ládi vi­szály áll annak a hát­te­ré­ben, hogy a rend­őrö­ket ki­hív­ták.

Régi csa­ládi vi­szály áll annak a hát­te­ré­ben, hogy a rend­őrö­ket ki­hív­ták.

Drámai részletek a túszejtésről, ezt mondta a rabnak a sofőr

Drámai részletek a budapesti túszejtésről

A Ri­post el­érte annak az ezüst­színű Nis­san X-Trail tí­pusú au­tó­nak a ve­ze­tő­jét, akit Sz. Ká­roly a meg­szö­kése után tú­szul ej­tett.

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Két kü­lön­böző fel­fo­gás lé­te­zik.

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. El­lá­tás után végül sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a ki­csit.

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. El­lá­tás után végül sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a ki­csit.

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

A he­lyiek sze­rint biz­to­san nem fa­lu­be­liek tet­ték.

Ezek gyá­vák, hogy éj­szaka jöt­tek - mondta va­laki, aki­nek a háza éppen a te­mető mel­lett van

Dizájnerdrog-riadó van a fővárosban

Dizájnerdrog-riadó van a fővárosban

Ma­ga­sabb szintre emeli a ká­bí­tó­szer­ügyi prob­lé­mát a fő­vá­ros.

Ma­ga­sabb szintre emeli a ká­bí­tó­szer­ügyi prob­lé­mát a fő­vá­ros. Tar­lós Ist­ván sze­rint eddig ugyanis csak fe­lü­leti ke­ze­lés volt.

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

A zöld kép­vi­selő saj­tó­sza­bad­sága.

A Ma­gyar­or­szá­got gyű­lölő kép­vi­se­lőt az Origo arról sze­rette volna meg­kér­dezni, mit gon­dol a nyíl­tan an­ti­sze­mita Job­bik és a bal­ol­dal össze­fo­gá­sá­ról.

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Borzalmas, mit művelt saját kislányával ez a 41 éves magyar férfi

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Vád­eme­lést ja­va­sol a Tolna Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság az őcsé­nyi férfi­val szem­ben.

Mostantól hamarabb értesülünk, ha rossz a budapesti levegő minősége

Mostantól hamarabb értesülünk, ha rossz a budapesti levegő minősége

Töb­bek kö­zött erről is dön­tött a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés szer­dán.

Töb­bek kö­zött erről is dön­tött a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés szer­dán.

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

El­nök­sége alatt be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek.

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben.

Helytelenírási verseny az ellenzék soraiban

Helytelenírási verseny az ellenzék soraiban

Bi­zo­nyára lé­te­zik egy tab­letta, ami­től el­fe­lej­tik a ma­gyar he­lyes­írást.

Bi­zo­nyára lé­te­zik egy tab­letta, ame­lyet el­len­zéki ol­da­lon kö­te­lező be­venni, ha­tása pedig az, hogy tel­je­sen el­fe­lej­tik a ma­gyar he­lyes­írás sza­bá­lyait.

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Jakab Péter: A cigányok jelentős része a szoba közepére piszkít

Na­ponta je­len­nek meg új bot­rá­nyos fel­vé­te­lek a Job­bik háza tá­já­ról.

A náci jel­legű meg­nyil­vá­nu­lá­sok egy­ér­tel­műen mu­tat­ják, hogy a "nép­pár­to­so­dás" csu­pán szín­já­ték.

Ingatlan-visszavásárlás: újabb segítség a devizahiteleseknek

Ingatlan-visszavásárlás: újabb segítség a devizahiteleseknek

Vissza­vá­sá­rol­hat­ják a ban­kok által el­vett ott­ho­nu­kat a Nem­zeti Esz­köz­ke­zelő ügy­fe­lei - 32 ezren kap­nak le­ve­let.

Szijjártó Péter isztambuli csatája

Szijjártó Péter isztambuli csatája

A Bu­da­pest Fo­lya­mat nem szol­gál­hatja a mig­rá­ciót.

Szij­jártó Péter és Soros György em­be­ré­nek csa­tá­ját hozta a Bu­da­pest Fo­lya­mat isz­tam­buli tár­gya­lása - mondta el Men­c­zer Tamás kül­ügyi ál­lam­tit­kár szer­dán Isz­tam­bul­ban.

Muszlim feleségek vágynak vissza Boszniába

Muszlim feleségek vágynak vissza Boszniába

Egy 22 éves sza­ra­je­vói nő le­vél­ben for­dult a bosz­nia-her­ce­go­vi­nai ha­tó­sá­gok­hoz.

Egy 22 éves sza­ra­je­vói nő le­vél­ben for­dult a ha­tó­sá­gok­hoz, és azt kérte, hogy két másik nő­tár­sá­val és kis­korú gyer­me­ke­ik­kel együtt ha­za­tér­hes­se­nek.

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A balliberálisok összefogtak a kisnyilasokkal

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt.

A Job­bik sem­mit sem vál­to­zott, ugyanaz az an­ti­sze­mita párt ma­radt, mint ko­ráb­ban volt - mondta Nacsa Lő­rinc a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

A nő sze­retné el­érni, hogy lát­hassa élet­ben ma­radt gye­re­keit, aki­ket egy­előre a nagy­szü­lők is csak ha­vonta lá­to­gat­hat­nak.

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

Most kaptuk: Lezuhant egy repülőgép, hihetetlen, mi történt utána

A japán lé­gi­erő egyik Mi­tsu­bi­shi F-2-es tí­pusú va­dász­bom­bá­zója járt sze­ren­csét­le­nül.

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

A rend­őr­ség em­ber­csem­pé­szés miatt vette őri­zetbe Mat­thias Köchlt.

Em­ber­csem­pé­szés gya­nú­já­val vet­ték őri­zetbe az Oszt­rák Zöld Párt ka­rin­tiai szó­vi­vő­jét. Soros György leg­utóbbi, az eu­ró­pai mig­rá­ciót is érintő "nagy dol­go­za­tá­ban" fo­gal­ma­zott úgy, hogy a zöl­dek po­li­ti­kája je­lent­heti a jövőt a kon­ti­nen­sünk szá­mára...

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

A köd ve­szé­lyes hely­ze­tet te­remt­het.

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták. Ezek sze­rint még nem jött el a ta­vasz...

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Jó hír a továbbtanulóknak: több tízezer forint jár, ha ezt választják

Az ápo­lói ösz­tön­díj­jal az után­pót­lást sze­ret­nék se­gí­teni, az összegre pedig nem­so­kára már pá­lyázni is lehet.

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Ha­tal­mas for­du­lat a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről pén­te­ken meg­szö­kött rab ügyé­ben!

Ha­tal­mas for­du­lat a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről pén­te­ken meg­szö­kött rab ügyé­ben! A Ri­post el­érte annak az ezüst­színű Nis­san X-Trail tí­pusú au­tó­nak a ve­ze­tő­jét, akit Sz. Ká­roly a meg­szö­kése után tú­szul ej­tett. Most a Ri­post­nak exk­lu­zív in­ter­jút adott a férfi arról, hogy mi is tör­tént az ül­dö­zés során az au­tó­ban!