POLITIK

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Min­der­ről be is szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok, az ukrán saj­tó­ban is van nyoma a tör­tén­tek­nek!

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Pedig jó üzlet volt...

Fe­jen­ként bő más­fél mil­li­ó­ért ital, ká­bí­tó­szer és kor­lát­lan szex, 100 pros­ti­tu­ált­tal. Ez volt az üz­leti terv egy ma­gán­tu­laj­donú szi­ge­ten.

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jedt, sok­felé fehér a táj!

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az 51 éves férfit a tás­kája miatt tá­madta meg két rabló, akik annyira meg­ver­ték, hogy be­le­halt.

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen.

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen. Egy auszt­rál köz­pontú agy­tröszt 84 ál­la­mot vizs­gált meg és ebből ké­szí­tett egy ve­szé­lyes­ségi rang­sort.

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót.

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők.

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

A 3-as főúton az egyik au­tó­ban uta­zó­kat már nem le­he­tett meg­men­teni.

A 3-as főúton tör­tént ha­lá­los bal­eset, az egyik au­tó­ban uta­zó­kat már nem le­he­tett meg­men­teni.

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­rozó ag­resszív és erő­sza­kos van­dá­lok kö­zött.

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztőt tettek

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek gyó­gyu­lá­sát.

Most kaptuk a hírt: kegyetlen gyilkosság Városföldön, idős nő holttestére bukkantak

Most kaptuk a hírt: kegyetlen gyilkosság Városföldön, idős nő holttestére bukkantak

Az élet­társa vég­zett az idős asszonnyal a gyanú sze­rint.

Az élet­társa vég­zett az idős asszonnyal a gyanú sze­rint.

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

A ter­mé­szet min­dig képes cso­dá­la­to­sat al­kotni, most több száz szar­vas vo­nu­lá­sá­ban gyö­nyör­köd­he­tünk.

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Az ál­lat­kert­nek 21 ezer la­kója van, az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat.

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

Ennyi citrom kell a C-vitamin szükséglet fedezéséhez naponta

A szak­em­be­rek 10 kü­lön­böző, hálós ki­sze­re­lésű cit­ro­mot el­len­őriz­tek.

Kü­lön­le­ges vizs­gá­lat ered­mé­nyét pub­li­kálta a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban. A szak­em­be­rek 10 kü­lön­böző, hálós ki­sze­re­lésű cit­ro­mot el­len­őriz­tek. A vizs­gált ter­mé­kek kö­zött spa­nyol, török és olasz szár­ma­zású dé­li­gyü­mölcs volt.

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Öt utas ült a ko­csi­ban.

Egye­lőre nem tudni, hogy mitől sod­ró­dott a szlo­vá­kiai fo­lyóba az autó, amely­ben öt utas ült a bal­eset ide­jén.

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a 19 éves ba­rát­nő­jét ki­végző Újlak utcai tinit.

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe, de ezt egy­előre hi­va­ta­los for­rá­sok nem erő­sí­tet­ték meg.

A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Szá­zad­vég elem­zése az erő­sza­kos el­len­zéki Or­szág­gyű­lési ese­mé­nyek­ről.

A Szá­zad­vég elem­zése az erő­sza­kos el­len­zéki Or­szág­gyű­lési ese­mé­nyek­ről.

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma.

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma a férfi­nek, saj­nos már csak a holt­teste ke­rült elő.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént, a 45-ös ki­lo­mé­ter­nél.

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet.

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet, egyes tá­ja­kon akár 20 centi vas­tag lepel is fed­heti majd a tájat.

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton.

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak.

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát.

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolta a lá­nyát.

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

Sokkot kaptak az utasok a pilóta bejelentésétől, ezt találták a gépen

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult.

A Se­attle-ből in­duló re­pü­lő­gép vissza­for­dult, mert egy na­gyon fon­tos cso­ma­got a fe­dél­ze­ten fe­lej­tet­tek.

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

An­to­nio Ta­jani sze­rint ha­ma­ro­san újabb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát, amire most van mód fel­ké­szülni.

Ta­jani sze­rint ha­ma­ro­san újabb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát, amire most van mód fel­ké­szülni.

Az agresszív ellenzéki demonstrálók megint a rendőrökre támadtak

Az agresszív ellenzéki demonstrálók megint a rendőrökre támadtak

Már har­ma­dik napja tart az erő­sza­kos utcai tün­te­tés, és a Kos­suth téren ismét meg­do­bál­ták a rend­fenn­tar­tó­kat.

Tudott az életveszélyes összetevőről a világcég

Tudott az életveszélyes összetevőről a világcég, mégsem tett semmit

A nép­szerű hin­tő­por­ban év­ti­ze­de­kig ve­szé­lyes mennyi­ségű az­beszt volt.

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Most kö­zöl­ték a jú­li­usi ese­tet.

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

Megvan a nyertes, erre a magyar városra figyel egész Európa 2023-ban

A má­so­dik kör­ben három pá­lyázó közül vá­lasz­tott a zsűri, hogy me­lyik város le­gyen Eu­rópa Kul­tu­rá­lis Fő­vá­rosa.

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére.

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére.

Az emberek 83 százaléka elutasítja az utcai erőszakot

Az emberek 83 százaléka elutasítja az utcai erőszakot

A Szá­zad­vég fel­mé­rése.

A Szá­zad­vég fel­mé­rése sze­rint a meg­kér­de­zet­tek 83 szá­za­léka el­uta­sítja az el­múlt napok tün­te­té­sein ta­pasz­talt ag­ressziót.

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék parlamenti botránykeltését

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

A ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok­nak nem tet­szik az el­len­zék bot­rány­kel­tése.

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

Az egész országot figyelmeztetik: mindenhol esni fog a hó

Bi­zo­nyos he­lye­ken akár 20 centi hó is eshet szom­ba­ton.

Bi­zo­nyos he­lye­ken akár 20 centi hó is eshet szom­ba­ton.

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

A so­fő­rök igye­kez­tek minél több bank­je­gyet össze­szedni, a sok hir­te­len fé­ke­zés pedig több bal­ese­tet is oko­zott.

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Már több mint 1 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

1 mil­lió 117 ezren vá­lasz.

Át­lép­tük az egy­il­liós ha­tárt, már 1 mil­lió 117 ezren vet­tek részt a csa­lá­dok­ról szóló nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban - nyi­lat­kozta Dö­mö­tör Csaba.

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Megjöttek az első fotók a reggeli Fejér megyei kettős tragédiáról

Megjöttek az első fotók a reggeli Fejér megyei kettős tragédiáról

Fron­tá­lis bal­eset tör­tént Bics­ké­nél, az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben mind­két sofőr éle­tét vesz­tette.

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik.

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, ám a rend­őr­ség sze­rint nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Brüsszel­ből je­lent­ke­zett Orbán Vik­tor.

A brüsszeli mi­nisz­ter­el­nöki csúcs egyik szü­ne­té­ben ké­szí­tett vi­deót Orbán Vik­tor, amit fel is töl­tött a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Jézust és a keresztényeket gyalázták a tüntetésen

Jézust és a keresztényeket gyalázták a tüntetésen

Ke­resz­tény­gyű­lö­let - ez is része volt a bot­rá­nyos szer­dai tün­te­tés­nek.

Ke­resz­tény­gyű­lö­let és a hívő em­be­rek szim­bó­lu­ma­i­nak gya­lá­zása - ez is része volt a bot­rá­nyos szer­dai tün­te­tés­nek. Video: a ke­resz­tény­sé­get mocs­kolta mi­nő­sít­he­tet­len hang­nem­ben egy min­den em­ber­sé­gé­ből ki­vet­kő­zött alak.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sí­tók kö­zött.

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

Elképesztő méretű fogás Ferihegyen, ezt akarta eladni egy magyar cég

A meg­ren­de­lő­nek nem volt gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­delmi en­ge­dé­lye, pedig a ter­mé­ke­ket csak úgy ad­hatta volna el.

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

Az ellenzék Majdant akar csinálni a Kossuth térből

Meg­szer­ve­zett for­ra­dal­mat...

Véres küz­de­lem zaj­lott öt évvel ez­előtt a ki­jevi Maj­dan téren. A meg­szer­ve­zett for­ra­da­lom ma­gyar­or­szági vál­to­za­tát sze­retné vég­re­haj­tani az el­len­zék.

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Este már más tá­ja­kon is lehet ha­va­zásra szá­mí­tani, végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő­já­rás.

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Új fotók: Így verték szét Budapestet Soros emberei, Ukrajna a példa

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Az ál­ar­cos ga­ráz­dák teg­nap este ismét sza­bá­lyos fő­pró­bát tar­tot­tak.

Frontálisan ütközött a gyerekekkel teli román busz, a sofőrt újraélesztik

Frontálisan ütközött a gyerekekkel teli román busz, a sofőrt újraélesztik

A buszt a ro­má­niai Bihar me­gyé­ben érte bal­eset.

A buszt a ro­má­niai Bihar me­gyé­ben érte bal­eset egy sza­bály­ta­lan elő­zés miatt.

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök.

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Durva: idén 40 szá­za­lék­kal nőtt a pa­na­szok száma Bu­da­pes­ten a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok ellen.

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

A fel­té­te­le­zett gyil­kost teg­nap pró­bál­ták meg újra ki­hall­gatni a rend­őrök. Ám R. Szil­vesz­ter né­ma­sági fo­ga­dal­mat tett.

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Rongáltak, rendőröket sebesítettek meg az ellenzéki vandálok

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Csü­tör­tök este is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten ag­resszí­van vi­sel­ked­tek.

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Csü­tör­tök este újabb rend­őri akció zaj­lott St­ras­bourg­ban, a Ne­u­dorf ne­gyed­ben, ami során...

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

Botrány! 300 ezer nem létező migráns után fizetett az ENSZ és az EU!

El nem ké­szült út, fe­les­le­gen meg­ren­delt ta­ka­rók. Az ugan­dai tiszt­vi­se­lők pedig sok min­dent el­lop­tak a rak­tá­rak­ból.

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

Az oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz az ügy­ben...

A Finn­or­szág­ban ta­lál­ható oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz abban az ügy­ben, amely­nek gya­nú­sí­tott­jai egy­től egyig mig­rán­sok. A ha­tó­sá­gok sze­rint egy 15 éves lányt hó­na­po­kon ke­resz­tül sze­xu­á­lis együtt­létre kény­sze­rí­tet­ték a be­ván­dor­lók.

Ismét megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

Ismét megtámadták a rendőröket a Kossuth téri tüntetők

A tün­te­tők köd­gyer­tyát dob­tak a rend­őrökre a csü­tör­tök esti de­monst­rá­ció során.

A tün­te­tők köd­gyer­tyát dob­tak a rend­őrökre a csü­tör­tök esti de­monst­rá­ció során.

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Rohantak a mentők: A mardosi legelőn támadt emberre egy medve

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett a férfi, azon­nal ki­vo­nul­tak a men­tők!

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett a férfi, azon­nal ki­vo­nul­tak a men­tők!

Németországból kapott rejtélyes hívást a karácsonyi vásár terroristája

Németországból kapott rejtélyes telefonhívást a karácsonyi vásár terroristája

Az al­gé­riai Che­rif Che­katt kedd este kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

Szá­mos vi­déki város van a lis­tán.

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Nem csak Bu­da­pes­ten, vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak.

Nem csak Bu­da­pes­ten, de vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak. Éj­szaka be­tör­ték a Fi­desz helyi szer­ve­zete iro­dá­já­nak aj­ta­ját. Az oko­zott károk miatt fel­je­len­tést tesz­nek.

Ennek mindenki örül: Befogadó játszótér a közös élményekért

Befogadó játszótér a közös élményekért

Az együtt­mű­kö­dés­nek kö­szön­he­tően nyolc be­fo­gadó ját­szó­tér ké­szül el a "Játék össze­köt" prog­ram ke­re­té­ben.

Az együtt­mű­kö­dés­nek kö­szön­he­tően nyolc be­fo­gadó ját­szó­tér ké­szül el a "Játék össze­köt" prog­ram ke­re­té­ben.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron kedd este!

Horror a faluban: Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Horror a faluban: Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba két idős nő, mi­u­tán a saját há­zuk­ban ma­che­té­vel tá­madt rájuk egy is­me­ret­len.

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban.

Meg­halt a stras­bourgi lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

Agresszív politikai aktivisták vettek részt a budapesti tüntetésen

Agresszív politikai aktivisták vettek részt a budapesti tüntetésen

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter tör­vény­te­len­nek mi­nő­sí­tette a szerda esti bu­da­pesti tün­te­tést.

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Újabb elképesztő fotók az ellenzéki vandálokról, mindent összetörtek

Az el­len­zéki csürhe több száz mil­liós kárt oko­zott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. Ez nekik a de­mok­rá­cia?

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Jö­vőre 2,7 szá­za­lék­kal emel­ked­nek a nyug­dí­jak a kor­mány inflá­ciós ada­tok alap­ján ho­zott szer­dai dön­tése nyo­mán.

Jö­vőre 2,7 szá­za­lék­kal emel­ked­nek a nyug­dí­jak a kor­mány inflá­ciós ada­tok alap­ján ho­zott szer­dai dön­tése nyo­mán - mondta Gu­lyás Ger­gely Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Pénteken francia vasutassztrájk lesz. Szombaton?

Pénteken francia vasutassztrájk lesz. Szombaton?

Mac­ron 100 eurós mi­ni­mál­bér-eme­lési ígé­rete na­gyon kevés lesz a han­gu­lat meg­nyug­ta­tá­sára.

Mac­ron 100 eurós mi­ni­mál­bér-eme­lési ígé­rete na­gyon kevés lesz a han­gu­lat meg­nyug­ta­tá­sára. Sze­mel­vé­nyek a mai la­pok­ból.

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a férfit, hogy tu­da­to­san ter­jesz­teni pró­bálta az im­mun­rend­szert ká­ro­sító meg­be­te­ge­dé­sét.

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Sűrű köddel és durva hideggel indul a reggel, de ez még csak a kezdet

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni, és a kö­vet­kező na­pok­ban egyre több esély lesz a ha­va­zásra.

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Törtek-zúztak az ellenzéki vandálok Budapesten

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe.

Gyúj­to­ga­tott, össze­tört min­dent, ami csak az út­jába ke­rült az el­len­zék által fel­tü­zelt csürhe. Még a Bubi ke­rék­pá­ro­kat is szét­ver­ték, kukák szá­zait gyúj­tot­ták fel. El­ké­pesztő mi ma­radt utá­nuk, a kár több száz mil­liós. Vajon vál­lalja-e a fe­le­lős­sé­get az őket fel­tü­zelő el­len­zék?