POLITIK

Rendőrnek adták ki magukat, így raboltak Szegeden

Rendőrnek adták ki magukat, így raboltak Szegeden

Az ál­do­zat meg­pró­bált el­len­állni.

Az ál­do­zat meg­pró­bált el­len­állni, de meg­ver­ték és el­vet­ték a pén­zét.

Furcsa fordulat: mégsem a drog miatt halt meg a férfi a Stadionoknál

Furcsa fordulat: mégsem a drog miatt halt meg a férfi a Stadionoknál

A bon­co­lás nem ta­lált össze­füg­gést a ká­bí­tó­szer-fo­gyasz­tás és a ha­lál­eset kö­zött.

Segített gyerekeket erőszakolni a bátyjának, mert szerelmes volt belé

Segített gyerekeket erőszakolni a bátyjának, mert szerelmes volt belé

A test­vér­pár fo­tó­kat is ké­szí­tett egy­más­ról a ször­nyű­sé­gek köz­ben.

A test­vér­pár fo­tó­kat is ké­szí­tett egy­más­ról, mi­köz­ben ki­csi­ket mo­lesz­tál­tak és erő­sza­kol­tak.

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

A 20 éves fi­a­tal­em­ber olyan bi­cik­li­vel szá­gul­do­zott az utcán, amin nem volt fék - csak ver­se­nyen le­hetne hasz­nálni.

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

M. Ri­chár­dot ha­lá­los bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sít­ják, mi­u­tán má­jus­ban két ember halt meg a Dózsa György úton.

M. Ri­chárd elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás he­lyett házi őri­zetbe ke­rült.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A barcelonai merénylők a Sagrada Familia ellen készültek!

A barcelonai merénylők a Sagrada Familia ellen készültek!

A bom­ba­gyár­nál meg­ta­lál­ták a "Sátán any­já­nak" ne­ve­zett anya­got it.

A fel­rob­bant bom­ba­gyár­nál a nyo­mo­zók ugyan­an­nak az anyag­nak a ma­rad­vá­nyait ta­lál­ták meg, ame­lyet az Isz­lám Állam már hasz­nált. Ezt ter­ro­rista kö­rök­ben a "Sátán any­já­nak" hív­ják és sok­kal ha­té­ko­nyabb mint a TNT.

Eltűnt egy kilencéves kisfiú a játszótérről

Eltűnt egy kilencéves kisfiú a játszótérről

Ke­resi a rend­őr­ség a 9 éves deb­re­ceni Mol­nár Ró­bert Ar­nol­dot. A kisfiú au­gusz­tus 20-án kettő óra körül ment el a Fé­nyes ud­vari ját­szó­tér­ről, azóta nem ta­lál­ják.

Ke­resi a rend­őr­ség a 9 éves deb­re­ceni Mol­nár Ró­bert Ar­nol­dot. A kisfiú au­gusz­tus 20-án kettő óra körül ment el a Fé­nyes ud­vari ját­szó­tér­ről, azóta nem ta­lál­ják.

Szexbabává műttette magát az anyuka

Szexbabává műttette magát az anyuka

Az át­ala­kí­tás mil­li­ókba ke­rült. Az ex­fér­jét akarja fél­té­kennyé tenni.

Az át­ala­kí­tás mil­li­ókba ke­rült. Kül­se­jé­vel az ex­fér­jét akarja fél­té­kennyé tenni.

Terror volt a francia gázolás? - Válaszolt a rendőrség

Terror volt a francia gázolás? - Válaszolt a rendőrség

Busz­meg­ál­lóba haj­tott bele egy autós.

Két busz­meg­ál­lóba haj­tott bele egy autós Mar­seille-ben. A férfit el­fog­ták.

Nem titkolják tovább: ő lesz a TV2 új arca

Nem titkolják tovább: ő lesz a TV2 új arca

Ru­ti­nos hír­adós szer­ző­dött a TV2 Té­nyek­hez. Az utóbbi két évben fő­ként az Egy­per­ces Hí­re­ket szer­kesz­tette és ve­zette a köz­szol­gá­lati csa­tor­ná­nál.

Ru­ti­nos hír­adós szer­ző­dött a TV2 Té­nyek­hez. Az utóbbi két évben fő­ként az Egy­per­ces Hí­re­ket szer­kesz­tette és ve­zette a köz­szol­gá­lati csa­tor­ná­nál.

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Az autó so­főr­jéért men­tő­he­li­kop­tert küld­tek, de nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Erről ba­rát­nője adott hírt.

Lu­xus­nya­ra­lá­son vett részt a két ember ha­lá­lát okozó Dózsa György úti bal­ese­tet kö­ve­tően M. Ri­chárd, erről ba­rát­nője adott hírt kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ő gyilkolt meg két nőt Finnországban

Ő gyilkolt meg két nőt Finnországban

18 éves ma­rok­kói me­ne­dék­kérő volt a tet­tes. A rend­őr­ség­nek már si­ke­rült ki­hall­gat­nia a láb­lö­vése miatt kór­ház­ban ápolt me­rény­lőt, és hét­főn fogja kérni elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

18 éves ma­rok­kói me­ne­dék­kérő volt a tet­tes. A rend­őr­ség­nek már si­ke­rült ki­hall­gat­nia a láb­lö­vése miatt kór­ház­ban ápolt me­rény­lőt, és hét­főn fogja kérni elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Már ad életjeleket a Bulgáriában elütött lány, javultak gyógyulási esélyei

Már ad életjeleket a Bulgáriában elütött lány, javultak gyógyulási esélyei

Öt­órás mű­té­tet haj­tot­tak végre a Bul­gá­ri­á­ban el­ütött Va­nes­szán.

Öt­órás mű­té­tet haj­tot­tak végre a Bul­gá­ri­á­ban el­ütött Va­nes­szán, azóta a kri­ti­kus idő­sza­kon is túl van. A műtét si­ke­rült, mes­ter­sé­ges al­ta­tá­sát be­fe­jez­ték, or­vo­sai bi­za­ko­dók. Sze­mé­vel, ke­zé­vel már re­a­gált párja ked­ves­kedő sza­va­ira.

Így mentették meg a Duna Arénában rosszul lett férfi életét

Így mentették meg a Duna Arénában rosszul lett férfi életét

Az élet­men­tés esé­lye nem volt több 5 szá­za­lék­nál...

Az élet­men­tés esé­lye nem volt több 5 szá­za­lék­nál...

Szörnyű baleset: olajszállítóval ütközött egy hadihajó

Szörnyű baleset: olajszállítóval ütközött egy hadihajó

Tíz ten­ge­rész el­tűnt.

Tíz ten­ge­rész el­tűnt, öten meg­sé­rül­tek Szin­ga­púr part­ja­i­nál. Egy ame­ri­kai rom­bo­ló­hajó szen­ve­dett bal­ese­tet.

Megbénul Budapest, erre készülj az Árpád-hídnál

Megbénul Budapest, erre készülj az Árpád-hídnál

Mától újabb vál­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben a 3-as metró fel­újí­tá­sá­nak elő­ké­szü­le­tei miatt.

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Csak né­hány napig örül­he­tünk a fel­fris­sü­lés­nek.

Csak né­hány napig örül­he­tünk a fel­fris­sü­lés­nek, hogy aztán újra a ká­ni­kula le­gyen az ural­kodó.

600 ezer szíriai már hazament - kivéve Európából...

600 ezer szíriai már hazament - kivéve Európából...

97 % a saját egy­kori ott­ho­nába.

97 szá­za­lé­kuk a saját egy­kori, többé-ke­vésbé rom­ba­dőlt ott­ho­nába. Vajon med­dig lehet még a há­bo­rúra fogni a szír me­ne­kül­tek ára­da­tát?

Rettenetes ami a gyermekgázolóval történik most

Rettenetes ami az ópályi gyermekgázolóval történik most

Lász­lót annyira meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, hogy nem képes be­szélni a bal­eset­ről.

Lász­lót annyira meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, hogy nem képes be­szélni a bal­eset­ről.

Gyilkos magyar sportolót keresnek, hidegvérrel ölt a bajnok

Gyilkos magyar sportolót keresnek, hidegvérrel ölt a bajnok

A ma­gyar szár­ma­zású mo­tor­ver­seny­zőt vá­dol­ták meg az oszt­rák pros­ti­tu­ált meg­gyil­ko­lá­sá­val.

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

A brit ki­rálynő már 91 éves.

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, bár egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy ha­ma­ro­san be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

Brutális baleset történt a kórházban: az ápolók is sokkot kaptak

Brutális baleset történt a kórházban: az ápolók is sokkot kaptak

Egy kis­mama meg­halt a hor­ror­bal­eset­ben. Nem tud­ták meg­men­teni.

Egy kis­mama meg­halt a hor­ror­bal­eset­ben. Nem tud­ták meg­men­teni.

Lehetséges terroristát lőttek le a francia rendőrök! - videó

Lehetséges terroristát lőttek le a francia rendőrök! - videó

A ko­csi­já­ban érte a ha­lá­los lövés.

A férfi kés­sel ha­do­ná­szott és rob­ban­tás­sal is fe­nye­ge­tő­zött. A ko­csi­já­ban érte a ha­lá­los lövés.

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Most derült ki: holttestet találtak a Stadionoknál

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök, töb­be­ket pedig kór­házba kel­lett vinni.

Egy ember holt­tes­tére buk­kan­tak a rend­őrök, töb­be­ket pedig kór­házba kel­lett vinni.

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Az észak-ko­reai re­zsim elég konk­ré­tan fo­gal­maz.

A re­zsim el­len­sé­ges lé­pés­nek te­kinti Dél-Korea és az Egye­sült Ál­la­mok közös had­gya­kor­la­tát,

Figyelem: elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

Figyelem: elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

Az érin­tett te­rü­le­te­ken rövid idő alatt akár 20 mil­li­mé­ter eső is eshet. Mu­tat­juk hol kell vi­gyázni!

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Hepatitises hússal fertőzte meg a vásárlókat az áruházlánc

Ezrek fer­tő­ződ­het­tek meg a disz­nó­hús­tól és az abból ké­szült kol­bá­szok­tól.

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor.

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor. A vizs­gá­lat során ki­de­rült, új ke­mi­ká­lia ke­rül­he­tett a pi­acra.

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Hajtóvadászat indult: utakat zárnak le, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

Út­tor­la­szok so­ka­sá­gát emelte a rend­őr­ség, ke­re­sik a gá­zo­lót.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Órák alatt el­fog­ták...

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet! A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

A nő bú­csú­le­ve­let is ha­gyott.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, a vá­ran­dós nő bú­csú­le­ve­lét a kö­zel­ben ta­lál­ták meg. Az apa sí­ró­gör­csöt ka­pott a ha­lál­hír hal­la­tán.

Most közölték: tüzet nyitottak egy bevásárlóközpontban

Most közölték: tüzet nyitottak egy bevásárlóközpontban

A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot eva­ku­ál­ták a rend­őrök.

A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot eva­ku­ál­ták a rend­őrök.

Figyelmeztetést adtak ki: Itt csap le a vihar vasárnap

Figyelmeztetést adtak ki: Itt csap le a vihar vasárnap

Két me­gyé­ben jön az eső.

Nem min­den­hol telik majd nyá­ri­a­san a nem­zeti ünnep. Két me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Itt ké­szülj a vi­harra!

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Med­geyessy ta­nács­adója volt egyi­kük.

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót Iz­ra­el­ben.

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

A nyo­mo­zás ki­de­rí­tette, hogy a bal­ese­tért M. Ri­chárd lehet a fe­le­lős.

A nyo­mo­zás ki­de­rí­tette, hogy a bal­ese­tért M. Ri­chárd lehet a fe­le­lős.

Elképesztő változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Elképesztő változás a Bulgáriából hazahozott magyar lány állapotában

Meg­ope­rál­ták Va­nes­szát, sze­relme hang­jára már re­a­gál!

Meg­ope­rál­ták Va­nes­szát, sze­relme hang­jára már re­a­gál a kó­má­ban lévő sze­gedi lány!

Halott kisfiúra vigyázott a túlélő édesapa Barcelonában

Halott kisfiúra vigyázott a túlélő édesapa Barcelonában

Meg­ren­dítő tör­té­net.

Meg­ren­dítő tör­té­net: a ter­ror­tá­ma­dás után is az egyik ál­do­zat mel­lett ma­radt egy brit férfi, nem félt a me­rény­lők­től.

Szörnyű részletek: Így zuhant le az erkélyről a hároméves kisgyerek

Szörnyű részletek: Így zuhant le az erkélyről a hároméves kisgyerek

Ki­zu­hant a ne­gye­dik eme­leti lakás bal­kon­já­ról egy há­rom­éves kisfiú, mi­köz­ben édes­anyja aludt.

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Megrázó emlék a barcelonai terrorról: Mindenki élőhalottként járkált

Megrázó emlék a barcelonai terrorról: Mindenki élőhalottként járkált

A kö­zel­ben élő szlo­vá­kiai ál­lam­pol­gá­rok bor­zasztó él­mé­nye­ik­ről me­sél­tek.

A kö­zel­ben élő szlo­vá­kiai ál­lam­pol­gá­rok bor­zasztó él­mé­nye­ik­ről me­sél­tek.

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

Azért kel­lett le­száll­nia Szófi­á­ban a Bu­da­pest­ről Tel-Avivba tartó já­rat­nak hét­főn, mert né­hány utas be­rú­gott.

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Így ünnepelt Sarita, a Nyíregyházi Állatpark orángutánja

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel szü­le­tés­nap­ján, ma van ugyanis az orán­gu­tá­nok vi­lág­napja.

Nem csak őt kö­szön­töt­ték fel szü­le­tés­nap­ján, ma van ugyanis az orán­gu­tá­nok vi­lág­napja.

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Újabb eu­ró­pai or­szá­got ért el a dzsi­há­d­ista ter­ror­hul­lám: Spa­nyol­or­szág sem ma­radt se­bez­he­tet­len.

Újabb eu­ró­pai or­szá­got ért el a ke­gyet­len dzsi­há­d­ista ter­ror­hul­lám: hiába tar­tóz­tat­ták le sorra az Isz­lám Ál­lam­mal kap­cso­lat­ban álló sze­mé­lye­ket Eu­rópa-szerte az el­múlt hó­na­pok­ban, Spa­nyol­or­szág sem ma­radt se­bez­he­tet­len.

Nagy viharok és dermesztő hideg - augusztus 20-át nem ússzuk meg szárazon

Nagy viharok és dermesztő hideg - augusztus 20-át nem ússzuk meg szárazon

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint kí­mé­let­len hi­deg­front tör be az or­szágba.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint kí­mé­let­len hi­deg­front tör be az or­szágba.

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

Szörnyű tragédia történt, meghalt a forró autóban hagyott kisgyerek

A rend­őr­ség fo­lya­ma­to­san fi­gyel­mez­teti a la­kos­sá­got, hogy ne hagy­ja­nak zárt au­tó­ban sem gye­re­ket, sem ál­la­tot.

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

Ártalmas rágni a ceruzát? Káros anyagot találtak a tolltartókban!

A Nem­zeti Fej­lesz­tési Mi­nisz­té­rium által el­ren­delt or­szá­gos vizs­gá­la­ton nem min­den fe­lelt meg a kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A rendőrök agyonlőhették a barcelonai terror fő gyanúsítottját

A bar­ce­lo­nai gá­zo­lá­sos me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője a Camb­rils­ban pén­tek haj­nal­ban le­lőtt öt ter­ro­rista egyike.

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

A spa­nyol­or­szági bor­zal­mak után Finn­or­szág­ban is ször­nyű­ség tör­tént.

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Egy 36 éves mig­ráns volt az el­kö­ve­tője a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek.

Egy 36 éves cse­csen mig­ráns volt az el­kö­ve­tője a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek.

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők, de velük is tragédia történt

Rob­ba­nás tör­tént abban a ház­ban, ahol a ter­ro­ris­ták a rob­ba­nó­anya­ga­i­kat tá­rol­ták.

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Csúnyán melléfogott a szabadnapos rendőrrel a kőszegi férfi

Csúnyán melléfogott a szabadnapos rendőrrel a kőszegi férfi

Dur­ván szi­dott, majd üt­le­gelt egy férfi egy nőt Kő­sze­gen, de rosszul jött ki be­lőle.

Dur­ván szi­dott, üt­le­gelt egy férfi egy nőt Kő­sze­gen, de rosszul jött ki be­lőle.

17 tonna fémhenger szabadult el az utakon egy magyar traffipax miatt

17 tonna fémhenger szabadult el az utakon egy magyar traffipax miatt

Fé­lel­me­tes bal­ese­tet oko­zott az egyik ma­gyar fix traffi­pax. A ka­mion so­főrje rosszul is lett az ijedt­ség­től.

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Úgy érezte a 33 éves iráni szár­ma­zású mig­ráns, hogy jog­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el az oszt­rák ha­tó­sá­gok a me­ne­dék­ké­rel­mét.

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Jó, ha tudod: visszafizeti a BKK az elnyelt visszajárót

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a BKK az au­to­ma­tás tol­va­jok­kal. Egyre több esz­közt vet­nek be el­le­nük.

Fo­lya­ma­to­san harc­ban áll a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont a jegy- és bér­let­ki­adó au­to­ma­tákra sza­ko­so­dott tol­va­jok­kal. A BKK egyre több esz­közt vet be. A %Ri­post%-nak azt is el­árulta a cég, mit te­hetsz, ha egy trükk miatt nem kap­nád meg a vissza­járó pénzt.

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Spa­nyol in­for­má­ciók sze­rint már ti­zen­négy ha­lá­los ál­do­zat­ról tudni.

Spa­nyol in­for­má­ciók sze­rint már ti­zen­négy ha­lá­los ál­do­zat­ról tudni.

Vízparton játszó gyerekek bukkantak rá az eltűnt férfi holttestére

Vízparton játszó gyerekek bukkantak rá az eltűnt férfi holttestére

A fo­lyó­par­ton buk­kan­tak rá egy 37 éves férfi holt­tes­tére, aki még va­sár­nap ment ki­rán­dulni ba­rá­ta­i­val.

Nem volt nála pénz, nem engedték vécézni az idős asszonyt

Nem volt nála pénz, nem engedték vécézni az idős asszonyt

Har­minc ki­lo­mé­ter­rel odébb vette észre, hogy ott­hon hagyta a pénz­tár­cá­ját, így nem hasz­nál­hatta a nyil­vá­nos wc-t.

Jelen volt a barcelonai gázolásnál a manchesteri terrortámadás túlélője is

Jelen volt a barcelonai gázolásnál a manchesteri terrortámadás túlélője is

Két ter­ror­tá­ma­dást élt túl a férfi.

Nem elég, hogy a man­ches­teri rob­ban­tást is át kel­lett élnie, most még a bar­ce­lo­nai gá­zo­lás­nál is jelen volt egy férfi. Ez­út­tal a má­so­dik ter­ror­tá­ma­dást élte túl.

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló! Ahogy arról la­punk is be­szá­molt, egy fur­gon haj­tott a tö­megbe Bar­ce­lona egyik leg­nép­sze­rűbb sé­tá­ló­ut­cá­ján, a Las Ramb­las-on. A gá­zo­lás kö­vet­kez­té­ben ti­zen­hár­man meg­hal­tak.

Mikor lesz újra biztonságos Európa?

Mikor lesz újra biztonságos Európa?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán Vik­tor a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán Vik­tor a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

A mi­nisz­ter­el­nök azt írta, hogy mély meg­döb­be­nés­sel ér­te­sült a me­rény­let­ről.

Durva baleset, hat autó ütközött össze az Egér úti tömegkarambolban

Durva baleset, hat autó ütközött össze az Egér úti tömegkarambolban

Bru­tá­lis bal­eset tör­tént az Egér út és a Bor­széki utca ke­resz­te­ző­dé­sé­nél.

Most érkezett, 37 migránst próbáltak átcsempészni Csanádpalotánál

Most érkezett, 37 migránst próbáltak átcsempészni Csanádpalotánál

Egy ka­mi­onnyi mig­ránst pró­bált meg át­csem­pészni Ma­gyar­or­szágra egy török ál­lam­pol­gár­ságú férfi Csa­nád­pa­lo­tá­nál.

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

A vi­lág­sajtó sze­rint leg­alább 18 or­szág ál­lam­pol­gá­rai sé­rül­tek meg a ter­ror­tá­ma­dás­ban.

Csak röhögött a gyilkos, aki nyolc időst, köztük egy magyart is megölt

Csak röhögött a gyilkos, aki nyolc időst, köztük egy magyart is megölt

Eli­sa­beth Wett­la­u­fer 7 éven ke­resz­tül ölt az idő­sek ott­ho­ná­ban.

Eli­sa­beth Wett­la­u­fer 7 éven ke­resz­tül ölt az idő­sek ott­ho­ná­ban.

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

Egyre nép­sze­rűb­bek a ki­hí­vá­sok.

Egyre nép­sze­rűb­bek a kü­lön­féle, vi­lág­há­lón ter­jedő ki­hí­vá­sok, amik­kel nem csak meg­ne­vet­tet­he­tünk má­so­kat, de ma­gunkra is fel­hív­hat­juk a fi­gyel­met.

Étteremben bujkálva, élőben jelentkezett be a színésznő a terror közben

Étteremben bujkálva, élőben jelentkezett be a színésznő a terror közben

A 46 éves Laila Ro­u­ass, a Holby City című so­ro­zat egy­kori sztárja épp­hogy meg­úszta a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dást.

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Piskótában és majonézben is találtak mérgezett tojást

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány: mér­gező vegy­szert, fi­pro­nilt ta­lál­tak több ter­mék­ben is.

Foly­ta­tó­dik a hetek óta tartó nem­zet­közi to­jás­bot­rány.

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba, nem­so­kára vissza­sír­juk a fel­hőt­len időt.

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba, nem­so­kára vissza­sír­juk a fel­hőt­len időt. Mu­tat­juk, hol kell vi­ha­ros szélre és sok esőre ké­szülni!

Átment a szomszédjához, majd a halálba ugrott a budapesti nő

Átment a szomszédjához, majd a halálba ugrott a budapesti nő

Ki­de­rül­tek a la­kó­te­le­pen tör­tént tra­gé­dia meg­rázó rész­le­tei.

Újabb terrorakció Barcelonában, elszabadult a pokol

Újabb terrorakció Barcelonában, elszabadult a pokol

Mikor lesz már vége a té­boly­nak?

Go­lyó­zá­por zú­dult a Bar­ce­lo­ná­hoz kö­zeli vá­ros­kára, nem sok­kal éjfél után. A rend­őrök 5 gya­nú­sí­tot­tal vé­gez­tek. Mikor lesz már vége a té­boly­nak?

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Ugyanis je­len­tő­sen nö­vel­he­tik a kín­ja­i­dat a ke­reszt­al­ler­gia miatt.

Meg­döb­bentő do­logra de­rült fény: az, aki par­lag­fűre, fe­ke­te­ürömre vagy fű­fé­lékre al­ler­giás, jobb, ha nem eszik sem le­csót, sem dinnyét. Ezek ugyanis je­len­tő­sen nö­vel­he­tik a beteg kín­jait a ke­reszt­al­ler­gia miatt.

Több száz migráns kitoloncolása meghiúsul

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a német po­li­ti­ku­sok­nak.

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a po­li­ti­ku­sok­nak Né­met­or­szág­ban. A leg­újabb sta­tisz­tika azon­ban még a sokat lá­tott szak­em­be­re­ket is meg­döb­ben­tette.

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé.

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést.

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Két óra alatt el­fog­ták a bar­ce­lo­nai ter­ror­ral gya­nú­sí­tott férfit. A rend­őrök bi­lincs­ben ve­zet­ték el.

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént...

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. Mint arról a Ri­post be­szá­molt, va­sár­nap Nyír­bá­tor­ban kel­lett le­ve­zet­nie a vá­rat­la­nul meg­in­dult szü­lést egy men­tő­tiszt­nek.