POLITIK

Karácsonynak gőze sincs arról, mit csinál a saját stábja

Karácsonynak gőze sincs arról, mit csinál a saját stábja

Meg­lepő ma­gya­ráz­ko­dásba kez­dett.

Ka­rá­csony Ger­gely meg­lepő ma­gya­ráz­ko­dásba kez­dett, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a csa­pata hamis te­le­fo­nok­kal kam­pá­nyolt mel­lette az el­len­zéki roncs­der­bin.

Orbán Viktor nem kért a parmezános körtefagylaltból

Orbán Viktor nem kért a parmezános körtefagylaltból

No de akkor mit ren­delt?

Hogy Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke sze­reti-e a fagy­lal­tot, arra néz­vést mind­ed­dig nem állt ren­del­ke­zésre sem­mi­féle po­li­ti­ka­tör­té­neti do­ku­men­tum.

Márki-Zay szerint a gyerek verve jó!

Márki-Zay szerint a gyerek verve jó!

Kínos ma­gya­ráz­ko­dásra kény­sze­rült Márky-Zay Péter egy rá­dió­in­terjú miatt, mely­ben ál­lást fog­lalt a gyer­me­kek testi fe­nyí­tése mel­lett.

Kínos ma­gya­ráz­ko­dásra kény­sze­rült Márky-Zay Péter egy rá­dió­in­terjú miatt, mely­ben ál­lást fog­lalt a gyer­me­kek testi fe­nyí­tése mel­lett.

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

A Fi­desz úgy gon­dolja, hogy a gaz­da­ság és a csa­lá­dok to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­nek alapja a biz­ton­ság.

Közröhej! Önmagától lopott az MSZP elnöke

Közröhej! Önmagától lopott az MSZP elnöke

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban osz­tott meg egy ér­de­kes fel­vé­telt Ko­csis Máté.

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban osz­tott meg egy ér­de­kes fel­vé­telt Ko­csis Máté, a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője. Tóth Ber­ta­lan újra el­mondta két évvel ez­előtti be­szé­dét, azaz ön­ma­gá­tól pla­gi­zált.

Elgurult a britek gyógyszere, nem főzhetnek nők a reklámban

Elgurult a britek gyógyszere, nem főzhetnek nők a reklámban

Nagy-Bri­tan­ni­á­ban újabb lé­pést tet­tek a "szép új világ" felé.

Azo­kat a rek­lá­mo­kat til­tot­ták be, ame­lyek "ha­gyo­má­nyos férfi és női sze­re­pe­ket" je­le­ní­te­nek meg.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

Sokkoló fotó, így néz ki a rommá égett budapesti busz

A me­net­rend sze­rinti jármű a III. ke­rült­ben ka­pott lángra. Mire el­ol­tot­ták a tüzet, a busz már tel­je­sen ki­égett.

A me­net­rend sze­rinti jármű a III. ke­rült­ben ka­pott lángra. Mire el­ol­tot­ták a tüzet, a busz már tel­je­sen ki­égett.

Drámai hír jött, hatalmas robbanás rázta meg Bécset

Drámai hír jött, hatalmas robbanás rázta meg Bécset

Be­in­dul­tak a szi­ré­nák! A tűz­ol­tó­ság, a rend­őr­ség és men­tők is nagy erők­kel si­ket­nek a hely­színre.

Be­in­dul­tak a szi­ré­nák! A tűz­ol­tó­ság, a rend­őr­ség és men­tők is nagy erők­kel si­ket­nek a hely­színre.

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

Ennivalóként tárolta egy vadállat, hátborzongató, min ment keresztül a férfi

A férfi­nek sú­lyos sé­rü­lése miatt esé­lye sem volt rá, hogy el­me­ne­kül­jön. Már alig élt, ami­kor rá­ta­lál­tak.

Újabb csoportos nemi erőszak sokkolja a német közvéleményt

Újabb csoportos nemi erőszak sokkolja a német közvéleményt

Négy mig­ránst vet­tek őri­zetbe.

Egy pa­lesz­tin, egy török, egy li­ba­noni és egy ma­rok­kói férfit vet­tek őri­zetbe annak gya­nú­já­val, hogy több nőt is cso­por­to­san meg­erő­sza­kol­tak.

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

Megszólalt a nyomozó a kis Maddie ügyében: ez nagyon rossz hír

Megszólalt a nyomozó a kis Maddie ügyében: ez nagyon rossz hír

A szü­lők nem akar­ják el­fo­gadni.

Egy rend­őr­tiszt is­merte be azt, amit a szü­lők nem akar­nak el­fo­gadni. Sze­rinte nem biz­tos, hogy az ügy­nek van meg­ol­dása.

Nem hittek a szemüknek a kőművesek, ezt találták a kéményben

Nem hittek a szemüknek a kőművesek, ezt találták a kéménybe falazva

Egy szlo­vá­kiai épü­let­ben, még a má­so­dik vi­lág­há­ború alatt rejt­het­ték el.

Botrány az edzőteremben: rendőrök jelentek meg az egyik férfinál

Botrány az edzőteremben: rendőrök jelentek meg az egyik férfinál

Az egyik lá­to­gató a többi spor­to­ló­nak árult til­tott sze­re­ket.

Az egyik lá­to­gató a többi spor­to­ló­nak árult til­tott sze­re­ket, de végül le­bu­kott.

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

Budapesti piacon csapott le a Nébih, hihetetlen, mit találtak - videó

A ha­tó­ság ren­ge­teg je­lö­let­len pá­lin­kát ta­lált.

A ha­tó­ság egy fő­ként zöld­sé­get és gyü­möl­csöt áru­sító el­adó­nál tar­tott el­len­őr­zést, ahol ren­ge­teg je­lö­let­len pá­lin­kát ta­lál­tak.

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

Egy friss fel­mé­rés alap­ján az eu­ró­pai em­be­rek több mint fele úgy véli, az Unió nem az ő ér­de­kük­ben cse­lek­szik.

Egy friss fel­mé­rés alap­ján az eu­ró­pai em­be­rek több mint fele úgy véli, az Unió nem az ő ér­de­kük­ben cse­lek­szik.

Vészhelyzet, kiürítették a magyarok kedvenc üdülőhelyét

Még tart a vészhelyzet, kiürítették a magyarok kedvenc üdülőhelyét

A hor­vát­or­szági Rab szi­ge­tét rob­ba­nás­ve­szély miatt ürí­tet­ték ki.

Óriási az érdeklődés a családvédelmi akcióterv indulása előtt

Óriási az érdeklődés a családvédelmi akcióterv indulása előtt

Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés mu­tat­ko­zik a nagy­csa­lá­do­sok kö­ré­ben a jú­lius el­se­jé­vel életbe lépő csa­lád­tá­mo­ga­tási ele­mek iránt.

Nem hiszed el, ezek bújtak elő a banánból

Nem hiszed el, ezek bújtak elő a banánból

Ha­tal­ma­sat si­kí­tott ijed­té­ben az a nő, aki egy Heves me­gyei bolt­ban a minap ba­nánt vá­sá­rolt, majd ott­hon azt vette észre, hogy va­la­mik mász­nak ki a ha­lom­ból.

Ha­tal­ma­sat si­kí­tott ijed­té­ben az a nő, aki a bolt­ban a minap ba­nánt vá­sá­rolt, majd ott­hon meg­látta, mi van benne.

Te mit gondolsz, Magyarországon is kössék tanfolyamhoz a kutyatartást?

Te mit gondolsz, Magyarországon is kössék tanfolyamhoz a kutyatartást?

A kutya az ember leg­jobb ba­rátja, ám sok­szor még­sem tud­juk, mi a jó a ked­ven­cünk­nek.

Eltemették a kivégzett vállalkozót

Eltemették a kivégzett vállalkozót

A saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg Szent­endre kül­te­rü­le­tén Antal Csa­bát.

Örök nyu­ga­lomra he­lyez­ték azt az új­pesti vál­lal­ko­zót, akit a saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg május 6-án és ástak el Szent­endre kül­te­rü­le­tén.

Hidegfront váltja a kánikulát: mutatjuk, mikor keményít be az időjárás

Hidegfront váltja a kánikulát: mutatjuk, mikor keményít be az időjárás

Szer­dán or­szá­gos ká­ni­kula vár­ható, de ez nem tart so­káig.

Szer­dán or­szá­gos ká­ni­kula vár­ható, a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták.

Megjelent az országban a veszélyes növény, erre figyelmeztetnek

Megjelent az országban a veszélyes növény, erre figyelmeztetnek

Az égési sé­rü­lé­se­ket okozó nö­vényt elő­ször Heves me­gyé­ben lát­ták idén.

Az égési sé­rü­lé­se­ket okozó nö­vényt elő­ször Heves me­gyé­ben lát­ták idén.

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

A hétfő este a MOM Sport­köz­pont te­te­jén ha­lá­los tüzet okozó gye­rek­nek nem ez volt az első ilyen esete.

Hihetetlen, ezzel sokkolják az embereket a magyar perverzek

Hihetetlen, ezzel sokkolják az embereket a magyar perverzek

Egy fi­a­tal nőre fecs­ken­dő­ből sper­mát lo­csol­tak a hét­vé­gén bu­da­pesti vil­la­mo­son.

Nem találják az elütött ember lábát!

Nem találják az elütött ember lábát!

Rej­té­lyes ha­lál­eset tör­tént az M1-es au­tó­pá­lyán ked­den haj­nal­ban: éjjel 2 óra után egy ma­gá­nyo­san sé­táló gya­lo­gost gá­zolt ha­lálra egy autó, majd csak más­fél ki­lo­mé­ter múlva állt meg.

Rej­té­lyes ha­lál­eset tör­tént az M1-es au­tó­pá­lyán ked­den haj­nal­ban: éjjel 2 óra után egy ma­gá­nyo­san sé­táló gya­lo­gost gá­zolt ha­lálra egy autó, majd csak más­fél ki­lo­mé­ter múlva állt meg. Nem de­rült ki, hogy az ál­do­zat mit ke­re­sett a pá­lyán, rá­adá­sul az össze­ron­cso­ló­dott holt­test­nek hi­ány­zik a lába, és sehol sem ta­lál­ják.

130 ezer gyermek üdülhet Erzsébet-táborokban

130 ezer gyermek üdülhet Erzsébet-táborokban

Ti­ze­n­egy tur­nus­ban heti 2500 - össze­sen mint­egy har­minc­ezer - gyer­mek tá­bo­roz­hat idén nyá­ron a Ba­la­ton­nál.

Ti­ze­n­egy tur­nus­ban min­den ed­di­gi­nél több, heti 2500 - össze­sen mint­egy har­minc­ezer - gyer­mek tá­bo­roz­hat idén nyá­ron a Ba­la­ton­nál.

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Őri­zetbe vet­tek a né­met­or­szági Osn­ab­rück­ben egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­rőt, mert ön­gyil­kos rob­ban­tá­sos me­rény­let­tel fe­nye­ge­tő­zött.

Kiderült, hogy melyik megyében a legrosszabbak az utak

Kiderült, hogy melyik megyében a legrosszabbak az utak

Rész­le­tes sta­tisz­tika ké­szült.

Rész­le­tes sta­tisz­ti­kát tett közzé a Ma­gyar Közút Zrt. a ke­ze­lé­sé­ben lévő utak ál­la­po­tá­ról, és ki­de­rült: ha­zánk út­ja­i­nak több mint fele rossz ál­la­pot­ban van.

Szabadtéri szex fesztivál nyílik a jövő héten!

Szabadtéri szex fesztivál nyílik a jövő héten!

A pon­tos hely­színt még senki sem is­meri, azt csak 48 órá­val a nyi­tás előtt árul­ják el. Szi­go­rúan tilos a be­lé­pés új­ság­írók­nak és fo­tó­sok­nak.

A pon­tos hely­színt még senki sem is­meri, azt csak 48 órá­val a nyi­tás előtt árul­ják el. Szi­go­rúan tilos a be­lé­pés új­ság­írók­nak és fo­tó­sok­nak. Úgy­szin­tén tilos vi­deót ké­szí­teni, A ta­va­lyi ese­mé­nyen 700-an vet­tek részt.

Sátánnak gondolta a takarítót és végzett vele, most felmentették

Sátánnak gondolta a takarítót és végzett vele, most felmentették

A bru­tá­lis gyil­kos­ság el­kö­ve­tő­jét fel­men­tet­ték a vádak alól.

A bru­tá­lis gyil­kos­ság el­kö­ve­tő­jét fel­men­tet­ték a vádak alól, mert kóros el­me­ál­la­pot­ban szen­ved.

Stranddá vált az utca: akkora eső esett, hogy csúszdáztak az emberek

Stranddá vált az utca: akkora eső esett, hogy csúszdáztak az emberek

Nem csak ha­zánk­ban, de Nagy-Bri­tan­ni­á­ban is ren­ge­teg eső esett.

Nem csak ha­zánk­ban, de Nagy-Bri­tan­ni­á­ban is ren­ge­teg eső esett.

Holtan esett össze a fürdőszobában, saját háziállata végzett a férfivel

Holtan esett össze a fürdőszobában, saját háziállata végzett a férfivel

A férfit az ál­lat­tal együtt te­met­ték el, utób­bit a tra­gé­dia után agyon­ver­ték a he­lyiek.

Támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a család tortúrája

Brutális támadás a bulinegyedben, még nem ért véget a megvert család tortúrája

Csak­úgy, mint az 57 éves édes­apa, mind­két gyer­mek is fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Alig hittek a szemüknek a rendőrök, erre vetemedett egy család

Alig hittek a szemüknek a rendőrök, hihetetlen, mire vetemedett egy paksi család

Az asszony rész­le­tes nyil­ván­tar­tást ve­ze­tett arról, hogy mikor és há­nyan bé­rel­ték ki a házát.

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Soros György Ma­gyar­or­szágra akarja kény­sze­rí­teni a be­ván­dor­lást! - hang­sú­lyozta Ha­lász János keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók: nem hitték, amit a mezőn találtak

Hatalmas robbanásra ébredtek a lakók: nem hitték, amit a mezőn találtak

Egé­szen el­ké­pesztő lát­vány fo­gadta őket a kö­zeli ku­ko­ri­ca­me­zőn.

Egé­szen el­ké­pesztő lát­vány fo­gadta őket a kö­zeli ku­ko­ri­ca­me­zőn.

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

A fi­a­tal a nyol­ca­dik eme­let­ről ug­rott ki a fő­vá­ros X. ke­rü­le­té­ben ked­den.

Újabb hírek a K-vitamin-hiányról, közleményt adott ki az OÉGYI

Újabb hírek a K-vitamin-hiányról, közleményt adott ki az OÉGYI

Az el­múlt idő­szak­ban hi­ány­cikk volt az új­szü­löt­tek­nek lét­fon­tos­ságú K-vi­ta­min, de most meg­ol­dódni lát­szik a prob­léma.

Országos visszahívás: undorító, mit találtak ebben a csemegében

Országos visszahívás: undorító, mit találtak ebben a csemegében

A for­gal­mazó ér­te­sí­tette a ha­tó­sá­got: az egyik man­du­lat­í­pus­ban va­lami na­gyon oda nem illőt lehet ta­lálni.

Az egyik man­du­lat­í­pus­ban va­lami na­gyon oda nem illőt lehet ta­lálni.

Szörnyű hír jött: családja előtt halt meg egy magyar fiú a medencében

Szörnyű hír jött: családja előtt halt meg egy magyar fiú a medencében

A ti­zen­éves a csa­lád­já­val für­dő­zött Tus­nád­für­dőn.

A ti­zen­éves a csa­lád­já­val für­dő­zött Tus­nád­für­dőn, ami­kor a tra­gé­dia be­kö­vet­ke­zett.

Megint hazánkat támadja a CEU rektora

Megint hazánkat támadja a CEU rektora

Ig­na­tieff külső be­avat­ko­zást re­mélt a CEU ügyé­ben.

A Ma­gyar­or­szág kor­má­nyát rend­sze­re­sen tá­madó Ig­na­tieff külső be­avat­ko­zást re­mélt a CEU ügyé­ben.

Nagy a baj a viharkárok miatt, ennyit kell várni a kárfelmérőkre

Nagy a baj a viharkárok miatt, ennyit kell várni a kárfelmérőkre

Pa­ta­kok árad­tak meg, te­le­pü­lé­se­ket ön­tött el a hét­vé­gén le­zú­duló csa­pa­dék or­szág­szerte. Sokat kell várni a kár­fel­mé­rőre.

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

Drámai részletek: mialatt az anyuka vásárolt, meghalt a lánya a MOM tetején

A gye­re­kek a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

A gye­re­kek egy kö­zeli park­ban ját­szot­tak, onnan azon­ban a sport­köz­pont le­zárt te­te­jére men­tek és tüzet okoz­tak.

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

Megrázó felvétel, ebben a budapesti bódéban halt meg a kislány

A men­tők tá­jé­koz­ta­tása sze­rint to­vábbi három sé­rül­tet kór­házba vit­tek.

To­vábbi három sé­rül­tet kór­házba vit­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Nem csak a met­ró­pót­lás és a nagy­kör­úti vil­la­mos­vo­na­lak fel­újí­tása ke­se­ríti meg az uta­sok éle­tét.

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

El­kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa első glu­tén­jelző se­gí­tő­ku­tyá­já­nak ki­kép­zése.

Nem várt fordulat a móri vérdíj ügyében, 25 millió a tét

Nem várt fordulat a móri vérdíj ügyében, 25 millió a tét

A móri mé­szár­lás­nál hasz­nált fegy­ve­rek meg­ta­lá­lója évek óta küzd azért, hogy meg­kapja a nyom­ra­ve­ze­tői díjat.

A móri mé­szár­lás­nál hasz­nált fegy­ve­rek meg­ta­lá­lója évek óta küzd azért, hogy meg­kapja a nyom­ra­ve­ze­tői díjat.

Tragédia a MOM Sportközpontban: Cigarettázó kislányok okozhatták a tüzet

Tragédia a MOM Sportközpontban: Cigarettázó kislányok okozhatták a tüzet

El­ké­pesztő fotót és Fa­ce­book be­jegy­zést jut­tat­tak el szer­kesz­tő­sé­günkbe.

El­ké­pesztő fotót és Fa­ce­book be­jegy­zést jut­tat­tak el a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gébe. Nem ki­zár­ható, hogy a képen lát­ható gye­re­kek okoz­ták azt a tra­gé­diát, ami végül egy nyolc­éves kis­lány ha­lá­lá­val vég­ző­dött.

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára.

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára - hang­sú­lyozta Ko­csis Máté az or­szág­gyű­lés­ben, hét­fői na­pi­rend előtti fel­szó­la­lá­sá­ban.

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns most azzal vé­de­ke­zik, hogy nem tudta, hogy Svéd­or­szág­ban il­le­gá­lis a nemi erő­szak.

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte.

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Több mint egy év el­tel­té­vel, jú­li­us­ban kez­dő­dik el a fel­té­te­le­zett tet­tes bí­ró­sági tár­gya­lása.

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Nem elő­ször értek el si­kert.

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, hi­szen na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

Hiába fo­lyik el­lene ter­ro­riz­mus miatt bün­te­tő­el­já­rás, mivel nin­cse­nek el­lene fel­hoz­ható "egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kok", ezért az Isz­lám Állam har­cosa sza­ba­don kó­szál­hat Né­met­or­szág­ban.

A német nem­zet­vé­delmi hi­va­tal mun­ka­tár­sai "ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják a sza­lafista né­ze­te­ket valló Ugur S.-t. Hiába fo­lyik el­lene ter­ro­riz­mus miatt bün­te­tő­el­já­rás, mivel nin­cse­nek el­lene fel­hoz­ható "egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kok", ezért az Isz­lám Állam har­cosa sza­ba­don kó­szál­hat Né­met­or­szág­ban.

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Egyre na­gyob­bak az in­du­la­tok.

Egyre na­gyob­bak az in­du­la­tok a bu­da­pesti We­ker­le­te­le­pen az éj­sza­kai rém miatt:, a nőnek öl­tö­zött férfi egy lányt in­zul­tált.

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Nem sok­kal ké­sőbb biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet, akik a hely­zetre való te­kin­tet­tel több em­bert is el­tá­vo­lí­tot­tak.

Nem sok­kal ké­sőbb biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet, akik a hely­zetre való te­kin­tet­tel több em­bert is el­tá­vo­lí­tot­tak.

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Egy ember éle­té­ért küz­de­nek.

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon egy mig­ráns, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­ko­rút.

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg se­gít­sé­get nyúj­tani.

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg.

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Egy másik jármű rak­te­ré­ben to­vábbi 17, magát iraki ál­lam­pol­gár­nak valló mig­ráns volt.

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

Kü­lön­le­ges, eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre. Nem csoda, hogy meg­le­pőd­tek...

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt.

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt, de csak most merte őket fel­je­len­teni négy nő, aki­ket 12-16 éves ko­ruk­ban meg­erő­sza­kol­tak.

Rejtélyes halálesetek az üdülőparadicsomban: a minibár végzett a turistákkal?

Rejtélyes halálesetek az üdülőparadicsomban: a minibár végzett a turistákkal?

Már a ti­ze­dik tu­rista vesz­tette éle­tét.

Már a ti­ze­dik tu­rista vesz­tette éle­tét a nép­szerű üdü­lő­he­lyen. Annyira kü­lö­nö­sek ezek a tra­gé­diák, hogy az FBI is nyo­moz.

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig.

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig, össze­sen 25 hely­szí­nen.

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Film is ké­szül róluk.

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek. A csa­pat meg­me­ne­kü­lé­sé­ről még film is ké­szül.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül, bár va­ló­sá­gos tor­tú­rán men­tek ke­resz­tül.

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Em­beri csont­vá­zak ke­rül­tek elő.

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére. A sírok az egy­kori győri erőd fa­lain belül he­lyez­ked­nek el.

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Ka­rá­csony Ger­gely­nek nem csak a he­lyes­írás­sal van­nak gond­jai.

Ka­rá­csony Ger­gely­nek nem csak a he­lyes­írás­sal van­nak gond­jai, föld­rajz­ból is rá­férne a kor­re­pe­tá­lás...

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

El­ké­szült a gyer­mek­vé­de­lem­ben élő gye­re­kek és hazai sztá­rok közös da­lá­nak vi­deo­klipje.

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette.

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette a Fló­rián téren.

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Gond, ha az em­beri bőrön lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Az igazi gon­dot az okozza, ha az em­beri bőrön ter­mé­sze­tes módon jelen lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Közel 1400 ter­mé­ket vizs­gál­tak.

Eddig az volt a gyanú, hogy kelet-nyu­gati meg­osz­tott­ság ala­kult ki az élel­mi­szer­ipari ter­mé­kek mi­nő­sé­gé­ben. Most közel 1400 ter­mé­ket vizs­gál­tak.

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

A ma­gyar kor­mány azt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban, hogy a mig­rá­ciót nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­ál­lí­tani - mondta hét­főn Lon­don­ban Ko­vács Zol­tán.

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást a ma­gyar vá­lasz­tók­tól, hogy min­dent meg­te­gye­nek a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást, hogy min­dent meg­te­gye­nek a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei - erről be­szélt a fő­pol­gár­mes­ter a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Hihetetlen hazai siker: magyar zászló az óceán mélyén

Hihetetlen hazai siker: magyar zászló az óceán mélyén

Dr. Ari Csilla ne­u­ro­bio­ló­gus volt lent.

Leg­job­ban a nap­fény és a forró zu­hany hi­ány­zott annak a két űr­ha­jós­nak és két tu­dós­nak, akik 9 napot töl­töt­tek az óceán fe­ne­kén.

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, a rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.