POLITIK

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, mi­előtt el­in­dult a brüsszeli EU-csúcs­ta­lál­ko­zóra.

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Szíjjártót hajnalban egy hölggyel látták a Margitszigeten. Fotók

Akik kora reg­gel éppen a Mar­git­szi­get felé vet­ték út­ju­kat, nem hit­tek a sze­mük­nek.

Akik kora reg­gel éppen a Mar­git szi­get felé vet­ték út­ju­kat, nem hit­tek a sze­mük­nek.

Minek örül Orbán, hogy megérhette?

Minek örül
Orbán, hogy megérhette?

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez.

A mi­nisz­ter­el­nök így gra­tu­lált az első téli olim­piai ma­gyar arany­érem­hez. 94 évig vár­tunk rá!

Így tanítják hazudni a migránsokat

Így tanítják
hazudni
a migránsokat

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány a Ma­gyar Idők cikke. Kész ha­zug­ság­szó­tárt kap­nak a mig­rán­sok.

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

Tragédia a síparadicsomban: két órán át küzdöttek a férfi életéért

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék.

A men­tők min­dent meg­tet­tek, hogy a férfit új­ra­élesszék, de a hely­zet re­mény­te­len volt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Ket­ten vesz­tek össze a VII. ke­rü­let­ben, egyi­kük élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Ket­ten vesz­tek össze a VII. ke­rü­let­ben haj­nal­ban, az egyi­kük élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Hihetetlen! Gábor odaadná a veséjét Máriának

Hihetetlen! Gábor odaadná a veséjét Máriának

Apja meg­ta­gadta beteg lá­nyá­tól a se­gít­sé­get, egy 22 éves fiú vi­szont ön­ként je­lent­ke­zett do­nor­nak.

Apja meg­ta­gadta beteg lá­nyá­tól a se­gít­sé­get, egy 22 éves fiú vi­szont ön­ként je­lent­ke­zett do­nor­nak. Szí­ven ütötte a nőt az ön­zet­len fel­aján­lás.

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

Súlyos baleset: falba csapódott az iskolabusz, rengeteg diák megsérült

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor a busz ka­ram­bo­lo­zott.

A gye­re­kek úszó­edzésre tar­tot­tak, ami­kor egy autós hi­bá­já­ból az őket szál­lító busz ka­ram­bo­lo­zott.

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobilja

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobiltelefonja

A tech­no­ló­gi­á­val ha­di­lá­bon áll.

A min­dig derűs Fe­renc pápa sok­ban eltér elő­de­i­től, de most be­val­lotta: a mo­dern tech­no­ló­gi­á­val ő is ha­di­lá­bon áll.

Hatalmas robbanás rázott meg egy tengeri hajót. Rengeteg a sérült! - videó

Hatalmas robbanás rázott meg egy tengeri hajót. Rengeteg a sérült! - videó

Éppen a be­szál­lás­hoz ké­szü­lőd­tek az em­be­rek, ami­kor a de­to­ná­ció meg­tör­tént.

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Borzalom az iskolában, öngyilkosságot követett el egy hetedikes diák

Borzalom az iskolában, öngyilkosságot követett el egy hetedikes diák

A 13 éves fiú in­dí­té­kai is­me­ret­le­nek.

A 13 éves fiú in­dí­té­ka­i­ról egy­előre senki nem tud sem­mit, még az is elő­for­dul­hat, hogy vé­let­le­nül lőtte meg magát.

Brutális baleset miatt zárták le a főutat, több halálos áldozat is van

Brutális baleset miatt zárták le a főutat, több halálos áldozat is van

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze a 3-as főút bor­sodi sza­ka­szán.

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze a 3-as főút bor­sodi sza­ka­szán.

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

A bírák is elborzadtak: fejlemények a kakucsi gyilkosság ügyében

Le­ve­tí­tet­ték a gyo­mor­for­gató vi­deót.

A tár­gya­lá­son a vád­lott egy­ál­ta­lán nem né­zett fel.

Most jött: elítélték a lúgos orvost, ez a büntetése

Most jött: elítélték a lúgos orvost, ez a büntetése

Má­sod­fo­kon 9 év bör­tönt ka­pott.

A lúgos dok­tor néven el­hí­re­sült B. Krisz­tián má­sod­fo­kon 9 év bör­tönt ka­pott.

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

Orbán: Kleopátra hastánc? A Jobbik tőlünk balra van - videó

A mi­nisz­ter­el­nök Du­na­új­vá­ros­ban Ga­lam­bos Dénes mel­lett kam­pá­nyolt.

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni.

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. De mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

Tel­je­sen meg­vál­to­zott a bör­tön­ben H. Mó­nika, aki a gyanú sze­rint meg­szülte, majd le­fe­jezte a kis­ba­bá­ját.

A kinti éle­té­hez ké­pest tel­je­sen meg­vál­to­zott a bör­tön­ben H. Mó­nika, aki a gyanú sze­rint szil­vesz­ter­kor meg­szülte, majd le­fe­jezte a kis­ba­bá­ját.

Zokogva búcsúzott édesanyja a cirkuszi porondmestertől

Zokogva búcsúzott édesanyja a cirkuszi porondmestertől

Több szá­zan em­lé­kez­tek Joó Ta­másra.

Több mint szá­zan em­lé­kez­tek meg a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz előtt egy mé­cses­sel sze­re­tett ba­rát­juk­ról és kol­lé­gá­juk­ról, Joó Ta­más­ról.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Egyre töb­ben al­sza­nak az ut­cá­kon.

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Sorra derül ki, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket.

Sorra derül ki, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket.

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma!

Megvalósult Oroszországban az autósok rémálma! Hamarosan itthon is ez lesz?

Bár­hol el­len­őriz­het­nek a rend­őrök!

Ki­szá­mít­ha­tat­la­nul, dró­nok­kal fog­ják a köz­uta­kat el­len­őrizni az orosz rend­őrök ezen­túl.

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat, a rend­őr­ség pedig sem­mit nem tett a la­ko­sok vé­delme ér­de­ké­ben.

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban! Kivéreztetett tetemekre bukkantak

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban!

Nem túl biz­ton­sá­gos a ber­lini ál­lat­si­mo­ga­tó­ban és lévő ál­la­tok élete.

Nem túl biz­ton­sá­gos a ber­lini ál­lat­si­mo­ga­tó­ban és par­kok­ban lévő ál­la­tok élete.

Megjelent nálunk is a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Megjelent Magyarországon a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Az ÁNTSZ friss je­len­tése sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon is van­nak ser­tés­influ­en­zás be­te­gek.

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt.

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt az uta­kon, sok he­lyen jeges, jég­bor­dás sza­ka­szokra lehet rá­futni, az utak le­fagy­tak es­tére.

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Egy szír mig­ráns két fe­le­sé­gét is maga után vi­hette Né­met­or­szágba.

Ahmad, a szír mig­ráns rövid időn belül két fe­le­sé­gét is maga után vi­hette Né­met­or­szágba. Az eset ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki az em­be­rek kö­ré­ben. A férfi most egy in­ter­jú­ban me­sélt arról, hogy mi­lyen az élet Né­met­or­szág­ban két fe­le­ség­gel.

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Diszkóba vitték a rendőrkutyákat a járőrök - Videó

Kü­lön­le­ges gya­kor­la­ton vet­tek részt Ózdon a rend­őr­ku­tyák: disz­kóba vit­ték őket a rend­őrök!

A bor­sodi rend­őr­ku­tyá­kat a va­ló­ság­nak meg­fe­lelő hely­szí­ne­ken és kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­pe­zik ki a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai. A ki­kép­zés során még a disz­kóba is el­ju­tot­tak a ku­tyák!

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

El­in­dí­totta pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas.

El­in­dí­totta Ke­rí­tés­bon­tók című pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas a fő­vá­ros­ban - kö­zölte a Fi­desz ifjú­sági szer­ve­ze­té­nek el­nöke szer­dán.

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Egy újabb gyil­kos mig­ráns­ról de­rí­tet­ték ki a német ha­tó­sá­gok, hogy idő­sebb, mint amennyi­nek ko­ráb­ban val­lotta magát.

Czeglédy hamarosan kisétál a börtönből

Czeglédy hamarosan kisétál a börtönből

Már le is adta a vá­lasz­tási rész­vé­tel­hez szük­sé­ges alá­írá­so­kat Czeg­lédy.

Si­ke­rült össze­gyűj­te­nie és már le is adta az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son való rész­vé­tel­hez szük­sé­ges alá­írá­so­kat az elő­ze­tes­ben ülő Czeg­lédy Csaba.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a rend­őrt.

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a múlt heti új­pesti bal­eset­ben meg­halt rend­őrt.

Megmutatjuk, hol csökkent az influenzások száma

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Or­szá­go­san nőtt a be­te­gek száma.

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét, esze­rint az el­múlt héten majd­nem 70 ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

Meg­halt Billly Gra­ham.

Meg­halt a le­gen­dás ame­ri­kai hit­szó­nok, Billly Gra­ham.

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta.

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta a csa­lás­so­ro­za­tot.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat egy, a mil­li­ár­dos Soros György tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök.

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök, a Fi­desz - Ma­gyar Pol­gári Szö­vet­ség el­nöke.

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

A dél-ko­reai téli olim­pián kapta első fon­tos nem­zet­közi fel­ada­tát az észak-ko­reai ve­zető húga, aki most újra anyai örö­mök elé néz.

A dél-ko­reai téli olim­pián kapta első fon­tos nem­zet­közi fel­ada­tát az észak-ko­reai ve­zető húga, aki most újra anyai örö­mök elé néz.

Riadóztat a rendőrség: ezt a férfit keresik nagy erőkkel!

Riadóztat a rendőrség: ezt a férfit keresik nagy erőkkel!

Az 53 éves férfi meg­szö­kött a házi őri­zet­ből, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Az 53 éves férfi meg­szö­kött a házi őri­zet­ből, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Éve­kig hú­zó­dott a 72 éves ka­pos­vári asszony meg­gyil­ko­lása miatt in­dí­tott bűn­ügyi el­já­rás, de most pont ke­rült a vé­gére.

Különös családi titokra akar fényt deríteni a magyar lány

Különös családi titokra akar fényt deríteni a magyar lány

A poros pad­lá­son ta­lált fény­ké­pe­ket.

A poros pad­lá­son ta­lált rá sosem lá­tott nagy­pa­pája fény­ké­pe­ire. Sze­retné őt ma­gá­hoz ölelni.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Ezt nem gondoltuk az Árpád-házi királyokról, újraírhatják a történelmet

Ezt nem gondoltuk az Árpád-házi királyokról, újraírhatják a történelmet

Új dol­gok de­rül­tek ki

Olyan dolog de­rült ki az Árpád-há­ziak DNS-ének alap­ján, ami biz­to­san meg­vál­toz­tatja a tör­té­ne­lem­köny­ve­ket!

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap, akár­csak a régi szép idők­ben, ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat a Fi­desz­nek, ez­út­tal Eger­ben. Be­csön­ge­tett a la­ká­sokba, kö­szönt és...

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Az emberi butaság miatt szenvednek a panelházakban

Évek óta szen­ved­nek a la­kó­te­le­pen!

Évek óta szen­ved­nek az ágyi po­los­kák­tól a la­kó­te­le­pen élők! Ör­dögi körbe ke­rül­tek, mégis kép­te­le­nek össze­fogni.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Nem bír­ják to­vább.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma, nem bír­ják fel­dol­gozni az át­él­te­ket.

Elképesztő, mit tett a sok pénz a magyar lottómilliomos házaspárral

Elképesztő, mit tett a sok pénz a magyar lottómilliomos házaspárral

A há­zas­pár meg­bánta, hogy nem tar­tot­ták ti­tok­ban a nye­re­ményt...

A nyil­vá­nos­ság előtt is vál­lal­ták, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot nyer­tek a skan­di­náv lot­tón. Meg­bán­ták...

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Ál­lati egy­szerű a rend­szer...

A Bild című német na­pi­lap mun­ka­tár­sai arra vol­tak kí­ván­csiak, hogy lehet-e a Német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt (SPD) nagy­ko­a­lí­ci­ó­ról szóló sza­va­zá­sát ma­ni­pu­lálni.

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Az erős szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket ebben a csa­pa­dé­kos idő­ben. A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek.

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek - ezt pedig Kim Dzson­gun nem fo­gadja el egy­könnyen.

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

Ke­mény be­szé­det mon­dott Markus Söder, ami­ben Mer­kelt sem kí­mélte.

Ke­mény be­szé­det mon­dott Markus Söder, ami­ben Mer­kelt sem kí­mélte.

Megható, búcsút vettek Tamástól

Megható, rengetegen vettek búcsút az elhunyt porondmestertől - Fotók

Sokan el­men­tek le­róni Tamás előtt a tisz­te­le­tü­ket.

Sokan el­men­tek le­róni Tamás előtt a tisz­te­le­tü­ket. Össze­bo­rulva sír­tak a ba­rá­tai.

Orbán Viktor
felgyűrte az inge ujját és beállt melózni

Orbán Viktor felgyűrte az inge ujját és beállt melózni

A mi­nisz­ter­el­nök ma dél­után be­vágta magát az au­tóba és le­ment Egerbe, hogy alá­írá­so­kat gyűjt­sön.

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

Horror a pékségben, két nőt súlyos állapotban vittek el a mentők

A pék­ség tu­laj­do­nosa sze­rint az utolsó pil­la­nat­ban hív­tak se­gít­sé­get.

A pék­ség tu­laj­do­nosa sze­rint az utolsó pil­la­nat­ban hív­tak se­gít­sé­get. Az egyik nő össze is esett.

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt.

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott­hoz.

A rend­őrök csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott nőhöz, aki­nek az új­ra­élesz­té­sét azon­nal meg­kezd­ték.

Irakban ítélték el a német tinédzsert

Irakban ítélték el a német tinédzsert

A 17 éves német Linda W.-t ítélte el az iraki bí­ró­ság...

A 17 éves német Linda W.-t azért ítélte el az iraki bí­ró­ság, mert a lány ko­ráb­ban az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ol­da­lán har­colt. Sze­ren­cséje van, hogy ennyi­vel meg­úszta...

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

A holt­test meg­ta­lá­lója annyira meg­ré­mült, hogy el­ro­hant. A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

A holt­test meg­ta­lá­lója annyira meg­ré­mült, hogy el­ro­hant. A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

Fordulat a Pest megyei rendőr ügyében, aki miatt őrjöng az internet

A rend­őr­ka­pi­tány­ság ve­ze­tője azon­nali pa­rancs­noki ki­vizs­gá­lást ren­delt el.

A rend­őr­ka­pi­tány­ság ve­ze­tője pa­rancs­noki ki­vizs­gá­lást ren­delt el, ennek meg is lett az ered­mé­nye.

Kitálal a magyar escortfiú

Kitálal a magyar escortfiú

Attól fél, hogy egy­szer VV Fanni sor­sára jut!

Attól fél, hogy egy­szer VV Fanni sor­sára jut! Elő­ször a Ri­post-nak mesél a ve­szé­lyes fog­lal­ko­zá­sá­ról. Már egész fi­a­ta­lon be­le­ke­rült a fur­csa vi­lágba, amit azóta sem tu­dott ott­hagyni.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, újabb részletekre derült fény

A fi­a­tal nő holt­tes­tét máig nem ta­lál­ják, ez azon­ban nem fel­tét­le­nül utal arra, hogy előre ki­ter­velt volt a gyil­kos­ság.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Most fo­ko­zot­tan ügyelj!

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Barátja árulta el a magyar milliárdost: biciklivel menekült a gyilkos

Barátja árulta el a magyar milliárdost: biciklivel menekült a gyilkos

Tar­to­zása miatt árulta el Prisz­tázs Jó­zse­fet leg­jobb ba­rátja...

Pén­zért az ember sok min­denre képes. Tar­to­zása miatt árulta el Prisz­tázs Jó­zse­fet leg­jobb ba­rátja...

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen.

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen. Meg­rázó fel­vé­telt tet­tek közzé.

Erről beszélt Orbán Viktor, itt a magyar migrációs javaslat - videó

Erről beszélt Orbán Viktor, itt a magyar migrációs javaslat - videó

Az EU végre ne az el­osz­tást, hanem a ha­tár­vé­del­met he­lyezze a gon­dol­ko­dása kö­zép­pont­jába.

Ez ölhette meg a fiatal porondmestert a Fővárosi Nagycirkuszban

Ez ölhette meg a fiatal porondmestert a Fővárosi Nagycirkuszban

Zsú­fo­lá­sig tele volt a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz gye­re­kek­kel, ami­kor a fi­a­tal po­rond­mes­ter, a mind­össze 32 éves Joó Tamás össze­esett. A tra­gé­dia a dél­utáni fő elő­adá­son tör­tént. Tamás lel­ke­sen várta a mű­sort, semmi nem utalt arra, hogy baj tör­tén­het...

Kitálalt: ilyen fiatal magyar escortként külföldön dolgozni

Kitálalt: ilyen fiatal magyar escortként külföldön dolgozni

Már a szü­zes­sé­gét is lak­ha­tá­sért vesz­tette el. El­ké­pesztő miket ta­pasz­talt a 19 éves fi­a­tal­em­ber.

Kül­föl­dön egyet­len éj­sza­káért akár 200 ezer fo­rin­tot is meg­kap. Ami­kor a szom­bat­he­lyi fiú Bu­da­pestre köl­tö­zött ta­nulni, rá­jött, hogy nehéz a meg­él­he­tés, de jó­ké­pű­sé­gét áruba bo­csátva könnyeb­ben bol­do­gul. Elő­ször a Ri­post-nak me­sélt a ve­szé­lyes fog­lal­ko­zá­sá­ról...

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Kövér rendőrök miatt aggódnak az emberek

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban.

Egyre több a túl­sú­lyos rendőr New York­ban, sok­szor már a fitt egyen­ru­há­sok is félve gon­dol­nak arra, hogy egy kö­vé­rebb kol­lé­gá­juk­kal kell együtt jár­őröz­niük.

6 lány esett áldozatul a csoportosan erőszakoló bűnbandának

Legalább hat lány lett áldozata a csoportosan erőszakoló bűnbandának

Hat al­ka­lom­mal erő­sza­kol­tak meg 16 és 23 év kö­zötti fi­a­tal fiúk lá­nyo­kat Né­met­or­szág­ban.

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Nem örül­nek a fo­lyé­kony ke­nyér sze­rel­me­sei.

Míg a gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek, az végül jóval drá­gáb­ban jut el a vá­sár­lók­hoz. Ennek oka, hogy a sör egyik alap­anyaga idén két­szer annyiba kerül, mint egy évvel ez­előtt.