ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Kedvenc színed elárulja, mennyire vagy tüzes szerető az ágyban!

Kedvenc színed elárulja, mennyire vagy tüzes szerető az ágyban!

Akár hi­szed, akár nem, ked­venc szí­ned arról is árul­ko­dik, mennyire vagy be­vál­la­lós a há­ló­szo­bá­ban!

A boldogság legdurvább gyilkosa nem az, amire gondolsz!

A boldogság legdurvább gyilkosa nem az, amire gondolsz!

Vajon mi okozza a leg­több súr­ló­dást a kap­cso­la­tok­ban? A pénz vagy a szex? Eset­leg a há­zi­munka? Nem!

Ennél izgalmasabb orálisszex-kelléket még nem dobtak piacra!

Ennél izgalmasabb orálisszex-kelléket még nem dobtak piacra!

Végre egy játék, amit, úgy tűnik, tény­leg ér­de­mes lehet ki­pró­bálni...

Végre egy játék, amit, úgy tűnik, tény­leg ér­de­mes lehet ki­pró­bálni...

Orális póz még nem okozott ilyen vad orgazmust! Eszméletlen

Orális póz még nem okozott ilyen vad orgazmust! Eszméletlen

Fe­lejtsd el, amit eddig az orá­lis szex­ről gon­dol­tál. Sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Brutális orgazmust okoz ez a póz! Felejthetetlen gyönyör vár rád

Brutális orgazmust okoz ez a póz! Felejthetetlen gyönyör vár rád

A fel­le­gekbe re­pül­tök, ha ki­pró­bál­já­tok, amit most fo­gunk mu­tatni. Hidd el, meg­éri!

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a női gyö­nyör si­kere?

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a siker?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

Jön­nek a ket­tes­ben el­töl­tött, be­gu­bó­zós, hosszú téli esték.

Jön­nek a hosszú téli esték, ami­kor jól esik bent, a meleg szo­bá­ban pi­hen­getni. Ilyen­kor több idő van a ro­man­ti­kus össze­bú­já­sokra. Ha pedig e mellé szex is pá­ro­sul, tö­kélyre fej­leszt­he­ti­tek a be­gu­bó­zást a fa­gyos na­po­kon!

Ebből tudhatod, hogy komoly kapcsolatban élsz

Ebből tudhatod, hogy komoly kapcsolatban élsz

Vajon mitől válik egy kap­cso­lat ko­mollyá? Attól, hogy mennyi ideje vagy­tok együtt? Vagy va­lami más a titok?

Vajon mitől válik egy kap­cso­lat ko­mollyá? Attól, hogy mennyi ideje vagy­tok együtt? Vagy va­lami más a titok? El­árul­juk, mi az a jel, ami­ben biz­tos le­hetsz!

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

A fel­vé­te­les ápoló ki­a­bált oda így a másik nő­vér­nek. A pros­tik za­var­ban vol­tak, a többi beteg el­hú­zó­dott.

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Pé­nisz­ke­mé­nye­dés alvás köz­ben sok­szor elő­for­dul! Egy uro­ló­gus el­árulta, mi okozza, és azt is, hogy mit jelez, ha el­ma­rad.

6 ok, miért szexelj az exszel!

6 ok, miért szexelj az exszel!

A ká­poszta sem jó fel­me­le­gítve - tartja a mon­dás, ennek el­le­nére a párok je­len­tős ré­szé­nél a sza­kí­tás­sal nem ér véget a testi kap­cso­lat. Vajon ez jó ötlet?

A ká­poszta sem jó fel­me­le­gítve - tartja a mon­dás, ennek el­le­nére a párok je­len­tős ré­szé­nél a sza­kí­tás­sal nem ér véget a testi kap­cso­lat. Vajon ez jó ötlet?

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Sok ér­de­kes dolog ki­tu­dó­dott...

Nem gon­dol­tuk volna, ho­gyan ve­szik fel a fil­mek­ben lát­ható szex­je­le­ne­te­ket. Sok ér­de­kes és fura dolog ki­tu­dó­dott, amik­ről eddig nem be­szél­tek...

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Egy élet kevés lenne min­dent ki­pró­bálni, ami­től vál­to­za­to­sabb lehet a szex.

Hihetetlen tempó: 10 ezer nőt tett magáévá és napi kétszer maszturbált

Hihetetlen tempó: 10 ezer nőt tett magáévá és napi kétszer maszturbált

Men­nek a ta­lál­ga­tá­sok, vajon tény­leg meg lehet-e csi­nálni ezt...

Men­nek a ta­lál­ga­tá­sok, vajon tény­leg meg lehet-e csi­nálni ezt. Akad, aki a gya­kor­lat híve, és meg is pró­bálja. Végül is mit ve­szít, ha nem lesz meg a tíz­ezer?

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

Bá­tor­sá­got ad a szex­hez, így esze­lős lesz az or­gaz­mus!

Bá­tor­sá­got ad a szex­hez, így esze­lős lesz az or­gaz­mus!

Döbbenetes árak a kéjes órákért

Luxuskurvák Budapesten: Döbbenetes árat kérnek a kéjes órákért

Kitti lu­xus­szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt, és ebből re­me­kül megél.

Kitti esz­kort óra­bére jócs­kán meg­ha­ladja az át­la­gos szex­mun­ká­so­két.

Brutálisan szexi nő lett a 2018-as év naptárlánya

Brutálisan szexi nő lett a 2018-as év naptárlánya

A dom­bo­ru­la­tok ki­rály­nője szexi nap­tár­ral hívja fel ma­gára a fi­gyel­met, nem is akár­ho­gyan! Mu­tat­juk a jövő év leg­ero­ti­ku­sabb nap­tár­fo­tóit!

Bugyi nélkül mutatta meg brutális testét a szexi magyar ducimodell

Bugyi nélkül mutatta meg brutális testét a szexi magyar ducimodell

Esze­lő­sen iz­gató a női test, ha van rajta mit fogni. Diana be­bi­zo­nyí­totta.

Esze­lő­sen iz­gató a női test, ha van rajta mit fogni. És ezt most a szexi ma­gyar lány, Si­ro­kai Diana min­den két­sé­get ki­zá­róan be­bi­zo­nyí­totta.

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Vajon tesz-e kü­lönb­sé­get a nő ideg­rend­szere az egye­dül, il­letve part­ner­rel átélt or­gaz­mus kö­zött?

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Szédítő gyönyör: íme a 69-es póz új változata! Megőrülsz majd érte

Szédítő gyönyör: íme a 69-es póz új változata! Megőrülsz majd érte

Fe­dezd fel a má­mo­rító le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek ebben a szu­per póz­ban rej­le­nek. Eze­ket neked is ki kell pró­bál­nod.

Fe­dezd fel a má­mo­rító le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek ebben a szu­per póz­ban rej­le­nek. Eze­ket neked is ki kell pró­bál­nod.

Új szintre emeli a nő öngyönyörét ez a 6 meglepő technika

Új szintre emeli a nő öngyönyörét ez a 6 meglepő technika

Nem árt a férfi­ak­nak is meg­is­merni!

A férfiak el se tud­ják kép­zelni, mi­lyen rafi­nált mó­do­kon elé­gí­tik ki ma­gu­kat a nők. Pedig ha is­mer­nék a tit­ko­kat, könnyeb­ben jut­tat­nák part­ne­rü­ket a csúcsra.

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

Ezért járnak a férjes asszonyok masszázsra

A vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

A vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Szexgyilkos stratégia: Emiatt hidegülnek el egymástól a vakszerelmesek

Szexgyilkos stratégia: Emiatt hidegülnek el egymástól a vakszerelmesek

Ko­moly kap­cso­lat­ban el­ke­rül­he­tet­len moz­za­nat, hogy a felek össze­köl­töz­ze­nek.

Nem elég kielégítő a munkád? Legyél vibrátortesztelő!

Nem elég kielégítő a munkád? Legyél vibrátortesztelő!

Ezért ke­ve­sen kap­nak fi­ze­tést!

Ilyen iz­gal­mas mun­káért ke­ve­sen kap­nak fi­ze­tést! Ott­hon vé­gez­hető, a gyö­nyör pedig ga­ran­tált! Hi­te­les mun­ka­köri be­szá­moló egy vib­rá­tor­tesz­telő nőtől!

Ennyiszer kell szexelned, hogy egészséges maradj

Ennyiszer kell szexelned egy hónapban, hogy egészséges maradj

Ki­de­rült, hogy a sze­ret­ke­zé­sek gya­ko­ri­sága és a vér­kép kö­zött össze­füg­gés ta­lál­ható.

Ki­de­rült, hogy a sze­ret­ke­zé­sek gya­ko­ri­sága és a vér­kép kö­zött össze­füg­gés van. Ha jót akarsz ma­gad­nak, akkor irány az ágy...

4 szuper technika, hogy évekig fergeteges legyen otthon a szex

4 szuper technika, hogy évekig fergeteges legyen otthon a szex

Min­den pár rém­álma, hogy el­la­po­so­dik a szex, és többé nem kí­ván­ják egy­mást. Pedig egy­szerű a meg­ol­dás...

Min­den pár rém­álma, hogy el­la­po­so­dik a szex, és nem kí­ván­ják egy­mást. Pedig egy­szerű a meg­ol­dás...

Így csavarhatsz minden nőt az ujjaid köré

Így csavarhatsz minden nőt az ujjaid köré

Nem is olyan bo­nyo­lult...

Lé­tez­nek prak­ti­kák, amik ma­ra­dék­ta­la­nul mű­köd­nek a szeb­bik nem meg­hó­dí­tása köz­ben. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­sze­rűek...

Így bukik le minden férfi, ha félrelép. 6 jel, amit észrevesznek a nők

Így bukik le minden férfi, ha félrelép. 6 jel, amit észrevesznek a nők

A férfiak néha lát­vá­nyo­san el­ront­ják a tit­ko­ló­zást.

Van, ami­től min­den nő gya­nút fog, azok is, akik egyéb­ként nem szok­tak fél­té­keny­kedni. Ugyanis a férfiak néha lát­vá­nyo­san el­ront­ják a tit­ko­ló­zást. Egy ma­gán­nyo­mozó el­árulta, mivel buk­nak le a leg­gyak­rab­ban.

Így szeresd jól a párod a csillagjegye alapján

Így szeresd jól a párod a csillagjegye alapján

A csil­la­gok ál­lása fel­tárja a leg­erő­sebb sze­mé­lyi­ség­je­gye­ket. Azt is könnye­dén ki­ol­vas­ha­tod be­lőle, mivel tudsz örö­met okozni a pá­rod­nak a ho­rosz­kópja alap­ján. Mu­tat­juk az elem­zést!

A csil­la­gok ál­lása fel­tárja a leg­erő­sebb sze­mé­lyi­ség­je­gye­ket. Azt is könnye­dén ki­ol­vas­ha­tod be­lőle, mivel tudsz örö­met okozni a pá­rod­nak a ho­rosz­kópja alap­ján. Mu­tat­juk az elem­zést!

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Ezt árulja el kapcsolatodról, milyen sms-eket küldesz a párodnak

Kér­dés per­sze, hogy ő re­a­gál-e a neki szánt üze­netre.

Sok­szor elég egy seb­té­ben el­kül­dött szí­vecske, hogy part­ne­red tudja, gon­dolsz rá és sze­re­ted.

3 kapitális szexbaki, amit mindenki elkövet az együttlét alatt!

3 kapitális szexbaki, amit mindenki elkövet az együttlét alatt!

Kel­le­met­len, ál­ta­lá­nos hibák...

Három kel­le­met­len, ál­ta­lá­nos hibát ve­szünk gór­cső alá, me­lye­ket egy kis oda­fi­gye­lés­sel könnyen el lehet ke­rülni.

10 brutálisan dögös bombázó: Melyikük lesz a világ legszexibb nője?

10 brutálisan dögös bombázó: Melyikük lesz a világ legszexibb nője?

Ilyen cso­dás mel­le­ket és csá­bo­san göm­bö­lyödő pop­si­kat még nem lát­tál! Baj­ban a férfiak, nem könnyű vá­lasz­tan!

Tedd magadat próbára: Íme, a nagy SZEXTESZT

Tedd magadat próbára: Íme, a nagy SZEXTESZT

Itt az idő, hogy meg­mu­tasd, mennyire vagy be­vál­la­lós, ha szex­ről van szó. Az alábbi teszt­ből ki­de­rül, mennyire vagy tüzes, hajrá!

4 ballépés, amivel elveszed a csajod kedvét a szextől

4 ballépés, amivel elveszed a csajod kedvét a szextől

Mivel ne­künk fon­tos a nemi éle­ted, ezért né­hány na­gyon fon­tos do­logra hív­nánk fel a fi­gyel­med.

Mivel ne­künk fon­tos a nemi éle­ted, ezért né­hány na­gyon fon­tos do­logra hív­nánk fel a fi­gyel­med.

Hihetetlen! Olyan történt a Playboy címlapjával, ami eddig még sohasem

Hihetetlen! Olyan történt a Playboy címlapjával, ami eddig még sohasem

A Play­boy bo­rí­tó­ján eddig min­dig csi­nos lá­nyok sze­re­pel­tek, a no­vem­ber-de­cem­beri szá­mon azon­ban más­va­laki van...

Ledobta magáról az uniformist a brutálisan szexi katonanő

Ledobta magáról az uniformist a brutálisan szexi katonanő

Mi­u­tán le­sze­relt, mo­dell lett a ka­to­na­lány­ból, igazi ne­héz­bom­bázó!

Mi­u­tán le­sze­relt, mo­dell lett a ka­to­na­lány­ból, igazi ne­héz­bom­bázó!

A női csúcsorgazmus titka!

A női csúcsorgazmus titka!

Mit akar­nak a nők az ágy­ban? Ro­man­ti­kát, gyen­géd­sé­get, vad­sá­got, meg­hitt­sé­get vagy új, iz­gal­mas ka­lan­dot, hely­szí­ne­ket?

Mit akar­nak a nők az ágy­ban? Ro­man­ti­kát, gyen­géd­sé­get, vad­sá­got, meg­hitt­sé­get vagy új, iz­gal­mas ka­lan­dot, hely­szí­ne­ket?

Izgalmas helyen futnak össze a leszbikus párok, elképesztő fotók!

Izgalmas helyen futnak össze a leszbikus párok, elképesztő fotók!

Lé­leg­zet­el­ál­lító tar­tal­ma­kat oszt meg ki­zá­ró­lag női pá­ro­sok­ról egy igen­csak pi­káns in­ter­ne­tes oldal.

Ezért lépnek félre a nők

Most kiderül az igazság: ezért lépnek félre a nők

Hűt­len nők osz­tot­ták meg a saját tör­té­ne­tü­ket...

Sok férfi­nak kér­dés, mi visz arra egy nőt, hogy más pasi kar­já­ban ke­resse a bol­dog­sá­got? Hűt­len nők osz­tot­ták meg a saját tör­té­ne­tü­ket...

Ilyen izgatóan még nem játszott tökkel egyetlen szexi nő sem

Ilyen izgatóan még nem játszott tökkel egyetlen szexi nő sem

Egy iga­zán buja lá­tás­módú vi­deó­ren­dező rend­kí­vül pi­káns, már-már per­verz mi­nik­li­pek­kel szó­ra­koz­tatja a férfi­a­kat, talán saját magát is...

Egy iga­zán buja lá­tás­módú vi­deó­ren­dező rend­kí­vül pi­káns, már-már per­verz mi­nik­li­pek­kel szó­ra­koz­tatja a férfi­a­kat, talán saját magát is. Sze­ren­csére a tök­té­mát nem fe­lej­tette ki a re­per­to­ár­ból.

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

9 titkos erogén zóna: Eszét veszti a nő, ha itt érinted meg

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - több pont van a tes­ten, ahol gyö­nyört sze­rez­hetsz.

A női iz­ga­lom és or­gaz­mus nem kor­lá­to­zó­dik a csik­lóra - sok­kal több gyö­nyör­pont van a tes­ten.

Melyik jegyben születtél? Ezt árulja el szexuális életedről a horoszkópod

Melyik jegyben születtél? Ezt árulja el szexuális életedről a horoszkópod

Csil­lag­je­gyek nem­csak sze­mé­lyi­sé­ge­det ha­tá­roz­zák meg, ösz­tön­szin­ten gya­ko­rol­nak ha­tást az éle­tedre.

Neked milyen a szexintelligenciád? Így fejlesztheted

Neked milyen a szexintelligenciád? Így fejlesztheted

A sze­xu­á­lis IQ el­sa­já­tít­ható.

A magas sze­xu­á­lis IQ-val ren­del­ke­zők ösz­tö­nö­sen jól la­ví­roz­nak a szex il­letve az ero­tika te­re­pén, és el­ké­pesz­tően él­ve­zik az intim együtt­lé­te­ket.

Döbbenetes szexadat: Ezt művelte az elmúlt 5 év a férfiassággal

Döbbenetes szexadat: Ezt művelte az elmúlt 5 év a férfiassággal

Meg­sok­szo­ro­zó­dott a szex köz­beni bal­ese­tek száma. Bru­tá­lis, fáj­dal­mas ese­tek­ről szá­molt be egy sür­gős­sé­gin dol­gozó orvos. Nem hi­szed el!

Meg­sok­szo­ro­zó­dott a szex köz­beni bal­ese­tek száma. Bru­tá­lis, fáj­dal­mas ese­tek­ről szá­molt be egy sür­gős­sé­gin dol­gozó orvos. Nem hi­szel a sze­med­nek, ha ezt meg­né­zed!

Titkos ékszerek a bugyi alatt: Izgató csodák a női intim tájék rejtekén

Titkos ékszerek a bugyi alatt: Izgató csodák a női intim tájék rejtekén

Még min­dig ta­bu­téma, ha a nő a leg­szen­tebb test­ré­szébe akar ék­szert.

Még min­dig kínos be­szélni arról, ha a nő a leg­szen­tebb test­ré­szébe akar ék­szert ra­katni. Sokan emi­att azt se tud­ják, merre kell el­in­dulni. Egy ezzel fog­lal­kozó szak­értő vá­laszt adott a kér­dé­sekre!

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Ez a legideálisabb péniszméret a nők szerint

Mióta világ a világ, a férfiak ke­re­sik a vá­laszt az egyik leg­fon­to­sabb kér­désre. Szá­mít a nők­nek a méret?

Mióta világ a világ, a férfiak ke­re­sik a vá­laszt az egyik leg­fon­to­sabb kér­désre. Szá­mít a nők­nek a méret? Most min­den ki­de­rül!

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Az arcvonásaidból kiderül, mennyire vagy aktív a szexben

Most te is meg­tud­ha­tod.

Ne le­pődj meg, ha rád néz va­laki és olvas az ar­cod­ból. Nem titok, hogy mi­lyen arc­vo­ná­sok­hoz pá­ro­sul a magas li­bidó! Most te is meg­tud­ha­tod.

Ennél tökéletesebb, szexibb feneket még nem láttál! Szédítő!

Ennél tökéletesebb, szexibb feneket még nem láttál! Szédítő!

Cso­dá­la­tos, amit most mu­tatni fo­gunk. Gyö­nyörű test, gyö­nyörű fel­vé­te­lek, fe­lejt­he­tet­len él­mény.

Meglepő, de a legtöbb ember ezért csalja meg a párját

Meglepő, de a legtöbb ember ezért csalja meg a párját

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás le­rántja a lep­let.

Az em­be­rek több­sége le­ta­gadja, ha meg­csalja a part­ne­rét, és könnye­dén tesz úgy, mintha mi sem tör­tént volna. De vajon mi­lyen gya­kori a fél­re­lé­pés?

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ettől a titkos mozdulattól kirobbanó orgazmusa lesz a nőnek

Ken­dő­zet­le­nül árul­ják el a nők az egyedi tech­ni­ká­kat, me­lyek a gyö­nyör csú­csára jut­tatja őket.

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

Elképesztő, mit művel a férfival a prosztatamasszázs

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír!

A férfiak G-pontja nem­csak a ki­rob­banó or­gaz­mus for­rása lehet, de az egész­ségre is óri­ási ha­tás­sal bír!

Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekből tudhatod

Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekből tudhatod: nincs tovább

Ma­gá­nyos és el­ve­szett vagy? Már alig em­lék­szel rá, mi­lyen érzés a bol­dog­ság?

Őrülten szexi videót készített a brazil Victora's Secret modell

Őrülten szexi videót készített a brazil Victora's Secret modell

Forró je­le­ne­tek­kel ör­ven­dez­tette meg a na­pok­ban ra­jon­góit a hír­hedt an­gya­lok egyike, Ad­riana Lima.

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Az, hogy már nem ket­ten van­nak a kap­cso­lat­ban, gyak­ran de­rült égből vil­lám­csa­pás­ként éri a nőket.

Az, hogy már nem ket­ten van­nak a kap­cso­lat­ban, gyak­ran de­rült égből vil­lám­csa­pás­ként éri a nőket.

Nem gondoltad volna! Az ilyen típusú férfiak a legjobbak az ágyban

Nem gondoltad volna! Az ilyen típusú férfiak a legjobbak az ágyban

Döb­be­ne­tes ered­ménnyel zá­rult egy fel­mé­rés, senki nem gon­dolta volna, hogy kik, és miért bi­zo­nyul­nak a leg­jobb sze­re­tő­nek...

Ezt árulja el a kapcsolatodról, ahogy csókolsz!

Ezt árulja el a kapcsolatodról, ahogy csókolsz!

Rád is igaz?

Egy ta­nul­mány azt vizs­gálta, hogy mi­ként csó­ko­lóz­nak a párok és mindez mi min­dent árul el róluk. Nyitva a sze­mük, az aj­kaik?

Kiderült, ezért csalja meg a nő a férfit, akit szeret

Kiderült, ezért csalja meg a nő a férfit, akit szeret

Azt hit­ted, a nő akkor csal meg, ami­kor már nem sze­ret? Ebben bi­zony té­vedsz: a leg­több fél­re­lépő nő őszin­tén sze­reti a tár­sát.

Azt hit­ted, a nő akkor csal meg, ami­kor már nem sze­ret? Ebben bi­zony té­vedsz: a leg­több fél­re­lépő nő őszin­tén sze­reti a tár­sát. De akkor hol a hiba? Tehet-e va­la­mit a férfi, hogy meg­előzze a fél­re­lé­pést? Egyál­ta­lán, rajta múlik vajon, vagy egye­dül a nőn? Mu­tat­juk.

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők! Nézd csak!

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Az álluk vi­szont egé­szen más­ról!

Megmenti a házasságodat ez a mondat, ne félj kimondani!

Megmenti a házasságodat ez a mondat, ne félj kimondani!

A part­ta­lan vita sen­ki­nek sem jó, és az egész pár­kap­cso­la­tot meg­mér­gez­heti. Ám van egy va­rázs­ige.

10 megdöbbentő idézet a szexről, amit még biztos nem hallottál

10 megdöbbentő idézet a szexről, amit még biztos nem hallottál

Az egyik leg­fon­to­sabb, leg­in­ti­mebb és leg­fur­csább dolog az éle­tünk­ben.

Az egyik leg­fon­to­sabb, leg­in­ti­mebb és leg­fur­csább dolog az éle­tünk­ben. Nem csoda, ha nem csak a hét­köz­napi em­be­re­ket, hanem a hí­res­sé­ge­ket is fog­lal­koz­tatja. Cso­korba szed­tük a leg­ér­de­ke­sebb idé­ze­te­i­ket az ero­ti­ká­ról.

Elképesztő szexpózok, melyek a gyönyör új szintjére repítenek

Elképesztő szexpózok, melyek a gyönyör új szintjére repítenek

Pró­báld ki eze­ket a pó­zo­kat, és ga­ran­tál­hat­juk, hogy a cso­dás hatás nem marad el....

Pró­báld ki eze­ket a pó­zo­kat, és ga­ran­tál­hat­juk, hogy a cso­dás hatás nem marad el....

Minden nő megőrül, ha ezt mondod nekik szex közben

Minden nő megőrül, ha ezt mondod nekik szex közben

A kéjes nyö­gé­sek, ér­zéki si­mí­tá­sok mel­lett né­hány mon­dat, kér­dés hi­he­tet­len ér­zelmi erő­vel bír a nők­nél...

A kéjes nyö­gé­sek, ér­zéki si­mí­tá­sok mel­lett né­hány mon­dat, kér­dés hi­he­tet­len sze­xu­á­lis és ér­zelmi erő­vel bír a nők­nél...

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

13 fontos kérdés, amire análszex előtt minden nő iszonyatosan kíváncsi

Akár hi­szed, akár nem, a nők is sze­ret­nék ki­pró­bálni a pop­si­sze­xet; csak­hogy tele van­nak fé­lel­mek­kel.

Orgazmus-közeli állapot: Lebeg a nő ég és föld között

Orgazmus-közeli állapot: Lebeg a nő ég és föld között

Biz­tos te is ta­pasz­tal­tad már part­ne­re­den, ami­kor meg­fe­led­ke­zik a vi­lág­ról és egyet­len célja van: a gyö­nyör át­élése...

Borzalom, teljes félreértés! Nem izgatja fel a nőket, ha egy férfi ezt teszi

Borzalom, teljes félreértés! Nem izgatja fel a nőket, ha egy férfi ezt teszi

A nők össze­szed­ték az in­ter­ne­ten, mivel tud­ják le­nul­lázni a szé­pen in­duló ro­mán­cot a férfiak.

Meztelen testével ejti rabul a férfiakat ez a bombázó modell

Meztelen testével ejti rabul a férfiakat ez a bombázó modell

Nem csoda, hogy ra­jon­gói imád­ják őt.

Nem csoda, hogy ra­jon­gói imád­ják őt. Az alakja egy­sze­rűen tö­ké­ké­le­tes és fe­lejt­he­tet­len.

Kiderült, meddig várnak újabban a párok az első szexszel

Kiderült, meddig várnak újabban a párok az első szexszel

Volt már egy­éj­sza­kás ka­lan­dod vagy in­kább várni sze­ret­nél a szex­szel az első ta­lál­ko­zás után?

Volt már egy­éj­sza­kás ka­lan­dod vagy in­kább várni sze­ret­nél a szex­szel az első ta­lál­ko­zás után?

Ezeket a mondatok nemcsak szex közben, állásinterjún is elsüthetők!

Ezeket a mondatok nemcsak szex közben, állásinterjún is elsüthetők!

Eze­ket a be­szó­lá­so­kat frap­pán­san tudod al­kal­mazni mind­két hely­zet­ben. Na­gyon pi­káns, csik­lan­dós össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik!

A női szemérem legizgalmasabb titkai: 15 elképesztő tény a vagináról

A női szemérem legizgalmasabb titkai: 15 elképesztő tény a vagináról

Is­merd meg a nő­i­ség belső szen­té­lyét, a forró gyö­nyö­rö­ket rejtő va­gi­nát!

Is­merd meg a nő­i­ség belső szen­té­lyét, az iz­gató tit­ko­kat és forró gyö­nyö­rö­ket rejtő va­gi­nát!

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Hihetetlen, mi történik a testeddel, ha leállsz a szexszel!

Véget ért a pár­kap­cso­la­tod, vagy a mun­kád ren­ge­teg uta­zás­sal jár? Tel­je­sen mind­egy, miért sza­kadt meg a sze­xu­á­lis éle­ted...

Meztelen videó készült az öltözőben a gyönyörű színésznőről

Meztelen videó készült az öltözőben a gyönyörű színésznőről, felrobbant a net

A fel­vé­tel­től min­denki meg­bo­lon­dult.

Nem elő­ször káp­ráz­tatja el a férfi­ra­jon­gó­kat a dögös szí­nésznő.

Ilyen provokatív és szexi videót női bugyiról még nem láttál

Ilyen provokatív és szexi videót női bugyiról még nem láttál

A fe­hér­ne­mű­ket gyártó cég leg­újabb rek­lámfilmje csak ínyen­cek­nek szól!

A lu­xus­fe­hér­ne­mű­ket gyártó cég nem éppen ro­man­ti­kus stí­lu­sá­ról híres. Stí­lusa in­kább ult­ra­szexi, pro­vo­ka­tív, sőt, a per­ver­zió ha­tá­rait sú­roló. Le­g­újabb rek­lámfilm­jük is az iga­zán ínyen­cek­nek szól, íme a téli kol­lek­ció!

Elképesztő, mit tett a hatalmas mellű, szemüveges pornósztár

Elképesztő, mit tett a hatalmas mellű, szemüveges pornósztár

Ren­ge­te­gen fi­gye­lik őt az in­ter­ne­ten, ezért nem mind­egy, mit oszt meg.

Ren­ge­te­gen fi­gye­lik őt az in­ter­ne­ten, ezért nem mind­egy, mi­lyen tar­tal­mat oszt meg.

5 ok, amiért az érett férfi a legjobb szerető

5 ok, amiért az érett férfi a legjobb szerető

Ele­ged van a veled egy­korú férfi­ak­ból? Nem csoda.

Ele­ged van a veled egy­korú férfi­ak­ból, és azon kapod magad, hogy az idő­seb­bek­hez von­zódsz? Nem csoda, az érett pasik tény­leg tud­ják, hogy mitől dög­lik a légy!

71 százalékkal nagyobb az esélyed a nőknél, ha ezt az 5 kulcsszót beveted

71 százalékkal nagyobb az esélyed a nőknél, ha ezt az 5 kulcsszót beveted

On­line ran­di­zás­nál sok­szor az adat­la­pon múlik min­den. Elég egy rosszul si­ke­rült meg­fo­gal­ma­zás, és a nő to­vább is lapoz.

Brutális mellek, villantások és szex: Ezért dübörög a Trónok harca

Brutális mellek, villantások és szex: Ezért dübörög a Trónok harca

Az alábbi vá­lo­ga­tás­ban a leg­sze­xibb szí­nész­nők sze­re­pel­nek a so­ro­zat­ból!

A leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­ziós so­ro­zat sze­xu­á­lis je­le­ne­tek­ben és gyö­nyörű nők­ben sosem szen­ve­dett hi­ányt. A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ban a leg­sze­xibb szí­nész­nők sze­re­pel­nek a so­ro­zat­ból!