ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Sok­szor maguk a nők sem tud­ják, mi hozza lázba őket. Ha meg­is­me­red a mód­sze­re­ket, a végén te ta­ní­tod a csa­jod!

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

A höl­gye­ken nem könnyű ki­iga­zodni, de még ennél is bo­nyo­lul­tabb téma, hogy mi kell pon­to­san a férfi­ak­nak?

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a világ leg­na­gyobb por­nó­ol­dala, ettől le­esik az állad!

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

Annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

Biz­to­san tudni va­la­mit, amit eddig min­denki csak sej­tett, leg­alább annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

Ren­ge­teg or­szág­ból több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

Egy ro­man­ti­kus ét­termi va­cso­rá­val ha­tal­mas lö­kést ad­hatsz egy éppen csak kez­dődő kap­cso­lat­nak.

Egy ro­man­ti­kus ét­termi va­cso­rá­val ha­tal­mas lö­kést ad­hatsz egy éppen csak kez­dődő kap­cso­lat­nak.

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek. De biz­to­san így van ez?

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

Ne ess pá­nikba!

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a kö­vet­kező le­het­sé­ges oko­kat!

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Nem csak azt mondta meg, mivel okoz­hat­nak örö­met a lá­nyok­nak, de azt is, ho­gyan. Nem titok, miért tette!

Nem csak azt mondta meg nekik, mivel okoz­hat­nak örö­met a lá­nyok­nak, de az is, ho­gyan.

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

A leg­ér­zé­kibb fo­gá­sok új­ra­töltve! Esz­mé­let­len gyö­nyö­rök­ben ré­sze­sül, és a ki­rob­bantó kéjbe be­le­re­meg a férfi­as­ság!

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

A leg­újabb ku­ta­tá­sok fel­fed­ték, miért is haj­ta­nak a fi­a­ta­labb kor­osz­tályra a férfiak. Erre a okra va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­nál, íme az igaz­ság!

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

A két nem­nél tel­je­sen mások az in­dí­té­kok, és más­hogy is dol­goz­zák fel.

Aki­vel már meg­tör­tént, az oko­kat ke­resi: miért lé­pett félre a párom? Nos, a két nem­nél tel­je­sen mások le­het­nek az in­dí­té­kok, és más­hogy is dol­goz­zák fel a trau­mát. Egy ku­ta­tás fényt de­rí­tett min­den in­dokra és lelki hát­térre.

Pózok, hogy minden együttlét olyan eszelős legyen, mint az első!

Pózok, hogy minden együttlét olyan eszelős legyen, mint az első!

Idő­vel a leg­for­róbb szen­ve­dély is le­nyug­szik, ha nem vi­gyá­zunk rá.

Idő­vel a leg­for­róbb szen­ve­dély is le­nyug­szik, ha nem vi­gyá­zunk rá.

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban 18+

Zül­lött orgia he­lyett óri­ási él­ve­zet.

Egy fi­a­tal nő zül­lött orgia he­lyett olyan ta­pasz­ta­la­tot szer­zett, ami fel­sza­ba­dí­totta a gát­lá­sait és egy életre meg­vál­toz­tatta a sze­xu­a­li­tá­sát!

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt.

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Most vi­szont itt az al­ka­lom, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

Min­den férfi meg­ta­pasz­talja, mi­lyen is az, ami­kor egy oda­vá­gott mon­dat­tól meg lehet őrülni. Mu­tat­juk, miről van szó!

Szexmentes a házasságod? Van remény! Itt a megoldás

Szexmentes a házasságod? Van remény! Itt a megoldás

Hi­ány­zik a szex a há­zas­sá­god­ból? Ki­hűlt a hit­vesi ágy? Nyu­godj meg, semmi sincs veszve! Máris mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz?

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz? Most kiderül

Gon­dol­tad volna, hogy az in­ter­netre nem­rég be­rob­bant já­ték­szer akár ero­ti­kus is lehet?

Gon­dol­tad volna, hogy az in­ter­netre nem­rég be­rob­bant já­ték­szer akár ero­ti­kus is lehet?

Ilyen izgatóak a hatalmas mellek, amikor tombol a kánikula

Ilyen izgatóak a hatalmas mellek, amikor tombol a kánikula

Nem bírod a hő­sé­get? Akkor mit szól­ja­nak ezek a lá­nyok, aki­ket óri­ási keb­lek­kel ál­dott meg a ter­mé­szet?

A legvadabb dolgok, amiket kipróbálna partnered a szexben

A legvadabb dolgok, amiket kipróbálna partnered a szexben

Akár hi­szed, akár nem, csil­lag­je­gye alap­ján könnyen be lehet azo­no­sí­tani, mi is in­dítja be pá­ro­dat iga­zán az ágy­ban. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Eszméletlen szexi bugyikat tervez a hollywoodi botrányhős, ezt nézd

Eszméletlen szexi bugyikat tervez a hollywoodi botrányhős, ezt nézd

Tőle volt han­gos a sajtó, majd el­tűnt. Most szexi fe­hér­ne­mű­ket ter­vez.

Tőle volt han­gos a sajtó, majd el­tűnt. Most szexi fe­hér­ne­mű­ket ter­vez.

Bizarr összefüggést találtak a tudósok az orális szex és a megcsalás között

Bizarr összefüggést találtak a tudósok az orális szex és a megcsalás között

Vajon a csó­ko­ló­zás egy ide­gen­nel, vagy egy kis orá­lis szex már fél­re­lé­pés?

Vajon a csó­ko­ló­zás egy ide­gen­nel, egy kis flör­tö­lés, pett­ing vagy orá­lis szex fél­re­lé­pés­nek szá­mít?

Ilyen egy őrülten szexi vakáció: Forró képeket lőttek a sztárbarátnők

Ilyen egy őrülten szexi vakáció: Forró képeket lőttek a sztárbarátnők

Mi­lyen az, ha két ba­rátnő össze­szer­vez­ke­dik és el­men­nek nya­ralni a többi ba­rát­nő­vel? Mu­tat­juk!

Íme, a világ legformásabb popsija

Íme, a világ legformásabb popsija

Na­gyon forró fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Az ukrán szár­ma­zású szu­per­dö­gös fit­nesz­edző és für­dő­ru­ha­mo­dell bát­ran büsz­kél­ke­dik ke­rek­ded ido­ma­i­val a nagy­kö­zön­ség­nek. A fel­vé­te­le­ket el­nézve igen­csak sokan jár­hat­nak hozzá kü­lön­böző ta­ná­cso­kért...

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük.

Min­den­kit más­fajta szex hoz iz­ga­lomba, de az is elő­for­dul­hat, hogy csak spe­ci­a­li­tá­sokra jön meg a vágy. Most 7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük. Né­há­nyukra va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­tál!

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Döb­be­ne­tes ered­ményre ju­tott egy friss ku­ta­tás: va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szex a szer­ve­zet­tel!

Döb­be­ne­tes ered­ményre ju­tott egy friss ku­ta­tás: va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szex a szer­ve­zet­tel! Nem csak az élet­mi­nő­sé­get ja­vítja!

Csábít a félrelépés? Mielőtt megtennéd, ezt kérdezd meg magadtól!

Csábít a félrelépés? Mielőtt megtennéd, ezt kérdezd meg magadtól!

Min­den új, és iz­gal­mas, csá­bít a ka­land. De vi­gyázz, mert egyet­len affér könnyen ka­taszt­ró­fát okoz­hat!

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Sokan még min­dig ta­bu­nak tart­ják a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört.

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül...

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül, annyi min­denre gon­dol ilyen­kor az ember... Lehet, hogy neked is be­in­dul a fan­tá­ziád? A férfiak leg­több­jé­nek igen. Egy új ku­ta­tás arra is rá­vi­lá­gí­tott, hogy miért.

A legszenvedélyesebb pózok, amiket ki kell próbálnod még ma este!

A legszenvedélyesebb pózok, amiket ki kell próbálnod még ma este!

A szex­nek nem kell bo­nyo­lult­nak len­nie ahhoz, hogy is­teni le­gyen.

A szex­nek nem kell bo­nyo­lult­nak len­nie ahhoz, hogy is­teni le­gyen. Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a mennyei or­gaz­mus titka a Káma Szútra egyik ki­vi­te­lez­he­tet­len pó­zá­ban rej­lik. De ez egy­ál­ta­lán nem igaz!

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Idő­vel a leg­szen­ve­dé­lye­sebb kap­cso­lat tüze is csen­des pa­ráz­zsá vál­toz­hat, pláne, ha nem fi­gyelsz.

Idő­vel a leg­szen­ve­dé­lye­sebb kap­cso­lat tüze is csen­des pa­ráz­zsá vál­toz­hat, pláne, ha nem fi­gyelsz.

Natasa már nem szemérmes: Nézd meg a mai orosz lányokat

Natasa már nem szemérmes: Nézd meg a mai orosz lányokat

Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Forró vá­lo­ga­tá­sunk­ban le­hull a lepel a bom­bázó orosz mo­del­lek­ről! Esz­mé­let­len sze­xik! Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Rosszul sült el az orális szex

Rosszul sült el az orális szex

A szex­bal­ese­tek akár ha­lá­lo­sak is le­het­nek.

A szex­bal­ese­tek akár ha­lá­lo­sak is le­het­nek, né­me­lyik ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal jár, míg egy ré­szük szimp­lán csak rö­he­jes. Kár­val­lot­tak be­szá­mo­lói kö­vet­kez­nek.

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Ilyen könnyen ki­de­rül­het az igaz­ság.

Soha nem gon­dol­tad volna, hogy ilyen könnyen ki­de­rül­het a tel­jes igaz­ság. Egy új ku­ta­tás egyedi módon vizs­gálta meg a pár­kap­cso­la­tok mi­nő­sé­gét.

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

Scarlett Jo­hans­son, mint ta­pasz­talt és dögös szí­nésznő, szám­ta­lan­szor fel­for­ró­sí­totta már a ka­me­rá­kat. A kö­vet­kező fo­tó­vá­lo­ga­tás­tól te is biz­to­san be­in­dulsz!

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

Könnyű sze­met hunyni part­ne­red hibái fe­lett, ami­kor még min­den tö­ké­le­tes­nek tűnik.

Könnyű sze­met hunyni part­ne­red hibái fe­lett, ami­kor még min­den tö­ké­le­tes­nek tűnik.

Itt a nyár legnagyobb divatbakija, amitől egyenesen a falnak mennek a férfiak

Itt a nyár legnagyobb divatbakija, amitől egyenesen a falnak mennek a férfiak

Elég egy rosszul meg­vá­lasz­tott ru­ha­da­rab, és kész a kínos hely­zet. Ha egy sztár­ral esik meg, az in­ter­ne­tet is be­járja a fotó.

7 jel, hogy csak szexre kellesz a pasinak

7 jel, hogy csak szexre kellesz a pasinak

Vagy­tok is, meg nem is, ez a nagy hely­zet. De vajon mi van va­ló­já­ban?

Vagy­tok is, meg nem is, ez a nagy hely­zet. Va­lami azt súgja, hogy hiába ta­lál­koz­gat­tok, a pasi nem vá­gyik tar­tós kap­cso­latra. Sőt, mintha már benne is lenne a le­ve­gő­ben, hogy ha­ma­ro­san lelép.

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ha eze­ket ta­pasz­ta­lod egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!

Ha eze­ket ta­pasz­tal­nád egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!

Ősi módszer okoz csúcsorgazmust a szexben

Ősi módszer okoz csúcsorgazmust a szexben

Éld át a nem min­den­napi örö­möt, és él­vezd az együtt­lé­tek tel­jes bu­ja­sá­gát!

Éld át a nem min­den­napi örö­möt, és él­vezd az együtt­lé­tek tel­jes bu­ja­sá­gát!

Így találnak szexpartnerre a hűtlenek

Nem árt résen lenni, így találnak szexpartnerre a hűtlenek

Erre ál­mod­ban sem gon­dol­nál...

Hiába érzed magad biz­ton­ság­ban, bár­hol el­csá­bul­hat a csa­jod. Olyan hely­ze­tek­ben is, amikre sosem gon­dol­nál.

Elképesztő szexadat: Ez a típusú szex tarol nyáron

Elképesztő szexadat: Ez a típusú szex tarol nyáron

Nyári ka­lan­do­zá­sok, új is­me­ret­sé­gek, új hely­szí­nek... Mu­tat­juk a pi­káns rész­le­te­ket!

Elképesztő szexadat: Ennyiféleképpen imádjuk a pornót

Elképesztő szexadat: Ennyiféleképpen imádjuk a pornót

Ki­de­rült, mik a leg­nép­sze­rűbb por­nó­mű­fa­jok. Meg fogsz le­pődni! Az egyik leg­na­gyobb por­nó­meg­osztó oldal vé­gezte a fel­mé­rést, 10 év ada­ta­i­ból.

Ki­de­rült, mik a leg­nép­sze­rűbb por­nó­mű­fa­jok. Meg fogsz le­pődni! Az egyik leg­na­gyobb in­gye­nes por­nó­meg­osztó oldal a minap ün­ne­pelte tíz éves szü­le­tés­nap­ját. A site azzal ün­ne­pelte a jeles év­for­du­lót, hogy össze­szedte, me­lyik por­nó­ka­te­gó­riák vol­tak a leg­nép­sze­rűb­bek az in­du­lá­suk óta.

Kendőzetlen igazság! Ezt gondolják a férfiak, ha egy nő kezdeményez!

Kendőzetlen igazság! Ezt gondolják a férfiak, ha egy nő kezdeményez!

Mai fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban, már ter­mé­sze­tes, hogy egy nő kez­de­mé­nyez.

Mai fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban, már tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hogy egy nő a ke­zébe veszi az irá­nyí­tást és meg­te­szi az első lé­pést! De vajon a pasik mit gon­dol­nak erről?

Senki nem sétáltat olyan szexin kutyát, mint a csipkebugyis Emily

Senki nem sétáltat olyan szexin kutyát, mint a csipkebugyis Emily

Tö­ké­le­tes alak, for­más fenék, ész­bontó mel­lek, mind­össze fa­lat­nyi fe­hér­ne­mű­ben. Ettől a lát­vány­tól el­akad a sza­vad!

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

Ne csak a jól be­vált fran­cia­ágy­ban gon­dol­kozz, a nők sok­kal nyi­tot­tab­bak az extra hely­szí­nekre, mint hin­néd!

Forró erotika a szoknya alatt - titkos, őrjítő felvételek...

Forró erotika a szoknya alatt - titkos, őrjítő felvételek...

Va­dí­tóan fog hatni rád, ha eze­ket a fel­vé­te­le­ket meg­lá­tod. Olyan te­rü­letre les­hetsz be, ahová nem szo­kás.

Va­dí­tóan fog hatni rád, ha eze­ket a fel­vé­te­le­ket meg­lá­tod. Olyan te­rü­letre les­hetsz be, ahová nem szo­kás.

Férfiasság: Elkészült a világ legbizarrabb válogatása

Férfiasság: Elkészült a világ legbizarrabb válogatása

Ez a nő több mint 100 férfit fo­tó­zott le leg­in­ti­mebb tá­jé­kán, és sze­mé­lyes tör­té­ne­tük­kel együtt egy pi­káns al­bum­ban tette közzé az anya­got.

Ez a nő több mint 100 férfit fo­tó­zott le leg­in­ti­mebb tá­jé­kán, és sze­mé­lyes tör­té­ne­tük­kel együtt egy pi­káns al­bum­ban tette közzé az anya­got. El­ké­pesztő pé­nisz-szto­rik!

Őrjítő élvezetet ad ez a szokatlan szexpóz! Te kipróbálnád?

Őrjítő élvezetet ad ez a szokatlan szexpóz! Te kipróbálnád?

Kell hozzá némi ügyes­ség, de a ta­pasz­tal­tak sze­rint meg­éri a pró­bát, mert szé­dü­le­tes kéjt okoz.

Kell hozzá némi ügyes­ség, de a ta­pasz­tal­tak sze­rint meg­éri a pró­bát, mert szé­dü­le­tes kéjt okoz.

6 ok, amiért a nők megjátsszák az orgazmusukat

6 ok, amiért a nők megjátsszák az orgazmusukat

De miért is?

Nagy szí­né­szi te­het­ség­gel vagy meg­áldva? Miért éppen az ágy­ban mu­ta­tod be? Több oka is van, meg­mu­tat­juk, me­lyek a leg­gyak­rab­ban elő­for­du­lóak.

Sosem volt őrjítőbb az orál, mint ebben a pózban! Féktelen élvezet!

Sosem volt őrjítőbb az orál, mint ebben a pózban! Féktelen élvezet!

A meg­szo­kott orál most új póz­ban buk­kan fel. Ha iga­zán őrült gyö­nyörre vágysz, ki kell pró­bál­nod!

A női bugyik izgalmas titka: Valójában ötféle vagina létezik

A női bugyik izgalmas titka: Valójában ötféle vagina létezik

Úgy lát­tad, nincs két egy­forma?

Úgy lát­tad, a női com­bok által be­zárt csoda so­ha­sem egy­forma? Iga­zad is van, de fő jel­leg­ze­tes­sé­gek alap­ján min­den .unci 5 fő cso­portba so­rol­ható.

Az orgazmus ezer arca: Így élveznek a nők a gyönyör pillanataiban!

Az orgazmus ezer arca: Így élveznek a nők a gyönyör pillanataiban!

A nők gyö­nyöre örök misz­ti­kum: hol meg­le­pően in­ten­zív, hol pi­hegő lágy lük­te­tés. Öve­ket be­kap­csolni, mu­tat­juk a lé­nye­get!

Orgazmusban dús vakációra vágysz? Íme, a TOP 10 szexpozitív úti cél

Orgazmusban dús vakációra vágysz? Íme, a TOP 10 szexpozitív úti cél

Az iga­zán jó nya­ra­lás nem­csak az is­me­ret­len tájak fel­fe­de­zé­sé­ről szól.

Az iga­zán jó nya­ra­lás nem­csak az is­me­ret­len tájak fel­fe­de­zé­sé­ről szól.

Kitálaltak a magánnyomozók: Így buktathatod le a hűtlen pasit

Kitálaltak a magánnyomozók: Így buktathatod le a hűtlen pasit

Úgy érzed, meg­csal a pasid, de nem vagy benne biz­tos? Per­sze, rá is kér­dez­hetsz, de mi a biz­to­sí­ték, hogy iga­zat mond?

Fantáziadús ötletek, melyektől iszonyatosan izgató lesz a női mell

Fantáziadús ötletek, melyektől iszonyatosan izgató lesz a női mell

A szexi mell­bim­bóért egye­ne­sen meg­vesz­nek a férfiak. Nézd meg tipp­je­in­ket és lepd meg a pá­ro­dat egy kis iz­ga­lom­mal!

Eszelősen izgalmas az új álomnő: Ő most a legkeresettebb topmodell

Eszelősen izgalmas az új álomnő: Ő most a legkeresettebb topmodell

Mu­ta­tunk is egy na­gyon forró mi­ni­vi­deó-vá­lo­ga­tást a 20 éves bom­bá­zó­ról!

Mu­ta­tunk is egy na­gyon forró mi­ni­vi­deó-vá­lo­ga­tást a 20 éves szex­bom­bá­ról!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik leginkább orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a test, egy vál­to­zást le­szá­mítva!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a test, egy vál­to­zást le­szá­mítva!

Tarolnak a szexi nyugdíjas férfiak: Minden ujjukra 10 nő jut

Tarolnak a szexi nyugdíjas férfiak: Minden ujjukra 10 nő jut

Ki­spor­tolt test, va­gány sze­re­lés, ma­ga­biz­tos meg­je­le­nés. Él­je­nek az érett férfiak!

A nők 62 százalékát iszonyatosan izgatja ez a szexjáték

A nők 62 százalékát iszonyatosan izgatja ez a szexjáték

Szex egy kis ext­rá­val...

Szex egy kis ext­rá­val... Nem kell min­dig fi­nom­kodni, lehet do­mi­náns és erős a férfi! Mu­tat­juk, miért nem ér­de­mes tar­ta­nod tőle!

Elképesztő, mit művel vaginájával ez a szexi nő

Elképesztő, mit művel vaginájával ez a szexi nő

A dögös és szexi elő­adó­mű­vész, Milo Moiré úgy dön­tött, foly­tatja ex­hi­bi­ci­o­nista élet­vi­te­lét ami­vel új­fent si­ke­rült fel­rob­ban­ta­nia a vi­lág­há­lót. Íme!

A dögös és szexi elő­adó­mű­vész, Milo Moiré úgy dön­tött, foly­tatja ex­hi­bi­ci­o­nista élet­vi­te­lét ami­vel új­fent si­ke­rült fel­rob­ban­ta­nia a vi­lág­há­lót. Mu­tat­juk el­ké­pesztő fel­vé­te­leit!

Brutális melleket villantott a híres magyar ducimodell

Brutális melleket villantott a híres magyar ducimodell

Ibi­zán ké­szül exk­lu­zív fo­tó­so­ro­zat a húsos ido­ma­ira büszke Si­ro­kai Di­a­ná­ról.

Ibi­zán ké­szül exk­lu­zív fo­tó­so­ro­zat a húsos ido­ma­ira büszke ma­gyar mo­dell­ről. Si­ro­kai Diana el­káp­ráz­tatta a stá­bot!

Így legyél az előjáték mestere! A nő a fellegekbe repül...

Így legyél az előjáték mestere! A nő a fellegekbe repül...

Né­hány trükk csu­pán, és má­mo­rító él­mény­ben lesz része a part­ne­red­nek. Ezt ki kell pró­bál­nod!

Kiderült, miért jó mégis, ha zokniban szeretkezel

Kiderült, miért jó mégis, ha zokniban szeretkezel

Ér­de­mes ma­ga­don hagyni a zok­nit!

Fur­csá­nak, vagy egye­ne­sen ki­áb­rán­dí­tó­nak tar­tod? Meg­mu­tat­juk, miért ér­de­mes mégis ma­ga­don hagyni a zok­nit! Esz­mé­let­len jó ha­tása lehet az éj­sza­ká­tokra.

Megremegnek a falak a nő sóhajától, ha így juttatod őt a csúcsig

Megremegnek a falak a nő sóhajától, ha így juttatod őt a csúcsig

Ez a tech­nika fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyújt a nőnek. A mennyekbe re­píti az ágy­ból.

Ez a tech­nika fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyújt a nőnek. A mennyekbe re­píti az ágy­ból.

Legyél a lepedő királya: így csinálj istennőt a csajodból az ágyban...

Legyél a lepedő királya: így csinálj istennőt a csajodból az ágyban...

Él­je­tek át olyan or­gaz­must és olyan szen­ve­délyt, amely­ről ál­mod­ta­tok.

Él­je­tek át olyan or­gaz­must és olyan szen­ve­délyt, amely­ről min­dig is ál­mod­ta­tok. Tedd mes­terré a nőt!

Orális örömök: Amikor a nő lelkesen csókolja a gyönyört

Orális örömök: Amikor a nő lelkesen csókolja a gyönyört

Nem is hin­néd, mi­lyen gyö­nyört okoz­hat a csa­jod­nak, ha oda­lent ké­nyez­tet téged. Nők be­szél­tek az orá­lis szex­ről.

Nem is hin­néd, mi­lyen gyö­nyört okoz­hat a csa­jod­nak, ha oda­lent ké­nyez­tet téged. Nők be­szél­tek az orá­lis szex­ről.

Így őrjítik meg a legtapasztaltabb nők a férfiakat!

Így őrjítik meg a legtapasztaltabb nők a férfiakat!

Nem bíz­zák a vé­let­lenre a hét­köz­na­pok­ban sem az or­gaz­must. Nézd meg te is, ho­gyan ve­szik le a lá­buk­ról a férfi­a­kat az éhes ölű höl­gyek!

Íme, a magyar ducimodell, aki leigázza a világot

Íme, a magyar ducimodell, aki leigázza a világot

Si­ro­kai Diána jött, lá­tott és győzni fog! Si­kert si­kerre hal­moz a ma­gyar lány, göm­bö­lyű ido­ma­i­val el­káp­ráz­tatja a férfi­a­kat.

Ebből tudhatod biztosan, hogy imád téged a nő az ágyban

Ebből tudhatod biztosan, hogy imád téged a nő az ágyban

Két­sé­geid van­nak, hogy vajon elég jó sze­rető vagy-e? El­hes­se­get­jük az ag­gá­lyaid.

Kiderült, kik a világon a legszexibb nők

Kiderült, kik a világon a legszexibb nők

A ki­vé­te­les rang­lis­tán igen­csak elő­kelő he­lyen sze­re­pel Pal­vin Bar­bara!

A neves férfi­ma­ga­zin, a MAXIM ol­va­sói idén is sza­vaz­hat­tak arról, kik a világ leg­szebb, leg­sze­xi­sebb höl­gyei. A ki­vé­te­les rang­lis­tán igen­csak elő­kelő he­lyen sze­re­pel Pal­vin Bar­bara!

Az evolúció felülírhatatlan: Íme, a férfiak kedvenc szexpóza

Az evolúció felülírhatatlan: Íme, a férfiak kedvenc szexpóza

Szá­mos szex­el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat ku­tya­pózra al­kotta az ég.

Szá­mos tu­do­má­nyos szex­el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat ku­tya­pózra al­kotta az ég.

A vaginamasszőr legbujább titkai: a nők 73%-a happy endingért jár hozzá

A vaginamasszőr legbujább titkai: a nők 73%-a happy endingért jár hozzá

Ale­xis egy­szerű masszőr­ként kezdte pá­lya­fu­tá­sát, majd a pi­kán­sabb igé­nyekre való te­kin­tet­tel ki­ter­jesz­tette szol­gál­ta­tá­sait.

Ilyen a tökéletes orál: 17 profi örömlány árulja el a titkot

Ilyen a tökéletes orál: 17 profi örömlány árulja el a titkot

In­ter­jút adtak az öröm­lá­nyok!

In­ter­jút adtak az öröm­lá­nyok: meg­osz­tot­ták a vi­lág­gal a tö­ké­le­tes orál tit­kát. Ettől nem jutsz szó­hoz! Ettől el­akad a lé­leg­ze­ted!

Már nemcsak 3-féle szexuális orientáció létezik, tarol a milf

Már nemcsak 3-féle szexuális orientáció létezik, tarol a milf

Ko­ráb­ban csak há­rom­féle sze­xu­á­lis be­ál­lí­tott­ság lé­te­zett, mára ki­de­rült, ennél sok­kal szí­ne­sebb a pa­letta.

Ko­ráb­ban csak há­rom­féle sze­xu­á­lis be­ál­lí­tott­ság lé­te­zett, mára ki­de­rült, ennél sok­kal szí­ne­sebb a pa­letta. Mu­tat­juk az iz­gal­mas ered­mé­nye­ket!

Így pörgesd fel hátulról a szexet

Így pörgesd fel hátulról a szexet

Sze­re­ted a ku­tya­pózt. Ez nem kér­dés, ez tény: sok el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat evo­lú­ci­ó­san erre a po­zí­ci­óra al­kotta az ég - csak néz­zük meg az ál­la­tok kö­zö­sü­lé­sét.

Sze­re­ted a ku­tya­pózt. Ez nem kér­dés, ez tény: sok el­mé­let sze­rint a férfi­a­kat evo­lú­ci­ó­san erre a po­zí­ci­óra al­kotta az ég - csak néz­zük meg az ál­la­tok kö­zö­sü­lé­sét.

Itthon vetkőzött le a világhírű magyar ducimodell

Itthon vetkőzött le a világhírű magyar ducimodell

A gyö­nyörű for­mák: Si­ro­kai Diána!

A gyö­nyörű for­mák­kal meg­ál­dott Si­ro­kai Diána Lon­don­ban fu­tott be XXL-es mo­dell­ként. Kül­földi si­ke­rei után Ma­gyar­or­szá­gon is sze­met ve­tet­tek rá.

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

Mind­össze kéz kell hozzá!

Mu­tat­juk, hogy lehet egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­ter­nyi tex­til nél­kül me­sé­sen dögös a ci­cifix. Mind­össze kéz kell hozzá!

Meztelenül zuhanyozott kamerák előtt a bombasztikus bikinimodell

Meztelenül zuhanyozott kamerák előtt a bombasztikus bikinimodell

Esz­mé­let­le­nül ér­zéki vi­deót tett közzé Ins­tag­ram­ján a mo­dell.

Esz­mé­let­le­nül ér­zéki vi­deót tett közzé Ins­tag­ram­ján a mo­dell, min­dent meg­mu­tat a zu­hany alatt! A tö­ké­le­tes alak­kal, for­más ido­mok­kal meg­ál­dott Alyssa Arce las­sí­tott fel­vé­tele szem­káp­ráz­ta­tóan mu­tatja, ahogy a víz­csep­pek be­jár­ják mesés ido­mait.

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Az in­ter­ne­ten ba­ran­golva ren­ge­teg olyan ter­mékre buk­kan­hatsz, amely az ér­zé­ki­sé­get van hi­vatva elő­se­gí­teni. Ilyen a jóni olaj is.

Az in­ter­ne­ten ba­ran­golva ren­ge­teg olyan ter­mékre buk­kan­hatsz, amely az ér­zé­ki­sé­get van hi­vatva elő­se­gí­teni. Ilyen a jóni olaj is, amely az el­adók sze­rint fris­sen tartja az intim ré­sze­i­det, és se­gíti az él­ve­ze­tes sze­xet. Mi mégis in­kább azt ta­ná­csol­juk, vi­gyázz vele, és ne kí­sér­le­tezz há­zi­lag!!

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

A szu­per­szexi Ale­xis Ren fel­rob­ban­totta az Ins­tag­ra­mot! Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

A szu­per­szexi Ale­xis Ren fel­rob­ban­totta az Ins­tag­ra­mot! Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik!

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik, amiket átéltek forgatás közben

Kü­lö­nös in­terjú ke­ring a vi­lág­há­lón, mely­ben egyet­len kér­désre vá­la­szol­nak az öröm­lá­nyok. Ka­pasz­kodj meg!

Kü­lö­nös in­terjú ke­ring a vi­lág­há­lón, mely­ben ugyan­arra az egy kér­désre vá­la­szol­nak az öröm­lá­nyok. Ka­pasz­kodj meg!