ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A nők nem tud­ják el­rej­teni a je­le­ket.

Mu­tat­juk az ap­ró­sá­go­kat, amik azt jel­zik, hogy a csa­jod tüzes vad­macs­ka­ként vetné rád magát. Netán a kol­lé­ga­nőd üzen így, hogy végre el­menne veled...

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

Buja höl­gyek­kel teli hajó, melyre párok is je­lent­kez­het­nek. Eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Éb­resztő! A fel­mé­ré­sek és a test ugyan­azt bi­zo­nyít­ják.

Éb­resztő! A fel­mé­ré­sek és a test ugyan­azt bi­zo­nyít­ják, meg­mu­tat­juk, mikor a leg­jobb a szex.

Ez történik a testeddel, ha egy héten át használod a vaginatojást

Ez történik a testeddel, ha egy héten át mindennap használod a vaginatojást

Va­gi­na­fe­sze­sí­tés? Hal­lot­tál már róla? Egy nő saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be.

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

A szi­get­or­szág­ban élők sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája meg­le­he­tő­sen élénk, de ez az intim holmi min­den ko­rábbi bi­zarr öt­le­ten túl­tesz.

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

Nem kell fel­tét­le­nül érin­tés ahhoz, hogy a nők meg­él­jék a kéjt. A gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

Nem kell fel­tét­le­nül érin­tés ahhoz, hogy a nők meg­él­jék a kéjt. A gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Egy óv­szer­gyártó és for­gal­mazó cég olyan újí­tást ve­ze­tett be, ami nem­csak a fel­hasz­ná­lók kö­ré­ben verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy óv­szer­gyártó és for­gal­mazó cég olyan újí­tást ve­ze­tett be, ami nem­csak a fel­hasz­ná­lók kö­ré­ben verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be sem tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet az utazó tö­meg­ből.

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be sem tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet az utazó tö­meg­ből.

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma...

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak meg ez visz egy kis pi­káns ízt az együtt­létbe...

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Bár mind­ket­ten ré­bu­szok­ban be­szél­nek, és kevés tény hang­zik el, a sorok közül ren­ge­teg fáj­da­lom szű­rő­dik át.

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Tud­tad, hogy pon­to­san hol a csikló? Ciki-e pár­kap­cso­lat­ban masz­tur­bálni?

Tud­tad, hogy pon­to­san hol a csikló? Töb­bek közt erre a kér­désre adtak vá­laszt a szak­em­be­rek.

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

Mi lesz azok­kal a kér­dé­sek­kel, ami­ket senki nem mer fel­tenni? A sze­xo­ló­gus vá­la­szol!

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

A Jif­tip nevű esz­köz föl­he­lyezve csak a pé­nisz nyí­lá­sát ta­karja el. Így a va­gina és pé­nisz sok­kal na­gyobb fe­lü­le­ten tud érint­kezni.

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Egy ku­ta­tás fel­tárta, miért tart­ják sokan a kap­cso­la­tot volt pár­juk­kal.

Bár a leg­töb­ben min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­ta­nak volt pár­juk­kal, akad­nak, akik vissza-vissza­tér­nek. Egy ku­ta­tás össze­szedte a hát­tér­ben hú­zódó leg­gya­ko­ribb oko­kat. Ki­de­rült, hogy a sze­xen kívül még szám­ta­lan indok van, ami­ért ba­rá­tok ma­rad­nak.

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

A fo­gam­zás­gátló-ipar leg­újabb ter­méke egy ru­gal­mas mat­rica.

A fo­gam­zás­gátló-ipar leg­újabb ter­méke egy ru­gal­mas mat­rica. De vajon tény­leg ez a meg­ol­dás?

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Ho­gyan él­vez­het­nél va­la­mit, mi­köz­ben va­laki más­nak oko­zol gyö­nyört? El­árul­juk a tit­kot!

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

A lé­nyeg: ha­tal­ma­sat akar!

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy erre a célra szol­gáló utcai hir­de­tő­táb­lán. A lé­nyeg: ha­tal­ma­sat akar!

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Esz­mé­let­len sze­xik a tűz­ol­tók, akkor is, ami­kor meg­sza­ba­dul­nak a ru­há­ik­tól; rá­adá­sul a fo­tó­zá­son kis­ku­tyák­kal, ko­a­lák­kal pó­zol­tak.

Esz­mé­let­len sze­xik a tűz­ol­tók, akkor is, ami­kor meg­sza­ba­dul­nak a ru­há­ik­tól; rá­adá­sul nem csak férfias meg­je­le­né­sük­kel és tö­ké­le­tes tes­tük­kel hó­dí­ta­nak: ez­út­tal ugyanis egy fo­tó­zá­son kis­ku­tyák­kal, ko­a­lák­kal pó­zol­tak.

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi! Hidd el, van esé­lyed rá, hogy meg­ta­láld az új pá­ro­dat, és ez a kap­cso­la­tod jobb le­gyen, mint a régi.

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

Tar­tasz tőle, hogy me­re­ve­dési prob­lé­máid lesz­nek, vagy néha már elő is for­dult veled? Nincs veszve semmi!

Tar­tasz tőle, hogy me­re­ve­dési prob­lé­máid lesz­nek, vagy néha már elő is for­dult veled? Nincs veszve semmi, mu­ta­tunk né­hány trük­köt!

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

A szexi mű­sor­ve­zető lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től fal­nak men­nek a nők.

Dö­gö­sen pó­zolva mu­tatta meg a leg­ide­ge­sí­tőbb férfi­szo­ká­so­kat a szexi mű­sor­ve­zető. Nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től fal­nak men­nek a nők.

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer.

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Szinte min­denki meg­ját­szotta már az or­gaz­must leg­alább egy­szer az éle­té­ben.

Szinte min­denki meg­ját­szotta már az or­gaz­must leg­alább egy­szer az éle­té­ben. De sokan rend­sze­re­sen al­kal­maz­zák ezt...

Tarol a MILF: így élik meg a nők

Tarol a MILF: így élik meg a nők

A MILF-kul­tusz és ami mö­götte van: nők me­sé­lik el ta­pasz­ta­la­tu­kat és mind­azt, amit a szó szá­mukra je­lent. Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

A MILF-kul­tusz és ami mö­götte van: nők me­sé­lik el ta­pasz­ta­la­tu­kat és mind­azt, amit a szó szá­mukra je­lent. Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Rég hal­lot­tunk a gyö­nyörű XXL-mo­dell­ként be­fu­tott Si­ro­kai Di­a­ná­ról. Most min­den ko­ráb­bi­nál for­róbb kép ké­szült róla.

Ezek a legfőbb motivációk a nőknél, ha szexelni akarnak veled!

Ezek a legfőbb motivációk a nőknél, ha szexelni akarnak veled!

Egy új ku­ta­tás azt akarta ki­de­rí­teni, mi is hajtja a nőket arra, hogy be­vál­lal­ják az egy­éj­sza­kás ka­lan­dot.

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! Vi­szont a mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető! Csak tenni kell érte egy ki­csit!

Hátborzongató szexkellékkel terítik be a földet a kínaiak, ez eszelős!

Hátborzongató szexkellékkel terítik be a földet a kínaiak, ez eszelős!

Biz­tos fel­for­gatja a sze­xu­á­lis élet­ről való köz­gon­dol­ko­dást az új trend.

Az biz­tos, hogy ala­po­san fel­for­gatja a sze­xu­á­lis élet­ről való köz­gon­dol­ko­dást az új trend.

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

4 szuper szexpóz bevállalósoknak: Csúcsgyönyör hármasban

Van annál ero­ti­ku­sabb él­mény, mint ami­kor két nő ké­nyez­teti egy­mást? Igen; ha te is ott vagy mel­let­tük har­ma­dik­ként!

Eszelős gyönyör: különleges élvezetek haladóknak

Eszelős gyönyör: különleges élvezetek haladóknak

Akció indul!

Sze­ret­néd ki­csit fel­tur­bózni a han­gu­la­tot az ágy­ban? A kö­vet­kező szex­pó­zok ga­ran­tál­tan fel­pör­ge­tik a sze­xu­á­lis éle­te­det. Akció indul!

Minden, ami méret: Elképesztő tények a férfiasságról

Minden, ami méret: Elképesztő tények a férfiasságról

Min­denki kí­ván­csi, mek­kora lehet az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, de az ada­tok hi­te­les­sége ebben a té­má­ban min­dig kér­dé­ses.

Min­denki kí­ván­csi, mek­kora lehet az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, de az ada­tok hi­te­les­sége ebben a té­má­ban min­dig kér­dé­ses. Ugyanis sok­szor a fel­mé­ré­sek­ben részt vevők saját maguk vé­gez­ték a mé­rést. A leg­újabb ku­ta­tás most az ar­codba mondja az igaz­sá­got!

A szőr hatalma: Most kiderül, mitől indulnak be igazán a nők

A szőr hatalma: Most kiderül, mitől indulnak be igazán a nők

Miért is ta­lál­ják férfi­as­nak a nők szőr­rel dúsan meg­ál­dott part­ne­rüke

Csu­pasz vagy sző­rös a höl­gyek által von­zó­nak tar­tott pasi? A divat fo­lya­ma­to­san vál­to­zik, azon­ban most ki­de­rül, miért is ta­lál­ják el­len­áll­ha­tat­la­nul férfi­as­nak a nők szőr­rel dúsan meg­ál­dott part­ne­rü­ket!

Pózok, amikért megőrülnek a pasik az ágyban!

Pózok, amikért megőrülnek a pasik az ágyban!

A szex a sze­re­lem és az in­ti­mi­tás nyelve. Ezen jár min­den pasi esze, hát add meg neki, ami­ről ál­mo­dik!

A szex a sze­re­lem és az in­ti­mi­tás nyelve. Ezen jár min­den pasi esze, hát add meg neki, ami­ről ál­mo­dik!

Így leszünk újra boldogok válás után

Így leszünk újra boldogok egy válás után

Lás­suk, mi az az öt kér­dés, ame­lyikre ilyen­kor ér­de­mes vá­laszt adni.

A szak­ér­tők sze­rint öt kö­rül­mény ha­tá­rozza meg, mennyi ideig is tart mindez. Lás­suk, mi az az öt kér­dés, ame­lyikre ilyen­kor ér­de­mes vá­laszt adni.

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

A férfiak szá­mára na­gyon fon­tos, hogy jól tel­je­sít­se­nek az ágy­ban. De bár­mennyire is ru­ti­nos­nak gon­dol­ják ma­gu­kat, mégis kö­vet­nek el hi­bá­kat!

Férfiasság: Új megvilágításban a méret és a teljesítmény

Férfiasság: Új megvilágításban a méret és a teljesítmény összefüggése

A férfi­a­kat leg­job­ban az a kér­dés fog­lal­koz­tatja, hogy vajon meg­fe­lelő-e a mé­re­tük.

A szemedbe mondják a pornósztárok a legnagyobb igazságokat

Egyenesen a szemedbe mondják a pornósztárok a legnagyobb igazságokat

Nem­csak mell, va­gina és be­ha­to­lás a téma a por­nó­szí­nész­nők­kel ké­szült in­ter­júk­ban.

Itt a nyár legőrültebb kihívása felnőtt turistáknak

Itt a nyár legőrültebb kihívása felnőtt turistáknak

A világ min­den tá­já­ról fed­ték fel bá­ja­i­kat a leg­szebb höl­gyek a leg­újabb ki­hí­vás­ban!

A világ min­den tá­já­ról fed­ték fel bá­ja­i­kat a leg­szebb höl­gyek a leg­újabb ki­hí­vás­ban! Bi­ka­va­dító fotók kö­vet­kez­nek!

Eszelősen szexivé teszi a női testet ez az izgalmas kiegészítő

Eszelősen szexivé teszi a női testet ez az izgalmas kiegészítő

Íme, a csá­bí­tás mű­vé­szete!

Nincs az a férfi, aki ellen tudna állni ezek­nek a szexi cse­cse­be­csék­nek! Íme, a csá­bí­tás mű­vé­szete mes­ter­fo­kon!

Brutál szexi bőrszerkójában rá sem ismersz az egykori gyereksztárra

Brutál szexi bőrszerkójában rá sem ismersz az egykori gyereksztárra

Most olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től min­den pasi egy­től-egyig be­gő­zöl!

Most olyan fel­vé­telt ké­szí­tett, ami­től min­den pasi egy­től-egyig be­gő­zöl!

Teljes döbbenet: Ezeket a pornófilmeket nézik titokban a nők

Teljes döbbenet: Ezeket a pornófilmeket nézik titokban a nők

Úgy gon­dol­tad, hogy a csa­jok egy­ál­ta­lán nem néz­nek por­nófil­met?

Úgy gon­dol­tad, hogy a csa­jok nem néz­nek por­nót? Pedig lehet, hogy még töb­bet is, mint a pasik.

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Sok­szor maguk a nők sem tud­ják, mi hozza lázba őket. Ha meg­is­me­red a mód­sze­re­ket, a végén te ta­ní­tod a csa­jod!

A legjobb randitippek alacsony férfiaknak

A legjobb randitippek alacsony férfiaknak

Úgy érzed, hát­ránnyal in­dulsz a társ­ke­re­sés­ben a ma­gas­sá­god miatt?

Úgy érzed, hát­ránnyal in­dulsz a társ­ke­re­sés­ben, mert nem vagy elég magas? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt! A csa­jo­kat a ki­su­gár­zás, ma­ga­biz­tos­ság és a férfi­as­ság veszi le a lá­buk­ról, nem a ma­gas­ság.

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

Bizarr japán férfiasság robbantotta fel a netet

A bár­so­nyo­san pihés, ágas­kodó hím­ta­got egy ki­te­re­ge­tett na­pi­la­pon örö­kí­tet­ték meg. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed a neten a kü­lö­nös fel­vé­tel.

A bár­so­nyo­san pihés, ágas­kodó hím­ta­got egy ki­te­re­ge­tett na­pi­la­pon örö­kí­tet­ték meg. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed a neten a kü­lö­nös fel­vé­tel.

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a leg­na­gyobb por­nó­ol­dal, le­esik az állad!

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a világ leg­na­gyobb por­nó­ol­dala, ettől le­esik az állad!

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

A höl­gye­ken nem könnyű ki­iga­zodni, de még ennél is bo­nyo­lul­tabb téma, hogy mi kell pon­to­san a férfi­ak­nak?

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Ren­ge­teg or­szág­ból több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

Biz­to­san tudni va­la­mit, amit eddig min­denki csak sej­tett, leg­alább annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

Egy új ku­ta­tás olyas­mit fe­de­zett fel, ami va­ló­szí­nű­leg sen­kit nem lep meg. Mind­ezek el­le­nére biz­to­san tudni va­la­mit, amit eddig min­denki csak sej­tett, leg­alább annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

Egy ro­man­ti­kus ét­termi va­cso­rá­val ha­tal­mas lö­kést ad­hatsz egy éppen csak kez­dődő kap­cso­lat­nak. De el is ront­hatsz min­dent.

Egy ro­man­ti­kus ét­termi va­cso­rá­val ha­tal­mas lö­kést ad­hatsz egy éppen csak kez­dődő kap­cso­lat­nak. Sőt, meg­ala­poz­ha­tod vele az éj­szaka leg­iz­gal­ma­sabb tör­té­né­seit. De el is ront­hatsz min­dent. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha nem aka­rod, hogy a nő randi ele­jén sar­kon for­dul­jon, és soha töb­bet ne vegye fel a te­le­font!

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek. De biz­to­san így van ez?

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

Ne ess pá­nikba!

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a kö­vet­kező le­het­sé­ges oko­kat!

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Nem csak azt mondta meg nekik, mivel okoz­hat­nak örö­met a lá­nyok­nak, de az is, ho­gyan. Nem titok, hogy miért tette!

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Most vi­szont itt az al­ka­lom, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

A két nem­nél tel­je­sen mások az in­dí­té­kok, és más­hogy is dol­goz­zák fel.

A két nem­nél tel­je­sen mások le­het­nek az in­dí­té­kok, és más­hogy is dol­goz­zák fel a trau­mát.

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

A leg­ér­zé­kibb fo­gá­sok új­ra­töltve! Esz­mé­let­len gyö­nyö­rök­ben ré­sze­sül, és a ki­rob­bantó kéjbe be­le­re­meg a férfi­as­ság!

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

A leg­újabb ku­ta­tá­sok fel­fed­ték, miért is haj­ta­nak a fi­a­ta­labb kor­osz­tályra a férfiak. Erre a okra va­ló­szí­nű­leg te sem gon­dol­nál, íme az igaz­ság!

Pózok, hogy minden együttlét olyan eszelős legyen, mint az első!

Pózok, hogy minden együttlét olyan eszelős legyen, mint az első!

Idő­vel a leg­for­róbb szen­ve­dély is le­nyug­szik, ha nem vi­gyá­zunk rá.

Idő­vel a leg­for­róbb szen­ve­dély is le­nyug­szik, ha nem vi­gyá­zunk rá.

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban

Egy fi­a­tal nő zül­lött orgia he­lyett olyan ta­pasz­ta­la­tot szer­zett, ami egy életre meg­vál­toz­tatta a sze­xu­a­li­tá­sát!

Egy fi­a­tal nő zül­lött orgia he­lyett olyan ta­pasz­ta­la­tot szer­zett, ami fel­sza­ba­dí­totta a gát­lá­sait és egy életre meg­vál­toz­tatta a sze­xu­a­li­tá­sát!

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

Min­den férfi meg­ta­pasz­talja, mi­lyen is az, ami­kor egy oda­vá­gott mon­dat­tól meg lehet őrülni. Mu­tat­juk, miről van szó!

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz? Most kiderül

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz? Most kiderül

Gon­dol­tad volna, hogy az in­ter­netre nem­rég be­rob­bant já­ték­szer akár ero­ti­kus is lehet?

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt.

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt, hogy el­ke­rül­jük a kel­le­met­len­sé­ge­ket!

Ilyen izgatóak a hatalmas mellek, amikor tombol a kánikula

Ilyen izgatóak a hatalmas mellek, amikor tombol a kánikula

Nem bírod a hő­sé­get? Akkor mit szól­ja­nak ezek az óriás keblű lá­nyok?

Nem bírod a hő­sé­get? Akkor mit szól­ja­nak ezek a lá­nyok, aki­ket óri­ási keb­le­ket kap­tak a ter­mé­szet­től?

Szexmentes a házasságod? Van remény! Itt a megoldás

Szexmentes a házasságod? Van remény! Itt a megoldás

Hi­ány­zik a szex a há­zas­sá­god­ból? Ki­hűlt a hit­vesi ágy? Nyu­godj meg, semmi sincs veszve! Máris mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Eszméletlen szexi bugyikat tervez a hollywoodi botrányhős, ezt nézd

Eszméletlen szexi bugyikat tervez a hollywoodi botrányhős, ezt nézd

Tőle volt han­gos a sajtó, majd el­tűnt. Úgy lát­szik, meg­ko­mo­lyo­dott, most olyan fe­hér­ne­mű­ket ter­vez, hogy le­esik az állad!

A legvadabb dolgok, amiket kipróbálna partnered a szexben

A legvadabb dolgok, amiket kipróbálna partnered a szexben

Akár hi­szed, akár nem, csil­lag­je­gye alap­ján könnyen be lehet azo­no­sí­tani, mi is in­dítja be pá­ro­dat iga­zán az ágy­ban. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Akár hi­szed, akár nem, csil­lag­je­gye alap­ján könnyen be lehet azo­no­sí­tani, mi is in­dítja be pá­ro­dat iga­zán az ágy­ban. Sőt, meg­le­het, hogy erre még ő sem szá­mí­tott! Mu­tat­juk, kit ho­gyan tudsz tűzbe hozni!

Bizarr összefüggést találtak a tudósok az orális szex és a megcsalás között

Bizarr összefüggést találtak a tudósok az orális szex és a megcsalás között

Vajon a csó­ko­ló­zás egy ide­gen­nel, egy kis flör­tö­lés fél­re­lé­pés­nek szá­mít?

Vajon a csó­ko­ló­zás egy ide­gen­nel, egy kis flör­tö­lés, pett­ing vagy orá­lis szex fél­re­lé­pés­nek szá­mít? Hidd el: van, aki­nek tény­leg be­le­fér! A ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy na­gyon sok nő nem úgy gon­dol­ko­dik róla, ahogy hin­nénk!

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő feltárja a titkot: Ilyen perverz kérésekkel állnak elő a férfiak

7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük.

Most 7 nő vall arról, mik vol­tak a leg­va­dabb dol­gok, ami­ket a férfiak kér­tek tőlük...

Ilyen egy őrülten szexi vakáció: Forró képeket lőttek a sztárbarátnők

Ilyen egy őrülten szexi vakáció: Forró képeket lőttek a sztárbarátnők

Mi­lyen az, ha két ba­rátnő össze­szer­vez­ke­dik és el­men­nek nya­ralni a többi ba­rát­nő­vel? Mu­tat­juk!

Íme, a világ legformásabb popsija

Íme, a világ legformásabb popsija

Na­gyon forró fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Az ukrán szár­ma­zású szu­per­dö­gös fit­nesz­edző és für­dő­ru­ha­mo­dell bát­ran büsz­kél­ke­dik ke­rek­ded ido­ma­i­val a nagy­kö­zön­ség­nek. A fel­vé­te­le­ket el­nézve igen­csak sokan jár­hat­nak hozzá kü­lön­böző ta­ná­cso­kért...

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Ezt műveli az 50 év fölötti férfiakkal heti 2 orgazmus

Va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szer­ve­zet­tel!

Döb­be­ne­tes ered­ményre ju­tott egy friss ku­ta­tás: va­ló­ság­gal cso­dát tesz a szex a szer­ve­zet­tel! És nem­csak a lelki egész­ségre van jó ha­tás­sal, de min­den másra is.

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Ezen a fülledt helyen kényeztetik legszívesebben magukat a férfiak

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül...

Kel­le­mes víz­per­met a zu­hany alatt, buja pára vesz körül, annyi min­denre gon­dol ilyen­kor az ember...

Csábít a félrelépés? Mielőtt megtennéd, ezt kérdezd meg magadtól!

Csábít a félrelépés? Mielőtt megtennéd, ezt kérdezd meg magadtól!

Min­den új, és iz­gal­mas, csá­bít a ka­land. De vi­gyázz, mert egyet­len affér könnyen ka­taszt­ró­fát okoz­hat!

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Eszméletlen orgazmus: 11 bombabiztos ötlet a rásegítéshez

Sokan még min­dig ta­bu­nak tart­ják a szex­já­té­ko­kat, pedig sok­szo­ro­sára nö­ve­lik a sze­xu­á­lis gyö­nyört.

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Idő­vel a leg­szen­ve­dé­lye­sebb kap­cso­lat tüze is csen­des pa­ráz­zsá vál­toz­hat, pláne, ha nem fi­gyelsz.

Idő­vel a leg­szen­ve­dé­lye­sebb kap­cso­lat tüze is csen­des pa­ráz­zsá vál­toz­hat, pláne, ha nem fi­gyelsz.

Natasa már nem szemérmes: Nézd meg a mai orosz lányokat

Natasa már nem szemérmes: Nézd meg a mai orosz lányokat

Forró vá­lo­ga­tá­sunk­ban le­hull a lepel a bom­bázó orosz mo­del­lek­ről! Esz­mé­let­len szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Forró vá­lo­ga­tá­sunk­ban le­hull a lepel a bom­bázó orosz mo­del­lek­ről! Esz­mé­let­len sze­xik!

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Ilyen könnyen ki­de­rül­het az igaz­ság.

Soha nem gon­dol­tad volna, hogy ilyen könnyen ki­de­rül­het a tel­jes igaz­ság. Egy új ku­ta­tás egyedi módon vizs­gálta meg a pár­kap­cso­la­tok mi­nő­sé­gét.

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

Idő­vel a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

Könnyű sze­met hunyni part­ne­red hibái fe­lett, ami­kor még min­den tö­ké­le­tes­nek tűnik. Idő­vel azon­ban a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

Rosszul sült el az orális szex

Rosszul sült el az orális szex

A szex­bal­ese­tek akár ha­lá­lo­sak is le­het­nek, né­me­lyik ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal jár, míg egy ré­szük szimp­lán csak rö­he­jes. Kár­val­lot­tak be­szá­mo­lói kö­vet­kez­nek.

A szex­bal­ese­tek akár ha­lá­lo­sak is le­het­nek, né­me­lyik ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal jár, míg egy ré­szük szimp­lán csak rö­he­jes. Ami­kor a párt el­ra­gadja a hév, nem fi­gyel­nek az apró rész­le­tekre. Az biz­tos, hogy a ro­man­ti­kus estét senki nem így akarja em­lé­ke­ze­tessé tenni. Kár­val­lot­tak be­szá­mo­lói kö­vet­kez­nek.

Itt a nyár legnagyobb divatbakija, amitől egyenesen a falnak mennek a férfiak

Itt a nyár legnagyobb divatbakija, amitől egyenesen a falnak mennek a férfiak

Elég egy rosszul meg­vá­lasz­tott ru­ha­da­rab, és máris kész a kínos hely­zet.

Elég egy rosszul meg­vá­lasz­tott ru­ha­da­rab, és máris kész a kínos hely­zet.

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

Scarlett Jo­hans­son, mint ta­pasz­talt és dögös szí­nésznő, szám­ta­lan­szor fel­for­ró­sí­totta már a ka­me­rá­kat. A kö­vet­kező fo­tó­vá­lo­ga­tás­tól te is biz­to­san be­in­dulsz!

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ez a hat leggyakoribb jel, ha tetszel egy nőnek!

Ha eze­ket ta­pasz­ta­lod, szó­lítsd meg!

Ha eze­ket ta­pasz­ta­lod egy lány­nál a szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!

7 jel, hogy csak szexre kellesz a pasinak

7 jel, hogy csak szexre kellesz a pasinak

Vagy­tok is, meg nem is, ez a nagy hely­zet. Va­lami azt súgja, hogy hiába ta­lál­koz­gat­tok, a pasi nem vá­gyik tar­tós kap­cso­latra. Sőt, ha­ma­ro­san lelép.

Vagy­tok is, meg nem is, ez a nagy hely­zet. Va­lami azt súgja, hogy hiába ta­lál­koz­gat­tok, a pasi nem vá­gyik tar­tós kap­cso­latra. Sőt, mintha már benne is lenne a le­ve­gő­ben, hogy ha­ma­ro­san lelép. De vajon hon­nan tud­ha­tod, hogy jó a meg­ér­zé­sed? Mi­lyen jelek utal­nak rá, hogy az ér­dek­lő­dése csak a há­ló­szo­báig tart?