ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít...

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít a kegyes hazugság

Bár­csak ne lenne ez a bi­zo­nyos dolog a hát­tér­ben. Hi­szen ezt szinte le­he­tet­len kö­zölni a má­sik­kal. Vagy még­sem?

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Az érzés föl­­dön túli a nőnek, a férfi­­nak pedig igazi erő­p­róba. Ugyanis nem olyan egy­­szerű, mint ami­­lyen­­nek tűnik...

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Azt hit­tük, ilyen bot­rány csak a for­ga­tó­könyv­írók fan­tá­zi­á­já­ban lé­te­zik.

Az ex­ba­rátnő dú­vad­ként be­ron­tott a me­nyeg­zőre - és sze­ren­csére kéz­nél volt egy ka­mera is.

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Annak el­le­nére, hogy sokan sze­re­tik, s nem elő­ször mu­tatta meg a tes­tét bi­ki­ni­ben, most mégis ren­ge­te­gen tá­mad­ják.

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel - aki­vel év­ti­ze­dek óta há­za­sok...

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Hi­he­tet­len, mi­lyen sokat szá­mít, mit eszik a férfi­em­ber...

Hi­he­tet­len, mi­lyen sokat szá­mít, mit eszik a férfi­em­ber: elég egy-két tel­je­sen hét­köz­napi hoz­zá­való, hogy vissza­kapja ős­ere­jét. Ez­út­tal a téma igazi szak­ér­tője avat be a tit­kokba; és ha va­la­ki­nek, hát neki biz­to­san hisz­nek a férfiak!

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Nem csoda, hogy férfiak tíz­ez­rei bál­vá­nyoz­zák a for­más pop­sijú Je­ka­tye­ri­nát: dögös is, buja is, és imádja a focit...

A for­más pop­sijú Je­ka­tye­rina dögös is, buja is, és imádja a focit - hi­szen fut­ball­bí­ró­ként dol­go­zik.

Döbbenetes, hova csurgatta a testén a szexi modell a sört

Döbbenetes, hova csurgatta a testén a szexi modell a sört

Férfi­em­ber így még sört nem lá­tott!

Esz­mé­let­len buja videó ke­ring az in­ter­ne­ten a szu­per­szexi és be­vál­la­lós mo­dell­ről, nem vé­let­len, hogy mind­össze 2 nap alatt máris több mil­li­óan meg­néz­ték.

Itt a randizás új módszere, így csapnak le a nőkre a férfiak

Itt a randizás új módszere, így csapnak le a nőkre a férfiak

Egy me­rő­ben új mód­szer­rel pró­bálja össze­hozni az em­be­re­ket a világ egyik leg­na­gyobb óri­ás­vál­la­lata.

Egy me­rő­ben új mód­szer­rel pró­bálja össze­hozni az em­be­re­ket a világ egyik leg­na­gyobb óri­ás­vál­la­lata.

Íme a női orgazmus nagy titka: így teljesedik ki a gyönyör?

Íme a női orgazmus nagy titka: így teljesedik ki a gyönyör?

Gon­dol­tad volna? Ki­de­rült, hogy a nők mitől élik meg in­ten­zí­veb­ben a sze­xu­a­li­tá­su­kat.

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt, az on­line társ­ke­re­sők óta pedig vég­képp nem tud­hatja az ember, mire szá­mít­hat.

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt, az on­line társ­ke­re­sők óta pedig vég­képp nem tud­hatja az ember, mire szá­mít­hat. Már az első ran­din észre lehet azon­ban venni bi­zo­nyos je­le­ket, amik arra utal­nak, hogy a vá­lasz­tott férfi­val nem ér­de­mes több ran­dit meg­be­szélni...

Nehogy már ruhák alá rejtsük: Tarolnak a pasivadító melltartók

Nehogy már ruhák alá rejtsük: Tarolnak a pasivadító melltartók

Hi­he­tet­len szexi divat ter­jed, és főleg a férfi­ak­nak ked­vez. A rafi­nált ci­cifi­xek ke­ve­set bíz­nak a fan­tá­zi­ára...

Hi­he­tet­len szexi divat ter­jed, és főleg a férfi­ak­nak ked­vez. A rafi­nált ci­cifi­xe­ket mu­ta­tunk...

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat, veszélyes ez a játék

Tel­je­sen rend­ben van, ha időn­ként vi­táz­tok. De vajon mi tör­té­nik köz­vet­le­nül a vita után? Sokan ilyen­kor ront­ják el.

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Kifakadtak a férfiak: ezért utálják feleségük körül a barátnőket

Nem szo­kás be­szélni róla, pedig elég gya­kori prob­léma, hogy a férfi ki nem áll­hatja a párja lány­ba­rá­tait.

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Mocskos pénzügyekről vallottak a párok: Döbbenetes sztorik

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a párok leg­több­ször a pénz­ügye­ken ve­sze­ked­nek.

Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a párok leg­több­ször a pénz­ügye­ken ve­sze­ked­nek. Azon­ban sok­szor nem is egy­szerű szi­tuk­ról van szó; hi­he­tet­len me­re­dek be­szá­mo­lók ke­rin­ge­nek az in­ter­ne­ten...

Így befolyásolja a férfiak erekcióját a reggeli forró kávé

Így befolyásolja a férfiak erekcióját a reggeli forró kávé

A férfiak ese­té­ben olyan elő­nye van a rend­sze­res ká­vé­zás­nak, ami­től ga­ran­tál­tan te is le­gu­rí­tasz majd pár fe­ke­tét.

Huncut módon kacsintgat a cici: megvadítja a férfiakat a legújabb trükk

Huncut módon kacsintgat a cici: megvadítja a férfiakat a legújabb trükk

Hi­he­tet­le­nül forró divat ütötte fel a fejét, nem győ­zik me­reszt­getni sze­mü­ket a férfiak.

Sosem okozott még ekkora gyönyört a kutyapóz: íme az új trükk!

Sosem okozott még ekkora gyönyört a kutyapóz: íme az új trükk!

Ezzel a póz­zal a fel­le­gekbe re­pí­ted part­ne­red, és te is ex­tá­zist élsz át!

Ezzel a póz­zal a fel­le­gekbe re­pí­ted part­ne­red, és te is ex­tá­zist élsz át!

Szuperkemény lesz a férfi ettől a 4 naturális trükktől

Szuperkemény lesz a férfi ettől a 4 naturális trükktől

Nö­vel­hető a sze­xu­á­lis tel­je­sít­mény!

Sok férfi ta­pasz­talta már meg a saját bőrén, hogy nem sza­bad ter­mé­sze­tes­nek venni a min­dig ke­mény erek­ciót...

Ilyen vadító még sosem volt a női popsi: Eszelős idomokkal támadnak

Ilyen vadító még sosem volt a női popsi: Eszelős idomokkal támadnak

Meg­kez­dő­dött a világ leg­sze­xibb fesz­ti­válja, szí­nesbe öl­tö­zött dögös tán­co­sok árasz­tot­ták el a bra­zil vi­lág­vá­ros ut­cáit.

Döbbenet, de ezért nagyon hasznos esténként kétszer szeretkezni

Döbbenet, de ezért nagyon hasznos esténként kétszer szeretkezni

Cso­dá­kat tesz a férfi­test­tel, rá­adá­sul ko­moly be­teg­sé­ge­ket is meg­előz­het...

Egy új ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy egész­sé­ges má­sod­szor is ne­ki­esni a szex­nek ugyan­azon az estén...

Ezt rontják el a férfiak, amikor a női mellhez érnek

Ezt rontják el a férfiak, amikor a női mellhez érnek

Sokan nem is gon­dol­nák, de a nők na­gyobb része igenis odáig van azért, ha a mel­le­i­ket ké­nyez­te­tik.

Saj­nos a leg­több pasi rit­kán szán rá elég időt a szex­ben, sőt, az ese­tek több­sé­gé­ben rosszul ta­po­gatja, si­mo­gatja a cicit...

Azonnal letépni: Megőrül a férfi, ha meglátja ezt a brutálisan szexi bugyit

Azonnal letépni: Megőrül a férfi, ha meglátja ezt a brutálisan szexi bugyit

Az idei fe­hér­ne­mű­di­vat ke­mé­nyen oda­te­szi magát, ilyen me­rész fa­zo­no­kat rég lát­tunk...

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Be­le­re­meg­nek még a falak is...

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan or­gaz­mus lesz a hatás...

Csak a mellbimbót takarja a világ legvadítóbb fehérneműcsodája

Csak a mellbimbót takarja a világ legvadítóbb fehérneműcsodája

Hi­he­tet­le­nül dögös intim szet­tek­kel lepte meg a nőket egy di­vat­cég.

Hi­he­tet­le­nül dögös intim szet­tek­kel lepte meg a nőket egy di­vat­cég. Nőnap ide vagy oda, va­ló­színű, hogy a férfiak sok­kal job­ban fog­ják ér­té­kelni eze­ket a ci­cifi­xe­ket, mint a szeb­bik nem kép­vi­se­lői. Lé­leg­zet­el­ál­lító lát­ványt nyúj­ta­nak, az biz­tos!

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexálom: Neked melyik volt meg legutóbb

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexálom: Neked melyik volt meg legutóbb

Most le­hull a lepel.

Gyak­ran ál­mo­dunk sze­xu­á­lis szi­tu­á­ci­ók­ról, de vajon mi lehet a je­len­té­sük?

Popsivarázslat: ebbe beleőrülnek a férfiak

Popsivarázslat: ebbe a trükkbe beleőrülnek a férfiak

Esz­mé­let­len buján tes­te­síti meg a bra­zil szép­ség­ide­ált ez a mo­dell.

Esz­mé­let­len buján tes­te­síti meg a bra­zil szép­ség­ide­ált ez a mo­dell, nem csoda, hogy for­más pop­sija első he­lye­zett lett a vi­lág­hírű fe­nék­szép­ség­ver­se­nyen.

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz, ami soha ko­ráb­ban nem ta­pasz­talt in­ti­mi­tást képes ki­ala­kí­tani férfi és nő kö­zött.

Bizarr szexjáték bevetésben: Színes élménybeszámolót írt a bátor nő

Bizarr szexjáték bevetésben: Színes élménybeszámolót írt a bátor nő

Nem csu­pán a nőket, a férfi­a­kat is mód­fe­lett ér­dekli...

Na­gyon nép­sze­rűek ezek az ér­té­ke­lé­sek. Azok a nők, akik vib­rá­tort akar­nak venni, kí­ván­csiak rá, ho­gyan és mi­lyen gyö­nyört okoz. De nem csu­pán ők ol­vas­sák elő­sze­re­tet­tel eze­ket a be­szá­mo­ló­kat: a férfi­a­kat is mód­fe­lett ér­dekli...

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Így te­szik fe­led­he­tet­lenné az éj­sza­kát a nők...

Az es­tére való ké­szü­lő­dés már reg­gel el­kez­dő­dik a nők­nél. Mu­tat­juk, mi­lyen iz­gal­mas dol­gok­kal fog­lal­koz­nak ilyen­kor, hogy fe­led­he­tet­lenné te­hes­sék az éj­sza­kát!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Pró­báld ki ezt a pózt a pá­rod­dal, ra­jon­gá­sig fog­já­tok él­vezni!

Pró­báld ki ezt a pózt a pá­rod­dal, ra­jon­gá­sig fog­já­tok él­vezni!

Ez a hálószobai kellék a boldog házasság titka, esküsznek rá a férfiak

Ez a hálószobai kellék a boldog házasság titka

Kis kifli - nagy kifli? Sokan es­küsz­nek rá, hogy ez az al­vási póz a jó pár­kap­cso­lat titka. Ám van ennek a póz­nak egy kel­le­met­len kö­vet­kez­mé­nye is.

Szépségpötty: Bugyira vetkőzve mutatta meg hosszú haját az élő Rapunzel

Szépségpötty: Bugyira vetkőzve mutatta meg hosszú haját az élő Rapunzel

Nem csu­pán haja miatt ra­jon­ga­nak érte a férfiak. Hanem azért, mert igen pi­káns fel­vé­te­le­ken mu­tatja meg haj­ko­ro­ná­ját.

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Több­nyire már az első ta­lál­ko­zón ki­de­rül, hogy nem fog menni együtt, és az is, hogy miért.

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Sokkoló torzulás: durva, mi történik az újszülöttek nemi szervével

Sokkoló torzulás: durva, mi történik az újszülöttek nemi szervével

Egyre több kisfiút érint a rend­el­le­nes­ség, és egyre bru­tá­li­sabb az el­vál­to­zás.

Egyre több kisfiút érint a bru­tá­lis el­vál­to­zás. Egy ku­ta­tás fényt de­rí­tett az okokra

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit.

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a nő a fi­a­tal férfit, aki kis híján be­le­halt a több hó­na­pon át el­szen­ve­dett sé­rü­lé­sekbe.

Próbáltunk minél gyorsabban és minél halkabban elélvezni, de...

Próbáltunk minél gyorsabban és minél halkabban elélvezni, de...

Sokan imád­ják a le­bu­kás ve­szé­lyét, de néha meg­tör­té­nik a tet­ten­érés...

Sokan imád­ják a le­bu­kás ve­szé­lyét, nem vé­let­le­nül sze­xel­nek oly sokan szo­kat­lan he­lye­ken. Csak­hogy benne van a pak­li­ban, hogy tény­leg meg­tör­té­nik a tet­ten­érés, és az esz­mé­let­len kínos tud lenni. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek!

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

Pi­káns él­mény­be­szá­moló!

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély, in­ten­zív or­gaz­must okoz. Mások sze­rint ha­tás­ta­lan, rá­adá­sul bi­zarr is.

Te tudod, hol van a női szentély titokzatos A-pontja?

Te tudod, hol van a női szentély titokzatos A-pontja?

Rafi­nált he­lyen bújik meg...

Föl­dön­túli or­gaz­mus­ról szá­mol­nak be azok a nők, akik­nek a párja pon­to­san tudja, hol van ez a cso­dá­la­tos pont, és ho­gyan kell iz­gatni.

Ilyen szexi Észak-Koreában a rendőrnő

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, de azért itt is van miben gyö­nyör­ködni. Egy ott élő in­do­néz fickó meg­mu­tatta Észak-Korea leg­gyö­nyö­rűbb ol­da­lát.

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, ám ez nem je­lenti azt, hogy itt ne lenne miben gyö­nyör­ködni. Egy ott élő in­do­néz fickó a kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg Észak-Korea leg­gyö­nyö­rűbb ol­da­lát.

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is.

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is. Saj­nos nem­csak az egye­dül­lét, hanem a stressz is oka lehet annak, hogy meg­szű­nik a ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet. Lás­suk, mi­lyen ijesztő vá­la­szo­kat ad mind­erre a tes­ted.

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Ezek az intő jelek!

Szé­pen las­san építi le a nőt, ha a há­zas­ság­ban el­rom­lik va­lami. Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

A férfiak na­gyon is vágy­nak rá...

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes...

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Pró­báld ki, és for­rób­ban telik az éj­szaka, mint va­laha. Épp csak ennyi kell a sej­tel­mek­ből, és azon­nal fel­iz­zik a vágy!

Őrület, milyen intim fehérneműt találtak ki hatalmas mellű nők számára

Őrület, milyen intim fehérneműt találtak ki hatalmas mellű nők számára

Nem csu­pán ké­nyel­mes, de meg­le­he­tő­sen szexi is. Mon­da­nunk sem kell, hogy mind­ezt a férfiak is öröm­hír­nek tart­ják!

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban egé­szen máson múlik a dolog.

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha a nő és a férfi időt és ener­giát fek­tet bele. Ám fon­to­sak a sza­vak is.

Ezért imádják a férfiak a titkos forró rést a nők két melle között

Ezért imádják a férfiak a titkos forró rést a nők két melle között

Iz­gal­mas a két puha cici ta­lál­ko­zása...

A nők tud­ják, ho­gyan kell úgy öl­tözni, hogy a férfi fi­gyel­mét fel­hív­ják rá. De az se vé­let­len, hogy a férfiak odáig van­nak érte!!

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni.

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni.

Így lesz ultraszexi minden husi nő: Elképesztően pajkos a legújabb bugyifazon

Így lesz ultraszexi minden husi nő: Elképesztően pajkos a legújabb bugyifazon

Rég el­múlt már az az idő, ami­kor a tel­tebb höl­gyek rej­te­get­ték ido­ma­i­kat!

Rég el­múlt már az az idő, ami­kor a tel­tebb höl­gyek rej­te­get­ték ido­ma­i­kat!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Boldogság a férfinak: Így lesz a nő újra szoros és feszes odalent

Boldogság a férfinak: Így lesz a nő újra szoros és feszes odalent

A nők min­dent el­kö­vet­nek, hogy va­gi­ná­juk szép és fi­a­ta­los ma­rad­jon.

A nők min­dent el­kö­vet­nek, hogy va­gi­ná­juk szép és fi­a­ta­los ma­rad­jon, és ez ellen a férfiak egy­ál­ta­lán nem til­ta­koz­nak. Ki­de­rült, hogy mi az, amit leg­in­kább ér­de­mes be­vetni a cél ér­de­ké­ben.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor arra gon­do­lunk, hogy va­laki szá­já­ból tény­leg el­hang­zot­tak ezek a mon­da­tok.

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét fel­fe­dez­tek va­la­mit.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez a bizarr szexkellék!

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik ti­zen­éves tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak.

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik kö­zép­is­ko­lás tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak Ame­ri­ká­ban. Sokan küz­de­nek kö­zü­lük lelki prob­lé­mák­kal, füg­gő­sé­gek­kel, sőt az ön­gyil­kos­ság sem ritka kö­rük­ben.

Ez a nő hipnózisban élte át a csúcsgyönyört, elképesztő beszámoló

Ez a nő hipnózisban élte át a csúcsgyönyört, elképesztő élménybeszámoló

Egyál­­ta­­lán nincs szük­­ség arra, hogy a férfi meg­érintse a nőt...

Egyál­­ta­­lán nincs szük­­ség arra, hogy a férfi meg­érintse a nőt, sőt...

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Egy ku­ta­tás arra volt kí­ván­csi, hogy van­nak-e kü­lönb­sé­gek a te­to­vált és a te­to­vá­lat­lan em­be­rek szex­szo­ká­sai kö­zött.

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

A meg­kér­de­zett férfiak azt is el­mond­ták, miért éppen azt imád­ják, amit.

Rányitották a lányra a fürdőszobaajtót, eszméletlen mit művelt odabent

Rányitották a lányra a fürdőszobaajtót, eszméletlen mit művelt odabent

A leg­in­ti­mebb pil­la­nat, meg­hök­kentő lát­vány. Esze­lő­sen iz­gató für­dő­ká­das je­le­ne­tek, ezt lát­nod kell!

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

A csí­pős ízek ra­jon­gói átlag fe­letti tel­je­sít­ményre ké­pe­sek a há­ló­szo­bá­ban.

Íme, az erotikus festészet magasis- kolája, izgatóan natúr jelenetek

Íme, az erotikus festészet magasiskolája, izgatóan natúr jelenetek

Nem cso­dál­ko­zunk azon, hogy a fi­a­tal mű­vész Ins­tag­ram-ol­da­lát több mint 300 ezren kö­ve­tik.

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Mi az, ami iga­zán be­in­dít egy nőt? Most ki­de­rül, mi jár a fe­jük­ben.

Mi az, ami iga­zán be­in­dít egy nőt? Most ki­de­rül, mit gon­dol­nak róla a meg­kér­de­zet­tek.

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért? Most ki­de­rül!

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért? Most ki­de­rül!

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

A he­lyiek büsz­kék rá.

A fél világ meg­is­merte már, sokan fel­há­bo­rod­tak rajta, és kö­ve­te­lik, hogy tá­vo­lít­sák el, mert szé­gyent hoz az or­szágra.

Ne gondolj semmi rosszra, ez csak egy ártatlan ajándék Valentin-napra!

Ne gondolj semmi rosszra, ez csak egy ártatlan ajándék Valentin-napra!

Meg­őrül­nek az em­be­rek eze­kért az il­la­tos cuc­co­kért, annak el­le­nére, hogy a meg­té­vesz­té­sig ha­son­lí­ta­nak va­lami másra.

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved.

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved. Nincs is ennek éke­sebb bi­zo­nyí­téka, mint hogy ez a paj­zán szex­já­ték mi­lyen rég­óta társa a nők­nek. Sok­kal ré­geb­ben szü­le­tett ugyanis, mint sokan kép­ze­lik...