ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

A híres sport­ma­ga­zin für­dő­ruha-szek­ci­ója a dögös Ale­xist vá­lasz­totta az év újon­cává. A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, íme!

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak a hí­res­sé­gek. A mez­te­len­ség adott, vér­for­ra­lóan pi­káns fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk!

Budapesten járt az orosz popsikirálynő

Titokban Budapesten járt az eszelős testű orosz popsikirálynő

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val...

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val, őt vi­szont a ma­gyar fő­vá­ros va­rá­zsolta el. Ana­sta­siya Sc­heg­lova sze­rel­mes lett Bu­da­pestbe!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők. A tech­ni­ká­val föl­dön­túli él­mény lesz az or­gaz­mus.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Nagy­szerű aján­dék­kal ké­szül...

Idén is gon­dol­tak a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, akik­nek nincs kivel ün­ne­pel­niük a sze­rel­met ezen a napon, és egy na­gyon ked­ves aján­dék­kal ké­szül­nek nekik...

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre.

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni.

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rög­nöd a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek.

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Mikor tudsz fel­sza­ba­dult lenni?

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, kö­tött­sé­gek­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet? A fel­mé­ré­sek meg­lepő ered­ményt hoz­tak.

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha ő a part­ne­red.

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha az il­lető a part­ne­red. Igaz tör­té­ne­tek.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.Mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető egy spe­ci­á­lis mód­szer se­gít­sé­gé­vel. De vajon ho­gyan mű­kö­dik ez az új, va­ló­ban ígé­re­tes tech­nika?

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley!

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley, íme!

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Min­dig őrült vágy haj­totta...

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta, elő­ször on­line pornó, majd szex­mun­ká­sok, de semmi nem volt elég. Végül durva do­logra szánta el magát...

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki. Za­varba ejtő, zsa­ro­lás­sal is fel­érő szi­tu­á­ci­ók­ból saj­nos nincs hiány. Mu­ta­tunk né­há­nyat a leg­fur­csáb­bak, és leg­döb­be­ne­te­seb­bek közül.

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel. Ezt nézd!

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

A női pszi­ché ki­is­mer­he­tet­len ta­lány, ezt bi­zo­nyítja a leg­újabb ku­ta­tás is, ami meg­döb­bentő ered­ményre ju­tott.

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de van kiút. Higgy ma­gad­ban!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a kap­cso­la­tok gyak­ran vég­ződ­nek sza­kí­tás­sal.

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

A nők na­gyító alatt vizs­gál­ják már az első ta­lál­ko­zás­nál, vajon tény­leg meg­fe­lelő-e a pasi.

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, nem biz­tos, hogy a pornó a meg­ol­dás.

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, pró­bál­já­tok ki ezt az 5 klasszi­kus fo­gást, kö­nyör­te­len lesz az or­gaz­mus.

Így erőszakolják ki a pénzt a férfiakból a nagyon rámenős nők

Így erőszakolják ki a pénzt a férfiakból a nagyon rámenős nők

Zsa­ro­lás­sal, fe­nye­ge­tés­sel, csú­nya sza­vak­kal, ve­rés­sel, fé­le­lem­kel­tés­sel, meg­alá­zás­sal? Igen, pon­to­san így.

Zsa­ro­lás­sal, fe­nye­ge­tés­sel, csú­nya sza­vak­kal, ve­rés­sel, fé­le­lem­kel­tés­sel, meg­alá­zás­sal? Igen, pon­to­san így.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Má­mo­rító él­mény.

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

A jó szex mil­lió apró mo­za­ik­ból áll össze, vi­szont szen­ve­dé­lyes csók nél­kül a sze­ret­ke­zés olcsó nu­me­rává si­lá­nyo­dik.

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

Oly­kor még a leg­idi­ó­tább szo­ká­sa­i­kat is! Ön­bi­za­lom nö­velő lista kö­vet­ke­zik!

A nők ren­ge­te­get nyag­gat­ják a férfi­a­kat, és ez bi­zony za­varó is lehet, de a hoz­zá­juk való vi­szonyt még­sem ez ha­tá­rozza meg. A hely­zet ugyanis az, hogy a nők min­den pa­nasz el­le­nére imád­ják a pa­si­kat, oly­kor még a leg­idi­ó­tább szo­ká­sa­i­kat is!

Ledobta melltartóját a gyönyörű modell, megmutatta csodás domborulatait

Ledobta melltartóját a gyönyörű modell, megmutatta csodás domborulatait

Az idei év leg­sze­xibb nap­tár­lá­nya ismét na­gyot vil­lan­tott, ezt te is biz­tos látni aka­rod! Lé­leg­zet­el­ál­lító fotók kö­vet­kez­nek!

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Nem­csak edzés­ter­vet ír és irá­nyít a sport­szak­em­ber, sok­szor hozzá is ér a nőhöz, ami­kor meg­mu­tatja a gya­kor­la­to­kat...

Vaginabunda: Terítéken a női intimszőr

Vaginabunda: Terítéken a női intimszőr

Va­ló­szí­nű­leg a nők sok­kal töb­bet agyal­nak rajta, mint a férfiak. Vajon mit hisz­nek: mi az el­vá­rás?

Va­ló­szí­nű­leg a nők sok­kal töb­bet agyal­nak rajta, mint a férfiak. Utób­biak vé­le­mé­nyét nagy­já­ból is­mer­jük, de vajon mit hisz­nek a nők: mi az el­vá­rás? Egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon sok min­den ki­de­rült...

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett.

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett, még akkor is, ha leg­szí­ve­seb­ben azon­nal cso­ma­golna. Az okok vál­to­za­to­sak: van, ame­lyik hét­köz­napi, má­sokra va­ló­szí­nű­leg nem gon­dol­nál.

Ez történt a férfival, aki hanghullámokkal keményített

Ez történt a férfival, aki hanghullámokkal keményített

Az ered­mény nem csak őt, a part­ne­rét is sok­kolta. Sze­ren­csére meg­írta a tör­té­ne­tét!

Az ered­mény nem csak őt, a part­ne­rét is sok­kolta. Sze­ren­csére meg­írta a tör­té­ne­tét!

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong.

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e. Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Új csillagok a legnépszerűbb pornószínésznők listáján

Új csillagok tündökölnek a legnépszerűbb pornószínésznők listáján

A sta­tisz­ti­kák sze­rint ez a ki­lenc nő a leg­nép­sze­rűbb fel­nőtt fil­mes sze­replő.

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek, mint a férfiak. Nem túl­zás ennyi min­dent meg­bo­csá­tani?

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

A he­te­rók is ki­pró­bál­ják.

Az. hogy egy nőnek jó férfi­val, nem je­lenti azt, hogy nem pró­bálná ki nővel.

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Olyan akart lenni, mint egy gu­minő.

Vic­to­ria ha­tal­mas mel­le­ket és ka­csa­csőr szá­jat sza­ba­tott ma­gá­nak. Olyan fel­tűnő akart lenni, mint egy fel­fúj­ható gu­minő.

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Nem meg­döb­bentő, hogy első helyre ke­rült a lesz­bi­kus pornó. Az már annál in­kább, hogy a nők is egyre több­ször ke­re­sik...

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit.

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit.

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen gya­kori a szex­men­tes há­zas­ság!

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen gya­kori a szex­men­tes há­zas­ság! Idő­ben lépj közbe, ha meg­előz­néd!

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Lehet, hogy ha­tás­sal van az éle­tünk hosszára is?

Oszt­rák ku­ta­tók ál­lí­tása sze­rint a sperma vi­ta­min­for­rás, így szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mát lehet vele ke­zelni, és sejt­meg­újító ké­pes­ség­gel is bír.

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

A nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat.

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san. És arra is fény de­rült, hogy miért...

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A ko­ra­beli fel­cse­rek nem men­tek a szom­szédba a me­re­dek ke­ze­lé­se­kért.

A ko­ra­beli fel­cse­rek nem men­tek a szom­szédba egy-egy me­re­dek ke­ze­lé­sért. Ez az össze­ál­lí­tás ga­ran­tál­tan meg­döb­bent! Római és görög fur­csa­sá­gok az ókor­ból, egyéb meg­lepő mód­sze­rek az 1800-as évek­ből.

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire egyetlen rajongó sem számított

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

Lás­suk, miről is van szó!

A ké­szí­tők meg­döb­bentő ki­je­len­tést tet­tek, mely az egész so­ro­zat jö­vő­jére nézve ki­ha­tás­sal van.

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Vajon észre lehet venni a je­le­ket?

Vajon észre lehet venni az intő je­le­ket? És ezek min­den­kép­pen a kap­cso­lat ha­nyat­lá­sát jel­zik? Fel lehet erre egy­ál­ta­lán ké­szülni?

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

Össze­gyűj­töt­tünk egy cso­korra való él­ményt.

A nők rit­kán árul­ják el, mi­lyen volt éle­tük leg­jobb or­gaz­musa, vi­szont az in­ter­ne­ten erről is szí­ve­sen be­szél­nek. Össze­gyűj­töt­tünk egy cso­korra való él­ményt. Meg fogsz le­pődni: a leg­több nőnek nem sima szex oko­zott csúcs­gyö­nyört.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Ne hagyd tel­je­sen ki­hűlni a szo­bát, itt az idő, hogy vál­toz­tass egy ki­csit, vedd elő a fan­tá­ziád! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.Pró­bál­já­tok ki!

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban láss.

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Ilyet még nem láttál: Erotikus bikinishow bombasztikus csajokkal

Ilyet még nem láttál: Erotikus bikinishow bombasztikus csajokkal

A di­vat­gu­ruk úgy dön­töt­tek, hogy a nyár be­kö­szönte előtt fel­for­ró­sít­ják egy ki­csit a hideg téli es­té­ket. A vi­deót el­nézve rend­kí­vül jónak bi­zo­nyult az ötlet!

Itt a megcsalás új módszere, így döntik romba kapcsolatukat a nők

Itt a megcsalás új módszere, így döntik romba kapcsolatukat a nők

Vajon mi az a vi­sel­ke­dés, ami épp a meg­csa­lás és a hűség ha­tá­rán van? A szak­ér­tők mikro-fél­re­lé­pés­nek hív­ják az ilyes­mit.

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Egé­szen bru­tá­lis mó­do­kon pró­bál­ják di­záj­no­sabbá tenni va­gi­ná­ju­kat. A nő­gyó­gyá­szok a fe­jü­ket fog­ják, vajon mi jöhet még?

Ebből szex lesz: Esélye nincs a férfinak, ha meglátja így a nőt

Ebből szex lesz: Esélye nincs a férfinak, ha meglátja így a nőt

A va­dító szí­nek­ben pom­pázó fe­hér­ne­műk lát­tán min­den férfit meg­re­meg! Kapj elő egy dögös szet­tet és for­ró­sítsd fel a ja­nu­ári hűvös éj­sza­kát!

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

Egy bi­zo­nyos póz va­ló­ság­gal lest­res­szel, nem­csak a nőt, a férfit is. Meg­döb­bensz, ha meg­tu­dod, me­lyik az!

Egy bi­zo­nyos póz va­ló­ság­gal lest­res­szel, nem­csak a nőt, a férfit is.

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, mi tör­té­nik, ha va­laki ki­zá­ró­lag ezen a módon elé­gül ki.

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

A nők ki­elé­gí­tése sze­ren­csére nem a pé­nisz hosszán vagy vas­tag­sá­gán múlik, hanem né­hány is­mert, de ke­véssé al­kal­ma­zott fo­gá­son.

Eszelősen szexi testet villantott Britney Spears, nem kapsz levegőt

Eszelősen szexi testet villantott Britney Spears, nem kapsz levegőt

Íme, a két­gyer­me­kes sztár­mami ke­mény edzé­se­i­nek az ered­mé­nye!

Mióta a sztár­mami újra ke­mé­nyen edz, egé­szen meg­vál­to­zott a teste. Íme, az ered­mény!

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Hal­lot­tál már róla? Ha nem, ideje egy kis gyors­tal­pa­ló­nak, hi­szen a teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle. Egy név­te­len ku­ta­tás­ban vi­szont sok min­dent be­val­lot­tak...

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket.

Min­denki hal­lott már bi­zarr vagy irigy­lésre méltó szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni me­re­dek szto­ri­kat. De ez a tíz tör­té­net min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl. Pi­káns össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik!

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

A kö­­vet­­kező rész­le­tes össze­ál­­lí­­tás­­ból ki­­de­­rül, mi­­ként jut­­tat­­ják ma­­gu­­kat má­­mo­­ros gyö­­nyö­­rök­­höz.

A kö­­vet­­kező rész­le­tes össze­ál­­lí­­tás­­ból ki­­de­­rül, mi­­ként jut­­tat­­ják ma­­gu­­kat má­­mo­­ros gyö­­nyö­­rök­­höz.

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Ve­sze­ke­dés nél­kül nincs pár­kap­cso­lat, egy idő után rá­adá­sul könnyen be­rob­ban a szikra. El­ké­pesztő szto­rik!

Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért. Meg­döb­bentő okok áll­nak a hát­tér­ben!

10 finom kis titok, amitől csúcsgyönyörré válik az orálszex

10 finom kis titok, amitől csúcsgyönyörré válik az orálszex

Így jut­tat­ha­tod élete leg­ké­je­sebb má­mo­rá­hoz part­ne­red!

Ha orá­lis szex­ről van szó, nem árt, ha kép­ben vagy né­hány fon­tos ap­ró­ság­gal. Leg­alábbis, ha az a cél, hogy élete leg­ké­je­sebb má­mo­rá­ban ré­sze­sítsd part­ne­red!

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

A ti­zen­éves lá­nyok­nak egyre ko­mo­lyabb gon­dot okoz a fiúk nyo­mu­lása.

A ti­zen­éves lá­nyok­nak egyre ko­mo­lyabb gon­dot okoz a fiúk nyo­mu­lása. On­line kap­cso­la­taik gyak­ran kö­ve­tel­nek tőlük mez­te­len fo­tó­kat, ha pedig nem tesz­nek ele­get a ké­rés­nek, akkor fe­nye­ge­tik és zak­lat­ják őket. De vajon tud­nak erről a szü­lők?

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Olyan él­mény­ben lehet ré­sze­tek, ami meg­moz­gat­hatja mind­ket­tő­tök fan­tá­zi­á­ját.

Kevés ember mű­veli ezt a fajta sze­xet, sokan el­uta­sít­ják, de ennek el­le­nére szinte min­denki el­ját­szott már a gon­do­lat­tal.

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Néha elég egy apró bak­lö­vés, és a férfi máris bú­csút mond­hat a forró éj­sza­ká­nak. Hi­he­tet­len szto­rik!

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Meg­hök­kentő trend ter­jed a Távol-Ke­le­ten: egyre több férfi fek­szik fel a mű­tő­asz­talra.

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

El­ké­pesz­tően dögös nő lett Stal­lone lá­nyá­ból! Apuka pedig árgus sze­mek­kel fi­gyeli a bom­bá­zót. Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a tit­kát!

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak egymásnak orgazmus után a szeretők

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak egymásnak orgazmus után a szeretők

Össze­gyűj­töt­tünk né­há­nyat.

A ki­elé­gü­lés pil­la­na­tá­ban sok min­den elő­for­dul.

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A szexbe jó adag vál­to­za­tos­sá­got visz, ha néha ki­ke­lünk az ágy­ból és egy iz­gal­mas te­repre po­zi­ci­o­nál­juk át ma­gun­kat.

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba...

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta azon­nal lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy le­het­sé­ges-e mindez!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, ami be­rob­bantja az or­gaz­must!

Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, ami be­rob­bantja az or­gaz­must!

Íme a tudományos magyarázat: ettől lesz eszelősen szexi a nő

Íme a tudományos magyarázat: ettől lesz eszelősen szexi a nő

A nők ér­zé­ki­sége ere­den­dően ösz­tö­ne­ik­ből fakad, azon­ban nem min­denki tud ezek­kel a ké­pes­sé­gek­kel élni.

A nők ér­zé­ki­sége ere­den­dően ösz­tö­ne­ik­ből fakad, azon­ban nem min­denki tud élni a ké­pes­sé­gek­kel.

3 mondat szex közben, ami teljesen megváltoztatja az életed

3 mondat szex közben, ami teljesen megváltoztatja az életed

Csak egy mon­dat, és máris be­in­dít­ha­tod a gé­pe­ze­tet! A lé­nyeg, hogy a leg­jobb­kor sut­togd el a pá­rod­nak!

A pillanat, amikor rájössz, hogy már nem szereted: 15 őszinte vallomás

A pillanat, amikor rájössz, hogy már nem szereted: 15 őszinte vallomás

Ho­gyan lehet el­mon­dani va­la­ki­nek, aki sze­ret, hogy te már nem vi­szon­zod az ér­zel­meit? Íme, né­hány őszinte val­lo­más.

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Iga­zán kí­vá­na­tos akart lenni, ezért sze­rep­lése előtt intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át.

Iga­zán kí­vá­na­tos akart lenni a mez­te­len­ke­dés­ről híres társ­ke­reső show­ban Me­lody Has­sel, ezért sze­rep­lése előtt intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át. Mu­tat­juk, hogy a va­gi­ná­lis műtét után mennyire volt fel­ké­szült kí­vül­ről-be­lül­ről!

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Aranytrió-izgatás: Csúcsorgazmust hoz a nőnek ez a fajta szex

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Íme a leg­jobb mód­szer!

Végre egy olyan tech­nika, ami ga­ran­tál­tan fel­le­gekbe re­píti a nőt szex köz­ben! Íme a leg­jobb mód­szer!

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

A kap­cso­la­tok­ban néha bi­zony nem egy­szerű az adott szót be­tar­tani. A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ból ki­de­rül, hogy hol is csúsz­nak el a nők...

Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Az ön­fe­ledt szex egy­fajta ösz­tön­lény­ál­la­pot, ami­kor a lélek leg­mé­lyebb tit­kai ke­rül­het­nek fel­színre. Ám erre a vi­sel­ke­dés­for­mára egy­sze­rűen nem vol­tunk fel­ké­szülve. Döb­be­ne­tes, mit mű­vel­nek a férfiak!

Szupervaginával él ez a nő, eszméletlen, mit művel az ágyban

Szupervaginával él ez a nő, eszméletlen, mit művel az ágyban

A fit­nesz­edző és tantri­kus sze­xet buz­gón gya­korló Kim hi­he­tet­len dol­gokra képes a va­gi­ná­já­val! Mu­tat­juk az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Ilyet még nem lát­tál! A fit­nesz­edző és tantri­kus sze­xet buz­gón gya­korló Kim hi­he­tet­len dol­gokra képes a va­gi­ná­já­val! Mu­tat­juk az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!