ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Te tudod, hol van a női szentély titokzatos A-pontja?

Te tudod, hol van a női szentély titokzatos A-pontja?

Rafi­nált he­lyen bújik meg...

Föl­dön­túli or­gaz­mus­ról szá­mol­nak be azok a nők, akik­nek a párja pon­to­san tudja, hol van ez a cso­dá­la­tos pont, és ho­gyan kell iz­gatni.

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Kiakadtak a nők: ez a férfi őrült pofátlan randiszabályokat írt össze....

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Egy em­ber­ként hör­dül­tek fel a ne­tező nők, ami­kor meg­lát­ták a fickó lis­tá­ját.

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ilyen iszonyatosan szexin ügyel a rendre Észak-Koreában a rendőrnő

Ki­csit sivár és na­gyon kom­mu­nista Kim Dzsun­gun or­szága, ám ez nem je­lenti azt, hogy itt ne lenne miben gyö­nyör­ködni.

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

Pi­káns él­mény­be­szá­moló!

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély, in­ten­zív or­gaz­must okoz. Mások sze­rint ha­tás­ta­lan, rá­adá­sul bi­zarr is.

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Ez történik a testeddel, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is.

Nem­csak az ön­bi­zal­mad­nak tesz jót a gya­kori intim együtt­lét, hanem az egész­sé­ged­nek is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Szé­pen las­san építi le a nőt, ha a há­zas­ság­ban el­rom­lik va­lami. Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel; és csak akkor kap­csol­nak, ami­kor a há­zas­ság már hely­re­hoz­ha­tat­lan. Ezekre az intő je­lekre ér­de­mes fi­gyelni!

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Elképesztően bizarr szexkütyüt találtak fel - ilyen még nem volt

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Szür­re­á­lis, mégis prak­ti­kus a ké­szü­lék, amit pi­acra akar­nak dobni.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

A férfiak na­gyon is vágy­nak rá...

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes...

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Pró­báld ki, és for­rób­ban telik az éj­szaka, mint va­laha. Épp csak ennyi kell a sej­tel­mek­ből, és azon­nal fel­iz­zik a vágy!

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban egé­szen máson múlik a dolog.

A kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Ezért imádják a férfiak a titkos forró rést a nők két melle között

Ezért imádják a férfiak a titkos forró rést a nők két melle között

Iz­gal­mas a két puha cici ta­lál­ko­zása...

A nők tud­ják, ho­gyan kell úgy öl­tözni, hogy a férfi fi­gyel­mét fel­hív­ják rá. De az se vé­let­len, hogy a férfiak odáig van­nak érte!!

Őrület, milyen intim fehérneműt találtak ki hatalmas mellű nők számára

Őrület, milyen intim fehérneműt találtak ki hatalmas mellű nők számára

Nem csu­pán ké­nyel­mes, de meg­le­he­tő­sen szexi is. Mon­da­nunk sem kell, hogy mind­ezt a férfiak is öröm­hír­nek tart­ják!

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

11 kulcsmondat: Ha ezeket legalább néha hallod a párodtól, akkor tényleg szeret

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha mind­ket­ten ener­giát fek­tet­tek bele.

Egy kap­cso­lat mo­tor­ját min­dig az adja, ha a nő és a férfi időt és ener­giát fek­tet bele. Ám a tet­te­ken túl fon­to­sak a sza­vak is: né­hány ked­ves, fi­gyel­mes mon­dat pedig igen­csak sokat nyom­hat a lat­ban, ha sze­re­lem­ről van szó.

Így lesz ultraszexi minden husi nő: Elképesztően pajkos a legújabb bugyifazon

Így lesz ultraszexi minden husi nő: Elképesztően pajkos a legújabb bugyifazon

Rég el­múlt már az az idő, ami­kor a tel­tebb höl­gyek rej­te­get­ték ido­ma­i­kat!

Rég el­múlt már az az idő, ami­kor a tel­tebb höl­gyek rej­te­get­ték ido­ma­i­kat!

Boldogság a férfinak: Így lesz a nő újra szoros és feszes odalent

Boldogság a férfinak: Így lesz a nő újra szoros és feszes odalent

A nők min­dent el­kö­vet­nek, hogy va­gi­ná­juk szép és fi­a­ta­los ma­rad­jon, és ez ellen a férfiak egy­ál­ta­lán nem til­ta­koz­nak.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni.

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni. Alakja és ta­pin­tása épp olyan, mint egy na­gyon for­más, göm­bö­lyű női mellé. Is­teni érzés, ha min­dig kéz­nél van munka köz­ben...

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét fel­fe­dez­tek va­la­mit.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók.

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor arra gon­do­lunk, hogy va­laki szá­já­ból tény­leg el­hang­zot­tak ezek a mon­da­tok.

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Elszabadult a transzszexuális tinipokol, egyre több az öngyilkos tini

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik kö­zép­is­ko­lás tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak.

Át­la­go­san min­den öt­ve­ne­dik kö­zép­is­ko­lás tartja magát transz­sze­xu­á­lis­nak Ame­ri­ká­ban.

Ez a nő hipnózisban élte át a csúcsgyönyört, elképesztő beszámoló

Ez a nő hipnózisban élte át a csúcsgyönyört, elképesztő élménybeszámoló

Egyál­­ta­­lán nincs szük­­ség arra, hogy a férfi meg­érintse a nőt...

Egyál­­ta­­lán nincs szük­­ség arra, hogy a férfi meg­érintse a nőt, sőt...

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Rányitották a lányra a fürdőszobaajtót, eszméletlen mit művelt odabent

Rányitották a lányra a fürdőszobaajtót, eszméletlen mit művelt odabent

A leg­in­ti­mebb pil­la­nat, meg­hök­kentő lát­vány. Esze­lő­sen iz­gató für­dő­ká­das je­le­ne­tek, ezt lát­nod kell!

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Egy ku­ta­tás arra volt kí­ván­csi, hogy van­nak-e kü­lönb­sé­gek a te­to­vált és a te­to­vá­lat­lan em­be­rek szex­szo­ká­sai kö­zött.

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

A meg­kér­de­zett férfiak azt is el­mond­ták, miért éppen azt imád­ják, amit.

A meg­kér­de­zett férfiak azt is el­mond­ták, miért éppen azt imád­ják, amit.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Mi az, ami iga­zán be­in­dít egy nőt? Most ki­de­rül, mit gon­dol­nak róla a meg­kér­de­zet­tek.

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

A csí­pős ízek ra­jon­gói átlag fe­letti tel­je­sít­ményre ké­pe­sek a há­ló­szo­bá­ban.

Íme, az erotikus festészet magasis- kolája, izgatóan natúr jelenetek

Íme, az erotikus festészet magasiskolája, izgatóan natúr jelenetek

Nem cso­dál­ko­zunk azon, hogy a fi­a­tal mű­vész Ins­tag­ram-ol­da­lát több mint 300 ezren kö­ve­tik.

Ne gondolj semmi rosszra, ez csak egy ártatlan ajándék Valentin-napra!

Ne gondolj semmi rosszra, ez csak egy ártatlan ajándék Valentin-napra!

Meg­őrül­nek az em­be­rek eze­kért az il­la­tos cuc­co­kért, annak el­le­nére, hogy a meg­té­vesz­té­sig ha­son­lí­ta­nak va­lami másra.

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért? Most ki­de­rül!

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért? Most ki­de­rül!

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved. Ez a paj­zán szex­já­ték rég­óta társa a nők­nek....

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

Pajzán formájú szobor borzolja a kedélyeket egy kis faluban

A he­lyiek büsz­kék rá.

A fél világ meg­is­merte már, sokan fel­há­bo­rod­tak rajta, és kö­ve­te­lik, hogy tá­vo­lít­sák el, mert szé­gyent hoz az or­szágra.

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

Titokzatos nő szelleme lebeg az óriás hímtagok fölött

A bar­langba be­lépve meg­szám­lál­ha­tat­la­nul sok, fából fa­ra­gott pé­nisz fo­gadja az ér­ke­zőt.

A bar­langba be­lépve meg­szám­lál­ha­tat­la­nul sok, fából fa­ra­gott pé­nisz fo­gadja az ér­ke­zőt.

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

Vajon aki egy­szer meg­csalta a pár­ját, az ké­sőbb is könnyen fél­re­lép?

Vajon aki egy­szer meg­csalta a pár­ját, az ké­sőbb is könnyen fél­re­lép?

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Min­den­ki­vel for­dul­nak elő kel­le­met­len ese­tek. De ami­ket hal­lot­tunk, az tény­leg nem át­la­gos...

A kajakómás barátnő: Ez a nők kedvenc szexpóza ebéd után

A kajakómás barátnő: Ez a nők kedvenc szexpóza ebéd után

Tele has­sal ha­nya­golni kell a nya­ka­te­kert szex­pó­zo­kat, ér­de­me­sebb a könnyed fel­ál­lá­so­kat előny­ben ré­sze­sí­teni.

Ennél kisebb bugyi nincs: Őrület, hogy használják a C-stringet a nők

Ennél kisebb bugyi nincs: Őrület, hogy használják a C-stringet a nők

Esz­mé­let­len sok min­dent képes meg­mu­tatni a női test­ből ez a fe­hér­nemű.

Esz­mé­let­len, mennyi min­dent képes meg­mu­tatni a női test­ből ez a fe­hér­nemű, nem csoda, hogy imád­ják a férfiak. Csak­hogy sok nő tart tőle, és nem vé­let­len: na­gyon kínos je­le­ne­te­ket is okoz­hat ez az apró ru­ha­da­rab...

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Kü­lö­nö­sen azok ér­té­ke­lik a jó éj­sza­kai al­vást, akik töl­töt­ték már a stressz miatt ébren az éj­sza­kát.

Kü­lö­nö­sen azok ér­té­ke­lik a jó éj­sza­kai al­vást, akik töl­töt­ték már a stressz miatt ébren az éj­sza­kát.

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki...

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki, ha a nőn fent marad a zokni szex köz­ben, sőt: van­nak férfiak, akik ki­fe­je­zet­ten erre utaz­nak.

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott csa­lád­já­val...

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott, aztán a képet meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós kö­ve­tő­tá­bo­rá­val. Nem is csoda, hogy va­ló­sá­gos kom­ment­cu­nami lett a vége...

Döbbenetes, mi történt a titkárnővel, aki melltartó nélkül ment dolgozni

Döbbenetes, mi történt a titkárnővel, aki melltartó nélkül ment dolgozni

Nem egy ti­pi­kus mo­dell­al­kat, mégis vette a bá­tor­sá­got!

Nem egy ti­pi­kus mo­dell­al­kat, mégis vette a bá­tor­sá­got, hogy meg­ta­pasz­talja, mi­lyen az élet mell­tar­tó­men­te­sen.

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Va­lami fur­csa oknál fogva imádja a pé­nisz alakú fu­tó­kö­rök­höz a fi­a­tal nő.

Va­lami fur­csa és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan oknál fogva ra­gasz­ko­dik a pé­nisz alakú fu­tó­út­vo­na­lak­hoz a fi­a­tal ame­ri­kai nő.

Természetes módon lesz nagyobb a férfiasság, mutatjuk, mit kell tenni

Természetes módon lesz nagyobb a férfiasság, mutatjuk, mit kell tenni

Aki elé­ge­det­len a mé­re­té­vel, sok­szor ve­szé­lyes mód­sze­rek­kel pró­bál­ko­zik...

Aki elé­ge­det­len a mé­re­té­vel, sok­szor ve­szé­lyes mód­sze­rek­kel pró­bál­ko­zik...

Szex az első randin: Jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Szex az első randin: Jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Meg­cá­fol­ták a köz­hi­e­del­met.

Tu­dó­sok meg­cá­fol­ták azt a köz­hi­e­del­met, mi­sze­rint az első ran­dis szex­nek csak és ki­zá­ró­lag ne­ga­tív kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Nézd meg te is a leg­újabb ki­hí­vás leg­fris­sebb vá­lo­ga­tá­sát, mely­ből azon­nal ki­de­rül, miért is nyerő a szőr!

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Ebben a póz­ban mind­ket­ten a csúcsra re­pül­tök, és esz­mé­let­len él­ményt kap­tok.

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Be­ü­töt­tek a ke­mény hi­de­gek, így ké­zen­fekvő, hogy újra meg­je­lent a ter­mék a web­áru­há­zak pol­cain.

Íme, a dögös bugyiszett, ami kiütötte a nyeregből a szexi feketét

Íme, a dögös bugyiszett, ami kiütötte a nyeregből a szexi feketét

2019 a szen­ve­dé­lyek éve lesz, nem árt erre fel­ké­szülni a há­ló­szo­bá­ban.

2019 a szen­ve­dé­lyek éve lesz, nem árt erre fel­ké­szülni a há­ló­szo­bá­ban.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

Nem fogod ki­ta­lálni, mi tör­tént a dögös bi­ki­ni­mo­del­lel, ami­kor mo­sa­kodni kez­dett! Mu­tat­juk az intim vi­deót, kat­tints!

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe, egyéb mó­do­kon is ak­ti­vál­ják tes­tünk kü­lön­böző te­rü­le­teit.

Döbbenetes amplitúdó: Ennyit ugrál a cici

Döbbenetes amplitúdó: Ennyit ugrál a cici

Férfi­em­ber szá­mára kü­lö­nö­sen vonzó lát­vány, ahogy a moz­gás­ban lévő keb­lek ug­rál­nak...

Férfi­em­ber szá­mára kü­lö­nö­sen vonzó lát­vány, ahogy a moz­gás­ban lévő keb­lek ug­rál­nak...

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

A nők imád­ják, no per­sze nem az alap fel­ál­lás­ban, hanem azt a vál­to­za­tot, ahol a férfi rafi­nált trük­kök­kel fo­kozza a gyö­nyört.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Belépsz az ajtón és azonnal felhergel a szex buja illata

Belépsz az ajtón és azonnal felhergel a szex buja illata

Ti­tok­za­tos és pi­káns helyre té­ve­dett be egy szexi, fi­a­tal nő: a hét lakat alatt őr­zött szexklub vi­lág­hírű, nem csoda, hogy min­denki kí­ván­csi rá...

Ti­tok­za­tos és pi­káns helyre té­ve­dett be egy szexi, fi­a­tal nő: a hét lakat alatt őr­zött szexklub vi­lág­hírű, nem csoda, hogy min­denki kí­ván­csi rá, mi tör­té­nik a falak mö­gött. Buja él­mé­nyek­ben volt része, és sze­ren­csére ezek­ről be is szá­molt...

Vadító szettek akciódús légyottokhoz: Minden férfi álma ez a szerelés

Vadító szettek akciódús légyottokhoz: Minden férfi álma ez a szerelés

Esz­mé­let­len dögös össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk...

Esz­mé­let­len dögös össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk...

A legszőrösebb szeméremdomb: tarol a bozont odalent

A legszőrösebb szeméremdomb: tarol a bozont odalent

Sző­rös­nek áll a világ!

Akár hi­szed akár nem: a sző­rös a menő! S hogy mennyire is az, mu­tat­juk az e havi kam­pányra való ne­ve­zé­se­ket, mely­nek fő jel­szava: sző­rös­nek áll a világ!

Durva merevedési problémát okozhat e fürdőszobai művelet elhagyása

Durva merevedési problémát okozhat e fürdőszobai művelet elhagyása

Kínai ku­ta­tók össze­füg­gést ta­lál­tak a sze­xu­á­lis po­ten­ciál és száj­hi­gi­é­nia kö­zött.

Döbbenetes eredményt hozott a szőke nőkről szóló kutatás

Döbbenetes eredményt hozott a szőke nőkről szóló kutatás

Vajon igaz, hogy a férfiak a sző­ké­ket sze­re­tik?

Vajon igaz, hogy a férfiak a sző­ké­ket sze­re­tik? Egy új ku­ta­tás vá­laszt ad a kér­désre, bár sokan nem hisz­nek neki fel­té­tel nél­kül.De vajon mit gon­dol­tak va­ló­já­ban a részt­ve­vők a sző­kék­ről, a bar­nák­ról és a vörös hajú höl­gyek­ről?

Különös dolgot találtak a spermában, nagy titokra adhat magyarázatot

Különös dolgot találtak a férfiak spermájában, nagy titokra adhat magyarázatot

Egy leg­újabb ku­ta­tás döb­be­ne­tes ada­to­kat tárt a nyil­vá­nos­ság elé.

Egy leg­újabb ku­ta­tás döb­be­ne­tes ada­to­kat tárt a nyil­vá­nos­ság elé: ki­de­rült, hogy a sperma ko­ránt­sem olyan ste­ril, mint eddig hit­ték. Az biz­tos, hogy a fel­fe­de­zés át­tö­rést je­lent­het a ter­mé­ket­len­ség ke­ze­lé­sé­ben...

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét?

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Ősi szeánsz: Így hódoltak az orgazmus kultikus formájának az etruszkok

Ősi szeánsz: Így hódoltak az orgazmus kultikus formájának az etruszkok

Az et­rusz­kok Krisz­tus előtt 700 kör­nyé­kén éltek Itá­li­á­ban. Egy nor­vég tudós most meg­fej­tette leg­bi­zar­rabb szer­tar­tá­sa­i­kat.

Fellázadtak a titkárnők: Nem akarnak melltartót viselni az irodában

Fellázadtak a titkárnők: Nem akarnak melltartót viselni az irodában

A férfiak nagy ré­szé­nek tet­szik az ötlet, hi­szen ez a fe­hér­ne­mű­da­rab túl­sá­go­san is kor­dá­ban tartja a női keb­le­ket.

Íme, a legnagyobb igazságtalanság a női orgazmussal kapcsolatban

Íme, a legnagyobb igazságtalanság a női orgazmussal kapcsolatban

Egy ku­ta­tás sze­rint a férfiak 91 szá­za­léka rend­sze­re­sen eljut az or­gaz­mu­sig - ám ugyanez csak a nők har­ma­dára jel­lemző.

Ijesztő, mi történik a férfiassággal 50 éves kor fölött

Ijesztő, mi történik a férfiassággal 50 éves kor fölött

Bi­zony, a kor­ral vál­to­zik a pé­nisz is...

Sokan ta­ga­dás­ban van­nak ezzel kap­cso­lat­ban, de bi­zony, a kor­ral vál­to­zik a pé­nisz is; és ezzel a ténnyel előbb-utóbb min­den férfi­nak szembe kell néz­nie.

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek: eszméletlen lesz az orgazmus

Az biz­tos, hogy egy férfi se sze­retné a há­rom­fo­gá­sos va­csora után vé­gig­pró­bálni a Káma Szútra pó­zait.

Teli has­sal sok­szor a misszi­o­ná­rius póz is meg­ter­helő...

20 szextabu, amiről senki nem beszél

20 szextabu, amiről senki nem mer beszélni

Név­te­le­nül vi­szont sokan meg­nyíl­tak a té­má­ról!

Nem vé­let­len, hogy az em­be­rek pont erről nem szí­ve­sen be­szél­nek, hi­szen rop­pant kínos lenne, ha mások meg­tud­nák. Név­te­le­nül sokan meg­nyíl­tak a té­má­ról!

Majd' szétpattant a rózsaszín miniruha a legnagyobb mellű szexi nőn

Majd' szétpattant a rózsaszín miniruha a legnagyobb mellű szexi nőn

Az óriás mellű mo­dell ismét vil­lan­tott: övé az egész Egye­sült Ki­rály­ság leg­na­gyobb melle. Mu­tat­juk az intim fel­vé­te­le­ket!

A kommunizmus Káma szútrája: szextankönyv a vasfüggöny mögött

A kommunizmus Káma szútrája: szextankönyv a vasfüggöny mögött

Az át­kos­ban kí­no­san ügyel­tek a köz­er­kölcsre a ve­ze­tők, tilos volt a por­no­gráfia min­den faj­tája.

Pon­to­san le­írta a há­zas­pá­rok­nak, ho­gyan kell gyö­nyört sze­rezni. A tar­ta­lom pedig igen pi­káns volt...

Őrület, hogy miért veszett össze a feleség és a férj szex közben

Őrület, hogy miért veszett össze a feleség és a férj szex közben

Ami­kor a fe­le­ség a neten el­pa­nasz­kodta magát, ki­de­rült, hogy sok férfi kér ilyet a pár­já­tól.

Ami­kor a fe­le­ség a neten el­pa­nasz­kodta magát, ki­de­rült, hogy sok férfi kér ilyet a pár­já­tól.

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Eddig senki nem be­szélt róla...

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. A ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Erotikus legendák, ezért legyen otthon ilyenkor fagyöngy

Erotikus legendák, ezért legyen otthon ilyenkor fagyöngy

A fa­gyöngy alatt vál­tott csók örök sze­rel­met ígér a pár­nak: és ez csak az egyik le­genda, amely ehhez az ér­de­kes nö­vény­hez köt­hető.

Egyetemista lányokat nézett ki magának a bugyitolvaj, durva, amit művelt

Egyetemista lányokat nézett ki magának a bugyitolvaj, durva, amit művelt

Fé­lel­me­tes volt, amit tett, nem csoda, hogy a lá­nyok ki­sebb sok­kot kap­tak.

Fé­lel­me­tes volt, amit tett, nem csoda, hogy a lá­nyok ki­sebb sok­kot kap­tak. A férfi va­ló­szí­nű­leg so­káig foly­tatta volna az ámok­fu­tá­sát, és ki tudja, mire ve­te­me­dett volna még, ha nem kap­ják el idő­ben...

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Egy kü­lö­nös fel­mé­rés leg­in­kább a férfi­a­kat döb­ben­tette meg.

Egy kü­lö­nös fel­mé­rés leg­in­kább a férfi­a­kat döb­ben­tette meg.

Imádom a mellei közé fúrni a fejem: Ezért vágynak a férfiak husi nőkre

Imádom a mellei közé fúrni a fejem: Ezért vágynak a férfiak husi nőkre

Az erő­seb­bik nem jó része in­kább azt sze­reti, ha van mit fogni egy nőn, hiába nagy divat év­ti­ze­dek óta a so­vány­ság.

Iszonyatos hajrában verték meg a leszbikusok a perverz japán szex híveit

Iszonyatos hajrában verték meg a leszbikusok a perverz japán szex híveit

Óri­ási vál­to­zás tör­tént az íz­lés­ben, mu­tat­juk a döb­be­ne­tes lis­tát...

A por­nó­ol­dal sta­tisz­ti­kája nem ha­zu­dik, nem marad ti­tok­ban, hogy 2018-ban mire ger­jed­tek leg­job­ban a gyö­nyörre áhí­tozó férfiak. Fi­gye­lem­re­méltó, hogy óri­ási vál­to­zás tör­tént az íz­lés­ben, mu­tat­juk a döb­be­ne­tes lis­tát...