ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket...

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A hír­hedt szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket tel­jes rész­le­tes­ség­gel...

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Sok­szor a nők nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Rend­kí­vül kínos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben...

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben, a cél: minél töb­bet meg­mu­tatni az iz­gató ci­cik­ből.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés.

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal.

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal, amit most mu­ta­tunk.

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben?

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon.

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban. Ez a fajta édes gyö­nyör a nőt és a férfit is füg­gővé teszi.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy...

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába...

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

Azok a nők, akik ki­pró­bál­ták, ál­lít­ják, hogy éle­tük leg­jobb or­gaz­mu­sait élték át így.

Extrém bugyiban sétált a popsiverseny főszereplője

Extrém bugyiban sétált a popsiverseny főszereplője

Maga is le­nyű­göző hát­só­val bír...

Férfiak mil­liói kí­sé­rik fi­gye­lem­mel a bra­zil Miss Bum­bum fe­nék­szép­ség­ver­senyt: naná, hi­szen me­ző­nyé­ben a világ leg­szebb pop­si­jai göm­bö­lyöd­nek!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez se­hogy sem si­ke­rül?

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső, ka­tar­ti­kus gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során, és ame­lyet min­denki sze­retne át­élni. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül? Ne csüg­gedj, a sze­xo­ló­gus el­mondja, mit lehet tenni!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy ta­nul­mány kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Egy ta­nul­mány kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Férfiak val­lot­tak a tech­ni­kák­ról!

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Ezek a leggyakoribb pajzán kifejezések az erotikus irodalomban!

Ezek a leggyakoribb pajzán kifejezések az erotikus irodalomban!

300 000 ero­ti­kus no­vella és re­gény vizs­gá­la­tá­val ál­la­pí­tot­ták meg, mely sza­va­kat hasz­nál­ják leg­több­ször a szer­zők .

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

El­árul­ták, mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató le­gyen...

A zu­hany­szex esz­mé­le­ten ér­zéki, csak­hogy a leg­több nő nem sze­reti annyira, mint a férfiak. El­árul­ták, miért vo­na­kod­nak tőle, és azt is, hogy mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató él­mény le­gyen ez a ned­ve­sen forró szex.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Ezért őrülnek meg a férfiak a hatalmas fenekű nőkért

Ezért őrülnek meg a férfiak a hatalmas fenekű nőkért

Ke­rek­ded pop­sik előny­ben: ki­de­rült, miért iz­gul­nak job­ban a nagy fe­nekű nőkre a férfiak! Íme, a tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat!

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak közel felén rossz érzés lesz úrrá a szex után, amit a leg­töb­ben ki­üre­se­dés­ként jel­le­mez­nek.

A férfiak közel felén rossz érzés lesz úrrá a szex után, amit a leg­töb­ben ki­üre­se­dés­ként jel­le­mez­nek.

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

Elárulta a profi prosti: Ez a típusú férfi okoz minden szexben orgazmust

A szex­mun­kás iga­zán kép­ben van a férfi­ak­kal! Nem csoda, hi­szen a sző­ke­ség hat éve dol­go­zik pén­zért ve­hető lu­xus­nő­ként.

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

5 extra mozdulat hímvesszőhöz: Így okozhat csúcsgyönyört a nő

Már abba be­le­re­meg a férfi, ha ezek­nek a trük­kök­nek bár­me­lyi­két be­veti a nő ké­zi­munka köz­ben.

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni, mar­kolni...

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni...

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

A 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag­gal iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

Az el­la­po­so­dott pár­kap­cso­lat­ban élő brit duó össze­ál­lí­tott ma­gá­nak egy 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­ma­got, hogy újra iz­gal­massá te­gyék a sze­xu­á­lis éle­tü­ket.

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Egy ku­ta­tás sze­rint ér­de­mes in­kább az aktus után el­in­tézni folyó ügye­in­ket.

Egy ku­ta­tás sze­rint ér­de­mes in­kább az aktus után el­in­tézni folyó ügye­in­ket.

Új bugyidivat tarol, 2018-ban semminek nem örültek jobban a férfiak

Új bugyidivat tarol, 2018-ban semminek nem örültek jobban a férfiak

Nem vitás: a leg­sze­xibb női al­só­nemű a tanga. Nem vé­let­len, hogy a '90-es évek óta meg­őr­jíti a férfi­a­kat.

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben.

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis vi­sel­ke­dé­sé­ben. Aki­nek jobb a szag­lása, ál­ta­lá­ban in­ten­zí­vebb or­gaz­must él át sze­ret­ke­zés­kor. De vajon mi lehet ennek az oka?

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret?

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret a szex­ben? A leg­töb­ben ker­te­lés nél­kül vá­la­szol­tak a kínos kér­désre. De vajon mit? Meg­nyu­god­hat­nak a férfiak az örö­kös pará­ju­kat il­le­tően?

A férfialsó sötét titka: Döbbenet, ami kiderült

A férfialsó sötét titka: Döbbenet, ami kiderült

Mos­ta­ná­ban újra divat lett, egyre több férfi hordja al­só­nad­rág­ként és a stran­don is.

Mos­ta­ná­ban újra divat lett, egyre több férfi hordja. Azon­ban egy friss ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy hosszú távon ár­tal­mas lehet...

A brazil gyanta már a múlté, újabban így fényesítik magukat alul a nők

A brazil gyanta már a múlté, újabban így fényesítik magukat alul a nők

Azon­ban va­ló­színű, hogy a leg­újabb, já­té­kos trend se lesz a férfiak el­le­nére. Ugyanis esz­mé­let­len iz­gató tud lenni...

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Egy ku­tató iz­gal­mas dol­got állít róluk.

Vajon mit me­sél­nek azok a nők, akik rend­sze­re­sen ki­ka­csin­ta­nak a há­zas­sá­guk­ból? Egy ku­tató na­gyon iz­gal­mas dol­got állít róluk egy ta­nul­mány­ban.

Húsos test: ledobta a bugyit, anyaszült meztelen a ducimodell királynő

Húsos test: ledobta a bugyit, anyaszült meztelen a ducimodell királynő

Csak nem­rég tett szert vi­lág­hír­névre, de máris olya­no­kat vil­lant, hogy a férfiak szája tátva marad!

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

Budapest csókszoba: nagyon intim hely csak bevállalósoknak

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető...

A fe­kete füg­gönnyel el­sö­té­tít­hető és ha­tal­mas Bu­da­pest fel­irat­tal el­lá­tott pi­káns doboz Lon­donba ke­rült. El lehet benne bújni ket­tes­ben...

A férfiak 93 százaléka azonnal bevadul a nőtől szex előtt, ha...

A férfiak 93 százaléka azonnal bevadul a nőtől szex előtt, ha...

Egy bi­zo­nyos illat ha­tá­sára min­den férfi el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érez, hogy ágyba vigye part­ne­rét.

Egy bi­zo­nyos illat ha­tá­sára min­den férfi el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érez, hogy ágyba vigye part­ne­rét.

Végre kiderül az igazság: Tényleg hatalmas a nagy lábú férfiak micsodája?

Végre kiderül az igazság: Tényleg hatalmas a nagy lábú férfiak micsodája?

A mon­dás sze­rint a nagy láb nagy férfi­as­ság­gal jár együtt. De vajon ez tény­leg így van? Egy vizs­gá­lat­ból ki­de­rült.

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Fe­dezd fel azt a pon­tot, ahol a leg­erő­sebb női or­gaz­mus kép­ző­dik! Mu­tat­juk a biz­tos utat hozzá, íme!

Icipici háromszöget villantott a popsikirálynő

Icipici háromszöget villantott a popsikirálynő

Ale­xis Rent egy­sze­rűen nem lehet le­kö­rözni, bár­mit is csi­nál, az tö­ké­le­te­sen szexi!

Ale­xis Rent egy­sze­rűen nem lehet le­kö­rözni, bár­mit is csi­nál, az tö­ké­le­te­sen szexi. Lás­suk, mivel ruk­kolt elő leg­utóbb a dögös mo­dell!

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Óriási vihart kavart ez a fotó: Kitört a ducimodellbotrány

Nem akt­fotó, és még csak nem is íz­lés­te­len, sőt: diszk­ré­ten szexi, profi fel­vé­tel.

Nem akt­fotó, és még csak nem is íz­lés­te­len. Mégis úgy ki­verte a biz­to­sí­té­kot, hogy na­po­kig be­széd­téma volt a té­vé­ben.

Kipakolnak a nagymellű nők: Ilyen érzés, amikor beindul a nedvesedés

Kipakolnak a nagymellű nők: Ilyen érzés, amikor beindul a nedvesedés

A dús keb­lek bi­zony elő­nyök­kel és hát­rá­nyok­kal is jár­nak. Azon­ban mi köze a mé­ret­nek a ned­ve­se­dés­hez? Rög­tön meg­tu­dod!

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Íme, a nő érzéki csodája: Mellbimbón keresztül árad a gyönyör

Az or­gaz­mus bi­zony szo­kat­lan he­lye­ken is támad, mu­tat­juk is, ho­gyan!

Az or­gaz­mus bi­zony szo­kat­lan he­lye­ken is támad és ha eljön az idő, semmi nem áll­hat az út­jába! Mu­tat­juk a lé­tező leg­kü­lö­nö­sebb te­rü­le­tet, mely sze­xu­á­lis iz­ga­tás ha­tá­sára esze­lős gyö­nyör­rel árasztja el a nőt. Mu­tat­juk is, ho­gyan!

Megérkezett a felnőttfilmek új generációja: Durva tartalom

Megérkezett a felnőttfilmek új generációja: Durva tartalom

Le­for­gat­ták az első olyan por­nófil­met, ami­ben szex­ba­bák is sze­re­pel­nek.

Le­for­gat­ták az első olyan por­nófil­met, ami­ben szex­ba­bák is sze­re­pel­nek a hús vér em­be­rek mel­lett.

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák...

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák. Nos, szá­mukra rossz hír, hogy a több­ség pon­to­san is­meri a mód­sze­re­ket...

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, hogy új csú­cso­kat hó­díts meg!

Minden pasi ide teszi, pedig ez nagyon veszélyes

Minden pasi ide teszi, pedig ez nagyon veszélyes

Egy új ku­ta­tás sze­rint zseb­ben tá­rolva sza­ka­dó­ké­pe­sebb lesz az óv­szer.

Egy új ku­ta­tás sze­rint zseb­ben tá­rolva sza­ka­dó­ké­pe­sebb lesz az óv­szer. Az ilyen gumi pedig ép­pen­ség­gel nem csök­kenti, hanem nö­veli a nem kí­vánt ter­hes­ség va­ló­szí­nű­sé­gét.

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Ez a nő meg­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okozza a leg­na­gyobb gyö­nyört.

Meg­lepte kö­ve­tőit a blog­gernő, aki a saját ta­pasz­ta­la­tai alap­ján meg­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okozza a leg­na­gyobb gyö­nyört. Az biz­tos, hogy nem­csak a nők­nek adott hasz­nos út­mu­ta­tást, de a férfiak bi­zony­ta­lan­sá­gát is el­osz­latta.

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet.

12 undorító szokás, amit csak titokban engednek meg maguknak a nők

12 undorító szokás, amit csak titokban engednek meg maguknak a nők

Min­dig is sze­ret­ted volna tudni, mit csi­nál­nak egy­más kö­zött, ami­kor nem látja őket férfi­te­kin­tet?

Itt a legújabb szexi őrület, ettől a póztól megfekszenek a férfiak

Itt a legújabb szexi őrület, ettől a póztól megfekszenek a férfiak

A női test­nek olyan rej­tett haj­la­tait, ido­mait fedi fel, amik­ről a férfiak leg­fel­jebb csak fan­tá­zi­ál­tak eddig...

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat...

A gyö­nyör át­élése nem­csak fi­zi­kai ér­te­lem­ben véve ha­tal­mas rob­ba­nás a test­ben. Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat, amit most ki­ele­mez­tek a tu­dó­sok.

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

A japán kul­túra egye­di­sé­gé­nek kö­szön­he­tően a kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

Érintés nélkül csap le a gyönyör

Érintés nélkül csap le a gyönyör

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit.

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit.

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság ettől a nem várt trükktől

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság, ettől a nem várt trükktől

Ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mitől függ, hogy mek­ko­rára duz­zad a férfi­as­ság. Olyas­mit fe­dez­tek fel, ami­nek a férfiak örülni fog­nak...

Hatalmas és szexi: ez a magyar fenék igázza le most épp a világot

Hatalmas és szexi: ez a magyar fenék igázza le most épp a világot

A du­ci­mo­dellt imád­ják a férfiak!

Egé­szen el­ké­pesztő, ahogy Si­ro­kai Diana ma­gyar du­ci­mo­dell pi­ron­ko­dás nél­kül mu­to­gatja tes­té­nek leg­in­ti­mebb rész­le­teit.

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex, mint az egye­dül­ál­lók­kal.

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex...

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken.

Mu­tat­juk, mi­lyen bu­ja­sá­got rejt­het még a nő öle és egyéb tit­kos tá­jé­kai!

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Egyes párok már mun­ka­idő­ben el­kez­dik húzni egy­más agyát. A szex­üze­ne­tek­nek aztán este meg is van a buja ered­mé­nye...

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott fel­fo­ko­zott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Vajon mennyi idő alatt sze­re­tünk bele va­la­kibe? Lás­sunk né­hány őszinte val­lo­mást!

Vajon mennyi idő alatt sze­re­tünk bele va­la­kibe? Erre a kér­désre va­ló­szí­nű­leg min­denki mást vá­la­szolna, hi­szen más a sze­mé­lyi­sé­günk, és a kap­cso­lat ki­ala­ku­lá­sá­nak kö­rül­mé­nyei sem egy­for­mák. Lás­sunk né­hány őszinte val­lo­mást az érin­tet­tek­től!

Nem bírtunk magunkkal: A munkahelyen csapott le a gyönyör

Nem bírtunk magunkkal: A munkahelyen csapott le a gyönyör

Ku­ta­tá­sok sze­rint a mun­ka­he­lyi szex egész­sé­ges.

Ku­ta­tá­sok sze­rint a mun­ka­he­lyi szex egész­sé­ges, rá­adá­sul jót tesz a tel­je­sít­mény­nek is.

Ezzel a nyalással csinál kasszasikert Emily

Ezzel a nyalással csinál óriási kasszasikert Emily

A szu­per­szexi fe­hér­ne­mű­mo­dell le­nyű­göző fel­vé­tel­lel káp­ráz­tat.

A szu­per­szexi fe­hér­ne­mű­mo­dell megint le­nyű­göző fel­vé­tel­lel káp­ráz­tat. Csak­hogy ez­út­tal nem­csak a saját kö­ve­tőit cé­lozza, hanem az egész vi­lá­got.

7 nyilvánvaló jel, hogy bántalmaz a partnered: Ezt észre kell venned

7 nyilvánvaló jel, hogy bántalmaz a partnered: Ezt észre kell venned

A fi­zi­kai bán­tal­ma­zást könnyű fel­is­merni. Az ér­zelmi bán­tal­ma­zás vi­szont leg­alább ilyen fáj­dal­mas és káros.

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

Bátor nők el­árul­ták, ho­gyan re­pí­tik ma­gu­kat gyö­nyörbe azok­ban a pil­la­na­tok­ban, ami­kor rájuk tör a szex­hi­ány és nincs senki a kö­zel­ben. Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

Úristen, ezt nem lehet kibírni: Soha ilyen pompás nem volt még a nő teste

Úristen, ezt nem lehet kibírni: Soha ilyen pompás nem volt még a nő teste

Mez­te­len női tes­tek csil­lámba bo­rítva iz­gat­ják egy­mást, ez el­ké­pesztő!!

Ilyet még nem lát­tál: mez­te­len női tes­tek csil­lámba bo­rítva iz­gat­ják egy­mást, el­ké­pesz­tően buja össze­vissza­ság­ban. Mu­tat­juk ezt a mennyei je­len­sé­get, ka­pasz­kodj meg!

Féktelen orgazmust okoz a nőnek ez az orálpóz - szupergyönyör!

Féktelen orgazmust okoz a nőnek ez az orálpóz - szupergyönyör!

Szé­dítő él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ezt ki­pró­bál­já­tok! Megéri!

Szé­dítő él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ezt ki­pró­bál­já­tok! Megéri!

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Jó hír mind­azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, hi­szen a tu­do­mány sze­rint az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van!

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Hajlékony kanál: Így juttat a csúcsra a nők kedvenc szexpóza

Ez az egyik leg­ked­vel­tebb szex­póz: a nők mel­lett a férfiak is esz­mé­let­len él­ve­ze­tes­nek ta­lál­ják.

Elárulták a nők: így jutnak leggyorsabban az orgazmusig

Elárulták a nők: így jutnak leggyorsabban az orgazmusig

Meg­kér­dez­tük a nőket. Vá­la­szol­tak...

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi az, ami a csú­csig re­píti őket. Meg­lepő és hasz­nos ta­ná­cso­kat kap­tunk.

Valójában 6 féle pénisz létezik, meg fogsz döbbenni!

Valójában 6 féle pénisz létezik, meg fogsz döbbenni!

Min­den férfi­nak más lóg a lába kö­zött, de 6 fő ka­te­gó­ri­ába szinte az összes lé­tező hím­ta­got be lehet so­rolni.

Min­den férfi­nak más lóg a lába kö­zött, de 6 fő ka­te­gó­ri­ába szinte az összes lé­tező hím­ta­got be lehet so­rolni.

A nők 60 százaléka ebben a pózban élvezi leginkább a szexet

A nők 60 százaléka ebben a pózban élvezi leginkább a szexet

Egy vil­lám­ku­ta­tás arra az ered­ményre ju­tott, hogy a nők több mint fele a misszi­o­ná­rius pózt sze­reti, mert ebben jut leg­könnyeb­ben or­gaz­mus­hoz.

Kipakol a szexbomba: Ilyen legyen a férfi

Kipakol a szexbomba: Ilyen legyen a férfi, ha nőt akar magának

Min­den férfi sze­retné meg­tudni, mire is vá­gyik va­ló­já­ban egy nő.

Min­den férfi sze­retné meg­tudni, mire is vá­gyik va­ló­já­ban egy nő. Mit kell be­dobni ahhoz, hogy még csak vé­let­le­nül se uta­sítsa vissza a ran­dit.

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

A világ legszebb szerelmeslevelét küldte el egy ötéves magyar kisfiú

Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let!

Az biz­tos, hogy kevés nő kap ennyire ked­ves le­ve­let! Imádni való a sze­rel­mes lovag ra­jon­gása.

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas vi­lágba, íme!

Hal­lot­tál va­laha a swin­ge­re­zés­ről? Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas vi­lágba, íme!

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni ezek­ről az él­mé­nye­i­ről. Au­tó­ban sze­xelni kissé ké­nyel­met­len ugyan, de esz­mé­let­len iz­gal­mas. Az biz­tos, hogy az él­mény ki­hagy­ha­tat­lan.

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka, amit a nők a szex­ben át­él­het­nek.

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról!

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról. S hogy miért is em­le­geti a csik­lót női pé­nisz­ként a sze­xo­ló­gus? Azon­nal ki­de­rül a többi iz­gal­mas tit­kok is!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra! Ez a póz se­gí­teni fog benne...

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Ja­pán­ból már eddig is szá­mos iz­gal­mas szext­rend in­dult vi­lág­hó­dító útra, de a de­kol­tázs­póló tény­leg min­dent visz!

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Bru­tá­li­san őszinte val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek!

Ilyes­mi­ről több­nyire csak maguk közt be­szél­nek a férfiak, de most fel­leb­ben­tik a fáty­lat a té­má­ról! Na­gyon el­térő a bűn­tu­da­tuk, füg­get­le­nül attól, hogy part­ne­reik tud­nak-e a meg­csa­lás­ról vagy sem. Bru­tá­li­san őszinte val­lo­má­sok!