ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

Mind­össze kéz kell hozzá!

Mu­tat­juk, hogy lehet egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­ter­nyi tex­til nél­kül me­sé­sen dögös a ci­cifix. Mind­össze kéz kell hozzá!

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Az in­ter­ne­ten ba­ran­golva ren­ge­teg olyan ter­mékre buk­kan­hatsz, amely az ér­zé­ki­sé­get van hi­vatva elő­se­gí­teni. Ilyen a jóni olaj is.

Az in­ter­ne­ten ba­ran­golva ren­ge­teg olyan ter­mékre buk­kan­hatsz, amely az ér­zé­ki­sé­get van hi­vatva elő­se­gí­teni. Ilyen a jóni olaj is, amely az el­adók sze­rint fris­sen tartja az intim ré­sze­i­det, és se­gíti az él­ve­ze­tes sze­xet. Mi mégis in­kább azt ta­ná­csol­juk, vi­gyázz vele, és ne kí­sér­le­tezz há­zi­lag!!

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik!

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik!

Kü­lö­nös in­terjú ke­ring a vi­lág­há­lón, mely­ben ugyan­arra az egy kér­désre vá­la­szol­nak az öröm­lá­nyok.

Kü­lö­nös in­terjú ke­ring a vi­lág­há­lón, mely­ben ugyan­arra az egy kér­désre vá­la­szol­nak az öröm­lá­nyok.

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

A szu­per­szexi Ale­xis Ren fel­rob­ban­totta az Ins­tag­ra­mot! Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

A szu­per­szexi Ale­xis Ren fel­rob­ban­totta az Ins­tag­ra­mot! Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket? Extra gyö­nyörre vágysz? Akkor ezt pró­báld ki!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Ezért gerjednek a nők a kis méretű péniszre - meglepő vallomások

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg? Nők me­sél­tek arról, miért sze­re­tik a kis hím­ta­got.

Tény­leg nem a méret a lé­nyeg? Nők me­sél­tek arról, miért sze­re­tik a kis hím­ta­got.

Nedves gyönyör: Így lesz eszelősen vadító a zuhanyszex

Nedves gyönyör: Így lesz eszelősen vadító a zuhanyszex

Esz­mé­let­len örö­met sze­rez­hetsz a csa­jod­nak a zu­hany alatt! Ki­rob­banó or­gaz­mus ga­ran­tált!

Esz­mé­let­len örö­met sze­rez­hetsz a csa­jod­nak a zu­hany alatt! Mu­tat­juk, hogy fo­koz­ha­tod a gyö­nyört! Ki­rob­banó or­gaz­mus ga­ran­tált!

Ezt árulja el a nő fenékformája arról, milyen a nő az ágyban

Ezt árulja el a nő fenékformája arról, milyen a nő az ágyban

Göm­bö­lyű, apró, ter­me­tes vagy ívelt?

Göm­bö­lyű, apró, ter­me­tes vagy ívelt? Sokat el­árul a tem­pe­ra­men­tum­ról, hogy mi­lyen a nő fe­neke.

Átfogó fanszőrkörkép: Hihetetlen, milyen sokat számít a fazon

Átfogó fanszőrkörkép: Hihetetlen, milyen sokat számít a fazon

Mi a leg­el­ter­jed­tebb fazon? Vajon ugyan­azt pre­fe­rál­ják-e a nők és a férfiak? Egy új ku­ta­tás vá­laszt adott mind­erre.

Ez történik a testeddel, miután átélted az orgazmust

Ez történik a testeddel, miután átélted az orgazmust

Szinte biz­tos, hogy te is ta­pasz­tal­tad már az or­gaz­mus mel­lék­ha­tá­sait.

Szinte biz­tos, hogy te is ta­pasz­tal­tad már az or­gaz­mus mel­lék­ha­tá­sait...

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Az elő­já­ték, a hím­tag ké­nyez­te­tése, majd a be­ha­to­lás és az út a csúcsra, végül a ki­rob­banó gyö­nyör. Most a férfiak val­la­nak!

Félrelépett a párod? Így tudod rendbe hozni a házasságodat

Félrelépett a párod? Így tudod rendbe hozni a házasságodat

Íme, né­hány ötlet, a bol­dog­sá­gért.

Meg nem tör­téntté tenni nem lehet az ügyet, de a hely­zet ke­ze­lé­sére lé­te­zik meg­ol­dás. Ha azt sze­ret­néd, hogy együtt ma­rad­ja­tok, az saj­nos raj­tad is múlik.

Szexi Lolitákat gyűjt az orosz fotós

Szexi Lolitákat gyűjt az orosz fotós, ettől megőrülsz!

Az oro­szok vod­ka­gő­zös vad­sá­gá­ban min­dig tet­ten ér­hető egy­fajta ti­tok­za­tos fi­nom­ság. Kü­lö­nö­sen igaz ez a sze­xu­li­tásra. Nagy író klasszi­ku­sok után most ké­pek­kel erő­sít a tund­rák népe.

Az oro­szok vod­ka­gő­zös vad­sá­gá­ban min­dig is tet­ten ér­hető egy­fajta ti­tok­za­tos fi­nom­ság. Kü­lö­nö­sen igaz ez a sze­xu­li­tásra. Nagy író klasszi­ku­sok után most ké­pek­kel erő­sít a tund­rák népe.

Hajlamos arra a párod, hogy megcsaljon? A neve mindent elárul

Hajlamos arra a párod, hogy megcsaljon? A neve mindent elárul

Te is azt gon­do­lod, hogy a szü­le­tés­kor ka­pott név meg­ha­tá­rozza a sze­mé­lyi­sé­get? Meg­mu­tat­juk, hogy tény­leg így van.

Ilyen a nők arca valódi orgazmus közben

Ilyen a nők arca valódi orgazmus közben

Min­den nő más­képp éli meg a sze­xu­á­lis gyö­nyört...

Min­den nő más­képp éli meg a sze­xu­á­lis gyö­nyört. De az biz­tos, hogy az or­gaz­mus az arcon is tet­ten ér­hető.

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Komoly egészségügyi problémáid lehetnek, ha sok pornót nézel!

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

Csak a férfi­akra igaz ez az ál­lí­tás, amit az Ame­ri­kai Uro­ló­giai Tár­sa­ság tett közzé a na­pok­ban.

Félreléptél? Így tudod rendbe hozni a házasságodat

Félreléptél? Így tudod rendbe hozni a házasságodat

Ho­gyan hó­dítsd vissza a fér­je­det?

Mit te­gyél, ha nem téged csal­tak meg, hanem neked volt vi­szo­nyod va­laki más­sal? Ho­gyan hó­dítsd vissza a fér­je­det? Sze­rezd meg újra a bi­zal­mát!

A női maszturbálás mesterfogásai

A női maszturbálás mesterfogásai, cél a sorozatorgazmus

A férfiak szá­mára még min­dig iz­gal­mas és ful­lasz­tóan ti­tok­za­tos rej­tély övezi a női masz­tur­bá­ciót. Hull­jon le hát a lepel a tit­kok­ról.

A férfiak szá­mára még min­dig iz­gal­mas és ful­lasz­tóan ti­tok­za­tos rej­tély övezi a női masz­tur­bá­ciót. Hull­jon le hát a lepel a tit­kok­ról.

Kipakol a magyar prosti

Kipakol a magyar prosti: Ezeket az ínyencségeket kérik tőle a vendégek

Blo­got vezet az in­ter­ne­ten a név­te­len­ségbe bur­ko­lózó öröm­lány.

Blo­got vezet az in­ter­ne­ten a név­te­len­ségbe bur­ko­lózó öröm­lány. Így leb­ben­tette fel a fáty­lat az iz­gal­mas tit­kok­ról.

Eszméletlen, mit művel a férfival havi 21 orgazmus

Eszméletlen, mit művel a férfival havi 21 orgazmus

Az eja­ku­lá­ció élet­ta­ni­lag is fon­tos!

A gyö­nyör át­élése, az eja­ku­lá­ció élet­ta­ni­lag is na­gyon fon­tos, akár szex, akár masz­tur­bá­ció által. Le­nyű­göző az egész­ség­ügyi hatás!

Legyél az orál királya - Így használd a nyelved, hogy megőrüljön a nő

Legyél az orál királya - Így használd a nyelved, hogy megőrüljön a nő

El­árul­juk, mi az a tech­nika, ami ga­ran­tál­tan a mennyekbe re­píti a nőt.

El­árul­juk, mi az a tech­nika, ami ga­ran­tál­tan a mennyekbe re­píti a nőt.

Katalin hercegné egykori iskolatársa luxus szexklubot nyitott

Katalin hercegné egykori iskolatársa luxus szexklubot nyitott

Elit höl­gyek jár­nak hozzá testi örö­mö­kért.

Elit höl­gyek jár­nak hozzá testi örö­mö­kért.

Íme, a nők legnedvesebb önkielégítős élményei

Íme, a nők legnedvesebb önkielégítős élményei

Most 5 nő fedi fel intim tit­­kát! Fe­­lejtsd is el gyor­­san, amit eddig a té­má­ról hal­­lot­­tál, íme az igaz­­ság!

Ilyen íze van a vaginának: 35 férfi és nő vallott őszintén

Ilyen íze van a vaginának: 35 férfi és nő vallott őszintén

A férfiak gyö­nyö­rét szol­gáló buja bar­lang ezer­fé­le­kép­pen csá­bít. Lehet va­dí­tóan csu­pasz, vagy sze­xin sző­rös, de íze és il­lata a leg­meg­ha­tá­ro­zóbb.

Sosem találnád ki, hová dugják legújabb vibrátorukat a nők!

Sosem találnád ki, hová dugják legújabb vibrátorukat a nők!

Végre el­ké­szült a tö­ké­le­tes vib­rá­tor, me­lyet ti­tok­ban bár­mi­kor hasz­nál­hat­nak a nők, ami­kor rájuk tör a szük­ség.

Végre el­ké­szült a tö­ké­le­tes vib­rá­tor, me­lyet ti­tok­ban bár­mi­kor hasz­nál­hat­nak a nők, ami­kor rájuk tör a szük­ség. Az új szex­já­ték nem na­gyobb egy rúzs­nál!

Az öt leggyakoribb ok, hogy miért lépnek félre a férfiak

Az öt leggyakoribb ok, hogy miért lépnek félre a férfiak

Te is ki­bo­rulsz és sírsz, ha fél­re­lép a párod? Kezdj in­kább ku­tatni, hogy miért csalt meg!

Te is ki­bo­rulsz és sírsz, ha fél­re­lép a párod? Kezdj in­kább ku­tatni, hogy miért csalt meg!

Az öt leggyakoribb ok, hogy miért lépnek félre a nők

Az öt leggyakoribb ok, hogy miért lépnek félre a nők

Egy kap­cso­lat­ban vagy há­zas­ság­ban nem min­den fe­né­kig tej­fel, mély­pon­tok és ma­gas­la­tok vált­ják egy­mást.

Csak óvatosan, ez a három kaja totál hazavágja az erekciód

Csak óvatosan, ez a három kaja totál hazavágja az erekciód

Ér­de­mes oda­fi­gyelni, hogy mit eszünk.

Nem is gon­dol­nánk, hogy az ét­ke­zés mennyire be­fo­lyá­solja a sze­xu­á­lis tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­get. Ér­de­mes egy ki­csit oda­fi­gyelni arra, hogy mit eszünk.

Megszólaltak a prostik: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólaltak a prostik: erre vágynak igazából a férfiak

Több, mint 10 ezer férfi­val fe­küdt le egyi­kük, így úgy érzi, van mit ta­ní­ta­nia a nők­nek a férfi­ak­ról.

Több, mint 10 ezer férfi­val fe­küdt le egyi­kük, így úgy érzi, van mit ta­ní­ta­nia a nők­nek a férfi­ak­ról.

Elcsípett pillanatok: Így ül ki a nők arcára a szexuális gyönyör

Elcsípett pillanatok: Így ül ki a nők arcára a szexuális gyönyör

El­ké­pesztő fo­tó­so­ro­zat, ami ken­dő­zet­le­nül, ter­mé­sze­tes va­ló­já­ban mu­tatja be a női or­gaz­must.

El­ké­pesztő fo­tó­so­ro­zat, ami ken­dő­zet­le­nül, ter­mé­sze­tes va­ló­já­ban mu­tatja be a női or­gaz­must.

5 tipp: Így kényeztesd a férfit szájjal!

5 tipp: Így kényeztesd a férfit szájjal!

Sze­ret­nél min­dent meg­adni a pa­sid­nak, amire csak vá­gyik az ágy­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy re­pít­he­ted a fel­le­gekbe a szád­dal. Tel­je­sen be­le­re­meg majd!

Sze­ret­nél min­dent meg­adni a pa­sid­nak, amire csak vá­gyik az ágy­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy re­pít­he­ted a fel­le­gekbe!

Ez a pár abból él, hogy szexi fotókkal bombázza a netet

Ez a pár abból él, hogy szexi fotókkal bombázza a netet

Máz­lis­ták! Csak utaz­gat­nak...

Iga­zán sze­ren­csé­sek! Nincs más dol­guk, csak utaz­gat­nak és köz­ben sze­xin vil­lan­ta­nak a világ leg­cso­dá­la­to­sabb tá­ja­i­ról. Mu­tat­juk ki­vé­te­les tör­té­ne­tü­ket!

Iszonyúan szexi a legújabb dekoltázs: Sosem volt ilyen vadító a női mell

Iszonyúan szexi a legújabb dekoltázs: Sosem volt ilyen vadító a női mell

Egy­sze­rűen annyira va­dító a leg­újabb mell­vil­lan­tós divat, hogy nem me­he­tünk el szó nél­kül mel­lette.

Bársonyos és sikamlós: Minden titkot elárul a vaginaszentély

Bársonyos és sikamlós: Minden titkot elárul a vaginaszentély

Je­len­leg nincs hi­te­les hely, mely mél­tó­kép­pen em­lé­kezne meg a női nemi szerv­ről. Ha­ma­ro­san vi­szont nyí­lik a va­gi­na­mú­zeum.

Ezt tuti nem tudtad eddig: csak négyféle férfiasság létezik

Ezt tuti nem tudtad eddig: csak négyféle férfiasság létezik

És nincs köze a mé­ret­hez!

Az or­vosi ta­pasz­ta­la­tok sze­rint mind­össze négy­féle férfi­as­ság lé­te­zik, és a mé­ret­nek egy­ál­ta­lán nincs is köze ehhez.

5 mesteri szexpóz, ami csúcsorgazmushoz juttatja a nőt

5 mesteri szexpóz, ami csúcsorgazmushoz juttatja a nőt

Ér­de­mes a jól be­vált szex­pó­zo­kat új­ra­gon­dolni! Mu­tat­juk a csik­ló­gyö­nyör mes­ter­pó­zait!

Ér­de­mes a jól be­vált szex­pó­zo­kat új­ra­gon­dolni! Mu­tat­juk a csik­ló­gyö­nyör mes­ter­pó­zait!

Tarol az új kihívás: pikáns popsifotókkal bombázzák a nők az internetet

Tarol az új kihívás: pikáns popsifotókkal bombázzák a nők az internetet

A leg­bát­rabb lá­nyok nyil­vá­nos he­lyen ké­szült mez­te­len pop­sis fo­tó­kat töl­tö­get­nek fel a netre!

Ettől az érintéstől minden nő a csúcsra jut

Ettől az érintéstől minden nő a csúcsra jut

Ha tudni sze­ret­néd, mi az, ami­től vég­képp eszét veszti a párod, akkor ez le­gyen az, amit ki­pró­bálsz. Cso­dás lesz a hatás.

Iszonyatosan bizarr szexeszköz tartja lázban a férfiakat

Iszonyatosan bizarr szexeszköz tartja lázban a férfiakat

Ka­pasz­kodj meg, de leg­alábbis ülj le, mi­előtt el­kez­de­néd a cik­ket. Va­lami egé­szen el­ké­pesztő, amit mu­ta­tunk!

Ka­pasz­kodj meg, de leg­alábbis ülj le, mi­előtt el­kez­de­néd a cik­ket. Va­lami egé­szen el­ké­pesztő, amit mu­ta­tunk!

Mellbimbót villantott a dögös modell: A közönség döbbenten nézte

Mellbimbót villantott a dögös modell: A közönség döbbenten nézte

Kate Up­tont nem kell fél­teni, ha ero­ti­kus for­ga­tás­ról, fo­tók­ról, de akár elő­adás­ról van szó.

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

Sze­ret­néd meg­tudni, hogy har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élsz-e?

Sze­ret­néd meg­tudni, hogy ki­egyen­sú­lyo­zott, har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élsz-e? Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

5 csillagos szexkütyü: Éld át a világ legdrágább csúcsorgazmusát

5 csillagos szexkütyü: Éld át a világ legdrágább csúcsorgazmusát

Az is­mert vib­rá­tor­márka pi­acra dobta ed­digi leg­drá­gább ter­mé­két!

Az is­mert vib­rá­tor­márka pi­acra dobta ed­digi leg­drá­gább ter­mé­két, me­lyet már a sztá­rok is igénybe vet­tek!

5 biztos jel, hogy előző éjjel megcsalt a csajod

5 jel, hogy előző éjjel megcsalt a csajod

Tele vagy két­sé­gek­kel, ér­de­mes egy ki­csit job­ban oda­fi­gyel­ned a nődre..

Előző este egye­dül fe­küd­tél le, és éj­szaka csak be­sur­rant mel­léd az ágyba, mert a ba­rát­nő­i­vel volt mo­ziba? Nos, ha tele vagy két­sé­gek­kel, ér­de­mes reg­gel egy ki­csit job­ban oda­fi­gyel­ned a nődre, hátha fél­re­lé­pett....

Mocskos fantázia: Ezeken a helyszíneken szexelnének a nők

Mocskos fantázia: Ezeken a helyszíneken szexelnének a nők

A leg­paj­zá­nabb kép­zel­gé­sek!

Nem kell kel­le­met­le­nül érez­ned magad, ha ext­rém hely­szí­nek­ről fan­tá­zi­álsz, hi­szen min­den­ki­nek van­nak ilyen paj­zán kép­zel­gé­sei!

Ezt a videojátékot feszes hüvelyizmokkal kell irányítani!

Ezt a videojátékot feszes hüvelyizmokkal kell irányítani!

Egy apró, vib­rá­tor­szerű kont­rol­lert kell a va­gi­nába he­lyezni és in­dul­hat is a játék !

Egy apró, vib­rá­tor­szerű kont­rol­lert kell a va­gi­nába he­lyezni és in­dul­hat is a játék !

Elképesztő szexizmus: Eltiltották szakmájától a gyönyörű színésznőt

Elképesztő szexizmus: Eltiltották szakmájától a gyönyörű színésznőt

Egy tel­jes évig nem áll­hat szín­padra Denny Kwan szí­nésznő.

Egy tel­jes évig nem áll­hat szín­padra Denny Kwan szí­nésznő. A sú­lyos bün­te­tést azért kapta, mert Fa­ce­book-profil­ján túl ki­hí­vóan mu­tatta meg bá­jait a ra­jon­gó­i­nak.

5 jó tanács, hogy 40 felett is fergeteges legyen a szex

5 jó tanács, hogy 40 felett is fergeteges legyen a szex

Óri­ási tév­hit, hogy 40 év fe­lett el­tű­nik a párok éle­té­ből az ero­tika. A sze­xu­á­lis vágy egy­sze­rűen csak át­mi­nő­sül.

Óri­ási tév­hit, hogy 40 év fe­lett el­tű­nik a párok éle­té­ből az ero­tika, így né­hány trükk se­gít­sé­gé­vel nem kell le­mon­da­nunk a forró érin­té­sek­ről.

6 kapcsolat, amelyik tönkreteheti a házasságodat

6 kapcsolat, amelyik tönkreteheti a házasságodat

Meg­mu­tat­juk, kivel kell vi­gyáz­nod.

A há­zas­sá­godba akkor is be­fér­kőz­het a har­ma­dik, ha a pá­ro­don kívül sen­ki­vel nincs sze­xu­á­lis kap­cso­la­tod. Meg­mu­tat­juk, kivel és mivel kell vi­gyáz­nod.

Az orális szex magasiskolája: Így repítsd mennyekbe a férfit

Az orális szex magasiskolája: Így repítsd mennyekbe a férfit

Mu­tat­juk a leg­ér­zé­kibb fo­gá­so­kat, hogy élete leg­ké­je­sebb má­mo­rá­ban ré­sze­sítsd part­ne­red.

Szexi reggeli, csak felnőtteknek!

Szexreggeli, csak felnőtteknek!

Nincs is jobb a szex-reg­ge­li­nél! Kapj be egy tál Cuk­ros Cicit, vagy Pornó Pufit...

Nincs is jobb a reg­geli szex-reg­ge­li­nél! A lélek és egyéb test­rész me­len­gető, fel­nőt­tek­nek ké­szült ga­bona cso­ma­go­lása is csin­ta­lan. Íme, a pornó pe­hely!

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak a sze­xu­a­li­tás­ban, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Erre senki sem számított! 2017-ben ő a világ legszebb nője

Erre senki sem számított! 2017-ben ő a világ legszebb nője

Az idei be­futó egy va­ló­ban káp­rá­za­tos szép­ségű szí­nésznő, aki eddig sem oko­zott még soha csa­ló­dást.

Az idei be­futó egy va­ló­ban káp­rá­za­tos szép­ségű szí­nésznő, aki eddig sem oko­zott még soha csa­ló­dást.

Most már biztos, ez okozza a reggeli merevedést

Most már biztos, ez okozza a reggeli merevedést

A reg­geli "sát­ra­zás" ter­mé­sze­tes.

Azt azért sej­ted, hogy álló pé­nis­szel éb­redni nem be­teg­ség, ugye? A reg­geli "sát­ra­zás" egy tök ter­mé­sze­tes dolog.

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

A jó kap­cso­lat alap­jait a há­ló­szo­bá­ban te­he­ted le. Most nem arról lesz szó, amire elő­ször gon­dolsz.

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

Amber Heard 31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni.

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni: ezek­ből a je­lek­ből biz­to­san tud­ha­tod, mi jár a fe­jé­ben.

Kiderült: ezerből ennyi nő mond kapásból igent a szexre

Kiderült: ezerből ennyi nő mond kapásból igent a szexre

Mo­dern vi­lá­gunk­ban már az is­mer­ke­dés sem úgy zaj­lik, mint évek­kel ez­előtt. Ez per­sze nem azt je­lenti, hogy annyira egy­szerű lenne.

Mo­dern vi­lá­gunk­ban már az is­mer­ke­dés sem úgy zaj­lik, mint évek­kel ez­előtt. Ez per­sze nem azt je­lenti, hogy annyira egy­szerű lenne. Ma is egy komp­lex és össze­tett fo­lya­mat­ról be­szél­he­tünk...

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Nincs jobb al­ka­lom a han­cú­ro­zásra, mint a hosszú hét­vége! Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nincs jobb al­ka­lom a han­cú­ro­zásra, mint a hosszú hét­vége! Sok­kal több időt tölt­he­tünk az ágy­ban, így ké­nyez­tet­het­jük egy­mást a leg­kü­lön­bö­zőbb mó­do­kon. Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Ez a leg­ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára!

Nincs ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára, mint ami­kor buja ölét csó­kok­kal hal­mozza el a férfi.

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Esz­mé­let­len, ma­nap­ság mire nem ké­pe­sek a nők, csak hogy úgy néz­ze­nek ki oda­lent, mint a zsenge ti­ni­lá­nyok. Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

A leg­újabb fel­mé­rés fel­fedi, mi ve­zeti rá a nőket arra, hogy sta­bil pár­kap­cso­la­tuk el­le­nére mégis fél­re­lép­je­nek.

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat?

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat, a ba­rá­to­dat, a mun­ka­tár­sa­dat? A ha­zug­ság sokak sze­rint ösz­tö­nös dolog.

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ha bi­zony­ta­lan vagy, vajon tény­leg el­ju­tott-e a csúcsra a part­ne­red, akkor most el­mond­juk, mire fi­gyelj.

Ha bi­zony­ta­lan vagy, vajon tény­leg el­ju­tott-e a csúcsra a part­ne­red, akkor most el­mond­juk, mire fi­gyelj.

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Nem könnyű el­dön­teni, hogy me­lyik a leg­jobb szex­póz, hisz férfiak és nők na­gyon kü­lön­böz­nek egy­más­tól.

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, miért

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, pontosan miért

Azt hit­ted, hogy az elő­lép­te­tés­hez meg­fe­lelő fel­lé­pésre és némi smú­zo­lásra van szük­ség?

Felülírja a gravitáció törvényét a brutál szexi bikinimodell teste

Felülírja a gravitáció törvényét a brutál szexi bikinimodell teste

A szexi bra­zil mo­del­len úgy mutat a leg­újabb stí­lusú bi­kini, mint egy álom!

Paula szu­per ero­ti­kusra si­ke­re­dett fotói közül vá­lo­gat­tunk, hogy kel­le­me­sen in­dul­jon a napod! Íme!

Eszméletlen izgató, ahogy ezek a szexi nők bekapják a lényeget

Eszméletlen izgató, ahogy ezek a szexi nők bekapják a lényeget

Nézd meg ve­lünk a pi­káns vá­lo­ga­tást, s neked is ga­ran­tál­tan meg­jön az ét­vá­gyad!

Nézd meg ve­lünk a pi­káns vá­lo­ga­tást, s neked is ga­ran­tál­tan meg­jön az ét­vá­gyad!

A kolumbiai fitneszcica idomaitól garantáltan opálos lesz a tekinteted!

A kolumbiai fitneszcica idomaitól garantáltan opálos lesz a tekinteted!

Ha a 22 éves Anl­lela Sagra tes­tét csu­pán egyet­len szó­val jel­le­mez­het­nénk, akkor min­den bi­zonnyal a tö­ké­le­test hasz­nál­nák.

Elképesztő, mit művel szeméremdombjával a szexi modell a színpadon

Elképesztő, mit művel szeméremdombjával a szexi modell a színpadon

Mu­tat­juk a buja for­mák­kal ren­del­kező lány szexi vi­de­ó­ját!

A 22 éves ame­ri­kai Ni­colet Hea­tont nem kell attól fél­teni, hogy nem for­ró­sítja fel a han­gu­la­tot: a mű­so­rára ér­kező ven­dé­gek­nek ga­ran­tál­tan me­le­gük lesz, hi­szen aki közel áll a szín­pad­hoz, még a sze­mé­rem­dob­jára is be­le­lát­hat!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

7 különböző női orgazmus létezik

7 különböző női orgazmus létezik

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört.

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört. Ha is­me­red a kü­lön­böző or­gaz­mu­so­kat, könnyeb­ben ala­kí­tod úgy szex köz­ben az ese­mé­nye­ket, hogy csa­jod mi­előbb el­jus­son a csúcsra.

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

Te ho­gyan nézel por­nót? És vajon mit árul el ez rólad? Egy fel­mé­rés­ből most ki­de­rül.

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek! Most el­mond­juk, ho­gyan pró­bál­já­tok ki ott­hon.