ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak a sze­xu­a­li­tás­ban, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

Ami­kor a nőre elemi erő­vel tör a vágy.

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiderült: ezerből ennyi nő mond kapásból igent a szexre

Kiderült: ezerből ennyi nő mond kapásból igent a szexre

Mo­dern vi­lá­gunk­ban már az is­mer­ke­dés sem úgy zaj­lik, mint évek­kel ez­előtt. Ez per­sze nem azt je­lenti, hogy annyira egy­szerű lenne.

Mo­dern vi­lá­gunk­ban már az is­mer­ke­dés sem úgy zaj­lik, mint évek­kel ez­előtt. Ez per­sze nem azt je­lenti, hogy annyira egy­szerű lenne. Ma is egy komp­lex és össze­tett fo­lya­mat­ról be­szél­he­tünk...

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni.

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni: ezek­ből a je­lek­ből biz­to­san tud­ha­tod, mi jár a fe­jé­ben.

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Nincs jobb al­ka­lom a han­cú­ro­zásra, mint a hosszú hét­vége! Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nincs jobb al­ka­lom a han­cú­ro­zásra, mint a hosszú hét­vége! Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Esz­mé­let­len, ma­nap­ság mire nem ké­pe­sek a nők, csak hogy úgy néz­ze­nek ki oda­lent, mint a zsenge ti­ni­lá­nyok. Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

A leg­újabb fel­mé­rés fel­fedi, mi ve­zeti rá a nőket arra, hogy sta­bil pár­kap­cso­la­tuk el­le­nére mégis fél­re­lép­je­nek.

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Ez a leg­ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára!

Nincs ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára, mint ami­kor buja ölét csó­kok­kal hal­mozza el a férfi. Rá­adá­sul ez az in­ten­zív szex­él­mény nem­csak a nőről árul el sokat, hanem a férfi­ról is.

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ha bi­zony­ta­lan vagy, vajon tény­leg el­ju­tott-e a csúcsra a part­ne­red, akkor most el­mond­juk, mire fi­gyelj.

Ha bi­zony­ta­lan vagy, vajon tény­leg el­ju­tott-e a csúcsra a part­ne­red, akkor most el­mond­juk, mire fi­gyelj.

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Nem könnyű el­dön­teni, hogy me­lyik a leg­jobb szex­póz, hisz férfiak és nők na­gyon kü­lön­böz­nek egy­más­tól.

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, miért

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, pontosan miért

Azt hit­ted, hogy az elő­lép­te­tés­hez meg­fe­lelő fel­lé­pésre és némi smú­zo­lásra van szük­ség?

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők!

A leg­újabb ku­ta­tás fel­leb­benti a fáty­lat a leg­na­gyobb intim ti­tok­ról. El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat?

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat, a ba­rá­to­dat, a mun­ka­tár­sa­dat? A ha­zug­ság sokak sze­rint ösz­tö­nös dolog.

A kolumbiai fitneszcica idomaitól garantáltan opálos lesz a tekinteted!

A kolumbiai fitneszcica idomaitól garantáltan opálos lesz a tekinteted!

Ha a 22 éves Anl­lela Sagra tes­tét csu­pán egyet­len szó­val jel­le­mez­het­nénk, akkor min­den bi­zonnyal a tö­ké­le­test hasz­nál­nák.

Felülírja a gravitáció törvényét a brutál szexi bikinimodell teste

Felülírja a gravitáció törvényét a brutál szexi bikinimodell teste

A szexi bra­zil mo­del­len úgy mutat a leg­újabb stí­lusú bi­kini, mint egy álom!

Paula szu­per ero­ti­kusra si­ke­re­dett fotói közül vá­lo­gat­tunk, hogy kel­le­me­sen in­dul­jon a napod! Íme!

Eszméletlen izgató, ahogy ezek a szexi nők bekapják a lényeget

Eszméletlen izgató, ahogy ezek a szexi nők bekapják a lényeget

Nézd meg ve­lünk a pi­káns vá­lo­ga­tást, s neked is ga­ran­tál­tan meg­jön az ét­vá­gyad!

Elképesztő, mit művel szeméremdombjával a szexi modell a színpadon

Elképesztő, mit művel szeméremdombjával a színpadon a szexi modell

A mű­so­rára ér­kező ven­dé­gek­nek ga­ran­tál­tan me­le­gük lesz, hi­szen aki közel áll a szín­pad­hoz, még a sze­mé­rem­dob­jára is be­le­lát­hat!

Hoppácska: kiderült, kivel szexelünk legszívesebben egy szakítás után

Hoppácska: kiderült, kivel szexelünk legszívesebben egy szakítás után

Mi­lyen jó, hogy a brit tu­dó­sok ez iránt is ér­dek­lőd­nek!

Mi­lyen jó, hogy a brit tu­dó­sok ez iránt is ér­dek­lőd­nek!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

7 különböző női orgazmus létezik

7 különböző női orgazmus létezik

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört.

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört. Ha is­me­red a kü­lön­böző or­gaz­mu­so­kat, könnyeb­ben ala­kí­tod úgy szex köz­ben az ese­mé­nye­ket, hogy csa­jod mi­előbb el­jus­son a csúcsra.

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

Te ho­gyan nézel por­nót? És vajon mit árul el ez rólad? Egy fel­mé­rés­ből most ki­de­rül.

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek! Most el­mond­juk, ho­gyan pró­bál­já­tok ki ott­hon.

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Né­hány fogás csu­pán, és olyan él­mény­ben lesz része part­ne­red­nek, mely­ről eddig még ál­modni sem mert.

Né­hány fogás csu­pán, és olyan él­mény­ben lesz része part­ne­red­nek, mely­ről eddig még ál­modni sem mert.

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

A ho­rosz­kóp pi­káns tit­kai...

A szex egy­ér­tel­műen al­kat­függő, de in­ten­zi­tá­sára és jel­le­gére alap­ve­tően van­nak be­fo­lyás­sal csil­lag­je­gye­ink.

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg. Gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram-posztokkal

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram-posztokkal

Gon­dol­tad volna, hogy csak egy Ins­tag­ram fi­ó­kot nyitsz, és máris dől a lé? Nem ki­zárt.

Gon­dol­tad volna, hogy csak egy Ins­tag­ram-fi­ó­kot nyitsz, és máris dől a lé? Nem ki­zárt. A híres-neves Kar­das­hian klán­nak pél­dául si­ke­rült. Be­vé­te­leik nagy ré­szét a kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt fo­tó­ik­nak kö­szön­he­tik.

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

A sze­mér­mes­ség­nek még csak nyoma sincs azo­kon a ké­pe­ken.

A sze­mér­mes­ség­nek még csak nyoma sincs azo­kon a ké­pe­ken, me­lye­ket mu­ta­tunk. És hol volt még akkor az in­ter­net....

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Ennél el­ké­pesz­tőbb sze­xu­á­lis se­géd­esz­közt még éle­ted­ben nem lát­tál.

Ennél el­ké­pesz­tőbb sze­xu­á­lis se­géd­esz­közt még éle­ted­ben nem lát­tál. Ebben egé­szen biz­to­sak va­gyunk.

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad!

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det. Érték meg­ta­lálni a tár­sa­dat. Íme né­hány jel, ami se­gít­het.

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

Bi­zony elő­for­dul­hat, rá­adá­sul pont akkor, ami­kor nem is szá­mí­ta­nál rá, hogy ked­ve­sed más­sal is ran­diz­gat. Légy ala­pos, a kö­vet­ke­zőkre fi­gyelj oda!

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

A reg­gel nem­csak a si­et­ség­ről és a mun­kába ju­tás­ról szól! Fon­tos mo­men­tum, hogy a haj­nal­ban éb­re­dező férfi­as­sá­got bir­tokba vedd és ja­vadra for­dítsd.

Így vetül az árnyék a meztelen női testre

Így vetül az árnyék a meztelen női test hajlatain

Az ár­nyé­kok néha sem­mit sem rej­te­nek el...

A híres fotós mind­össze né­hány alig ta­karó ár­nyékba öl­töz­tette mez­te­len mo­dell­jeit. Az ár­nyé­kok néha annyit sem rej­te­nek el, mint egy fa­lat­nyi tanga...

Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

Elakad a lélegzet: Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

A duci szu­per­mo­dell mez­te­le­nül pó­zolt a ka­me­rá­nak, még­hozzá egy­szerre több pél­dány­ban! Dögös fotók!

A duci szu­per­mo­dell mez­te­le­nül pó­zolt a ka­me­rá­nak, még­hozzá egy­szerre több pél­dány­ban!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

A G-pont fel­fe­de­zése iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába.

A G-pont fel­fe­de­zése min­den­kép­pen iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába. Egye­dül vagy a pá­rod­dal is ki­pró­bál­ha­tod. Ki ne hagyd!

Falatnyi bikiniben mutatta meg álomtestét az ultraszexi topmodell

Falatnyi bikiniben mutatta meg álomtestét az ultraszexi topmodell

Ch­rissy Te­i­gen a férfiak nagy örö­mére vissza­tért szü­lési sza­bad­sá­gá­ról és ön­ma­gá­hoz hűen ismét meg­mu­tatta bá­jait.

Szoros és feszes lesz a vagina: Itt a legújabb módszer!

Szoros és feszes lesz a vagina: Itt a legújabb módszer!

A leg­újabb tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően olyan szo­ros lehet a nők va­gi­nája, ami­lyen még sosem volt!

A leg­újabb tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően olyan szo­ros lehet a nők va­gi­nája, ami­lyen még sosem volt! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Aranytrió-izgatás: szuperszex a tökéletes női orgazmus titka

Aranytrió-izgatás: szuperszex a tökéletes női orgazmus titka

In­nen­től kezdve vége az unal­mas vagy el­na­polt szex­nek, ez a tech­nika ga­ran­tál­tan gyö­nyört hoz!

Ez a leg­jobb módja annak, hogy elérd a női csú­csor­gaz­must, másra nincs is szük­sé­ged!

Kiderült, ettől a női testrésztől gerjednek be igazán az a férfiak

Kiderült, ettől a női testrésztől gerjednek be igazán az a férfiak

For­­más popsi hozza őket iz­ga­lomba?

A férfiak több­­sége nem ta­­gadja, hogy az első dolog, amit meg­­néz egy nőn, az a fe­­neke. Mi lehet ennek az oka?

Eszméletlen szexin rázta domborulatait Kubában a dögös ducimodell

Eszméletlen szexin rázta domborulatait Kubában a dögös ducimodell

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell leg­újabb bi­ki­nis kam­pá­nyá­ról el­ké­szült a videó, mely­ben kubai nők­kel is esz­mé­let­len ero­ti­ku­san ropja.

Kihűlt a kapcsolatod? Ezekkel a trükkökkel megint fergeteges lesz a szex

Kihűlt a kapcsolatod? Ezekkel a trükkökkel megint fergeteges lesz a szex

Ugyan­a­zok a hely­­szí­­nek, pózok, és sze­­rep­­lők is. Mit lehet tenni?

Nem fel­­tét­­le­­nül szük­­sé­­ges ahhoz hosszú ideje együtt len­­ne­­tek, hogy unal­­massá vál­­jon a szex. Ugyan­a­zok a hely­­szí­­nek, pózok, és sze­­rep­­lők is. Mit lehet tenni? Mu­­tat­­juk a leg­­­jobb és leg­­­hasz­­no­­sabb trük­­kö­­ket.

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

Egy lon­doni kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a pé­nisz­mé­re­tet.

Egy lon­doni kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a hoz­zá­juk for­duló férfiak pé­nisz­mé­re­tét.

Ilyen eszelősen izgató a női arc orgazmus közben

Ilyen eszelősen izgató a női arc orgazmus közben

A száj és a szem a leg­árul­ko­dóbb.

A szex köz­ben átélt gyö­nyör min­den egyes rész­lete kiül az arcra. A száj és a szem a leg­árul­ko­dóbb.

Így látja a meztelen női testet egy francia aktfotós

Így látja a meztelen női testet egy francia aktfotós

Képei tob­zód­nak az ero­ti­ká­ban!

A fran­cia szár­ma­zású fo­tó­mű­vész fel­vé­te­le­ire indul be a férfi­tár­sa­da­lom, képei tob­zód­nak az ero­ti­ká­ban! Ezt nézd!

Ilyen nincs: Megnyílt Európa első gumibaba bordélya!

Kivételes szexélményt kínál Európa első gumibaba bordélya

Az öreg kon­ti­nenst is be­vette a bi­zarr távol-ke­leti dili. Bar­ce­lo­ná­ban, nyílt meg Eu­rópa első olyan bor­dé­lya, ahol gu­mi­ba­bák fo­gad­ják a kun­csaf­to­kat.

Az öreg kon­ti­nenst is be­vette a bi­zarr távol-ke­leti dili. Bar­ce­lo­ná­ban nyílt meg Eu­rópa első olyan bor­dé­lya, ahol hi­per­re­a­lisz­ti­kus gu­mi­ba­bák elé­gí­tik ki a kun­csaf­tok igé­nyeit.

Eszét veszti a nő, ha itt kezded simogatni! Szuperorgazmus az eredmény!

Eszét veszti a nő, ha itt kezded simogatni! Szuperorgazmus az eredmény!

A női test egyik rit­kán ké­nyez­te­tett, de annál ér­zé­ke­nyebb pontja.

A női test egyik rit­kán ké­nyez­te­tett, de annál ér­zé­ke­nyebb pont­ját si­mo­gasd, és új gyö­nyö­rök vár­nak rátok.

Eszméletlen, mit művel a vaginával a fürdőgolyó

Eszméletlen, mit művel a vaginával a fürdőgolyó

Az il­la­tos für­dő­bom­bá­kat min­denki sze­reti. Ám a leg­töb­ben nem vesz­nek fi­gye­lembe egy apró kö­rül­ményt.

Az il­la­tos für­dő­bom­bá­kat min­denki sze­reti. Ám a leg­töb­ben nem vesz­nek fi­gye­lembe egy apró kö­rül­ményt.

Ez a jel biztosan megmutatja: Pofátlanul megcsal a csajod

Ez a jel biztosan megmutatja: Pofátlanul megcsal a csajod

Tudod, e hogy a mi a hűt­len nő leg­főbb is­mérve? Ha nem vagy ennek a fon­tos tu­dás­nak a bir­to­ká­ban, jobb, ha to­vább ol­va­sol!

Ez a biztos módja, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

Ez a biztos módja, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

A G-pon­tot meg­ta­lálni ne­héz­nek tűnik, de va­ló­já­ban nem is olyan bo­nyo­lult. Az ered­mény pedig maga a mámor.

Tudományos kutatás Ilyen és így néz ki a tökéletes pénisz!

Tudományos kutatás Ilyen és így néz ki a tökéletes pénisz!

Min­dig is kí­ván­csi vol­tál, mi­lyen az ide­á­lis pé­nisz? Most egy fel­mé­rés­ből ki­de­rült, mit gon­dol­nak a nők.

Beleremeg a nő teste: így izgasd a gyönyörért

Beleremeg a nő teste: így izgasd a gyönyörért

El­ké­pesztő él­ve­ze­tek­ben lesz része.

El­ké­pesztő él­ve­ze­tek­ben lesz része a nőnek, ha három egy­szerű lé­pést kö­vetsz.

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben. Rá­adá­sul a nők­nek is kö­te­lező!

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben.

Iszonyatosan bizarr szeméremajakra gerjednek most a japán férfiak

Iszonyatosan bizarr szeméremajakra gerjednek most a japán férfiak

A ja­pá­nok fan­tá­zi­ája meg­le­he­tő­sen dús, pláne ha szex­ről van szó. Ám ez a fétis tény­leg ki­verte ná­lunk a biz­to­sí­té­kot.

Mutasd az útleveled, és megmondom, hogy csókolsz!

Mutasd az útleveled, és megmondom, hogyan csókolsz!

Le­lep­lez­zük Eu­rópa né­peit!

Mit tar­ta­nak fon­tos­nak az egyes nem­ze­tek a csó­ko­ló­zás­ban? Le­lep­lez­zük Eu­rópa né­peit!

Bordélyházi körszemle: Eszméletlen, mire vágynak a férfiak

Bordélyházi körszemle: Eszméletlen, mire vágynak a férfiak

A gyö­nyört szol­gál­tató egy­sé­gek tárt ka­rok­kal fo­gad­jáka kun­csaf­to­kat.

A gyö­nyört szol­gál­tató egy­sé­gek tárt ka­rok­kal fo­gad­ják a spe­ci­á­lis igé­nye­ket ke­reső kun­csaf­to­kat is.

Fazon bugyi alatt: Ezt árulja el szeméremszőrzeted a személyiségedről

Fazon bugyi alatt: Ezt árulja el szeméremszőrzeted a személyiségedről

Sze­mé­rem­szőr­ze­ted töb­bet el­árul rólad, mint gon­dol­nád.

Rö­vidre vá­gott? Csu­pasz? Dús? Sze­mé­rem­szőr­ze­ted töb­bet el­árul rólad, mint gon­dol­nád.

Ha így kényezteted a csiklót, csúcsorgazmusa lesz a csajodnak!

Ha így kényezteted a csiklót, csúcsorgazmusa lesz a csajodnak!

Sa­­já­­títsd el ezt a tech­­ni­­kát, és pá­­rod­­nak el­­ké­­pesztő örö­­möt oko­­zol, ebben biz­­tos le­­hetsz!

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex.

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex. A leg­jobb, ha már nap­köz­ben be­in­dí­tod a ra­ké­tá­i­dat, az ágy­ban pedig me­ré­szen el­en­ge­ded a fan­tá­ziád.

Így változik a szex, ha leszoksz az alkoholról

Így változik a szex, ha leszoksz az alkoholról

Vajon ho­gyan hat az al­ko­hol a sze­xu­á­lis éle­tedre? Ezt akkor tudod meg a leg­gyor­sab­ban, ha egy ideig tel­je­sen le­mon­dasz a sze­szes ita­lok él­ve­ze­té­ről.

Vajon ho­gyan hat az al­ko­hol a sze­xu­á­lis éle­tedre? Ezt akkor tudod meg a leg­gyor­sab­ban, ha egy ideig tel­je­sen le­mon­dasz a sze­szes ita­lok él­ve­ze­té­ről. Meg­mu­tat­juk, mit vár­hatsz a józan szex­től.

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Nina Agdal mell­bim­bó­vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Az, hogy mi tör­té­nik a lu­xus­li­mu­zin hátsó ülé­sén, va­ló­já­ban mel­lé­kes. Nina Agdal mell­bim­bó­vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Íme a jelek, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Íme a jelek, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Régi köz­hely, hogy a há­zas­pá­rok egy­szer csak le­szok­nak a szex­ről. De vajon miért, és ho­gyan lehet ezt el­ke­rülni?

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

No­buyo­shi Araki Japán leg­el­is­mer­tebb akt­fo­tósa, aki bi­zony ren­ge­teg sze­xu­á­lis töl­tetű kat­tin­tá­son van már túl.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

Esze­lős gon­do­la­tok ci­káz­nak a fe­jük­ben or­gaz­mus előtt, alatt és után is.

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni. Gyak­ran esze­lős gon­do­la­tok ci­káz­nak a fe­jük­ben or­gaz­mus előtt, alatt és után is.

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

A Sports Il­lustra­ted kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje.

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje. A férfiak nagy örö­mére ő is göm­böly­de­den csá­bít.

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ak­ti­vi­zál­ha­tod ero­ti­kus csáb­erő­det, a hatás pedig ga­ran­tált!

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Ez a len­gyel lány meg­ke­reste a leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb hát­te­re­ket for­más alak­já­hoz.

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Le­gyen ez a reg­gel a puha aj­kaké és az oda­le­helt csó­koké! Re­pül­je­tek együtt a va­dító kéj­ben, és egész nap lesz miért mo­so­lyogni!

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt! De vajon mi lehet ennek az oka?

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

A nők mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el az orá­lo­zás tit­kait.

A magas szintű szexre vágyó nők mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el az orá­lo­zás tit­kait.

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Le­hen­gerlő vonz­ere­jé­től, acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Bo­nyo­lód­tál már kap­cso­latba nős férfi­val? Nem biz­tos, hogy csak a te hibád, de min­den­kép­pen jel­zés szá­modra.

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most végre fel­tér­ké­pez­he­ted, mi­lyen stí­lus­je­gyek jel­lem­zik a sze­xu­a­li­tá­so­dat.

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről azon­nal föl­her­geli a pa­si­kat.

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

Már akkor is bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki, de jöhet még!

Már akkor is okkal bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki: adj egy ötöst, gra­tu­lá­lunk!

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Az egyik in­ter­ne­tes ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

A masz­­tur­­bá­­lás a nők­­nél is a nemi élet ter­­mé­­sze­­tes része, még­­sem gya­­kori be­­széd­­téma. Lehet csak nem kér­dez­zük meg őket? Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...