ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka, amit a nők a szex­ben át­él­het­nek.

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Ja­pán­ból már eddig is szá­mos iz­gal­mas szext­rend in­dult vi­lág­hó­dító útra, de a de­kol­tázs­póló tény­leg min­dent visz!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra! Ez a póz se­gí­teni fog benne...

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ilyes­mi­ről több­nyire csak maguk közt be­szél­nek a férfiak, de most fel­leb­ben­tik a fáty­lat a té­má­ról!

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége.

Van­nak, akik ki­bé­kül­nek utána, és még jobb is a há­zas­éle­tük, mint a meg­csa­lás előtt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Cseppet sem szívbajos a nagymellű ducimodell: Így alázta le a trollokat

Cseppet sem szívbajos a nagymellű ducimodell: Így alázta le a trollokat

Rossz he­lyen pró­bál­koz­nak, akik sze­ret­nek nők test­sú­lyára be­szólni...

Rossz he­lyen pró­bál­koz­nak azok a kom­men­te­lők, akik sze­ret­nek nők test­sú­lyára be­szólni az in­ter­ne­ten. Ash­ley Gra­ham ugyanis ru­tin­ból le­rázza az epés meg­jegy­zé­se­ket. A mos­tani azon­ban min­den ed­digi meg­nyil­vá­nu­lá­sán túl­tett.

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

A szex­nek két ember köl­csö­nös fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia, de van­nak, akik­nek még akció köz­ben is más a fon­tos.

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

A férfiak ke­re­sik az olyan pó­zo­kat és trük­kö­ket, amik­től még ér­zé­kibb lesz a női gyö­nyör. Ez a moz­du­lat min­det fe­lül­múlja...

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Vajon egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást?

Vajon egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást?

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

A csen­des nők tény­leg vissza­fo­got­tak?

A leg­több férfi sze­rint a csen­des nők az ágy­ban is vissza­fo­got­tak. De vajon igaz lenne ez? Ha ki­pró­bá­lod eze­ket a tech­ni­ká­kat, rá­jössz, hogy nem így van...

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma...

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A gyanú meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait, a hűt­len fe­le­sé­gek pedig hall­gat­nak.

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána?

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána? Van­nak, akik év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül sem tud­ják el­fe­lej­teni a má­si­kat, és va­ló­ság­gal ül­dö­zik. Egy netes fó­ru­mon döb­be­ne­tes be­szá­mo­ló­kat osz­tot­tak meg a fel­hasz­ná­lók...

Erekcióban mért adat: Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Erekcióban mért adat: Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye fo­gyasz­tása jó­té­kony ha­tás­sal van a férfi­as­ságra.

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye fo­gyasz­tása jó­té­kony ha­tás­sal van a férfi­as­ságra.

Megelégelte a szexista cenzúrát a népszerű ducimodell, ledobta a melltartót

Megelégelte a szexista cenzúrát a népszerű ducimodell, ledobta a melltartót

Bár az Ins­tag­ram a szexi mo­del­lek gyűj­tő­he­lye, min­dent mégse sza­bad meg­mu­tatni. Ez ellen til­ta­ko­zott a húsos szép­ség...

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Az orál a leg­több férfi szá­mára a szex csú­csa. Nem mon­da­ná­nak le róla sem­mi­lyen más szex­él­mé­nyért...

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex!

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex, el­ké­pesztő or­gaz­must hoz a nők­nek is. De vajon mit is élnek át tény­le­ge­sen? Most buja él­mé­nye­ik­ről me­sél­nek olya­nok, akik­nek már meg­volt ez a fajta le­pe­dő­ak­ro­ba­tika...

Őrület, mit művel a kánikula a férfiassággal

Őrület, mit művel a kánikula a férfiassággal

Sokan azon­nal or­vos­hoz for­dul­nak.

Né­hány férfi is­meri a je­len­sé­get, de sokan akad­nak, akik nem. Utób­biak esz­mé­let­le­nül be tud­nak pá­ni­kolni, ami­kor szem­be­sül­nek vele...

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted - de a kö­vet­kez­mé­nye­kért nem vál­lal­juk a fe­le­lős­sé­get!

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

Bikinigram az új őrület, iszonyatosat villantanak a szexi nők

Bikinigram az új őrület, iszonyatosat villantanak a szexi nők

Az idei nyár iga­zán ked­vez a férfi­ak­nak: nem­csak a dögös bi­ki­ni­di­vat­tal, hanem szexi Ins­tag­ram ki­hí­vá­sok­kal is.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

60 fölött is kőkeményen: Ez a 2 bombasztikus trükk mindig bejön

60 fölött is kőkeményen: Ez a 2 bombasztikus trükk mindig bejön

Ahogy tel­nek az évek, bi­zony a sze­xu­á­lis vágy is alább­hagy...

Az évek mú­lá­sá­val a sze­xu­á­lis vágy is alább­hagy. Sok férfi vi­szont idő­ben kezdni meg­előzni a bajt...

Észak bögyös csillaga: Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Észak bögyös csillaga: Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Élet­cél­jává vált, hogy egy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét. Bár ne tette volna...

Amanda ked­ves és csi­nos fi­a­tal lány volt. Aztán élet­cél­jává vált, hogy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét.

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd őket...

Cso­dákra képes a női test, kü­lö­nö­sen, ha él­ve­zet­ről van szó. Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd őket. Sok­szor még a nők sem tud­ják, hogy ezek lé­tez­nek, és mire ké­pe­sek. Buja, pi­káns össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik...

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

De más gon­dok is akad­nak a tu­dó­sok sze­rint...

Nem elég, hogy egyre rö­vi­debb az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, más gon­dok is akad­nak a tu­dó­sok sze­rint.

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Un­do­rító szex­szo­kásra de­rí­tett fényt egy ku­ta­tás, ami a férfiak óv­szer­hasz­ná­la­tát vizs­gálta...

Bizarr akcióbalesetet szenvedett a nagy mellű, szemüveges pornósztár

Bizarr akcióbalesetet szenvedett a nagy mellű, szemüveges pornósztár

Mia Kha­li­fát egy fel­pat­tanó ho­ki­ko­rong ta­lálta el, még­hozzá eléggé kel­le­met­len he­lyen.

Varázslatos szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Varázslatos szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Egyál­ta­lán nem új po­zí­ció, mégis ke­ve­sen is­me­rik. Pedig a be­ha­to­lás bom­basz­ti­kus, az or­gaz­mus pedig va­ló­ság­gal rob­ban...

Egyál­ta­lán nem új po­zí­ció, mégis ke­ve­sen is­me­rik. Pedig a be­ha­to­lás bom­basz­ti­kus, az or­gaz­mus pedig va­ló­ság­gal rob­ban; nem csoda, hogy már a Káma Szút­rá­ban is sze­re­pelt...

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg meg ma is

Meg­kér­dez­tük, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg meg a tér­dük....

Erre vágynak valójában az érett nők: Kipakolt a férfiprosti

Erre vágynak valójában az érett nők: Kipakolt a férfiprosti

Imád­ják a fi­a­tal férfi­a­kat, nem tud­nak be­telni a jó szex­szel, és bi­zony van, hogy fi­zet­nek is érte...

Kiderült, mit kukkolnak a férfiak az interneten: nagyon zaftos lista

Kiderült, mit kukkolnak a férfiak az interneten: nagyon zaftos lista

Nem is az meg­döb­bentő, mi­lyen sokan hasz­nál­ják öröm­szer­zésre a netet, hanem az, hogy mi­lyen tar­tal­mak a leg­nép­sze­rűb­bek.

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

Csak a sze­ren­csén múlna?

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban? Csa­u­pán a sze­ren­cse kér­dése lenne?

A Káma-szútra mocskos titka: ősi pózokon a csiklóra csókolt gyönyör

A Káma-szútra mocskos titka: ősi pózokon a csiklóra csókolt gyönyör

Az orál­já­ték annyira iz­gató tud lenni, hogy sokan könnyeb­ben jut­nak így or­gaz­mus­hoz, mint be­ha­to­lás­sal...

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

A pasik je­len­tős része egy rend­kívü szex­gyil­kos stra­té­giát al­kal­maz.

A pasik je­len­tős része egy rend­kívü szex­gyil­kos stra­té­giát al­kal­maz.

Biohekkelt orgazmus: Az emberi test határait feszegetve élvez el a nő

Biohekkelt orgazmus: Az emberi test határait feszegetve élvez el a nő

A női or­gaz­must mos­ta­ná­ban kez­dik be­ha­tób­ban ku­tatni, nem csoda, hogy a höl­gyek is pró­bál­ják fel­fe­dezni a ha­tá­ra­i­kat...

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől

Megőrültek a férfiak a péniszgyűjtő nő ötletétől, nagyon beszóltak neki

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról...

Egy ku­ta­tónő arra kérte a pa­si­kat, küld­je­nek neki on­line fel­vé­te­le­ket a férfi­as­sá­guk­ról...

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Egy angol tár­su­lat meg­ala­pí­totta a világ első, 18 ka­ri­kás ván­dor­cir­ku­szát.

Egy angol tár­su­lat meg­ala­pí­totta a világ első, 18 ka­ri­kás ván­dor­cir­ku­szát.

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

A nők mes­ter­fo­kon űzik a csá­bí­tást! Mu­tat­juk a szen­ve­dély nagy­asszo­nya­i­nak leg­sze­xibb tipp­jeit, aztán irány a há­ló­szoba!

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A divat ugyan vál­toz­hat, de a férfi­as­ság marad: most ki­de­rül, miért a szőr­rel dúsan meg­ál­dott part­nerre vok­sol­nak a nők!

Vaginaáradatot zúdított rajongóira az énekesnő, dagad a botrány

Vaginaáradatot zúdított rajongóira az énekesnő, dagad a botrány

Na­gyon szí­nes, na­gyon nőies és pi­káns lett a sztár leg­újabb vi­deo­klipje.

Na­gyon szí­nes, na­gyon nőies és pi­káns lett a sztár leg­újabb vi­deo­klipje. Az in­ter­ne­ten sorra buk­kan­nak fel az újabb és újabb be­jegy­zé­sek arról, hány­szor je­le­nik meg benne a női intim tájék. Az éne­kesnő mű­vé­szeti al­ko­tás­ként te­kint a vi­de­óra.

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

Sokkoló ok miatt hagyják el a nők a férjüket, íme a TOP 10-es lista

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

A válás mind­két fél­nek fáj­dal­mas, nem csoda, ha min­denki az oko­kat ke­resi.

Maga a borzalom, ami történt szex közben

Maga a borzalom, ami történt szex közben

Ezek most igazi hor­ror­szto­rik men­tő­vel, sür­gős­ségi el­lá­tás­sal és sok vér­rel.

Ki­sebb bal­ese­tek min­den­kit értek már hem­per­gés köz­ben, de ezek most igazi hor­ror­szto­rik men­tő­vel, sür­gős­ségi el­lá­tás­sal és sok vér­rel. Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ha azt gon­dol­tad, hogy csak a nők­nek van ki­sebb­ségi komp­le­xusa, ha a tes­tük­ről van szó, akkor biz­to­san té­vedsz. Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Brutálisan dögös bikinikben villantottak a legszexibb ducimodellek

Brutálisan dögös bikinikben villantottak a legszexibb ducimodellek

Ha eddig azt hit­ted, hogy a mo­let­tebb test­al­kat csak ta­ka­rás­ban lehet szexi, akkor na­gyot té­vedsz! Ezek a du­ci­mo­del­lek meg­mu­tat­ják mitől is dög­lik a férfi a stran­don!

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Nem csak öröm­szer­zésre szol­gál a tettre kész hím­tag...

Nem csak öröm­szer­zésre szol­gál a tettre kész hím­tag...

Óriási változás a híres brazil popsiszépségversenyen, ez maga az őrület

Óriási változás a híres brazil popsi-szépségversenyen, ez maga az őrület

A szexi pop­si­kat fel­vo­nul­tató ver­senyre eddig is az egész világ fi­gyelt, ám az újí­tás­tól ga­ran­tál­tan meg­őrül­nek a férfiak!

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz! Ku­ta­tók össze­szed­ték a kü­lönb­sé­ge­ket, mu­tat­juk!

Cicivillantósra sikerült a legújabb bikinitrükk

Cicivillantósra sikerült a legújabb bikinitrükk

Nem csoda, hogy meg­őr­jíti a férfi­a­kat a lát­vány...

Nem csoda, hogy meg­őr­jíti a férfi­a­kat a lát­vány, ahogy a nők leg­újab­ban fel­ve­szik a bi­kini fel­sőt. Hi­szen min­den ke­rek­ded forma és haj­lat job­ban lát­szik.

Ledobta a melltartót a világhírű ducimodell, megdöbbentek a férfiak

Ledobta a melltartót a világhírű ducimodell, megdöbbentek a férfiak

Esz­mé­let­len vi­deót és fo­tó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra...

Esz­mé­let­len vi­deót és fo­tó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra.

Nagyon durván átvágta a férfiakat a használt bugyijait árusító nő

Nagyon durván átvágta a férfiakat a használt bugyijait árusító nő

Egy meg­ál­la­po­dást akkor is illik be­tar­tani, ha bűnös és mocs­kos do­log­ról szól. Egy el­ke­se­re­dett férfi min­dent ki­pa­kolt a neten.

Ezt az 5 kérdést nem merik feltenni a nehezen keményedő fiatal fiúk

Ezt az 5 kérdést nem merik feltenni a nehezen keményedő fiatal fiúk

Minél fi­a­ta­labb a férfi, annál kí­no­sabb prob­léma a me­re­ve­dési zavar. Nem csoda, ha nem mer­nek be­szélni róla.

Ezt a különös dolgot nem mindenki tudja a női orgazmusról

Ezt a különös dolgot nem mindenki tudja a női orgazmusról

A női gyö­nyör iz­gal­mas titok a férfiak szá­mára. Van­nak azon­ban olyan té­nyek, ami­ket még a höl­gyek se tud­nak.

A női gyö­nyör iz­gal­mas és si­kam­lós titok a férfiak szá­mára. Van­nak azon­ban olyan té­nyek, ami­ket még maguk a höl­gyek se tud­nak.

50 ezer dollárt költött a testére ez a nő: pornósztár akart lenni

50 ezer dollárt költött a testére ez a nő: pornósztár akart lenni

Mű­anyag kül­sőre vá­gyott; már csak­nem tu­cat­nyi be­avat­ko­zá­son van túl, de még min­dig nem elé­ge­dett...

Mű­anyag kül­sőre vá­gyott; csak­nem tu­cat­nyi be­avat­ko­zá­son van túl, de még min­dig nem elé­ge­dett...

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Nem csoda, ha el­vi­sel­he­tet­len te­her­nek érzed, ha ki­de­rül a pá­rod­ról, hogy el­árult. Nem min­den kap­cso­lat ment­he­tet­len!

Vaginagőzölés a kislányos intim tájék titka, ez a nő kipróbálta

Vaginagőzölés a kislányos intim tájék titka, ez a nő kipróbálta

A mód­szer hívei sze­rint sely­mes ta­pin­tású lesz a bőr oda­lent, de nem csak emi­att csi­nál­ják...

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle.

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle. Van né­hány trükk is, ami rá­se­gít a férfi gyö­nyö­rére, és csú­csor­gaz­must okoz. Mu­tat­juk eze­ket!

Brutális mellek: Férfiak milliói imádják az ázsiai kebelcsodát

Brutális mellek: Férfiak milliói imádják az ázsiai kebelcsodát

A ko­re­a­iak bö­gyös nagy­ágyúja sze­mér­met­le­nül pózol a neves férfi­ma­ga­zin jú­li­usi cím­lap­ján. Mu­tat­juk a gát­lás­ta­lan fo­tó­kat!

A ko­re­a­iak bö­gyös nagy­ágyúja sze­mér­met­le­nül pózol a neves férfi­ma­ga­zin jú­li­usi cím­lap­ján. Mu­tat­juk a gát­lás­ta­lan fo­tó­kat!

Úgy izgatja a G-pontot ez a póz, hogy beleremeg a nő teste

Úgy izgatja a G-pontot ez a póz, hogy beleremeg a nő teste

Szinte fel­rob­ban a nő a gyö­nyör­től.

Szinte fel­rob­ban a nő teste, ha ezt a pózt ki­pró­bál­já­tok. Esz­mé­let­len gyö­nyör vár rátok.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók!

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik, amire senki nem szá­mí­tott.

Lufimellű torzó lett a csinos nőből, elképesztő, mit művelt magával

Lufimellű torzó lett a csinos nőből, elképesztő, mit művelt magával

Túl át­la­gos­nak érezte magát, azért vál­lalta a ren­ge­teg mű­té­tet.

Túl át­la­gos­nak érezte magát, azért vál­lalta a ren­ge­teg mű­té­tet. Csak­hogy mos­tanra annyira el­tor­zult tőlük, hogy a já­ró­ke­lők döb­ben­ten utá­na­for­dul­nak az utcán. Sok­koló fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Tudtad ezt? Erről fantáziál a nők 59 százaléka szex közben

Tudtad ezt? Erről fantáziál a nők 59 százaléka szex közben

Több­féle sze­xu­á­lis fan­tá­zia is lé­te­zik, né­há­nyan egé­szen vad dol­go­kat is ki­pró­bál­ná­nak.

Több­féle sze­xu­á­lis fan­tá­zia is lé­te­zik, né­há­nyan egé­szen vad dol­go­kat is ki­pró­bál­ná­nak.

Elárulták a titkot a nők: ez az, amitől ágyba akarnak bújni egy férfival

Elárulták a titkot a nők: ez az, amitől ágyba akarnak bújni egy férfival

Meg­kér­dez­tük, mi indít be iga­zán egy nőt egy pa­si­ban. Iz­gal­mas vá­la­szok...

Meg­kér­dez­tük, mi indít be iga­zán egy nőt egy pa­si­ban. Iz­gal­mas vá­la­szo­kat kap­tunk.

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, neked nem is­me­rős...

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, te nem éltél meg ha­son­lót...

Sokkal piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd: most bebizonyítjuk

Sokkal piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd: most bebizonyítjuk

Ezek a fotók egé­szen mások, mint ami­nek lát­sza­nak. Ne­he­zen fogsz hinni a sze­med­nek.

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

Ez történt a nővel, aki 3600 pénisz fotóját gyűjtötte össze

A nők ál­ta­lá­ban le­tilt­ják a csu­pasz férfi­as­sá­guk­ról ké­pe­ket kül­döz­gető pa­si­kat...

A nők le­tilt­ják a csu­pasz férfi­as­sá­guk­ról ké­pe­ket kül­döző pa­si­kat. Most az el­len­ke­ző­jé­ről van szó...

Elárulta a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

Elárulta a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

A fi­a­tal szex­mun­kás most be­pil­lan­tást nyújt szak­mája leg­iz­gal­ma­sabb és leg­pi­kán­sabb rész­le­te­ibe.

A fi­a­tal szex­mun­kás most be­pil­lan­tást nyújt szak­mája leg­iz­gal­ma­sabb és leg­pi­kán­sabb rész­le­te­ibe.

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás egy megalázott nőtől

Ad­ri­enn úgy ke­rült bele egy sú­lyo­san ter­helt kap­cso­latba, hogy észre sem vette. Meg­rázó tör­té­net.

10 jel, hogy hamarosan véget ér a kapcsolatod

10 jel, hogy hamarosan véget ér a kapcsolatod

Éb­resztő! Mégis mit vársz a pá­rod­tól?

Éb­resztő! Mégis mit vársz a pá­rod­tól, ha te magad is ho­mokba dug­tad a fejed már jó ideje? Vedd észre a je­le­ket, ez már bi­zony a kap­cso­la­to­tok vége.

A nők 82 százaléka ettől izgul fel pillanatok alatt az ágyban

A nők 82 százaléka ettől izgul fel pillanatok alatt az ágyban

El­ké­pesztő ered­ményt ho­zott egy fel­mé­rés.

El­ké­pesztő ered­ményt ho­zott egy fel­mé­rés, mely­ben a nők sze­xu­á­lis szo­ká­sait vizs­gál­ták. Meg fog lepni, mit vá­la­szol­tak a leg­töb­ben.

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, durva, ami utána történt

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, nagyon durva, ami utána történt

Be­le­gon­dolni is rossz, hogy a bo­ga­rak mit tet­tek a mo­dell tö­ké­le­tes tes­té­vel.

Be­le­gon­dolni is rossz, hogy a bo­ga­rak mit tet­tek a mo­dell tö­ké­le­tes tes­té­vel.

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Erre kell tehát oda­fi­gyel­ned, hogy meg­ma­rad­jon köz­te­tek az in­ti­mi­tás és le­gyen ele­gendő szex!

Hoppácska, visszatért a mikrobikini és szexibb, mint valaha

Hoppácska, visszatért a mikrobikini és szexibb, mint valaha

Min­den dom­bo­ru­lat lát­szik, tény­leg csak a lé­nye­get ta­karja ez az apró für­dő­ruha. Lé­leg­zet­el­ál­lító fo­tó­kat mu­ta­tunk!

Min­den dom­bo­ru­lat lát­szik, tény­leg csak a lé­nye­get ta­karja ez az apró für­dő­ruha. Az idei divat a férfi­ak­nak ked­vez, ezen a nyá­ron tuti két­szer annyian men­nek a strandra, mint ta­valy; ugyanis a nők most na­gyon oda­te­szik ma­gu­kat! Lé­leg­zet­el­ál­lító fo­tó­kat mu­ta­tunk!