ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

A nők a pén­zes pa­sikra buk­nak, menő ál­lás­sal, jó ko­csi­val. Leg­alábbis a pasik több­sége ezt hiszi.

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Le­ál­do­zott a szi­vacs­mell­tar­tók­nak...

Úgy fest, hogy a szi­vacs­mell­tar­tók­nak le­ál­do­zott, a nők már egy­ál­ta­lán nem akar­ják el­rej­teni a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől az ágas­kodó bim­bó­kat, sőt...

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Ezt mond­ják a szak­ér­tők, íme!

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők?

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit, és so­káig úgy né­zett ki, soha nem fog tel­jes éle­tet élni.

Gömbölyödő csoda: 9 féle női mell létezik

Gömbölyödő csoda: Valójában 9 féle női mell létezik

Sokan még min­dig a mé­ret­nél van­nak le­ra­gadva. Pedig ren­ge­teg alak lé­te­zik!

Van, aki a ma­rokba való, pici, ke­mény mel­le­ket sze­reti, más a lá­gyan hul­lámzó keb­le­ket. És per­sze nem mind­egy az sem, merre ágas­ko­dik a mell­bimbó...

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Nagyon szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon.

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon. Nem csoda: vic­ces, öt­le­tes, és na­gyon sokan meg tud­ják csi­nálni.

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

A férfiak sze­rint ez nekik nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is. A nők ne­he­zen fo­gad­ják el ezt a per­ver­ziót.

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

Egé­szen döb­be­ne­tes szto­rik!

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni. Az in­ter­net név­te­len­sé­gé­ben mégis ki­te­re­gette a szennyest né­hány fe­le­ség.

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son.

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, kö­ze­lebb van, mint gon­dol­ják.

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni partnerüktől az ágyban

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni partnerüktől az ágyban

A vil­lám­szex­ből így lesz sze­ret­ke­zés.

A vil­lám­szex­ből ez­ál­tal lesz ér­zéki sze­ret­ke­zés. Ta­pin­tá­sok, si­mo­ga­tá­sok, csó­kok a leg­tit­ko­sabb he­lye­ken. És most ki­de­rült, hogy a test fel­ké­szí­tése az ak­tusra nem­csak a nő szá­mára fon­tos.

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Há­zas­pá­rok me­sél­ték el, mit csi­nál­tak ezen az el­vi­leg szex­től fű­tött éj­sza­kán.

Te is azt gon­do­lod, hogy a leg­ro­man­ti­ku­sabb éj­sza­kán na­gyon paj­zán dol­gok tör­tén­het­nek az ágy­ban?

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már.

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már. A va­lódi nők ilye­nek, igen, mint aho­gyan a fo­tó­kon is lát­szik, me­lye­ket mu­ta­tunk.

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

Több­ször oko­zott már tö­meg­hisz­té­riát az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór, mely egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó.

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó. Pedig na­gyon va­ló­színű, hogy célja nem a férfiak fel­iz­ga­tása volt. Ennek el­le­nére nem­től füg­get­le­nül min­den­ki­nek bejön a forró si­va­tag­ban for­ga­tott fel­vé­tel.

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

Ne ma­radj le te sem!

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a zu­hany alól. Mu­tat­juk a na­gyon me­rész fel­vé­te­le­ket!

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

A szexi tévés kő­ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy for­más fe­neke és izmos combja le­gyen. Meg­mu­tatta né­hány vi­de­ó­ban, ho­gyan.

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne össze­fog­lalni a Los An­ge­les­ben tar­tott ese­mény lé­nye­gét.

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Saj­nos hiába stim­mel min­den egy új part­ner­rel, ha olyan rossz szo­ká­sai van­nak, ami­ket kép­te­len­ség el­vi­selni.

Döbbenetes szexjátékszert tervezett két leszbikus nő

Döbbenetes szexjátékszert tervezett két leszbikus nő

Az al­ko­tók igen­csak ott­ho­no­san mo­zog­nak a női intim tájék kör­nyé­kén...

Az al­ko­tók igen­csak ott­ho­no­san mo­zog­nak a női intim tájék kör­nyé­kén...

A szex legbizarrabb módját műveli ez a különös szekta

A szex legbizarrabb módját műveli ez a különös szekta

Jó né­há­nyan hó­dol­nak így az örö­mök­nek, de ti­tok­ban tart­ják, mert a több­sé­get meg­döb­benti és ta­szítja.

Jó né­há­nyan hó­dol­nak így az örö­mök­nek, de ti­tok­ban tart­ják, mert a több­sé­get meg­döb­benti és ta­szítja. Sőt, van, aki egye­ne­sen per­verz­nek ti­tu­lálja őket.

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

Mu­tat­juk, mi lapul a bugyi alatt!

A nők gyö­nyört fa­kasztó öle so­ha­sem egy­forma, azon­ban van pár jel­leg­ze­tes tu­laj­don­ság, ami alap­ján könnyen cso­por­to­sít­ha­tóak. Ez lapul a bugyi alatt!

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

Ennek min­denki örülni fog!

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába, cél­ke­reszt­jük­ben az or­gaz­mus volt. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak, ami­nek min­denki örülni fog!

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

Meg­le­pőek, ám csep­pet sem tel­je­sít­he­tet­le­nek a szeb­bik nem sze­xu­á­lis vá­gyai. Sőt! Több­nek ki­fe­je­zet­ten örül­nek majd a te­rem­tés ko­ro­nái.

Meg­le­pőek, ám csep­pet sem tel­je­sít­he­tet­le­nek a szeb­bik nem sze­xu­á­lis vá­gyai. Sőt!

Nagyon durva, mi történt a mikropénisszel született férfival

Nagyon durva, mi történt a mikropénisszel született férfival

Egész éle­té­ben szé­gyellte magát, ami­ért ici­pici a férfi­as­sága. A nők mégis oda­vol­tak érte. És hogy mi volt a titka?

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

A 26 éves brit lány egy durva sza­kí­tás után vá­sá­rolta meg élete első vib­rá­to­rát.

Megelégelték a szexcenzúrát ezek a nők, itt a forró válasz

Megelégelték a szexcenzúrát ezek a nők, itt a forró válasz

Nem lehet min­dent meg­mu­tatni Ins­tán? Sebaj. Íme a meg­ol­dás arra, hol tud­ják a szexi nők a leg­pi­kán­sabb ké­pe­i­ket meg­osz­tani a ne­te­zők­kel.

Nem lehet min­dent meg­mu­tatni Ins­tag­ra­mon? Hamar meg­szü­le­tett a meg­ol­dás arra, hol tud­ják a szexi nők a leg­pi­kán­sabb ké­pe­i­ket meg­osz­tani a ne­te­zők­kel. Nem­csak a férfiak van­nak oda az új ol­da­lért, egyre töb­ben re­giszt­rál­nak, hogy ké­pe­ket néz­hes­se­nek, il­letve oszt­has­sa­nak meg!

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Gyorsmenet: 1 perc alatt repít az orgazmusba ez a 4 szuper szexpóz

Fon­tos a hosszú elő­já­ték, de nem min­dig van rá idő...

Min­denki tudja, mi­lyen fon­tos a hosszú elő­já­ték, és minél to­vább tart a szex, annál jobb. De mit csi­nál­ja­nak a párok, aki hul­la­fá­rad­tan érnek haza a me­ló­ból, és őrül­ten rá­kí­ván­nak egy­másra? Ezek a pózok pil­la­na­tok alatt a csúcsra jut­tat­ják a nőt!

Döbbenetes társkereső trend az új divat, ebből baj lesz

Döbbenetes társkereső trend az új divat, ebből baj lesz

Hi­he­tet­len, de egyre töb­ben vá­laszt­ják jól mű­ködő kap­cso­lat­ban is ezt a mű­fajt.

Hi­he­tet­len, de egyre töb­ben vá­laszt­ják jól mű­ködő kap­cso­lat­ban is ezt a mű­fajt.

A legnagyobb szexproblémák, amik tönkretesznek minden házasságot

A legnagyobb szexproblémák, amik tönkretesznek minden házasságot

A szex a ki­egyen­sú­lyo­zott kap­cso­la­tok na­gyon fon­tos része - ha nem mű­kö­dik, akkor a há­zas­ság­nak is sok­szor annyi.

Gyilkos vitába torkollt a veszekedés: Ne tudd meg, min kapott össze házaspár

Gyilkos vitába torkollt a veszekedés: Ne tudd meg, min kapott össze házaspár

Gon­dol­tad volna, hogy férj és fe­le­ség mi­lyen ap­ró­sá­gok miatt képes egy­más tor­ká­nak esni?

Ez a nagy mellű szőke bombázó lett Vlagyimir Putyin új kedvence

Ez a nagy mellű szőke bombázó lett Vlagyimir Putyin új kedvence

Mu­tat­juk az orosz nagy­fő­nök ked­venc mo­dell­jét: az egy­kori Miss Orosz­or­szág igazi nagy­ágyú a dögös bom­bá­zók kö­zött!

Soha ne mondd ki ezeket szex közben, ha jót akarsz

Soha ne mondd ki ezeket szex közben, ha jót akarsz

Van­nak örök tabuk az aktus alatt...

Sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött sem sza­bad ki­mon­dani bi­zo­nyos dol­go­kat szex köz­ben, mert meg­ölik a vá­gyat...

A pasik kétharmada utálja, ha ezt csinálja a partnerük szex előtt

A pasik kétharmada utálja ha ezt csinálja a partnerük szex előtt

Ér­de­kes ered­ménnyel zá­rult egy ku­ta­tás, mely­ben azt vizs­gál­ták, be­in­dítja-e a férfi­a­kat a par­fü­mök il­lata.

Elárulták a nők, mitől fagynak le teljesen szex közben

Elárulták a nők, mitől fagynak le teljesen szex közben

Na­gyon ta­nul­sá­gos össze­fog­laló, hi­szen gyak­ran csak pár apró dol­gon kell vál­toz­tatni és a baj meg­előz­hető!

Na­gyon ta­nul­sá­gos össze­fog­laló, hi­szen gyak­ran csak pár apró dol­gon kell vál­toz­tatni és a baj meg­előz­hető!

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Egy ku­ta­tás meg­mu­tatta, hogy mi­lyen jel­lem­vo­nású férfiak ta­lál­ják meg a pár­ju­kat a leg­könnyeb­ben.

Íme, az orálszex különleges hatása, amit a nők értékelnek legjobban

Íme, az orálszex különleges hatása, amit a nők értékelnek legjobban

A nők egy része tar­tóz­ko­dik az orál­tól. Pedig ha tud­nák, hogy mi­lyen ho­za­dék­kal jár ez a fajta szex...

Megállíthatatlanul nő a férfiasság

Elképesztő tudományos felismerés: Megállíthatatlanul nő a férfiasság

Egy óv­szer­for­gal­mazó fel­mé­ré­sé­ből ki­de­rült, hogy ahogy tel­nek az évek, egyre na­gyobb az át­lag­mé­ret. De vajon tény­leg így van?

Egyre több ku­ta­tás fog­lal­ko­zik a pé­nisz­mé­ret­tel, így nem csoda, ha van­nak ada­tok, ami­ket össze lehet ha­son­lí­tani. Így de­rült ki egy óv­szer­for­gal­mazó fel­mé­ré­sé­ből, hogy egyre na­gyobb az át­lag­mé­ret. De vajon tény­leg így van?

Babaolaj-orgia a Playboy villában: Pamela Anderson mindent kipakolt

Babaolaj-orgia a Playboy villában: Pamela Anderson mindent kipakolt

El­me­sélte, mi­lyen mély kap­cso­lat fűzte a Play­boy ala­pító aty­já­hoz.

Gon­dol­tad volna, hogy a ha­tal­mas mellű sze­xi­kon is több­ször meg­for­dult a hír­hedt lu­xus­vil­lá­ban?

Ledobta a melltartót a szexi ducimodell

Ledobta a melltartót: Kiderült a szexi ducimodell forró titka

Őr­jítő fo­tó­kat oszt meg a ra­jon­gó­i­val, sok­szor alig van rajta tex­til.

Őr­jítő fo­tó­kat oszt meg a ra­jon­gó­i­val, sok­szor alig van rajta tex­til. Más­kor meg egy­ál­ta­lán nincs. Egy in­ter­jú­ban el­mondta, miért sze­ret mez­te­len lenni.

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

Egyre több pár élete szex­men­tes.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga le­hetne.

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

Popsin keresztül árad a gyönyör: ezzel a pózzal nem tudsz hibázni

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami na­gyon unal­mas egy idő után.

A leg­töb­ben ku­tya­póz­ban csi­nál­ják, ami esz­mé­let­le­nül unal­mas egy idő után. Sze­ren­csére itt van he­lyette ez az új szex­póz, amit tény­leg ér­de­mes ki­pró­bálni. Na­gyon sokan imád­ják, és egyre job­ban rá­kat­tan­nak a párok. Nem vé­let­le­nül...

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak. Egy jo­gász szaf­tos szto­ri­kat osz­tott meg a neten. Ugyanis né­me­lyik vá­ló­per­ben nem csak sár­do­bá­lás megy és fe­nye­ge­tő­zés, hanem sok­kal több...

Iszonyatosan perverz módon szexeltek az ókorban

Iszonyatosan perverznek kell elképzelni, ahogy az ókorban szexeltek

Még a por­nófil­me­ken edzett, fe­kete öves per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék. Bi­zarr vá­lo­ga­tás!

Még a por­nófil­me­ken edzett, fe­kete öves per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék. Bi­zarr vá­lo­ga­tás!

50 fölött ez kell a prosztatának

50 fölött ez kell a prosztatának, sóhajtoznak a férfiak

Jeff­rey tör­té­nete bár­me­lyik ko­ra­beli férfi­val meg­tör­tén­het...

A kor elő­re­ha­lad­tá­val a férfi­ak­nak egyre job­ban oda kell fi­gyel­niük tes­tük igé­nye­ire. Bi­zo­nyos dol­gok­ból vissza kell ven­niük az egész­ség­hez.

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

Különösen bizarr dolgot kért feleségétől a férfi, elszörnyedt az orvos

A fe­le­ség elő­ször meg is csi­nálta, és semmi kü­lö­nö­set nem lá­tott a do­log­ban. Aztán ki­írta egy kö­zös­ségi ol­da­lon.

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

A nők szá­mára ko­moly di­lemma, hogy új kap­cso­la­tuk­ban be­vall­ják-e, hány férfi­val volt dol­guk ko­ráb­ban.

Új csillag született: szakmát váltott a dögös pornósztár

Új csillag született: szakmát váltott a dögös pornósztár

A 25 éves por­nó­szí­nésznő dup­lán hat a férfiak ér­zé­ke­ire: már nem­csak a lát­vánnyal nyű­gözi le a pa­si­kat. A lesz­bi­kus por­nó­csil­lag leg­in­ti­mebb tit­ka­i­ról vall.

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

Ezzel az 5 szex­­póz­­zal csúcs­­gyö­­nyört aján­­dé­­ko­­zol part­­ne­­red­­nek! Or­­gaz­­mus ga­­ran­­tált! Akció indul!

Ezzel az 5 szex­­póz­­zal csúcs­­gyö­­nyört aján­­dé­­ko­­zol part­­ne­­red­­nek! Or­­gaz­­mus ga­­ran­­tált! Akció indul! Nem­csak a fan­tá­zi­á­dat ér­de­mes hasz­nálni, hanem a neked meg­fe­lelő tech­ni­kát is, vágj bele, imádni fog­já­tok az együtt töl­tött per­ce­ket. Vi­gyél új pil­la­na­to­kat a szexbe, még ha is­me­red is a pózok egy ré­szét.

Itt a legbizarrabb popsikihívás: Ettől minden férfi megvadul

Itt a legbizarrabb popsikihívás: Ettől minden férfi megvadul

Nem kell hozzá más, mint né­hány kerek, ke­mény és fe­szes popsi, no meg egy kis sör...

Nem kell hozzá más, mint né­hány kerek, ke­mény és fe­szes popsi, no meg egy kis sör...

Titkárnőből lett luxusprosti: tudja, mi kell a férfiaknak

Titkárnőből lett luxusprosti: azt állítja, tudja mi kell a férfiaknak

A 22 éves lány tisz­tá­ban van vele, mitől dög­lik a légy: akár 2,5 mil­liót is ka­szál egy-egy jól si­ke­rült héten.

A 22 éves lány tisz­tá­ban van vele, mitől dög­lik a légy: 2,5 mil­liót is ka­szál egy-egy jól si­ke­rült héten.

Hipnotikus orgazmus, avagy ilyen az érintés nélküli szex

Hipnotikus orgazmus, avagy ilyen az érintés nélküli szex

Sze­ret­nél kéjes sut­to­gásra el­la­zulni?

Sze­ret­nél el­la­zulva le­fe­küdni, mi­köz­ben egy sut­togó hang álomba rin­gat? Vagy egyik pil­la­nat­ról a má­sikra éle­ted leg­na­gyobb or­gaz­mu­sát át­élni?

Robotprostikkal támad a legújabb párizsi luxusbordélyház

Robotprostikkal támad a legújabb párizsi luxusbordélyház

Egye­sek sze­rint a jö­vő­ben ter­mé­sze­tes lesz, hogy min­denki hasz­nál szex­ro­bo­to­kat. Egye­lőre ez so­kak­nak el­kép­zel­he­tet­len.

Itt az igazság, ezért sírunk szex után

Itt az igazság, ezért sírunk szex után

Biz­tos te is át­él­ted már, ami­kor szex után hir­te­len rád tört a sírás. Ez jó vagy rossz? És mi lehet a ki­váltó oka? Lehet öröm­ből sírni, vagy va­lami régi ér­zelmi trauma van a hát­tér­ben?

Biz­tos te is át­él­ted már, ami­kor szex után meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nul rád tört a sírás. Ez jó vagy rossz? És mi lehet a ki­váltó oka? Jó szex után miért esünk de­presszi­óba? Ahe­lyett, hogy jól érez­nénk ma­gun­kat... Lehet öröm­ből sírni, vagy in­kább va­lami régi ér­zelmi trauma van a hát­tér­ben? Ke­res­sük együtt a vá­la­szo­kat!

A nők 83 százaléka erre a típusú férfira szavaz

A nők 83 százaléka erre a típusú férfira szavaz

Sok­szor éri a nőket az a vád, hogy maguk se tud­ják, végül is mi­lyen férfi ol­da­lán kép­ze­lik a bol­dog­sá­got.

Sok­szor éri a nőket az a vád, hogy maguk se tud­ják, mi­lyen férfi mel­lett len­né­nek bol­do­gok. Egy ku­ta­tó­cso­port ezért meg­kér­de­zett több ezer nőt.

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Ha tudod a szü­le­tési dá­tu­mot, akkor könnye­dén fel­tér­ké­pez­he­ted mi­lyen szexre is vá­gyik iga­zán!

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Ezek a nők sza­kí­tot­tak a mell­tar­tó­val, az ered­mény pedig ma­gáért be­szél! Mu­tat­juk a be­vál­la­lós höl­gyek ta­pasz­ta­la­tait: él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

Amikor bevadulnak a szeretők az ágyban: 15 nagyon durva szexkaland

Amikor bevadulnak a szeretők az ágyban: 15 nagyon durva szexkaland

Nők me­sél­ték el a leg­dur­vább ka­land­ja­i­kat!

Van, hogy el­sza­ba­dul a szen­ve­dély, és lát­ható nyo­mai is ma­rad­nak a forró éj­sza­ká­nak. A férfiak la­záb­ban ve­szik az ilyes­mit, de a leg­több csaj sze­retne más­nap a föld alá süllyedni. Nők me­sél­ték el a leg­dur­vább ka­land­ja­i­kat!

A mellbimbót figyeld: Ezt gondolják a férfiak a női mellről

A mellbimbót figyeld: Ezt gondolják a férfiak a női mellről

Kicsi, kerek, for­más, ha­tal­mas... A férfiak min­den mell­tí­pusra tud­nak mon­dani va­la­mit, hogy miért sze­re­tik.

Kicsi, kerek, for­más, ha­tal­mas... A férfiak min­den mell­tí­pust tud­nak sze­retni va­la­mi­ért.

Döbbenetesen megalázó a véleménye az olasz férfiaknak a magyar nőkről

Megalázó a véleménye az olasz férfiaknak a magyar nőkről

Az olasz férfiak min­den nő fan­tá­zi­á­ját meg­moz­gat­ják. Hi­szen ki tudna el­len­állni a me­di­ter­rán hév­nek, ami­vel ud­va­rol­nak?

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Éhes a szexre, akik­nek ott­hon is jó.

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel? Egy új ku­ta­tás sze­rint épp az el­len­ke­zője az igaz.

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Vajon tény­leg úgy tisz­tes­sé­ges, hogy nyíl­tan kö­zöl­jük pá­runk­kal a sza­kí­tást, ha el­jött az idő? Az érin­tet­tek me­sél­nek.

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Ha be­ve­szed az elő­já­tékba az in­tim­masszázst, mennyekbe rö­píti a szex a csa­jo­dat! Ezek­kel a trük­kök­kel nem lő­hetsz mellé!

Nem így képzeltem a szerelmet: Kipakolnak a cserbenhagyott férfiak

Nem így képzeltem a szerelmet: Kipakolnak a cserbenhagyott férfiak

Ve­sze­ke­dés köz­ben a nők szá­ján gyak­ran csú­szik ki va­lami durva.

Ve­sze­ke­dés köz­ben a nők szá­ján gyak­ran csú­szik ki va­lami durva.

7 titok a szexről, amit még a legokosabb emberek sem tudnak

7 titok a szexről, amit még a legokosabb emberek sem tudnak

Ren­ge­teg tév­hit ke­reng a szex­ről

Ren­ge­teg tév­hit ke­reng a szex­szel kap­cso­lat­ban. Ez vo­nat­koz­hat be­teg­sé­gekre, a te­her­be­esés esé­lyé­nek a nö­ve­lé­sére vagy épp annak el­ke­rü­lé­sére.

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Ez a nők éle­té­nek leg­ke­mé­nyebb kor­szaka. Ami­kor dur­ván be­zu­han a sze­xu­á­lis ét­vágy. A kli­max maga a pokol. Vagy még­sem?

Művészi szintre emelte a meztelenkedést a fotós és a modellje

Művészi szintre emelte a meztelenkedést a fotós és a modellje

A lány ruha nél­kül pózol a ter­mé­szet­ben. A táj és a mo­dell ket­tőse el­ké­pesztő egy­sé­get képez...

A lány ruha nél­kül pózol a ter­mé­szet­ben. A táj és a mo­dell ket­tőse el­ké­pesztő egy­sé­get képez...

Valami eszelős, ahogy a dögös ducimodell rázza a popsiját

Valami eszelős, ahogy a dögös ducimodell rázza a popsiját

A húsos ido­ma­i­ról is­mert Ash­ley bi­ki­ni­ben mu­tatta be tu­do­má­nyát. Ennél sze­xib­ben nem rázza senki!

A húsos ido­ma­i­ról is­mert Ash­ley bi­ki­ni­ben mu­tatta be tu­do­má­nyát. Ennél sze­xib­ben nem rázza senki!

Ennél praktikusabb melltartó nem létezik: Bevadulnak tőle a férfiak

Ennél praktikusabb melltartó nem létezik: Bevadulnak tőle a férfiak

Ennél job­bat a di­vat­ter­ve­zők se tud­nak ki­ta­lálni! Nem kel­le­nek drága anya­gok, csipke és pán­tok! Rá­adá­sul alig takar va­la­mit.

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­lami fon­to­sat az éle­tünk­ről.

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­lami fon­to­sat az éle­tünk­ről - ezt me­sél­ték az érin­tet­tek arról, ho­gyan érez­ték ma­gu­kat a vég­le­ges szét­vá­lást kö­ve­tően. Ta­nul­sá­gos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek, talán te is ma­gadra is­mersz ben­nük.

Olyan megállapítás született a kopasz férfiakról, hogy eldobod az agyad

Olyan megállapítás született a kopasz férfiakról, hogy eldobod az agyad

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Az új ta­nul­mány sze­rint a nők in­tel­li­gen­sebb­nek, do­mi­náns­nak és egy­sze­rűen őrül­ten von­zó­nak ta­lál­ják a ko­pasz férfi­a­kat.

Ilyen mell nincs, de mégis van! Luxusfelvételeken a cicikirálynő

Ilyen mell nincs, de mégis van! Luxusfelvételeken a cicikirálynő

Szü­li­nap­ját ün­ne­pelte a nép­szerű ke­bel­ki­rálynő, ter­mé­sze­te­sen a ra­jon­gók­ról is gon­dos­ko­dott, nem is akár­ho­gyan!

Sokkot kapott a feleség, amikor rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Sokkot kapott a feleség, amikor rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Nem lehet kel­le­mes a fel­is­me­rés, az biz­tos. Nők me­sél­tek arról, mi­ként de­rült ki, hogy fér­jük a férfi­ak­hoz von­zó­dik.

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Egy pár­kap­cso­lati szak­értő mondta el a vé­le­mé­nyét, hogy mi az, ami­vel a mos­tani, fel­gyor­sult vi­lág­ban a leg­job­ban el lehet szúrni a dol­got...

Egy pár­kap­cso­lati szak­értő mondta el a vé­le­mé­nyét, hogy mi az, ami­vel a mos­tani, fel­gyor­sult vi­lág­ban a leg­job­ban el lehet szúrni a dol­got...