ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet a kapcsolatban

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet: Íme, a párkapcsolat gyilkosa

Akár­mi­lyen szen­ve­dé­lye­sen indul is egy kap­cso­lat, ha nem fi­gyel­tek oda, könnyen ki­hűl­het az ágy.

Ilyen bizarr szexjátékszert soha életedben nem láttál!

Ilyen bizarr szexjátékszert soha életedben nem láttál!

Azt hit­­ted, hogy a szex­­ipar már nem tud újat mu­­tatni és már min­­dent lát­­tál? - Na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél!

Rányitották a nőre a fürdőszobaajtót, ezt művelte odabent

Rányitották a nőre a fürdőszobaajtót, ezt művelte odabent

A nők imád­ják a la­zu­lást a kád­ban, ám eze­ket az intim pil­la­na­to­kat csak nagy rit­kán lát­hat­juk.

A nők imád­ják a la­zu­lást a kád­ban, ám eze­ket az intim pil­la­na­to­kat csak nagy rit­kán lát­hat­juk.

Ezt gondolják a méreteikről a hatalmas mellű nők

Ezt gondolják a méreteikről a hatalmas mellű nők

A férfiak több­sége imádja a nagy keb­le­ket, már a lát­vá­nyuk is el­bű­völi őket. De mit gon­dol­nak erről maguk a dús mel­lel meg­ál­dott nők? Mind­járt ki­de­rül!

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

A ki­hí­vás­ban részt­vevő gyö­nyörű és be­vál­la­lós lá­nyok tel­je­sen ru­hát­la­nul mu­tat­ják meg ma­gu­kat or­szág-világ előtt...

Így mennek csajozni a rendőrök

Így mennek csajozni a rendőrök

A rend­őrök ki­tá­lal­tak arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

A rend­őrök ki­tá­lal­tak arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Miben job­bak a nők? Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben. A fi­zi­kai erő­fö­lényt meg­hagy­ták a férfi­ak­nak. Ám ezen kívül szá­mos te­rü­le­ten előz­he­tik őket

Miben job­bak a nők? Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben. A fi­zi­kai erő­fö­lényt meg­hagy­ták a férfi­ak­nak. Ám ezen kívül szá­mos te­rü­le­ten meg­előz­heti őket a höl­gyek! Né­hány példa ko­moly meg­le­pe­tés­ként fog érni téged is. Ezt iga­zán nem gon­dol­tad volna!

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, mu­tat­juk a leg­újabb fel­vé­te­le­ket!

A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, íme!

Budapesten járt az orosz popsikirálynő

Titokban Budapesten járt az eszelős testű orosz popsikirálynő

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val...

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val, őt vi­szont a ma­gyar fő­vá­ros va­rá­zsolta el. Ana­sta­siya Sc­heg­lova sze­rel­mes lett Bu­da­pestbe!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek!

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek. Pi­káns fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás nőktől és férfiaktól

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából a nagy pornóoldal

Így kedveskedik Valentin nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Idén is gon­dol­tak a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, és egy ked­ves aján­dék­kal ké­szül­tek nekik...

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők. A tech­ni­ká­val föl­dön­túli él­mény lesz az or­gaz­mus.

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, kö­tött­sé­gek­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet?

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet?

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha az il­lető a part­ne­red. A leg­sta­bi­labb kap­cso­la­tot is képes fel­bo­rí­tani.

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek.

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek. Jó né­há­nyan jár­tak már pórul a ro­man­ti­kára és sze­re­lemre ki­je­lölt napon... Íme a val­lo­má­sok, hátha ta­nu­lunk be­lő­lük!

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Min­dig őrült vágy haj­totta...

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta, elő­ször on­line pornó, majd szex­mun­ká­sok, de semmi nem volt elég. Végül durva do­logra szánta el magát...

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, za­varba ejtő okból.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley, rajta aztán tény­leg nem hagy nyo­mot a múló idő!

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel...

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel...

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

A nők na­gyító alatt vizs­gál­ják már az első ta­lál­ko­zás­nál, vajon tény­leg meg­fe­lelő-e a pasi.

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Egészen bizarr módon jutnak újabban orgazmushoz a nők

Már nem a szex­já­té­kok, a vib­rá­tor vagy az ön­ké­nyez­te­tés a menő.

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de van kiút! Higgy ma­gad­ban!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a há­zas­sá­gok fele vá­lás­sal vég­ző­dik. A pár­kap­cso­la­tok­nak pedig ennél is na­gyobb há­nyada.

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

A női pszi­ché ki­is­mer­he­tet­len ta­lány, ezt bi­zo­nyítja a leg­újabb ku­ta­tás is.

A női pszi­ché ki­is­mer­he­tet­len ta­lány, ezt bi­zo­nyítja a leg­újabb ku­ta­tás is...

Így erőszakolják ki a pénzt a férfiakból a nagyon rámenős nők

Így erőszakolják ki a pénzt a férfiakból a nagyon rámenős nők

Meg­fé­lem­lí­tés, meg­alá­zás, zsa­ro­lás...

Zsa­ro­lás­sal, ve­rés­sel, meg­alá­zás­sal? Igen, pon­to­san így. Kér­dez­het­néd: miért hagy­ják ma­gu­kat a férfiak? Nem csak hagy­ják, de ön­ként vál­lal­ják! Ezt fi­gyeld...

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

A hely­zet ugyanis az, hogy a nők min­den nya­fo­gás és pa­nasz el­le­nére imád­ják a pa­si­kat, oly­kor még a leg­idi­ó­tább szo­ká­sa­i­kat is!

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Csak egy kicsit mocskos: Ősi módszertől robban a gyönyör

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, nem biz­tos, hogy a pornó a meg­ol­dás.

Ha fel akar­já­tok pör­getni a sze­xet, és ma­ga­sabb szintre emelni a gyö­nyört, nem biz­tos, hogy a pornó a leg­jobb meg­ol­dás. Pró­bál­já­tok ki ezt az 5 klasszi­kus fo­gást, kö­nyör­te­len lesz az or­gaz­mus.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

Szen­ve­dé­lyes csók nél­kül a sze­ret­ke­zés olcsó nu­me­rává si­lá­nyo­dik.

Szen­ve­dé­lyes csók nél­kül a sze­ret­ke­zés olcsó nu­me­rává si­lá­nyo­dik.

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak: 11 szexgyilkos hálószobatitok

Be­val­lot­ták férfiak és nők, hogy mi az, ami ki­ké­szíti őket az ágy­ban.

Vaginabunda: Terítéken a női intimszőr

Vaginabunda: Terítéken a női intimszőr

A nők sokat agyal­nak rajta...

Va­ló­szí­nű­leg a nők sok­kal töb­bet agyal­nak rajta, mint a férfiak. Utób­biak vé­le­mé­nyét nagy­já­ból is­mer­jük, de vajon mit hisz­nek a nők: mi az el­vá­rás?

Ledobta melltartóját a gyönyörű modell, megmutatta csodás domborulatait

Ledobta melltartóját a gyönyörű modell, megmutatta csodás domborulatait

Az idei év leg­sze­xibb nap­tár­lá­nya ismét na­gyot vil­lan­tott, ezt te is biz­tos látni aka­rod! Lé­leg­zet­el­ál­lító fotók kö­vet­kez­nek!

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nagy hímtagmustra: Valójában 12 különböző típusú férfiasság létezik

Nem min­den­kié egy­forma, és nem ugyan­úgy re­a­gál­nak rá a nők: de az biz­tos, hogy mind­egyi­kért lesz, aki ra­jong.

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Nem­csak edzés­ter­vet ír és irá­nyít a sport­szak­em­ber...

Nem­csak edzés­ter­vet ír és irá­nyít a sport­szak­em­ber, sok­szor hozzá is ér a nőhöz...

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Válás mel­lett dön­teni nem könnyű.

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett, még akkor is, ha leg­szí­ve­seb­ben cso­ma­golna.

Ez történt a férfival, aki magas frekvenciájú hanggal keményített

Ez történt a férfival, aki magas frekvenciájú hanggal keményített

Egy har­minc­éves blog­ger a hecc ked­véért fo­gott bele, és nem gon­dolta volna, hogy bár­mi­lyen ered­mé­nye is lesz...

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e.

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e. Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Új csillagok a legnépszerűbb pornószínésznők listáján

Új csillagok tündökölnek a legnépszerűbb pornószínésznők listáján

A sta­tisz­ti­kák sze­rint ez a ki­lenc nő a leg­nép­sze­rűbb fel­nőtt fil­mes sze­replő.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint ez a ki­lenc nő a leg­nép­sze­rűbb fel­nőtt fil­mes sze­replő.

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Kegyetlenül néz ki ez a nő: 10 millióból ő lett az első élő szexbaba

Olyan akart lenni, mint egy gu­minő.

Vic­to­ria ha­tal­mas mel­le­ket és ka­csa­csőr szá­jat sza­ba­tott ma­gá­nak. Olyan fel­tűnő akart lenni, mint egy fel­fúj­ható gu­minő.

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Tarol a leszbi és a milf: Megérkezett a legfrissebb pornókutatás

Nem meg­döb­bentő, hogy első helyre ke­rült a lesz­bi­kus pornó. Az már annál in­kább, hogy a nők is egyre több­ször ke­re­sik...

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

A he­te­rók is ki­pró­bál­ják néha.

Az, hogy egy nő férfi­val él­vezi a sze­xet, egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy soha éle­té­ben nem nem fog meg­kí­vánni egy másik nőt. Per­sze sokan csak fej­ben ját­sza­nak el a gon­do­lat­tal, míg mások ki is pró­bál­ják.

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek .

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek kap­cso­la­tuk­ban.

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen gya­kori a szex­men­tes há­zas­ság! Idő­ben lépj közbe, ha nem aka­rod, hogy a tiéd is az le­gyen.

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A sötét középkor intim borzalmai: Bizarr módon gyógyították a nőket

A ko­ra­beli fel­cse­rek nem men­tek a szom­szédba egy-egy me­re­dek ke­ze­lé­sért. Ez az össze­ál­lí­tás ga­ran­tál­tan meg­döb­bent!

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ezt gondolják a férfiak a nők legősibb trükkjéről: 13 kőkemény vélemény

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit.

Ős­régi trükk, ami­kor egy nő a ter­hes­ség­gel igyek­szik meg­fogni a férfit úgy, hogy köz­ben ha­zu­dik a fo­gam­zás­gát­lás­ról. De vajon mit gon­dol­nak mind­er­ről a csőbe hú­zott pasik? El­me­sél­ték - vi­gyázz, kő­ke­mény val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek!

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Oszt­rák ku­ta­tók ál­lí­tása sze­rint a sperma vi­ta­min­for­rás, így szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mát lehet vele ke­zelni, emel­lett sejt­meg­újító ké­pes­ség­gel is bír.

Oszt­rák ku­ta­tók ál­lí­tása sze­rint a sperma vi­ta­min­for­rás, így szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mát lehet vele ke­zelni, emel­lett sejt­meg­újító ké­pes­ség­gel is bír. A szak­ér­tők ál­lít­ják, bi­zo­nyí­tot­tan jó ha­tás­sal van a nők szer­ve­ze­tére. A sperma vizs­gá­lata to­vábbi ku­ta­tási té­mául szol­gál.

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san.

A nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san.

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

A ké­szí­tők meg­döb­bentő ki­je­len­tést tet­tek, mely a so­ro­zat jö­vő­jére nézve ki­ha­tás­sal van. Lás­suk, miről is van szó!

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

A nők rit­kán árul­ják el, mi­lyen volt éle­tük leg­jobb or­gaz­musa, vi­szont az in­ter­ne­ten erről is szí­ve­sen be­szél­nek.

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Per­sze maga az aktus sem lé­nyeg­te­len, de más­nak is sze­repe van benne.

Ilyet még nem láttál: Erotikus bikinishow bombasztikus csajokkal

Ilyet még nem láttál: Erotikus bikinishow bombasztikus csajokkal

A di­vat­gu­ruk úgy dön­töt­tek, hogy a nyár be­kö­szönte előtt fel­for­ró­sít­ják egy ki­csit a hideg téli es­té­ket. A vi­deót el­nézve rend­kí­vül jónak bi­zo­nyult az ötlet!

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Itt a megcsalás új módszere, így döntik romba kapcsolatukat a nők

Itt a megcsalás új módszere, így döntik romba kapcsolatukat a nők

Vajon mi az a vi­sel­ke­dés, ami épp a meg­csa­lás és a hűség ha­tá­rán van?

Vajon mi az a vi­sel­ke­dés, ami épp a meg­csa­lás és a hűség ha­tá­rán van?

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Egészen döbbenetes, amit a nők a vaginájukkal művelnek

Bru­tá­lis mó­do­kon pró­bál­ják di­záj­no­sabbá tenni va­gi­ná­ju­kat.

Bru­tá­lis mó­do­kon pró­bál­ják di­záj­no­sabbá tenni va­gi­ná­ju­kat. A nő­gyó­gyá­szok a fe­jü­ket fog­ják.

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, mi tör­té­nik, ha va­laki ki­zá­ró­lag ezen a módon elé­gül ki.

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

A nők ki­elé­gí­tése sze­ren­csére nem a pé­nisz hosszán vagy vas­tag­sá­gán múlik, hanem né­hány is­mert, de ke­véssé al­kal­ma­zott fo­gá­son.

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

Egy bi­zo­nyos póz va­ló­ság­gal lest­res­szel, nem­csak a nőt, a férfit is. Meg­döb­bensz, ha meg­tu­dod, me­lyik az!

Min­den­ki­ben van ki­sebb-na­gyobb meg­fe­le­lési kény­szer szex köz­ben. Egy bi­zo­nyos póz vi­szont va­ló­ság­gal lest­res­szel, nem­csak a nőt, a férfit is. Meg­döb­bensz, ha meg­tu­dod, me­lyik az!

Ebből szex lesz: Esélye nincs a férfinak, ha meglátja így a nőt

Ebből szex lesz: Esélye nincs a férfinak, ha meglátja így a nőt

A va­dító szí­nek­ben pom­pázó fe­hér­ne­műk lát­tán min­den férfit meg­re­meg! For­ró­sítsd fel a ja­nu­árt!

A va­dító szí­nek­ben pom­pázó fe­hér­ne­műk lát­tán min­den férfit meg­re­meg! For­ró­sítsd fel a ja­nu­árt!

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Eszelős gyönyörbe hajszolja a férfit a legújabb szexőrület

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz!

A teafil­te­re­zés esz­mé­let­len or­gaz­must okoz! Nem min­den­ki­nek való, de aki sze­reti az ext­rém fi­nom­sá­go­kat, töb­bet nem tudja el­kép­zelni nél­küle az orált.

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni.

Eszelősen szexi testet villantott Britney Spears, nem kapsz levegőt

Eszelősen szexi testet villantott Britney Spears, nem kapsz levegőt

Íme, a sztár­mami ke­mény edzé­se­i­nek az ered­mé­nye!

Mióta a két­gye­re­kes sztár­mami újra ke­mé­nyen edz, egé­szen meg­vál­to­zott a teste. Az ered­ménnyel ő maga is elé­ge­dett, egyre több­ször lepi meg ra­jon­góit egy-egy szexi fel­vé­tel­lel. Íme, a leg­újabb vil­lan­tás!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be iga­zán az ágy­ban, és mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

A férfiak ren­ge­te­get ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak erről a nők? Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be iga­zán az ágy­ban, és mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got... Le fog esni az állad a vá­la­szok­tól, mert szinte biz­tos, hogy nem erre szá­mí­tot­tál.

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle.

Egy név­te­len ku­ta­tás­ban sok min­dent be­val­lot­tak a nők, így nem­csak az de­rült ki, hogy ren­ge­te­gen csi­nál­ják, de az is, ho­gyan sze­re­tik...

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

A kö­­vet­­kező rész­le­tes össze­ál­­lí­­tás­­ból ki­­de­­rül, mi­­ként jut­­tat­­ják ma­­gu­­kat má­­mo­­ros gyö­­nyö­­rök­­höz.

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Egészen döbbenetes okok miatt kerülnek szakítás szélére a párok

Ve­sze­ke­dés nél­kül nincs pár­kap­cso­lat, egy idő után rá­adá­sul könnyen be­rob­ban a szikra. El­ké­pesztő szto­rik!

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Néha elég egy apró bak­lö­vés, és a férfi máris bú­csút mond­hat a forró éj­sza­ká­nak. Hi­he­tet­len szto­rik!

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Elképesztő, de igaz: Így játsszák meg a férfiak az orgazmust

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Nem csak azt de­rí­tette ki egy ku­ta­tás, hogy a férfiak mi­ként ka­muz­nak or­gaz­must, hanem azt is, hogy miért.

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

A ti­zen­éves lá­nyok­nak egyre ko­mo­lyabb gon­dot okoz a fiúk nyo­mu­lása: gyak­ran kö­ve­tel­nek tőlük mez­te­len fo­tó­kat.

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Meg­moz­gat­hatja fan­tá­zi­á­to­kat.

Ez az él­mény meg­moz­gat­hatja a fan­tá­zi­á­to­kat. Ke­ve­sen mű­ve­lik ezt a fajta sze­xet, sokan el­uta­sít­ják, de szinte min­denki el­ját­szott már a gon­do­lat­tal.

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Egészen bizarr beavatkozásért járnak újabban orvoshoz a férfiak

Meg­hök­kentő trend ter­jed a Távol-Ke­le­ten.

Meg­hök­kentő trend ter­jed a Távol-Ke­le­ten: egyre több férfi fek­szik fel a mű­tő­asz­talra.

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

Stallone leánya rendesen leizzadt, őrület, mit művel a fenekével

Apuka árgus sze­mek­kel fi­gyeli a bom­bá­zót. Őrül­ten szexi fel­vé­te­lek!

Apuka árgus sze­mek­kel fi­gyeli a bom­bá­zót. Őrül­ten szexi fel­vé­te­lek!

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A szexbe jó adag vál­to­za­tos­sá­got visz, ha néha ki­ke­lünk az ágy­ból és egy iz­gal­mas te­repre po­zi­ci­o­nál­juk át ma­gun­kat.

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba...

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta azon­nal lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni! Azt, hogy le­het­sé­ges-e mindez!

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak egymásnak orgazmus után a szeretők

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak egymásnak orgazmus után a szeretők

Össze­gyűj­töt­tünk né­há­nyat.

Sze­xu­á­lis ki­elé­gü­lés pil­la­na­tá­ban gyak­ran elő­for­dul, hogy el­ve­szít­jük a kap­cso­la­tot a va­ló­ság­gal. Néha ma­gunk sem tud­juk, hogy mit is mon­dunk, mit csi­ná­lunk. Össze­gyűj­töt­tünk né­há­nyat!

Ezt műveli az ágyban az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Sok­nak tűn­het az összeg, de a férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni.

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni.

Íme a tudományos magyarázat: ettől lesz eszelősen szexi a nő

Íme a tudományos magyarázat: ettől lesz eszelősen szexi a nő

A nők ér­zé­ki­sége ösz­tö­nös...

A nők ér­zé­ki­sége ere­den­dően ösz­tö­ne­ik­ből fakad, azon­ban nem min­denki tud ezek­kel a ké­pes­sé­gek­kel élni. Mu­tat­juk, mi­ként ak­ti­vi­záld csáb­erő­det!

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Dizájnervagina az új őrület, bevadulnak tőle a férfiak

Intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zás...

Iga­zán kí­vá­na­tos akart lenni a mez­te­len­ke­dés­ről híres társ­ke­reső show­ban Me­lody Has­sel, ezért sze­rep­lése előtt intim szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át.

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, ami be­rob­bantja az or­gaz­must!

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban! Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, min­den egyes da­rabja be­rob­bantja az or­gaz­must!