ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Ha sze­ret­néd, hogy a párod biz­to­san a csúcsra érjen, akkor ebben a nap­szak­ban csá­bítsd az ágyba.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor bi­zony na­gyot té­ved­tél!

Elképesztő szexadat: Ennyi idő után unnak rá a nők a pasijukra

Elképesztő szexadat: Ennyi idő után unnak rá a nők a pasijukra

Ijesztő ada­tot kö­zölt egy ku­ta­tás: sok­kal ha­ma­rabb el­la­po­so­dik a szex, mint hin­néd!

Ijesztő ada­tot kö­zölt egy ku­ta­tás: sok­kal ha­ma­rabb el­la­po­so­dik a szex, mint hin­néd!

Húsos idomaival bevadítja a férfiakat a brutál szexi ducimodell

Húsos idomaival bevadítja a férfiakat a brutál szexi ducimodell

Yaz­min a leg­újabb csil­lag az ero­ti­ku­san telt höl­gyek vi­lá­gá­ban. Pil­la­na­tok alatt lett az egyik leg­job­ban fi­ze­tett du­ci­mo­dell.

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Sze­xu­á­lis gyö­nyört adni, kapni és át­élni vég­te­le­nül sok­fé­le­kép­pen lehet.

Sze­xu­á­lis gyö­nyört adni, kapni és át­élni vég­te­le­nül sok­fé­le­kép­pen lehet. Vajon mások hogy csi­nál­ják?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ettől a gyümölcstől lesz finom és édes a vaginacsók

Ettől a gyümölcstől lesz finom és édes a vaginacsók

Sze­ret­néd, ha iz­gal­ma­san finom íze lenne oda­lent a gyö­nyör­nek? Nem­csak a ka­ma­szo­kat Iz­gatja ám, hogy mit kell tenni érte!

Sze­ret­néd, ha iz­gal­ma­san finom íze lenne oda­lent a gyö­nyör­nek? Nem­csak a ka­ma­szo­kat Iz­gatja ám, hogy mit kell tenni érte! Fel­nőt­tek is pró­bál­koz­nak gyü­möl­csök­kel, édes­sé­gek­kel, kü­lön­féle prak­ti­kák­kal. Az in­ter­ne­tet meg­őr­jíti a kér­dés, két orvos is vá­la­szolt.

Ezek a férfiak képtelenek kimutatni az érzelmeiket

Ezek a férfiak képtelenek kimutatni az érzelmeiket

Biz­to­san ta­lál­koz­tál már olyan férfi­ak­kal, akik nem tud­nak az ér­zel­me­ik­ről be­szélni vagy gon­do­san el­rej­tik őket.

Biz­to­san ta­lál­koz­tál már olyan férfi­ak­kal, akik nem tud­nak az ér­zel­me­ik­ről be­szélni vagy el­rej­tik őket.

Meztelen emberek, utcán szexelő párok támadták le a kisvárost

Meztelen emberek, utcán szexelő párok támadták le a kisvárost

A spa­nyol­or­szági Ma­ga­luf vá­ro­sá­ban idén eddig 100 eset­ben bír­sá­golt a rend­őr­ség nyil­vá­nos szex miatt.

Hány éves vagy? Még ennyit kell várnod életed legjobb orgazmusára

Hány éves vagy? Még ennyit kell várnod életed legjobb orgazmusára

Te is azok közé tar­to­zol, akik azt gon­dol­ják: fi­a­ta­lon a leg­jobb a szex? A szex­éh­ség ekkor a leg­na­gyobb - de az még nem elég.

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Lin­dsey he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak tar­totta magát, sorra csá­bí­totta el a férfi­a­kat. Majd egy éj­szaka el­ment bu­lizni a ba­rát­nő­jé­vel...

Akkor lesz jó a férj, ha van otthon elég szex: Kipakol a luxusprosti

Akkor lesz jó a férj, ha van otthon elég szex: Kipakol a luxusprosti

A fel­ka­pott es­cort pon­to­san meg­ne­vezi az öt dol­got, amire egy férj­nek biz­to­san szük­sége van a szex­ben.

Ilyen egy nő számára az orgazmushoz a tökéletes szex!

Ilyen egy nő számára az orgazmushoz a tökéletes szex!

A férfiak több­sége azt hiszi, hogy a nők akkor jut­nak könnyen a csúcsra, ha hossza­san tart a szex. Ez ro­had­tul nem igaz!

A férfiak több­sége azt hiszi, hogy a nők akkor jut­nak könnyen a csúcsra, ha hossza­san tart a szex. Ez ro­had­tul nem igaz!

Igazi szexistenné válhatsz, ha betartod ezeket a tanácsokat

Igazi szexistenné válhatsz, ha betartod ezeket a tanácsokat

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­ressé vál­hatsz a nők kö­ré­ben, tü­zessé te­he­ted az éj­sza­ká­i­dat...

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­ressé vál­hatsz a nők kö­ré­ben. Ezt kell ten­ned hozzá...

Íme, a legcukibb popsimodell

Íme, a legcukibb popsimodell

Vi­gyá­zat, ult­ra­szexi fel­vé­te­lek jön­nek!

Gyö­nyörű ido­mok, bájos ar­cocska és va­rázs­la­tos te­kin­tet jel­lemzi a fi­a­tal höl­gyet. Vi­gyá­zat, ult­ra­szexi fel­vé­te­lek jön­nek!

Így lesznek lelkesek a nők, ha a legforróbb szexpózokra vágysz

Így lesznek lelkesek a nők, ha a legforróbb szexpózokra vágysz

Sze­lí­dítsd meg a női lélek dé­mo­nait!

Mély okai van­nak, ha nem akar­nak be­le­menni va­la­mibe. Ám ha egy­szer meg­ta­nu­lod ke­zelni a női lélek dé­mo­nait, tö­ké­le­te­sen ural­ha­tod a szi­tut az ágy­ban.

Ezt gondolják magukról a hatalmas mellű nők

Ezt gondolják magukról a hatalmas mellű nők

Ész­vesztő dom­bo­ru­la­tok, lát­vá­nyos de­kol­tázs: min­den férfira ha­tás­sal van a nagy mell. De vajon mit gon­dol­nak saját ma­guk­ról a nagy mellű nők?

Ész­vesztő dom­bo­ru­la­tok, lát­vá­nyos de­kol­tázs: min­den férfira ha­tás­sal van a nagy mell. De vajon mit gon­dol­nak saját ma­guk­ról a nagy mellű nők? Össze­ál­lí­tá­sunk­ból ki­de­rül!

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

A tö­ré­keny japán nők meg­kapó szép­sége és a gé­sa­kul­tusz vi­lág­szerte meg­igézi a férfi­a­kat...

Megsúgják intim titkaikat a nők: eddig kell tartania az aktusnak!

Megsúgják intim titkaikat a nők: eddig kell tartania az aktusnak!

Meg­lepő vá­la­szok szü­let­tek a té­má­ban. Ki­de­rült, hogy med­dig tart és mi­lyen az ide­á­lis szex a nők sze­rint.

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult a leg­újabb ku­ta­tás.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint a nők imád­ják, ha a férfi az uj­ja­i­val ké­nyez­teti őket.

Nagyanyáink huncut titka: 120 éve is volt vibrátor

Nagyanyáink huncut titka: 120 éve is volt vibrátor

Ma már szinte kö­te­lező kel­lék...

A nőt extra gyö­nyör­höz se­gítő esz­köz, vagyis a vib­rá­tor ma már szinte kö­te­lező kel­léke egy kap­cso­lat­nak!

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Azt gon­do­lod, a pasi ügyes­sé­gén múlik? Ennél na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél! Ez­út­tal ab­szo­lút a nőn áll vagy bukik min­den!

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Ezért a péniszméretért rajonganak most a nők!

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret a nők­nek? Most le­ránt­juk a lep­let, a leg­újabb ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rül.

Az örök kér­dés: szá­mít-e a méret a nők­nek? Most le­ránt­juk a lep­let, a leg­újabb ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rül.

Hatalmas orálszex körkép: Magyarországon így csókolják a gyönyört

Hatalmas orálszex körkép: Magyarországon így csókolják a gyönyört

Az orál­szex az egyik leg­fon­to­sabb része a jól mű­ködő kap­cso­lat­nak.

Az orál­szex az egyik leg­fon­to­sabb része a jól mű­ködő kap­cso­lat­nak.

Ezek a férfiszokások eléggé bejönnek a nőknek

Ezek a férfiszokások eléggé bejönnek a nőknek

Né­hányra nem gon­dol­tunk volna...

A fel­so­ro­lás­ban akad né­hány olyan dolog, amire nem gon­dol­tunk volna, de azért lehet, hogy ér­de­mes lesz meg­fo­gadni őket is, hátha be­vál­nak..

Kiakadt a brutálisan szexi almamellű álomnő

Kiakadt a brutálisan szexi almamellű álomnő

Min­denki száll­jon le róla, ezt üzeni.

Mell­mé­rete miatt kri­ti­zál­ják, de most vissza­vág a szu­per­hősnő. Be­szélt a for­ga­tó­könyv­ről, fil­mek­ről és egyen­lő­ség­ről. Min­denki száll­jon le róla, ezt üzeni.

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

A favágók is naptárral rukkolnak elő 2018-ra: Most eldobod az agyadat

A favágók is naptárral rukkolnak elő 2018-ra: Most eldobod az agyadat

A szexi fo­tó­so­ro­zat ha­tal­ma­sat ment az in­ter­ne­ten.

A szexi fo­tó­so­ro­zat na­gyot ment az in­ter­ne­ten, adó­dott a le­he­tő­ség, hogy nap­tá­rat ké­szít­se­nek be­lőle.

Ezek az anyaszült meztelen nők fényben fürödnek, árnyékkal takaróznak

Ezek az anyaszült meztelen nők fényben fürödnek, árnyékkal takaróznak

Nézd meg te is, hogy a nők gyö­nyörű teste mi­lyen csá­bító tud lenni, ami­kor mez­te­len­sé­gü­ket lenge ár­nyék ta­karja!

Döbbenetes szexadat: Nem hiszed el, hány aktus lenne normális

Döbbenetes szexadat: Nem hiszed el, hány aktus lenne normális

Sze­rin­ted mennyi szex a nor­má­lis?

Ide­ge­sít, hogy mások mennyi szex­szel di­cse­ked­nek? Fog­lal­koz­ta­tott, mennyi lehet a nor­má­lis? Ha igen, az új ku­ta­tás ered­mé­nyei meg fog­nak nyug­tatni.

Lüktet a vagina és elakad a lélegzet: Többé nem titok, hogy csúcsra jutott a nő

Lüktet a vagina és elakad a lélegzet: Többé nem titok, hogy csúcsra jutott a nő

Mu­tat­juk, mi­lyen testi tü­ne­tei van­nak a csúcs­nak.

Ál­lí­tó­lag min­den má­so­dik nő szín­lelte már az or­gaz­must. De van­nak jelek, amik­ből biz­to­san fel­is­mer­he­ted az iga­zit! Mu­tat­juk, mi­lyen testi tü­ne­tei van­nak a csúcs­nak, ami­ket egy nő se képes el­tit­kolni!

Mindent megér ez a forró jelenet!

Mindent megér ez a forró jelenet!

Für­dő­ruha-fo­tó­zás­hoz ké­szül­tek a lá­nyok. De a pó­zo­lás előtt még az utolsó si­mí­tá­so­kat el kel­lett vé­gezni. Ettől neked is me­le­ged lesz!

Für­dő­ruha-fo­tó­zás­hoz ké­szül­tek a lá­nyok. De a pó­zo­lás előtt még az utolsó si­mí­tá­so­kat el kel­lett vé­gezni.

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők leginkább a szexet

A tu­do­mány meg­ál­la­pí­totta, hogy az eget ren­gető or­gaz­must nem hu­szon­éves ko­ruk­ban élik át a nők.

A tu­do­mány meg­ál­la­pí­totta, hogy az eget ren­gető or­gaz­must nem hu­szon­éves ko­ruk­ban élik át a nők. Mu­tat­juk az ada­to­kat!

Ne halogasd a szakítást! Ezek a biztos jelek, hogy már régen lépned kéne...

Ne halogasd a szakítást! Ezek a biztos jelek, hogy már régen lépned kéne...

Te is érzed, hogy va­lami nin­csen rend­ben. Mégis in­kább csak el­odá­zod a nagy lé­pést. Pedig bol­do­gabb len­nél, ha meg­ten­néd.

Leizzadsz, ha végignézed, hogy süti a csokis kekszet ez a lány

Leizzadsz, ha végignézed, hogy süti a csokis kekszet ez a lány

Min­den lé­tező szexi trük­köt bevet, csak, hogy el­te­relje a tész­ta­gyú­rás­ról a fi­gyel­met.

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Egy híres olim­pi­kon kérte meg sze­relme kezét, még­pe­dig a világ leg­ro­man­ti­ku­sabb vá­ro­sá­ban, Ve­len­cé­ben.

Megcsal a párod? Íme a legbiztosabb jelek...

Megcsal a párod? Íme a legbiztosabb jelek...

Attól tar­tasz, nem ket­ten vagy­tok a kap­cso­lat­ban? Ezekre fi­gyelj oda!

Gya­nús­nak tar­tod, hogy va­laki más­sal kez­dett vi­szonyt? Attól tar­tasz, nem ket­ten vagy­tok a kap­cso­lat­ban? Akkor ezekre fi­gyelj oda!

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

A nők 52 százaléka erről fantáziál, miközben magának szerez gyönyört

Vajon mire gon­dol­nak, míg eljut az or­gaz­mu­sig?

Mi lehet tit­kos gyö­nyör­szer­zé­sük módja, s vajon mire gon­dol­nak, míg el­jut­nak az or­gaz­mu­sig?

Bevállalós meztelen fotók: magyar Playboy-modelltől ilyet még nem láttunk

Bevállalós meztelen fotók: magyar Playboy-modelltől ilyet még nem láttunk

A szép­ség kül­de­té­sé­nek érzi, hogy egy nő se szé­gyellje magát a nyil­vá­nos­ság előtt.

Ez a 3 csillagjegy a legvadabb az ágyban! Te köztük vagy?

Ez a 3 csillagjegy a legvadabb az ágyban! Te köztük vagy?

Miben rej­lik a vad­sá­god?

Do­mi­nálsz, vagy alá­ren­de­led in­kább magad a pá­rod­nak? Most meg­mu­tat­juk, me­lyik csil­lag­jegy szü­löt­tei a leg­rá­me­nő­seb­bek az ágy­ban.

Szereted a nagymellű nőket? Akkor ezt jó, ha tudod!

Szereted a nagymellű nőket? Akkor ezt jó, ha tudod!

Ha meg­látsz egy csi­nos nőt az utcán, me­lyik test­rész­észét nézed meg elő­ször?

Ha meg­látsz egy csi­nos nőt az utcán, me­lyik test­rész­észét nézed meg elő­ször?

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Tudod, mi jár a nők fejében szex közben? Kapaszkodj meg jól!

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

Annak el­le­nére, hogy a szex őrü­le­te­sen jó idő­töl­tés, a nők ne­he­zen tud­ják el­en­gedni ma­gu­kat...

A sorozatorgazmus titka

Íme a sorozatorgazmus titka

Mi a lehet jobb egy or­gaz­mus­nál? Hát egy so­ro­zat­or­gaz­mus!

A nők csúcs­pontja ál­ta­lá­ban 6 - 30 má­sod­perc hosszú, de ha ügyes vagy, fi­gyelsz a han­gu­latra és a moz­du­la­ta­idra, egé­szen hosszúra nyújt­ha­tod a gyö­nyört!

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Abszolút orgazmus: Ebben a szexpózban minden nő eljut a csúcsra

Nem fel­tét­len kell ki­pró­bál­no­tok az egész Káma Szút­rát - csak ha sze­ret­né­tek. Egy igazi be­ava­tott el­árulta a tö­ké­le­tes meg­ol­dást.

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

Hihetetlen! A nők több szexre vágynak, mint gondolnád

Egy friss ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a nők 60 szá­za­léka több szexre vá­gyik, mint ami­ben része van...

Egy friss ta­nul­mány ki­mu­tatta, hogy a nők 60 szá­za­léka több szexre vá­gyik, mint ami­ben része van...

A női maszturbálás kulisszatitkai: Erre biztos nem gondoltál!

A női maszturbálás kulisszatitkai: Erre biztos nem gondoltál!

A nők­nek is bi­zony szük­sé­gük van ké­nyez­te­tésre és meg­old­ják maguk is a dol­got, ha rájuk tör a sze­xu­á­lis vágy.

A nők­nek is bi­zony szük­sé­gük van ké­nyez­te­tésre és meg­old­ják maguk is a dol­got, ha kitör a vágy.

Így lehet boldog mégis a vagina nélkül született lány

Így lehet boldog mégis a vagina nélkül született lány

Kiley ször­nyű fej­lő­dési rend­el­le­nes­ség­gel jött vi­lágra és soha nem lehet gye­reke.

Kiley ször­nyű fej­lő­dési rend­el­le­nes­ség­gel jött vi­lágra és soha nem lehet gye­reke. Emel­lett arra sem volt esé­lye, hogy nor­má­lis sze­xu­á­lis éle­tet éljen. Azon­ban lé­tez­nek cso­dák, és ren­ge­teg jó­lelkű ember, akik­nek kö­szön­he­tően talán mégis élhet tel­jes éle­tet.

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Sokkal többen izgatják partnerüket ezzel a módszerrel, mint gondolnád

Lehet, hogy nem hal­lot­tál a szex­ting­ről, de va­ló­szí­nű­leg csi­nál­tad már.

Lehet, hogy még nem hal­lot­tál a szex­ting­ről, de nagy va­ló­szí­nű­ség­gel csi­nál­tad már. Vagy meg­for­dult a fe­jed­ben, hogy csi­nálni kéne. Nyugi, egy­ál­ta­lán nem fur­csa, leg­alábbis egy leg­újabb ku­ta­tás sze­rint.

Őrjítő felvételekkel jelentkezett ismét a 20 éves popsimodell

Őrjítő felvételekkel jelentkezett ismét a 20 éves popsimodell

Cím­lap­lapra ke­rült a gyö­nyörű Ale­xis Ren. Arról be­szélt, egyre in­kább ma­gára talál a szex­ben.

Cím­lap­lapra ke­rült a gyö­nyörű Ale­xis Ren, aki arról be­szélt, hogy egyre in­kább meg­ta­lálja ma­gá­ban a szex­től fű­tött vad­macs­kát.

Icipici háromszögbugyi forrósítja fel az utolsó nyári napokat

Icipici háromszögbugyi forrósítja fel az utolsó nyári napokat

Na­gyi­bu­gyi? Ugyan már! Igenis, le­gyen nő a nő! Ettől a na­gyon szexi apró tex­til­da­rab­tól fel­szisszen­nek a férfiak!

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Forró videó: Dögös modell meztelen üdvözlete a tengerpartról

Ettől el­do­bod az agyad: a Dél-Af­ri­ká­ban nya­raló Janna Breslin a bi­ki­ni­jén kívül ke­rek­ded bá­jait is fel­fedte a nagy­ér­demű előtt!

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Éb­resztő! A fel­mé­ré­sek és a test ugyan­azt bi­zo­nyít­ják, meg­mu­tat­juk, mikor a leg­jobb a szex a nap fo­lya­mán.

Kiderült, ettől az egyszerű trükktől lesz sokkal szexibb egy férfi

Kiderült, ettől az egyszerű trükktől lesz sokkal szexibb egy férfi

Auszt­rál ku­ta­tók fényt de­rí­tet­tek az élet egyik leg­na­gyobb rej­té­lyére.

Auszt­rál ku­ta­tók fényt de­rí­tet­tek az élet egyik leg­na­gyobb rej­té­lyére: mitől lesz vonzó a férfi?

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A nők nem tud­ják el­rej­teni a je­le­ket.

Mu­tat­juk az ap­ró­sá­go­kat, amik azt jel­zik, hogy a csa­jod tüzes vad­macs­ka­ként vetné rád magát. Netán a kol­lé­ga­nőd üzen így, hogy végre el­menne veled...

Ez történik a testeddel, ha egy héten át mindennap használod a vaginatojást

Ez történik a testeddel, ha egy héten át mindennap használod a vaginatojást

Va­gi­na­fe­sze­sí­tés? Hal­lot­tál már róla?

Va­gi­na­fe­sze­sí­tés? Hal­lot­tál már róla? Egy nő saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be.

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

Ez az intim holmi min­den ko­rábbi bi­zarr öt­le­ten túl­tesz.

Ez az intim holmi min­den ko­rábbi bi­zarr öt­le­ten túl­tesz.

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

A gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

Nem kell fel­tét­le­nül érin­tés ahhoz, hogy a nők meg­él­jék a kéjt. Bi­zo­nyos szi­tu­á­ci­ók­ban a gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Az el­kö­vető bárki lehet a tö­meg­ből.

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be se tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet a tö­meg­ből. Még­sem kell ál­do­za­tul es­nünk, nem ki­véd­he­tet­len a tá­ma­dás.

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

Nya­ra­lás, eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Buja höl­gyek­kel teli hajó, melyre párok is je­lent­kez­het­nek. A cél­ál­lo­más Me­xikó, de addig is sok iz­ga­lom­ban lesz része a kü­lön­le­ges uta­zásra vá­gyók­nak. Nya­ra­lás, eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Egy óv­szer­gyártó és for­gal­mazó cég olyan újí­tást ve­ze­tett be, ami min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Egy óv­szer­gyártó és for­gal­mazó cég olyan újí­tást ve­ze­tett be, ami min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Bár mind­ket­ten ré­bu­szok­ban be­szél­nek, és kevés tény hang­zik el, a sorok közül ren­ge­teg fáj­da­lom szű­rő­dik át.

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Tud­tad, hogy pon­to­san hol a csikló? Töb­bek közt erre a kér­désre adtak vá­laszt a szak­em­be­rek egy on­line ma­ga­zin­ban.

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak meg ez visz egy kis pi­kan­té­riát az együtt­létbe...

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak meg ez visz egy kis pi­káns ízt az együtt­létbe, és ki­mon­dot­tan ke­re­sik az ilyen hely­ze­te­ket. Ez a szál­loda úgy gon­dolta, ki­elé­gíti ezt az igényt.

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Egy ku­ta­tás fel­tárta, miért tart­ják sokan a kap­cso­la­tot volt pár­juk­kal.

Bár a leg­töb­ben min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­ta­nak volt pár­juk­kal, akad­nak, akik vissza-vissza­tér­nek. Egy ku­ta­tás össze­szedte a hát­tér­ben hú­zódó leg­gya­ko­ribb oko­kat. Ki­de­rült, hogy a sze­xen kívül még szám­ta­lan indok van, ami­ért ba­rá­tok ma­rad­nak.

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

A sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sí­tás az is­ko­lá­ban csak a leg­főbb ala­po­kat is­mer­teti.

A sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sí­tás az is­ko­lá­ban csak a leg­főbb ala­po­kat is­mer­teti.

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

A Jif­tip nevű esz­köz föl­he­lyezve csak a pé­nisz nyí­lá­sát ta­karja el. Így a va­gina és pé­nisz sok­kal na­gyobb fe­lü­le­ten tud érint­kezni.

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Cuki ál­la­tok­kal pó­zol­nak a tűz­ol­tó­fúk.

Esz­mé­let­len sze­xik a tűz­ol­tók, akkor is, ami­kor meg­sza­ba­dul­nak a ru­há­ik­tól; rá­adá­sul kis­ku­tyák­kal, ko­a­lák­kal pó­zol­tak.

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

A fo­gam­zás­gátló-ipar leg­újabb ter­méke egy a ten­ge­ren­tú­lon és Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban már kap­ható ru­gal­mas mat­rica.

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

Tar­tasz a me­re­ve­dési prob­lé­mák­tól?

Tar­tasz tőle, hogy me­re­ve­dési prob­lé­máid lesz­nek, vagy néha már elő is for­dult veled? Nincs veszve semmi, mu­ta­tunk né­hány trük­köt!

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése.

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése.

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

A lé­nyeg: ha­tal­ma­sat akar!

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy erre a célra szol­gáló utcai hir­de­tő­táb­lán. A lé­nyeg: ha­tal­ma­sat akar!

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi! Hidd el, van esé­lyed rá, hogy meg­ta­láld az új pá­ro­dat, és ez a kap­cso­la­tod jobb le­gyen, mint a régi.

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Dögös fe­hér­ne­mű­ben pó­zolva mu­tatta meg a leg­ide­ge­sí­tőbb férfi­szo­ká­so­kat a szexi mű­sor­ve­zető. Nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től ga­ran­tál­tan fal­nak men­nek a nők.

A szexi mű­sor­ve­zető nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től ga­ran­tál­tan fal­nak men­nek a nők.

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Rossz hírünk van! Ezért ne játszd meg az orgazmust!

Szinte min­denki meg­ját­szotta már...

Szinte min­denki meg­ját­szotta már az or­gaz­must leg­alább egy­szer az éle­té­ben. De sokan rend­sze­re­sen al­kal­maz­zák ezt a tak­ti­kát az ágy­ban.

Tarol a MILF: így élik meg a nők

Tarol a MILF: így élik meg a nők

Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

A MILF-kul­tusz és ami mö­götte van: nők me­sé­lik el ta­pasz­ta­la­tu­kat és mind­azt, amit a szó szá­mukra je­lent. Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ez a három személyiségtípus lép félre a leggyakrabban! Te közéjük tartozol?

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Ezekbe a ma­ga­tar­tás faj­tákba gya­kor­la­ti­lag bele van kó­dolva a meg­csa­lás le­he­tő­sége.

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! Vi­szont a mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! A mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető!

Ezek a legfőbb motivációk a nőknél, ha szexelni akarnak veled!

Ezek a legfőbb motivációk a nőknél, ha szexelni akarnak veled!

Egy új ku­ta­tás azt akarta ki­de­rí­teni, mi is hajtja a nőket arra, hogy be­vál­lal­ják az egy­éj­sza­kás ka­lan­dot.

Hátborzongató szexkellékkel terítik be a földet a kínaiak, ez eszelős!

Hátborzongató szexkellékkel terítik be a földet a kínaiak, ez eszelős!

Az biz­tos, hogy ala­po­san fel­for­gatja a sze­xu­á­lis élet­ről való köz­gon­dol­ko­dást az új trend.

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Rég hal­lot­tunk a gyö­nyörű XXL-mo­dell­ként be­fu­tott Si­ro­kai Di­a­ná­ról.

Rég hal­lot­tunk a gyö­nyörű XXL-mo­dell­ként be­fu­tott Si­ro­kai Di­a­ná­ról. Je­lez­zük, hogy a ká­ni­ku­lá­ban min­den ko­ráb­bi­nál for­róbb kép ké­szült róla.