CÍMKE: 'vihar'
FRISS HÍREK

Durva jégeső söpör végig az országon: döbbenetes képek

Durva jégeső söpör végig az országon: döbbenetes képek

Jég­gel és fel­hő­sza­ka­dás­sal tört az or­szágra a hi­deg­front.

Jég­gel és fel­hő­sza­ka­dás­sal tört az or­szágra a hi­deg­front.

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Dé­lelőtt alig le­he­tett ki­menni az ut­cára a hőség miatt, ám dél­után a jég­eső ne­he­zí­tette meg az em­be­rek éle­tét.

Dé­lelőtt alig le­he­tett ki­menni az ut­cára a hőség miatt, ám dél­után a jég­eső ne­he­zí­tette meg az em­be­rek éle­tét.

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást, durva vihar csap le az országra

Va­sár­nap még ká­ni­kula lesz, de fel­hő­sza­ka­dásra, jég­esőre kell ké­szülni.

Va­sár­nap még ká­ni­kula lesz, de fel­hő­sza­ka­dásra, jég­esőre kell ké­szülni.

Lecsapott a hatalmas vihar, Somogyban villámárvízzel küzdenek

Váratlanul csapott le a hatalmas vihar, Somogyban villámárvízzel küzdenek

A hir­te­len le­zú­duló nagy mennyi­ségű eső pin­cé­ket ön­tött el és la­kó­há­za­kat ve­szé­lyez­tet.

Pusztító jégvihar Nógrádban, döbbenetes fotók érkeztek

Pusztító jégvihar Nógrádban, döbbenetes fotók érkeztek

Ré­misztő erő­vel csa­pott le a vihar Nóg­rád me­gyére.

Ré­misztő erő­vel csa­pott le a vihar Nóg­rád me­gyére.

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

Több vil­la­mos sem jár.

A köz­le­ke­dést is meg­bé­ní­totta a hir­te­len jött, nagy mennyi­ségű eső. Több vil­la­mos sem jár. Sze­ge­den jég­eső­vel küz­de­nek.

Kiadták a riasztást: Óriási felhőszakadás és jégeső tart felénk

Kiadták a riasztást: Óriási felhőszakadás és jégeső tart felénk

Éj­szaka is eshet.

Az éj­szaka sem min­den­hol lesz csa­pa­dék­men­tes, a zi­va­ta­rok vár­ha­tóan a reg­geli órákra hagy­ják el az or­szá­got északi irányba.

Óriási pusztítást végzett országszerte a vihar, íme a károk

Óriási pusztítást végzett országszerte a vihar, íme a károk

Fo­lya­ma­to­san ri­aszt­ják a ka­taszt­ró­fa­vé­dő­ket. Or­szág­szerte tom­bol a vihar, fő­ként a ki­dőlt fák okoz­nak gon­dot.

Fo­lya­ma­to­san ri­aszt­ják a ka­taszt­ró­fa­vé­dő­ket. Or­szág­szerte tom­bol a vihar, fő­ként a ki­dőlt fák okoz­nak gon­dot.

Kettészakad az ország, ezeken a tájakon lesz tomboló vihar

Kettészakad az ország, ezeken a tájakon lesz tomboló vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban is sok eső lesz, he­lyen­ként pedig a vi­ha­ros szél is meg­erő­sö­dik majd.

A kö­vet­kező na­pok­ban is sok eső lesz, he­lyen­ként pedig a vi­ha­ros szél is meg­erő­sö­dik majd.

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

Rengeteg eső jön még, de meglepetéseket is tartogat az időjárás

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő.

A héten még ki­tart a csa­pa­dé­kos idő, reg­ge­lente pedig akár fagy is lehet.

Most igazán próbára tesz az időjárás: vihar és havas eső is várható

Most igazán próbára tesz az időjárás: vihar és havas eső is várható

A kö­vet­kező na­pok­ban je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let és sok esőre kell szá­mí­tani.

Bedurvul az időjárás: rengeteg eső lesz, több fokkal hidegebb jön

Bedurvul az időjárás: rengeteg eső lesz, több fokkal hidegebb jön

Alig állt el az eső, máris vissza­tér­nek a zá­po­rok és zi­va­ta­rok.

Alig állt el az eső, máris vissza­tér­nek a zá­po­rok és zi­va­ta­rok, or­szág­szerte je­len­tős mennyi­ségű csa­pa­dékra kell ké­szülni.

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Egy kis időre leg­alábbis biz­to­san. Ez vár­ható a na­pok­ban.

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Egy kis időre leg­alábbis biz­to­san. Ez vár­ható a na­pok­ban.

Vihar csap le az országra, egy nap haladékot kaptunk

Vihar csap le az országra, egy nap haladékot kaptunk

Va­sár­nap még csak go­moly­fel­hőkre szá­mít­ha­tunk, hét­főn azon­ban vi­gye­nek es­er­nyőt a lo­csolni in­du­lók.

Va­sár­nap még csak go­moly­fel­hőkre szá­mít­ha­tunk, hét­főn azon­ban vi­gye­nek es­er­nyőt a lo­csolni in­du­lók.

Hatalmas vihar csapott le Szegedre

Hatalmas vihar csapott le Szegedre

A fel­hő­sza­ka­dás kö­vet­kez­té­ben a város több pont­ján nincs köz­vi­lá­gí­tás.

A fel­hő­sza­ka­dás kö­vet­kez­té­ben a város több pont­ján nincs köz­vi­lá­gí­tás. A klí­ma­vál­to­zás miatt gya­ko­ribbá vál­hat­nak a ha­sonló idő­já­rási ese­mé­nyek.

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Mu­tat­juk, mi jön még!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még ked­den, il­letve mire szá­mít­ha­tunk szer­dán!

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Rémisztő jelenség, vörös lidércek jelentek meg az égen

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Ilyen fé­nyek ki­zá­ró­lag vi­har­fel­hők fe­lett ke­let­kez­het­nek, és sza­bad szem­mel szinte sosem látni.

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót, de a ha­tal­mas szél­ben ez nem si­ke­rült neki.

Pusztító viharba került a tengeren Bedhy hajója

Pusztító viharba került a tengeren Bedhy hajója

Ré­misztő per­ce­ket élt át.

Ilyen erős szél­lö­ké­se­ket még soha nem mér­tek az észak-eu­ró­pai or­szág­ban.

Döbbenetes helyszíni fotók: derékig ér a víz a szerelmesek városában

Döbbenetes helyszíni fotók: derékig ér a víz a szerelmesek városában

Ha­tal­mas vihar tom­bol Olasz­or­szág­ban, Ve­len­cét sem kí­mélte az idő­já­rás.

Ha­tal­mas vihar tom­bol Olasz­or­szág­ban, Ve­len­cét sem kí­mélte az idő­já­rás.

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

A két fel­vé­te­len jól lát­szik...

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént, de sze­ren­csére nem estek pá­nikba.

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Leg­alább nyolc hegy­má­szó éle­tét vesz­tette Ne­pál­ban, a Hi­ma­lá­já­hoz tar­tozó Gur­dzsa-hegy­ség meg­má­szása köz­ben.

Leg­alább nyolc hegy­má­szó éle­tét vesz­tette Ne­pál­ban, a Hi­ma­lá­já­hoz tar­tozó Gur­dzsa-hegy­ség meg­má­szása köz­ben.

Lecsapott a hurrikán! Élő adásban lehet nézni Florance útját

Lecsapott a hurrikán! Élő adásban lehet nézni Florance útját

Az utóbbi idők egyik leg­pusz­tí­tóbb hur­ri­kánja le­csa­pott az Egye­sült Ál­la­mokra.

Az utóbbi idők egyik leg­pusz­tí­tóbb hur­ri­kánja le­csa­pott az Egye­sült Ál­la­mokra.

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett. A fel­hő­sza­ka­dás után vi­szont cso­dá­la­tos égi je­len­ség szem­ta­núi le­het­tek a Duna menti kis­vá­ros­ban élő em­be­rek.

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett. A fel­hő­sza­ka­dás után vi­szont cso­dá­la­tos égi je­len­ség szem­ta­núi le­het­tek a Duna menti kis­vá­ros­ban élő em­be­rek.

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Ha­tal­mas vi­har­zóna vo­nult át az or­szá­gon teg­nap, tom­bol­tak az ele­mek.

Ha­tal­mas vi­har­zóna vo­nult át az or­szá­gon teg­nap, el­ké­pesztő erő­vel tom­bol­tak az ele­mek. Rövid idő alatt sok csa­pa­dék hul­lott és ren­ge­teg vil­lám volt lát­ható az or­szág kü­lön­böző pont­jain.

Sokkoló beszámoló, így égett ki egy budafoki család háza a viharban

Sokkoló beszámoló, így égett ki egy budafoki család háza a viharban

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar, sok he­lyen az utcán höm­pöly­gött a víz, fák dől­tek ki.

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar, sok he­lyen az utcán höm­pöly­gött a víz, fák dől­tek ki.

Lecsapott a vihar a budai Várra: menekültek az ünneplő sztárok

Lecsapott a vihar a budai Várra: menekültek az ünneplő sztárok

A vár­ban ren­dez­ték meg az exk­lu­zív ren­dez­vényt, a Diner en Blanc-ot, vagyis Fehér Va­cso­rát.

Így tombolt éjjel a pusztító vihar, hátborzongató fotók jöttek a látványról

Így tombolt éjjel a pusztító vihar, hátborzongató fotók jöttek a látványról

Szom­bat este az or­szág több pont­ján is ha­tal­mas vihar tört ki, amely lát­vá­nyos vil­lá­mok­kal és menny­dör­gés­sel ér­ke­zett.

Brutális jégesővel érkezett hazánkba a vihar, de ez még csak a kezdet

Brutális jégesővel érkezett hazánkba a vihar, de ez még csak a kezdet

Jég­eső, vi­ha­ros szél, fel­hő­sza­ka­dás. Ami csak elő­for­dul­hat, jött is a zi­va­ta­rok­kal már a dél­előtti órák­ban.

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben.

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Lecsapott a pusztító vihar az országra, félelmetes felvételek érkeztek

Lecsapott a pusztító vihar az országra, félelmetes felvételek érkeztek

Jég­eső­vel és fel­hő­sza­ka­dás­sal csa­pott le a vihar az or­szágra.

Jég­eső­vel és fel­hő­sza­ka­dás­sal csa­pott le a vihar az or­szágra.

Heves zivatarok és felhőszakadás várható

Heves zivatarok és felhőszakadás várható

Ri­asz­tást is ki­adott az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Ri­asz­tást is ki­adott az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Lecsapott a vihar az országra, hihetetlen pusztítást végzett

Lecsapott a vihar az országra, hihetetlen pusztítást végzett

Fákat dön­tött ki, há­za­kat ron­gált meg a vihar Ba­ra­nya me­gyé­ben.

Fákat dön­tött ki, há­za­kat ron­gált meg a vihar Ba­ra­nya me­gyé­ben.

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de hiába.

Videón az ítéletidő, elemi erővel csapott le a vihar

Videón az ítéletidő, elemi erővel csapott le a vihar

Ko­moly fenn­aka­dá­so­kat okoz.

A fő­vá­rosi tö­meg­köz­le­ke­dés­ben is ko­moly fenn­aka­dá­so­kat okoz a heves zi­va­tar. Or­szág­szerte ki­dőlt fák­hoz ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat.

Lehet, hogy épp feléd tart a durva vihar! Térképen a veszélyzónák

Lehet, hogy épp feléd tart a durva vihar! Térképen a veszélyzónák

Bu­da­pest te­rü­le­tén is emelte a ri­asz­tás fo­ko­za­tát me­te­o­ro­ló­gia. Van, ahol már özön­víz van...

Brutális károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

Brutálisan károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Pusztító vihar csap le az országra, ezekre a helyekre már megérkezett

Egy hi­deg­front ér­ke­zett, amely a Du­nán­tú­lon heves vi­ha­ro­kat okoz­hat.

Egy hi­deg­front ér­ke­zett az or­szágba, amely a Du­nán­tú­lon heves vi­ha­ro­kat okoz­hat.

Történelmi esemény, döbbenet, mi történt ma a Marssal

Történelmi esemény, döbbenet, mi történt ma a Marssal

Va­lami szo­kat­lant lát­hatsz ma.

Az csak bo­nyo­lítja a hely­ze­tet, hogy a boly­gón po­koli vihar tom­bol. Min­den­esetre va­lami szo­kat­lant lát­hatsz ma az égen.

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Továbbra sincs kegyelem, itt lesznek újabb durva viharok

Némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Nem sza­ba­du­lunk a hir­te­len le­csapó zá­po­rok­tól és zi­va­ta­rok­tól, de azért némi nap­sü­tés­ben is lesz ré­szünk.

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Elsőfokú riasztás: Újabb óriási felhőszakadás tart hazánk felé

Mu­tat­juk, me­lyik me­gyék­ben vár­ható özön­víz­szerű eső!

Mu­tat­juk, me­lyik me­gyék­ben vár­ható özön­víz­szerű eső! Senki ne in­dul­jon el es­er­nyő nél­kül...

Lecsapott a pusztító vihar: fákat tépett ki a szél, járhatatlanok az utak

Lecsapott a pusztító vihar: fákat tépett ki a szél, járhatatlanok az utak

Ren­ge­teg helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Ren­ge­teg helyre ri­asz­tot­tak tűz­ol­tó­kat, volt, ahol lánc­fű­részt is be kel­lett vet­niük.

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is lehet!

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is elő­for­dul­hat csü­tör­tö­kön, il­letve pén­te­ken. Az erős szél miatt pedig ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Tombolt a vihar az országban, durva jégeső csapott le

Tombolt a vihar az országban, durva jégeső csapott le

Vihar tört be az or­szágba.

Vihar tört be az or­szágba, a jég­eső elől se le­he­tett me­ne­külni.

Erre halad a viharfelhő - nyugaton újra melegszik az idő

Erre halad a viharfelhő - nyugaton újra melegszik az idő

Er­re­felé tart az eső.

Hir­te­len tört ránk a hi­deg­front nyu­gat felől, néhol jég is esett, de arról jön vissza a jó idő is. Er­re­felé tart az eső.

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa.

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád 4 tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar. Maczkó Gábor és ba­rátja ko­csi­jára szin­tén fa dőlt, ami­kor Kecs­ke­mét felé men­tek.

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Nem hittek a szemüknek az emberek, ez hullott az esővel az égből

Kí­ná­ban rég nem lá­tott vihar tom­bolt, amely kü­lö­nös dol­go­kat so­dort ma­gá­val.

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Brutális felvételek: félelmetes pusztítást végzett az országban a vihar

Brutális felvételek: félelmetes pusztítást végzett az országban a vihar

Hi­he­tet­len, hogy sö­pört végig az or­szá­gon a szu­perc­ella.

Hi­he­tet­len, hogy sö­pört végig az or­szá­gon a szu­perc­ella, min­dent fel­for­ga­tott.

Megszólalt a gyászoló nagymama

Megszólalt a nagyi, aki túlélte: négy családtagját ölte meg a vihar

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén.

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára.

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

Durvább riasztást kapott az ország, fagyos esővel jön a vihar

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Lehet, hogy ha­ma­ro­san vissza­sír­juk a ká­ni­ku­lát? A kö­vet­kező na­pok­ban ugyanis sok csa­pa­dékra kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben. Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tási fo­ko­za­tot több me­gyé­ben is, csü­tör­tök­től pedig újabb vál­to­zás vár­ható...

Hátborzongató látvány, sírköveket forgatott ki a vihar a földből Makón

Hátborzongató látvány, sírköveket forgatott ki a vihar a földből Makón

Óri­ási a pusz­tí­tás a helyi te­me­tő­ben. Videó is ké­szült.

Óri­ási a pusz­tí­tás a helyi te­me­tő­ben. Videó is ké­szült.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon, köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Itt már leszakadt az ég: durva videók a viharról

Itt már leszakadt az ég: durva videók a viharról

Mind­járt eléri Bu­da­pes­tet a Vi­har­zóna

Az Idő­kép ra­dar­tér­képe sze­rint szerda éri el Bu­da­pes­tet az a vi­har­zóna, ami dél­után 2 óra körül Szé­kes­fe­hér­vá­ron volt.

Szörnyű pusztítást végzett éjjel a vihar Zalában

Szörnyű pusztítást végzett éjjel a vihar Zalában

Szo­morú képek ér­kez­tek a hely­szín­ről. A fel­hő­sza­ka­dás bru­tá­lis volt, nem kí­mélt sem­mit.

Szo­morú képek ér­kez­tek a hely­szín­ről. A fel­hő­sza­ka­dás bru­tá­lis volt, nem kí­mélt sem­mit.

Hőségre és viharokra számíthatunk egész júniusban

Hőségre és viharokra számíthatunk egész júniusban

A szom­bati vihar a fő­vá­ros­ban oko­zott ká­ro­kat. To­vábbi fel­hő­sza­ka­dá­sokra kell szá­mí­tani.

A szom­bati vihar el­ső­sor­ban a fő­vá­ros­ban oko­zott ká­ro­kat. Min­den jel arra mutat, hogy jú­ni­us­ban hő­ségre és vi­ha­rokra, fel­hő­sza­ka­dá­sokra kell szá­mí­ta­nunk.

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Az eddiginél durvább vihar tör be az országba, erre készülj

Erős szél­ben sem lesz hiány saj­nos, ugyan­ak­kor marad a fül­ledt, meleg idő.

Erős szél­ben sem lesz hiány saj­nos, ugyan­ak­kor marad a fül­ledt, meleg idő.

Elemi erővel csapott le a vihar Zalára - itt vannak az első felvételek

Elemi erővel csapott le a vihar Zalára - itt vannak az első felvételek

Volt, ahol le is kel­lett zárni az utcát a hir­te­len le­zú­duló nagy mennyi­ségű eső miatt.

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Kiadták a riasztást: összecsapnak az elemek, itt vigyázz ma a viharral

Bal­jós elő­re­jel­zés ér­ke­zett a kö­vet­kező na­pokra: heves zi­va­ta­rok­kal jön az erős szél.

Így csapott le Budapestre és környékére a vihar - fotók

Így csapott le Budapestre és környékére a vihar - fotók

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a leg­több me­gyére ri­asz­tást is ki­ad­tak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a leg­több me­gyére ri­asz­tást is ki­ad­tak a fel­hő­sza­ka­dás miatt, es­tére pedig a fő­vá­rosba is meg­ér­ke­zett a vihar.

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Az éne­kes leg­in­kább az imá­dott lo­vait fél­tette, ám az ál­la­tok­nak nem esett bajuk, jól­le­het, har­minc fát csa­vart ki a szél.

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok.

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

Jégeső és hóvihar tombol, többen életüket vesztették az Államokban

Jégeső és hóvihar tombol, többen életüket vesztették az Államokban

Már zöl­dell­tek a nö­vé­nyek, most pedig min­dent vas­tag hó­ta­karó borít.

Már zöl­dell­tek a nö­vé­nyek, most pedig min­dent vas­tag hó­ta­karó borít.

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak, egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Tombol a pusztító szélvihar: vezetékek szakadtak le, épületek rongálódtak meg

Tombol a pusztító szélvihar: vezetékek szakadtak le, épületek rongálódtak meg

Sok mun­kát ad a tűz­ol­tók­nak az erős szél va­sár­nap.

Sok mun­kát ad a tűz­ol­tók­nak az erős szél va­sár­nap.

Brutális karácsonyi időjárás, nem messze tőlünk

Brutális karácsonyi időjárás, nem messze tőlünk

A ha­tal­mas vihar miatt több tíz­ezer ember ma­radt áram nél­kül, egy csa­lá­dot pedig ször­nyű tra­gé­dia rá­zott meg.

A ha­tal­mas vihar miatt több tíz­ezer ember ma­radt áram nél­kül szent­este, egy csa­lá­dot pedig ször­nyű tra­gé­dia rá­zott meg.

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Hűvös, esős idő lesz.

A hideg idő­ben erős szél­lö­ké­sek tesz­nek arról, hogy még job­ban fáz­zunk. Rá­adá­sul még eshet is.

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett...

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt a nép­szerű tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint még nincs vége a ve­szély­nek.

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt a nép­szerű tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint még nincs vége a ve­szély­nek.