CÍMKE: 'testvér'

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék nya­ra­lá­sát.

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék tö­rök­or­szági nya­ra­lá­sát. El­hunyt az éne­kes test­vére.

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

Döb­be­ne­tes dolog de­rült ki Sz. Já­nos­ról, aki hétfő dél­után meg­gyil­kolta húgát Bia­tor­bá­gyon.

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Ricsi azért ér­ke­zett a TV2 mű­so­rába, hogy va­lóra váltsa az ígé­re­tét.

Ricsi azért ér­ke­zett a TV2 mű­so­rába, hogy va­lóra váltsa az ígé­re­tét. Íme a rész­le­tek!

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő. Úgy érzi, test­vére hi­á­nya fel­emészti.

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Teljesen kiakadt a feleség, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a pasi.

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Teréz körúti robbantás: Ezt mondta az elkövetőről a húga

Teréz körúti robbantás: Ezt mondta az elkövetőről a húga

Sa­nyarú gye­rek­ko­ruk­ról és össze­tartó kap­cso­la­tuk­ról is be­szélt. A fi­a­tal lány a mai napig hisz test­vé­ré­nek.

Sa­nyarú gye­rek­ko­ruk­ról és össze­tartó kap­cso­la­tuk­ról is be­szélt. A fi­a­tal lány a mai napig hisz test­vé­ré­nek.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt egy au­tó­bal­eset­ben ve­szí­tette el 23 éves test­vé­rét, azóta lel­ki­gya­kor­la­tok­kal gyó­gyítja a lel­két.

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem be­szél vele.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak pri­vát élete rész­le­te­i­ről, de most ki­vé­telt tett.

Garantáltan szíven üt a testvérét kereső magyar nő igaz története

Garantáltan szíven üt a testvérét kereső nő igaz története

32 éve sza­kí­totta meg a kap­cso­la­tot Mar­git­tal a test­vére, János. A férfi ki nem áll­hatta a nő sze­rel­mét, ezért vá­lasz­tás elé ál­lí­totta...

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen haza uta­zott Vik­tor iker­test­vére.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Az Arany­em­ber test­vére el­hunyt.

Az Arany­em­ber test­vére, Manyi nem­ré­gi­ben fel­adta a küz­del­met: egy év alatt tel­je­sen le­épült, és már nem bírta a sok bot­rányt.

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Fájó részleteket árult el a nagymama: elevenen égett el a 4 éves Petike

Pe­tike báty­já­val, Pis­ti­ké­vel ját­szott egy mel­lék­épü­let­ben. A két fi­úcska ta­lált egy ön­gyúj­tót, ez okozta a bajt...

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég.

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég. Szü­leit ki tudta men­teni, ám öccse benn­égett a la­kásba..

Gyászol a királyi család: öngyilkosságot követett el a királyné húga

Gyászol a királyi család: öngyilkosságot követett el a királyné húga

A hol­land ki­rályné húga még csak 33 éves volt, de rég­óta küz­dött men­tá­lis be­teg­sé­gek­kel.

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Il­dikó test­vére, László és fia ked­den el­in­dult az Egye­sült Ál­la­mokba, hogy a ha­tó­sá­gok szá­mára azo­no­sítsa nő­vé­rét.

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént.

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Testvére sem fogadná be a skálás gyilkost: nyugdíjasházba küldené Benét

Testvére sem fogadná be a skálás gyilkost: nyugdíjasházba küldené Benét

Ha­ma­ro­san sza­ba­dul­hat a rá­csok mögül Bene László, a ská­lás gyil­kos.

Ha­ma­ro­san sza­ba­dul­hat a rá­csok mögül Bene László, a ská­lás gyil­kos. Ko­ráb­ban úgy volt, hogy a test­vére be­fo­gadná saját há­zába, mára azon­ban meg­gon­dolta magát...

Elképesztő okból lőtte fejbe 13 éves nővérét egy 9 éves fiú

Elképesztő okból lőtte fejbe 13 éves nővérét egy 9 éves fiú

Fel­fog­ha­tat­lan, ami tör­tént.

Döb­be­ne­tes, ami egy több­gyer­me­kes csa­lád­ban tör­tént. Egy test­vér­pár össze­ve­szett a já­ték­kon­zo­lon, ami­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­mé­nye lett.

Fél évszázados titok derült ki Tahi Tóth László múltjából!

Fél évszázados titok derült ki Tahi Tóth László múltjából!

Van egy eddig is­me­ret­len rokon.

A szí­nész te­me­té­sén szinte min­denki ott lesz, aki sze­rette őt, ki­véve egy, a nyil­vá­nos­ság előtt eddig is­me­ret­len rokon.

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról. Tahi-Tóth Gábor la­punk­nak el­mondta: sok­ként érte a csa­lá­dot, hogy a szí­nészt újra meg­tá­madta a gyil­kos kór. Tahi Tóth Lász­lót hét alatt győzte le a be­teg­ség. De­cem­ber 27-én még szín­pa­don állt.

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt a ra­jon­gók­kal!

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt a ra­jon­gók­kal!

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de nem sok­kal ké­sőbb már csak a tra­gé­di­á­ról tu­dott be­szá­molni.

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Rettenetes részletek: így ölte meg a szadista olasz gyilkos a magyar lányt

Az 50 éves olasz férfi előbb meg­pró­bálta ki­ra­bolni a ma­gyar lányt, majd, mint egy rongy­ba­bát, a vonat elé lökte...

Megrázó vallomás: így dolgozta fel Flipper Öcsi halálát a húga!

Megrázó vallomás: így dolgozta fel Flipper Öcsi halálát a húga!

Rend­kí­vül meg­rázta bátyja ha­lála.

Marót Vikit rend­kí­vül meg­rázta bátyja 2008-as ha­lála, a vesz­te­sé­get sa­já­tos módon fo­gadta el.

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Klinikai halálból hozták vissza Dopeman húgát

Nem moz­dul el test­vére mel­lől azóta.

Nem moz­dul el test­vére be­teg­ágya mel­lől a rap­per, mi­u­tán a lány lég­zése le­állt ope­rá­ci­ója után az Or­szá­gos Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

A Las Vegas-i tömegmészáros testvére sem szent, elképesztő dolgot tett

A Las Vegas-i tömegmészáros testvére sem szent, elképesztő dolgot tett

A rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták Bruce Pad­doc­kot is.

A rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták Bruce Pad­doc­kot is.

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val...

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val és az öröm egyik pil­la­na­tát egy so­kat­mondó gon­do­lat kí­sé­re­té­ben meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak.

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

A Svéd­or­szág­ban élő And­rás hiába sze­retne, nem biz­tos, hogy ott lesz a bú­csúz­ta­tón.

Hoppá, ki ez a jóképű fiú Iszak Eszti mellett?

Hoppá, ki ez a fiú Iszak Eszti mellett?

Es­kü­vőre volt hi­va­ta­los a szexi mű­sor­ve­zető. Te fel­is­me­red, hogy ki Eszti part­nere? Kat­tints a képre, s min­den ki­de­rül!

Es­kü­vőre volt hi­va­ta­los a szexi mű­sor­ve­zető. Te fel­is­me­red, hogy ki Eszti part­nere?

Friss hírek érkeztek Dopeman kórházba szállított húgáról

Friss hírek érkeztek Dopeman kórházba szállított húgáról

A rap­per a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről. Fru­zsi egy át­me­neti be­avat­ko­zá­son esett át.

A rap­per a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről. Fru­zsi egy át­me­neti be­avat­ko­zá­son esett át.

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

A csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság.

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Su­gár­zik be­lőle a vi­dám­ság, pedig ko­ráb­ban ala­po­san meg­té­pázta az élet. A szí­nésznő tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Az ál­do­zat az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe.

A 14 éves ál­do­zat éppen az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe. A vita el­fa­jult, a 18 éves afgán báty elő­vett egy kést, és 13 kés­szú­rás­sal vég­zett hú­gá­val. Az indok egy­előre is­me­ret­len, de töb­ben be­csü­let­gyil­kos­ság­ról be­szél­nek.

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

Köny­vet ír­hat­tam volna arról, mennyire ször­nyű ember - mondta a pop ki­rály­nő­jé­nek test­vére.

Köny­vet ír­hat­tam volna arról, mennyire ször­nyű ember - mondta a pop ki­rály­nő­jé­nek test­vére.

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Hihetetlen fotó! Ezt a lurkót ma mindenki ismeri!

Hihetetlen fotó! Ezt a lurkót ma mindenki ismeri!

Nem fogod el­hinni, ki ő!

Nem fogod el­hinni, ki ő! Koncz Zsu­zsa, Nyer­tes Zsu­zsa, Pa­mela An­der­son, Tóth Gabi - min­denki csak ta­lál­gat. A lur­kók egyike ma egy is­mert sztár. Szí­nész.

Óriási bejelentést tett Caramel: Jöhet a második baba

Óriási bejelentést tett Caramel: Jöhet a második baba

Bár eddig éppen kis­lá­nyuk miatt nem vág­tak bele má­sod­szor is a gyer­mek­vál­la­lásba, most úgy tűnik Szofi zöld utat adott egy kis­test­vér­nek.

Bár eddig éppen kis­lá­nyuk miatt nem vág­tak bele má­sod­szor is a gyer­mek­vál­la­lásba, most úgy tűnik Szofi zöld utat adott egy kis­test­vér­nek.

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül! Az élet távol so­dorta tőle imá­dott test­vé­rét. A tör­tén­te­ket azóta sem tudta fel­dol­gozni!

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új gyer­me­ké­ről.

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új gyer­me­ké­ről.

Itt a kép, ami után minden nő a magyar énekesbe lesz szerelmes

Itt a kép, ami után minden nő a magyar énekesbe lesz szerelmes

Ki­rály Vik­tor egy­előre nem akar meg­ál­la­podni, de talán most, hogy iker­test­vére kisfiát tart­hatja a ke­zé­ben...

Családi dráma: A halál torkából tért vissza Fodor Zsóka bátyja!

Családi dráma: A halál torkából tért vissza Fodor Zsóka bátyja!

Imád­ko­zott test­vére éle­té­ért!

Az el­is­mert szí­nésznő nyár óta imád­ko­zott idős test­vére éle­té­ért!

Tündéri kisbaba riói hősünk ajándéka

Tündéri kisbaba aranyozza be riói hősünk ünnepét

Ken­de­resi Tamás kis­test­vére ka­rá­csony előtt szü­le­tett meg.

Ken­de­resi Tamás kis­test­vére ka­rá­csony előtt szü­le­tett meg. Az úszó csa­lád­já­ban össze­állt a né­gyes fiú­csa­pat.

Drogossá változtatta testvérét Leonardo DiCaprio

Drogossá változtatta testvérét Leonardo DiCaprio

A le­szo­kás­ban már nem se­gíti.

Azzal vá­dolja Le­o­nardo DiCap­riót mos­to­ha­bátyja, hogy mi­atta lett drog­függő, de a le­szo­kás­ban már nem haj­landó neki se­gí­teni.

Carameléknél jöhet a második baba

Carameléknél jöhet a második baba

Sop­hie még csak két­éves, de az éne­kes és ked­vese már a má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét ter­vez­ge­tik. Ca­ram­elt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az apa­ság.

Sop­hie még csak két­éves, de az éne­kes és ked­vese már a má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét ter­vez­ge­tik. Ca­ram­elt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az apa­ság.

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós.

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós. Az öröm­hírt nem is akárki jó­solta meg neki.

Harry herceg leendő sógora imád nőnek öltözni

Harry herceg leendő sógora imád nőnek öltözni

A ki­rálynő biz­tos bol­dog lesz...

Lehet, hogy nem Meg­han Markle fil­mes kar­ri­erje a kap­cso­la­tuk leg­na­gyobb buk­ta­tója, hanem a szí­nésznő test­vére.

Elképesztő: még életében múzeumot kapott Bangó Margit

Elképesztő: még életében múzeumot kapott Bangó Margit

A nép­szerű éne­kes­nőt ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte.

A nép­szerű éne­kes­nőt ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte.

Családi dráma: Újabb testvére került elő Zoltán Erikának

Családi dráma: Újabb testvére került elő Zoltán Erikának

Idő­sebb ko­rá­ban tudta meg, hogy édes­ap­já­nak az édes­any­ján kívül két másik nőtől is szü­le­tett gyer­meke.

Édes­ap­já­nak az édes­any­ján kívül két másik nőtől is szü­le­tett gyer­meke.

Testvérharc: keményen nekiment az öccse Galambos Lajosnak!

Testvérharc: keményen nekiment az öccse Galambos Lajosnak!

A trom­bi­ta­mű­vész öccse, Ist­ván, egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva bátyja vi­sel­ke­dé­sé­től.

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Ez a nő Ilona ro­kona lenne?

Egy vi­déki nő azt ál­lítja ma­gá­ról: ro­koni kap­cso­lat­ban áll a mű­vész­nő­vel! Ilona sze­rint nem az első eset, hogy a ha­gya­tékra fáj a foga egyes em­be­rek­nek.

Dér Heni megmutatta a húgát! Hasonlítanak?

Dér Heni megmutatta a húgát! Hasonlítanak?

Az éne­kesnő vidám ké­pe­ket posz­tolt, ame­lye­ken hú­gá­val lát­ható. Szem­mel lát­ha­tóan imád­ják egy­mást!

Az éne­kesnő vidám ké­pe­ket posz­tolt, ame­lye­ken hú­gá­val lát­ható. Szem­mel lát­ha­tóan imád­ják egy­mást!

Fel sem tűnt olimpiai sztárunknak, hogy anyja terhes

Fel sem tűnt olimpiai sztárunknak, hogy anyja terhes

Húsz év lesz közte és har­ma­dik öccse kö­zött. A fi­gyel­met­len­sé­get azzal ma­gya­rázza, hogy sokat van uszo­dá­ban.

Húsz év lesz közte és har­ma­dik öccse kö­zött. Nem vette észre, mert sokat volt uszo­dá­ban.

Keményen kipakolt Mariah Carey bátyja

Keményen kipakolt Mariah Carey bátyja

Ilyen durva dol­got rit­kán mon­da­nak test­vé­rek egy­másra.

Ilyen durva dol­got rit­kán mon­da­nak test­vé­rek egy­másra. Min­den azzal kez­dő­dött, hogy a pop­sztár dro­gos nő­vé­rét pros­ti­tú­ció vád­já­val le­tar­tóz­tat­ták.

Szabó Zsófi bemutatta soha nem látott családtagját!

Szabó Zsófi bemutatta soha nem látott családtagját!

A hölgy ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got.

A Story Extra mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek eddig csak a szü­leit és öccsét lát­hatta a nyil­vá­nos­ság, most mindez meg­vál­to­zott.

Majdnem elvesztette húgát Kiss Ramóna

Majdnem elvesztette húgát Kiss Ramóna

Volt idő, ami­kor a Ba­rá­tok közt sztárja olyan távol ke­rült a test­vé­ré­től, hogy azt hit­ték, már sosem ta­lál­nak vissza egy­más­hoz.

Volt idő, ami­kor a Ba­rá­tok közt sztárja olyan távol ke­rült a test­vé­ré­től, hogy azt hit­ték, már sosem ta­lál­nak vissza egy­más­hoz.

Börtönbüntetés a magyar tévés testvérének

Kegyetlen nőverés, börtönbüntetés a magyar tévés testvérének

Bru­tá­li­san verte ba­rát­nő­jét a fi­a­tal­em­ber, aki kül­földre me­ne­kül­het a bün­te­tés elől. A sztár­ri­por­ter nem nyi­lat­ko­zik az eset­ről.

Bru­tá­li­san verte ba­rát­nő­jét a fi­a­tal­em­ber, aki kül­földre me­ne­kül­het a bün­te­tés elől. A sztár­ri­por­ter nem nyi­lat­ko­zik az eset­ről.

Súlyos beteg bátyja életéért aggódik Fodor Zsóka

Súlyos beteg bátyja életéért aggódik Fodor Zsóka

1956 óta mind­össze két­szer lá­to­gatta meg Spa­nyol­or­szág­ban élő báty­ját. Nem ter­vezi már, hogy ki­uta­zik hozzá.

1956 óta mind­össze két­szer lá­to­gatta meg Spa­nyol­or­szág­ban élő báty­ját. Nem ter­vezi már, hogy ki­uta­zik hozzá.

Csupasz mellekkel menti meg az angolokat a pucér focistatesó

Csupasz mellekkel menti meg az angolokat a pucér focistatesó

A szi­get­or­szág­ban ele­gük van a druk­ke­rek­nek a lab­da­rú­gás­ból. Még sze­ren­cse, hogy itt van Geena, aki meg­un­ha­tat­lan.

Újabb gusztustalan kislánygyalázás

Újabb gusztustalan kislánygyalázás: nincs határ?

A kis­lányt feb­ru­ár­ban két­szer is meg­erő­sza­kolta a 11 éves test­vére.

A kis­lányt feb­ru­ár­ban két­szer is meg­erő­sza­kolta a 11 éves test­vére. Bí­ró­sá­gon val­lotta be a bes­ti­á­lis tet­tét. Na­pok­kal ez­előtt pedig egy 2 éves kis­lányt erő­sza­kol­tak majd­nem ha­lálra.

Zámbó Jimmy fiai nem beszélnek egymással

Zámbó Jimmy fiai nem beszélnek egymással

Krisz­tián nem áll szóba egyik test­vé­ré­vel sem.

A 2001-ben el­hunyt éne­kes leg­na­gyobb fia Krisz­tián nem áll szóba egyik test­vé­ré­vel sem.

Eltitkolt múlt: Ezért rejtegeti testvérét Gáspár Bea!

Eltitkolt múlt: Ezért rejtegeti testvérét Gáspár Bea!

Ki­de­rült, mi áll hall­ga­tása hát­te­ré­ben.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Győ­zike fe­le­sé­gé­nek van egy 6 évvel fi­a­ta­labb húga, Csilla. Bea asszony ugyanis sosem be­szél test­vé­ré­ről.

Olyat tett Dopeman, amit senki sem gondolt volna róla

Olyat tett Dopeman, amit senki sem gondolt volna róla

Nagy szája miatt sokan nem bír­ják. Ám az ő ese­té­ben igaz­nak hat a mon­dás: a zord külső érző lel­ket takar.

Nagy szája miatt sokan nem bír­ják. Ám az ő ese­té­ben igaz­nak hat a mon­dás: a zord külső érző lel­ket takar.

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Kő­ke­mény di­é­tába kezd­tek.

Kő­ke­mény di­é­tába kezd­tek.

Megbánta a vetkőzést a pucérkodó magyar bombázó

Megbánta a vetkőzést a pucérkodó magyar bombázó

Öccse szóba sem áll vele.

Az Ádám ke­resi Évát szőke ama­zonja a mű­sor­ban való sze­rep­lé­sé­vel csú­nyán meg­bán­tott egy hozzá közel álló sze­mélyt. Öccse szóba sem áll vele.

Tragédia a 85-ös főúton: Megrázó részletek a halálos balesetről

Tragédia a 85-ös főúton: Megrázó részletek a halálos balesetről

Szü­li­na­pot ün­neplő gye­re­ke­i­ért in­dult a test­vér­pár...

Szü­li­na­pot ün­neplő gye­re­ke­i­ért in­dult az a két lány­test­vér, akik bru­tá­lis bal­ese­tet szen­ved­tek.

Ide süssetek, Hosszú Katinka ezt művelte ma!

Ide süssetek, Hosszú Katinka ezt művelte ma!

Va­sár­nap is csúcs­for­má­ját hozta Hosszú Ka­tinka. Úszó­nőnk a lu­xem­burgi ver­se­nyen győ­zött.

Megszólalt Lajcsi öccse, tiszta vizet öntött a pohárba

Megszólalt Lajcsi öccse, tiszta vizet öntött a pohárba

Meg­szó­lalt Ga­lam­bos Lajos öccse, Ist­ván, aki úgy érezte, ideje tisz­táz­nia test­vé­rét.