CÍMKE: 'szülők'

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ál­do­za­ta­i­nak szü­lei nem fe­lej­te­nek, sze­ret­né­nek a sofőr sze­mébe nézni.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ál­do­za­ta­i­nak szü­lei nem fe­lej­te­nek, sze­ret­né­nek a sofőr sze­mébe nézni.

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Ked­ve­sé­vel most még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz, és ez az éle­tük min­den te­rü­le­tén meg­mu­tat­ko­zik.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár.

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Lehet, hogy a rend­őr­ség nyo­mok hi­á­nyá­ban tét­len, de ez nem ál­lítja meg az ag­gódó szü­lő­ket.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Az egy­kori re­a­lity-sztár­nak elege lett a gye­re­kek­ből.

Az egy­kori re­a­lity-sztár­nak elege lett a gye­re­kek­ből, ezért kü­lö­nös fel­hí­vást in­té­zett a szü­lők felé.

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna, olyan ál­la­pot­ban volt! Több ál­do­zat hoz­zá­tar­to­zója fel­je­len­tést tesz...

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége. "Na­ponta lát­juk az em­be­re­ket, akik az úszó­me­den­cé­ket úgy ke­ze­lik, mint egy óvo­dát, ahova be­en­ged­ték a gyer­me­ke­i­ket, de már nem fi­gyel­nek rájuk" - mondta.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég. Szü­leit ki tudta men­teni, ám öccse benn­égett a la­kásba..

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Sötét titkok derülhetnek ki: szinte ugyanúgy halt meg két győri fiatal

Az el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság...

A rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt fi­a­ta­lok ha­lála kö­zött kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság, a hoz­zá­tar­to­zók fel­vet­ték egy­más­sal a kap­cso­la­tot...

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban jöhet a pici.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Édes­anyja fe­csegte ki.

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zás­árá­ról édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

A ki­csit nem tud­ták meg­men­teni. Meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

A kicsi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

Ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Megdöbbentő ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Nyolc év után, hét­főn el­ső­fokú íté­let szü­le­tett Nguyen Than Hien szü­le­i­nek ügyé­ben.

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, szü­lei nem adják fel.

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei azóta sem adták fel a re­ményt.

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Daj­ká­ját job­ban is­merte.

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Fojtogatták és olajjal öntötték le lányukat

Ezért fojtogatták és öntötték le forró olajjal lányukat a kegyetlen szülők

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.