CÍMKE: 'sztárban sztár'

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Tíz héten át ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt nyúj­tott, min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Tíz héten át ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt nyúj­tott, min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Pánik a Sztárban Sztárban: Tűzoltót kellett hívni a stúdióba

Pánik a Sztárban Sztárban: Tűzoltót kellett hívni a stúdióba

Élő adás ese­tén min­denre fel kell ké­szülni, hi­szen bármi meg­tör­tén­het.

Élő adás ese­tén min­denre fel kell ké­szülni, hi­szen bármi meg­tör­tén­het.

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Gyönyörű nők társaságában kaptuk lencsevégre Stohl Andrást

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Va­sár­nap este hölgy­ko­szo­rú­val ér­ke­zett a stú­di­óba Stohl And­rás.

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Hoppá, valamire nagyon készülnek a TV2 stúdiójában

Tol­vai Reni osz­tott meg egy fotót!

Min­der­ről Tol­vai Reni osz­tott meg egy tit­kos fotót, most te is meg­néz­he­ted a fel­vé­telt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Sári Évi lerántotta a leplet: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Már a höl­gyek van­nak több­ség­ben!

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben.

Hűha, mi történhetett Sári Évi formás popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár ku­lisszái mö­gött kap­ták len­cse­végre. Va­lami egé­szen fur­csa dolog tör­tént. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár ku­lisszái mö­gött kap­ták len­cse­végre. Va­lami egé­szen fur­csa dolog tör­tént. Ezt lát­nod kell!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ezen a héten újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét..

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek.

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Buci nem hitt a sze­mé­nek...

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Nyolc éve al­kot­nak egy párt, és a ra­jon­góik azóta kérik azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak.

Nyolc éve al­kot­nak egy párt, és a ra­jon­góik azóta kérik azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak.

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Min­dent meg­tett...

Min­dent meg­tett, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son, hi­szen he­te­ken át ke­mé­nyen küz­dött, de ma este szá­mára véget ért a Sz­tár­ban Sztár

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Alig tu­dott meg­szó­lalni...

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést. Ter­mé­sze­te­sen beteg kisfia mel­lett ma­radt. De mi lesz ezen a héten?

Ezt látnod kell, Tolvai Reni piros csipkében mutatta meg formás kebleit

Ezt látnod kell, Tolvai Reni piros csipkében mutatta meg formás kebleit

Az éne­kesnő próba előtt lőtt egy szexi fotót ra­jon­gó­i­nak.

Az éne­kesnő próba előtt lőtt egy szexi fotót ra­jon­gó­i­nak.

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Olyan kö­rül­mé­nyek kö­zött él, amik nem túl hí­vo­ga­tóak egy hölgy szá­mára.

A szí­nész már ké­szen áll egy új kap­cso­latra, és hiszi, hogy vár rá az igazi.

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Nél­küle kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki...

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Ne­vet­sé­ges fi­gu­rá­ból egy csa­pásra a Sz­tár­ban Sztár egyik leg­esé­lye­sebb ver­seny­ző­jévé vált Pin­tér Tibor! A szí­nész az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek: sokak által ne­vet­sé­ges­nek ti­tu­lált fi­gu­rá­ból sze­ret­hető ka­rak­ter lett, aki­nek egyre na­gyobb esé­lye van a győ­ze­lemre is.

Eldurvult a randi: Hien elmesélte a kínos részleteket

Eldurvult a randi: Hien elmesélte a kínos részleteket

A ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

A csi­nos éne­kesnő ál­ta­lá­ban mé­lyen hall­gat a ma­gán­éle­té­ről, most a Ri­post ol­va­só­i­val ki­vé­telt tett.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től.

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény.

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben!

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

A szí­nész a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte.

A szí­nész a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. Leg­utóbb egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője tit­ko­ló­zik...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött...

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Ennél ijesztőbb ma már nem lesz: Itt a nap sztárátalakulása

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént vele, arra nin­cse­nek sza­vak.

Krisz­tián is volt már min­den a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán, de ami ma tör­tént, arra nin­cse­nek sza­vak.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Már csak néhány óra: izgalmas kihívás vár a TV2 sztárjára

Egy fran­cia éne­kesnő bő­rébe bújik.

Az éne­kesnő va­sár­nap este egy fran­cia éne­kesnő, De­si­re­less bő­rébe bújik majd, így sokat kell gya­ko­rol­nia ahhoz, hogy jó le­gyen a ki­ej­tése is.

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

A nép­szerű éne­kes bú­csú­zott va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­tól, ám Dani nem bán­kó­dik.

A nép­szerű éne­kes bú­csú­zott va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­tól, ám Dani nem bán­kó­dik: ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, min­dig szív­ják egy­más vérét.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét.

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Ez sok volt: élő adásban borult ki a Sztárban Sztár zsűrije

Erős ér­zel­me­ket vál­tott ki.

Fred­die az el­tűnt gyer­me­kek him­nu­sza­ként el­hí­re­sült Ru­na­way Train című dalt adta elő, ám ez erős ér­zel­me­ket vál­tott ki a stú­di­ó­ban.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Ismét bú­csú­zott va­laki.

A múlt heti adás­­ban Szőcs Reni kö­­szönt el a né­­zők­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­gal bő­­vült a ki­e­sők tá­­bora.

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Az éne­kesnő a sé­rel­mé­ről be­szélt.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt sé­rel­mé­ről.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Élő adás előtt betegedett le a Sztárban Sztár énekese

Élő adás előtt betegedett le a Sztárban Sztár énekese

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak nehéz lesz így az esti show.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak nehéz lesz így az este.

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

A Ri­post ven­dége volt.

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

Less be velünk a Sztárban Sztár kulisszái mögé!

Nem is hin­nénk, mennyi munka van abban, hogy hét­ről-hétre élő adásba ke­rül­hes­sen a Sz­tár­ban Sztár!

Nem is hin­nénk, mennyi munka van abban, hogy hét­ről-hétre élő adásba ke­rül­hes­sen a Sz­tár­ban Sztár! A TV2 si­ker­mű­sora im­má­ron a ha­to­dik éva­dá­nál jár: mind­ezi­dáig 72 éne­kes és szí­nész bújt össze­sen több mint öt­száz ka­rak­ter bő­rébe 2013 óta. A Ri­post be­ju­tott a ku­lisszák mögé.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

A műsor há­zi­gaz­dája az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket, ami­ket a ku­lisszák mö­gött fo­tó­zott.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Re­beka kí­sérte el az élő adásra.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

Itt a vége, ő a Sztárban Sztár második kiesője!

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

A múlt heti adás­ban Odett kö­szönt el a né­zők­től, ezen a héten pedig újabb tag­gal bő­vült a ki­esők tá­bora.

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

El­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Zúzós szá­mot kell elő­ad­nia.

Az éne­kes­nő­nek egy zúzós szá­mot kell elő­ad­nia va­sár­nap este, ám egy kel­le­met­len moz­du­lat miatt csú­nyán be­állt a nyaka.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt.

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

Itt a vége, ez a híresség Sztárban Sztár idei első kiesője

A nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak.

Bár a múlt heti első adás­ban sen­ki­nek nem kel­lett bú­csúz­nia, most a nézők és a zsűri sza­vaz­hat­tak, kit tar­tot­tak a leg­gyen­gébb­nek.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Fel­rob­ban­totta a stú­diót.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Nagy meglepetés, Sütő Enikő is csatlakozik a Sztárban Sztár csapatához

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Az egy­kori mo­dell mos­tan­tól hét­ről hétre az éne­ke­sek mel­lett lesz.

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna.

Az éne­kesnő be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna leg­szí­ve­seb­ben, és ki az a hölgy, aki­vel el­töl­tene egy ro­man­ti­kus éj­sza­kát.

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Szám­ta­lan konflik­tu­suk van.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

A szí­nész de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Vi­dám­ság, ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Na­gyon él­vez­ték a mű­sort a nézők.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

A lát­vá­nyos te­le­ví­ziós pro­duk­ció ked­véért Thalía Sodi bő­rébe bújt éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette a va­sár­nap esti élő adás­ban a TV2-n. Ám mind­ezek után egy nap­pal Tol­vai Reni már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.