CÍMKE: 'szexualitás'

Vad fotó került elő Király Lindáról: sugárzik belőle a szexualitás

Vad fotó került elő Király Lindáról: sugárzik belőle a szexualitás

A nem min­den­napi fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az éne­kesnő.

A nem min­den­napi fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az éne­kesnő.

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

Ez történik a testeddel, miközben átéled az orgazmust

A gyö­nyör át­élése nem­csak fi­zi­kai ér­te­lem­ben véve ha­tal­mas rob­ba­nás a test­ben.

Az or­gaz­mus össze­tett fo­lya­mat, amit most ala­po­san ki­ele­mez­tek a tu­dó­sok. Na­gyon ér­de­kes ered­ményt ho­zott a ku­ta­tás, ezt fi­gyeld!

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Erre kell tehát oda­fi­gyel­ned, hogy meg­ma­rad­jon köz­te­tek az in­ti­mi­tás és le­gyen ele­gendő szex!

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól?

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól? És ho­gyan vi­szo­nyul­nak ehhez a nők?

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint paj­zán a videó. Pedig va­ló­színű, hogy célja nem a férfiak fel­iz­ga­tása volt.

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Ha tudod a szü­le­tési dá­tu­mot, akkor könnye­dén fel­tér­ké­pez­he­ted mi­lyen szexre is vá­gyik iga­zán!

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Néz­zük meg, mit mon­da­nak a szak­ér­tők a va­gina másik ol­da­lá­ról!

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Néz­zük meg, mit mon­da­nak a szak­ér­tők a va­gina másik ol­da­lá­ról!

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Szabadon meredező mellbimbók: Ledobták a lányok a cicifixet

Mu­tat­juk a be­vál­la­lós höl­gyek ta­pasz­ta­la­tait: él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Mu­tat­juk a be­vál­la­lós höl­gyek ta­pasz­ta­la­tait: él­ve­ze­tes tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

Hihetetlen! Ez kell ahhoz, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád!

A női pszi­ché ki­is­mer­he­tet­len ta­lány, ezt bi­zo­nyítja a leg­újabb ku­ta­tás is, ami meg­döb­bentő ered­ményre ju­tott.

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Ezt még Soma is meg­iri­gyelné.

Nagy sze­ren­cse, hogy on­line is lehet je­lent­kezni a kur­zusra!

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet a kapcsolatban

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet: Íme, a párkapcsolat gyilkosa

Ha nem fi­gyel­tek oda, könnyen ki­hűl­het az ágy. Ér­de­mes az alábbi oko­kat fi­gye­lembe venni, hogy mi miatt la­po­sod­ha­tott el a szex köz­te­tek.

Akár­mi­lyen szen­ve­dé­lye­sen indul is egy kap­cso­lat, ha nem fi­gyel­tek oda, könnyen ki­hűl­het az ágy. Ti­pi­ku­san a nő mond elő­ször nemet a szexre, mu­tat­juk is, hogy miért!

Teszteld magad: ilyen szerető vagy az ágyban

Teszteld magad: ilyen szerető vagy az ágyban

El­len­őrizd sze­xu­á­lis ké­pes­sé­ge­i­det, hogy ki­de­rül­jön ér­de­mes-e va­la­min vál­toz­tat­nod.

A kö­vet­kező teszt tabuk nél­kül fel­leb­benti a fáty­lat arról, mennyire vagy tüzes és for­ró­vérű sze­rető. El­len­őrizd sze­xu­á­lis ké­pes­sé­ge­i­det, hogy ki­de­rül­jön ér­de­mes-e va­la­min vál­toz­tat­nod.

A női szemérem legizgalmasabb titkai: 15 elképesztő tény a vagináról

A női szemérem legizgalmasabb titkai: 15 elképesztő tény a vagináról

Is­merd meg a nő­i­ség belső szen­té­lyét, az iz­gató tit­ko­kat és forró gyö­nyö­rö­ket rejtő va­gi­nát! El­ké­pesztő amit a ter­mé­szet kre­ált!

Sosem találod ki, mi az a női kommandózás!

Sosem találod ki, mi az a női kommandózás!

Ez a le­grafi­nál­tabb di­vattrükk, ami va­laha lé­te­zett! Aki ezt a stí­lust be­vál­lalja, tö­ké­le­tes ele­gan­ci­á­val je­le­nik meg, de nem visel se bu­gyit, se mell­tar­tót!

Tarol a MILF: így élik meg a nők

Tarol a MILF: így élik meg a nők

Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

A MILF-kul­tusz és ami mö­götte van: nők me­sé­lik el ta­pasz­ta­la­tu­kat és mind­azt, amit a szó szá­mukra je­lent. Iz­gal­mas fel­tá­rul­ko­zá­sok a kö­zép­korú nők vi­lá­gá­ból!

Így őrjítik meg a legtapasztaltabb nők a férfiakat!

Így őrjítik meg a legtapasztaltabb nők a férfiakat!

Nem bíz­zák a vé­let­lenre az or­gaz­must. Nézd meg te is, ho­gyan ve­szik le a lá­buk­ról a férfi­a­kat az éhes ölű höl­gyek!

Nem bíz­zák a vé­let­lenre a hét­köz­na­pok­ban sem az or­gaz­must. Nézd meg te is, ho­gyan ve­szik le a lá­buk­ról a férfi­a­kat az éhes ölű höl­gyek!

Már nemcsak 3-féle szexuális orientáció létezik, tarol a milf

Már nemcsak 3-féle szexuális orientáció létezik, tarol a milf

Ko­ráb­ban csak há­rom­féle sze­xu­á­lis be­ál­lí­tott­ság lé­te­zett, mára ki­de­rült, ennél sok­kal szí­ne­sebb a pa­letta. Kü­lö­nö­sen igaz ez a dögös kö­zép­korú nőket il­le­tően.

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Így élik meg a férfiak a csúcsorgazmust, ezt érzik a gyönyör tetőfokán

Az elő­já­ték, a hím­tag ké­nyez­te­tése, majd a be­ha­to­lás és az út a csúcsra, végül a ki­rob­banó gyö­nyör. Most a férfiak val­la­nak!

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak!

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak!

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor?

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor?

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt! De vajon mi lehet ennek az oka?

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most végre fel­tér­ké­pez­he­ted, mi­lyen stí­lus­je­gyek jel­lem­zik a sze­xu­a­li­tá­so­dat.

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

A mo­soly­gós nők­nek előző este jó eséllyel volt ré­szük ki­adós szex­ben. Azok­nak pedig, akik duz­zog­nak, vél­he­tően nem volt ilyen kel­le­mes az éj­sza­ká­juk. Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Orosz Bar­bi­tól nem áll távol a szen­ve­dély, sőt! Azt mondja, élete min­den te­rü­le­tét át­hatja.

Orosz Bar­bi­tól nem áll távol a szen­ve­dély, sőt! Azt mondja, élete min­den te­rü­le­tét át­hatja.

Segít Laár András: így éld át a testi gyönyört!

Segít Laár András: így éld át a testi gyönyört!

Azt mondja, az uni­ver­zum­ban min­den a sze­xu­a­li­tásra épül.

Sze­retné meg­ta­ní­tani az em­be­rek­nek, ho­gyan le­gye­nek tu­da­to­sak a szex­ben. Azt mondja, az uni­ver­zum­ban min­den a sze­xu­a­li­tásra épül.

Nem fogod elhinni, mi az új divat: Szűzvagina kezelés!

Nem fogod elhinni, mi az új divat: Szűzvagina kezelés!

Itt a leg­újabb intim-fi­a­ta­lító prog­ram nők­nek: a lé­ze­res szer­ke­zet se­gít­sé­gé­vel újra szű­zies lehet a nők hü­ve­lye! For­ra­dalmi újí­tás az intim gyö­nyö­rö­kért.

Meghökkentő szexadat: Így hat a csajokra a női mell

Meghökkentő szexadat: Így hat a csajokra a női mell

Már nem az a kér­dés, hogy a nők­nek be­jön­nek-e a csi­nos és dögös csa­jok, hisz min­denki meg­bá­mulja a ri­vá­list.

Már nem az a kér­dés, hogy a nők­nek be­jön­nek-e a csi­nos és dögös csa­jok, hisz min­denki meg­bá­mulja a ri­vá­list. In­kább az a kér­dés: elő­ször a pop­si­ját vagy in­kább a ci­ci­jét nézi meg. Sze­rin­ted?

Most kiderül, mennyire piszkos a fantáziád!

Most kiderül, mennyire piszkos a fantáziád!

Fo­gad­junk, hogy a kö­vet­kező tel­je­sen hét­köz­napi fo­tók­ról neked is ka­pás­ból va­lami sok­kal iz­gal­ma­sabb jut eszedbe mint ami a fotón sze­re­pel.

Fo­gad­junk, hogy a kö­vet­kező tel­je­sen hét­köz­napi fo­tók­ról neked is ka­pás­ból va­lami sok­kal iz­gal­ma­sabb jut eszedbe, mint ami egyéb­ként a képen sze­re­pel.

Forró: erotikus fotósorozaton Nyári Dia!

Forró: erotikus fotósorozaton Nyári Dia!

Be­vál­lalta! A ki­váló képek ked­véért még a fe­hér­ne­mű­i­től is meg­sza­ba­dult a fi­a­tal bom­bázó.

Be­vál­lalta! A ki­váló képek ked­véért még a fe­hér­ne­mű­i­től is meg­sza­ba­dult a fi­a­tal bom­bázó.

A férfiak 93 százalékánál szupermerevedést okoz ez a szexélmény

A férfiak 93 százalékánál szupermerevedést okoz ez a szexélmény

A férfi akár hosszú órá­kon át is be­ve­tésre kész marad, hogy ki­elé­gít­sen egy nőt. Vagy akár ket­tőt is?

Ezt sose mondd a pasidnak, méreten aluli férfiasság esetén!

Ezt sose mondd a pasidnak, méreten aluli férfiasság esetén!

Hiába a köl­csö­nös gyö­nyör­ként meg­élt szex, né­hány rossz idő­ben és rosszul oda­ve­tett mon­dat agyon­csapja az or­gaz­must.

Minden nőben ott a huncut: Nemcsak pasival eshet jól a szex!

Minden nőben ott a huncut: Nemcsak pasival eshet jól a szex!

A bátor és nem mel­les­leg bi­sze­xu­á­lis Celia fel­leb­benti a lep­let a nagy ti­tok­ról.

A Bill Gates-féle szuper kondommal óriási az élvezet!

A Bill Gates-féle szuper kondommal óriási az élvezet!

Az új kon­dom véd a HIV-től, és van benne va­lami, ami­től a gyö­nyör is in­ten­zí­vebb lesz.

5 jel, hogy a férfi nemrég szexelt. Figyelj és rájöhetsz, ha félrelép!

5 jel, hogy a férfi nemrég szexelt. Figyelj és rájöhetsz, ha félrelép!

Az öröm­szerző és ki­rob­banó szex nyo­mait az aktus után még pár óráig ma­gun­kon vi­sel­jük.

Fantasztikus! Ilyen a szex belülről! - Fotók!

Fantasztikus! Ilyen a szex belülről! - Fotók!

Pró­bál­tad már el­kép­zelni, hogy néz ki egy heves csók be­lül­ről a szád­ban? Most végre meg­néz­he­ted!