CÍMKE: 'politikus'

Így néz ki most Torgyán József sírja

Így néz ki most Torgyán József sírja

Friss vi­rág­csok­rok dí­szí­tik ren­de­zett sír­em­lé­két.

Friss vi­rág­csok­rok dí­szí­tik Tor­gyán Jó­zsef ren­de­zett sír­em­lé­két a Far­kas­réti te­me­tő­ben! Öz­ve­gye rend­sze­re­sen lá­to­gatja és gon­dozza a sírt.

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Baj­ban van Czeg­lédy Csaba, vádat emel­tek a volt bal­ol­dali, szom­bat­he­lyi po­li­ti­kus és tár­sai ellen.

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Egy új­ság­író be­mu­tatta neki, hogy mi­lyen volt, ami­kor a po­li­ti­kus a földre ve­tette magát a köz­té­vé­ben.

Egy új­ság­író be­mu­tatta neki, hogy mi­lyen volt, ami­kor a po­li­ti­kus a földre ve­tette magát és cir­ku­szolni kez­dett.

Meghökkentő dolgokat hallott a politikus migránsoktól

Meghökkentő dolgokat hallott a politikus migránsoktól

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

A po­li­ti­kus el­is­merte.

A po­li­ti­kus el­is­merte a sze­szes­ital-fo­gyasz­tást.

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Van­nak dol­gok...

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Magyarországra menekül a migránsok elől egy svéd politikus

Sze­rinte ná­lunk biz­ton­sá­go­sabb...

A svéd par­la­ment kép­vi­se­lője azt ál­lítja, hogy a své­dek­nek bőven lenne mit ta­nulni Ma­gyar­or­szág­tól.

Megrendülve jelentette be a családja: rákban elhunyt a politikus

Megrendülve jelentette be a családja: rákban elhunyt a politikus

A kép­vi­se­lő­asszony­nál egy éve di­ag­nosz­ti­zál­tak agy­da­ga­na­tot.

A kép­vi­se­lő­asszony­nál egy éve di­ag­nosz­ti­zál­tak agy­da­ga­na­tot.

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

A le­gen­dás po­li­ti­kus öz­ve­gye egy évvel férje ha­lála után is kép­te­len fel­dol­gozni gyá­szát.

A le­gen­dás po­li­ti­kus öz­ve­gye egy évvel férje ha­lála után is kép­te­len fel­dol­gozni gyá­szát. Ma­rika ma is be­szél az egyet­len férfi­hoz, akit sze­re­tett.

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

Ilyet is rég láttunk élő adásban: Összeverekedtek a politikusok!

A sza­vak ereje nem volt elég, a vita he­vé­ben mind­két ko­szo­vói dön­tés­ho­zó­nál el­sza­kadt a cérna.

Megérkezett Putyin a dzsúdó-világbajnokságra - Fotók!

Megérkezett Putyin a dzsúdó-világbajnokságra - Fotók!

Vl­agyi­mir Pu­tyin már ott van a Bu­da­pes­ten ren­de­zett dzsúdó-vi­lág­baj­nok­ság hely­szí­nén.

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Világsikerre tör Schmuck Andor: Filmszerepet kapott!

Világsikerre tör Schmuck Andor: Filmszerepet kapott!

Egy rö­vidfilm­ben mu­tatja meg szí­né­szi ké­pes­sé­geit! Ezt az ala­kí­tást min­denki tá­tott száj­jal fogja fi­gyelni!

Egy rö­vidfilm­ben mu­tatja meg szí­né­szi ké­pes­sé­geit! Ezt az ala­kí­tást min­denki tá­tott száj­jal fogja fi­gyelni!

Tekintélyes politikus az iskolát rettegésben tartó 8 éves Sanyika keresztapja

Tekintélyes politikus az iskolát rettegésben tartó 8 éves Sanyika keresztapja

Ren­de­zett, val­lá­sos csa­lád­ban él a 3. osz­tá­lyos kisfiú.

Ren­de­zett, val­lá­sos csa­lád­ban él az a 3. osz­tá­lyos kisfiú aki ret­te­gés­ben tartja a gö­döl­lői is­kola ta­nu­lóit. Az is ki­de­rült, hogy Sa­nyi­ká­nak a ke­reszt­apja egy te­kin­té­lyes po­li­ti­kus.

A politikus megerőszakolt és megölt egy férfit, majd jött az áramütés

A politikus megerőszakolt és megölt egy férfit, majd jött az áramütés...

Va­ló­sze­rűt­len és bi­zarr gyil­kos­sá­got, majd ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el egy német po­li­ti­kus

Meglovagolta beosztottját egy japán politikus

Meglovagolta beosztottját egy japán politikus

Nem sze­re­tett volna sáros lenni.

Nem sze­re­tett volna sáros lenni az ál­lam­férfi, mikor meg­lá­to­gatta a táj­fun súj­totta tér­sé­get.

Kínos: Elképesztő helyre szorult be a norvég politikus férfiassága!

Kínos: Elképesztő helyre szorult be a norvég politikus férfiassága!

Egy nor­vég po­li­ti­kus nem volt rest meg­osz­tani a vi­lág­gal, mi­lyen kü­lö­nös intim bal­eset érte őt a saját für­dő­szo­bá­já­ban.

Ilyet még nem láttál: Csokipapíron hirdeti magát Schmuck Andor!

Ilyet még nem láttál: Csokipapíron hirdeti magát Schmuck Andor!

Min­dent meg­tesz azért, hogy végre el­érje a cél­ját, ennek ér­de­ké­ben sem­mi­től nem riad vissza.

Botrány: Kiszivárogtak a politikusnő leszbikus aktfotói!

Botrány: Kiszivárogtak a politikusnő leszbikus aktfotói!

Nagy erők­kel ké­szült a kö­vet­kező vá­lasz­tá­sokra, ám az ero­ti­kus fotók miatt egész kar­ri­erje ve­szélybe ke­rült...

Nagy erők­kel ké­szült a kö­vet­kező vá­lasz­tá­sokra, ám most egész kar­ri­erje ve­szélybe ke­rült...

Csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Az ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról ké­szült fotót!

Hetvenezres fürdőgatyában villantott aputestet Tony Blair

Hetvenezres fürdőgatyában villantott aputestet Tony Blair

Egy hajón si­ke­rült le­kapni a po­li­ti­kust, aki nem tö­rődve a bá­mész­ko­dók­kal, meg­vil­lan­totta fel­ső­tes­tét...

Botrány: Parlamenti ülés közben nézett pornót telefonján a politikus!

Botrány: Parlamenti ülés közben nézett pornót telefonján a politikus!

A dús­gaz­dag kép­vi­selő el­vi­leg már fel­adta ki­csa­pongó élet­vi­te­lét...

A dús­gaz­dag kép­vi­selő el­vi­leg már fel­adta ki­csa­pongó élet­vi­te­lét, hogy ha­zá­ját szol­gálja.

Hoppá: Fiatal nővel romantikázott Schmuck Andor!

Hoppá: Fiatal nővel romantikázott Schmuck Andor!

Az is­mert po­li­ti­kusra a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója lett fi­gyel­mes az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

Az is­mert po­li­ti­kusra a Ri­post szem­fü­les ol­va­sója lett fi­gyel­mes az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

Zavaros üzleti ügyei miatt tűnhetett el az MSZP-s politikus!

Zavaros üzleti ügyei miatt tűnhetett el az MSZP-s politikus!

100 mil­liós köz­ta­to­zás áll fenn.

Sápi At­tila vál­lal­ko­zá­sán 100 mil­lió fo­rin­tos köz­ta­to­zást kér szá­mon a NAV, de sok még a ho­má­lyos rész­let.

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via mo­dell is lenne.

A MSZP győri szer­ve­ze­té­ben nem­ré­gi­ben el­nök­ségi taggá vá­lasz­tott Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat.

Rogán Antaléknál a feleségé az utolsó szó

Rogán Antaléknál a feleségé az utolsó szó

Rit­kán adó­dik al­kal­munk pro­mi­nens po­li­ti­kus csa­ládi éle­tébe be­lesni. A mi­nisz­ter­el­nök ka­bi­net­fő­nö­ké­nek fe­le­sége most rést nyi­tott a paj­zson...

Rit­kán adó­dik al­kal­munk pro­mi­nens po­li­ti­kus csa­ládi éle­tébe be­lesni. A mi­nisz­ter­el­nök ka­bi­net­fő­nö­ké­nek fe­le­sége most rést nyi­tott a paj­zson...

Elhunyt Pozsgay Imre

Elhunyt Pozsgay Imre

Nyolc­van­há­rom éves ko­rá­ban, pén­te­ken el­hunyt.

Nyolc­van­há­rom éves ko­rá­ban, pén­te­ken el­hunyt Pozs­gay Imre volt ál­lam­mi­nisz­ter, egye­temi tanár - kö­zölte csa­ládja.

Három évvel előbb hal meg a politikus, mint az átlagember

Három évvel előbb hal meg a politikus, mint az átlagember

Per­sze lehet, hogy va­laki úgy gon­dolja, mit szá­mít az a három év a jobb éle­tért cse­rébe.

Közel került a világpolitikához Noszály Sándor

Közel került a világpolitikához Noszály Sándor

Nosz­ály Sán­dor már nem csak vi­lág­sztá­rok kö­zött mozog ott­ho­no­san.

Féltékeny férje robbantotta fel az orosz politikusnőt

Féltékeny férje robbantotta fel az orosz politikusnőt

Szexre kény­sze­rí­tette, majd saját ma­gá­val együtt fel­rob­ban­totta po­li­ti­kus fe­le­sé­gét a férfi.