CÍMKE: 'orvosok'

Romlott az állapota a Sztárban Sztár énekesének, döntöttek az orvosok

Romlott az állapota a Sztárban Sztár énekesének, döntöttek az orvosok

Pár nap­pal ez­előtt sé­rült meg. Be­kö­vet­ke­zett, ami­től a leg­job­ban tar­tott.

Pár nap­pal ez­előtt sé­rült meg. Be­kö­vet­ke­zett, ami­től a leg­job­ban tar­tott.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán. Be­telt a pohár, ki­fa­kadt a fe­le­ség!

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán. Be­telt a pohár, ki­fa­kadt a fe­le­ség!

Három orvos elutasította: meghalt a féléves kislány

Három orvos is elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a féléves kislány

Két orvos ellen el­já­rás in­dult.

Az ügy­ben két orvos ellen is el­já­rás in­dult, az egyi­kü­ket fel­men­tet­ték, a má­si­kuk pénz­bír­sá­got ka­pott, most újra kell tár­gyalni az ügyü­ket.

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak.

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak. De az ének­lés előtt be­szél­ge­tett Boch­kor Gá­bo­rék­kal, aki rög­tön meg­kér­dezte tőle, mi tör­tént a hang­já­val, hi­szen be volt re­kedve. Mint mondta: hang­szál­gyul­la­dása van.

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető, de gon­dos­kodó anya­ként meg­ol­dást is ta­lált.

Lip­tai Cla­u­di­á­nál gyö­nyö­rűbb kis­ma­mát ke­resve sem le­hetne ta­lálni, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a na­pok­ban osz­totta meg azt is a vi­lág­gal, egy kisfiút hord a szíve alatt.