CÍMKE: 'orvosok'

Friss hírek érkeztek az életmentő műtéten átesett Niki Lauda állapotáról

Friss hírek érkeztek az életmentő műtéten átesett Niki Lauda állapotáról

Az or­vo­sok bíz­nak a tü­dő­át­ül­te­té­sen át­esett le­genda fel­épü­lé­sé­ben.

Az or­vo­sok bíz­nak a tü­dő­át­ül­te­té­sen át­esett le­genda fel­épü­lé­sé­ben.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét...

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Több elő­adá­sát is le­mondta.

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a férfi koponya CT-jét

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a férfi koponya CT-jét

A pá­ci­ens moz­gás­ko­or­di­ná­ciós prob­lé­mákra pa­nasz­kodva ke­reste fel a helyi kli­ni­kát, sok­koló di­ag­nó­zist ka­pott!

A pá­ci­ens moz­gás­ko­or­di­ná­ciós prob­lé­mákra pa­nasz­kodva ke­reste fel a helyi kli­ni­kát.

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

A mű­sor­ve­ze­tő­nek szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zót kell hor­da­nia. De újabb ope­rá­ció várna rá.

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Ja­nuár végén ke­rült kór­házba.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Gyilkos migránspolitika: megkérdőjelezhető tudású orvosok a német kórházakban

Gyilkos migránspolitika: megkérdőjelezhető tudású orvosok a német kórházakban

Sok kri­tika éri a je­len­legi rend­szert...

A német or­vosi ka­mara el­nöke, dr. Ul­rich Mont­go­mery nyíl­tan kri­ti­zálta, hogy Né­met­or­szág­ban olyan mig­rán­sok is or­vo­sok le­het­nek, akik a ha­zá­juk­ban vet­ték a dip­lo­má­ju­kat, ám egye­te­met még kí­vül­ről sem lát­tak.

Ijesztő diagnózis, műteni kell Zalatnay Cinit

Ijesztő diagnózis, műteni kell Zalatnay Cinit

A nép­szerű éne­kesnő a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket a kö­zelgő ope­rá­ci­ó­ról, amit va­ló­szí­nű­leg nem úsz­hat meg.

A nép­szerű éne­kesnő a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket a kö­zelgő ope­rá­ci­ó­ról, amit va­ló­szí­nű­leg nem úsz­hat meg.

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

A leg­töb­ben utá­lunk or­vos­hoz járni, ám van­nak olyan jelek, ame­lyek­kel egy­ér­tel­műen el­me­gyünk.

Romlott az állapota a Sztárban Sztár énekesének, döntöttek az orvosok

Romlott az állapota a Sztárban Sztár énekesének, döntöttek az orvosok

Az éne­kes pár nap­pal ez­előtt sé­rült meg. Be­kö­vet­ke­zett, ami­től a leg­job­ban tar­tott.

Lezárult egy korszak a megoperált Havas Henrik életében

Lezárult egy korszak a megoperált Havas Henrik életében

A nép­szerű te­le­ví­ziós szer­ve­ze­té­ben öt évvel ez­előtt rákos szö­ve­te­ket ta­lál­tak az or­vo­sok.

A nép­szerű te­le­ví­ziós szer­ve­ze­té­ben öt évvel ez­előtt rákos szö­ve­te­ket ta­lál­tak az or­vo­sok.

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt.

Az éne­kesnő hét­főn a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak.

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Három orvos elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a kislány

Három orvos is elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a féléves kislány

Az ügy­ben két orvos ellen is el­já­rás in­dult, az egyi­kü­ket fel­men­tet­ték, a má­si­kuk pénz­bír­sá­got ka­pott, most újra kell tár­gyalni az ügyü­ket.

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető.

Lip­tai Cla­u­di­á­nál gyö­nyö­rűbb kis­ma­mát ke­resve sem le­hetne ta­lálni, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a na­pok­ban el­rulta, kisfia lesz.