CÍMKE: 'ngo'

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

A kor­mány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az eu-s par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat.

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Róma és Val­letta is meg­ta­gadta egy német nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) ha­jó­já­nak a ki­kö­té­sét.

FRISS HÍREK

Az NGO-k a balosok bunkósbotjai

A sorosista NGO-k a balliberálisok bunkósbotjai

Döb­be­ne­tes ar­cát­lan­ság­gal pró­bálja rá­kény­sze­rí­teni az aka­ra­tát a mig­rá­ciót el­uta­sító or­szá­gokra az Eu­ró­pai Unió bal­li­be­rá­lis ol­dala.

Döb­be­ne­tes ar­cát­lan­ság­gal pró­bálja rá­kény­sze­rí­teni az aka­ra­tát a mig­rá­ciót el­uta­sító or­szá­gokra az Eu­ró­pai Unió bal­li­be­rá­lis ol­dala.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

A görög ha­tó­sá­gok­nak si­ke­rült fel­szá­mol­niuk egy mig­rá­ciót se­gítő NGO-t.

A görög ha­tó­sá­gok­nak si­ke­rült fel­szá­mol­niuk egy mig­rá­ciót se­gítő NGO-t.

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Bíz­nak a lágy­szí­vű­ség­ben...

Né­hány nem kor­mány­zati szer­ve­zet (NGO) to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat egy olasz hajó vette át.

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat egy olasz hajó vette át.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Sok­koló dogok de­rül­tek ki.

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olyan fel­nőt­tek, akik pont a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak...

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val.

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val. Az új olasz kor­mány nem kér be­lő­lük, és Málta felé irá­nyí­totta őket, akik szin­tén meg­ta­gad­ták a ki­kö­tőbe való be­lé­pést.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára...

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Trump ellen tün­tes­se­nek.

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Ko­moly fel­té­te­le­ket sza­bott az olasz kor­mány a Föld­közi-ten­ge­ren jár­őröző, mig­rán­so­kat mentő ha­jók­nak.

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

A mál­tai ka­ri­ta­tív szer­ve­zet, a MOAS köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy fel­hagy a Föld­közi-ten­ge­ren a mig­rán­sok men­té­sé­vel.

A mál­tai ka­ri­ta­tív szer­ve­zet, a MOAS köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy fel­hagy a Föld­közi-ten­ge­ren a mig­rán­sok men­té­sé­vel.

Így taxiztatják a migránsokat a civil szervezetek Európába!

Íme a bizonyíték: Így taxiztatják a migránsokat a civil szervezetek Európába!

Egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­tunk annak a szi­cí­liai ál­lam­ügyész­nek a vád­ja­ira, aki sze­rint civil szer­ve­ze­tek és az em­ber­csem­pé­szek kö­zött szo­ros az együtt­mű­kö­dés a föld­közi-ten­geri mig­ráns­út­vo­na­lon.

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

De ez még semmi! Nyo­moz­tunk egy ke­ve­set és töb­bet ta­lál­tunk, mint amennyire gon­dol­tunk.

Ki fizeti a révészt? Soros György nem véletlenül járt Olaszországban!

Ki fizeti a révészt? Soros György nem véletlenül járt Olaszországban!

A tel­jes olasz sajtó éppen azt ta­lál­gatja, hogy miről be­szél­get­he­tett az olasz mi­nisz­ter­el­nök­kel.

A migránsok miatt ölik egymást az olaszok

A migránsok miatt ölik egymást az olaszok

A nem­zet­közi szer­ve­ze­tek az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva tá­mo­gat­ják a mig­rán­sok át­ju­tá­sát?