CÍMKE: 'ngo'

A sorosista NGO-k a balliberálisok bunkósbotjai

A sorosista NGO-k a balliberálisok bunkósbotjai

Döb­be­ne­tes ar­cát­lan­ság­gal pró­bálja rá­kény­sze­rí­teni az aka­ra­tát a mig­rá­ciót el­uta­sító or­szá­gokra.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Partra száll­ha­tott Mál­tán a nem ál­lami szer­ve­ze­tek men­tő­ha­jóin két hete vesz­teglő 49 mig­ráns.

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

A görög ha­tó­sá­gok­nak si­ke­rült fel­szá­mol­niuk egy mig­rá­ciót se­gítő NGO-t.

A görög ha­tó­sá­gok­nak si­ke­rült fel­szá­mol­niuk egy mig­rá­ciót se­gítő NGO-t.

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Né­hány NGO to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Né­hány NGO to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat egy olasz hajó vette át.

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat egy olasz hajó vette át.

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Nem kí­vá­na­to­sak a mig­rán­sok...

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket.

Az el­múlt évek­ben közel 200-szor zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olya­nok, akik a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek.

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

Más ten­ge­rekre ha­jó­zik.

A mál­tai ka­ri­ta­tív szer­ve­zet, a MOAS köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy ezen­nel fel­hagy a Föld­közi-ten­ge­ren a mig­rán­sok men­té­sé­vel.

Szexorgiákat tartottak az NGO munkatársai

Szexorgiákat tartottak a Soros által is támogatott NGO munkatársai

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak, mi­köz­ben a haiti föld­ren­gés ál­do­za­tain kel­lett volna se­gí­te­niük.

Múlt héten bom­ba­ként rob­bant a hír, mi­sze­rint az Oxfam nevű se­gély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sai szex­bu­li­kat tar­tot­tak, mi­köz­ben a haiti föld­ren­gés ál­do­za­tain kel­lett volna se­gí­te­niük. Mint most ki­de­rült, Csád­ban sem volt ez más­kép­pen.

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye is vissza­vo­nu­lót fújt.

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye is vissza­vo­nu­lót fújt.

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Az olasz tör­vény­ho­zás dön­tött: se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a lí­biai parti őr­ség­nek...

Íme a bizonyíték: Így taxiztatja a migránsokat Soros Európába!

Íme a bizonyíték: Így taxiztatják a migránsokat a civil szervezetek Európába!

Egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­tunk annak a szi­cí­liai ál­lam­ügyész­nek a vád­ja­ira, aki sze­rint civil szer­ve­ze­tek és az em­ber­csem­pé­szek kö­zött szo­ros az együtt­mű­kö­dés a föld­közi-ten­geri mig­ráns­út­vo­na­lon.

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Ko­moly fel­té­te­le­ket sza­bott az olasz kor­mány.

Ko­moly fel­té­te­le­ket sza­bott az olasz kor­mány a Föld­közi-ten­ge­ren jár­őröző, mig­rán­so­kat mentő ha­jók­nak: csak akkor foly­tat­hat­ják kül­de­té­sü­ket, ha alá­ír­ják a 11 pon­tos kó­de­xet. Erre azon­ban a több­ség nem haj­landó...

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

De ez még semmi!

De ez még semmi! Nyo­moz­tunk egy ke­ve­set és töb­bet ta­lál­tunk, mint amennyire gon­dol­tunk volna...A német elv­társi ala­pít­vá­nyok maguk is be­se­gí­te­nek...

Ki fizeti a révészt? Soros György nem véletlenül járt Olaszországban!

Ki fizeti a révészt? Soros György nem véletlenül járt Olaszországban!

A tel­jes olasz sajtó éppen azt ta­lál­gatja, hogy miről be­szél­get­he­tett az olasz mi­nisz­ter­el­nök­kel. Lehet, hogy so­ha­sem derül ki...

A migránsok miatt ölik egymást az olaszok

A migránsok miatt ölik egymást az olaszok

Egyre he­ve­sebb a vita!

Egyre he­ve­sebb a vita akö­rül, hogy a nem­zet­közi szer­ve­ze­tek az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva tá­mo­gat­ják a mig­rán­sok Eu­ró­pába ju­tá­sát.