CÍMKE: 'mtk'

Izgalom az NB I-ben, kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Óriási kedvezmény Budapesten, ennek sokan fognak örülni

Óriási kedvezmény Budapesten, ennek sokan fognak örülni

Az utolsó for­du­ló­ban a ki­esés el­ke­rü­lé­séért ját­szik hazai pá­lyán az MTK a lab­da­rúgó NB I-ben.

Az utolsó for­du­ló­ban a ki­esés el­ke­rü­lé­séért ját­szik hazai pá­lyán az MTK a lab­da­rúgó NB I-ben. A klub ve­ze­tői nagy ak­ciót hir­det­tek a je­gyekre.

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Vass Ádám és Ulysse Di­allo is ki­ke­rült a lab­da­rúgó NB I-ben ki­esés ellen har­coló MTK ke­re­té­ből.

Most jött a hír, vészhelyzetbe került az MTK

Vészhelyzetbe került az MTK

Ví­rus­fer­tő­zés miatt ha­lasz­tást kért a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zésre a klub lab­da­rú­gó­csa­pata.

Ví­rus­fer­tő­zés miatt ha­lasz­tást kért a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zésre a klub lab­da­rú­gó­csa­pata. A keret fel­töl­tése az U19-es együt­tes­ből sem meg­old­ható.

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

A Fradi-meccs volt a hattyú­dala.

A Fradi-meccs volt a te­het­sé­ges szak­em­ber hattyú­dala a kis­pa­don. Közös meg­egye­zés­sel szü­le­tett meg a vá­rat­lan dön­tés.

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Ha­lála nap­ján is emelte a sú­lyo­kat.

Az 50 éves ko­rá­ban el­hunyt Ra­do­van Vu­ko­vics élete utolsó nap­ján is emelte a sú­lyo­kat. A halál okát a bon­co­lás után fog­ják meg­ál­la­pí­tani.

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

Nagy bejelentést tett a világ egyik legismertebb magyar teniszezője, Fucsovics Márton

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Olaszországból jött a hír egy szenzációs magyar sikerről

Marco Rossi most örül­het.

Árul­kodó fotót kö­zölt egy új­ság­író. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány most örül­het. Újabb fo­cis­tánk iga­zolt eu­ró­pai top­li­gába, a mi­e­ink ked­venc he­lyére.

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Aján­la­tot tett a Genoa az MTK-nak.

Az MTK lab­da­rú­gó­já­val erő­sí­tene az olasz él­vo­nal­ban sze­replő Genoa együt­tese.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Erre ki számított? Döntött jövőjéről a magyar válogatott Eb-hőse

Erre ki számított? Döntött jövőjéről a magyar válogatott Eb-hőse

Ko­ráb­ban Spa­nyol­or­szág­ban és Né­met­or­szág­ban is lé­gi­ós­ko­dott.

Ko­ráb­ban Spa­nyol­or­szág­ban, Gö­rög­or­szág­ban, Orosz­or­szág­ban és Né­met­or­szág­ban is lé­gi­ós­ko­dott.

Autóbalesetet szenvedett a korábbi magyar focikapitány

Autóbalesetet szenvedett a korábbi magyar focikapitány

Hely­színi bír­sá­got szab­tak ki.

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban tör­tént az eset. Ko­ráb­ban már be­von­ták egy­szer a 78 éves szak­em­ber jo­go­sít­vá­nyát. Hely­színi bír­sá­got szab­tak ki.

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Ide­gen­ben nem megy Doll­ék­nak.

A zöld-fe­hé­rek 2018-ban még nem nyer­tek tét­mér­kő­zést ide­gen­ben. Az újonc MTK ott­ho­ná­ban sza­kí­ta­nák meg ezt a so­ro­za­tot.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Hoppá, az egykori MTK-edző lehet az új szövetségi kapitány!

Hoppá, az egykori MTK-edző lehet az új szövetségi kapitány!

A hírek sze­rint ő van a lista élén.

Már több név is szóba ke­rült, egy­előre még nem szü­le­tett dön­tés. Most az MTK-val Ma­gyar Kupát nyerő szak­em­ber nevét is be­dob­ták.

Kőkeményen beszólt az MTK-nak a távozó légiós

Kőkeményen beszólt az MTK-nak a távozó légiós

Nem rej­tette véka alá elé­ge­det­len­sé­gét az ukrán já­té­kos. Fél év után tá­vo­zott a kieső MTK-tól.

Nem rej­tette véka alá elé­ge­det­len­sé­gét az ukrán já­té­kos. Fél év után tá­vo­zott a kieső MTK-tól, az edzési le­he­tő­sé­gekre pa­nasz­ko­dott.

Újabb csapás, nem csak az NB I-től búcsúzott az MTK

Újabb csapás, nem csak az NB I-től búcsúzott az MTK

El­ve­szí­tette az ál­lá­sát a ve­ze­tő­edző.

Az új edző­nek nem si­ke­rült ki­har­col­nia a benn­ma­ra­dást, így a szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a fő­vá­rosi csa­pat.

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

Megszólalt a pedofilbotrányba keveredett edző

Megszólalt a pedofilbotrányba keveredett edző

Az MTK meg­vá­dolt szak­em­bere ma­gya­rá­za­tot adott tet­tére. A szö­vet­ség vizs­gá­lata után de­rül­het ki az igaz­ság.

Az MTK meg­vá­dolt szak­em­bere ma­gya­rá­za­tot adott tet­tére. A szö­vet­ség vizs­gá­lata után de­rül­het ki az igaz­ság.

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

A tá­madó mel­lett a 42-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

A tá­madó mel­lett 42-sze­res vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Kifakadt a magyar csatár, utaznak rá a bírók?

Kifakadt a magyar csatár, utaznak rá a bírók?

Nem akart meg­ütni sen­kit.

A har­cos stí­lu­sá­ról is­mert csa­tárt hét­vé­gén ki­ál­lí­tot­ták, pedig nem akart meg­ütni sen­kit. Sze­rinte az elő­élete miatt más­ho­gyan ke­ze­lik, mint a többi já­té­kost.

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné, félig lát­ha­tat­lanná tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.

A Fradi edzője ennyire még nem akadt ki

A Fradi edzője ennyire még nem akadt ki

Tho­mas Doll nem tudta el­vi­selni az újabb pont­vesz­tést.

Tho­mas Doll nem tudta el­vi­selni az újabb pont­vesz­tést. A Fe­renc­vá­ros német szak­ve­ze­tő­jé­nél na­gyon el­sza­kadt a cérna az MTK el­leni dön­tet­len után.

Kirakta a Fradi a válogatott focistát

Kirakta a Ferencváros a válogatott focistát

A kö­zép­pá­lyás­nak azon­nal utat mu­tat­tak.

A kö­zép­pá­lyás­nak azon­nal utat mu­tat­tak, az örök­rang­adón sem lép­het pá­lyára. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző máris meg­kezdte a tisz­to­ga­tást?

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Piros Zsom­bor be­ju­tott az Aust­ra­lian Open dön­tő­jébe a ju­nior ver­seny­zők kö­zött. Erre soha ko­ráb­ban nem volt példa.

Piros Zsom­bor be­ju­tott az Aust­ra­lian Open dön­tő­jébe a ju­nior ver­seny­zők kö­zött. Erre soha ko­ráb­ban nem volt példa, utol­jára 2010-ben volt Grand Slam-dön­tő­sünk. A dön­tőt a ma­gyar nézők élő­ben kö­vet­he­tik szom­bat haj­nal­ban.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

A pályán halt meg az MTK legendája

A pályán halt meg az MTK legendája

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia.

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia. Több mint 23 éven át dol­go­zott a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Csúnya öngól: legyőzte az Állatkert az MTK-t

Csúnya öngól: legyőzte az Állatkert az MTK-t

Innen szép nyerni!

Innen szép nyerni. A jegy­árak ap­ro­pó­ján össze­ha­son­lí­tot­tuk a lá­to­ga­tók szá­mát. A Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert egy­előre vezet a kék-fe­hé­rek ellen.

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK.

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK, most be­jár­hat­tuk mi is min­den zegét-zugát. Mu­tat­juk!

Szex helyett, tanácsok az MTK-nak

Szex helyett, tanácsok az MTK-nak

Ma­gya­ráz­kod­ha­tott a csa­pat a ha­tal­mas baki után.

Ma­gya­ráz­kod­ha­tott a csa­pat a ha­tal­mas baki után. Szub­jek­tív lis­tánk­ban össze­gyűj­töt­tük azo­kat a vi­de­ó­kat, ami­ket le­játsz­hat­ná­nak a ki­ve­tí­tőn.

Hatalmas bakikkal indított az MTK a stadionavatóján

Hatalmas bakikkal indított az MTK a stadionavatóján

De hát ki tudja már szá­molni a hi­bá­kat?

De hát ki tudja már szá­molni a hi­bá­kat?

Hatezerért semmi, kiakadtak az MTK szurkolói

Hatezerért semmi, kiakadtak az MTK szurkolói

Na­gyon rá­ké­szül­tek a sta­di­on­ava­tóra.

Na­gyon rá­ké­szül­tek a sta­di­on­ava­tóra a druk­ke­rek, mégis csa­ló­dás­sal vár­ják a Sport­ing el­leni mér­kő­zést. Már az elő­je­lek is rosszak vol­tak.

Tragikusan elhunyt kapusára emlékezik az MTK

Tragikusan elhunyt kapusára emlékezik az MTK

Meg­ható gesz­tust gya­ko­rol­nak.

Meg­ható gesz­tust gya­ko­rol­nak a kék-fe­hé­rek. Örök em­lé­ket ál­lí­ta­nak Fülöp Már­ton­nak az új Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban.

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn. Mi­chelle Wild egyik orá­lis je­le­nete ment pár­hu­za­mo­san a két óriás kép­er­nyőn.

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn. Mi­chelle Wild egyik orá­lis je­le­nete ment pár­hu­za­mo­san a két óriás kép­er­nyőn.

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint. Ero­ti­kus vi­deót ját­szot­tak az ered­mény­jel­zőn. Meg­döb­bent a klub.

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint. Ero­ti­kus vi­deót ját­szot­tak az ered­mény­jel­zőn. Meg­döb­bent a klub.

Csak a foci maradt a gyászoló magyar edzőlegendának

Csak a foci maradt a gyászoló magyar edzőlegendának

Meg­ható sza­vak Ga­rami Jó­zsef­től.

Meg­ható sza­vak Ga­rami Jó­zsef­től a fe­le­sé­gé­ről és a lab­da­rú­gás­ról. Gyá­szol az MTK szak­mai igaz­ga­tó­ja­ként dol­gozó tré­ner.

Feleségét gyászolja a magyar fociedző

Szomorú hír, feleségét gyászolja a legendás magyar fociedző

Az MTK fo­ci­csa­pata Ga­rami Jó­zsef tisz­te­le­tére is ját­szott.

Az MTK fo­ci­csa­pata Ga­rami Jó­zsef tisz­te­le­tére is ját­szott. A hazai foci neves szak­em­be­ré­nek fe­le­sége a na­pok­ban hunyt el.

Csalóka fotó, hiteles lesz az MTK betonstadionja

Csalóka fotó, hiteles lesz az MTK betonstadionja

A nagy kér­dés, mi­lyen távol van a ka­pu­tól a be­ton­fal. Pén­te­ken sok min­denre vá­laszt kap­ha­tunk.

A nagy kér­dés, mi­lyen távol van a ka­pu­tól a be­ton­fal. Pén­te­ken sok min­denre vá­laszt kap­ha­tunk.

Őrült meccsek jönnek! Így még sosem végződött NB I-es szezon

Őrült meccsek jönnek! Így még sosem végződött NB I-es szezon

Fa­ra­muci hely­zet­ben mind­két ki­eső­je­lölt. Ilyen is csak ná­lunk le­het­sé­ges!

Fa­ra­muci hely­zet­ben mind­két ki­eső­je­lölt. Ilyen is csak a ma­gyar fo­ci­ban le­het­sé­ges!

Bombagól és legenda sokkolta a Fradit

Bombagól és legenda sokkolta a Fradit

Baj­nok­ként nem bírt az MTK-val a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Baj­nok­ként nem bírt az MTK-val a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Egy hét múlva az ősi ri­vá­lis ér­ke­zik az Üllői útra.

Debrecenben és Pakson lett újra bajnok a Fradi!

Debrecenben és Pakson lett újra bajnok a Fradi!

Pá­linka és bor volt, de a pezsgő tilos.

Pá­linka és bor volt, de a pezsgő be­ké­szí­té­sét meg­til­totta Doll. A meccs alap­ján nem vé­let­le­nül. Ke­ser­édesre si­ke­rült a 12 éve várt ün­nep­lés.

Kabát Péter szexi menyasszonya megmondja a tutit

Kabát Péter szexi menyasszonya megmondja a tutit

Össze­es­kü­vés­ről be­szélt Róka Ad­ri­enn a kö­zös­ségi ol­da­lán. Úgy tűnik, aki­nek fo­cista ba­rátja van, az ki­mon­dot­tan ért a sport­ág­hoz.

Össze­es­kü­vés­ről be­szélt Róka Ad­ri­enn a kö­zös­ségi ol­da­lán. Úgy tűnik, aki­nek fo­cista ba­rátja van, az ki­mon­dot­tan ért a sport­ág­hoz.

Bukott a Fradi, mi történt a zöldekkel?

Bukott a Fradi, mi történt a zöldekkel?

413, ennyi nap után ka­pott ki a Fradi az NB I-ben. A fo­cis­ták három nap alatt má­so­dik ve­re­sé­gü­ket szen­ved­ték el, eddig tar­tott a zöld-fehér hen­ger?

413, ennyi nap után ka­pott ki a Fradi az NB I-ben. A fo­cis­ták három nap alatt má­so­dik ve­re­sé­gü­ket szen­ved­ték el, eddig tar­tott a zöld-fehér hen­ger?

Megfúrnák a focisták a hőség miatt az NB I-es meccset

Megfúrnák a focisták a hőség miatt az NB I-es meccset

Itt az első bot­rány a baj­nok­ság­ban.

Még csak a má­so­dik for­duló jön, de máris itt az első bot­rány a baj­nok­ság­ban! A mil­li­ár­do­kért cse­rébe a tévé dik­tál, mint anno az RTL-es dél­előtti meccsek­nél.

Totti után Balotelli az NB I-es csatár

Totti után Balotelli az NB I-es csatár

Az Új­pest gól­vá­gója min­den meccsre külön ké­szül. A Fe­renc­vá­ros ellen szelfi­zett, most a bot­rány­hős Mario Ba­lo­tel­lit idézte.

Az Új­pest gól­vá­gója min­den meccsre külön ké­szül. A Fe­renc­vá­ros ellen szelfi­zett, most a bot­rány­hős Mario Ba­lo­tel­lit idézte.

Nem edzősködik tovább Budapesten az Európa-rekorder

Nem edzősködik tovább Budapesten az Európa-rekorder

Régi ha­gyo­mánnyal sza­kít az MTK.

Régi ha­gyo­mánnyal sza­kít az MTK, amely új ve­ze­tő­edzőt vá­lasz­tott ma­gá­nak. Az ed­digi tré­ner sem hagyja el a klu­bot.

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

Százmilliókkal búcsúzunk az európai kupáktól

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. De nem a ma­gya­rok, a mi­e­ink idén sem érik meg az őszt.

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. Nem úgy a ma­gyar klu­bok. A mi­e­ink jó szo­ká­suk­hoz híven idén sem érik meg az őszt, mi­köz­ben a sportág krémje még el sem kezdte a küz­del­me­ket.

Torghelle nyáron sem pihen, európai csapatokra vár

Torghelle nyáron sem pihen, európai csapatokra vár

A jól sze­replő MTK immár biz­tos eu­ró­pai ku­pa­in­duló. A siker fel­bo­rítja a csa­pat és a já­té­ko­sok szo­ká­sos nyári prog­ram­ját. Tor­ghelle és csa­ládja már ru­ti­nos az ilyes­mi­ben.

A jól sze­replő MTK Bu­da­pest immár biz­tos eu­ró­pai ku­pa­in­duló. A siker fel­bo­rítja a csa­pat és a já­té­ko­sok szo­ká­sos nyári prog­ram­ját is. Tor­ghelle Sán­dor és csa­ládja már ru­ti­nos az ilyes­mi­ben, a csa­tár amondó: va­la­mit va­la­mi­ért.