CÍMKE: 'maláj gép'
FRISS HÍREK

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Hár­man ve­het­ték át az ural­mat.

Egy szak­értő ál­lítja: hár­man ve­het­ték át az ural­mat a gép fe­lett.

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, véres dolog történt a maláj gép fedélzetén

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, véres dolog történt a maláj gép fedélzetén

Luke Warfield sze­rint ez okoz­hatta az öt éve el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­á­ját.

Luke Warfield sze­rint ez okoz­hatta az öt éve el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­á­ját.

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Randy Ryan ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy nem bal­eset volt az 5 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­ája.

Randy Ryan ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy nem bal­eset volt az 5 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­ája.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára. Most a ten­ger­fe­né­ken ku­ta­kod­nak.

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

Megdöbbentő: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Megdöbbentő bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gép roncsait

Olyan ké­pe­ket mu­tat­tak be, ame­lyen egy gép ron­csai lát­sza­nak az ős­erdő mé­lyén.

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta a járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Egy új szi­mu­lá­ci­ó­nak kö­szön­he­tően ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta az MH370-es járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Újabb találgatások: túlélőkről beszélnek az eltűnt maláj gép kutatói

Újabb találgatások: túlélőkről beszélnek az eltűnt maláj gép kutatói

A gép le­het­sé­ges, két út­vo­na­lá­ból von­ták le a kö­vet­kez­te­té­se­ket.

A gép le­het­sé­ges, két út­vo­na­lá­ból von­ták le a kö­vet­kez­te­té­se­ket.

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Ezt gon­dolja a volt pi­lóta.

Döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott egy, már nyug­díjba vo­nult pi­lóta.

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Végre meg­ta­lál­ták a ron­cso­kat?

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Úgy tűnik, mégis van rá esély, hogy meg­ta­lál­ják a 4 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító ron­csait!

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

Megdöbbentő bejelentést tettek az eltűnt maláj gép ügyében

Megdöbbentő bejelentést tettek az eltűnt maláj gép ügyében

Bi­zo­nyító erejű fo­tók­kal ruk­kolt elő egy el­hi­va­tott, füg­get­len ku­tató, aki hosszú ideje dol­go­zik a ron­csok meg­ta­lá­lá­sán.

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Durva vá­dak­kal il­lette két füg­get­len ku­tató a négy éve el­tűnt utas­szál­lító ügyé­ben nyo­mozó szak­ér­tői cso­por­tot.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Sokan már abban bíz­tak, hogy végre meg­ol­dó­dik a rej­tély.

Sokan már abban bíz­tak, hogy végre meg­ol­dó­dik a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító rej­té­lye...

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Óriási fordulat: megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Meg­osz­tot­tak egy fotót...

Meg­osz­tot­tak egy fotót, ame­lyen úgy tűnik, meg­ta­lál­ták a négy éve el­tűnt gép ron­csait.

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Óriási fordulat a 4 éve eltűnt maláj utasszállító ügyében

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek.

Hi­he­tet­len be­je­len­tést tet­tek hét­főn a több mint négy éve el­tűnt MH370-es gép ügyé­ben.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, előkerült egy üzenet

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, előkerült egy üzenet

Csak most lett nyil­vá­nos az MH370-es gép­nek kül­dött utolsó üze­net.

Csak most lett nyil­vá­nos az MH370-es gép­nek kül­dött utolsó üze­net.

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót.