Elképesztő fordulat: Kiderült, miért nem fizet a NAV-nak Kozso

Elképesztő fordulat: Kiderült, miért nem fizet a NAV-nak Kozso

A szo­morú sza­mu­ráj­nak ko­ráb­ban is vol­tak anyagi prob­lé­mái, de akkor úgy tűnt, ura a hely­zet­nek.

Kozso úgy döntött, végleg leszámol eddigi életével!

Kozso úgy döntött, végleg leszámol eddigi életével!

A ze­nész ugyanis meg­elé­gelte ra­gasz­kodó ki­lóit és sze­retne meg­sza­ba­dulni a túl­súly­tól...

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett - már nem tit­kolja.

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett.

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Nehéz hó­na­pok áll­nak mö­götte.

Az éne­kes mö­gött nehéz hó­na­pok áll­nak, most vi­szont újra a sze­rel­met ke­resi.

Az alvilág királyának rokona rabolta ki Kozso teaházát?

Az alvilág királyának rokona rabolta ki Kozso teaházát?

A Szo­morú Sza­mu­ráj­nak ma már semmi köze a Zöld tek­nős­höz, az új tu­laj­do­nost, Ho­zsót nagy vesz­te­ség érte.

A Szo­morú Sza­mu­ráj­nak ma már semmi köze a Zöld tek­nős­höz, az új tu­laj­do­nost, Ho­zsót vi­szont rend­kí­vül nagy vesz­te­ség érte.

Kozso szextitkai, így csajozik egy magyar sztár

Kozso szextitkai, így csajozik egy magyar sztár

Meg­lepő nyílt­ság­gal be­szélt a ze­nész...

Meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt intim tit­ka­i­ról a ma­gyar ze­nész. Most el­mondta, mennyi idő kell neki ahhoz, hogy ágyba vi­gyen va­la­kit.

Kozso kitálalt: Ezért ment tönkre a kapcsolata!

Kozso kitálalt: Ezért ment tönkre a kapcsolata!

Tel­je­sen mást állít, mint ex­ba­rát­nője.

Az éne­kes és volt ba­rát­nője tel­je­sen más­ként em­lé­kez­nek kap­cso­la­tuk vé­gére.

Botrány: Kozso magából kikelve, ordítozva távozott a Sztárban Sztárról!

Botrány: Kozso magából kikelve, ordítozva távozott a Sztárban Sztárról!

Egyál­ta­lán nem volt ínyére, hogy az őt meg­for­máló Kefir esett ki.

Az éne­kes­nek egy­ál­ta­lán nem volt ínyére, hogy az őt meg­for­máló Kefir esett ki a szu­per­pro­duk­ció má­so­dik adá­sá­ból.

Kozso megússza a balhét? Bajban az énekes szülei

Kozso megússza a balhét? Komoly bajban az énekes szülei

Még­sem az éne­kes­nek lesz dolga a bí­ró­ság­gal? El­kép­zel­hető, hogy a ze­nész a szü­le­ire íratta va­gyo­nát.

Még­sem az éne­kes­nek lesz dolga a bí­ró­ság­gal? El­kép­zel­hető, hogy a ze­nész a szü­le­ire íratta te­kin­té­lyes va­gyo­nát és tar­to­zá­sát.

Dagad a botrány Kozso ügyében. Kitálal egy alkalmazottja

Dagad a botrány Kozso ügyében. Kitálal egy alkalmazottja

Pe­nész, ege­rek, fer­tő­zés­ve­szély.

Pe­nész, ege­rek, fer­tő­zés­ve­szély. Ko­rábbi al­kal­ma­zott­jai sze­rint Kozso em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött üze­mel­tette tea­há­zát.

Döbbenetes feljelentés: Lagzi Lajcsi sorsára juthat Kozso

Döbbenetes feljelentés: Lagzi Lajcsi sorsára juthat Kozso

Áram­lo­pás miatt fel­je­len­tést tett Kozso ellen egy­kori üz­let­társa, tea­há­zá­nak üz­let­ve­ze­tője.

Újabb belvárosi ház retteghet Kozsótól!

Újabb belvárosi ház retteghet Kozsótól!

Még ja­vá­ban tom­bol az éne­kes tea­há­zas bot­rá­nya, de már zaj­lik is egy épít­ke­zés két sa­rok­kal ar­rébb. Vajon ott fi­zeti majd a szám­lá­kat?

Még ja­vá­ban tom­bol az éne­kes tea­há­zas bot­rá­nya, de már zaj­lik is egy épít­ke­zés két sa­rok­kal ar­rébb. Vajon ott fi­zeti majd a szám­lá­kat?

Kozso az ország legnagyobb varázslója

Kozso az ország legnagyobb varázslója

Az éne­kes eddig is hitt a ter­mé­szet­fe­letti erők­ben, de most ő maga tett cso­dát egy kis­gyer­mek­kel, hi­szen sze­rinte neki kö­szön­hető hogy a baba végre talpra állt.

Az éne­kes eddig is hitt a ter­mé­szet­fe­letti erők­ben, de most ő maga tett cso­dát egy kis­gyer­mek­kel, hi­szen sze­rinte neki kö­szön­hető hogy a baba végre talpra állt. Va­ló­ban po­zi­tív ener­gi­á­já­val bírta rá a gyer­me­ket, hogy járni kezd­jen, vagy csu­pán vé­let­len egy­be­esés volt? A ze­nész saját gyó­gyu­lá­sát is cso­dá­nak tartja.

Csuja Imre megpróbált értelmet adni az UFO slágerének - videó

Csuja Imre megpróbált értelmet adni az UFO slágerének. Nem sikerült! - videó

A szí­nész min­dent el­kö­vet, hogy fo­gyaszt­ható for­má­ban tá­lalja a 90-es évek über­ciki dalát.

Kozsó megint rosszul lett, kórházba vitték

Kozsó megint rosszul lett, kórházba vitték

Kozsó la­bi­lis egész­ségi ál­la­po­tára utal, hogy egy rossz hír­től össze­om­lott.

Kozsó la­bi­lis egész­ségi ál­la­po­tára utal, hogy egy rossz hír­től össze­om­lott. Kór­házba kel­let vinni, ahol sta­bi­li­zál­ták az ál­la­po­tát.

Kozsó meglepő bejelentése

Kozsó meglepő bejelentése

Az éne­kes és párja, Keira vá­rat­lan do­logra szán­ták el ma­gu­kat.

Az 50 éves, be­teg­sé­gé­ből nem­rég fel­épült éne­kes és párja, Keira vá­rat­lan do­logra szán­ták el ma­gu­kat. De nem is ők len­né­nek, ha a be­je­len­té­sük­ben nem lenne még egy plusz csa­var...

Friss hírek Kozsó egészségi állapotáról - videó

Friss hírek Kozsó egészségi állapotáról - videó

A na­pok­ban lan­dolt Fe­ri­he­gyen a Szo­morú Sza­mu­ráj! Mé­labú sehol, bol­dog­ság annál több, vi­de­ó­ban is üzent!

Kozsó bömbölt, mint egy kisgyerek

Kozsó bömbölt, mint egy kisgyerek

Az Ámok­fu­tók front­em­bere végre úgy érzi, újra él! Tisz­tá­ban van vele, hogy a halál tor­ká­ból jött vissza és úgy érzi, mind­ezt az em­be­rek sze­re­te­té­nek kö­szön­heti.

Az Ámok­fu­tók front­em­bere végre úgy érzi, újra él! Tisz­tá­ban van vele, hogy a halál tor­ká­ból jött vissza és úgy érzi, mind­ezt az em­be­rek sze­re­te­té­nek kö­szön­heti.

Reklám miatt titkolta Kozsó a gerinctörést

Reklám miatt titkolta Kozsó a gerinctörést

A Nagy Róka pon­to­san ada­golva en­gedi a bul­vár­saj­tóra a rész­le­te­ket.

Jól idő­zítve szi­vá­rog­tat Kozsó. A Nagy Róka pon­to­san ada­golva en­gedi a bul­vár­saj­tóra ál­lí­tó­la­gos ame­ri­kai bal­esete rész­le­teit. Akár­hogy is, a RIPOST si­ke­res vissza­térő kon­cer­tet kíván!

Ketten haltak meg Kozsó balesetében

Ketten haltak meg Kozsó balesetében

Egy in­for­má­tor sze­rint Kozsó, még az USA-ban szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Egy in­for­má­tor sze­rint Kozsó, Ame­ri­ká­ban szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet he­tek­kel ez­előtt. Az éne­kes vét­len volt, de az ügy­nek még nincs vége.

Kozsó feltámadt, szevasz agyvérzés!

Kozsó feltámadt, szevasz agyvérzés!

Két hét múlva Sze­ge­den tér vissza Kozsó, aki cso­dá­val ha­tá­ros módon gyó­gyult meg ennyire gyor­san. Nem­rég még lo­go­pé­dus ta­ní­totta újra be­szélni!

Két hét múlva Sze­ge­den tér vissza Kozsó, aki cso­dá­val ha­tá­ros módon gyó­gyult meg ennyire gyor­san. Nem­rég még lo­go­pé­dus ta­ní­totta újra be­szélni!