CÍMKE: 'ketrecharc'

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Örö­költe a haj­la­mát a csi­hi­pu­hira. Film­vá­szon he­lyett a ket­rec­ben veri péppé az el­len­fe­leit.

FRISS HÍREK

Csúcsbunyó, Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Csúcsbunyó, Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Van az a pénz...

Van az a pénz, ami­ért Floyd May­weat­her ismét meg­küz­dene a ket­rec­har­cos­sal.

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült.

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült a na­pok­ban.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Min­denki le­döb­bent...

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let.

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let.

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett.

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett a nép­szerű ket­rec­har­cos.

Robban
a cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Robban
a cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Ibi­zán pihen az ír spor­toló a kisfi­á­val, akit már most jobb­nak tart ma­gá­nál.

Ibi­zán pihen az ír spor­toló a kisfi­á­val, akit már most jobb­nak tart ma­gá­nál.

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Még a tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Lotyónak bélyegezték videója miatt a bunyós szépséget

Lotyónak bélyegezték videója miatt a bunyós szépséget

Paige VanZan­tot csú­nyán ki­osz­tot­ták.

Paige VanZan­tot csú­nyán ki­osz­tot­ták a Twit­ter-ol­da­lán, a ket­rec­har­cos lány nem erre szá­mí­tott.

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Laky Zsu­zsi két gyö­nyörű kis­lány édes­anyja, büszke fe­le­ség.

Laky Zsu­zsi két gyö­nyörű kis­lány édes­anyja, büszke fe­le­ség. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő nem hitte volna, hogy egy­szer férj­hez megy sze­rel­mé­hez, mert a ket­rec­har­cos fur­csa dol­go­kat gon­dolt róla.

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet.

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet. Könnyen lehet, hogy vég­leg a szí­né­szi pá­lyán marad.

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

Paige VanZant iga­zán jól mutat.

A há­ló­szo­bá­ban is jól fest­het, de a kony­há­ban ki­fe­je­zet­ten jól mutat a szőke baj­noknő.

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

15-ször annyit ért a ve­re­ség.

Nem csak a ket­rec­har­cos állt fejre, de a világ is. 15-ször annyit ért Ronda Ro­usey­nak a ve­re­ség, mint el­len­fe­lé­nek a fö­lé­nyes győ­ze­lem.

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

Az még kér­dés, hogy mikor.

Egy for­rásra hi­vat­kozva arról írnak, hogy már meg is szü­le­tett az erről szóló dön­tés. Azt még nem tudni, hogy me­lyik évad­ban lesz lát­ható.

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Ronda Ro­usey ismét ki­ka­pott.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba...

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

Ablakhoz préseli duzzadó mellét a pucér álomnő

Ablakhoz préseli duzzadó mellét a pucér álomnő

Ka­hili le­igázta az UFC vi­lá­gát. Nem csoda, hogy érte küz­de­nek a leg­ke­mé­nyebb ket­rec­har­co­sok is.

Ka­hili va­ló­ság­gal le­igázta az UFC vi­lá­gát. Nem csoda, hogy érte küz­de­nek a leg­ke­mé­nyebb ket­rec­har­co­sok is.

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa. Nem a ket­rec­har­cos az egyet­len, akit ki­sze­melt az olim­piai baj­nok ma­gá­nak.

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa.

Nincs nagyobb sztár a szexi bunyós szépségnél!

Nincs nagyobb sztár a szexi bunyós szépségnél!

Ronda Ro­usey a leg­nép­sze­rűbb.

Habár no­vem­beri ve­re­sége óta nem lé­pett ringbe, még min­dig Ronda Ro­usey a ket­rec­har­co­sok leg­nép­sze­rűbb alakja.

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

Így még biz­to­san nem lát­tad.

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

Erre vártunk! Szexi bombázók csatáznak szilveszterkor

Erre vártunk! Szexi bombázók csatáznak szilveszterkor

Ronda Ro­usey több mint egy év után lép ismét ringbe. De­cem­ber 30-án Las Ve­gas­ban meccsel.

Ronda Ro­usey több mint egy év után lép ismét ringbe. De­cem­ber 30-án Las Ve­gas­ban meccsel.

Így harcol a ringben a végtagok nélküli ember

Így harcol a ringben a végtagok nélküli ember

Bru­tá­lis kü­lönb­sé­gek a küz­dő­té­ren. Kövér a so­vánnyal, vi­lág­baj­nok az utca em­be­ré­vel, nemet váltó férfi a nővel.

Bru­tá­lis kü­lönb­sé­gek a küz­dő­té­ren. Kövér a so­vánnyal, vi­lág­baj­nok az utca em­be­ré­vel, nemet váltó férfi a nővel.

Fürdőruhát festettek a harcos testére

Fürdőruhát festettek a szexi harcos meztelen testére

A ki­ütött Ronda Ro­usey a ten­ger­par­ton vi­gasz­ta­ló­dik.

A ki­ütött Ronda Ro­usey a ten­ger­par­ton vi­gasz­ta­ló­dik. Az ame­ri­kai ket­rec­har­cos sze­ren­csére még min­dig a fo­tó­sok ked­vence, főleg ruha nél­kül.

Nem tér vissza a ringbe a dögös bunyós szépség

Nem tér vissza a ringbe a dögös bunyós szépség

Ro­usey több időt sze­retne pi­henni.

Ronda Ro­useyt ala­po­san meg­vi­selte a ve­re­sége. Több időt sze­retne pi­henni, egy­előre nem akar vissza­térni a rossz em­lékű küz­dő­térre.

Öngyilkos akart lenni a bunyós szépség

Öngyilkos akart lenni a bunyós szépség

Senki sem gon­dolta volna, hogy Ronda Ro­useyt ennyire meg­vi­selte kar­ri­erje első ve­re­sége. Ön­gyil­kos akart lenni a Holly Holm el­leni ku­dar­cát kö­ve­tően.

Senki sem gon­dolta volna, hogy Ronda Ro­useyt ennyire meg­vi­selte kar­ri­erje első ve­re­sége. Ön­gyil­kos akart lenni a Holly Holm el­leni ku­dar­cát kö­ve­tően. Sze­ren­csére gyor­san fel­állt a pad­ló­ról, és ma már gőz­erő­vel ké­szül a foly­ta­tásra.

Egy ütéssel végeztek a világ legjobbjával

Egy ütéssel végeztek a világ legjobbjával

Re­kord­idő alatt dőlt el egy cím­meccs a ket­rec­har­co­sok kö­zött. Az ír Conor McG­re­gor 13 má­sod­perc alatt vég­zett a ve­ret­len José Al­dó­val.

Re­kord­idő alatt dőlt el egy cím­meccs a ket­rec­har­co­sok kö­zött. Az ír Conor McG­re­gor 13 má­sod­perc alatt vég­zett a ve­ret­len José Al­dó­val. Ilyen gyor­san még egyet­len cím­mér­kő­zés sem dőlt el ko­ráb­ban.

A verés óta először mutatkozott a bunyós szépség

A verés óta először mutatkozott a bunyós szépség

Két hete bukta el kar­ri­erje első meccsét Ronda Ro­usey, nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa.

Két hete bukta el kar­ri­erje első meccsét Ronda Ro­usey, nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa. Azóta ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got.

Sok pofont kapott, eltiltották a szexi bunyóst

Túl sok pofont kapott, eltiltották a szexi bunyóst

Túl nagy ve­rést ka­pott.

Ak­kora ve­rést ka­pott nap­ja­ink leg­jobb női ket­rec­har­cosa, hogy az or­vosi bi­zott­ság a kö­vet­kező fél évben nem en­gedi őt bu­nyózni.

Fejbe rúgták a bunyós szépséget, kórházba került

Fejbe rúgták a bunyós szépséget, kórházba került

Ha­tal­mas ve­résbe sza­ladt bele.

Ha­tal­mas ve­résbe sza­ladt bele nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa. Ronda Ro­usey rá­adá­sul előre tudta, mi fog tör­ténni vele.

Sportolónő beszélte ki a nők szextitkát: így sose kell síkosító!

Sportolónő beszélte ki a nők szextitkát: így sose kell síkosító!

Hasz­ná­lati uta­sí­tást adott a nők­höz.

Hasz­ná­lati uta­sí­tást adott ma­gá­hoz és a nők­höz az egyik leg­fel­ka­pot­tabb bom­bázó. El­mondta, miről árul­ko­dik, ha egy férfi sí­ko­sí­tót hasz­nál az ágy­ban.

Az ágyban szelíd a pucér ketrecharcos bombázó

Az ágyban szelíd a pucér ketrecharcos bombázó

Félni csak az el­len­fe­le­i­nek van oka.

Félni csak az el­len­fe­le­i­nek van oka, a küz­dő­té­ren kívül ked­ve­sebb. Sze­rinte az iga­zán jó csa­jok mez­te­le­nül szé­pek. Be is bi­zo­nyítja - lás­suk!

Történelmet ír a szexi bunyós szépség

Történelmet ír a pucérkodó bunyós szépség

Utol­jára 37 éve sze­re­pelt egy hölgy a világ leg­nép­sze­rűbb küz­dő­sport ma­ga­zin­já­nak cím­lap­ján. Ja­nu­ár­ban Ronda Ro­usey-val adják el a Ring Ma­ga­zine-t.

Utol­jára 37 éve sze­re­pelt egy hölgy a világ leg­nép­sze­rűbb küz­dő­sport ma­ga­zin­já­nak cím­lap­ján. Ronda Ro­usey a The Ring­ben!

Feleségének és barátnőjének is hálálkodott a vagány harcos

Feleségének és barátnőjének is hálálkodott a vagány harcos

Egy mon­dat­ban a fe­le­sé­gé­nek és a ba­rát­nő­jé­nek is kö­szö­ne­tet mon­dott a győ­zelme után. Ez elég me­rész!

Rommá verte ellenfelét a szexi harcos

Rommá verte ellenfelét a szexi harcos

Paige VanZant újabb si­kert ara­tott.

Paige VanZant újabb si­kert ara­tott a ket­rec­har­co­sok kö­zött. A 21 éves hölgy nem csak csi­nos, de kí­mé­let­len is.

Villanypóznán tornászik a párductestű bikinis harcoslány

Villanypóznán tornászik a párductestű bikinis harcoslány

Ami­kor épp nem ve­rek­szik, akkor gyö­nyörű he­lye­ken pózol.

A csi­nos sző­ke­ség ami­kor épp nem ve­rek­szik, akkor gyö­nyörű he­lye­ken pózol.

Neymar női ketrecharcosokkal bulizott

Neymar női ketrecharcosokkal bulizott

A bra­zil fut­ball­sztárt meg­hív­ták egy Las Vegas-i par­tira.

A bra­zil fut­ball­sztárt is meg­hív­ták arra a Las Vegas-i par­tira, amit női ket­rec­har­co­sok­nak ren­dez­tek.

Ketrecharcos mókamester ökörségein röhög a világ

Ketrecharcos mókamester ökörségein röhög a világ

Az ame­ri­kai MMA-s nem akarja már a mér­le­ge­lés­nél gyil­kos te­kin­tet­tel mé­rics­kélni az el­len­fe­leit.