CÍMKE: 'ketrecharc'

Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Csúcsbunyó, Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Van az a pénz, ami­ért Floyd May­weat­her ismét bu­nyózna. Az ököl­vívó a vissza­té­ré­sé­ről be­szélt.

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

FRISS HÍREK

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Kemény bunyóba keveredett Vietnamban Árpa Attila

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült.

Árpa At­tila nem fél a po­fo­nok­tól, sőt ... A szí­nész egyik nagy vágya tel­je­sült a na­pok­ban.

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let.

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let.

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Lenyűgözte a közönséget, táncversenyen indult a bunyós szépség

Jó­kora tet­szést ara­tott, és végül a má­so­dik he­lyen vég­zett a nép­szerű ket­rec­har­cos.

Történelmi siker, világsztárok ellen küzdhet a magyar lány

Történelmi siker, világsztárok ellen küzdhet a magyar lány

Fá­bián Me­linda ma­gyar szí­nek­ben kép­vi­seli a ket­rec­har­co­sok női front­ját

Fá­bián Me­linda ma­gyar szí­nek­ben kép­vi­seli a ket­rec­har­co­sok női front­ját

Cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Robban
a cukiságbomba:
így még nem láttad McGregor kisbabáját

Ibi­zán pihen az ír sztár­spor­toló.

Ibi­zán pihen Conor McG­re­gor a kisfi­á­val, akit már most jobb­nak tart ma­gá­nál. Leg­utóbb még re­pülni ta­ní­totta.

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Laky Zsu­zsi két gyö­nyörű kis­lány édes­anyja,büszke fe­le­ség. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő nem hitte volna, hogy férj­hez megy.

Összejön a bunyó? Megkerestük McGregor menedzsmentjét Jankovics-ügyben

Összejön a bunyó? Megkerestük McGregor menedzsmentjét Jankovics-ügyben

Vajon össze­jön az álom­mér­kő­zés?

Vajon össze­jön az álom­mér­kő­zés Jan­ko­vics Ró­bert­nek? El­küld­tük a ma­gyar har­cos fel­hí­vá­sát az ír me­nedzs­ment­jé­nek.

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Ronda Ro­usey vá­lasz­tott.

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet. Könnyen lehet, hogy vég­leg a szí­né­szi pá­lyán marad.

Lotyónak bélyegezték videója miatt a bunyós szépséget

Lotyónak bélyegezték videója miatt a bunyós szépséget

Paige VanZan­tot csú­nyán ki­osz­tot­ták a Twit­ter-ol­da­lán, a ket­rec­har­cos lány nem erre szá­mí­tott.

Paige VanZan­tot csú­nyán ki­osz­tot­ták a Twit­ter-ol­da­lán, a ket­rec­har­cos lány nem erre szá­mí­tott.

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap.

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

A konyhában kínálja fel magát a szuperszexi bajnoknő

A há­ló­szo­bá­ban is jól fest­het, de a kony­há­ban ki­fe­je­zet­ten jól mutat a szőke baj­noknő.

A há­ló­szo­bá­ban is jól fest­het, de a kony­há­ban ki­fe­je­zet­ten jól mutat a szőke baj­noknő.

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

15-ször annyit ért a ve­re­ség.

Nem csak a ket­rec­har­cos állt fejre, de a világ is. 15-ször annyit ért Ronda Ro­usey­nak a ve­re­ség, mint el­len­fe­lé­nek a fö­lé­nyes győ­ze­lem.

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

2015 óta megy az üzen­ge­tés.

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Ronda Ro­usey ismét ki­ka­pott.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz.

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt.

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

A Trónok harcában bukkanhat fel a kőkemény bunyós

Az még kér­dés, hogy mikor.

Egy for­rásra hi­vat­kozva arról írnak, hogy már meg is szü­le­tett az erről szóló dön­tés. Azt még nem tudni, hogy me­lyik évad­ban lesz lát­ható.

Ablakhoz préseli duzzadó mellét a pucér álomnő

Ablakhoz préseli duzzadó mellét a pucér álomnő

Ka­hili le­igázta az UFC vi­lá­gát.

Ka­hili va­ló­ság­gal le­igázta az UFC vi­lá­gát. Nem csoda, hogy érte küz­de­nek a leg­ke­mé­nyebb ket­rec­har­co­sok is.

Erre vártunk! Szexi bombázók csatáznak szilveszterkor

Erre vártunk! Szexi bombázók csatáznak szilveszterkor

Ronda Ro­usey több mint egy év után lép ismét ringbe. De­cem­ber 30-án Las Ve­gas­ban meccsel.

Ronda Ro­usey több mint egy év után lép ismét ringbe. De­cem­ber 30-án Las Ve­gas­ban meccsel.

Nincs nagyobb sztár a szexi bunyós szépségnél!

Nincs nagyobb sztár a szexi bunyós szépségnél!

Habár ve­re­sége óta nem lé­pett ringbe, még min­dig Ronda Ro­usey a ket­rec­har­co­sok leg­nép­sze­rűbb alakja.

Habár no­vem­beri ve­re­sége óta nem lé­pett ringbe, még min­dig Ronda Ro­usey a ket­rec­har­co­sok leg­nép­sze­rűbb alakja.

Így harcol a ringben a végtagok nélküli ember

Így harcol a ringben a végtagok nélküli ember

Bru­tá­lis kü­lönb­sé­gek a küz­dő­té­ren.

Bru­tá­lis kü­lönb­sé­gek a küz­dő­té­ren. Kövér a so­vánnyal, vi­lág­baj­nok az utca em­be­ré­vel, nemet váltó férfi a nővel.

Öngyilkos akart lenni a bunyós szépség

Öngyilkos akart lenni a bunyós szépség

Ronda Ro­useyt na­gyon meg­vi­selte kar­ri­erje első ve­re­sége.

Senki sem gon­dolta volna, hogy Ronda Ro­useyt ennyire meg­vi­selte kar­ri­erje első ve­re­sége. Ön­gyil­kos akart lenni a Holly Holm el­leni ku­dar­cát kö­ve­tően. Pad­lóra ke­rült.

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

Fürdőruhát festettek a harcos meztelen testére

Fürdőruhát festettek a harcos meztelen testére

Ronda Ro­usey a ten­ger­par­ton vi­gasz­ta­ló­dik. Az ame­ri­kai ket­rec­har­cos még min­dig a fo­tó­sok ked­vence.

A ki­ütött Ronda Ro­usey a ten­ger­par­ton vi­gasz­ta­ló­dik. Az ame­ri­kai ket­rec­har­cos sze­ren­csére még min­dig a fo­tó­sok ked­vence, főleg ruha nél­kül.

Egy ütéssel végeztek a világ legjobbjával

Egy ütéssel végeztek a világ legjobbjával

Re­kord­idő alatt dőlt el egy cím­meccs a ket­rec­har­co­sok kö­zött.

Re­kord­idő alatt dőlt el egy cím­meccs a ket­rec­har­co­sok kö­zött. Az ír Conor McG­re­gor 13 má­sod­perc alatt vég­zett a ve­ret­len José Al­dó­val.

A verés óta először mutatkozott a bunyós szépség

A verés óta először mutatkozott a bunyós szépség

Két hete ütöt­ték ki Ronda Ro­useyt.

Két hete bukta el kar­ri­erje első meccsét Ronda Ro­usey, nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa. Azóta ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got, a sé­rü­lé­se­i­ből lá­ba­do­zott.

Nem tér vissza a ringbe a dögös bunyós szépség

Nem tér vissza a ringbe a dögös bunyós szépség

Ronda Ro­useyt ala­po­san meg­vi­selte a ve­re­sége. Több időt sze­retne pi­henni, nem akar vissza­térni a küz­dő­térre.

Ronda Ro­useyt ala­po­san meg­vi­selte a ve­re­sége. Több időt sze­retne pi­henni, nem akar vissza­térni a küz­dő­térre. Még az is hó­na­pokba tel­het, hogy egy almát jóízűen el­rág­csál­jon.

Túl sok pofont kapott, eltiltották a szexi bunyóst

Túl sok pofont kapott, eltiltották a szexi bunyóst

Ak­kora ve­rést ka­pott nap­ja­ink leg­jobb női ket­rec­har­cosa, hogy a kö­vet­kező fél évben nem en­ge­dik bu­nyózni.

Ak­kora ve­rést ka­pott nap­ja­ink leg­jobb női ket­rec­har­cosa, hogy a kö­vet­kező fél évben nem en­ge­dik bu­nyózni. Habár gyors fel­épü­lést jó­sol­nak neki, Ronda Ro­usey sorsa egy­előre az or­vo­sok ke­zé­ben van.

Fejbe rúgták a bunyós szépséget, kórházba került

Fejbe rúgták a bunyós szépséget, kórházba került

Ha­tal­mas ve­résbe sza­ladt bele nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa, Ronda Ro­usey.

Ha­tal­mas ve­résbe sza­ladt bele nap­ja­ink első számú női ket­rec­har­cosa. Ronda Ro­usey rá­adá­sul előre tudta, mi fog tör­ténni vele.

Sportolónő beszélte ki a nők szextitkát: így sose kell síkosító!

Sportolónő beszélte ki a nők szextitkát: így sose kell síkosító!

Hasz­ná­lati uta­sí­tást adott a nők­höz.

Hasz­ná­lati uta­sí­tást adott ma­gá­hoz és a nők­höz az egyik leg­fel­ka­pot­tabb bom­bázó. El­mondta, miről árul­ko­dik, ha egy férfi sí­ko­sí­tót hasz­nál az ágy­ban.

Történelmet írt a pucérkodó bunyós szépség

Történelmet ír a pucérkodó bunyós szépség

37 éves ha­gyo­mányt tört meg.

Utol­jára 37 éve sze­re­pelt egy hölgy a világ leg­nép­sze­rűbb küz­dő­sport ma­ga­zin­já­nak cím­lap­ján. Ja­nu­ár­ban Ronda Ro­usey-val adják el a Ring Ma­ga­zine-t.

Feleségének és barátnőjének is hálálkodott a harcos

Feleségének és barátnőjének is hálálkodott a vagány harcos

Egy mon­dat­ban a fe­le­sé­gé­nek és a ba­rát­nő­jé­nek is kö­szö­ne­tet mon­dott a győ­zelme után. Ez még egy ilyen ke­ményfi­ú­tól is me­rész!

Egy mon­dat­ban a fe­le­sé­gé­nek és a ba­rát­nő­jé­nek is kö­szö­ne­tet mon­dott a győ­zelme után. Ez még a küz­de­lem he­vé­ben, egy ilyen ke­ményfi­ú­tól is me­rész! Mit szólt a tör­tén­tek­hez a férfi szin­tén ket­rec­har­cos párja?

Villanypóznán tornászik a párductestű bikinis harcoslány

Villanypóznán tornászik a párductestű bikinis harcoslány

A csi­nos sző­ke­ség ami­kor épp nem ve­rek­szik, akkor gyö­nyörű he­lye­ken pózol.

Rommá verte ellenfelét a szexi harcos

Rommá verte ellenfelét a szexi harcos

Paige VanZant újabb si­kert ara­tott a ket­rec­har­co­sok kö­zött. A 21 éves hölgy nem csak csi­nos, de kí­mé­let­len is.

Paige VanZant újabb si­kert ara­tott a ket­rec­har­co­sok kö­zött. A 21 éves hölgy nem csak csi­nos, de kí­mé­let­len is. Az a terve, hogy min­den idők leg­fi­a­ta­labb vi­lág­baj­noka le­gyen. Te­het­sége, ki­tar­tása és szor­galma adott hozzá.

Neymar női ketrecharcosokkal bulizott

Neymar női ketrecharcosokkal bulizott

A bra­zil sztár Las Vegas-ban par­ti­zott.

A bra­zil fut­ball­sztárt is meg­hív­ták arra a Las Vegas-i par­tira, amit női ket­rec­har­co­sok­nak ren­dez­tek. Ney­mar jól ér­zete magát a me­den­cés bulin.

Az ágyban szelíd a pucér ketrecharcos bombázó

Az ágyban szelíd a pucér ketrecharcos bombázó

Félni csak az el­len­fe­le­i­nek van oka. Sze­rinte az iga­zán jó csa­jok mez­te­le­nül szé­pek. Be is bi­zo­nyítja - lás­suk!

Félni csak az el­len­fe­le­i­nek van oka, a küz­dő­té­ren kívül ked­ve­sebb. Sze­rinte hiába áll jól a ruha a vé­kony lá­nyo­kon, az iga­zán jó csa­jok mez­te­le­nül szé­pek. Rá­adá­sul nem csak a szája (és az ökle) jár, de be is bi­zo­nyítja - lás­suk!

Ketrecharcos mókamester viccein röhög a világ

Ketrecharcos mókamesteren röhög a világ

Nem fogy ki a po­é­nok­ból az MMA-s.

Az ame­ri­kai MMA-s nem akarja már a mér­le­ge­lés­nél gyil­kos te­kin­tet­tel mé­rics­kélni az el­len­fe­leit. In­kább egy­más után gyártja az ökör­sé­ge­ket.