CÍMKE: 'kárpátalja'

Kijev fenyegetőzik, mert Gulyás Gergely Kárpátalján járt

Kijev fenyegetőzik, mert Gulyás Gergely Kárpátalján járt

Hét­főn az Ung­vár­hoz kö­zeli Pa­lágy­ko­mo­róc ma­gyar kor­mány­tá­mo­ga­tás­sal fel­újí­tott re­for­má­tus temp­lo­má­nak ün­ne­pé­lyes át­adá­sán mon­dott kö­szön­tőt a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter. Az ukrán kül­ügy ezt nem vette jó néven, és fe­nye­gető nyi­lat­ko­za­tot tett.

Gyilkosságról jött hír: végignézték az alsószeliscsei kávézó vendégei

Gyilkosságról jött hír: végignézték az alsószeliscsei kávézó vendégei

A kár­pát­al­jai ká­vé­zó­ban két cso­port ve­szett össze, majd ve­re­ke­déssé fa­jult a hely­zet.

Hordágyon vitték el a fiatal fiút, kígyómarástól esett össze

Hordágyon vitték el a fiatal fiút, kígyómarástól esett össze

A tini tú­rá­zás köz­ben, egy erdős ré­szen sé­rült meg.

A tini tú­rá­zás köz­ben sé­rült meg. He­gyi­men­tő­ket ri­asz­tot­tak hozzá, majd kór­házba ke­rült.

Döbbenet, ezért kellett lezárni a faluba vezető összes utat

Döbbenet, ezért kellett lezárni a faluba vezető összes utat

A bű­nö­zőt nem csak a rend­őrök, hanem a helyi la­ko­sok is kö­röz­ték.

A bű­nö­zőt nem csak a rend­őrök, hanem a helyi la­ko­sok is kö­röz­ték.

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket.

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket. A kis­lány va­ló­szí­nű­leg meg­ful­ladt, de még tart a nyo­mo­zás.

Egy pillanat alatt történt a tragédia, nem tudták megmenteni a kétéves kislányt

Egy pillanat alatt történt a tragédia, nem tudták megmenteni a kétéves kislányt

Vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

A szom­széd ta­lálta meg a holt­tes­tét. Vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség ál­do­zata lett a 43 éves nő, nem várt hely­ről jött a tá­ma­dás. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Szörnyű halált halt, az intenzíven hunyt el a 17 éves fiú

Szörnyű halált halt, az intenzíven hunyt el a 17 éves fiú

A kór­ház ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get.

A kór­ház ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről, az ügy­ben még tart a vizs­gá­lat.

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit.

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit. A he­lyiek sze­rint kerti mun­ká­la­tok köz­ben lett rosszul, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Megfagyott a járókelők ereiben a vér: lövések dördültek az éjjel-nappalinál

Megfagyott a járókelők ereiben a vér: lövések dördültek az éjjel-nappalinál

Egy kár­pát­al­jai te­le­pü­lé­sen lö­völ­dö­zött egy férfi, akit azóta már el­fog­tak.

Egy kár­pát­al­jai te­le­pü­lé­sen lö­völ­dö­zött egy férfi, akit azóta már el­fog­tak.

Baleset érte, felesége mellett hunyt el a fiatal sportoló

Baleset érte, felesége mellett hunyt el a fiatal sportoló

A gyá­szoló fe­le­ség is meg­sé­rült.

A gyá­szoló fe­le­ség is meg­sé­rült, őt kór­ház­ban ápol­ják. A rend­őr­ség vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Veszélyes járvány tombol a szomszédos országokban: figyelmeztetés!

Egyre töb­ben ka­nya­ró­sak Kár­pát­al­ján. Ro­má­ni­á­ban és Uk­raj­ná­ban is tör­tént több ha­lá­los meg­be­te­ge­dés a kö­zel­múlt­ban.

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Az or­vo­sok már nem tud­tak se­gí­teni a ki­csin.

A ki­csit már haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott hozzá or­vost. Ad­digra azon­ban már késő volt.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt el egy hatéves bicklis gyereket a munkácsi sofőr

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Indez azon­ban nem aka­dá­lyozta meg a rend­őrö­ket abban, hogy meg­ta­lál­ják az el­kö­ve­tőt, aki ellen el­já­rás in­dult.

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

Életbe lép a MÁV téli me­net­rendje de­cem­ber 9-én. Va­sár­nap­tól szá­mos vas­út­vo­na­lon vál­to­zik a vo­na­tok köz­le­ke­dése. Bővül a nem­zet­közi össze­köt­te­tés.

Életbe lép a MÁV téli me­net­rendje de­cem­ber 9-én. Va­sár­nap­tól szá­mos vas­út­vo­na­lon vál­to­zik a vo­na­tok köz­le­ke­dése. Bővül a nem­zet­közi össze­köt­te­tés.

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján

A fa­siz­mus le­győ­zé­sére szó­lí­ta­nak fel.

A fa­siz­mus le­győ­zé­sére fel­szó­lító ukrán nyelvű ma­gyar­el­le­nes pla­ká­to­kat je­len­tek meg ismét Kár­pát­al­ján.

InterCity kötheti össze Budapestet Kárpátaljával

InterCity kötheti össze Budapestet Kárpátaljával

A je­gyek hét­ezer fo­rint­tól lesz­nek.

Akár két hó­na­pon belül In­terCity járat köt­heti össze Bu­da­pes­tet és a kár­pát­al­jai Mun­ká­csot. A je­gyek nagy­já­ból hét­ezer fo­rin­tért lesz­nek kap­ha­tók.

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak.

Az erő­sza­kos nő meg­pró­bálta ugyan át­verni a rend­őrö­ket, de a férfi sé­rü­lé­sei árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

A fi­a­tal ön­gyil­kos lett.

Mire ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, már késő volt. A fi­a­tal fiú ön­gyil­kos lett. Töb­ben lát­ták, ahogy véget ve­tett éle­té­nek.

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

A 40 éves férfi és 5 éves gyer­meke még min­dig kór­házi ke­ze­lés alatt áll. Az anyuka ál­la­po­tát már sta­bi­li­zál­ták.

A 40 éves férfi és 5 éves gyer­meke még min­dig kór­házi ke­ze­lés alatt áll. Az anyuka ál­la­po­tát már sta­bi­li­zál­ták.

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről. Egy vita ve­ze­tett a bor­za­lom­hoz.

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni.

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni be­lül­ről.

Aggasztó a kárpátaljai helyzet. Magyarországról most ne utazzanak oda

Aggasztó a kárpátaljai helyzet. Magyarországról most ne utazzanak oda

Ma­gyar­el­le­nes pog­romra ké­szü­lő­ket vet­tek őri­zetbe Kár­pát­al­ján.

Ma­gyar­el­le­nes pog­romra ké­szü­lő­ket vet­tek őri­zetbe Kár­pát­al­ján.

Támadás a kárpátaljai magyarok ellen, Szijjártó bekéreti a nagykövetet

Nyílt támadás a kárpátaljai magyarok ellen

Be­ké­re­tik a Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba Uk­rajna bu­da­pesti nagy­kö­ve­tét a Kár­pát­al­jai Ma­gyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ) ung­vári köz­ponti iro­dája el­leni tá­ma­dás miatt.

Rettenetes: családja mellett halt meg az apuka az aquaparkban

Horror az aquaparkban: családja mellett halt meg az apuka

Az el­hunyt fe­le­sége az uszo­dát okolja a tör­tén­te­kért, mert még orvos sem volt a kö­zel­ben.

Orbán aggódik a kárpátaljaiakért - videó

Orbán aggódik a kárpátaljaiakért - videó

Sze­mé­lye­sen hívta fel a kor­mány­ülés előtt Bren­zovics Lász­lót Orbán Vik­tor.

Sze­mé­lye­sen hívta fel a kor­mány­ülés előtt Bren­zovics Lász­lót Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök ag­go­dal­mát fe­jezte ki a Kár­pát­al­jai Ma­gyar Kul­tu­á­lis Szö­vet­ség iro­dá­ját ért tá­ma­dás miatt és se­gít­sé­get ígért az Uk­raj­ná­ban élő ma­gya­rok­nak.

Őrültségre vetemedett egy fiú, tragikusan fiatalon halt meg

Őrültségre vetemedett egy fiú, tragikusan fiatalon halt meg

Ki­vo­nult a rend­őr­ség. A fi­a­tal nem tudta, hogy tet­té­nek vég­ze­tes ki­me­ne­tele lehet.

Ki­vo­nult a rend­őr­ség. A fi­a­tal nem gon­dolta, hogy tet­té­nek vég­ze­tes ki­me­ne­tele lehet.

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

A románokkal megyünk neki Ukrajnának

Egy­hangú sza­va­zás­sal.

Egy­hangú sza­va­zás­sal fo­gadta el a ma­gyar Or­szág­gyű­lés ked­den az öt­párti ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot a "a jog­tipró ukrán ok­ta­tási tör­vény el­íté­lé­sé­ről".

Robbanás rázta meg a panelt, egy kislány került életveszélybe

Robbanás rázta meg a panelt, egy kislány került életveszélybe

A 11 éves gye­re­ket az in­ten­zív osz­tá­lyon ke­ze­lik. Hi­he­tet­len, hogy mi miatt sé­rült meg.

A 11 éves gye­re­ket az in­ten­zív osz­tá­lyon ke­ze­lik. Hi­he­tet­len, hogy mi miatt sé­rült meg.

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a ma­gyar ki­sebb­ség vé­del­mé­ben - je­len­tette ki a kül­ügy­mi­nisz­ter.

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a Kár­pát­al­ján élő ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben - je­len­tette ki a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter az M1 ak­tu­á­lis csa­torna keddi mű­so­rá­ban.

Orbán Viktor elé került a kárpátaljai magyarok ügye

Orbán Viktor elé került a kárpátaljai magyarok ügye

Orbán Viktor elé került a kárpátaljai magyarok ügye

Az Uk­rajna nem­zet­közi kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel el­len­té­tes ok­ta­tási tör­vény­ről tár­gyal­tak.

Az Uk­rajna nem­zet­közi kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel el­len­té­tes ok­ta­tási tör­vény­ről tár­gyalt egy­más­sal Orbán Vik­tor és Bren­zovics László.

Brutális döntés Ukrajnában: Kijev hátba szúrta a magyarokat

Brutális döntés Ukrajnában: Kijev hátba szúrta a magyarokat

Uk­rajna hátba szúrta Ma­gyar­or­szá­got ok­ta­tási tör­vé­nyé­nek mó­do­sí­tá­sá­val, amely sú­lyo­san sérti a ma­gyar ki­sebb­ség jo­gait.

A mentők is elborzadtak: szörnyűséget rejtett a csatorna

A mentők is elborzadtak: szörnyűséget rejtett a csatorna

A tra­gi­kus eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják. Egye­lőre csak ta­lál­gatni lehet.

Vendégségben késelte halálra a saját férjét

Vendégségben késelte halálra a saját férjét

A kár­pát­al­jai há­zas­pár a ba­rát­já­hoz ment va­cso­rázni, de össze­vesz­tek.

A kár­pát­al­jai há­zas­pár a ba­rát­já­hoz ment va­cso­rázni, de össze­vesz­tek.

Sokkoló videó: Métereket repült a levegőben az elgázolt férfi!

Sokkoló videó: Métereket repült a levegőben az elgázolt férfi!

Bru­tá­lis bal­ese­tet rög­zí­tett egy térfi­gyelő ka­mera a kár­pát­al­jai Nagy­bo­csón.

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre.

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre, ez ve­zet­he­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Hihetetlen! Túszul ejtettek négy migránst közel a magyar határhoz

Hihetetlen! Túszul ejtettek négy migránst közel a magyar határhoz

Az ukrán em­ber­csem­pész vi­deót ké­szí­tett róluk, azzal zsa­rolta meg ott­hon ma­radt ro­ko­na­i­kat.

Egy fazék elől hagyott forró víz végzett a kislánnyal

Egy fazék elől hagyott forró víz végzett a kislánnyal

Az anyja csak gyü­möl­csöt akart be­főzni, de végül el­vesz­tette a kis­lá­nyát.

Menekültáradatra számítanak Kárpátaljáról

Menekültáradatra számítanak Kárpátaljáról

A szlo­vá­kiai ma­gyar újság, az Új Szó, kü­lö­nös ér­te­sü­lé­se­ket tett közzé.

A szlo­vá­kiai ma­gyar újság, az Új Szó, kü­lö­nös ér­te­sü­lé­se­ket tett közzé.

Frisss! Blokád Kárpátalján. Útakadályokat építenek

Frisss! Blokád Kárpátalján. Útakadályokat építenek

Út­aka­dá­lyo­kat ál­lí­ta­nak fel a hét­végi lö­völ­dö­zést ki­rob­bantó Jobb Szek­tor ka­to­nái Kár­pát­al­ján.