CÍMKE: 'harag'

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik.

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik. Erő­szak és ron­gá­lás hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Alaposan kiakadt a magyar színésznő

Alaposan kiakadt a magyar színésznő

Dó­rá­nál be­telt a pohár és meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, hogy többé ne kell­jen szem­be­sül­nie a ne­ga­tív han­gok­kal.

Dó­rá­nál be­telt a pohár és meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, hogy többé ne kell­jen szem­be­sül­nie a ne­ga­tív han­gok­kal.

Meggyalázta Diana hercegnő emlékét Camilla: őrjöngenek a rajongók

Meggyalázta Diana hercegnő emlékét Camilla: őrjöngenek a rajongók

Szét­szedte Diana ék­sze­reit Ca­milla her­cegné, ezzel pedig va­ló­sá­gos nép­ha­ra­got sza­ba­dí­tott ma­gára.

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony.

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony, ami­nek a levét Csilla fia issza meg.

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian...

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

A rap­per és Cur­tis a hírek sze­rint hó­na­pok óta rossz vi­szony­ban van­nak egy­más­sal.

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb.

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb az évek mú­lá­sá­val.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár be­pi­pult.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett...

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett, de ak­ci­ója in­kább vissza­tet­szést és fel­há­bo­ro­dást kel­tett az em­be­rek­ben.

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Csilla eddig hall­ga­ta­ott.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek.

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Meg­szó­lalt a nagy­néni.

Lip­tai Cla­u­dia maga mö­gött hagyta rossz em­lé­kek­kel ter­helt múlt­ját, amit édes­apja miatt hor­do­zott év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül.

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Hat év harag és pe­res­ke­dés után...

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája. Az anyá­nak és fi­á­nak nincs több ideje, men­niük kell.

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt.

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt.

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg a prob­lé­má­kat.

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg, mi ve­ze­tett odáig, hogy 22 éve nem tar­tot­ták a kap­cso­la­tot.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Ez meglepő, kiderült, mit gondol az ellenségeiről Hajdú Péter!

Ez meglepő, kiderült, mit gondol az ellenségeiről Hajdú Péter!

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője nem bosszúálló típus.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője nem bosszúálló típus, és most az is ki­de­rült, miért hagyja, hogy az élet ren­dezze el a dol­go­kat.

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Ala­po­san fel­adta a lec­két...

Bár a mil­li­ár­dos több mint egy éve hunyt el, így is ala­po­san fel­adta a lec­két a bi­ro­dal­mat irá­nyító lá­nyá­nak. Eszére vagy a szí­vére hall­gat?

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

A Visz­kis rab­lót so­káig a harag él­tette.

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt. Lá­zadt a kö­rül­mé­nyek ellen és szám­ta­lan el­len­sé­get szer­zett ma­gá­nak.

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

Már hal­lani sem akar fe­lőle.

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

Nagy bajban van Berki! Mit kezd ezzel?

Nagy bajban van Berki! Mit kezd ezzel?

Berki Krisz­tián most biz­to­san ma­gára zárja az ajtót...

Berki Krisz­tián most biz­to­san ma­gára zárja az ajtót, és talán bo­szor­kány­hoz is for­dul fé­lel­mé­ben...

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

Durva vádak: nyilvánosan osztotta ki egykori barátja Havas Henriket!

A két tévés régen ki­fe­je­zet­ten jó kap­cso­la­tot ápolt egy­más­sal, mára azon­ban tel­je­sen el­mér­ge­se­dett a vi­szo­nyuk.

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira...

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de...

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de a szí­nész nem enged és nem békül.

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Első tár­gya­lá­sán vett részt.

A nép­szerű szí­nésznő éle­té­ben elő­ször vett részt bí­ró­sági tár­gya­lá­son, és úgy gon­dolja, jó dön­tést ho­zott.

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

A szí­nésznő most rá­tett egy la­pát­tal.

Egy ideje, fi­no­man szólva, nem fel­hőt­len a vi­szony Osz­ter Sán­dor és lánya, Osz­ter Ale­xandra kö­zött.

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész csa­lád­já­ban már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

Mo­no­lóg­ban árulja el fáj­dal­mát...

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály. Weisz Fanni párja miatt ugyanis el­tá­vo­lo­dott édes­any­já­tól.

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára.

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára, kevés az esély arra, hogy újra szóba áll­ja­nak egy­más­sal.

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

A pe­res­ke­dés tel­je­sen ki­bo­rí­totta.

Az évek óta hú­zódó pe­res­ke­dés és az, hogy a saját uno­kája is meg­ta­gadta, tel­je­sen ki­bo­rí­totta a szí­nész­nőt.

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

A szí­nésznő és fia volt fe­le­sége most a bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak, sú­lyos mil­li­ók­ról kell dön­teni.

A szí­nésznő és fia volt fe­le­sége most a bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak, sú­lyos mil­li­ók­ról kell dön­teni.

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

A két éne­kes kö­zött nem ja­vult a vi­szony, Ju­nior ki­je­len­tése után Mary úgy dön­tött, a bí­ró­ság­hoz for­dul.

A két éne­kes kö­zött nem ja­vult a vi­szony, Ju­nior ki­je­len­tése után Mary úgy dön­tött, a bí­ró­ság­hoz for­dul.

Nem találkozik gyermeke apjával a valóságshow-sztár

Nem találkozik gyermeke apjával a valóságshow-sztár

Nincs könnyű dolga az egy­kori va­ló­ság­show-sztár­nak. Fia, Pat­rik az el­múlt hó­na­pok­ban sokat be­te­ges­ke­dett.

Nincs könnyű dolga az egy­kori va­ló­ság­show-sztár­nak mos­ta­ná­ban. Kisfia, Pat­rik az utóbbi na­pok­ban annyit volt or­vos­nál, mint szü­le­tése óta össze­sen.

Már párja barátai is furcsállják Weisz Fanni viselkedését

Már párja barátai is furcsállják Weisz Fanni viselkedését

Hó­na­pok óta ig­no­rálja a csa­lád­ját.

A mo­dell hó­na­pok óta nem áll szóba a csa­lád­já­val, még ka­rá­csony­kor sem ke­reste fel őket.

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Tel­jes a káosz Nótár Mary körül.

Tel­jes a káosz - talán így le­hetne jel­le­mezni mind­azt, ami az el­múlt he­tek­ben tör­té­nik Nótár Mary körül. A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az ügy.

A botrány utóhatása: Weisz Fanni édesanyja megtörte a csendet!

A botrány utóhatása: Weisz Fanni édesanyja megtörte a csendet!

Ágnes elő­ször szó­lalt meg.

Ágnes elő­ször szó­lalt meg azóta, hogy a lánya min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott vele.

Gyermekei nem bocsájtanak meg Rékasinak

Gyermekei nem bocsájtanak meg Rékasinak

Nem áll­nak szóba vele.

Mi­köz­ben Ré­kasi Ká­roly igyek­szik fel­épülni sú­lyos és szö­vőd­mé­nyek­kel ter­helt csont­tö­ré­se­i­ből, a lelke is ápo­lásra szo­rul, hi­szen gyer­me­kei el­for­dul­tak tőle.

Fájdalmas: Az utolsó pillanatban békült ki apjával a magyar sztár

Fájdalmas: Az utolsó pillanatban békült ki apjával a magyar sztár

A hu­mo­rista so­káig ha­rag­ban volt az édes­ap­já­val, a ha­lá­los ágyán vi­szont si­ke­rült ki­bé­kül­niük.

A hu­mo­rista so­káig ha­rag­ban volt az édes­ap­já­val, a ha­lá­los ágyán vi­szont si­ke­rült ki­bé­kül­niük.

Nem hiszed, el ki miatt oltogatják a Barátok közt sztárját!

Nem hiszed, el ki miatt oltogatják a Barátok közt sztárját!

Minek el­len­ség, ha van­nak ra­jon­gók?

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha olyan ra­jon­gói van­nak, akik bár­mi­kor ké­szek os­to­ba­sá­go­kat íro­gatni egy-egy ár­tat­lan poszt, vagy meg­osz­tott kép alá?

Kisemmizi lányát Bangó Margit

Kisemmizi lányát Bangó Margit

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára hagyja.

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára és déd­uno­ká­jára hagyja majd, ezzel vég­leg le­zárt­nak te­kinti kap­cso­la­tát lá­nyá­val, aki­vel jó ideje meg­rom­lott a csa­lád vi­szo­nya.

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Szóba sem áll egymással Hernádi Judit és Verebes István

Szóba sem áll egymással Hernádi Judit és Verebes István

Meg­rom­lott le­gen­dás ba­rát­sá­guk.

A két le­gen­dás ma­gyar mű­vész hosszú év­ti­ze­dekre vissza­te­kintő ba­rát­sága meg­rom­lott, és már nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Storck megharagudott alapemberére

Storck megharagudott a válogatott alapemberére

Tő­zsér Dá­niel kulcs­em­bere volt a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak az Eb-se­lej­te­ző­kön.

Tő­zsér Dá­niel kulcs­em­bere volt a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak az Eb-se­lej­te­ző­kön. A leg­fon­to­sabb meccs előtt a bő ke­ret­ben sincs.

Három éve nem beszél egymással Bangó Margit és lánya!

Három éve nem beszél egymással Bangó Margit és lánya!

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek.

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek a Bangó csa­lád­ban. Az anya-lánya kap­cso­lat vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­mér­ge­se­dett.