CÍMKE: 'golf'

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal, de van, aki képes rajta nevetni

Borzalom, mi történt Shane Tusuppal

Az úszó­edző­ből lett gol­fozó min­dent meg­tesz a si­ke­rért, na és per­sze a fi­gye­le­mért.

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz.

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Hosszú Ka­tinka ex­férje ér­de­kes hús­véti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit kö­zös­ségi ol­da­lán.

Hosszú Ka­tinka ex­férje ér­de­kes hús­véti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit kö­zös­ségi ol­da­lán. Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját az ame­ri­kai bot­rány­hős.

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen.

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen. Min­den jel arra utal, hogy ter­mé­sze­tes ha­lál­lal halt meg a gol­fozó.

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup, Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző emi­att is ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz, hi­szen to­rony­ma­ga­san innen kö­ve­tik a leg­töb­ben kö­zös­ségi ol­da­lán.

Véget ért Shane Tusup első golfversenye, sokat kell még tanulnia

Véget ért Shane Tusup első golfversenye, sokat kell még tanulnia

Első hi­va­ta­los golf­ver­se­nyén nem ért el túl jó ered­ményt.

Első hi­va­ta­los golf­ver­se­nyén nem ért el túl jó ered­ményt Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Le­dobta a pólót.

Hosszú Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása leg­újabb tár­gyá­val lát­ható.

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Ez is el­jött az éle­té­ben.

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben. Ka­li­for­ni­á­ban kerül sor az első ver­se­nyére.

Shane Tusup a milliárdos válás után aprópénzért ütögethet

Shane Tusup a milliárdos válás után aprópénzért ütögethet

Shane Tusup vi­lág­baj­nok gol­fozó sze­retne lenni.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, Shane Tusup ja­nu­ár­ban gon­dolt egy me­ré­szet: vi­lág­baj­nok gol­fozó sze­retne lenni. A ko­ráb­ban düh­ro­ha­ma­i­ról is is­mertté vált ame­ri­kai a héten de­bü­tál új hi­va­tá­sá­ban.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Egy ét­te­rem­ből posz­tolt képet.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra Shane Tusup.

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Az ame­ri­kai sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés, si­ker­rel jár-e?!

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Szétrobbant a szeme, perel a félig megvakult szurkoló

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lés tör­tént.

Ször­nyű, ma­ra­dandó sé­rü­lést oko­zott az ame­ri­kai vi­lág­sztár a golf­ver­se­nyen.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Kibuggyant a szexi sportolónő óriási melle a vörös bikiniből

Kibuggyant a szexi sportolónő óriási melle a vörös bikiniből

Forró fotót lőt­tek róla Ha­waiin.

Forró fotót lőt­tek róla Ha­waiin. Alig va­la­mit takar a fa­lat­nyi für­dő­ruha Paige szé­dü­le­tes tes­té­ből.

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Folyt a vér, fejbe lőtt nőt vittek a párizsi kórházba

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a golf­ver­se­nyen.

Gya­nút­la­nul, szur­kolni ér­ke­zett, de el­te­rült a gye­pen az erős lö­vés­től. Nagy volt a ri­a­da­lom a vi­lág­hírű golf­ver­se­nyen.

Szörnyű tragédia, meggyilkolták a 22 éves sportolónőt

Szörnyű tragédia, meggyilkolták a 22 éves sportolónőt

Ames vá­ro­sá­nak rend­őr­sége köz­le­mény­ben je­lezte, hogy holt­tes­tet ta­lált a golf­pá­lyán.

Ames vá­ro­sá­nak rend­őr­sége köz­le­mény­ben je­lezte, hogy holt­tes­tet ta­lált a golf­pá­lyán. Egy férfit őri­zetbe vet­tek.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra az auszt­rál gol­fozó, aki mind­össze 36 évet élt.

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Nem za­var­tat­ták ma­gu­kat.

Nem za­var­tatta magát a vi­lág­hírű sztár­spor­toló és szexi párja.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Összeverte a sztárt a felesége, rendőrök vitték el az asszonyt

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje. Még a rend­őrö­ket sem kí­mélte. A férje sze­rint egy­sze­rűen meg­hü­lyült.

Dühbe gu­rult a hí­res­ség neje. A rend­őrö­ket sem kí­mélte. Anyó­sát okolja a bot­rá­nyért, de férje sze­rint egy­sze­rűen meg­hü­lyült.

A melleivel sokkol a világ legdögösebb golfozónője

A melleivel sokkol a világ legdögösebb golfozónője

Paige újabb kép­pel je­lent­ke­zett.

Paige Spi­ra­nac hiába igyek­szik a golfjá­té­ká­val fi­gyel­met kel­teni, in­kább a kül­seje miatt nép­szerű.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Óriási szexbotrány fenyeget, Tiger Woods ismét bajba került

Óriási szexbotrány fenyeget, Tiger Woods ismét bajba került

Bosszút állna a sztár­gol­fo­zón egy­kori sze­relme, aki meg­tudta, hogy nem volt hű­sé­ges hozzá Woods.

Bosszút állna a sztár­gol­fo­zón egy­kori sze­relme, aki meg­tudta, hogy nem volt hű­sé­ges hozzá Woods.

Bevállalós kebelcsodára hajtott rá a pofátlan golfozó

Bevállalós kebelcsodára hajtott rá a pofátlan golfozó

Ran­dizni hívta a hul­lámzó mellű nyu­szi­lányt. Nem a höl­gyön múlt, hogy nem jött össze az áhí­tott ta­lálka.

Ran­dizni hívta a spor­toló a hul­lámzó mellű nyu­szi­lányt. Nem a höl­gyön múlt, hogy nem jött össze az áhí­tott ta­lálka.

Tiger Woods beújított, nagymellű bombázóval jött össze

Tiger Woods beújított, nagymellű bombázóval jött össze

Úgy hír­lik, Tiger Woods már nem egye­dül­álló. A gol­fo­zót egy iga­zán dögös hölggyel lát­ják együtt...

Úgy hír­lik, Tiger Woods már nem egye­dül­álló. A gol­fo­zót egy iga­zán dögös hölggyel lát­ják együtt...

Senki nem markolja úgy a rudat, mint a dús keblű golfozólány

Senki nem markolja úgy a rudat, mint a dús keblű golfozólány

Min­den tex­tilt le­do­bott ma­gá­ról!

A dögös testű Belen Mozo a pá­lyán kívül is si­kert si­kerre hal­moz. Most egy fo­tó­so­ro­zat ked­véért min­den tex­tilt le­do­bott ma­gá­ról. Ide nézz!

Életveszélyben a golf Kurnyikovája? Fenyegetik a szexi bombázót

Életveszélyben a golf Kurnyikovája? Fenyegetik a szexi bombázót

Könnyezve vár vi­gaszra Paige. Mivel ér­demli ki ezt a gyű­lö­let­hul­lá­mot, a ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket?

Pucér melleinél fogja a meredező eszközt a golfozólány

Pucér melleinél fogja a meredező eszközt a golfozólány

Chel­sea Lynn a kül­se­jé­vel arat.

Chel­sea Lynn Pez­zola profi gol­fozó, fi­gye­lem­re­méltó ered­mé­nyei van­nak, de leg­in­kább a kül­se­jé­vel arat.

Nem bír lázadó vérével a világsztár gazella testű lánya

Nem bír lázadó vérével a világsztár gazella testű lánya

Pa­u­lina anyu­ká­nak is ult­ra­szexi.

Pa­u­lina anyu­ká­nak is ult­ra­szexi. Ha golf­ütőt mar­kol, ha éne­kel, ha a fér­jét kí­séri, úgyis min­denki a cso­dás tes­tét fi­gyeli. Meg­mu­tat­juk, miért!

Veszélyben a sportolók, kétméteres fenevad a pályán

Veszélyben a sportolók, kétméteres fenevad a pályán

Nagy volt a ri­a­da­lom a gol­fo­zók és a nézők kö­ré­ben. Félbe is kel­lett sza­kí­tani a ver­senyt.

Nagy volt a ri­a­da­lom a gol­fo­zók és a nézők kö­ré­ben. Félbe is kel­lett sza­kí­tani a ver­senyt.

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett...

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az ame­ri­ka­iak leg­sze­xibb profi gol­fo­zója. A szőke szép­ség­ről ki­de­rült, hogy az ütő­vel is ügye­sen bánik...

A természet visszavág, vadállatok Rióban

A természet visszavág, vadállatok a riói golfpályán

A világ leg­na­gyobb rág­csá­lója, ra­ga­do­zók és ma­da­rak lep­ték el a te­rü­le­tet.

A világ leg­na­gyobb rág­csá­lója, ra­ga­do­zók és ma­da­rak lep­ték el a te­rü­le­tet. Ko­ráb­ban ezen a he­lyen re­zer­vá­tum volt, nem csoda, hogy a lakók vissza­tér­tek.

Szexi panoráma, belátsz a golfozólány bugyija alá

Szexi panoráma, belátsz a golfozó bugyija alá

Carly Booth rend­sze­re­sen el­va­rá­zsolja ol­va­só­in­kat. A skót szex­bom­bá­nak most ütőre sem volt szük­sége.

Carly Booth rend­sze­re­sen el­va­rá­zsolja ol­va­só­in­kat. A szex­bom­bá­nak most ütőre sem volt szük­sége arra, hogy fel­rob­ban­jon tőle a net.

Pucéran markolta meg a meredező eszközt a vadóc golfos lány

Pucéran markolta meg a meredező eszközt a vadóc golfos lány

Carly min­den őrült­ségre kap­ható. Rá­adá­sul az sem za­varja, ha ru­hát­la­nul fo­tóz­zák.

Carly min­den őrült­ségre kap­ható. Rá­adá­sul az sem za­varja, ha ru­hát­la­nul fo­tóz­zák.

Hatalmas szörny miatt kellett félbeszakítani a golfversenyt!

Hatalmas szörny miatt kellett félbeszakítani a golfversenyt!

Könnyen lehet, hogy a va­laha volt leg­na­gyobb ali­gá­tort fil­mez­ték le az ame­ri­kai golf­pá­lyán.

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Bol­do­gító igen ve­re­ke­dés köz­ben.

Az ame­ri­kai meccsek csók­ka­me­rája smafu! Akár a ring­ben, ve­re­ke­dés köz­ben, de mér­kő­zé­sek előtt és után is egy­másra ta­lál­hat egy spor­tos sze­rel­mes­pár.

Ennek a fele se tréfa: vérszomjas szörnyek rémisztgetik a sportolókat

Ennek a fele se tréfa: vérszomjas szörnyek rémisztgetik a sportolókat

Pár napon belül már a má­so­dik ha­sonló eset.

Újabb hát­bor­zon­gató videó onnan, ahol senki sem szá­mí­tana ilyes­mire. Pár napon belül már a má­so­dik eset.

Lesújtott az ütővel a túl szexi golfozó lány

Lesújtott az ütővel a túl szexi golfozó lány

Paige Spi­ra­nac keze nem re­me­gett meg, ami­kor egy férfi szá­já­ról kel­lett el­üt­nie a golflab­dát. A szőke szép­ség to­vábbra sem ered­mé­nyes, de még min­dig na­gyon dögös.

A szőke szép­ség to­vábbra sem ered­mé­nyes, de még min­dig na­gyon dögös. És nem is olyan ügyet­len, mint a bí­rá­lói mond­ják.

Felelt a kritikákra a túl szexi lány

Felelt a kritikákra a túl szexi lány

Rend­sze­re­sen a szexi kül­seje miatt tá­mad­ják Paige Spi­ra­na­cot.

Rend­sze­re­sen a szexi kül­seje miatt tá­mad­ják Paige Spi­ra­na­cot, aki remek já­ték­kal fe­lelt a kri­ti­kákra. A gol­fozó Du­baj­ban ért el si­ke­re­ket, és ezzel csendre in­tette a tá­ma­dóit.

Vasfog harapdálja a pucérkodó sportolónőt

Vasfog harapdálja a pucérkodó sportolónőt

Meg­mu­tat­juk, miért kat­tant rá a rém!

Jó­té­kony­sági bálra in­dult, li­dérc­nyo­más lett be­lőle. A Bond-fil­mek rémes óri­ása is rá­kat­tant a tes­tét gyak­ran meg­vil­lantó sző­ke­ségre. Meg­mu­tat­juk, miért!

Rávetette magát az NBA-sztár a férje mellett ülő csajra

Rávetette magát az NBA-sztár a férje mellett ülő csajra

Ilyet sze­ren­csére rit­kán kell el­vi­sel­niük az első sor­ban ülők­nek. A nő párja sem akárki: vi­lág­klasszis a maga sport­ágá­ban.

Ilyet sze­ren­csére rit­kán kell el­vi­sel­niük az első sor­ban ülők­nek az észak-ame­ri­kai ko­sár­lab­da­liga meccsein. A pórul járt nő párja sem akárki: vi­lág­klasszis a maga sport­ágá­ban.

Ügyetlenkedve is őrülten szexi a golf Kurnyikovája

Ügyetlenkedve is őrülten szexi a golf Kurnyikovája

Meg­tré­fálta az ütője az úri sport bom­bá­zó­ját. De ese­té­ben úgy­sem a sport­ér­ték a lé­nyeg.

Meg­tré­fálta az ütője az úri sport bom­bá­zó­ját. Sebaj, ese­té­ben úgy­sem a sport­ér­ték a lé­nyeg, hanem a dögös meg­je­le­nés. Annak pedig nem árt egy kis bé­ná­zás sem, leg­fel­jebb a nép­sze­rű­sé­gére irigy­kedő ri­vá­li­sok kár­ör­ven­dez­het­nek egy ki­csit.

Nem talált be a cicije közé a legszexibb golfozó csaj

Nem talált be a cicije közé a szexi golfozó csaj

Több száz­ez­res ra­jon­gó­tá­bora van, a pá­lyá­ról mégis ki­utál­nák a sport­ág­hoz túl szexi lányt.

Rövid idő alatt több száz­ez­res ra­jon­gó­tá­bora lett a képei és vi­deói miatt. A pá­lyá­ról mégis ki­utál­nák a sport­ág­hoz túl szexi lányt.

Pucér és hajlékony is: a fejét tapossa a golfozó lány

Pucér és hajlékony is: a fejét tapossa a golfozó lány

Kép­te­len­ség be­telni a ké­pe­i­vel.

Kép­te­len­ség be­telni a skót szép­ség ké­pe­i­vel. Me­gint meg­le­pett min­ket, még ru­há­ban is, de azért mu­tat­juk mez­te­le­nül is.

Megható történet: félkarú kisfiú segít a sztárnak

Megható történet: félkarú kisfiú segít a sztárnak

A négy­éves fiú ki­vá­lóan gol­fo­zik.

A négy­éves Tommy Mor­ris­sey­nek egy szü­le­tési rend­el­le­nes­ség miatt nem fej­lő­dött ki tel­je­sen a jobb karja. Ennek el­le­nére ki­vá­lóan gol­fo­zik.

Titkos tetkója van a feszes testű, pucér golfozó csajnak

Titkos tetkója van a feszes testű, pucér golfozó csajnak

A sző­ke­ség min­dig jól akar ki­nézni.

Carly Booth már kicsi gye­rek­ként golf­ütő­vel ját­szott, nem csoda, hogy ilyen si­ke­res lett. A skót sző­ke­ség most min­dent meg­mu­tat.

Ami nem ment a kosárba, sikerült a lyukba

Ami nem ment a kosárba, sikerült a lyukba

Golflab­dá­val pon­to­sab­ban dob Shaq.

Golflab­dá­val pon­to­sab­ban dob Shaq. Mintha baj­noki címet nyert volna, úgy ün­ne­pelte magát az NBA-le­genda.

Megint alakított a világ legtahóbb golfsztárja

Megint alakított a világ legtahóbb golfsztárja

Sö­rözni és ci­gizni szo­kott a ver­se­nye­ken. Most ki­vé­te­le­sen nem egy néző fo­tó­ma­si­ná­ját ha­jí­totta el dü­hé­ben.

Sö­rözni és ci­gizni szo­kott a ver­se­nye­ken. Most ki­vé­te­le­sen nem egy néző fo­tó­ma­si­ná­ját ha­jí­totta el dü­hé­ben.

Az igazinál is dögösebb a golf Kurnyikovája

Az igazinál is dögösebb a golfpályák Kurnyikovája

Nem ér­de­kel a golf? Paige majd segít!

Ér­de­kel­nek a golf­köz­ve­tí­té­sek a té­vé­ben? Ha még nem, majd fog­nak! Amint végre a profik kö­zött indul a bom­bázó Paige.

Feneke a munkaeszköze a pucér golfozó csajnak

Feneke a munkaeszköze a pucér golfozó csajnak

Az ütés­ben se­gíti, a tü­kör­ben za­varja.

Az ütés­ben se­gíti, csak a tü­kör­ben za­varja az át­la­gos­nál va­la­mi­vel erő­sebb pop­sija. Ez le­gyen a leg­na­gyobb baja!

Szégyenben a világsztár, egy kissrác is legyőzte

Szégyenben a világsztár, egy kissrác is legyőzte

Sza­kí­tása óta ro­mok­ban hever min­den idők leg­jobb gol­fo­zója, Tiger Woods.

Sza­kí­tása óta ro­mok­ban hever min­den idők leg­jobb gol­fo­zója, Tiger Woods, aki ez­út­tal a US Ope­nen mon­dott cső­döt.