CÍMKE: 'fegyver'

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

A Me­ző­ko­vács­házi Rend­őr­ka­pi­tány­ság az 55 éves domb­egy­házi férfi ellen bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Rémálommá vált a gimis előadás próbája, kórházba került a diák

Rémálommá vált a gimis előadás próbája, kórházba került a diák

A sze­ren­csét­le­nül járt ta­nuló anyja a pe­da­gó­gu­sok­tól ér­te­sült a bal­eset­ről...

FRISS HÍREK

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Csúnyán elszámolta magát a mecséri férfi: Mást tervezett a rendőrökkel

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála.

Ki­hívta a rend­őrö­ket a ma­gyar férfi, mert tol­va­jok jár­tak nála. De nem kel­lett volna el­kap­kod­nia.

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

Fegyverrel támadt tanárára egy magyar diák, hihetetlen, mit akart

A fi­a­tal pénzt kö­ve­telt a ta­ná­rá­tól, így sze­rette volna el­érni ka­ma­szos cél­ját.

A fi­a­tal pénzt kö­ve­telt a ta­ná­rá­tól, így sze­rette volna el­érni ka­ma­szos cél­ját.

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Új-zélandi terrortámadás: Ilyen fegyvert használtak a gyanúsítottak

Át­ala­kí­tott fél­au­to­mata fegy­vert hasz­nál­tak a me­cse­tek el­leni tá­ma­dás­hoz.

Át­ala­kí­tott fél­au­to­mata fegy­vert hasz­nál­tak a me­cse­tek el­leni tá­ma­dás­hoz.

Új-zélandi terror: magyar nevek voltak a támadó fegyverén

Új-zélandi terror: magyar nevek voltak a támadó fegyverén

Te­le­írta ne­vek­kel a fegy­ve­re­ket.

A szél­ső­job­bos férfi kü­lön­féle tör­té­nelmi sze­mé­lyek és tö­meg­gyil­ko­sok nevét írta a fegy­ve­rekre, amik­kel az egész vi­lá­got meg­ren­dítő tet­tét vég­re­haj­totta.

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

Gépfegyveres nagyi Kőbányán: ez áll a háttérben

Gépfegyveres nagyi Kőbányán: a dédi hívta a zsarukat a lányára

Ér­de­kes rész­le­tek!

Régi csa­ládi vi­szály áll annak a hát­te­ré­ben, hogy a rend­őrö­ket ki­hív­ták, mert gép­pisz­tolyt fo­gott a mun­ká­sokra.

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

A férfi ál­la­pota már sta­bil.

A férfi ál­la­pota már sta­bil. A rend­őrök gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, be­is­merő val­lo­mást tett.

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Szent György em­lék­ér­mé­vel ju­tal­maz­ták azo­kat a rend­őrö­ket, akik ak­tí­van részt vet­tek a ve­szé­lyes bű­nöző el­fo­gá­sá­ban.

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

A férfi szer­zett egy fegy­vert a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken és azzal fe­nye­ge­tő­zött, majd ko­csiba ült és el­me­ne­kült.

Egy nagyi géppisztolyt rántott a munkásokra Kőbányán

Géppisztolyt rántott a a munkásokra egy nagyi Kőbányán

Hát ilyet még nem hal­lot­tunk! A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a va­sár­napi ebé­det kö­ve­tően egy csa­ládi ház ud­va­rán el­sza­ba­dult a pokol.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a va­sár­napi ebéd után egy csa­ládi ház ud­va­rán el­sza­ba­dult a pokol Bu­da­pes­ten, a X. ke­rü­let­ben. A szom­szé­dok be­szá­mo­lói sze­rint Kő­bá­nyán, a Ko­lozs­vári ut­cá­ban han­gos ki­a­bá­lást hal­lot­tak, majd át­nézve a ke­rí­té­sen, az 50 éves szom­széd­asszonyt lát­ták, amint gép­pisz­tolyt fog két férfira...

Ez volt a valódi ok, lerántotta a leplet Zámbó Jimmy haláláról testvére

Ez volt a valódi ok, lerántotta a leplet Zámbó Jimmy haláláról testvére

Zámbó Árpy olyan tit­kot árult el, amit eddig nem le­he­tett tudni.

A le­gen­dás éne­kes öccse, Zámbó Árpy olyan tit­kot árult el, amit eddig nem le­he­tett tudni.

Fegyvereket ásott el az udvarán, számonkérte a rendőrség

Fegyvereket ásott el az udvarán, számonkérte a rendőrség

Ir­dat­lan mennyi­ségű fegy­vert és rob­ba­nó­anya­got ta­lál­tak a férfi kert­jé­ben el­ásva. Egy név­te­len be­je­lentő buk­tatta le.

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Újabb fej­le­mé­nyek.

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba a gyer­meke lát­ha­tá­sán el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val. Sok­koló fej­le­mé­nyek...

Saját fiát szökteti egy körözött budapesti férfi

Saját fiát szökteti egy körözött budapesti férfi

Az édes­anya mesél a Ri­post-nak.

Hamis iga­zol­ványt ké­szít­te­tett és el­szö­kött fi­á­val egy bu­da­pesti férfi, aki­nek fegy­vere van. A rend­őr­ség kö­rözi az öt­éves Ágos­tont is.

Párizsi merényletek: Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Párizsi merényletek: Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

A gyanú sze­rint fegy­ve­rek­kel, köz­tük Ka­las­nyi­kov gép­ka­ra­bé­lyok­kal látta el a dzsi­ha­dis­tá­kat.

A gyanú sze­rint fegy­ve­rek­kel, köz­tük Ka­las­nyi­kov gép­ka­ra­bé­lyok­kal látta el a dzsi­ha­dis­tá­kat.

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Fotók a hely­szín­ről!

Gát köz­ség te­rü­le­tén egy Skoda Su­perB hár­mas elő­zést haj­tott végre, ezzel fél­re­hú­zó­dásra kény­sze­rítve a szem­be­jö­vőt!

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Rossz vége lett a bu­li­nak At­lan­tá­ban...

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Elfogták a szerb férfit, aki fegyverrel akart kirabolni egy győri benzinkutat

Elfogták a szerb férfit, aki fegyverrel akart kirabolni egy győri benzinkutat

A rab­lás után meg­pró­bálta meg­ál­lí­tani az arra ha­ladó au­tó­kat.

A rab­lás után meg­pró­bálta meg­ál­lí­tani az arra ha­ladó au­tó­kat.

Kalasnyikovval gyakorlatoznak a gyerekek egy ukrajnai táborban

Kalasnyikovval gyakorlatoznak a gyerekek egy ukrajnai táborban

A tábor a gye­re­kek hon­vé­de­lemre való fel­ké­szí­té­sét szor­gal­mazza.

A tábor két fő célja a gye­re­kek hon­vé­de­lemre való fel­ké­szí­tése és na­ci­o­na­lista ideo­ló­giai ter­jesz­tése.

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Rej­té­lyes fegy­vert vizs­gál­nak.....

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Bruno Mars miatt rántott fegyvert egy férfi

Bruno Mars miatt rántott fegyvert egy férfi

Hi­he­tet­len tör­té­net...

Sokan nem ké­pe­sek el­vi­selni, ha nincs iga­zuk... Bár a leg­töb­ben, sze­ren­csére nem rán­ta­nak fegy­vert a part­ne­rükre. To­vábbi rész­le­tek...

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel. A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Többeket is megölhetett volna a borász támadója: ez volt a szerencse

Többeket is megölhetett volna a borász támadója: ez volt a szerencse

Fel­te­he­tően a sze­ren­csé­nek is kö­szön­hető, hogy nem tör­tént még na­gyobb baj, a ba­da­cso­nyi bo­rász tá­ma­dója ugyanis fegy­vert rán­tott...

Hatalmas erőkkel szállt ki a TEK, rémisztő, mit találtak

Hatalmas erőkkel szállt ki a TEK, rémisztő, mit találtak

Ist­vánt ve­ze­tés köz­ben fog­ták el.

Ist­vánt ve­ze­tés köz­ben fog­ták el. Ko­csija után ott­ho­nát is át­ku­tat­ták - nem vé­let­le­nül.

Döbbenet! Fegyverarzenált tartott a lakásán

Döbbenet! Fegyverarzenált tartott a lakásán

En­ge­dély nél­kül tar­totta a fegy­ve­re­ket.

En­ge­dély nél­kül tar­totta a fegy­ve­re­ket.

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Fegyvert fogtak öt fiatalra Üllőn

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este. Öt fi­a­tal ha­za­felé igye­ke­zett, ami­kor egy fehér, ro­zoga mik­ro­busz­ból egy vad­ide­gen fegy­vert fo­gott rájuk.

Kri­mibe illő je­le­net zaj­lott le Üllőn szer­dán késő este. Öt fi­a­tal ha­za­felé igye­ke­zett, ami­kor egy fehér, ro­zoga mik­ro­busz­ból egy vad­ide­gen fegy­vert fo­gott rájuk, a társa pedig mind­ezt vi­de­óra vette. A Ri­post­nak Bíró Máté, az egyik ér­tett me­sélte el, mit éltek át. A sokk­tól a fiú test­vére pá­nik­ro­ha­mot ka­pott.

Teljes készültség Vas megyében, ijesztő, mit találtak egy helyi lakásán

Teljes készültség Vas megyében, ijesztő, mit találtak egy helyi lakásán

A TEK szom­bat haj­nal­ban raz­zi­á­zott egy csö­röt­neki férfi la­ká­sán.

A TEK szom­bat haj­nal­ban raz­zi­á­zott egy csö­röt­neki férfi la­ká­sán.

Éjfélkor lövöldözik a faluban a vadász, rettegnek a lakók

Éjfélkor lövöldözik a faluban a vadász, rettegnek a lakók

Dömös lakói ret­teg­nek.

Éj­je­lente fegy­ver­dör­re­né­sek ri­aszt­ják fel a Duna-ka­nyar­ban fekvő Dömös la­kóit. Ki­de­rült: egy va­dász lö­völ­dö­zik, aki egy asszonyra is rá­fogta a fegy­vert.

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Apa és fia él­ve­zik a ny­árat.

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Igaz, a fegy­ve­rek kap­csán az apa egy sor fon­tos sza­bályra is fel­hívta gyer­meke fi­gyel­mét.

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Életveszélyes fenyegetést kapott a TV2 egykori sztárja!

Meg­védi kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

A szí­nésznő úgy dön­tött, drasz­ti­kus lé­pés­hez fo­lya­mo­dik: mos­tan­tól fegy­ver­rel védi meg magát és kis­lá­nyát a tá­ma­dá­sok ellen.

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

Elképesztő, ezt dugdosta a tyúkólban egy férfi

A szom­szé­dok se gon­dol­ták volna.

A férfit el­fog­ták és gya­nú­sí­tott­ként ki­hall­gat­ták. Ki­de­rült, hogy nem­csak a ku­tyát lőtte le, de ko­ráb­ban egy bor­zot is. Meg­lepte a szom­szé­do­kat is.

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lai fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni, hogy minél több ál­do­zata le­gyen...

Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lai fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni, hogy minél több ál­do­zata le­gyen...

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Ala­po­san rá­ijesz­tett a té­vésre.

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul, hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt. Egyik ilyen ki­ro­ha­ná­sá­val jó­ba­rát­ját is ala­po­san meg­ijesz­tette.

Lelőttek egy férfit a benzinkúton

Lelőttek egy férfit a benzinkúton

A ha­tó­ság em­be­rei tüzet nyi­tot­tak egy férfira, el­ké­pesztő az indok. A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A ha­tó­ság em­be­rei tüzet nyi­tot­tak egy férfira, el­ké­pesztő az indok. A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Nem kell többé félniük a futó nőknek: Biztonságot ad a legújabb leggings

Nem kell többé félniük a futó nőknek: Biztonságot ad a legújabb leggings

Egy ame­ri­kai sport­ru­há­zati cég új ter­mék­kel gon­dol azon nők biz­ton­sá­gára.

Egy ame­ri­kai sport­ru­há­zati cég új ter­mék­kel gon­dol azon nők biz­ton­sá­gára.

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

Fegyverrel lövöldözött egy tizenhárom éves szombathelyi diák!

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába.

A fi­a­tal fiú ma­gá­val vitte az is­ko­lába a lég­pisz­tolyt, és az in­téz­mény te­rü­le­tén hasz­nálta is azt.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

Ezt kapta a müncheni merénylet fegyverszállítója

Kemény ítéletet kapott a müncheni merénylet fegyverszállítója

Si­ke­rült dön­tést hoz­nia a bí­ró­ság­nak.

Si­ke­rült dön­tést hoz­nia a bí­ró­ság­nak: le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ké­szül­het a férfi.

Fegyveres néni miatt tört ki a pánik a reptéren

Fegyveres néni miatt tört ki a pánik a reptéren

A tás­ká­já­ban volt a pisz­toly.

Elözön­löt­ték a ber­lini Tegel Rep­te­ret a német rend­őrök és kom­man­dó­sok, mi­u­tán az egyik Stutt­gartba tartó utas re­ti­kül­jé­ben egy töl­tött fegy­vert ta­lál­tak.

Előkapta méretes fegyverét, bevadult a feszes mellű bombázó

Előkapta méretes fegyverét, bevadult a feszes mellű bombázó

Re­mél­he­tő­leg Jenny csak cél­táb­lára lő új szer­ze­mé­nyé­vel. Az biz­tos, hogy min­den­kit le­fegy­ve­rez.

Re­mél­he­tő­leg Jenny csak cél­táb­lára lő új szer­ze­mé­nyé­vel. Az biz­tos, hogy min­den­kit le­fegy­ve­rez.

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt Zámbó Jimmy! A csa­lád min­den évben meg­em­lé­ke­zést tart a sír­nál.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú, arany- és pla­ti­na­le­me­zes elő­adó­mű­vész, Zámbó Jimmy... A csa­lád azóta min­den évben meg­em­lé­ke­zést tart a sír­nál. Jimmy fia, Krisz­tián, bár meg­fo­gadta, hogy ezen a napon nem jön ki a te­me­tőbe, mégis meg­je­lent.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Kaszákkal támadtak ismerőseikre Borsodban

Kaszákkal támadtak ismerőseikre Borsodban

Fel­fegy­ver­kezve rom­bol­tak.

Be­rúg­ták a ka­pu­kat és fel­fegy­ver­kezve rom­bol­tak is­me­rő­seik ma­gán­te­rü­le­tén. A bí­ró­ság el­ren­delte mind a három gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Angelina Jolie fegyvert vett a gyerekeinek

Angelina Jolie fegyvert vett a gyerekeinek

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt gye­re­kei örö­köl­ték a szü­leik fegy­ver­má­ni­á­ját.

Na­gyon úgy tűnik, hogy An­gel­ina Jolie és Brad Pitt gye­re­kei örö­köl­ték a szü­leik fegy­ver­má­ni­á­ját.

Ez történt a rendőrségen: feljelentette magát Alekosz!

Ez történt a rendőrségen: feljelentette magát Alekosz!

Az Édes Élet egy­kori sztárja a hét­vé­gén vad bulit csa­pott a ba­rát­nő­jé­vel, amit töb­ben rossz szem­mel néz­tek.

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba.

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba és a leg­na­gyobb fegy­vert vette meg fi­á­nak.

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

Meg­ijesz­tette a szom­széd­jait?

A hét­vé­gén ké­szült fel­vé­te­len a ba­rát­nője be­le­lőtt az éj­sza­kába, ezzel meg­ijesztve a szom­széd­jait.

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Vér borított mindent, börtönbe kerülhet Messi bátyja

Ko­moly bajba ke­rült.

Ko­moly bajba ke­rült az FC Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­já­nak test­vére, akit je­len­leg kór­ház­ban ápol­nak.

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

A Mer­ce­des után a Sa­u­ber volt a cél­pont. Az akció egy koc­ca­nás­sal kez­dő­dött.

A Mer­ce­des után a Sa­u­ber volt a cél­pont. Az akció egy koc­ca­nás­sal kez­dő­dött.

Nem fogod elhinni, hová rejtette fegyvereit a kazincbarcikai férfi

Nem fogod elhinni, hová rejtette fegyvereit a kazincbarcikai férfi

Rend­kí­vül szo­kat­lan he­lyen buk­kan­tak lő­fegy­ve­rekre a rend­őrök.

Rend­kí­vül szo­kat­lan he­lyen buk­kan­tak lő­fegy­ve­rekre egy ház­ku­ta­tás során a rend­őrök.

Megvan az év balekja: véletlenül abba a taxiba ült, amit kirabolt

Megvan az év balekja: véletlenül abba a taxiba ült, amit kirabolt

Elő­ször át­verte a ta­xist, meg­lopta, majd el­me­ne­kült, de itt még nem ért véget ket­te­jük tör­té­nete.

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

Ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

A szí­nész­nek elege van abból, hogy rend­sze­re­sen fe­nye­gető le­ve­le­ket kap, és ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

Alekosz felfegyverkezett: Mire készül?

Alekosz felfegyverkezett: Mire készül?

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott celeb gon­dolt egyet, és be­szer­zett egy lő­fegy­vert. Hogy mit akar vele, azt nem lehet tudni...

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott celeb gon­dolt egyet, és be­szer­zett egy lő­fegy­vert. Hogy mit akar vele, azt nem lehet tudni, de re­mél­jük, sosem hasz­nálja majd!

Most érkezett: lövések dördültek az óvodában, halottak is vannak

Most érkezett: lövések dördültek az óvodában, halottak is vannak

Több szülő is sírva várta, hogy ki­de­rül­jön, mi tör­tént a gye­re­ké­vel.

A kör­nyé­ket el­lep­ték a rend­őrök, több szülő is sírva várta, hogy ki­de­rül­jön, mi tör­tént.

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Meg kell vé­de­nie magát.

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra.

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra. Hiába ad több pénzt a kor­mány, úgy tűnik, a jog­sza­bá­lyo­kon is mó­do­sí­tani kel­lene a biz­ton­ság nö­ve­lése ér­de­ké­ben.

Ez nagyon durva: bármivel képes lesz embert ölni Berki Krisztián

Ez nagyon durva: bármivel képes lesz embert ölni Berki Krisztián

Berki Krisz­tián az utóbbi idő­ben gyak­ran tűnik fel igazi "ke­mény fi­úk­kal".

Berki Krisz­tián az utóbbi idő­ben gyak­ran tűnik fel igazi "ke­mény fiúk" ol­da­lán. Per­sze, nem unal­má­ban adta erre a fejét, új hob­bi­já­tól is sok­mil­liós be­vé­telt vár.

Ször­nyű tra­gé­dia: három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Ször­nyű tra­gé­dia: három éves kis­lányt ta­lált nya­kon az apa fegy­vere

Meg­­halt az a há­­rom­ éves kis­­lány, aki va­­la­­ho­­gyan hoz­­zá­­fért az édes­apja fegy­­ve­­ré­­hez, ez okozta vesz­­tét.

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

Vér folyt az utcán: magyar nőre támadtak Olaszországban

A nő volt ba­rátja kez­dett fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzni, végül egy lövés is el­dör­dült.

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

A férfi fel­sé­tált a szín­padra.

Hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek ké­szül­tek Brit­ney Spe­ars leg­utolsó, Las Vegas-i kon­cert­jén: egy is­me­ret­len férfi fegy­ver­rel a ke­zé­ben buk­kant fel a szín­pa­don...

Újabb riadalom Dortmundban, óriási rendőri hadműveletre volt szükség

Újabb riadalom Dortmundban, nagy rendőri hadműveletre volt szükség

A keddi rob­ban­tá­sos me­rény­let után, megint be­re­zelt min­denki a német vá­ros­ban. Ak­ci­óba len­dült a fegy­ve­res be­ve­tési egy­ség.

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

Felesége szeretőjére vadászott

Felesége szeretőjére vadászott a pécsi vadász

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, mikor meg­tudta: meg­csal­ták.

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, ami­kor meg­tudta, hogy a fe­le­sé­gé­nek sze­re­tője van. Va­dász­pus­ká­val in­dult ve­tély­tár­sá­hoz.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

Félmeztelenül mutogatja pisztolyát a magyar rapper

Félmeztelenül mutogatja pisztolyát a magyar rapper

Ha­tal­mas láj­közön­nel in­dí­tott...

Ha­tal­mas láj­közön­nel in­dí­totta a hétfő reg­gelt a kö­zös­ségi ol­da­lán a zsi­vány rap­per, aki fél­mez­te­le­nül pó­zolt egy képen.

Berki Krisztián elárulta, miért pózolt fegyverrel

Berki Krisztián elárulta, miért pózolt fegyverrel

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot kö­ve­tő­i­nél.

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot kö­ve­tő­i­nél Berki Krisz­tián, ugyanis fegy­ver­rel a ke­zé­ben fo­tóz­ko­dott, nem is akár­ho­gyan.

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Meg­ver­tek három fi­a­talt szom­bat haj­nal­ban Ko­lozs­vár bel­vá­ro­sá­ban, az utcán, mert ma­gya­rul be­szél­tek.

Meg­ver­tek három fi­a­talt szom­bat haj­nal­ban Ko­lozs­vár bel­vá­ro­sá­ban, az utcán, mert ma­gya­rul be­szél­tek.

Elképesztő tette miatt támadják Berki Krisztiánt

Elképesztő tette miatt támadják Berki Krisztiánt

Az Édes Élet sztárja durva fotót posz­tolt, ezzel pedig ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ra­jon­gó­i­nál.

Az Édes Élet sztárja durva fotót posz­tolt, ezzel pedig ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ra­jon­gó­i­nál.

Fegyverekkel tölti szabadidejét Németh Kristóf kilencéves fia!

Fegyverekkel tölti szabadidejét Németh Kristóf kilencéves fia!

Még hob­bi­juk is közös!

Ben­ső­sé­ges a kap­cso­lata a szí­nész­nek és gyer­me­ké­nek. Még hob­bi­juk is közös! Mind­ket­ten von­zód­nak a lö­vé­szet­hez!

Emiatt a két férfi miatt zárták le a belvárost

Emiatt a két férfi miatt zárták le a belvárost

A TEK is ki­vo­nult.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai le­zár­ták a VII. ke­rü­leti Szö­vet­ség utcát pén­te­ken.

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

A ször­nyű bal­eset az egész kör­nyé­ket meg­rázta.

A csa­lád lel­ke­sen ké­szült a ka­rá­csonyra, ám szom­bat reg­gel min­den meg­vál­to­zott. A ször­nyű bal­eset az egész kör­nyé­ket meg­rázta.