CÍMKE: 'búvár'
FRISS HÍREK

Három nap után megtalálták az eltűnt sportoló holttestét

Három nap után megtalálták az eltűnt sportoló holttestét

Sosem buk­kant fel, mi­u­tán fel­he­vült test­tel fe­jest ug­rott a hideg vízbe. Egy bú­vár­ro­bot buk­kant rá.

Sosem buk­kant fel, mi­u­tán fel­he­vült test­tel fe­jest ug­rott a hideg vízbe. Egy bú­vár­ro­bot buk­kant rá.

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Friss fotó, koreai búvárokat hozott a TEK a Margitszigethez

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Min­den ké­szen áll a Hab­le­ány ki­eme­lé­sé­hez.

Megvan az időpont: ekkor kezdik kiemelni a Hableányt a Dunából

Megvan az időpont: ekkor kezdik kiemelni a Hableányt a Dunából

Ked­den reg­gel 5 óra­kor el­kez­dik ki­emelni a ha­jó­ron­csot.

Ked­den reg­gel 5 óra­kor el­kez­dik ki­emelni a ha­jó­ron­csot.

Szívszorító pillanatok, holttestet ölelve feküdt a búvár a Hableány roncsainál

Szívszorító pillanatok, holttestet ölelve feküdt a búvár a Hableány hajó roncsainál

A bú­várt na­gyon ki­me­rí­tette a me­rü­lés, és lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selő, amin ke­resz­tül­ment.

Dunai hajóbaleset: a Margit hídnál újabb holttestre bukkantak

Dunai hajóbaleset: a Margit hídnál újabb holttestre bukkantak

Az ál­do­za­tot ki­emel­ték a fo­lyó­ból a bú­vá­rok. Akkor ta­lál­ták meg, ami­kor a ki­eme­lés­hez ke­res­tek rög­zí­tő­pon­to­kat.

Az ál­do­za­tot ki­emel­ték a fo­lyó­ból a bú­vá­rok. Akkor ta­lál­ták meg, ami­kor a ki­eme­lés­hez ke­res­tek rög­zí­tő­pon­to­kat.

"Rettenetesek a körülmények" - megszólalt az elsőként lemerülő dunai búvár

"Rettenetesek a körülmények" - megszólalt az elsőként lemerülő dunai búvár

A Hab­le­ány nevű sé­ta­hajó tra­gé­di­ája után el­ső­ként Ko­vács Gábor me­rült a víz alá.

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra a Hableányhoz

El­mondta a bú­vá­rok ve­ze­tője, hogy ho­gyan pró­bál­ták meg­kö­ze­lí­teni az el­me­rült Hab­le­ányt.

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Dunai tragédia: Megszólalt a roncshoz lemerülő magyar búvár

Ti­zenöt per­cet töl­tött a roncs­nál köz­vet­len élet­ve­szély­ben.

Ti­zenöt per­cet töl­tött a roncs­nál köz­vet­len élet­ve­szély­ben, az efféle mű­ve­le­tet ezer bú­vár­ból leg­fel­jebb egy vál­lalja be.

Most kaptuk a hírt: bajba került egy búvár a dunai hajóroncsnál

Most kaptuk a hírt: bajba került egy búvár a dunai hajóroncsnál

A bú­vá­rok pén­tek dél körül kezd­ték meg a mun­kát a szer­dán el­süllyedt Hab­le­ány ron­csa­i­nál.

A bú­vá­rok pén­tek dél körül kezd­ték meg a mun­kát a szer­dán el­süllyedt Hab­le­ány ron­csa­i­nál.

Szörnyű tragédia történt Bárdudvarnokon

Szörnyű tragédia történt Bárdudvarnokon, búvárok hozták ki a holttestet

Egy ember a jég alá szo­rult.

Egy ember a jég alá szo­rult, már csak a holt­tes­tét tud­ták ki­emelni.

Széthordják, apró pénzért eladják a tengerből felhozott régiségeket

Széthordják, apró pénzért eladják a tengerből felhozott régiségeket Albániában

Év­szá­za­do­kig pi­hen­tek az Ad­riai és az Égei-ten­ger mé­lyén, kin­csek­kel meg­ra­kodva.

Nulla látótávolság mellett, tapogatózva keresik a Hableány roncsait

Nulla látótávolság mellett, tapogatózva keresik a Hableány roncsait

A fo­lyó­me­der fe­ne­kén kúszva, ta­po­ga­tózva dol­goz­nak majd a bú­vá­rok.

A fo­lyó­me­der fe­ne­kén kúszva, ta­po­ga­tózva dol­goz­nak majd a bú­vá­rok.

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ez a 10 legextrémebb úti kaland, amitől biztosan kiver a víz

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne?

Ál­mo­dozz egy ki­csit a szürke hét­köz­na­pok­ban: hová utaz­nál, ha akár­mennyi pén­zed lenne? Se­gí­tünk: brit uta­zási szak­em­be­rek össze­ál­lí­tot­ták annak a tíz úti cél­nak a lis­tá­ját, ame­lyet sze­rin­tük min­den­képp ér­de­mes fel­ke­resni.

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

A férfi kór­házba ke­rült.

Élete talán le­bor­zasz­tóbb és leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyén van túl a fit­nesz­ki­rálynő.

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak.

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

Most érkezett! Kiszabadítottak még egy fiút a barlangból!

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le.

A bú­vá­rok egy per­cig sem áll­nak le a mun­ká­val. Egye­lőre nem tudni, hogy gyer­mek­ről vagy eset­leg fel­nőtt­ről lehet szó. Rész­le­te­kért kat­tints!

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Rémálom a nyaraláson: betört a búvárketrecbe a kiéhezett cápa

Be­tört a búvár biz­ton­sá­gos­nak hitt víz alatti ket­re­cébe egy óriás fehér cápa.

Fogy az oxigén, aggódnak a barlangban rekedt gyerekek életéért

Fogy az oxigén, aggódnak a barlangban rekedt gyerekek életéért

Drá­mai a hely­zet a thai­földi bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek­nél.

Drá­mai a hely­zet a thai­földi bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek­nél.

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták.

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták, nyolc napig nem ettek, és össze­búj­tak, ezért nem fagy­tak szét a 12 fokos le­ve­gő­ben - így élték túl.

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

A fi­a­tal po­én­gyá­ros hozta a for­má­ját!

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Úgy tűnik, Kiss Ádám nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két jó poént va­la­mi­lyen for­má­ban.

Fogy a remény! Csak egy esélye van az eltűnt magyar búvárnak

Fogy a remény! Csak egy esélye van az eltűnt magyar búvárnak

Egyre ki­sebb az esély, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt ma­gyar bú­várt.

Egyre ki­sebb az esély, hogy meg­ta­lál­ják a múlt pén­te­ken el­tűnt ma­gyar bú­várt.

Radarral keresik a Dunában eltűnt tinit

Radarral keresik a Dunában eltűnt tinit

Pén­tek kora dél­után Döm­söd­nél bo­rul­tak fel csó­nak­juk­kal.

Pén­tek kora dél­után Döm­söd­nél bo­rul­tak fel csó­nak­juk­kal. Három társa ki­úszott a partra.

Veszélyes terepre merészkedett Katalin hercegné

Veszélyes vizeken Katalin hercegné

Vil­mos fe­le­sége meg­sze­rezte a bú­vár­en­ge­dé­lyét, és máris mély­vízi me­rü­lé­se­ket ter­vez, ami ta­pasz­ta­lat hi­á­nyá­ban az éle­tébe is ke­rül­het.