BIZARR

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Egy őrült brit nő azt ál­lítja, hogy három éven ke­resz­tül sze­xelt a saját há­ló­szo­bá­já­ban fel­buk­kanó szel­le­mek­kel.

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel...

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, hogy kí­sér­tet járta hely.

Olyan erotikusan kapta be a banánt a szexi nő, hogy azonnal lesittelték

Olyan erotikusan kapta be a banánt a szexi nő, hogy azonnal lesittelték

Az éne­kesnő sokat sej­te­tően vett a szá­jába egy ba­nánt a férfiak előtt.

Az éne­kesnő sokat sej­te­tően vett a szá­jába egy ba­nánt egy is­ko­lai osz­tály­nyi fi­a­tal férfi előtt.

Durva mi történt a nővel, aki 5 éven keresztül nem mosta ki a párnáját

Durva mi történt a nővel, aki 5 éven keresztül nem mosta ki a párnáját

Elő­ször csak azt érezte, hogy na­gyon visz­ket a szeme, majd az orvos kö­zölte vele a sok­koló di­ag­nó­zist.

"A párom naponta mással szexel, de nem bánom" - vallja a pornós férje

"A párom naponta mással szexel, de nem bánom" - vallja a pornós férje

Meg­döb­bentő val­lo­más: az egyik leg­si­ke­re­sebb por­nó­sztár párja annyira sze­reti a nőt, hogy nem aka­dá­lyozza mun­ká­já­ban.

Így néz ki, amikor a korábbi lakó szelleme a konyhaajtódat feszegeti

Így néz ki, amikor a korábbi lakó szelleme a konyhaajtódat feszegeti

Egy 18 hó­nap­pal ez­előtt meg­halt idős néni szel­leme buk­kant fel...

Egy 18 hó­nap­pal ez­előtt meg­halt idős néni szel­leme buk­kant fel...

Lebukott Angelina Jolie horrorisztikus hasonmása

Lebukott Angelina Jolie horrorisztikus hasonmása

Az egész vi­lá­got sok­kolta az a fi­a­tal lány, aki egy zombi An­gel­ina Jolie-vá ala­kít­tatta magát.

Az egész vi­lá­got sok­kolta az a fi­a­tal lány, aki egy zombi An­gel­ina Jolie-vá ala­kít­tatta magát.

Teljesen elképedt a nő, amikor meglátta, mi fekszik a WC-ben

Teljesen elképedt a nő, amikor meglátta, mi fekszik a WC-ben

Ilyen egy 33 kilós hí­vat­lan ven­dég!

Ilyen egy 33 kilós hí­vat­lan ven­dég!

Levágta barátnője mellbimbóit, súlyos büntetést kapott a vadállat férfi

Levágta barátnője mellbimbóit, súlyos büntetést kapott a vadállat férfi

Annyira el­dur­vult egy ko­moly­nak in­duló be­szél­ge­tés a fi­a­tal pár ott­ho­ná­ban, hogy a férfi egy ol­ló­val meg­cson­kí­totta a nőt.

Hátborzongató fotót csinált egy látogató a kórház folyosóján...

Hátborzongató fotót csinált egy látogató a kórház folyosóján...

A lá­to­ga­tóba ér­ke­zett nő sem tu­dott ész­szerű ma­gya­rá­za­tot a ké­pekre...

Egy brit nő azt ál­lítja, hogy mi­u­tán meg­lá­to­gatta a ha­lá­los ágyán fekvő édes­ap­ját egy don­cas­teri kór­ház­ban, a fo­lyo­són egy hol­lót fo­tó­zott. Egy másik képen pedig magát a Ka­szást is meg­örö­kí­tette. Pár órá­val ké­sőbb az apja el­hunyt.

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép tini, ez lett belőle

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép tini, ez lett belőle

Sze­gény lány csak leg­na­gyobb ked­ven­cére sze­re­tett volna ha­son­lí­tani. A vég­ered­mény bor­zasztó lett.

Sze­gény lány csak leg­na­gyobb ked­ven­cére sze­re­tett volna ha­son­lí­tani.

Sokkot kapott az anya, bizarr dolgot fedezett fel kislánya szobájában

Sokkot kapott az anya, bizarr dolgot fedezett fel kislánya szobájában

Egy angol nő meg van győ­ződve arról, hogy a fris­sen vá­sá­rolt há­zá­ban egy ha­lott fiú szel­leme lakik.

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Még a ta­pasz­talt angol pa­ra­nor­má­lis ku­tató is el­ké­pedt, mit si­ke­rült fel­ven­nie vi­de­óra...

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok erre nem szá­mí­tot­tak.

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok be­jár­ták a vik­to­ri­á­nus ko­ra­beli ár­va­ház dohos szo­báit, de sem­mit sem ta­lál­tak. Arra vi­szont nem szá­mí­tot­tak, hogy csak a hely egyik kí­sér­tete majd a Fa­ce­bookra ké­szült cso­port­ké­pü­kön fog meg­je­lenni...

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Ko­ráb­ban nem hit­tek abban, hogy lé­tez­het túl­vi­lág...

Ni­cole és Ricky Plant meg­hív­ták szü­le­i­ket, hogy együtt em­lé­kez­ze­nek meg a tíz hó­na­pos ko­rá­ban el­hunyt kis­ba­bá­juk­ról Ralp­hie-ról, annak szü­le­tés­nap­ján. Ko­ráb­ban nem hit­tek abban, hogy lé­tez­het túl­vi­lág, de azon az estén olyat lát­tak, ami­től...

Itt a világvége: riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok

Itt a világvége: riasztó jóslatot hoztak nyilvánosságra a tudósok

Ál­lí­tó­lag va­sár­nap meg­sem­mi­sül az ál­ta­lunk is­mert ci­vi­li­zá­ció. Me­gint.

Ál­lí­tó­lag va­sár­nap meg­sem­mi­sül az ál­ta­lunk is­mert ci­vi­li­zá­ció. Me­gint.

Ennél bizarrabb szexjátékszert még életedben nem láttál!

Ennél bizarrabb szexjátékszert még életedben nem láttál!

Elakad a sza­vad, ha meg­lá­tod eze­ket a fo­tó­kat. És a fan­tá­ziád is biz­to­san be­in­dul...

Teljes sokk az ázsiai büfében, megmozdult az étel a tányéron

Teljes sokk az ázsiai büfében, megmozdult az étel a tányéron

A ven­dég­nek el­ment az ét­vá­gya!

Sze­gény ven­dég­nek egy életre el­ment az ét­vá­gya!

Olyat látott a táncoslány a tükörből, amit nem lett volna szabad...

Olyat látott a táncoslány a tükörből, amit nem lett volna szabad...

A mai hor­rorfil­mek talán egyik leg­ijesz­tőbb je­le­nete, ami­kor az ember saját tü­kör­képe ön­álló életre kel.

Áttetsző fantomautó okozott balesetet a forgalmas kereszteződésben

Áttetsző fantomautó okozott balesetet a forgalmas kereszteződésben

A sem­mi­ből buk­kant elő egy fan­tom autó Szi­napúr egyik for­gal­mas ke­resz­te­ző­dé­sé­ben, és egy­ből bal­ese­tet oko­zott.

Félelmetes égi jelenséget fotóztak: tűzgömb világított be mindent

Félelmetes égi jelenséget fotóztak: tűzgömb világított be mindent

A cso­dát egy me­teor okozta, amely a lég­kör­ben ha­tal­mas fénnyel égett el.

A cso­dát egy me­teor okozta, amely a lég­kör­ben ha­tal­mas fénnyel égett el. A kö­zel­ben élők cso­dá­jára jár­tak a lát­vány­nak.

Bizarr fotót osztott meg Sebestyén Balázs, tilos a szex?

Bizarr fotót osztott meg Sebestyén Balázs, tilos a szex?

Kinek jut­ha­tott ilyesmi az eszébe?

Mégis kinek jut­ha­tott ilyesmi az eszébe?

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Vizs­gál­ják az ese­te­ket...

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ti­tok­za­tos ha­lá­lát.

Mi történhetett? Elképesztő dolgot találtak egy szavazófülkében

Mi történhetett? Elképesztő dolgot találtak egy szavazófülkében

Most min­denki a rej­té­lyes vok­so­lót ke­resi!

Most min­denki a rej­té­lyes vok­so­lót ke­resi!

Kopasz, kövér öregember szelleme könyökölt a szelfiző srác mögött az ágyban

Kopasz, kövér öregember szelleme könyökölt a szelfiző srác mögött az ágyban

A ba­rá­tai hív­ták fel a fi­gyel­mét arra, hogy a szelfi­jén nincs egye­dül.

A ba­rá­tai hív­ták fel a fi­gyel­mét arra, hogy a szelfi­jén nincs egye­dül.

Majdnem megállt a férfi szíve, amikor meglátta, mit fotózott le

Majdnem megállt a férfi szíve, amikor meglátta, mit fotózott le

Már hó­na­pok óta fur­csa dol­gok tör­tén­nek a sok­kos ál­la­potba ke­rült tu­laj­do­nos la­ká­sá­ban.

Horror a kórházban: a plafonból szedték ki az eltűnt beteg hulláját

Horror a kórházban: a plafonból szedték ki az eltűnt beteg hulláját

Egy el­ké­pesztő eset­ről szá­mol­tak be a dél-af­ri­kai lapok. Az egyik helyi kór­ház­ból el­tűnt egy fris­sen mű­tött beteg.

Rémisztő beszámolók, így éreznek az emberek közvetlenül haláluk előtt

Rémisztő beszámolók, így éreznek az emberek közvetlenül haláluk előtt

Ápo­ló­nők val­lot­tak arról, hogy miket mond­tak nekik a hal­dokló be­te­gek.

Ápo­ló­nők val­lot­tak arról, hogy miket mond­tak nekik a hal­dokló be­te­gek. Min­den­ki­nek mást je­lent az el­mú­lás.

Most közölték a tudósok: három nap múlva rettenetes dolog történik a Földdel

Most közölték a tudósok: három nap múlva rettenetes dolog történik a Földdel

15 napig sö­tét­ség borul a Földre.

A NASA szak­em­be­rei ál­lí­tó­lag azt mond­ták, 15 napig sö­tét­ség borul a Földre.

Sikítófrászt kapott a diáklány attól, amit éjjel az albérletében fotózott...

Sikítófrászt kapott a diáklány attól, amit éjjel az albérletében fotózott...

Egy di­ák­lány fur­csa dol­go­kat ta­pasz­talt az al­bér­le­té­ben. Egé­szen addig nem tu­laj­do­ní­tott je­len­tő­sé­get nekik...

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Elképesztő módon könnyített magán a fiatal nő a metróban! - videó

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Nem­csak kö­zön­sé­ges, de ve­szé­lyes is volt a mu­tat­vány.

Durva erőszak az utcán: bokrok közé rángattak egy védtelen nőt

Durva erőszak az utcán: bokrok közé rángattak egy védtelen nőt

Egy 61 éves férfi tá­madt rá a bé­ké­sen sé­táló asszonyra.

Egy 61 éves férfi tá­madt rá a bé­ké­sen sé­táló asszonyra.

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette, hogy mi került a fényképre

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette, hogy mi került a fényképre

Csak egy jó napot akart ma­gá­nak a 45 éves nő, de para letta vége...

Csak egy jó napot akart ma­gá­nak a 45 éves nő, de para letta vége...

Morbid hobbi: Így készíts anyatejből gyönyörű ékszert

Morbid hobbi: Így készíts anyatejből gyönyörű ékszert

Te ki­pró­bál­nád?

A fi­a­tal mű­vésznő min­den­kit be­avat a meg­le­he­tő­sen bi­zarr el­fog­lalt­ság rej­tel­me­ibe.

Vérfagyasztó dolog történt, pedig a kamera az "üres" irodát rögzítette

Vérfagyasztó dolog történt, pedig a kamera az "üres" irodát rögzítette

Bár a dol­go­zók már rég ha­za­men­tek, va­laki vagy va­lami azért mégis volt a mun­ka­he­lyen. Te mit gon­dolsz?

Sokkot kapott a férj, amikor a felesége áthajította a szobán

Sokkot kapott a férj, amikor a felesége áthajította a szobán

Pedig csak jót akart...

A férfi át­sé­tált a szo­bán, hogy meg­pró­bálja meg­nyug­tatni a szel­lem­idé­zés­től zak­la­tott fe­le­sé­gét, de nem kel­lett volna...

Borzalmas dolog történt a belvárosi színházban, egy szemtanú fotója

Borzalmas dolog történt a belvárosi színházban, egy szemtanú fotója

Többé már senki sem tudja tit­kolni, hogy ször­nyű tit­ko­kat rejt a nép­szerű te­át­rum.

Bizarr búcsú: Így temetik el a gyönyörű fiatal modellt

Bizarr búcsú: Így temetik el a gyönyörű fiatal modellt

Ér­de­kes dön­tést hoz­tak a gyá­szoló szü­lők. Vajon mit szól­nak ehhez a 14 éve­sen el­hunyt lány ba­rá­tai?

Ér­de­kes dön­tést hoz­tak a gyá­szoló szü­lők. Vajon mit szól­nak ehhez a 14 éve­sen el­hunyt lány ba­rá­tai?

Döbbenetes felvétel: Meleg oroszlánpárost fotóztak a szavannán

Döbbenetes felvétel: Meleg oroszlánpárost fotóztak a szavannán

Két hím orosz­lán lát­ható a ké­pe­ken egé­szen meg­hitt és fél­re­ért­he­tet­len szi­tu­á­ci­ó­ban.

Két hím orosz­lán lát­ható a ké­pe­ken meg­hitt és fél­re­ért­he­tet­len szi­tu­á­ci­ó­ban.

Beparáztak az őrök: örjöngő szellemet vett fel a biztonsági kamera

Beparáztak az őrök: örjöngő szellemet vett fel a biztonsági kamera

A kis­bolti eladó úgy meg­ijedt, hogy el­me­ne­kült...

A kis­bolti eladó úgy meg­ijedt, hogy el­me­ne­kült...

Bár ne láttuk volna a meztelen nőt a nyílt utcán

Bár ne láttuk volna a meztelen nőt a nyílt utcán

Vajon mit gon­dol­ha­tott az ázsiai a hölgy fé­nyes nap­pal a for­ga­lom­ban? Va­laki se­gít­hetne neki némi ru­ha­da­rab­bal.

Azt hitték, nem sikerült
a szellemidézés: de a kamera mást látott

Azt hitték, nem sikerült a szellemidézés: a kamera viszont mást látott

Több gya­nús ha­lál­eset is tör­tént, mi­u­tán szín­házzá ala­kí­tot­ták a rossz hírű épü­le­tet...

Szörnyű dolgot videóztak le a suliban, sokkot kaptak a szülők

Szörnyű dolgot videóztak le a suliban, sokkot kaptak a szülők

Már nem ez az első eset, hogy na­gyon kü­lö­nös dolog tör­té­nik a fo­lyo­són.

Már nem ez az első eset, hogy na­gyon kü­lö­nös dolog tör­té­nik a gimi fo­lyo­só­ján.

Hátborzongató képsorokat vett fel a biztonsági kamera

Hátborzongató képsorokat vett fel a biztonsági kamera

Egy hotel biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette a fé­lel­me­tes je­le­nést.

Egy hotel biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette a fé­lel­me­tes je­le­nést.

Itt a világvége: a tudósok riasztó jóslatot tettek közzé

Itt a világvége: a tudósok riasztó jóslatot tettek közzé

Most ős­szel el­ér­kez­het hoz­zánk.

Most ős­szel el­ér­kez­het hoz­zánk a halál. Leg­alábbis a ku­ta­tók sze­rint.

Rémálom az étteremben, sokkot kapott az anyuka

Rémálom az étteremben, sokkot kapott a háromgyermekes anyuka

Erre nincs ma­gya­rá­zat!

A ho­tel­hez tar­tozó ta­verna tu­laj­do­nosa vi­de­óra is vette a ré­misztő ese­tet.

Rettenet és bűz, ez maradt a mutáns tengeri szörnyből

Rettenet és bűz, ez maradt a mutáns tengeri szörnyből

A ka­ja­kozó férfi sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta az élő­lény ma­rad­vá­nyait. De vajon mi le­he­tett ez?

A ka­ja­kozó férfi sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta az élő­lény ma­rad­vá­nyait. De vajon mi le­he­tett ez?

Vérfürdő és szex: Marilyn Manson most megmutatta

Vérfürdő és szex: Marilyn Manson most megmutatta

A 48 éves elő­adó leg­újabb képi ámok­fu­tá­sá­ban megint min­den benne van, ami eddig is jel­le­mezte őt. De mit keres ott Johnny Depp?

A 48 éves elő­adó leg­újabb képi ámok­fu­tá­sá­ban megint min­den benne van, ami eddig is jel­le­mezte őt. De mit keres ott Johnny Depp?

Nagyon felizgult a postás: Ez lapult a küldeményben

Nagyon felizgult a postás: Ez lapult a küldeményben

Hogy ki küldte, és kinek, az a mai napig rej­tély. nem ki­zárt, hogy va­laki tré­fát űzött a férfi­ből.

Hogy ki küldte, és kinek, az a mai napig rej­tély. nem ki­zárt, hogy va­laki tré­fát űzött a férfi­ből.

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Rá­adá­sul az egyik ke­zé­vel még ka­me­rá­zott is! Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Szegény nő: Nem hiszed el, mi lapult a KFC-s menüben

Szegény nő: Nem hiszed el, mi lapult a KFC-s menüben

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés...

Kel­le­met­len meg­le­pe­tést rej­tett a rán­tott csir­kés, sült krump­lis do­bozka.

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Sokkot kapott az anya, amikor meglátta, mi van a lányáról készült fotón

A halott nagyi szelleme jelent meg a léggömbön

Alice Budd (24) úgy gon­dolta, hogy imád­ni­való fo­tó­kat ké­szít a kis­lá­nyá­ról, aki a kert­jé­ben ját­szik egy ha­tal­mas lufi­val. Ami­kor azon­ban meg­nézte...

Hátborzongató dolog tűnt fel a férfi nyaralós fotóján, ezt látnod kell

Hátborzongató dolog tűnt fel a férfi nyaralós fotóján, ezt látnod kell

A két­gyer­me­kes apuka nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor vissza­nézte az Egyip­tom­ban ké­szült ké­pe­ket.

Baljós hír jött: a Föld felé közelít egy hatalmas aszteroida

Baljós hír jött: a Föld felé közelít egy hatalmas aszteroida

Az asz­te­ro­ida ház nagy­ságú, rá­adá­sul egyre kö­ze­lebb jön boly­gónk­hoz. Meg­szó­lal­tak a tu­dó­sok.

Az asz­te­ro­ida ház nagy­ságú, rá­adá­sul egyre kö­ze­lebb jön boly­gónk­hoz. Meg­szó­lal­tak a tu­dó­sok.

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

A férfi ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len va­lami egé­szen hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

Azt suttogják: Szexelő turisták miatt tör ki a szunnyadó vulkán

Azt suttogják: Szexelő turisták miatt tör ki a szunnyadó vulkán

Ön­fe­gye­lemre szó­lí­tot­ták fel őket.

Ön­fe­gye­lemre szó­lí­tot­ták fel a vad ka­land­ban re­mény­kedő sze­rel­me­se­ket.

A szellemdoboz felvette: Üzenetet küldött a túlvilágról Robin Williams

Üzenetet küldött a túlvilágról Robin Williams

Egy pa­ra­nor­má­lis ku­tató meg­lepő szer­ke­ze­tet ké­szí­tett, az úgy­ne­ve­zett szel­lem­do­bozt. Ezen ke­resz­tül pró­bálta fel­venni a kap­cso­la­tot a ko­mi­kus­sal.

Leleplező fotók: Óriási heréket gyárt az őrült farmer

Leleplező fotók: Óriási heréket gyárt az őrült farmer

A té­bo­lyo­dott gazda még büszke is a sze­ren­csét­len, mu­táns kon­dára! Az ál­lat­vé­dők per­sze meg­ta­lál­ták.

A té­bo­lyo­dott gazda még büszke is a sze­ren­csét­len, mu­táns kon­dára! Az ál­lat­vé­dők per­sze meg­ta­lál­ták.

Sokkot kapott a kiránduló család: azt hitték korábban kezdődött a világvége

Sokkot kapott a kiránduló család: azt hitték korábban kezdődött a világvége

A ki­rán­duló csa­lád­nak a vér is meg­fa­gyott az ere­i­ben...

A ki­rán­duló csa­lád­nak a vér is meg­fa­gyott az ere­i­ben...

Intézz el mindent szombatig, most tényleg jön a világvége

Intézz el mindent szombatig, most tényleg jön a világvége

Ez most tény­leg vég­ze­tes lehet.

Tú­lél­tünk már né­há­nyat, de ez most tény­leg vég­ze­tes lehet.

Elképesztő pofont kapott a sorstól a kárörvendő sofőr - Videó

Elképesztő pofont kapott a sorstól a kárörvendő sofőr - Videó

Más sze­ren­csét­len­sé­gén szó­ra­ko­zott a két fi­a­tal, a karma hamar meg­ta­lálta őket...

Egészen hihetetlen, mit nyelt le egészben az óriási hal

Egészen hihetetlen, mit nyelt le egészben az óriási hal

Nem csoda, hogy a ta­pasz­talt ha­lász sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor elé tá­rult ez a lát­vány.

Nem csoda, hogy a ta­pasz­talt ha­lász sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor elé tá­rult ez a lát­vány.

Nem hiszed el, mik sodródtak partra az Irma hurrikán miatt

Nem hiszed el, mik sodródtak partra az Irma hurrikán miatt

El­ké­pesztő, és egy­ben na­gyon szo­morú ter­mé­szeti je­len­sé­get rög­zí­tet­tek a hur­ri­kán súj­totta Flo­ri­dá­ban.

El­ké­pesztő, és egy­ben na­gyon szo­morú ter­mé­szeti je­len­sé­get rög­zí­tet­tek a hur­ri­kán súj­totta Flo­ri­dá­ban.

Ez felfoghatatlan: egy bokorban erőszakolták meg a gyönyörű tinilányt

Ez felfoghatatlan: egy bokorban erőszakolták meg a gyönyörű tinilányt

A véd­te­len lány­nak esé­lye sem volt ke­gyet­len tá­ma­dója ellen.

A véd­te­len lány­nak esé­lye sem volt ke­gyet­len tá­ma­dója ellen. Az erő­sza­koló aztán el­me­ne­kült.

Hagyta, hogy megerőszakolják feleségét, így fizetett a drogért

Hagyta, hogy megerőszakolják feleségét, így fizetett a drogért

Hét ide­gen erő­sza­kolta meg a 22 éves ál­do­za­tot, így ka­pott újabb ká­bí­tó­szer ada­got férje.

Gyomorforgató dolog folyt a ravatalozóból a lakóházakhoz

Gyomorforgató dolog folyt a ravatalozóból a lakóházakhoz

Mintha hor­rorfil­met for­gat­tak volna...

Az egész utca úgy né­zett ki, mintha hor­rorfil­met for­gat­tak volna a kör­nyé­ken.

Durva fotó a kertben talált mutáns kígyóról, így nézett ki

Durva fotó a kertben talált mutáns kígyóról, így nézett ki

Egy sze­relő vette észre...

A fűben te­kergő, bi­zarr hül­lőt egy elekt­ro­mű­sze­rész vette észre, aki egy ki­sebb sokk után úgy dön­tött, meg­fogja a torz pél­dányt.

Ez felfoghatatlan: kisfiút erőszakoltak a fürdőben, hiába ordítozott

Ez felfoghatatlan: kisfiút erőszakoltak a fürdőben, hiába ordítozott

Gyo­mor­for­gató dol­go­kat tett a tá­madó a hét­éves kisfi­ú­val.

Gyo­mor­for­gató dol­go­kat tett a tá­madó a hét­éves kisfi­ú­val. A gye­rek sírva, or­dí­tozva kért se­gít­sé­get.

Ezt nem hiszed el: Busz méretű mutáns hal a város főterén

Ezt nem hiszed el: Busz méretű mutáns hal a város főterén

Több mint egy ton­nát nyom.

A ha­tal­mas pél­dány­ból több mint 1000 fish and ch­ip­set tud­ná­nak ké­szí­teni a gyors kezű sza­ká­csok.

Hímvessző alakú buci verte ki a biztosítékot a főzőműsorban

Hímvessző alakú buci verte ki a biztosítékot a főzőműsorban

Han­gos ne­ve­tés­ben tört ki a zsűri.

Az egyik zsű­ri­tag han­gos ne­ve­tés­ben tört ki a paj­zán for­májú ke­nyér lát­tán.

Utcán erőszakolták meg a fiatal lányt, de a borzalom csak fokozódott

Utcán erőszakolták meg a fiatal lányt, de a borzalom csak fokozódott

A lány tes­tét ször­nyű nyo­mok bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak.

A lány tes­tét ször­nyű nyo­mok bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak. Se­gít­sé­get sem tu­dott hívni.

Sokkot kaptak a vevők, 18+-os jelenet játszódott le a gyorsétteremben

Sokkot kaptak a vevők, 18+-os jelenet játszódott le a gyorsétteremben

Ilyen ámok­fu­tás­nak se gyak­ran lehet bárki is a szem­ta­núja.

Ilyen ámok­fu­tás­nak se gyak­ran lehet bárki is a szem­ta­núja. A tet­test el­fog­ták.

Kinyitotta a bejárati ajtót és sokkolta, amit meglátott

Kinyitotta a bejárati ajtót és sokkolta, amit meglátott

Ezt sen­ki­nek se kí­ván­juk...

Sen­ki­nek se kí­ván­juk, hogy ezzel szem­be­sül­jön, ha ki­nyitja az ajtót.

Megfagyott a levegő a hullaházban: váratlanul megmozdult a halott

Megfagyott a levegő a hullaházban: váratlanul megmozdult a halott

A nő éppen az utolsó ke­ne­tet kapta egy pap­tól, de egy­szer csak lé­le­gezni kez­dett.

Ez felfoghatatlan: kislánya előtt erőszakolták meg az anyukát

Ez felfoghatatlan: kislánya előtt erőszakolták meg az anyukát

A ke­gyet­len tá­ma­dó­nak nem az asszony volt az egyet­len ál­do­zata.

A ke­gyet­len tá­ma­dó­nak nem az asszony volt az egyet­len ál­do­zata. So­káig sza­ba­don ga­ráz­dál­kod­ha­tott.

Ez felfoghatatlan: megerőszakolták a kórházban a kómában fekvő nőt

Ez felfoghatatlan: megerőszakolták a kórházban a kómában fekvő nőt

A nő ál­la­pota miatt nem is tu­dott volna be­le­egyezni a szexbe.

A nő ma­ga­te­he­tet­len ál­la­pota miatt nem is tu­dott volna be­le­egyezni a szexbe.

Elborzadt az anya, amikor felnyitották gyermeke koporsóját: nem fia volt benne

Elborzadt az anya, amikor felnyitották gyermeke koporsóját: nem fia volt benne

A meg­tört édes­anya tudni sze­retné végre az igaz­sá­got.

A meg­tört édes­anya nem sze­retne mást, csak hogy végre mond­ják el neki a tel­jes igaz­sá­got.

Taxisofőr erőszakolta meg a fiatal lányt, aki alig emlékszik

Taxisofőr erőszakolta meg a fiatal lányt, aki alig emlékszik

Az ál­do­zat sok­kot ka­pott, de ál­la­pota az erő­szak ide­jén is la­bi­lis volt. Ke­re­sik a tá­ma­dót.

Az ál­do­zat sok­kot ka­pott, de ál­la­pota az erő­szak ide­jén is la­bi­lis volt. A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a tá­ma­dót.

Mutáns szörny keltett óriási riadalmat a lakótelepen

Mutáns szörny keltett óriási riadalmat a lakótelepen

Mintha egy tá­voli boly­gó­ról csöp­pent volna az ut­cára! De vajon mi lehet ez a fe­kete te­remt­mény?

Mintha egy tá­voli boly­gó­ról csöp­pent volna az ut­cára! De vajon mi lehet ez a fe­kete te­remt­mény?

Baljós hír jött: a Föld felé közelít az eddigi legnagyobb aszteroida

Baljós hír jött: a Föld felé közelít az eddigi legnagyobb aszteroida

Ilyen­nel a NASA-nak sem volt dolga!

Ilyen­nel még a NASA-nak sem volt dolga! Nem­so­kára ér­ke­zik a Flo­rence nevű asz­te­ro­ida.

Hátborzongató dolgokat látott a férfi, aki a halálból tért vissza

Hátborzongató dolgokat látott a férfi, aki a halálból tért vissza

A férfi el­érte a kli­ni­kai halál ál­la­po­tát, és meg­ren­dítő él­mé­nyek­ben volt része. Most be­szá­molt mind­er­ről.