BIZARR

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Három he­lyen el­tört a lába egy fi­a­tal súly­eme­lő­nek, mi­u­tán 250 ki­lo­gram­mal a nya­ká­ban pró­bált gug­go­lást vég­re­haj­tani.

Hátborzongató dolgot találtak Tutanhamon fáraó sírjában

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak Tutanhamon fáraó sírjában

Meg­ol­dó­dott az ék­sze­re­i­nek a titka.

Meg­ol­dó­dott Tu­tan­ha­mon ék­sze­re­i­nek a titka.

Hátborzongató felfedezés: Ezt rejtette az 1000 éves Buddha-szobor

Hátborzongató felfedezés: Ezt rejtette az 1000 éves Buddha-szobor

A szob­rot ál­lí­tó­lag Kí­ná­ból lopta el egy hol­land mű­gyűjtő.

A szob­rot ál­lí­tó­lag Kí­ná­ból lopta el egy hol­land mű­gyűjtő.

Szenzációs mit találtak a diákok a sárban, már a tudósok előtt az ügy

Szenzációs mit találtak a diákok a sárban, már a tudósok előtt az ügy

Éppen a ter­mé­szet­ben sé­tál­gat­tak, ami­kor hat le­ke­re­kí­tett for­májú kőre let­tek fi­gyel­me­sek.

Borzalmas mutáns született egy indiai farmon, levideózták

Borzalmas mutáns született egy indiai farmon, levideózták

A fa­lubé­liek a cso­dá­jára jár­nak.

A fa­lubé­liek a cso­dá­jára jár­nak az el­de­for­mált ál­lat­nak.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: életben lehetnek a gépeltérítők

Hár­man ve­het­ték át az ural­mat.

Egy szak­értő ál­lítja: hár­man ve­het­ték át az ural­mat a gép fe­lett.

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt egy takarító

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

A japán kór­ház­ban le­húz­ták a wc-n a halva szü­le­tett kis­ba­bát.

Amire nincsen magyarázat: Rémisztő lényeket vettek kamerára

Amire nincsen magyarázat: Rémisztő lényeket vettek kamerára

A fé­lel­me­tes össze­ál­lí­tás alig öt napja ke­ring az in­ter­ne­ten, de las­san fél­mil­liós meg­te­kin­tés­nél jár. Nem vé­let­le­nül...

Riasztó jóslatot hozott nyilvánosságra a tudós: aszteroida rohan a Föld felé

Riasztó jóslatot hozott nyilvánosságra a tudós: óriási aszteroida rohan a Föld felé

A tudós sze­rint még­sem az asz­te­ro­i­dá­tól kell félni. Sok­kal na­gyobb ve­szély le­sel­ke­dik ránk.

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

A szo­morú hírt a macska tu­laj­do­no­sai hoz­ták nyil­vá­nos­ságra pén­te­ken a Twit­te­ren.

A szo­morú hírt a macska tu­laj­do­no­sai hoz­ták nyil­vá­nos­ságra pén­te­ken a Twit­te­ren.

Sokkot kapott az orvos, amikor a férfi levette előtte a cipőjét

Sokkot kapott az orvos, amikor a férfi levette előtte a cipőjét

A férfi egy ge­ne­ti­kai rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett. Nincs hozzá ha­sonló a vi­lá­gon.

A férfi egy ge­ne­ti­kai rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett. Nincs hozzá ha­sonló a vi­lá­gon.

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Nem csoda, hogy a hül­lő­ről ké­szült fotó szél­se­be­sen ter­jedt el a vi­lág­há­lón.

Nem csoda, hogy a hül­lő­ről ké­szült fotó szél­se­be­sen ter­jedt el a vi­lág­há­lón.

Az orvosok is megdöbbentek, amikor meglátták a nő röntgenképét

Az orvosok is megdöbbentek, amikor meglátták a nő röntgenképét

A nő egy szál­kát akart ki­szedni a tor­ká­ból. Ér­de­kes módot vá­lasz­tott.

Elképesztő, mit találtak az Indiai-óceán mélyén

Elképesztő, mit találtak az Indiai-óceán mélyén, meglepődtek a kutatók

Meg­le­pőd­tek a ku­ta­tók!

A szak­ér­tők es­küsz­nek rá, hogy még sosem ta­lál­koz­tak ha­sonló élő­lénnyel.

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi tör­tén­he­tett?

A férfi meg­elé­gelte, hogy éj­sza­kák óta fur­csa dol­go­kat ta­pasz­tal a há­ló­szo­bá­ban. El­ha­tá­rozta, hogy a vé­gére jár a dol­gok­nak.

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát, ké­sőbb ki­de­rült, hogy va­lami sok­kal rosszab­bat.

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról és úgy dön­tött, kör­nye­zete előtt is el­tit­kolja a tör­tén­te­ket.

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról és úgy dön­tött, kör­nye­zete előtt is el­tit­kolja a tör­tén­te­ket.

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán, sze­rin­tük ennek nem sza­ba­dott volna meg­tör­tén­nie.

"Buta fiú voltam" - mondta az 55 éves kukkoló perverz, mikor lebukott a Tescóban

"Buta fiú voltam" - mondta az 55 éves kukkoló perverz, mikor lebukott a Tescóban

Egy vá­sár­ló­nak gya­nús lett.

A férfi egyedi tech­ni­ká­val fo­tó­zott be a nők szok­nyája alá, de egy vá­sár­ló­nak gya­nús lett.

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Még sosem lá­tott ennyire un­do­rító mel­lék­he­lyi­sé­get.

Még sosem lá­tott ennyire un­do­rító mel­lék­he­lyi­sé­get, örökre ki­áb­rán­dult a helyi gyors­ét­te­rem­ből.

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

A maláj gép ku­ta­tói meg­döb­bentő do­logra let­tek fi­gyel­me­sek a gép kom­mu­ni­ká­ciós rend­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban.

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

A fi­a­tal anyuka még sosem járt ult­ra­han­gon, ezért nem tu­dott arról, hogy nem hét­köz­napi módon fej­lő­dött a teste.

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

A le­gen­dás ze­nész ha­lá­lát ra­jon­gói sosem akar­ták el­fo­gadni.

A le­gen­dás ze­nész ha­lá­lát ra­jon­gói sosem akar­ták el­fo­gadni, ezért idő­ről időre újabb össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket gyár­ta­nak.

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Egy ko­lum­biai kis­lány jött vi­lágra iker­test­vé­ré­vel a ha­sá­ban.

Egy ko­lum­biai kis­lány jött vi­lágra iker­test­vé­ré­vel a ha­sá­ban, a pa­ra­zi­tát azon­nali mű­tét­tel kel­lett el­tá­vo­lí­tani.

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön. Talán egy ember lehet?

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön. Talán egy ember lehet?

Sokk a templomban: Döbbenet, mi történt a Jézuska szoborral

Sokk a templomban: Döbbenet, mi történt a Jézuska szoborral

Már nem elő­ször for­dul ez elő.

A hely­bé­liek sze­rint már nem elő­ször for­dul elő a kü­lö­nös eset...

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak: mindent megváltoztathat

Vizet ta­lál­tak.

Eddig nem hit­ték, hogy van fo­lyé­kony víz az égi­tes­ten, most azon­ban si­ke­rült bi­zo­nyí­ta­niuk.

A rendőröket is sokkolta: levágta a férfiasságát, majd elment sétálni

A rendőröket is sokkolta: levágta a férfiasságát, majd elment sétálni

A tu­ris­ták hív­ták fel a rend­őrök fi­gyel­mét a vérző ágyékú férfira.

A tu­ris­ták hív­ták fel a rend­őrök fi­gyel­mét a vérző ágyékú férfira.

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Mér­gé­ben azon­nal le­fény­ké­pezte a fur­csa va­cso­rát.

Mér­gé­ben azon­nal le­fény­ké­pezte a fur­csa va­cso­rát, a fotót pedig fel­töl­tötte a Twit­terre.

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

Nagyon durva dologra jött rá a feleség, miközben pornót nézett

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

A nő a kép­er­nyő előtt jött rá férje tit­kos éle­tére.

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Sokkoló bejelentés: látták az eltűnt maláj gépet, megszólaltak a szemtanúk

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Töb­ben is lát­ták le­zu­hanni a maláj utas­szál­lító gépet.

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Bordélyházból kellett menekíteni a kuncsaftot

Bizarr esethez riasztották a tűzoltókat: bordélyházból kellett menekíteni a kuncsaftot

A tűz­ol­tók is meg­le­pőd­tek.

A kun­csaf­tot mez­te­le­nül kel­lett ki­emelni az ab­la­kon.

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az egye­sült ki­rály­ság­beli bar­lan­gok falán.

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Fur­csa dol­go­kat hal­lot­tunk már az oro­szok­tól, de Na­ta­lia min­de­nen túl tesz.

Ren­ge­teg fur­csa­sá­got hall­hat­tunk már Orosz­or­szág­ból, de Na­ta­lia min­de­nen túl­tesz.

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

Most közölték a tudósok: hátborzongató dolgot találtak egy sírban

50 mu­mifi­ká­ló­dott holt­testre buk­kan­tak a ré­gé­szek. Gye­re­kek is fe­küd­tek a sír­ban.

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Az asszony nem akarta el­hinni...

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok a Holdon talált kőzetről

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz a Hol­don ta­lált kőzet.

Kü­lön­le­ges tit­ko­kat őriz a Hol­don ta­lált kőzet.

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

Csak egy pár zoknit vett, otthon jött a sokk: ezt találta benne

A Pri­mark egyik vá­sár­lója tett pa­naszt, mi­u­tán va­lami na­gyon nem oda­illő dolog rej­tő­zött a ru­ha­da­rab­ban.

A Pri­mark egyik vá­sár­lója tett pa­naszt, mi­u­tán va­lami na­gyon nem oda­illő dolog rej­tő­zött a ru­ha­da­rab­ban.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a ten­ger mé­lyén, és az is ki­de­rült, hol kapta Mózes a kő­táb­lá­kat.

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket...

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt...

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

Rejtélyes koporsó került elő London közepén, váratlan dolog derült ki

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták.

A ko­por­sót a ré­gé­szek a HS2 vas­út­vo­nal mi­atti ása­tá­sok során ta­lál­ták, és gyor­san ki­de­rült, hogy a XIX. szá­zad­ból szár­ma­zik.

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Borzalom, mit művelt a Viagra egy ötvenes férfival

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Az tény, hogy a férfi nem az aján­lott mennyi­sé­get vette be...

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Nem hitt a sze­mé­nek az a nő, aki a be­já­ra­tát fi­gyelő ka­me­rán nézte vissza ki csen­ge­tett be­hozz...

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A leg­újabb szá­mí­tá­sok sze­rint az asz­te­ro­ida be­csa­pó­dása sosem lá­tott mé­retű szö­kő­árat idé­zett elő.

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

Megdöbbentek a kutatók: így pusztulhat el a Naprendszerünk!

Megdöbbentek a kutatók: így pusztulhat el a Naprendszerünk!

Las­san, de biz­to­san kö­ze­lít fe­lénk egy vég­ze­tes ga­la­xis, ami meg­sem­mi­sít­heti a vi­lá­gun­kat.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Brit ku­ta­tók újabb az em­be­ri­ség jö­vő­jét ko­mo­lyan meg­ha­tá­rozó fel­fe­de­zést tet­tek.

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Ré­misztő lát­vány! Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott nyu­god­tan vissza­aludni!

Ré­misztő lát­vány! Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott nyu­god­tan vissza­aludni!

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Pu­tyin el­sá­padna.

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák.

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet! Sze­rin­ted jogos a fel­há­bo­ro­dása?

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet! Sze­rin­ted jogos a fel­há­bo­ro­dása?

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Kü­lön­le­ges ter­mé­kek­kel ké­szül­tek.

A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel kü­lön­le­ges ter­mék­kel ked­ves­ked­nek a ra­jon­gók­nak. Por­nó­pul­csi­kat dob­tak pi­acra. Ér­de­mes ala­po­san meg­nézni a min­tá­kat!