BIZARR

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Egy most nyil­vá­nos­ságra ho­zott fel­vé­tel sze­rint ha­ma­ro­san el­pusz­tul­hat az egész Föld.

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

El­bor­zad­tak a ré­gé­szek.

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták.

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

A meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón.

A meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón.

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Fe­jü­ket fog­ták a lakók!

Ré­mül­ten, fe­jü­ket fogva sza­lad­tak össze a csen­des te­le­pü­lés lakói!

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Pár menő szelfi miatt halt meg...

Va­ló­szí­nű­leg pár menő szelfit akart ké­szí­teni a tra­gi­ku­san el­hunyt srác, de még az ön­gyil­kos­sá­got se zár­ták ki.

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmasan izgató az új őrület

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmasan izgató az új őrület

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kolt elő egy kre­a­tív férfi!

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kolt elő egy kre­a­tív férfi! Szi­go­rúan csak ha­la­dók­nak!

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

A szer­dán kerül vész­jósló kö­zel­ségbe boly­gónk­hoz.

A 3 éve fel­fe­de­zett kis­bolygó szer­dán kerül vész­jósló kö­zel­ségbe boly­gónk­hoz.

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

A zsú­folt ál­lo­má­son gye­re­kek, csa­lá­dok vá­ra­koz­tak, mi­köz­ben egy durva fel­nőttfilm ment a ki­jel­zőn.

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig!

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig!

Rémálommá vált a nassolás, szörnyű, mi lapult a csokiban

Rémálommá vált a nassolás, szörnyű, mi lapult a csokiban

Még ilyet! Nem csoda, hogy azon­nal fel­for­dult a sze­ren­csét­le­nül járt nő gyomra!

Még ilyet! Nem csoda, hogy azon­nal fel­for­dult a sze­ren­csét­le­nül járt nő gyomra!

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Több tucat diák és tanár állt sor­ban a fo­lyo­són, hogy egy pil­lan­tást vet­hes­se­nek a túl­vi­lági je­len­ségre...

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

A ha­tal­mas pél­dány egy erdős te­rü­le­ten buk­kant fel.

A ha­tal­mas pél­dány egy erdős te­rü­le­ten buk­kant fel, rá­adá­sul fé­nyes nap­pal!

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, elképesztő az új őrület

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, elképesztő az új őrület

Olyan újí­tás­sal ren­del­ke­zik, ami­től sokak lába meg­re­meg­het!

A nem­rég pi­acra do­bott szex­kü­tyü olyan újí­tás­sal ren­del­ke­zik, ami­től sokak lába meg­re­meg­het!

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a lát­vány­nak.

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a lát­vány­nak.

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket.

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket, akik saját maguk vág­ták ki az is­me­rő­sük holt­tes­tét a kí­gyó­ból.

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Ba­rát­nője hiába kö­nyör­gött ke­gye­le­mért, a fél­té­keny­ség tel­je­sen el­vette a 24 éves fi­a­tal eszét.

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Ám hogy hogy ke­rült mez­te­le­nül, sé­rü­lé­sek­kel bo­rí­tott test­tel a volán mögé, az egy­előre ta­lány.

Ám hogy hogy ke­rült mez­te­le­nül, sé­rü­lé­sek­kel bo­rí­tott test­tel a volán mögé, az egy­előre ta­lány.

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Majd­nem fel­dön­tötte az autót is.

Az orr­szarvú majd­nem fel­dön­tötte a csa­lád au­tó­ját is. Az ese­tet egy másik ko­csi­ból ka­me­rára rög­zí­tet­ték.

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

A spa­nyol mér­nök szex­ro­botja re­a­gál arra, ho­gyan kö­ze­led­nek felé, és az or­gaz­must is képes meg­élni...

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően...

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően...

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Egy vadász döbbenetes dologot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében

Egy vadász döbbenetes dologot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében

Egy férfi azt ál­lítja, hogy kéz­zel fog­ható bi­zo­nyí­té­kok van­nak a bir­to­ká­ban arra, hogy a Jeti igenis valós élő­lény.

Leáldozott a klasszikus erotikus játékoknak, itt az új trend!

Leáldozott a klasszikus erotikus játékoknak, itt az új trend!

Negy­ven éve ké­szí­tik a ba­bá­kat a cég­nél, ami­ket elő­ször gyó­gyá­szati se­géd­esz­köz­ként gyár­tot­tak, ma már másra hasz­nál­ják.

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt.

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt.

Hátborzongató jelenetet rögzített a kórház rejtett kamerája

Hátborzongató jelenetet rögzített a kórház rejtett kamerája

Hi­va­ta­los ma­gya­rá­za­tot kö­ve­tel­nek az or­vo­sok.

A be­te­gek és az or­vo­sok azóta fo­lya­ma­to­san azt ta­lál­gat­ják, hogy mindez hogy for­dul­ha­tott elő. Hi­va­ta­los ma­gya­rá­za­tot kö­ve­tel­nek.

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól! Azon­nal hív­ták az ál­lat­vé­dő­ket...

Elképesztő fotók a partra vetett, óriási bálnáról

Elképesztő fotók a partra vetett, óriási bálnáról

Össze­cső­dül­tek a kör­nyék­be­liek!

A 9 mé­te­res emlős élet­te­len tes­tére a part menti szik­lá­kon buk­kan­tak rá. Azon­nal össze­cső­dül­tek a kör­nyék­be­liek!

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

Erre a fel­fe­de­zésre a szak­em­be­rek sem szá­mí­tot­tak!

A szak­em­be­rek már rég­óta vé­gez­tek ása­tá­so­kat a kör­nyé­ken, erre a fel­fe­de­zésre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak!

Holttestet találtak egy bőröndben, szörnyű, miről ismerték fel

Holttestet találtak egy bőröndben, szörnyű, miről ismerték fel

A já­ró­ke­lők sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a lát­vány­tól. Vajon ki lehet képes ilyen ször­nyű­ségre?

A já­ró­ke­lők sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a lát­vány­tól. Vajon ki lehet képes ilyen ször­nyű­ségre?

Sokkoló dolgra bukkant egy kiránduló az erdei ösvényen

Sokkoló dolgra bukkant egy kiránduló az erdei ösvényen

Ha­lálra ré­mült az a férfi, aki erdei ku­tya­sé­tál­ta­tása köz­ben igen bi­zarr do­logra buk­kant az egyik ös­vé­nyen...

Ha­lálra ré­mült az a férfi, aki erdei ku­tya­sé­tál­ta­tása köz­ben bi­zarr do­logra buk­kant az egyik ös­vé­nyen...

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét...

Szörnyű titkot rejt a 17 éve bezárt szexhotel

Szörnyű titkot rejt a 17 éve bezárt szexhotel

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak...

A hír­hedt kéj­lak hi­va­ta­lo­san közel két év­ti­zede be­zárta ka­puit. Ám a he­lyiek azt sut­tog­ják, hogy van­nak, akik azóta is rend­sze­re­sen lá­to­gat­ják.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Ha­tal­mas mág­lyát rak­tak...

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét, egye­sek azon­ban más­hogy lát­ták a hely­ze­tet.

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Va­ló­sá­gos szörny­ként emel­ke­dett ki a fo­lyó­ból, az ijesztő kép­so­rok lát­tán pedig azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szupervulkán alatt

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szupervulkán alatt

Sötét tit­kot rejt a világ leg­na­gyobb vul­kánja...

Sötét tit­kot rejt a világ leg­na­gyobb vul­kánja, el­sá­pad­tak a Yel­lows­tone Nem­zeti Park ta­pasz­talt ku­ta­tói!

Te jó ég: Óriási mutáns vetődött partra a népszerű strandon

Te jó ég: Óriási mutáns vetődött partra a népszerű strandon

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható élő­lény lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Ilyet még nem láttál! Egymás mogyoróin edzenek a kung-fu nagymesterek!

Ilyet még nem láttál! Egymás mogyoróin edzenek a kung-fu nagymesterek!

Sok le­gen­dát és tit­kot hal­lot­tunk már a kung-fu nagy­mes­te­rek em­ber­fe­letti ké­pes­sé­ge­i­ről, de erre senki sem szá­mí­tott...

Dráma és jajveszékelés: Szörnyű jelenetet videóztak a temetőben

Dráma és jajveszékelés: Szörnyű jelenetet videóztak a temetőben

A meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten!

A meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten!

Sokkot kapott a fotós, amikor látta, mi bukkan elő a viharfelhők közül

Sokkot kapott a fotós, amikor látta, mi bukkan elő a viharfelhők közül

Nem min­den­napi képet si­ke­rült lőnie egy élel­mes fo­tós­nak.

Nem min­den­napi képet si­ke­rült lőnie egy élel­mes fo­tós­nak.

Döbbenetes dolgot találtak az 5 éves kisfiú szájában

Döbbenetes dolgot találtak az 5 éves kisfiú szájában

Az is­kola ud­va­rán szedte össze.

Az 5 éves kisfiú az is­kola ud­va­rán szedte össze a gusz­tus­ta­lan dol­got.

Szörnyű titkot rejtett a gyönyörű tinilány szelfije

Szörnyű titkot rejtett a gyönyörű tinilány szelfije

Azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot!

A csi­nos lány a ba­rát­ját akarta meg­lepni a kép­pel, ám ami­kor rá­pil­lan­tott, egé­szen el­bor­zadt. Azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot!

Elborzadsz, ha meglátod, mit sodort partra az ár Angliában

Elborzadsz, ha meglátod, mit sodort partra az ár Angliában

Ször­nyű lát­vány tá­rult a nor­folki la­ko­sok szeme elé, azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ször­nyű lát­vány tá­rult a nor­folki la­ko­sok szeme elé, azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt...

A férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt, ami­kor végső el­ke­se­re­dé­sé­ben fel­ke­reste a kli­ni­kát!

Óriási bálna vetődött partra Indiában, szörnyű, mit műveltek vele

Óriási bálna vetődött partra Indiában, szörnyű, mit műveltek vele

Több mint fél napig fe­küdt a parti ho­mok­ban. Mivel a he­lyiek meg se tud­ták moz­dí­tani, sú­lyos dön­tést hoz­tak...

Megáll az ész: tévékamerák előtt szoptatta a malacot az asszony

Megáll az ész: tévékamerák előtt szoptatta a malacot a nő

Ma­la­cot fo­ga­dott örökbe egy nő. Meg is szop­tatta. Nem hi­szed? Mu­tat­juk.

Sokkoló fotók a vért könnyező tini mindennapjairól

Sokkoló fotók a vért könnyező tini mindennapjairól

Még csak 10 éves volt, ami­kor egy ritka be­teg­ség meg­pe­csé­telte a sor­sát.

Még csak 10 éves volt, ami­kor egy ritka be­teg­ség meg­pe­csé­telte a sor­sát.

Sokkot kapott a férfi a lekvártól, undorító dolgot talált benne

Sokkot kapott a férfi a lekvártól, undorító dolgot talált benne

Pedig nem is volt olcsó. Azon­nal be­pa­na­szolta a bolt­nál a dol­got, mert sok­kot ka­pott a "jó mi­nő­ségű" ter­mék­től.

Pedig nem is volt olcsó. Azon­nal be­pa­na­szolta a bolt­nál a dol­got, mert sok­kot ka­pott a "jó mi­nő­ségű" ter­mék­től.

Hihetetlen videó a lakótelepen feltűnő égi jelenségről

Hihetetlen videó a lakótelepen feltűnő égi jelenségről

Izzó fény­csó­va­ként su­hant a házak kö­zött, meg­vi­lá­gítva meg az éj­sza­kai ég­bol­tot!

Izzó fény­csó­va­ként su­hant a házak kö­zött, meg­vi­lá­gítva meg az éj­sza­kai ég­bol­tot!

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Sok­kot ka­pott a férfi...

Sok­kot ka­pott a férfi, ami­kor fel­törte a tojás héját. Soha nem gon­dolta volna, mi buk­kan elő be­lőle!

Halott nőt állítottak ki próbababának az esküvői szalonban

Halott nőt állítottak ki próbababának az esküvői szalonban

Igazi lát­vá­nyos­ság­nak szá­mít...

A kör­nyé­ken azt sut­tog­ják: a ha­lott meny­asszony va­ló­já­ban a bolt egyik régi tu­laj­do­no­sá­nak lánya, akit vá­rat­lan ha­lála után ki­pa­kol­tak a ki­ra­katba.

Szörnyű, mit találtak az orvosok a családanya koponyájában

Szörnyű, mit találtak az orvosok a családanya koponyájában

A 42 éves asszony va­lami egé­szen fur­csa, visz­kető ér­zés­sel éb­redt, majd fájni kez­dett a feje.

Bizarr lelet: Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba

Bizarr lelet: Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba

A há­rom­szög alakú fej­jel ren­del­kező, ősi lény annyira egyedi, hogy be­so­ro­lá­sá­hoz új ren­det kel­lett lét­re­hozni.

Ez az új divat: Egymás nemi szervét ütögetik a lányok az utcán

Ez az új divat: Egymás nemi szervét ütögetik a lányok az utcán

A paj­kos lá­nyok vi­de­ó­ját már több mint 11 mil­li­óan néz­ték meg, kö­szön­hető ez a bi­ki­nis je­le­ne­tek­nek is.

A paj­kos lá­nyok vi­de­ó­ját már több mint 11 mil­li­óan néz­ték meg, kö­szön­hető ez a bi­ki­nis je­le­ne­tek­nek is.

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida

A Föld felé szá­guldó űr­szikla csü­tör­tök este éri el boly­gón­kat. Csak re­mélni mer­jük, hogy nem okoz ka­taszt­ró­fát.

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

El­ké­ped­tek a ku­ta­tók!

El­ke­re­ke­dett sze­mek­kel néz­tek egy­másra a ta­pasz­talt ku­ta­tók!

Anyaszült meztelen nő okozott gigadugót a reggeli csúcsforgalomban

Anyaszült meztelen nő okozott gigadugót a reggeli csúcsforgalomban

Vajon mi járt a fe­jé­ben, ami­kor meg­bé­ní­totta a köz­le­ke­dést?

Vajon mi járt a fe­jé­ben, ami­kor pu­cé­ran an­da­logva meg­bé­ní­totta a köz­le­ke­dést?

Te jó ég: Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését

Te jó ég: Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy ön­je­lölt csil­la­gász! Vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy ön­je­lölt csil­la­gász! Vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

Miért hall­ga­tott erről a NASA?

A NASA már ta­valy de­cem­ber­ben fi­gyel­mez­te­tett az ér­kező asz­te­ro­i­dára. Egy dol­got azon­ban el­hall­gat­tak.

Őrület: Óriási műpénisz a 4-es 6-os villamoson

Őrület: Óriási műpénisz a 4-es 6-os villamoson

Az ab­lakra ra­gasz­tot­ták!

A ko­rom­fe­kete szex­já­té­kot a kör­úti sze­rel­vény ab­la­kára ra­gasz­tot­ták. De vajon miért?

Horror a konyhában: Hátborzongató lény lapult a konzervben

Horror a konyhában: Hátborzongató lény lapult a konzervben

Ettől a lát­vány­tól egy életre el­ment a sze­ren­csét­le­nül járt férfi ét­vá­gya! Vi­de­óra is vette.

Ettől a lát­vány­tól egy életre el­ment a sze­ren­csét­le­nül járt férfi ét­vá­gya!

Szívbemarkoló: szörnyű betegséggel született a kisfiú

Szívbemarkoló: szörnyű betegséggel született a kisfiú

A kisfiú most már hét éves. Szü­le­tése gond nél­kül zaj­lott le, anyá­nak a ter­hes­ség alatt nem vol­tak prob­lé­mái.

A kisfiú most már hét éves. Szü­le­tése gond nél­kül zaj­lott le, anyá­nak a ter­hes­ség alatt nem vol­tak prob­lé­mái.

44 évesen szexel először a hatalmas műpénisszel élő férfi

44 évesen szexel először a hatalmas műpénisszel élő férfi

Vajon mi­lyen lesz az első al­ka­lom?

A hím­vessző nél­kül szü­le­tett And­rew több mint 4 év­ti­zed után él­heti át elő­ször a min­dent el­söprő or­gaz­must. Vajon mi­lyen lesz az első al­ka­lom?

Horror a jég alatt: Sokkot kaptak a magyar korizók

Horror a jég alatt: Sokkot kaptak a magyar korizók

Nem hit­tek a sze­mük­nek!

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része azok­nak, akik a har­kai tavon sik­lot­tak a jégen!

Szörnyű, mik lapultak a tescós rizsben, sokkot kapott a vásárló

Szörnyű, mik lapultak a tescós rizsben, sokkot kapott a vásárló

A fi­a­tal férfi csak főzés köz­ben vette észre a zsák­ban hem­zsegő lé­nye­ket.

A fi­a­tal férfi csak főzés köz­ben vette észre a zsák­ban hem­zsegő lé­nye­ket. Azon­nal el­ment az ét­vá­gya!

Sokkoló fotók a 10 éve kővé dermedt nő mindennapjairól

Sokkoló fotók a 10 éve kővé dermedt nő mindennapjairól

A sze­ren­csét­len asszony még csak 25 éves volt, ami­kor a sú­lyos ge­ne­ti­kai el­vál­to­zás po­kollá tette az éle­tét.

A sze­ren­csét­len asszony még csak 25 éves volt, ami­kor a sú­lyos ge­ne­ti­kai el­vál­to­zás po­kollá tette az éle­tét.

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Földbe gyö­ke­re­zett a lába a tu­ris­ták­nak, ami­kor meg­lát­ták a mo­csár­ból ki­emel­kedő te­remt­ményt.

Földbe gyö­ke­re­zett a lába a tu­ris­ták­nak, ami­kor meg­lát­ták a mo­csár­ból ki­emel­kedő te­remt­ményt.

Megmutatta eltorzult melleit a szépségkirálynő

Megmutatta eltorzult melleit a szépségkirálynő

Szét­dur­rant a mell­im­plan­tá­tuma.

Né­hány évvel ez­előtt szét­dur­rant a dögös sztár­anyuka mell­im­plan­tá­tuma, az élet­mentő mű­té­tek pedig örökre el­tor­zí­tot­ták.

Megrázó fotó: Borzasztó, mi történt a partra vetett delfinnel

Megrázó fotó: Borzasztó, mi történt a partra vetett delfinnel

A ter­mé­szet­vé­dők azon­nal át­fogó vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak, hogy ki­de­rít­sék, mi okozta az állat ször­nyű ha­lá­lát.

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

A sok­kot ka­pott ki­rán­duló épp ka­rá­csony­kor lá­to­ga­tott el a nép­szerű re­zer­vá­tumba.

Szörnyű, mi történt az állandó erekciótól szenvedő férfivel

Szörnyű, mi történt az állandó erekciótól szenvedő férfivel

A nap 24 órá­já­ban kő­ke­mény volt.

Az al­vi­lág is­mert alakja a leg­ke­mé­nyebb dro­go­kat sem ve­tette meg: ennek kö­szön­hető, hogy a nap 24 órá­já­ban kő­ke­mény volt.

Elájultak, hánytak a brutális mozifilm bemutatóján a nézők

Elájultak, hánytak a brutális mozifilm bemutatóján a nézők

A fran­cia al­ko­tás az egyik leg­dur­vább film, amit va­laha a mo­zi­ban ját­szot­tak. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A fran­cia al­ko­tás az egyik leg­dur­vább film, amit va­laha a mo­zi­ban ját­szot­tak. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Döbbenetes titkot rejtett az Egyiptomban feltárt sírbolt

Döbbenetes titkot rejtett az Egyiptomban feltárt sírbolt

El­sá­pad­tak a ta­pasz­talt ku­ta­tók, ami­kor fel­nyi­tot­ták az év­ez­re­dek óta érin­tet­len szar­ko­fá­go­kat.

Sokkoló fotó: Ezt kínálták a vendégeknek a kínai étteremben

Sokkoló fotó: Ezt kínálták a vendégeknek a kínai étteremben

A gyo­mor­for­gató képet az egyik pin­cér töl­tötte fel a netre. De vajon miért akarta le­buk­tatni saját mun­ka­he­lyét?

Rémisztő felvételek: megszállta az ördög a babát

Rémisztő felvételek: megszállta az ördög a babát

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­got vett fel a ka­mera, mi­köz­ben a kis­lány a szo­bá­ban ját­szott...

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­got vett fel a ka­mera, mi­köz­ben a kis­lány a szo­bá­ban ját­szott...

Igaz a legenda: Végre lencsevégre kapták a rejtélyes mutánst

Igaz a legenda: Végre lencsevégre kapták a rejtélyes mutánst

A ti­tok­za­tos pa­tás­ról már rég­óta sut­tog­tak, lé­te­zé­sére azon­ban egyet­len bi­zo­nyí­té­kot sem ta­lál­tak.

A ti­tok­za­tos pa­tás­ról már rég­óta sut­tog­tak, lé­te­zé­sére azon­ban egyet­len bi­zo­nyí­té­kot sem ta­lál­tak.

Megdöbbentő fotó: Valami nagyon nyugtalanítót találtak az Antarktiszon

Megdöbbentő fotó: Valami nagyon nyugtalanítót találtak az Antarktiszon

A tá­voli, déli kon­ti­nens jégbe zárt vi­lága már nem elő­ször ad okot ta­lál­ga­tásra.

Vészjósló dokumentum szivárgott ki a Fehér Házból. Közel a vég?

Vészjósló dokumentum szivárgott ki a Fehér Házból. Közel a vég?

Bár a szkep­ti­ku­sok rém­hír­kel­tés­nek tart­ják az egé­szet, az ame­ri­kai szak­ér­tők máris ki­dol­goz­tak egy vész­for­ga­tó­köny­vet!

Mutáns tengeri szörny tűnt fel az öböl mélyén

Hátborzongató: Mutáns tengeri szörny tűnt fel az öböl mélyén

Nem lenne meg­lepő, ha ezek után tö­me­ge­sen ke­rül­nék el a tu­ris­ták a nép­szerű üdü­lő­he­lyet!

Nem lenne meg­lepő, ha a bi­zarr lény lát­tán tö­me­ge­sen ke­rül­nék el a tu­ris­ták a nép­szerű üdü­lő­he­lyet!

Szörnyű titkot rejtett ez a fotó, elsápadt a kétgyermekes anyuka

Szörnyű titkot rejtett ez a fotó, elsápadt a kétgyermekes anyuka

Él­mé­nyek­kel gaz­da­gon tért haza álom­nya­ra­lá­sá­ról, ám ami­kor vissza­nézte a fény­ké­pe­ket, sok­kot ka­pott.

Ami­kor vissza­nézte a fény­ké­pe­ket, sok­kot ka­pott.

Rejtélyes tárgyak száguldanak a Föld felé, összenéztek a tudósok

Rejtélyes tárgyak száguldanak a Föld felé, összenéztek a tudósok

Az egyi­ket még csak-csak ké­pe­sek vol­tak be­azo­no­sí­tani, de a má­sik­ról egy­előre csak ta­lál­gat­nak.

Rémálom: Ott bukkant fel az óriáskígyó, ahol soha nem gondolták volna

Rémálom: Ott bukkant fel az óriáskígyó, ahol soha nem gondolták volna

A négy­mé­te­res pél­dányt a döb­bent lakó vette észre. Re­megő kéz­zel hívta az ál­lat­vé­dő­ket...

Szörnyű titkot rejtett az Egyiptomban talált szarkofág

Szörnyű titkot rejtett az Egyiptomban talált szarkofág

So­káig azt hit­ték a ré­gé­szek, hogy egy dög­lött ma­da­rat rejt a szar­ko­fág. Az igaz­ság azon­ban egé­szen más...

So­káig azt hit­ték a ré­gé­szek, hogy egy dög­lött ma­da­rat rejt a szar­ko­fág. Az igaz­ság azon­ban egé­szen más...

Borzalmas állapotban sodorta partra az ár a hatalmas lényt

Borzalmas állapotban sodorta partra az ár a hatalmas lényt

A ho­mok­ban he­verő te­temre egy ré­mült férfi lett fi­gyel­mes, aki épp arra ko­co­gott. Vajon mi okoz­hatta a te­remt­mény ha­lá­lát?

A ho­mok­ban he­verő te­temre egy ré­mült férfi lett fi­gyel­mes, aki épp arra ko­co­gott. Vajon mi okoz­hatta a te­remt­mény ha­lá­lát?

Szörnyű videó: Egészben nyelte le társát az óriáskígyó

Szörnyű videó: Egészben nyelte le társát az óriáskígyó

A nem min­den­napi je­le­net­től még a ta­pasz­talt ter­mé­szet­vé­dők is el­bor­zad­tak.

A nem min­den­napi je­le­net­től még a ta­pasz­talt ter­mé­szet­vé­dők is el­bor­zad­tak.

Ripityára törte a lábát, mert a tetőről ugrott a medencébe

Ripityára törte a lábát, mert a tetőről ugrott a medencébe

Na­gyon csú­nya bal­ese­tet szen­ve­dett...

Rosszul szá­molta ki az er­kély és a me­dence közti tá­vol­sá­got, nem tu­dott elég na­gyot ug­rani. Na­gyon csú­nya bal­ese­tet szen­ve­dett...

Durva természetfilm kering a neten, ilyet még nem láttál

Durva természetfilm kering a neten, ilyet még nem láttál

Meg­rázó kép­so­rok!

A meg­rázó, ugyan­ak­kor rend­kí­vül lát­vá­nyos kép­so­ro­kat egy döb­bent far­mer rög­zí­tette, aki maga sem hitte volna, hogy egy kígyó képes ilyes­mire!