BIZARR

Ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Megrendítő beszámoló: ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról.

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról, aki be­teg­sége miatt nem tu­dott kom­mu­ni­kálni a kül­vi­lág­gal.

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön.

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön, nincs ez más­hogy a ro­var­fo­gyasz­tás­sal sem.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást.

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást a Föl­det ve­szé­lyez­tető prob­lé­mára.

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan je­len­sé­get rög­zí­tett a szer­ke­zet az éj­szaka kö­ze­pén!

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan je­len­sé­get rög­zí­tett a szer­ke­zet az éj­szaka kö­ze­pén!

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Elő­ször si­ke­rült ilyet.

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő.

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő, de más hát­bor­zon­gató rész­le­tekre is fény de­rült.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit az űrben találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit az űrben találtak

Még sosem si­ke­rült ezt meg­fi­gyelni, tör­té­nelmi lép­tékű a fel­fe­de­zés.

Még sosem si­ke­rült ezt meg­fi­gyelni, tör­té­nelmi lép­tékű a fel­fe­de­zés.

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Döbbenetes bizonyíték az időutazásra, elsápadtak a régészek

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Azon­nal lázba jöt­tek az össze­es­kü­vés el­mé­le­tek ked­ve­lői!

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki mást vá­laszt.

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki mást vá­laszt.

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

A NASA tu­dó­sai fol­to­kat fe­dez­tek fel a Vé­nusz fel­hő­rend­sze­ré­ben, ez pedig arra enged kö­vet­kez­tetni, hogy lehet ott élet.

Lazíts: 10 hajmeresztő baleset videó, amelyben mégsem halt meg senki!

Lazíts: 10 hajmeresztő balesetvideó, amelyben mégsem halt meg senki!

Hála az egyre job­ban el­ter­jedő di­gi­tá­lis ka­me­rák­nak, szinte min­den haj­me­resztő dol­got fel­vesz­nek az em­be­rek.

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke... +18

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke... +18

Egy hete el kel­lett volna pusz­tul­nia.

Né­há­nyunk­nak talán a leg­rosszabb rém­álma, má­sok­nak vi­szont tu­do­má­nyos szen­zá­ciót je­lent...

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Szörnyű látvány Budapesten: feldarabolt állatok bűzlenek az út mellett

Szörnyű látvány Budapesten: feldarabolt állatok bűzlenek az út mellett

A ma­rad­vá­nyok Új­pa­lota és Zugló ha­tá­rá­ban fek­sze­nek az út mel­lett.

A ma­rad­vá­nyok Új­pa­lota és Zugló ha­tá­rá­ban fek­sze­nek az út mel­lett.

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon a meg­döb­bentő videó...

Szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon a meg­döb­bentő videó...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi biz­ton­sági ka­me­rás fel­vé­tel lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája széle...

Tehetetlenek a tudósok: az aszteroida elsöpörheti az életet a Földről

Tehetetlenek a tudósok: az aszteroida elsöpörheti az életet a Földről

A tu­dó­sok pró­bál­nak ki­dol­gozni egy for­ga­tó­köny­vet, amely meg­ment­het min­ket.

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Egye­lőre nincs meg­ol­dás, ho­gyan le­hetne el­ke­rülni a Föld pusz­tu­lá­sát.

Egye­lőre nincs meg­ol­dás, ho­gyan le­hetne el­ke­rülni a Föld pusz­tu­lá­sát.

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a férfi koponya CT-jét

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a férfi koponya CT-jét

A pá­ci­ens moz­gás­ko­or­di­ná­ciós prob­lé­mákra pa­nasz­kodva ke­reste fel a helyi kli­ni­kát, sok­koló di­ag­nó­zist ka­pott!

A pá­ci­ens moz­gás­ko­or­di­ná­ciós prob­lé­mákra pa­nasz­kodva ke­reste fel a helyi kli­ni­kát.

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Óriási vihart kavart a neten az emberarcú kutya, ezt látnod kell

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják.

Egye­sek már sztá­rok­hoz ha­son­lít­ják a cuki, de kissé bi­zarr négy­lá­bút!

Hamarosan gigászi objektum csapódik a Földbe

Hamarosan gigászi objektum csapódik a Földbe

Több ton­nás űr­ál­lo­más zuhan fe­lénk, és már az is ki­raj­zo­lódni lát­szik, hogy merre vár­ható a bal­jós föl­det érés.

Megáll az ész: hihetetlen, miért áradt a kislányból orrfacsaró bűz

Megáll az ész: hihetetlen, miért áradt a kislányból orrfacsaró bűz

Édes­anyja egyre töb­bet mosta ru­háit, de ezzel nem ol­dó­dott meg a baj.

Édes­anyja egyre töb­bet mosta ru­háit, de ezzel nem ol­dó­dott meg a baj.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

1000 méter mélyre ju­tot­tak.

Mé­lyebbre ju­tot­tak, mint eddig bár­mi­kor. Tör­té­nelmi fel­fe­de­zé­se­ket tet­tek.

Vérfagyasztó, mit találtak egy partra mosott zsákban

Vérfagyasztó, mit találtak egy partra mosott zsákban

A rend­őr­ség is te­he­tet­len a hát­bor­zon­gató üggyel kap­cso­lat­ban. A kör­nyé­ken be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

A rend­őr­ség is te­he­tet­len a hát­bor­zon­gató üggyel kap­cso­lat­ban. A kör­nyé­ken be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Félelmetes felvétel: váratlanul megnyílt a föld, az emberektől pár méterre

Félelmetes felvétel: váratlanul megnyílt a föld, az emberektől pár méterre

Az em­be­rek meg­der­medve fi­gyel­ték a tá­tongó lyu­kat.

Az em­be­rek meg­der­medve fi­gyel­ték a tá­tongó lyu­kat.

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés. Egy búvár csak "szu­ve­nírt" akart, de aztán tu­da­to­sult benne, mire buk­kant.

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók.

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók a fel­fe­de­zés lát­tán! Több, ko­rábbi fel­té­te­le­zést is cá­fol­tak a friss ered­mé­nyek, ame­lyek újabb kér­dé­se­ket vet­het­nek fel.

Elképesztő dolgokat állít az időutazó férfi: egy évünk van felkészülni

Elképesztő dolgokat állít az időutazó férfi: egy évünk van felkészülni

A férfi el­mondta, 2019-ben kitör a vi­lág­há­ború.

A férfi el­mondta, 2019-ben kitör a vi­lág­há­ború.

Sokkot kaptak a gyászolók: összecserélték az édesanyák holttestét

Sokkot kaptak a gyászolók: összecserélték az édesanyák holttestét

A té­ve­désre egy­előre senki sem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

A té­ve­désre egy­előre senki sem ta­lált ma­gya­rá­za­tot, ilyesmi még sosem for­dult elő a ro­má­niai kór­ház­ban.

Évtizedekig erőszakolta saját lányát, terrorban élt a család

Évtizedekig erőszakolta saját lányát, terrorban élt a család

Az apa több­ször úgy meg­verte a lányt, hogy or­vosi se­gít­ségre szo­rult. A nő pedig fé­lel­mé­ben se­gít­sé­get kérni sem mert.

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Sá­padt arc­cal gyűl­tek a ko­porsó köré.

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg...

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Durva illegális trend terjed, ezért vetkőznek le a nők a temetésen

Minél több gyá­szo­lót pró­bál­nak von­zani az ese­ményre...

El­vi­leg azért szer­ve­zik a bot­rá­nyos att­rak­ciót, hogy minél több gyá­szo­lót vonz­za­nak az ese­ményre... Az érin­tet or­szág kor­má­nya sa­já­tos módon igyek­szik fel­lépni a bi­zarr divat ellen. Kér­dés per­sze, hogy a ter­vü­ket siker ko­ro­názza-e...

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

Sikítás hallatszott a sírból: élve temették el a szerencsétlen nőt

So­kunk rém­ál­mát élte át az a nő, akit té­ve­dés­ből élve el­te­met­tek.

So­kunk rém­ál­mát élte át az a nő, akit té­ve­dés­ből élve el­te­met­tek.

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi! - videó

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Durva videó, ezt művelte a vadásszal a halottnak hitt farkas

Durva videó, ezt művelte a vadásszal a halottnak hitt farkas

Mes­teri bosszút állt a hóban he­verő ra­ga­dozó. Nem csoda, hogy a va­dá­szok meg­ijed­tek.

Mes­teri bosszút állt a hóban he­verő ra­ga­dozó. Nem csoda, hogy a va­dá­szok meg­ijed­tek.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi lapul a fürdőben

Sze­gény há­zi­asszony azóta vissza se mer menni a vé­cére! Azon­nal ri­asz­totta az ál­lat­vé­dő­ket.

Sze­gény há­zi­asszony azóta vissza se mer menni a vé­cére! Azon­nal ri­asz­totta az ál­lat­vé­dő­ket.

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett te­le­fon­jára.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! De vajon van alapja a haj­me­resztő el­mé­let­nek?

Ettől a monitorod is elolvad: bugyi nélkül pózolt a sztáranyuka

Ettől a monitorod is elolvad: bugyi nélkül pózolt a sztáranyuka

Sokak sze­rint ez­út­tal túl­zásba esett.

Sokak sze­rint ez­út­tal túl­zásba esett me­rész­sé­gé­vel Hilaria. Te mit gon­dolsz?

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Közölték a kutatók: szerdán jön a változás, vérhold jelenik meg az égen

Már na­gyon rég nem volt példa ha­son­lóra. Egy­szerre lesz szu­per­hold, kék hold és tel­jes hold­fo­gyat­ko­zás is.

Iszonyat az étteremben: gyomorforgató, mibe harapott a férfi

Iszonyat az étteremben: gyomorforgató, mibe harapott a férfi

A gya­nút­lan ven­dég jóízűen lá­tott neki ebéd­jé­nek, de má­sod­per­cek múlva már egy életre meg­utálta a ham­bur­gert.

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra.

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra. Ezen egy szel­lem vág át a kór­ház elő­te­rén...

Furcsa változásokon megy át a Hold, riasztóan közel az apokalipszis

Furcsa változásokon megy át a Hold, riasztóan közel az apokalipszis

Egy ritka je­len­ség négy fan­tasz­ti­kus holdi ese­ményt hoz össze egy idő­ben.

Egy ritka je­len­ség négy fan­tasz­ti­kus holdi ese­ményt hoz össze egy idő­ben, egy bi­zarr el­mé­let sze­rint pedig ez a vi­lág­vége egy­ér­telmű jele.

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Bi­zarr szel­lem­vi­deó...

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak, a hír­hedt bod­mini bör­tön­ben egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Nyolc éve nincs magyarázat erre a rejtélyes videóra

Nyolc éve nincs magyarázat erre a rejtélyes videóra

Kü­lö­nös videó bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Kü­lö­nös videó bor­zolja a ke­dé­lye­ket már évek óta. Sokan annak a bi­zo­nyí­té­kát lát­ják benne, hogy nem egy valós vi­lág­ban élünk.

Fantasztikus látvány: elképesztő jelenség szelte át az eget - videó

Fantasztikus látvány: elképesztő jelenség szelte át az eget - videó

Az ame­ri­kai kon­ti­nens északi felén az em­be­rek kü­lön­le­ge­set lát­hat­tak.

Az ame­ri­kai kon­ti­nens északi felén az em­be­rek va­lami iga­zán kü­lön­le­ge­set lát­hat­tak kedd este.

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok...

Szakácsok rémálma: életre kelt a kibelezett zombihal a vágódeszkán

Szakácsok rémálma: életre kelt a kibelezett zombihal a vágódeszkán

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek fel az utóbbi idő­ben a vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lokra. Rá­adá­sul a fur­csa­ságra ma­gya­rá­zat is akad...

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt az ázsiai kö­zös­ségi ol­da­la­kon a ré­misztő fotó...

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt az ázsiai kö­zös­ségi ol­da­la­kon egy rend­őr­ségi raz­zia alatt ké­szült ré­misztő fotó, ame­lyen egy igen rus­nya női szel­lem buk­kant fel a hát­tér­ben...

10 hátborzongató fotó, amelyektől kiver a hideg verejték

10 hátborzongató fotó, amelyektől kiver a hideg verejték

El­gon­dol­kod­tál már azon, hogy mi rej­tő­zik a sö­tét­ben? Hogy hon­nan jön a kü­lö­nös hideg fu­val­lat és mi okozza a gya­nús ne­sze­ket az éj­szaka?

El­gon­dol­kod­tál már azon, hogy mi rej­tő­zik a sö­tét­ben? Hogy hon­nan jön a kü­lö­nös hideg fu­val­lat és mi okozza a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ne­sze­ket az éj­szaka kö­ze­pén? Talán jó okod van félni.

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Néha olyasmi is rá­ke­rül a ké­pekre, ami be­ár­nyé­kolja az ün­nepi han­gu­la­tot.

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

A kent-i csa­lád két rossz­csont bull­dogja miatt sze­rel­te­tett fel a nap­pa­li­jába biz­ton­sági ka­me­rát.

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Egy őrült brit nő azt ál­lítja, hogy három éven ke­resz­tül sze­xelt a saját há­ló­szo­bá­já­ban fel­buk­kanó szel­le­mek­kel.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Vizs­gál­ják az ese­te­ket...

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ti­tok­za­tos ha­lá­lát.

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, kí­sér­tet­járta...

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről azt ál­lít­ják, kí­sér­tet­járta...

Hátborzongató fotót csinált egy látogató a kórház folyosóján...

Hátborzongató fotót csinált egy látogató a kórház folyosóján...

Nincs rá ma­gya­rá­zat...

A lá­to­ga­tóba ér­ke­zett nő sem tu­dott ész­szerű ma­gya­rá­za­tot a ké­pekre...

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok arra nem szá­mí­tot­tak, hogy a hely egyik kí­sér­tete majd a cso­port­ké­pü­kön buk­kan fel...

Sikítófrászt kapott a diáklány attól, amit éjjel az albérletében fotózott...

Sikítófrászt kapott a diáklány attól, amit éjjel az albérletében fotózott...

Egy di­ák­lány fur­csa dol­go­kat ta­pasz­talt az al­bér­le­té­ben.

Egy di­ák­lány fur­csa dol­go­kat ta­pasz­talt az al­bér­le­té­ben.