BIZARR

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak

Hi­he­tet­len le­le­tekre buk­kan­tak a ten­ger mé­lyén, és az is ki­de­rült, hol kapta Mózes a kő­táb­lá­kat.

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Igazi rémálom: Döbbenetes dolgot vett fel a bejárat fölé szerelt kamera

Nem hitt a sze­mé­nek az a nő, aki a be­já­ra­tát fi­gyelő ka­me­rán nézte vissza ki csen­ge­tett be­hozz...

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

Az asz­te­ro­ida be­csa­pó­dása sosem lá­tott mé­retű szö­kő­árat idé­zett elő.

Az asz­te­ro­ida be­csa­pó­dása sosem lá­tott mé­retű szö­kő­árat idé­zett elő.

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

Hátborzongató, mit rögzített a kamera éjjel az erdőben

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

A férfi annyira meg­ijedt, hogy az éle­té­ért fu­tott az erdőn ke­resz­tül.

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Megőrülnek a netezők ettől a karácsonyi képtől, te észreveszed, miért?

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett fát látni.

Első pil­lan­tásra va­ló­ban csak egy tö­ké­le­te­sen fel­dí­szí­tett, te­re­bé­lyes fát látni. Ér­de­mes hossza­sab­ban nézni a fotót!

Hátborzongató dolgot rögzített a kocsmába szerelt biztonsági kamera

Hátborzongató dolgot rögzített a kocsmába szerelt biztonsági kamera

A sö­röző ven­dé­gei azóta sem ta­lál­ják a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre!

A sö­röző ven­dé­gei azóta sem ta­lál­ják a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre!

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott.

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Ki­dobta a ku­kába az ál­la­tot.

Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott vissza­aludni!

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

85 éves ko­rá­ban hunyt el.

A 85 éves ko­rá­ban el­hunyt Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Sötét jövő: Borzasztó, mit jósol 2019-re a legendás vak látnok

Pu­tyin el­sá­padna.

Baba Vanga már az Isz­lám Állam rém­tet­teit is előre látta, így nem ki­zárt, hogy 2019-es jós­lata hal­la­tán Pu­tyin el­sá­padna a ré­mü­let­től.

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Minden idők lebizarrabb Tinder-randija: ide vitték a csajszit

Sze­gény lány ro­man­ti­kus álmai egy­ből szer­te­fosz­lot­tak, ami­kor meg­ér­kez­tek a hely­színre.

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Fatörzsnek nézte a férfi az óriáskígyót, durva, ami ezután történt

Hat fa­lubéli férfi ereje kel­lett hozzá, hogy ki­sza­ba­dít­sák a pórul járt ha­lászt a ha­tal­mas piton szo­rí­tá­sá­ból.

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Nagyon kiakadt a sztár a repülőn: Ezt művelték mögötte

Jogos a fel­há­bo­ro­dás?

Az első döb­be­net után úgy dön­tött, le­vi­de­ózza a je­le­ne­tet!

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

Megrázó fotó: Így öltöztették fel öccse temetésére a tündéri kislányt

A csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

A gyá­szoló csa­lád úgy érezte, el­hunyt kis­ba­bá­juk szel­leme így min­dig velük marad.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: bibliai kéziratokra bukkanhatnak

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Újabb holt-ten­geri te­ker­cse­ket fe­dez­het­nek fel.

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Nem találod ki, mit árul a népszerű pornóoldal

Kü­lön­le­ges ter­mé­kek­kel ké­szül­tek.

A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel kü­lön­le­ges ter­mék­kel ked­ves­ked­nek a ra­jon­gók­nak. Por­nó­pul­csi­kat dob­tak pi­acra. Ér­de­mes ala­po­san meg­nézni a min­tá­kat!

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A jég­táb­lák alatt olyasmi van, amire a ta­pasz­talt tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak.

A jég­táb­lák alatt va­lami olyasmi van, amire a ta­pasz­talt tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Lehet, hogy ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az eset­tel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Egy is­me­ret­len férfi ön­ki­elé­gí­tést vég­zett egy mis­kolci gyors­bü­fé­nél és a ko­csi­já­ban is. Az eset­tel kap­cso­lat­ban most a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét, hogy elő­ke­rít­sék a hor­mon­ja­i­val nem bíró bor­sodi férfit.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

A fes­té­kes vödör rá­adá­sul pos­tán ér­ke­zett, egye­ne­sen Ang­li­á­ból. A vá­mo­sok­nak mégis gya­nús lett a tel­je­sen hét­köz­napi tárgy, át­vizs­gál­ták a fes­té­ket.

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Egy pá­ri­zsi já­ték­bol­tot fosz­tott ki egy 72 éves idős nő. Azt mondta a rend­őrök­nek, hogy unat­ko­zott.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Mű­vér­rel bo­rítva is gyö­nyörű.

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani, de egy sötét si­ká­tor­ban nem sze­ret­nénk vele így ta­lál­kozni!

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hip­nó­zis­nak ve­tet­ték alá.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá a ret­te­gett élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá a ret­te­gett élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Sokkoló dolog történt a család házában: a 8 éves kisfiút az ördög szállta meg

Sokkoló dolog történt a család házában: a 8 éves kisfiút az ördög szállta meg

Az apja sze­rint a gye­rek úgy vi­sel­ke­dik, mint egy démon.

Az apja sze­rint a gye­rek úgy vi­sel­ke­dik, mint egy démon.

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek.

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek, hogy vajon mi lehet ez a hor­rorfilmbe illő te­remt­mény?

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

A kis­lá­nya fes­tette ki.

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

A já­ró­ke­lők­nek le­esett az álluk, ami­kor meg­lát­ták, mi tör­té­nik a padon...

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Fel­akasz­totta magát egy ta­nárnő, mert vé­let­len ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Lá­nyok, ti meg­lep­né­tek ebben a pá­ro­to­kat egy má­mo­ros­nak ígér­kező éj­sza­kán?

Lá­nyok, ti meg­lep­né­tek ebben a pá­ro­to­kat egy má­mo­ros­nak ígér­kező éj­sza­kán?

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Az ese­tet Orosz­or­szág­ban vi­de­óz­ták le, nem ritka az ilyen je­le­net ar­ra­felé.

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat.

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat, végül ennyit ál­la­pí­tot­tak meg róla.

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

A maffia egy­kori bér­gyil­kosa nem árulta el a lá­nyá­nak, ki ő va­ló­já­ban.

A maffia egy­kori bér­gyil­kosa nem árulta el a lá­nyá­nak, ki ő va­ló­já­ban.

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Hisz a mód­szer si­ke­ré­ben.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében, a szakértőket is meglepte a bejelentés

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna.

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna a ter­mé­szet­ben, bár igen ritka je­len­ség­ről van szó.

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, nem mehet gye­re­kek kö­ze­lébe.

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, és utána sem mehet olyan he­lyekre, ahol gye­re­kek van­nak.

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Erre nem szá­mí­tot­tak...

Egy pár vá­sá­rolt az Al­di­ban, azon­ban nem szá­mí­tot­tak arra, mit ta­lál­nak a zacs­kós sa­lá­tá­ban...

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A szak­ér­tők csak re­mé­lik, hogy az új esz­kö­zök se­gí­te­nek az ilyen ese­mé­nyekre való fel­ké­szü­lés­ben.

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette a bi­zarr je­len­sé­get.

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette a bi­zarr je­len­sé­get - nem csoda, hogy a férfi na­gyon meg­ré­mült.

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak! Pedig csak nyo­mon akar­ták kö­vetni, mi tör­té­nik a kis­lá­nyuk­kal...

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak! Pedig csak nyo­mon akar­ták kö­vetni, mi tör­té­nik a kis­lá­nyuk­kal...

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Ebben a mély­ség­ben már nem na­gyon lehet arra szá­mí­tani, hogy élő­lé­nyek nyo­ma­ira buk­kan­nak.

Rémisztő dolog történt, miután a nő lenyelte a gyógyszert

Rémisztő dolog történt, miután a nő lenyelte a gyógyszert

Bi­zarr el­vál­to­zás je­lent meg a nyel­vén.

Bi­zarr el­vál­to­zás je­lent meg a nő nyel­vén.

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók.

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt her­cegnő ha­lá­lá­nak 21. év­for­du­ló­ján.

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

A hajó évek­kel ez­előtt tűnt el a ra­da­rok­ról, de most partra sod­ró­dott és tisz­tá­zó­dott a tör­té­nete.

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Egy ku­ta­tás sze­rint min­den ember ha­sonló dol­go­kat lát a kli­ni­kai halál ál­la­po­tá­ban.

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti bronz­ból vagy arany­ból. Az így ké­szült mű­al­ko­tá­so­kat pedig ki­ál­lítja.

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti bronz­ból vagy arany­ból. Az így ké­szült mű­al­ko­tá­so­kat pedig ki­ál­lítja.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem csoda, hogy a meg­le­pett anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Egyre rosszabb a hely­zet.

Egyre rosszabb a hely­zet és jelen állás sze­rint nem sok esély van a ja­vu­lásra.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra.

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira, de a cég akkor nem fog­lal­ko­zott vele.

Elképesztően gusztustalan dolog miatt rúgták ki ezt a biztonsági őrt

Elképesztően gusztustalan dolog miatt rúgták ki ezt a biztonsági őrt

Egy fur­csa szo­kás miatt lett a net sztárja a biz­ton­sági őr.

Egy fur­csa szo­kás miatt lett a net sztárja a biz­ton­sági őr. Mun­ka­adói nem to­le­rál­ták...

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Ki­hasz­nálta, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Egy fi­a­tal ame­ri­kai nem tu­dott pa­ran­csolni a húgy­hó­lyag­já­nak, de olyan helyre pi­silt, ami­ért le­tar­tóz­tat­ták.

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

A vá­rat­lan je­le­ne­tet egy autós vi­de­ózta le.

A vá­rat­lan je­le­ne­tet egy autós vi­de­ózta le. Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta az il­le­tőt.

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Nagy volt a ri­a­da­lom, de a kü­lö­nös ob­jek­tum más volt, mint ami­nek lát­szott.

Nagy volt a ri­a­da­lom, de a kü­lö­nös ob­jek­tum más volt, mint ami­nek lát­szott.

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

Mise köz­ben marta meg egy kígyó.

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

So­káig min­denki tel­je­sen ta­nács­ta­la­nul állt a bi­zarr kül­sejű lény előtt...