BIZARR

Rémálom az étteremben, sokkot kapott az anyuka

Rémálom az étteremben, sokkot kapott a háromgyermekes anyuka

Erre nincs ma­gya­rá­zat!

A ho­tel­hez tar­tozó ta­verna tu­laj­do­nosa vi­de­óra is vette a ré­misztő ese­tet.

Szegény nő: Nem hiszed el, mi lapult a KFC-s menüben

Szegény nő: Nem hiszed el, mi lapult a KFC-s menüben

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés...

Kel­le­met­len meg­le­pe­tést rej­tett a rán­tott csir­kés, sült krump­lis do­bozka.

Vérfürdő és szex: Marilyn Manson most megmutatta

Vérfürdő és szex: Marilyn Manson most megmutatta

A 48 éves elő­adó leg­újabb képi ámok­fu­tá­sá­ban megint min­den benne van, ami eddig is jel­le­mezte őt.

A 48 éves elő­adó leg­újabb képi ámok­fu­tá­sá­ban megint min­den benne van, ami eddig is jel­le­mezte őt.

Nagyon felizgult a postás: Ez lapult a küldeményben

Nagyon felizgult a postás: Ez lapult a küldeményben

Hogy ki küldte, az a mai napig rej­tély...

Hogy ki küldte, az a mai napig rej­tély...

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Az ajtón kilógva gördeszkázott a sofőr, miközben a kocsiját vezette! - videó

Rá­adá­sul az egyik ke­zé­vel még ka­me­rá­zott is! Csú­nya bal­eset és to­tál­kár lett a fe­le­lőt­len mu­tat­vány vége!

Sokkot kapott a család, amikor meglátták, mi mászik elő a vécécsészéből

Sokkot kapott a család, amikor meglátták, mi mászik elő a vécécsészéből

Sokan ret­teg­nek, hogy va­la­mi­lyen un­do­rító lény jut be a la­kásba.

Sokan ret­teg­nek, hogy va­la­mi­lyen un­do­rító lény jut be a la­kásba.

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Hátborzongató dolog tűnt fel a férfi nyaralós fotóján, ezt látnod kell

Hátborzongató dolog tűnt fel a férfi nyaralós fotóján, ezt látnod kell

A két­gyer­me­kes apuka nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor vissza­nézte az Egyip­tom­ban ké­szült ké­pe­ket.

Durva fotó a busz méretű kígyóról, így összemarcangolta a férfit

Durva fotó a busz méretű kígyóról, így összemarcangolta a férfit

A hős il­lető a já­ró­ke­lő­ket akarta meg­men­teni az óri­ási pi­ton­tól, de na­gyon rosszul járt.

A halott nagyi szelleme jelent meg a léggömbön

Sokkot kapott az anya, amikor meglátta, mi van a lányáról készült fotón

Alice Budd úgy gon­dolta, hogy imád­ni­való fo­tó­kat ké­szít a kis­lá­nyá­ról, aki a kert­jé­ben ját­szik egy ha­tal­mas lufi­val.

Alice Budd úgy gon­dolta, hogy imád­ni­való fo­tó­kat ké­szít a kis­lá­nyá­ról, aki a kert­ben ját­szott egy ha­tal­mas lufi­val. Ami­kor azon­ban meg­nézte az el­ké­szült ké­pe­ket, meg­hűlt az ere­i­ben a vér.

Baljós hír jött: a Föld felé közelít egy hatalmas aszteroida

Baljós hír jött: a Föld felé közelít egy hatalmas aszteroida

Az asz­te­ro­ida ház nagy­ságú, rá­adá­sul egyre kö­ze­lebb jön boly­gónk­hoz. Meg­szó­lal­tak a tu­dó­sok.

Az asz­te­ro­ida ház nagy­ságú, rá­adá­sul egyre kö­ze­lebb jön boly­gónk­hoz. Meg­szó­lal­tak a tu­dó­sok.

Leleplező fotók: Óriási heréket gyárt az őrült farmer

Leleplező fotók: Óriási heréket gyárt az őrült farmer

Még büszke is a mu­táns kon­dára!

A té­bo­lyo­dott gazda még büszke is a sze­ren­csét­len, mu­táns kon­dára!

Azt suttogják: Szexelő turisták miatt tör ki a szunnyadó vulkán

Azt suttogják: Szexelő turisták miatt tör ki a szunnyadó vulkán

Ön­fe­gye­lemre szó­lí­tot­ták fel őket.

Ön­fe­gye­lemre szó­lí­tot­ták fel a vad ka­land­ban re­mény­kedő sze­rel­me­se­ket.

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Azt hitte, egyedül van a lakásban, de a kamera rémisztő dolgot rögzített

Ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

Ku­tyáit akarta le­vi­de­ózni, de a fél­vé­te­len va­lami egé­szen hát­bor­zon­gató je­len­ség tűnt fel.

Üzenetet küldött a túlvilágról Robin Williams

Üzenetet küldött a túlvilágról Robin Williams

Egy pa­ra­nor­má­lis ku­tató meg­lepő szer­ke­ze­tet ké­szí­tett, az úgy­ne­ve­zett szel­lem­do­bozt.

Egy pa­ra­nor­má­lis ku­tató meg­lepő szer­ke­ze­tet ké­szí­tett, az úgy­ne­ve­zett szel­lem­do­bozt. Ezen ke­resz­tül pró­bálta fel­venni a kap­cso­la­tot a 2014-ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­ve­tett ko­mi­kus­sal. Úgy tűnik, si­ke­rült is...

Sokkot kapott a kiránduló család: azt hitték korábban kezdődött a világvége

Sokkot kapott a kiránduló család: azt hitték korábban kezdődött a világvége

A ki­rán­duló csa­lád­nak a vér is meg­fa­gyott az ere­i­ben...

A ki­rán­duló csa­lád­nak a vér is meg­fa­gyott az ere­i­ben...

Egészen hihetetlen, mit nyelt le egészben az óriási hal

Egészen hihetetlen, mit nyelt le egészben az óriási hal

Meg­döb­bentő lát­ványt nyújt.

Nem csoda, hogy a ta­pasz­talt ha­lász sem hitt a sze­mé­nek!

Intézz el mindent szombatig, most tényleg jön a világvége

Intézz el mindent szombatig, most tényleg jön a világvége

Ez most tény­leg vég­ze­tes lehet.

Tú­lél­tünk már né­há­nyat, de ez most tény­leg vég­ze­tes lehet.

Elképesztő pofont kapott a sorstól a kárörvendő sofőr - Videó

Elképesztő pofont kapott a sorstól a kárörvendő sofőr - Videó

Más sze­ren­csét­len­sé­gén szó­ra­ko­zott a két fi­a­tal, a karma hamar meg­ta­lálta őket...

Hagyta, hogy megerőszakolják feleségét, így fizetett a drogért

Hagyta, hogy megerőszakolják feleségét, így fizetett a drogért

Hét ide­gen erő­sza­kolta meg a 22 éves ál­do­za­tot, így ka­pott újabb ká­bí­tó­szer ada­got férje.

Nem hiszed el, mik sodródtak partra az Irma hurrikán miatt

Nem hiszed el, mik sodródtak partra az Irma hurrikán miatt

El­ké­pesztő, és egy­ben na­gyon szo­morú ter­mé­szeti je­len­sé­get rög­zí­tet­tek a hur­ri­kán súj­totta Flo­ri­dá­ban.

El­ké­pesztő, és egy­ben na­gyon szo­morú ter­mé­szeti je­len­sé­get rög­zí­tet­tek a hur­ri­kán súj­totta Flo­ri­dá­ban.

Gyomorforgató dolog folyt a ravatalozóból a lakóházakhoz

Gyomorforgató dolog folyt a ravatalozóból a lakóházakhoz

Az egész utca úgy né­zett ki, mintha hor­rorfil­met for­gat­tak volna a kör­nyé­ken.

Az egész utca úgy né­zett ki, mintha hor­rorfil­met for­gat­tak volna a kör­nyé­ken.

Ez felfoghatatlan: kisfiút erőszakoltak a fürdőben, hiába ordítozott

Ez felfoghatatlan: kisfiút erőszakoltak a fürdőben, hiába ordítozott

Gyo­mor­for­gató dol­go­kat tett a tá­madó a hét­éves kisfi­ú­val.

Gyo­mor­for­gató dol­go­kat tett a tá­madó a hét­éves kisfi­ú­val. A gye­rek sírva, or­dí­tozva kért se­gít­sé­get.

Hímvessző alakú buci verte ki a biztosítékot a főzőműsorban

Hímvessző alakú buci verte ki a biztosítékot a főzőműsorban

Han­gos ne­ve­tés­ben tört ki a zsűri.

Az egyik zsű­ri­tag han­gos ne­ve­tés­ben tört ki a paj­zán for­májú ke­nyér lát­tán.

Durva fotó a kertben talált mutáns kígyóról, így nézett ki

Durva fotó a kertben talált mutáns kígyóról, így nézett ki

Egy sze­relő vette észre...

A fűben te­kergő, bi­zarr hül­lőt egy elekt­ro­mű­sze­rész vette észre, aki egy ki­sebb sokk után úgy dön­tött, meg­fogja a torz pél­dányt.

Ezt nem hiszed el: Busz méretű mutáns hal a város főterén

Ezt nem hiszed el: Busz méretű mutáns hal a város főterén

A ha­tal­mas pél­dány­ból több mint 1000 fish and ch­ip­set tud­ná­nak ké­szí­teni a gyors kezű sza­ká­csok.

A ha­tal­mas pél­dány­ból több mint 1000 fish and ch­ip­set tud­ná­nak ké­szí­teni a gyors kezű sza­ká­csok.

Utcán erőszakolták meg a fiatal lányt, de a borzalom csak fokozódott

Utcán erőszakolták meg a fiatal lányt, de a borzalom csak fokozódott

A lány tes­tét ször­nyű nyo­mok bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak.

A lány tes­tét ször­nyű nyo­mok bo­rí­tot­ták, ami­kor rá­ta­lál­tak. Se­gít­sé­get sem tu­dott hívni.

Kinyitotta a bejárati ajtót és sokkolta, amit meglátott

Kinyitotta a bejárati ajtót és sokkolta, amit meglátott

Ezt sen­ki­nek se kí­ván­juk...

Sen­ki­nek se kí­ván­juk, hogy ezzel szem­be­sül­jön, ha ki­nyitja az ajtót.

Sokkot kaptak a vevők, 18+-os jelenet játszódott le a gyorsétteremben

Sokkot kaptak a vevők, 18+-os jelenet játszódott le a gyorsétteremben

Ilyen ámok­fu­tás­nak se gyak­ran lehet bárki is a szem­ta­núja.

Ilyen ámok­fu­tás­nak se gyak­ran lehet bárki is a szem­ta­núja. A tet­test el­fog­ták.

Megfagyott a levegő a hullaházban: váratlanul megmozdult a halott

Megfagyott a levegő a hullaházban: váratlanul megmozdult a halott

A nő az utolsó ke­ne­tet kapta egy pap­tól, de egy­szer csak lé­le­gezni kez­dett.

A nő éppen az utolsó ke­ne­tet kapta egy pap­tól, de egy­szer csak lé­le­gezni kez­dett.

Ez felfoghatatlan: megerőszakolták a kórházban a kómában fekvő nőt

Ez felfoghatatlan: megerőszakolták a kórházban a kómában fekvő nőt

A nő ál­la­pota miatt nem is tu­dott volna be­le­egyezni a szexbe.

A nő ma­ga­te­he­tet­len ál­la­pota miatt nem is tu­dott volna be­le­egyezni a szexbe.

Elborzadt az anya, amikor felnyitották gyermeke koporsóját: nem fia volt benne

Elborzadt az anya, amikor felnyitották gyermeke koporsóját: nem fia volt benne

A meg­tört édes­anya nem sze­retne mást, csak hogy végre mond­ják el neki a tel­jes igaz­sá­got.

Borzasztó rémre bukkant a szobájában, rémálommá vált a békés otthonlét

Borzasztó rémre bukkant a szobájában, rémálommá vált a békés otthonlét

Ré­m­ál­munk­ban se jöj­jön elő az a szörny, ame­lyet egy lány ta­lált a szo­bá­já­ban.

Hátborzongató dolgokat látott a férfi, aki a halálból tért vissza

Hátborzongató dolgokat látott a férfi, aki a halálból tért vissza

A férfi el­érte a kli­ni­kai halál ál­la­po­tát, és meg­ren­dítő él­mé­nyek­ben volt része. Most be­szá­molt mind­er­ről.

Taxisofőr erőszakolta meg a fiatal lányt, aki alig emlékszik

Taxisofőr erőszakolta meg a fiatal lányt, aki alig emlékszik

Az ál­do­zat sok­kot ka­pott, de ál­la­pota az erő­szak ide­jén is la­bi­lis volt. Ke­re­sik a tá­ma­dót.

Az ál­do­zat sok­kot ka­pott, de ál­la­pota az erő­szak ide­jén is la­bi­lis volt. Ke­re­sik a tá­ma­dót.

Mutáns szörny keltett óriási riadalmat a lakótelepen

Mutáns szörny keltett óriási riadalmat a lakótelepen

De vajon mi lehet?

Mintha egy tá­voli boly­gó­ról csöp­pent volna az ut­cára! De vajon mi lehet?

Baljós hír jött: a Föld felé közelít az eddigi legnagyobb aszteroida

Baljós hír jött: a Föld felé közelít az eddigi legnagyobb aszteroida

Ilyen­nel a NASA-nak sem volt dolga!

Ilyen­nel még a NASA-nak sem volt dolga! Nem­so­kára ér­ke­zik a Flo­rence nevű asz­te­ro­ida.

Teljes elmebaj: Az Erzsébet híd közepén harmonikázott az idős bácsi

Teljes elmebaj: Az Erzsébet híd közepén harmonikázott az idős bácsi

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni a férfi tet­tére.

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni a férfi tet­tére.

Tinédzserek vérével fiatalodnak a milliomos nyugdíjasok

Tinédzserek vérével fiatalodnak a milliomos nyugdíjasok

Egy ma­gán­kli­ni­kán mil­li­ó­kat fi­zet­nek a ti­né­dzse­rek vé­réért az idős lá­to­ga­tók. Az ered­mé­nyek jók az orvos sze­rint.

Egy ma­gán­kli­ni­kán mil­li­ó­kat fi­zet­nek a ti­né­dzse­rek vé­réért az idős lá­to­ga­tók.

Gyomorforgató dolgot rejtett a tescós fagyi, áll a bál

Gyomorforgató dolgot rejtett a tescós fagyi, áll a bál

Azon­nal belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak!

Senki sem érti, hogy ke­rül­he­tett ilyen gusz­tus­ta­lan­ság a doboz al­jára. A szu­per­mar­ket azon­nal belső vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben...

Itt a vég: a tudósok ijesztő jóslatot tettek közzé

Itt a vég: a tudósok ijesztő jóslatot tettek közzé

Ha­lá­los fe­nye­ge­tés kö­ze­leg.

A Per­se­i­dák ár­nyé­ká­ban egy ha­lá­los fe­nye­ge­tés kö­ze­leg a Föld felé.

Botrány az étteremben: nem várt dolgot rejtett a csirkés szendvics

Botrány az étteremben: nem várt dolgot rejtett a csirkés szendvics

Bot­rá­nyos eset­nek volt része egy gya­nút­lan nő.

Bot­rá­nyos eset­nek volt része egy gya­nút­lan nő. A vevő azon­nal pa­naszt tett és be­pe­relte a gyors­ét­ter­met.

Elképesztő szexizmus: Így dől el az étel ára az étteremben

Elképesztő szexizmus: Így dől el az étel ára az étteremben

Az ét­te­rem­tu­laj­do­no­sok a leg­el­ké­pesz­tőbb trük­kök­kel pró­bál­ják be­csa­lo­gatni ma­guk­hoz a kun­csaf­to­kat.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­no­sok a leg­el­ké­pesz­tőbb trük­kök­kel pró­bál­ják be­csa­lo­gatni ma­guk­hoz a kun­csaf­to­kat, de ek­kora po­fát­lan­ság­ról még nem ha­lot­tunk.

Csak a nő kedvére akart tenni az ágyban, durva dolog lett a vége

Csak a nő kedvére akart tenni az ágyban, durva dolog lett a vége

A nő arról áb­rán­do­zott, hogy egy fegy­vert is be­von­nak a ját­sza­do­zásba.

A nő arról áb­rán­do­zott, hogy egy fegy­vert is be­von­nak a sze­xu­á­lis ját­sza­do­zásba. Nem kel­lett volna.

Először ment sztriptízbárba a férfi, másnap szörnyű látványra ébredt

Először ment sztriptízbárba a férfi, másnap szörnyű látványra ébredt

A sze­ren­csét­le­nül járt il­lető a Fa­ce­boo­kon szá­molt be az eset­ről.

A sze­ren­csét­le­nül járt il­lető a Fa­ce­boo­kon szá­molt be az eset­ről.

Sokkoló dolgot művelt egy férfi a McDonald's-ban

Sokkoló dolgot művelt egy férfi a McDonald's-ban

Egy nő sí­ró­gör­csöt ka­pott.

A mez­te­len férfi lát­vá­nya annyira fel­zak­la­tott egy nőt, hogy sí­ró­gör­csöt ka­pott.

Óriási bajba kerültek az óceánban a bikinis bombázók

Óriási bajba kerültek az óceánban a bikinis bombázók

Ré­m­álommá vált a vízi ka­land!

Ré­m­álommá vált a mo­del­lek vízi ka­landja!

Durva jelenetet videóztak egy hajóról, csak erős idegzetűeknek

Durva jelenetet videóztak egy hajóról, csak erős idegzetűeknek

El­ké­pesz­tően ke­gyet­len tud lenni a ter­mé­szet!

El­ké­pesz­tően ke­gyet­len tud lenni a ter­mé­szet!

Rettegsz a bogaraktól? Akkor ez a te rémálmod!

Rettegsz a bogaraktól? Akkor ez a te rémálmod!

10 éve­sen sze­re­tett bele bo­ga­rakba.

Ad­rián 10 éve­sen sze­re­tett bele a kü­lön­le­ges és ritka bo­ga­rakba, azóta pedig a vi­lá­got járja, hogy övé le­gyen a leg­na­gyobb és leg­eg­zo­ti­ku­sabb élő gyűj­te­mény.

Nagyobb férfiasságot akart, durva, ami ezután történt

Nagyobb férfiasságot akart, durva, ami ezután történt

Egy har­min­cas férfi az ál­do­zat, nem bírta ki a na­gyob­bító mű­té­tet.

Egy har­min­cas férfi az ál­do­zat, nem bírta ki a na­gyob­bító mű­té­tet.

Hátborzongató, amit észrevettek ezen a képen: téged is kiráz a hideg!

Hátborzongató, amit észrevettek ezen a képen: téged is kiráz a hideg!

A két gimis lány­ról nem olyan bulis kép ké­szült, mint amire szá­mí­tot­tak...

A két gimis lány­ról nem olyan bulis kép ké­szült, mint amire szá­mí­tot­tak...

Karok nélküli, arctalan magyar szellemlány sokkolja a netezőket

Karok nélküli, arctalan magyar szellemlány sokkolja a netezőket

A fény­képre nincs ma­gya­rá­zat.

A kü­lö­nös fény­képre nincs ma­gya­rá­zat.

Úgy megijedtek a kecske arcától, hogy ráhívták a rendőröket

Úgy megijedtek a kecske arcától, hogy ráhívták a rendőröket

A démon szállta meg az ál­la­tot.

A fa­lu­siak sze­rint démon szállta meg az ál­la­tot, amely amúgy halva szü­le­tett.

Ájultra erőszakolták a védtelen lányt, ágyában találtak rá a támadóra

Ájultra erőszakolták a védtelen lányt, ágyában találtak rá a támadóra

A gye­re­ket meg kell mű­teni. A vérző lányra anyja buk­kant rá.

Or­vo­sai sze­rint a gye­re­ket meg kell mű­teni. A vérző kis­lányra anyja buk­kant rá.

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Tragikus balesetben halt meg a népszerű tévés! - videó

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte.

Az egyik leg­hí­re­sebb in­diai mű­sor­ve­ze­tő­nőre egy fa dőlt rá a sem­mi­ből, ami agyon­ütötte. Az or­vo­sok nem tud­tak már rajta se­gí­teni.

Lőtt egy szelfit a tinilány: zokogott, amikor visszanézte a fotót

Lőtt egy szelfit a tinilány: zokogott, amikor visszanézte a fotót

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel kel­lett szem­be­sül­nie a kis­lány­nak. Szü­lei is ér­tet­le­nül áll­nak a hely­zet előtt.

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség tör­tént Mi­chi­gan­ben. Egy 25 éves férfi úgy hall­gat­tatta el mos­to­ha­lá­nyát, hogy fel­gyúj­totta.

Itt a világvége: hatalmas aszteroida száguld ebben a percben a Föld felé

Itt a világvége: hatalmas aszteroida száguld ebben a percben a Föld felé

A NASA ada­tai alap­ján be­csa­pód­hat a Földbe a fe­lénk szá­guldó asz­te­ro­ida.

A NASA ada­tai alap­ján be­csa­pód­hat a Földbe a fe­lénk szá­guldó asz­te­ro­ida.

Baljós jeleket észleltek a világűrben, ezen a kutatók is meghökkentek

Baljós jeleket észleltek a világűrben, ezen a kutatók is meghökkentek

Eddig még sosem ér­kez­tek ilyen pul­záló jelek az űrből.

Eddig még sosem ér­kez­tek ilyen pul­záló jelek az űrből.

Elképesztő bosszút állt a brutálisan másnapos pasiján ez a lány!

Elképesztő bosszút állt a brutálisan másnapos pasiján ez a lány!

A fiú a ro­man­ti­kus prog­ram el­le­nére úgy be­rú­gott az előző este, hogy más­nap még ezt is meg le­he­tett tenni vele.

A fiú a ro­man­ti­kus prog­ram el­le­nére úgy be­rú­gott este, hogy más­nap még ezt is meg le­he­tett tenni vele.

Mise után erőszakolták és verték meg az 50 éves asszonyt

Mise után erőszakolták és verték meg az 50 éves asszonyt

Meg­ver­ték, meg­erő­sza­kol­ták és ki­ra­bol­ták azt az 50 éves asszonyt, aki mi­sé­ről tar­tott ha­za­felé szom­ba­ton.

Pánik a brazil buszon: menet közben szakadt ketté

Pánik a brazil buszon: menet közben szakadt ketté

Bra­zí­li­á­ban tör­tént a bal­eset.

Menet köz­ben sza­kadt ketté egy csuk­lós busz Bra­zí­li­á­ban.

Szörnyű leletet találtak a város alatt, elsápadtak a régészek

Szörnyű leletet találtak a város alatt, elsápadtak a régészek

Nem hit­tek a sze­mük­nek...

A tu­dó­sok sze­rint a sok­koló fel­fe­de­zés alap­ve­tően vál­toz­tatja meg a tör­té­nel­met!

Arra ébredt, hogy egy állat rágja a fejét

Arra ébredt, hogy egy állat rágja a fejét

A fi­a­tal férfit egy medve tá­madta meg, mi­köz­ben bé­ké­sen aludt a tá­bor­ban. Csak a lé­lek­je­len­léte miatt me­ne­kült meg.

A fi­a­tal férfit egy medve tá­madta meg, mi­köz­ben bé­ké­sen aludt a tá­bor­ban. Csak a lé­lek­je­len­léte miatt me­ne­kült meg.

Durva dolgot közöltek az orvosok az élő Ken babával

Durva dolgot közöltek az orvosok az élő Ken babával

El­fe­ke­ted­het és le­es­het az orra.

El­fe­ke­ted­het és le­es­het az orra az élő Ken ba­bá­nak, Rod­rigo Al­ves­nek.

Nagy bejelentést tettek a tudósok

Nagy bejelentést tettek a tudósok

A ku­ta­tók úgy vélik, 2030-ra em­be­rek él­het­nek a Mar­son. Már el­kezd­ték a ter­vek el­ké­szí­té­sét is, be­mu­tat­ták, mi­lyen kap­szu­lá­ban él­he­tünk majd.

A ku­ta­tók úgy vélik, 2030-ra em­be­rek él­het­nek a Mar­son. Már el­kezd­ték a ter­vek el­ké­szí­té­sét is, be­mu­tat­ták, mi­lyen kap­szu­lá­ban él­he­tünk majd.

Szereted a hot dogot? Akkor csak a pincérnő kezét figyeld!

Szereted a hot dogot? Akkor csak a pincérnő kezét figyeld!

El­sőre azt fogod mon­dani, hogy, uhhh! És má­sod­jára is! Bot­rá­nyos videó kö­vet­ke­zik!

El­sőre azt fogod mon­dani, hogy, uhhh! És má­sod­jára is! Bot­rá­nyos videó kö­vet­ke­zik!

Fény derült a hátborzongató lény titkára, itt találták meg

Fény derült a hátborzongató lény titkára, itt találták meg

El­ké­pesztő kép­sort rög­zí­tett egy döb­bent csa­lád­apa! Vajon igaz a le­genda?

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

A be­ját­szást még el­kezdte...

A be­ját­szást még el­kezdte, az alatt lett rosszul. Sze­ren­csére ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úszta a bal­ese­tet.

Nézd meg 2017 leghátborzongatóbb szellemészleléseit

Nézd meg 2017 leghátborzongatóbb szellemészleléseit

Ha ma még nem bor­zong­tál, akkor épp itt az ideje! Nézd meg 2017 leg­hát­bor­zon­ga­tóbb kí­sér­tet­vi­de­óit egy cso­korba szedve!

Ha ma még nem bor­zong­tál, akkor épp itt az ideje! Nézd meg 2017 leg­hát­bor­zon­ga­tóbb kí­sér­tet­vi­de­óit egy cso­korba szedve!

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Az Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben, de nem ve­szély­te­len...

Az úgy­ne­ve­zett Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben...

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Az éte­len nyü­vek szá­zai nyü­zsög­tek.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a kö­zös­ségi mé­di­á­ban egy piz­zá­ról ké­szült fel­vé­tel. A cso­ma­go­lás­ból éppen ki­bon­tott éte­len nyü­vek szá­zai nyü­zsög­tek.

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

Ha az ember fia jókor van he­lyen...

Ha az ember fia jókor van he­lyen, bi­zony be­le­fut­hat film­beli je­le­ne­tek ki­ve­tü­lé­sébe. A fő­vá­ros nyol­ca­dik ke­rü­lete pedig egye­ne­sen ontja az ilyes­mit.

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Elő­ször nem akarta el­en­gedni a buszt.

Elő­ször nem akarta el­en­gedni a buszt, ami­nek esé­lye sem lett volna fél­re­hú­zódni, majd meg­fe­nye­gette a ve­ze­tőt, hogy meg­öli a csa­lád­ját.

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

A ször­nyű je­le­net lát­tán sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak az ál­lat­ba­rá­tok!

A ször­nyű je­le­net lát­tán sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak az ál­lat­ba­rá­tok!

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el az is­me­ret­lenbe.

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Sokan azt gon­dol­ják, hogy az élő­lé­nyek lelke va­la­mi­féle meg­fog­ha­tat­lan, lát­ha­tat­lan dolog, ami talán egy másik lét­sí­kon lé­te­zik csu­pán.