BIZARR

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a föld alatt találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a föld alatt találtak

Két hó­napja buk­kan­tak a fé­lel­me­tes le­letre.

Két hó­napja buk­kan­tak a fé­lel­me­tes le­letre, de csak most áll­tak a nyil­vá­nos­ság elé.

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

Hiába pró­bál­tak rajta se­gí­teni.

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek...

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

A ha­tal­mas vad­ál­la­tot már tíz éve ke­res­ték, sokan csak le­gen­dá­nak hit­ték a tör­té­ne­tet - mos­ta­náig!

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Borzasztó dolog történt a nővel, miután kipróbálta a halpedikűrt

Borzasztó dolog történt a nővel, miután kipróbálta a halpedikűrt

Na­gyon rossz vége lett a kü­lön­le­ges ke­ze­lés­nek!

Na­gyon rossz vége lett a kü­lön­le­ges ke­ze­lés­nek!

Annyira berúgott ez a férfi, hogy majdnem összeverte a saját tükörképét

Annyira berúgott ez a férfi, hogy majdnem összeverte a saját tükörképét

Az ita­lo­zás ha­tá­rait va­ló­szí­nű­leg nem is­meri ez az orosz férfi.

Az ita­lo­zás ha­tá­rait va­ló­szí­nű­leg nem is­meri ez az orosz férfi, aki nem vette észre, hogy az a sze­mély, aki­vel gondja van, saját maga...

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény.

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény, tö­meg­ve­re­ke­déssé fa­jult az es­küvő.

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

A szak­ér­tők a hely­színre si­et­tek.

A szak­ér­tők azon­nal a hely­színre si­et­tek, hogy utá­na­jár­ja­nak a ré­misztő eset­nek.

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre.

Hiába ter­jedt el fu­tó­tűz­ként a neten a fel­vé­tel, senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot...

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni.

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni be­lül­ről.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

A ta­pasz­talt ku­ta­tók sze­rint a fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tatja majd meg a tör­té­nel­met.

Sokkot kapott az anya, amikor belépett a lánya szobájába

Sokkot kapott az anya, amikor belépett a lánya szobájába

A ne­te­zők is ször­nyül­köd­tek...

Nem ő volt az egyet­len, aki ha­lálra ré­mült a lát­vány­tól, a ne­te­zők is ször­nyül­köd­tek...

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Az nem vi­lá­gos, mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

Az nem vi­lá­gos, hogy mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Nem csoda, hogy ezi­dáig nem si­ke­rült vi­deót ké­szí­teni az ál­la­tok­ról...

Bizarr fürdős videó készült a dögös Selena Gomezről

Bizarr fürdős videó készült a dögös Selena Gomezről

Nem elő­ször vet­kő­zött le Se­lena.

Nem elő­ször vet­kő­zött le a ka­mera előtt Se­lena Gomez, de ennyire fura kép­so­rok még sosem ké­szül­tek róla.

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

A ka­na­dai nő elő­ször nem hitt a sze­mé­nek...

A ka­na­dai nő elő­ször nem hitt a sze­mé­nek...

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Vajon mi jár­ha­tott a fotós fe­jé­ben, ami­kor el­ké­szí­tette ezt a so­ro­za­tot?

Vajon mi jár­ha­tott a fotós fe­jé­ben, ami­kor el­ké­szí­tette ezt a so­ro­za­tot?

Durva, egy kígyó gyomrában találtak rá az eltűnt nő holttestére

Durva, egy kígyó gyomrában találtak rá az eltűnt nő holttestére

El­tű­né­sét egy nap­pal ko­ráb­ban je­len­tet­ték be.

El­tű­né­sét egy nap­pal ko­ráb­ban je­len­tet­ték be.

Dráma Budapesten, meztelenül jelent meg egy nő a megállóban

Dráma Budapesten, meztelenül jelent meg egy nő a megállóban

Egy szem­tanú rész­le­te­sen le­írta a tör­tén­te­ket, ame­lyet gye­re­kek, csa­lá­dok is vé­gig­néz­tek.

Egy szem­tanú rész­le­te­sen le­írta a tör­tén­te­ket, ame­lyet gye­re­kek, csa­lá­dok is vé­gig­néz­tek.

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Rend­őrt hí­vott.

Nem szok­vá­nyos "meg­le­pe­tés­ben" volt része a zak­la­tott asszony­nak. Rend­őrt hí­vott.

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt. De vajon mi lehet ez?

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Remegő kézzel készítette a felvételeket, amikor ezt meglátta az erdőben

Remegő kézzel készítette a felvételeket, amikor ezt meglátta az erdőben

Egy ki­rán­duló ké­szí­tett vi­deót.

Egy ki­rán­duló ké­szí­tett vi­deót a rej­té­lyes lény­ről, amely sokak sze­rint egy híres szörny lehet.

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor ész­re­vette a több mint 1 mé­te­res csör­gő­kí­gyót.

Sokkot kapott a gyorséttermi dolgozó: ez mászott a zsömlék közt...

Sokkot kapott a gyorséttermi dolgozó: ez mászott a zsömlék közt...

Pil­la­na­tok alatt kör­be­ment az in­ter­ne­ten a videó, amit egy fel­há­bo­ro­dott nő osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik a ki­csi­nek, hogy ma­gá­val vigye az ágyba ked­venc já­té­kát.

Ez már sok: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő dögös fotóján

Ez már sok: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő dögös fotóján

Tel­je­sen össze­za­varta a ne­te­ző­ket .

Tel­je­sen össze­za­varta a ne­te­ző­ket a lány. Aztán egy másik kép­pel ma­gya­rázta meg a fél­re­ér­tést...

Nők ezrei utálják ezt a férfit: durva dolgot tett a főnöknője italába

Nők ezrei utálják ezt a férfit: durva dolgot tett a főnöknője italába

A fő­nök­nő­nek az tűnt fel, hogy egyik be­osz­tottja fur­csán kez­dett vi­sel­kedni.

A fő­nök­nő­nek az tűnt fel, hogy egyik be­osz­tottja fur­csán kez­dett vi­sel­kedni.

Igazi rémálom: arra ébredt a nő, hogy egy szellem lehúzza róla a takarót...

Igazi rémálom: arra ébredt a nő, hogy egy szellem lehúzza róla a takarót...

Sokan hi­szik, hogy az efféle tör­té­ne­tek a mese hab­bal ka­te­gó­ri­ába tar­toz­nak. A vi­deón lát­ható fi­a­tal nő azon­ban tudna me­sélni

Ilyen nincs: orrfacsaró bűz árasztja el a világűrt, de megvan az oka

Ilyen nincs: orrfacsaró bűz árasztja el a világűrt, de megvan az oka

A ke­gyet­len szag ál­lí­tó­lag rom­lott húsra em­lé­kez­tet. Jó ha tudod, hogy a re­pü­lők­ről már ki­til­tot­ták ezt a "bűz­bom­bát".

Hátborzongató felvétel: a férfi sem akarta elhinni, mit látott a tóban

Hátborzongató felvétel: a férfi sem akarta elhinni, mit látott a tóban

A le­gen­dás skó­ciai lény, a Loch Ness-i szörny újra fel­tűnt.

A le­gen­dás skó­ciai lény, a Loch Ness-i szörny újra fel­tűnt és ijesz­tőbb, mint va­laha.

Ilyen nincs: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő szexi fotóján

Ilyen nincs: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő szexi fotóján

Az in­ter­ne­te­zők ki­akad­tak a kép lát­tán, a szelfiző lány pedig nem győ­zött ma­gya­ráz­kodni.

Az in­ter­ne­te­zők ki­akad­tak a kép lát­tán, a szelfiző lány pedig nem győ­zött ma­gya­ráz­kodni.

Elsápadt a kutató, amikor meglátta, mit sodort partra az ár

Elsápadt a kutató, amikor meglátta, mit sodort partra az ár

A meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan kül­sejű mu­tánst egy ku­tyáit sé­tál­tató nő vette észre, aki le is fo­tózta.

A meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan kül­sejű mu­tánst egy ku­tyáit sé­tál­tató nő vette észre, aki le is fo­tózta.

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek, úgy dön­tött, hogy a vé­gére jár a do­log­nak. Nos, rossz ötlet volt.

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Egy angol csa­lád élete po­kollá vál­to­zott az el­múlt évek­ben...

Egy angol csa­lád élete po­kollá vál­to­zott az el­múlt évek­ben, mi­u­tán új házba köl­töz­tek. A ba­rá­taik elő­ször azt hit­ték, meg­bo­lon­dul­tak, ami­kor arról be­szél­tek nekik, hogy szel­le­mek ga­ráz­dál­kod­nak az ott­ho­nuk­ban.

Elképesztő dolgot videóztak az erdő mélyén, mindenki megdöbbent

Elképesztő dolgot videóztak az erdő mélyén, mindenki megdöbbent

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel, ame­lyet egy tú­rázó ké­szí­tett az er­dő­ben. Vajon mi lehet ott az avar­ban? Sokan és sok­féle el­mé­let­tel elő­ruk­kol­tak már, ám biz­to­sat - egy­előre - sen­ki­nek sem si­ke­rült mon­da­nia.

Hátborzongató jelenséget videóztak a 800 éves temetőben

Hátborzongató jelenséget videóztak a 800 éves temetőben

Tony Fer­gu­son sze­mé­lyi edző azt ál­lítja, si­ke­rült vi­de­óra ven­nie egy va­lódi szel­le­met egy 800 éves te­me­tő­ben...

Tony Fer­gu­son sze­mé­lyi edző azt ál­lítja, si­ke­rült vi­de­óra ven­nie egy szel­le­met a 800 éves te­me­tő­ben...

A rendőrök is elborzadtak a 16 éves kovásznai gyilkos kegyetlenségén

A rendőrök is elborzadtak a 16 éves kovásznai gyilkos kegyetlenségén

A 16 éves fiú ne­vetve me­sélte el, ho­gyan gyil­kolta meg is­me­rő­sét, de nem ez volt a leg­meg­döb­ben­tőbb, amit mon­dott.

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

A csa­lád már rég­óta érezte, hogy va­lami nem stim­mel a ház­ban. Mégis sok­kot kap­tak, ami­kor vissza­néz­ték a fel­vé­telt.

Sokkot kapott a családanya, rémes, mi lapult a szőlőben

Sokkot kapott a családanya, rémes, mi lapult a szőlőben

Azóta sem érti, hogy ke­rül­he­tett oda...

Azóta sem érti, hogy ke­rül­he­tett oda... Pedig sze­gény nő csak egy kis egész­sé­ges­nek tűnő, gyü­mölcs­cse­me­gére vá­gyott a könyv­tár­ban.

A kutatók is elsápadtak, ez történt az ősrobbanás után a világegyetemben

A kutatók is elsápadtak, ez történt az ősrobbanás után a világegyetemben

A pá­rat­lan je­len­ség a Föld­től mint­egy 12,4 mil­li­árd fény­év­nyi tá­vol­ságra zaj­lott le - mos­ta­náig nem így hit­ték.

Horror a hálóban: rettenetes, mit művelt ez a lány aktus közben

Horror a hálóban: rettenetes, mit művelt ez a lány aktus közben

A lány elő­ször meg­lepő dol­got kért a fi­ú­tól, mi­köz­ben azt sut­togta: "bízz ben­nem".

A lány elő­ször meg­lepő dol­got kért a fi­ú­tól, mi­köz­ben azt sut­togta: "bízz ben­nem".

Irtózat a boltban: gyomorforgató, mibe harapott egy nő

Irtózat a boltban: gyomorforgató, mibe harapott egy nő

Hiába a kár­té­rí­tés, ez­után itt biz­tos nem fog nyu­godt szív­vel vá­sá­rolni. Fotó a cikk­ben!

Hiába a kár­té­rí­tés, ez­után itt biz­tos nem fog nyu­godt szív­vel vá­sá­rolni. Fotó a cikk­ben!

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tojásban találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tojásban találtak

Egé­szen eddig azt hit­ték, a tojás csak má­so­lat. Aztán meg­vizs­gál­ták...

Egé­szen eddig azt hit­ték, a tojás csak má­so­lat. Aztán meg­vizs­gál­ták...

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mivel a meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Átverték az édesanyát, az orvosok hibájából halt meg az újszülött

Átverték az édesanyát, az orvosok hibájából halt meg az újszülött

Az in­diai nőnek elő­ször a baba ne­mé­ről ha­zud­tak.

Az in­diai nőnek elő­ször a baba ne­mé­ről ha­zud­tak, majd a kicsi ha­lá­lá­nak va­lódi okát is el­tit­kol­ták.

Megrendítő beszámoló: ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Megrendítő beszámoló: ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról, aki kom­mu­ni­kálni sem tu­dott.

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról, aki kom­mu­ni­kálni sem tu­dott.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

Bizarr összetevővel kísérletezik az Ikea, ettől kiakadnak az ínyencek

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön.

A fenn­tart­ha­tó­ság je­gyé­ben sok fur­csa dolog di­vatba jön, nincs ez más­hogy a ro­var­fo­gyasz­tás­sal sem.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a jég mélyén találtak

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Még a ku­ta­tók is meg­le­pőd­tek azon, mit ta­lál­tak.

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

Aggasztó bejelentést tettek az űrkutatók, óriási a tanácstalanság...

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást.

A NASA rég­óta pró­bálja meg­ta­lálni a meg­ol­dást a Föl­det ve­szé­lyez­tető prob­lé­mára.

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappalijában, szörnyű, ami ezután történt

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan je­len­sé­get rög­zí­tett a szer­ke­zet az éj­szaka kö­ze­pén!

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő, de más hát­bor­zon­gató rész­le­tekre is fény de­rült.

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Elő­ször si­ke­rült ilyet.

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a 44 éves nő röntgenét

Elsápadtak az orvosok, amikor meglátták a 44 éves nő röntgenét

Az or­vo­sok szeme lát­tára tűnt el a nő csontja.

Az or­vo­sok szeme lát­tára tűnt el a nő csontja.

A dögös énekesnő erotikától túlfűtött fotójától a monitorod is elolvad

A dögös énekesnő erotikától túlfűtött fotójától a monitorod is elolvad

Emel­lett a kép mel­lett nem lehet csak­úgy el­menni.

Elő­ször el­tá­tod a szád, aztán jön a mo­soly! Emel­lett a kép mel­lett nem lehet csak­úgy el­menni.

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

Hihetetlen, mi történt ezzel a szexi nővel műmellei miatt

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

A fi­a­tal szép­ség nem ismer ha­tá­ro­kat, mi­atta végül még a rend­őr­ség is át­írta a sza­bá­lyait.

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

Nagy bejelentést tettek a tudósok: meglepő dolgot fedeztek fel

A NASA tu­dó­sai fol­to­kat fe­dez­tek fel a Vé­nusz fel­hő­rend­sze­ré­ben, ez pedig arra enged kö­vet­kez­tetni, hogy lehet ott élet.

Lazíts: 10 hajmeresztő baleset videó, amelyben mégsem halt meg senki!

Lazíts: 10 hajmeresztő balesetvideó, amelyben mégsem halt meg senki!

Hála az egyre job­ban el­ter­jedő di­gi­tá­lis ka­me­rák­nak, szinte min­den haj­me­resztő dol­got fel­vesz­nek az em­be­rek.

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Szörnyszülötté operáltatta magát a szép nő, ez lett belőle

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki mást vá­laszt.

Bár a leg­töb­ben in­kább va­la­me­lyik sztárra sze­ret­né­nek ha­son­lí­tani, van, aki in­kább ször­nye­teggé sza­batja magát.

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke...

Bizarr videó: egy hete él fej nélkül a thaiföldi zombi csirke...

Né­há­nyunk­nak talán a leg­rosszabb rém­álma, má­sok­nak vi­szont tu­do­má­nyos szen­zá­ciót je­lent...

Né­há­nyunk­nak talán a leg­rosszabb rém­álma, má­sok­nak vi­szont tu­do­má­nyos szen­zá­ciót je­lent...

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

Botrány tört ki a repülőn, a részeg nő nem bírta türtőztetni magát

Botrány tört ki a repülőn, a részeg nő nem bírta türtőztetni magát

Végül kény­szer­le­szál­lást haj­tot­tak végre.

Végül kény­szer­le­szál­lást haj­tot­tak végre.

Szörnyű látvány Budapesten: feldarabolt állatok bűzlenek az út mellett

Szörnyű látvány Budapesten: feldarabolt állatok bűzlenek az út mellett

A ma­rad­vá­nyok Új­pa­lota és Zugló ha­tá­rá­ban fek­sze­nek az út mel­lett.

A ma­rad­vá­nyok Új­pa­lota és Zugló ha­tá­rá­ban fek­sze­nek az út mel­lett.

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Bár ne­he­zen hi­hető, és a fel­vé­tel ere­de­ti­sége is erő­sen meg­kér­dő­je­lez­hető, mégis szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon...

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Bejelentették a tudósok: közel a világvége

Egye­lőre nincs meg­ol­dás.

Egye­lőre nincs meg­ol­dás, ho­gyan le­hetne el­ke­rülni a Föld pusz­tu­lá­sát.