BIZARR

Sokkot kapott, amikor meglátta magát a cigisdobozon, nem egyezett bele

Sokkot kapott, amikor meglátta magát a cigisdobozon, nem egyezett bele

A Fran­cia­or­szág­ban élő férfi rá­adá­sul nem is a do­hány­zás miatt ve­szí­tette el a lábát, mint ahogy azt a fotón su­gall­ják.

Azt hitte az űrhajós, tollak fedik a földet, de aztán jól megijedt

Azt hitte az űrhajós, tollak fedik a földet, de aztán jól megijedt

Chris Hadfield nem is hitt a sze­mé­nek.

Az űr­ha­jós Chris Hadfield nem is akart hinni a sze­mé­nek.

Hatalmas kígyószörnyet videóztak, minden rekordot megdönthet

Hatalmas kígyószörnyet videóztak, minden rekordot megdönthet

A piton még nö­ve­kedni fog, le­kö­röz­heti a mos­tani re­kor­dert is.

A piton még nö­ve­kedni fog, és ha ez így lesz, le­kö­röz­heti a mos­tani re­kor­dert is.

Döbbenetes jelenetek a metróban: az állomáson vágott csirkét egy nő

Döbbenetes jelenetek a metróban: az állomáson vágott csirkét egy nő

Kö­zöl­ték vele, hogy nem szál­lít­hat élő ál­la­tot. Nem sokat gon­dol­ko­dott a meg­ol­dá­son.

Elképesztően undorító: ezt találta vacsorájában a fiatal lány

Elképesztően undorító: ezt találta vacsorájában a fiatal lány

A híres ame­ri­kai gyors­ét­te­rem, a Taco Bell vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Elsápadtak a tudósok: Durva, mit találtak egy görög barlangban

Elsápadtak a tudósok: Durva, mit találtak egy görög barlangban

A ku­ta­tók nem hit­tek a sze­mük­nek! A kü­lön­le­ges fel­fe­de­zés az egész em­be­ri­ségre ha­tás­sal van.

A ku­ta­tók nem hit­tek a sze­mük­nek! A kü­lön­le­ges fel­fe­de­zés az egész em­be­ri­ségre ha­tás­sal van.

Sokkot kapott a nő: Ezt találta új háza kertjében

Sokkot kapott a nő: Ezt találta új háza kertjében

Ba­rá­tai sze­rint átok ül az in­gat­la­non, és a nőnek azon­nal el kéne köl­töz­nie egy másik la­kásba.

Ba­rá­tai sze­rint átok ül az in­gat­la­non, és a nőnek azon­nal el kéne köl­töz­nie.

Valóra vált rémálom: Szörnyű, mi csimpaszkodott egy férfi karnisán

Valóra vált rémálom: Szörnyű, mi csimpaszkodott egy férfi karnisán

Sze­gény férfi­nek fo­galma sem volt róla, mivel áll szem­ben.

Sze­gény férfi­nek fo­galma sem volt róla, mivel áll szem­ben. Arról meg pláne nem, hogy a mu­táns hogy ju­tott be a la­kásba.

Szörnyű, horrorfilm alatt halt meg egy nyugdíjas a moziban

Szörnyű, horrorfilm alatt vesztette életét egy nyugdíjas a moziban

A férfi holt­tes­tét a film végén, a vil­lany fel­kap­cso­lása után ta­lálta meg egy néző a thai­földi mo­zi­ban.

A férfi holt­tes­tét a film végén, a vil­lany fel­kap­cso­lása után ta­lálta meg egy néző a thai­földi mo­zi­ban.

Sokkoló fotók szivárogtak ki mélytengeri szörnyekről

Sokkoló fotók szivárogtak ki a legijesztőbb mélytengeri szörnyekről

Hor­rorfilmbe illő pél­dá­nyokra buk­kant a ta­pasz­talt orosz ha­lász, Roman Fe­dort­sov.

Igazi horror: az égből zuhant holttest egy kertvárosi udvarra

Igazi horror: az égből zuhant holttest egy kertvárosi udvarra

Egy lon­doni ud­varra zu­hant.

A ke­nyai és brit ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak, mi­u­tán a holt­test egy lon­doni ud­varra zu­hant egy re­pü­lő­ről.

Fogadásból gekkót evett az apuka, szörnyű, ami ezután történt

Fogadásból gekkót evett az apuka, szörnyű, ami ezután történt

A csa­lád azóta sem tudta fel­dol­gozni a gyászt.

A csa­lád azóta sem tudta fel­dol­gozni a gyászt.

Felfoghatatlan tragédia, krokodil ette meg a kétéves gyereket

Felfoghatatlan tragédia, krokodil ette meg a kétéves gyereket

A kis­lány édes­anyja épp másik gyer­me­ké­vel fog­lal­ko­zott.

A kis­lány édes­anyja épp másik gyer­me­ké­vel fog­lal­ko­zott, ami­kor a kicsi be­má­szott a ra­ga­do­zók közé.

Elsápadtak a fürdőzők, szörnyű dolgot mosott partra a tenger

Elsápadtak a fürdőzők, szörnyű dolgot mosott partra a tenger

A gye­re­kek mé­te­rekre a szörny­től ját­szot­tak, nagy ve­szély­ben vol­tak.

A gye­re­kek mé­te­rekre a szörny­től ját­szot­tak, nagy ve­szély­ben vol­tak.

Sokkot kapott az orvos: szörnyű, mit húztak ki a nő füléből

Sokkot kapott az orvos: szörnyű, mit húztak ki a nő füléből

Foly­ton zú­gott a füle a nőnek.

Az 50 éves nőnek foly­ton zú­gott a füle, ezért for­dult or­vos­hoz.

Most közölték a tudósok: hátborzongató jeleket fogtak az űrből

Most közölték a tudósok: hátborzongató jeleket fogtak az űrből

Koz­mi­kus rá­dió­hul­lá­mo­kat fog­tak - még őket is meg­lepte, hon­nan ér­ke­zett.

Szörnyű fotó került elő egy kígyóról, ezt tette áldozatával

Szörnyű fotó került elő egy kígyóról, ezt tette áldozatával

Meg­döb­bentő lát­vány.

A drá­mai je­le­ne­tet egy auszt­rál ka­ja­kos örö­kí­tette meg. Mé­lyen meg­döb­ben­tette a lát­vány!

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül vonaglott a sztáranyuka

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül vonaglott a sztáranyuka

Iga­zán pi­kánsra és bot­rá­nyosra si­ke­rült Cardi B leg­újabb vi­de­ója.

Iga­zán pi­kánsra és bot­rá­nyosra si­ke­rült Cardi B leg­újabb vi­de­ója.

Gyerekei ékszerként hordják Jacko hamvait

Gyerekei ékszerként hordják Jacko hamvait

Bi­zarr, de mégis meg­ható in­for­má­ció de­rült ki Mi­chael Jack­son gye­re­ke­i­ről.

Bi­zarr, de mégis meg­ható in­for­má­ció de­rült ki Mi­chael Jack­son gye­re­ke­i­ről. Így min­dig velük lehet el­hunyt apjuk szel­leme.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: kiderült, ki lehetett a gépeltérítő

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében: kiderült, ki lehetett a gépeltérítő

Az újabb ku­ta­tá­sok három em­berre szű­kí­tet­ték le a kört.

Az újabb ku­ta­tá­sok három em­berre szű­kí­tet­ték le a kört.

Bizarr jelenet a Mekiben: nem az volt a legdurvább, hogy meztelen volt a vendég

Bizarr jelenet a Mekiben: nem az volt a legdurvább, hogy meztelen volt a vendég

Meg­gyűlt a baja a rend­őr­ség­gel.

A férfi­nak már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a rend­őr­ség­gel, most hét­vé­gén is le­tar­tóz­tat­ták.

Rosszul lettek a vásárlók, szörnyű mit találtak a málnás dobozban

Rosszul lettek a vásárlók, szörnyű mit találtak a málnás dobozban

Egy hüllő pis­lo­gott rájuk a mű­anyag do­boz­ból.

Egy hüllő pis­lo­gott rájuk a mű­anyag do­boz­ból, ami­kor ala­po­sab­ban is meg­néz­ték a "friss" gyü­möl­csöt.

Borzalmas hüllőt mosott partra az ár Kanadában, elsápadtak a tudósok

Borzalmas hüllőt mosott partra az ár Kanadában, elsápadtak a tudósok

A feje leg­in­kább egy kro­ko­di­léra em­lé­kez­tette a szak­ér­tő­ket, akik kö­zött nincs egyet­ér­tés abban, mi­lyen te­temre is buk­kan­tak.

Mégsem halt meg Marilyn Monroe? Itt látták kirándulni a szexszimbólumot

Mégsem halt meg Marilyn Monroe? Itt látták kirándulni a szexszimbólumot

Egy férfi ta­lál­ko­zott vele Ka­na­dá­ban még a nyolc­va­nas évek­ben, és biz­tos benne, hogy Ma­ri­lyn Mon­roe-val be­szélt.

Ezekkel a topless fotókkal sokkolta a lányait Demi Moore

Ezekkel a topless fotókkal sokkolta a lányait Demi Moore

A szí­nésznő né­hány retró fotót osz­tott meg a nagy­vi­lág­gal. A lá­nyai sze­rint nem kel­lett volna.

A szí­nésznő né­hány retró fotót osz­tott meg a nagy­vi­lág­gal. A lá­nyai sze­rint nem kel­lett volna.

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Csak bútort akart venni a neten, de olyat látott, amit nem lenne szabad

Csak bútort akart venni a neten, de olyat látott, amit nem lenne szabad

A fi­a­tal nő vé­let­le­nül kor­ha­tá­ros fo­tóra buk­kant az ap­ró­hir­de­té­sek kö­zött.

A fi­a­tal nő vé­let­le­nül kor­ha­tá­ros fo­tóra buk­kant az ap­ró­hir­de­té­sek kö­zött.

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Durva horrorsérülés: Senki sem bírta nézni, ami a sportolóval történt

Három he­lyen el­tört a lába egy fi­a­tal súly­eme­lő­nek, mi­u­tán 250 ki­lo­gram­mal a nya­ká­ban pró­bált gug­go­lást vég­re­haj­tani.

Hátborzongató felfedezés: Ezt rejtette az 1000 éves Buddha-szobor

Hátborzongató felfedezés: Ezt rejtette az 1000 éves Buddha-szobor

A szob­rot ál­lí­tó­lag Kí­ná­ból lopta el egy hol­land mű­gyűjtő. Talán nem is sej­tette, mi­lyen ször­nyű tit­kot rejt...

Szenzációs mit találtak a diákok a sárban, már a tudósok előtt az ügy

Szenzációs mit találtak a diákok a sárban, már a tudósok előtt az ügy

Éppen a ter­mé­szet­ben sé­tál­gat­tak, ami­kor hat le­ke­re­kí­tett for­májú kőre let­tek fi­gyel­me­sek.

Borzalmas mutáns született egy indiai farmon, levideózták

Borzalmas mutáns született egy indiai farmon, levideózták

A fa­lubé­liek a cso­dá­jára jár­nak az el­de­for­mált ál­lat­nak, ami­nek saj­nos csak pár hetet jó­sol­nak.

A fa­lubé­liek a cso­dá­jára jár­nak az el­de­for­mált ál­lat­nak, ami­nek saj­nos csak pár hetet jó­sol­nak.

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

Meghalt Grumpy Cat, a világ legmorcosabb macskája

A szo­morú hírt a macska tu­laj­do­no­sai hoz­ták nyil­vá­nos­ságra pén­te­ken a Twit­te­ren.

A szo­morú hírt a macska tu­laj­do­no­sai hoz­ták nyil­vá­nos­ságra pén­te­ken a Twit­te­ren.

Amire nincsen magyarázat: Rémisztő lényeket vettek kamerára

Amire nincsen magyarázat: Rémisztő lényeket vettek kamerára

A fé­lel­me­tes össze­ál­lí­tás alig öt napja ke­ring az in­ter­ne­ten...

A fé­lel­me­tes össze­ál­lí­tás alig öt napja ke­ring az in­ter­ne­ten, de las­san fél­mil­liós meg­te­kin­tés­nél jár.

Riasztó jóslatot hozott nyilvánosságra a tudós: óriási aszteroida rohan a Föld felé

Riasztó jóslatot hozott nyilvánosságra a tudós: óriási aszteroida rohan a Föld felé

Még­sem ettől kell félni.

A tudós sze­rint még­sem az asz­te­ro­i­dá­tól kell félni. Sok­kal na­gyobb ve­szély le­sel­ke­dik ránk.

Ez a végső megoldás, tudósok fejtették meg a Loch Ness-i szörny titkát

Ez a végső megoldás, tudósok fejtették meg a Loch Ness-i szörny titkát

A tu­dó­sok rá­jöt­tek a lény lé­te­zé­sé­nek ma­gya­rá­za­tára.

A tu­dó­sok rá­jöt­tek a lény lé­te­zé­sé­nek ma­gya­rá­za­tára.

Sokkot kapott az orvos, amikor a férfi levette előtte a cipőjét

Sokkot kapott az orvos, amikor a férfi levette előtte a cipőjét

Nincs hozzá ha­sonló a vi­lá­gon.

A férfi egy ge­ne­ti­kai rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett. Nincs hozzá ha­sonló a vi­lá­gon.

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Rémisztő mutánst fogtak az út mellett, ilyet még nem láttál

Saj­nos hamar el­pusz­tult.

Nem csoda, hogy a hül­lő­ről ké­szült fotó szél­se­be­sen ter­jedt el a neten.

Élő polipot akart enni az ázsiai kislány, durva, ami ezután történt

Élő polipot akart enni az ázsiai kislány, durva, ami ezután történt

Sze­gény lány, nem let­tünk volna a he­lyé­ben!

Sze­gény lány, nem let­tünk volna a he­lyé­ben!

Az orvosok is megdöbbentek, amikor meglátták a nő röntgenképét

Az orvosok is megdöbbentek, amikor meglátták a nő röntgenképét

A nő egy szál­kát akart ki­szedni a tor­ká­ból. Ér­de­kes módot vá­lasz­tott.

A nő egy szál­kát akart ki­szedni a tor­ká­ból. Ér­de­kes módot vá­lasz­tott.

Elképesztő, mit találtak az Indiai-óceán mélyén, meglepődtek a kutatók

Elképesztő, mit találtak az Indiai-óceán mélyén, meglepődtek a kutatók

7000 mé­te­res mély­ség­ben él.

A szak­ér­tők es­küsz­nek rá, hogy még sosem ta­lál­koz­tak ha­sonló élő­lénnyel.

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi tör­tén­he­tett?

A férfi meg­elé­gelte, hogy éj­sza­kák óta fur­csa dol­go­kat ta­pasz­tal a há­ló­szo­bá­ban. El­ha­tá­rozta, hogy a vé­gére jár a dol­gok­nak.

Veszélyes trend terjed a férfiak körében: mindent a méret érdekében

Veszélyes trend terjed a férfiak körében: mindent a méret érdekében

Két év alatt már több szá­zan ke­rül­tek kór­házba, mert házi mód­szer­rel pró­bál­ták meg­na­gyob­bí­tani a nemi szer­vü­ket.

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

Durva véget ért a Tinder randi, erre senki sem számított

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról.

A nő tö­rölte magát az ol­dal­ról és úgy dön­tött, kör­nye­zete előtt is el­tit­kolja a tör­tén­te­ket.

Megdöbbentek a szülők, amikor ezt látták a terhességi ultrahangon

Megdöbbentek a szülők, amikor ezt látták a terhességi ultrahangon

Hi­he­tet­len, mit mű­vel­tek az ikrek az édes­any­juk mé­hé­ben.

Hi­he­tet­len, mit mű­vel­tek az ikrek az édes­any­juk mé­hé­ben. Na­pok­kal ko­ráb­ban jöt­tek vi­lágra.

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sokkot kapott az anyuka: Ez tűnt fel a gyerekfigyelő monitoron

Sze­gény nő elő­ször azt hitte, hogy egy pókot lát, ké­sőbb ki­de­rült, hogy va­lami sok­kal rosszab­bat.

"Buta fiú voltam" - mondta az 55 éves kukkoló perverz, mikor lebukott a Tescóban

"Buta fiú voltam" - mondta az 55 éves kukkoló perverz, mikor lebukott a Tescóban

A férfi be­fo­tó­zott a szok­nyák alá.

A férfi egyedi tech­ni­ká­val fo­tó­zott be a nők szok­nyája alá.

A horgászok is megriadtak, óriási tengeri szörny feje akadt horogra

A horgászok is megriadtak, óriási tengeri szörny feje akadt horogra

Senki sem tudja meg­mon­dani, hogy mitől vált el a cápa feje a tes­té­től.

Senki sem tudja meg­mon­dani, hogy mitől vált el a cápa feje a tes­té­től.

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Elborzadt a helyi vendég, amikor belépett a Burger King vécéjébe

Még sosem lá­tott ennyire un­do­rító mel­lék­he­lyi­sé­get, örökre ki­áb­rán­dult a helyi gyors­ét­te­rem­ből.

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

A le­gen­dás ze­nész ha­lá­lát ra­jon­gói sosem akar­ták el­fo­gadni, ezért idő­ről időre újabb össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket gyár­ta­nak.

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán!

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán, sze­rin­tük ennek nem sza­ba­dott volna meg­tör­tén­nie.

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

Újabb fordulat: elképesztő, ami az eltűnt maláj gépről derült ki

A maláj gép ku­ta­tói meg­döb­bentő do­logra let­tek fi­gyel­me­sek.

A maláj gép ku­ta­tói meg­döb­bentő do­logra let­tek fi­gyel­me­sek.

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Az orvosok se hittek a szemüknek: ikertestvérével a hasában született

Egy ko­lum­biai kis­lány jött vi­lágra iker­test­vé­ré­vel a ha­sá­ban, a pa­ra­zi­tát azon­nali mű­tét­tel kel­lett el­tá­vo­lí­tani.

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

Az orvosok is megdöbbentek azon, ami a szülés után egy hónappal történt

A fi­a­tal anyuka még sosem járt ult­ra­han­gon.

A fi­a­tal anyuka még sosem járt ult­ra­han­gon, ezért nem tu­dott arról, hogy nem hét­köz­napi módon fej­lő­dött a teste.

Titkos kamerát szereltek fel a templomban: ijesztő dolgot rögzített

Titkos kamerát szereltek fel a templomban: ijesztő dolgot rögzített

Fur­csa dol­gok tör­tén­tek az éjjel az egyik ad­mi­niszt­ra­tív he­lyi­ség­ben.

Fur­csa dol­gok tör­tén­tek az éjjel az egyik ad­mi­niszt­ra­tív he­lyi­ség­ben.

Bizarr divat: Valódi vérből és csontból készült ez a tornacipő

Bizarr divat: Valódi vérből és csontból készült ez a tornacipő

Te fel mer­néd venni a rend­kí­vül fur­csa láb­be­lit, ami egy iz­ra­eli ter­vező mun­kája?

Te fel mer­néd venni a rend­kí­vül fur­csa láb­be­lit, ami egy iz­ra­eli ter­vező mun­kája?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

A fel­vé­tel egy ala­kot áb­rá­zol.

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön.

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak!

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Sokk a templomban: Döbbenet, mi történt a Jézuska szoborral

Sokk a templomban: Döbbenet, mi történt a Jézuska szoborral

A hely­bé­liek sze­rint már nem elő­ször for­dul elő a kü­lö­nös eset, ami talán egy üze­net Is­ten­től.

A hely­bé­liek sze­rint már nem elő­ször for­dul elő a kü­lö­nös eset, ami talán egy üze­net Is­ten­től.

A rendőröket is sokkolta: levágta a férfiasságát, majd elment sétálni

A rendőröket is sokkolta: levágta a férfiasságát, majd elment sétálni

A tu­ris­ták hív­ták fel a rend­őrök fi­gyel­mét a vérző ágyékú férfira.

A tu­ris­ták hív­ták fel a rend­őrök fi­gyel­mét a vérző ágyékú férfira.

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak: mindent megváltoztathat

A tudósokat is meglepte, amit a Holdon láttak: mindent megváltoztathat

Van fo­lyé­kony víz az égi­tes­ten.

Eddig nem hit­ték, hogy van fo­lyé­kony víz az égi­tes­ten.

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Sokkot kapott a férfi az étteremben: Ezt kapta sült krumpli helyett

Mér­gé­ben azon­nal le­fény­ké­pezte a fur­csa va­cso­rát, a fotót pedig fel­töl­tötte a Twit­terre.

Sokkot kapott az édesanya, amikor meglátta a Facebook-posztot

Sokkot kapott az édesanya, amikor meglátta a Facebook-posztot

Azon­nal az or­vos­hoz ro­hant 3 éves kisfi­á­val.

Azon­nal az or­vos­hoz ro­hant 3 éves kisfi­á­val.

Iszonyat a zárt ajtók mögött: évekig kínozta párját egy családanya

Iszonyat a zárt ajtók mögött: évekig kínozta párját egy családanya

Vá­lo­ga­tott esz­kö­zök­kel kí­nozta a férfit a két­gye­re­kes anya.

Vá­lo­ga­tott esz­kö­zök­kel kí­nozta a férfit a két­gye­re­kes anya. A férfi 6 évig tűrt...

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Elképesztő dolog történt a kómába esett tinilánnyal

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

Mi­u­tán fel­éb­redt a kó­má­ból, szinte sok­kot ka­pott attól, mi tör­tént.

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

A kutatókat is megrémisztette a felfedezés: ezt látták a barlang falán

Sötét má­gi­á­val kap­cso­la­tos vé­se­te­ket ta­lál­tak az egye­sült ki­rály­ság­beli bar­lan­gok falán.

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Különös hobbi: Igencsak forróvérű lehet ez a szexi orosz lány

Ren­ge­teg fur­csa­sá­got hall­hat­tunk már Orosz­or­szág­ból és a volt szov­jet tag­ál­la­mok­ból, de Na­ta­lia min­de­nen túl­tesz.