BIZARR

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A szak­ér­tők csak re­mé­lik, hogy az új esz­kö­zök se­gí­te­nek az ilyen ese­mé­nyekre való fel­ké­szü­lés­ben.

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Ebben a mély­ség­ben már nem na­gyon lehet arra szá­mí­tani, hogy élő­lé­nyek nyo­ma­ira buk­kan­nak.

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette a bi­zarr je­len­sé­get.

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette a bi­zarr je­len­sé­get - nem csoda, hogy a férfi na­gyon meg­ré­mült.

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak!

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak! Pedig csak nyo­mon akar­ták kö­vetni, mi tör­té­nik a kis­lá­nyuk­kal...

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Rémisztő dolog történt, miután a nő lenyelte a gyógyszert

Rémisztő dolog történt, miután a nő lenyelte a gyógyszert

Bi­zarr el­vál­to­zás je­lent meg a nő nyel­vén.

Bi­zarr el­vál­to­zás je­lent meg a nő nyel­vén.

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Sokkot kapott az orvos, amikor belenézett a nyugdíjas fülébe

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Az orvos elő­ször nem is akarta el­hinni, mit lát.

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Egy ku­ta­tás sze­rint min­den ember ha­sonló dol­go­kat lát a kli­ni­kai halál ál­la­po­tá­ban.

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók.

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt her­cegnő ha­lá­lá­nak 21. év­for­du­ló­ján.

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

A hajó évek­kel ez­előtt tűnt el a ra­da­rok­ról, de most partra sod­ró­dott.

A hajó évek­kel ez­előtt tűnt el a ra­da­rok­ról, de most partra sod­ró­dott és tisz­tá­zó­dott a tör­té­nete.

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti bronz­ból vagy arany­ból. Az így ké­szült mű­al­ko­tá­so­kat pedig ki­ál­lítja.

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti bronz­ból vagy arany­ból. Az így ké­szült mű­al­ko­tá­so­kat pedig ki­ál­lítja.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira.

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Egyre rosszabb a hely­zet.

Egyre rosszabb a hely­zet és jelen állás sze­rint nem sok esély van a ja­vu­lásra.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem csoda, hogy a meg­le­pett anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Elképesztő, mire bukkantak a tudósok: még ők is meglepődtek

Elképesztő, mire bukkantak a tudósok: még ők is meglepődtek

Ennyire jó ál­la­potú le­letre na­gyon rit­kán akad­nak.

Ennyire jó ál­la­potú le­letre na­gyon rit­kán akad­nak.

Elképesztően gusztustalan dolog miatt rúgták ki ezt a biztonsági őrt

Elképesztően gusztustalan dolog miatt rúgták ki ezt a biztonsági őrt

Egy fur­csa szo­kás miatt lett a net sztárja a biz­ton­sági őr.

Egy fur­csa szo­kás miatt lett a net sztárja a biz­ton­sági őr. Mun­ka­adói nem to­le­rál­ták...

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

A vá­rat­lan je­le­ne­tet egy autós vi­de­ózta le. Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta az il­le­tőt.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Ki­hasz­nálta, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Egy fi­a­tal ame­ri­kai nem tu­dott pa­ran­csolni a húgy­hó­lyag­já­nak, de olyan helyre pi­silt, ami­ért le­tar­tóz­tat­ták.

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

So­káig min­denki tel­je­sen ta­nács­ta­la­nul állt a bi­zarr kül­sejű lény előtt...

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Óriási bejelentés, elképesztő, mire bukkantak a kutatók egy sírban

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Erre még a ré­gé­szek sem szá­mí­tot­tak, de ez még messze nem min­den.

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Nagy volt a ri­a­da­lom a por­vi­har miatt, de a kü­lö­nös ob­jek­tum más volt, mint ami­nek lát­szott.

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

Mise köz­ben marta meg egy kígyó.

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Óriási bejelentés a kutatóktól, rémisztő, milyen lényt rejtett az óceán

Óriási bejelentés a kutatóktól, rémisztő, milyen lényt rejtett az óceán

Az ál­la­tot le­fo­tóz­ták, de egy­előre nem tisz­tá­zott, mi is ez va­ló­já­ban.

Az ál­la­tot le­fo­tóz­ták, de egy­előre nem tisz­tá­zott, mi is ez va­ló­já­ban.

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam" - a fel­fe­de­zé­sen ámul most a világ.

Olyat videóztak egy kínai faluban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy kínai faluban, amit sose lett volna szabad

Össze­cső­dül­tek a hely­bé­liek.

Cso­dál­ko­zás­sal ve­gyes ré­mü­let­tel cső­dül­tek össze a hely­bé­liek.

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük.

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük, hogy egy ki­csit meg­nyu­god­jon.

Most közölték a tudósok: megoldódott Stonehenge rejtélye

Most közölték a tudósok: megoldódott Stonehenge rejtélye

A ré­gé­szek rég­óta pró­bál­nak vá­laszt ta­lálni arra a kér­désre, hogy mi­lyen cél­ból épí­tet­ték a Stone­henge-et.

A ré­gé­szek rég­óta pró­bál­nak vá­laszt ta­lálni arra, hogy mi­lyen cél­ból épí­tet­ték a Stone­henge-et.

Több becsapódás volt a Holdon, különös felvételt tettek most közzé

Több becsapódás volt a Holdon, különös felvételt tettek most közzé

Két ob­jek­tum csa­pó­dott bele a Hold fel­szí­nébe.

Két ob­jek­tum csa­pó­dott bele a Hold fel­szí­nébe, és most fel­vé­telt is ké­szí­tet­tek róla.

Elképesztő, kinek a szellemével lépett kapcsolatba a magyar boszorkány

Elképesztő, kinek a szellemével lépett kapcsolatba a magyar boszorkány

Nem vé­let­le­nül em­le­ge­tik Eu­rópa leg­hí­re­sebb má­gu­sa­ként!

Nem vé­let­le­nül em­le­ge­tik Eu­rópa leg­hí­re­sebb má­gu­sa­ként!

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font, mi­u­tán a ré­mü­let­től ki­ug­rott a pár­nák közül...

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font, mi­u­tán a ré­mü­let­től ki­ug­rott a pár­nák közül...

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

Te jó ég, hihetetlen, mit találtak egy 2000 éves templom falán

Te jó ég, hihetetlen, mit találtak egy 2000 éves templom falán

Egy sötét sa­rok­ban buk­kan­tak rá.

A szen­tély egy sötét sar­ká­ban buk­kant rá a férfi a meg­lepő al­ko­tásra. Azóta is össze van za­va­rodva...

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

Ez nem vicc: Itt a vaginasör! Megkóstolnád?

Ez nem vicc: Itt a vaginasör! Megkóstolnád?

Az em­beri elme ha­tár­ta­lan...

Az em­beri elme ha­tár­ta­lan­sá­gát hűen de­monst­rálja az ötlet, ami­vel most élel­mes vál­lal­ko­zók ke­res­het­nek mil­li­ó­kat.

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok az áthatolhatatlan erdőben

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok az áthatolhatatlan erdőben

Azért is kü­lö­nös a fel­fe­de­zés, mert szín­vak volt a ku­tató...

Azért is kü­lö­nös a fel­fe­de­zés, mert szín­vak volt a ku­tató...

Közölték a kutatók: vérhold jelenik meg az égen, de ezzel még nincs vége

Közölték a kutatók: vérhold jelenik meg az égen, de ezzel még nincs vége

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban lesz ré­szünk jú­lius utolsó nap­ja­i­ban. Ilyes­mi­ben még nem le­he­tett ré­szed!

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Szív­ro­ha­mát kö­ve­tően hét per­cig volt ha­lott Shiv Gre­wal, aki fel­épülve le­fes­tette, amit akkor lá­tott.

Szív­ro­ha­mát kö­ve­tően hét per­cig volt ha­lott Shiv Gre­wal, aki fel­épülve le­fes­tette, amit akkor lá­tott.

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

Egy brit nő vette észre...

A bi­zarr kül­sejű élő­lényt egy brit nő vette észre, aki a par­ton la­zí­tott, ami­kor szinte szó sze­rint be­le­bot­lott. A tu­dó­sok ma­gya­rá­zata szin­tén meg­lepte.

Hátborzongató vallomás: ezt érezte a férfi, aki visszatért a halálból

Hátborzongató vallomás: ezt érezte a férfi, aki visszatért a halálból

Saj­nos a ma­ra­dandó nyo­mok miatt többé nem szí­nész­ked­het, de így is csoda, hogy fel­épült.

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le, még­hozzá fé­nyes nap­pal...

Valóságos csoda, könnyezni kezdett a Mária-szobor

Valóságos csoda, könnyezni kezdett a Mária-szobor

Hi­he­tet­len lát­vány­ban volt ré­szük a hí­vők­nek a temp­lom­ban. Ki­vizs­gál­ják a kü­lön­le­ges ese­tet.

Hi­he­tet­len lát­vány­ban volt ré­szük a hí­vők­nek a temp­lom­ban. Ki­vizs­gál­ják a kü­lön­le­ges ese­tet.

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

A férfit a saját fe­le­sége kapta rajta azon, hogy per­verz vi­de­ó­kat ké­szí­tett a mos­dó­ban.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Kitálalt az időutazó férfi, ez történt igazából a meggyilkolt sztárral

Kitálalt az időutazó férfi, ez történt igazából a meggyilkolt sztárral

A férfi már több vi­de­ó­val is pró­bálta bi­zo­nyí­tani, hogy járt a jö­vő­ben.

A férfi már több vi­de­ó­val is pró­bálta bi­zo­nyí­tani, hogy járt a jö­vő­ben. Most vi­szont egy min­den ed­di­gi­nél kép­te­le­nebb szto­ri­val ruk­kolt elő...

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a föld alatt találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a föld alatt találtak

Két hó­napja buk­kan­tak a fé­lel­me­tes le­letre.

Két hó­napja buk­kan­tak a fé­lel­me­tes le­letre, de csak most áll­tak a nyil­vá­nos­ság elé.

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

A vonaton ment vécére a nő, szörnyű, ami ezután történt

Hiába pró­bál­tak rajta se­gí­teni.

Fáj­dal­mas ki­ál­tá­sára az utas­tár­sak let­tek fi­gyel­me­sek...

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

A ha­tal­mas vad­ál­la­tot már tíz éve ke­res­ték, sokan csak le­gen­dá­nak hit­ték a tör­té­ne­tet - mos­ta­náig!

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Annyira berúgott ez a férfi, hogy majdnem összeverte a saját tükörképét

Annyira berúgott ez a férfi, hogy majdnem összeverte a saját tükörképét

Az ita­lo­zás ha­tá­rait va­ló­szí­nű­leg nem is­meri ez az orosz férfi, aki nem vette észre, hogy saját ma­gá­val kö­te­ke­dik...

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes videóval bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Te­le­fon­ján mu­to­gatta a 2120-ban ké­szült fel­vé­telt, amin a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés ha­tása lát­ható.

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Alpári vége lett az esküvőnek, durva dolgot tett a násznép

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény.

Me­g­ijedt a vil­lám­lás­tól a vő­le­gény, tö­meg­ve­re­ke­déssé fa­jult az es­küvő.

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

A szak­ér­tők a hely­színre si­et­tek.

A szak­ér­tők azon­nal a hely­színre si­et­tek, hogy utá­na­jár­ja­nak a ré­misztő eset­nek.

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot a je­len­ségre.

Hiába ter­jedt el fu­tó­tűz­ként a neten a fel­vé­tel, senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot...

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

A ta­pasz­talt ku­ta­tók sze­rint a fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tatja majd meg a tör­té­nel­met.

Sokkot kapott az anya, amikor belépett a lánya szobájába

Sokkot kapott az anya, amikor belépett a lánya szobájába

A ne­te­zők is ször­nyül­köd­tek...

Nem ő volt az egyet­len, aki ha­lálra ré­mült a lát­vány­tól, a ne­te­zők is ször­nyül­köd­tek...

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni.

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni be­lül­ről.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: van máshol is élet a Földön kívül

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: van máshol is élet a Földön kívül

Hát­bor­zon­ga­tóan közel lehet a föl­dön­kí­vüli élet.

Hát­bor­zon­ga­tóan közel lehet a föl­dön­kí­vüli élet.

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Az nem vi­lá­gos, mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

Az nem vi­lá­gos, hogy mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Sosem látott felvétel, óriásdisznók bukkantak fel az erdőben

Nem csoda, hogy ezi­dáig nem si­ke­rült vi­deót ké­szí­teni az ál­la­tok­ról...

Bizarr fürdős videó készült a dögös Selena Gomezről

Bizarr fürdős videó készült a dögös Selena Gomezről

Nem elő­ször vet­kő­zött le Se­lena.

Nem elő­ször vet­kő­zött le a ka­mera előtt Se­lena Gomez, de ennyire fura kép­so­rok még sosem ké­szül­tek róla.

Hullazsákba tették a tragikus sorsú fiút, de ekkor durva dolog történt

Hullazsákba tették a tragikus sorsú fiút, de ekkor durva dolog történt

Az egyik rendőr szólt a men­tők­nek, hogy sze­rinte mozog a zsák. Ez­után kór­házba ro­han­tak vele.

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

Az anyuka rá­adá­sul vi­de­óra vette a sok­koló ese­tet. De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

A ka­na­dai nő elő­ször nem hitt a sze­mé­nek...

A ka­na­dai nő elő­ször nem hitt a sze­mé­nek...

Kutyát sétáltatni indult az erdőbe, szörnyű, ami ezután történt

Kutyát sétáltatni indult az erdőbe, szörnyű, ami ezután történt

Egy videó is ki­szi­vár­gott az átélt bor­zal­mak­ról.

Egy videó is ki­szi­vár­gott az átélt bor­zal­mak­ról.

Dráma Budapesten, meztelenül jelent meg egy nő a megállóban

Dráma Budapesten, meztelenül jelent meg egy nő a megállóban

Egy szem­tanú rész­le­te­sen le­írta a tör­tén­te­ket, ame­lyet gye­re­kek, csa­lá­dok is vé­gig­néz­tek.

Egy szem­tanú rész­le­te­sen le­írta a tör­tén­te­ket, ame­lyet gye­re­kek, csa­lá­dok is vé­gig­néz­tek.

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Sokkot kapott a nő a fürdőszobában attól, ami a vécében fogadta

Rend­őrt hí­vott.

Nem szok­vá­nyos "meg­le­pe­tés­ben" volt része a zak­la­tott asszony­nak. Rend­őrt hí­vott.

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Sokkot kapott a horgász, amikor meglátta, mi akadt a horgára

Biz­tos, ami biz­tos, le is vi­de­ózta a hor­rorfilmbe illő, mu­táns pél­dányt. De vajon mi lehet ez?

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Ez komoly? Ijesztő, mit fotózott a holdfényben a 11 éves kislány

Meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Épp a szü­le­i­vel nya­ralt, ami­kor meg­pil­lan­totta azt, ami­ről eddig a tu­dó­sok is csak félve sut­tog­tak.

Remegő kézzel készítette a felvételeket, amikor ezt meglátta az erdőben

Remegő kézzel készítette a felvételeket, amikor ezt meglátta az erdőben

Egy ki­rán­duló ké­szí­tett vi­deót.

Egy ki­rán­duló ké­szí­tett vi­deót a rej­té­lyes lény­ről, amely sokak sze­rint egy híres szörny lehet.

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor ész­re­vette a több mint 1 mé­te­res csör­gő­kí­gyót.

Sokkot kapott a gyorséttermi dolgozó: ez mászott a zsömlék közt...

Sokkot kapott a gyorséttermi dolgozó: ez mászott a zsömlék közt...

Pil­la­na­tok alatt kör­be­ment az in­ter­ne­ten a videó, amit egy fel­há­bo­ro­dott nő osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik, hogy ma­gá­val vigye az ágyba.

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik a ki­csi­nek, hogy ma­gá­val vigye az ágyba ked­venc já­té­kát.

Nők ezrei utálják ezt a férfit: durva dolgot tett a főnöknője italába

Nők ezrei utálják ezt a férfit: durva dolgot tett a főnöknője italába

A fő­nök­nő­nek az tűnt fel, hogy egyik be­osz­tottja fur­csán kez­dett vi­sel­kedni.

A fő­nök­nő­nek az tűnt fel, hogy egyik be­osz­tottja fur­csán kez­dett vi­sel­kedni.

Igazi rémálom: arra ébredt a nő, hogy egy szellem lehúzza róla a takarót...

Igazi rémálom: arra ébredt a nő, hogy egy szellem lehúzza róla a takarót...

Sokan hi­szik, hogy az efféle tör­té­ne­tek a mese hab­bal ka­te­gó­ri­ába tar­toz­nak. A vi­deón lát­ható fi­a­tal nő azon­ban tudna me­sélni

Ilyen nincs: orrfacsaró bűz árasztja el a világűrt, de megvan az oka

Ilyen nincs: orrfacsaró bűz árasztja el a világűrt, de megvan az oka

A ke­gyet­len szag ál­lí­tó­lag rom­lott húsra em­lé­kez­tet. Jó ha tudod, hogy a re­pü­lők­ről már ki­til­tot­ták ezt a "bűz­bom­bát".