BIZARR

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A kutatók is meglepődtek: ezt rejti valójában az Antarktisz

A jég­táb­lák alatt va­lami olyasmi van, amire a ta­pasz­talt tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az utcán végzett önkielégítést, most a miskolci rendőrök keresik

Az eset­tel kap­cso­lat­ban most a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Egy gyors­bü­fé­nél csi­nálta a férfi. Az eset­tel kap­cso­lat­ban most a rend­őr­ség kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Elsápadt az orvos, amikor meglátta ezt a terhességi ultrahangon

Azóta sok min­dent plety­kál­nak a fi­a­tal lány­ról, de csa­ládja kiáll mel­lette. Lehet, hogy ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

A fes­té­kes vödör rá­adá­sul pos­tán ér­ke­zett, egye­ne­sen Ang­li­á­ból. A vá­mo­sok­nak mégis gya­nús lett.

A fes­té­kes vödör rá­adá­sul pos­tán ér­ke­zett, egye­ne­sen Ang­li­á­ból. A vá­mo­sok­nak mégis gya­nús lett.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Unatkozott egy nyugdíjas, nem hiszed el, mit tett a játékboltban

Egy pá­ri­zsi já­ték­bol­tot fosz­tott ki egy 72 éves idős nő.

Egy pá­ri­zsi já­ték­bol­tot fosz­tott ki egy 72 éves idős nő. Azt mondta a rend­őrök­nek, hogy unat­ko­zott.

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

Ijesztően szexi, talpig véresen mutatta meg bájait a sztárcsemete

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani.

A 23 éves mo­dell szép­sé­gét a művér és a sza­kadt ron­gyok sem tud­ják el­ron­tani.

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Visszatért a túlvilágról a kislány: látta a mennyországot

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt.

Na­po­kig kó­má­ban fe­küdt, majd a fel­éb­re­dést kö­ve­tően szü­le­i­nek szá­molt be a lá­tot­tak­ról.

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Kiderült Adolf Hitler sötét titka, kitálalt az egykori orvosa

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Hit­lert az I. vi­lág­há­bo­rú­ban érte bal­eset, ez­után ke­zelte az orvos, aki min­dent ki­tá­lalt.

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Nem len­nénk meg­lepve, ha az apuka ezek után el­köl­tözne.

Nem len­nénk meg­lepve, ha az apuka ezek után ko­mo­lyan fon­tol­gatná a köl­tö­zést. Tör­tén­het­nek ugyanis olyan kü­lö­nös dol­gok, me­lyekre nincs ép­kéz­láb ma­gya­rá­zat. Leg­alábbis eddig még senki nem ta­lált rá.

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Elsápadtak a tudósok: Szörnyű lény jelent meg az Antarktiszon

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá a ret­te­gett élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Egy víz alatti ka­mera se­gít­sé­gé­vel buk­kan­tak rá az élő­lényre, ami­nek lé­te­zé­sé­ről már rég­óta sut­tog­nak.

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Vajon mi a ma­gya­rá­zat?

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek.

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek, hogy vajon mi lehet ez a hor­rorfilmbe illő te­remt­mény?

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

Döbbenet az utcán: ezt művelték egymással a meztelen nők

A já­ró­ke­lők­nek le­esett az álluk, ami­kor meg­lát­ták, mi tör­té­nik a padon...

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Ilyen bizarr bugyit még nem láttál, itt a mű tevepata

Lá­nyok, ti fel­ven­né­tek?

Lá­nyok, ti meg­lep­né­tek ebben a pá­ro­to­kat egy má­mo­ros éj­sza­kán?

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Félmeztelen nő támadt a busz gyanútlan utasaira - videó

Az ese­tet Orosz­or­szág­ban vi­de­óz­ták le, nem ritka az ilyen je­le­net ar­ra­felé.

Az ese­tet Orosz­or­szág­ban vi­de­óz­ták le, nem ritka az ilyen je­le­net ar­ra­felé.

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Döbbenetes dolog miatt vetett véget életének a fiatal tanárnő

Fel­akasz­totta magát egy ta­nárnő, mert vé­let­len ki­szi­vá­rog­tatta a dol­go­zat­kér­dé­se­ket.

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

Sokkot kapott a lány, amikor rájött, a sorozat az apjáról szól

Az apja a maffi­á­nak dol­go­zott.

A maffia egy­kori bér­gyil­kosa nem árulta el a lá­nyá­nak, ki ő va­ló­já­ban.

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Közölte a hatóság: a sátánnak nincs köze ehhez a lyukhoz

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat, végül ennyit ál­la­pí­tot­tak meg róla.

Egy hó­na­pig vizs­gál­ták a lyu­kat, végül ennyit ál­la­pí­tot­tak meg róla.

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

Mindennél őrültebb trend terjed: Ezt művelik a fenekükkel a nők

A szeb­bik nem kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket.

A szeb­bik nem me­rész kép­vi­se­lői új­ra­ér­tel­mez­ték a hal­lo­weeni part­is­min­ket. Még­hozzá elég kor­ha­tá­ros módon!

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, nem mehet gye­re­kek kö­ze­lébe.

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, és utána sem mehet olyan he­lyekre, ahol gye­re­kek van­nak.

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Sokkoló módszer: Élve temeti el pácienseit az ukrán orvos

Hisz a mód­szer si­ke­ré­ben.

Az egészre az­után de­rült fény, hogy a fa­lubé­liek 12 üres ko­por­sóra buk­kan­tak a kör­nyé­ken.

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében

Hátborzongató lényt talált a gazda a kertjében, a szakértőket is meglepte a bejelentés

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna.

Az ál­lat­tal bárki ta­lál­koz­ha­tott volna a ter­mé­szet­ben, bár igen ritka je­len­ség­ről van szó.

Borzalmas látvány a parkolóban: oszladozó tetemet ejtettek a földre a hatóságok

Borzalmas látvány a parkolóban: oszladozó tetemet ejtettek a földre a hatóságok

Egy bál­nát pró­bál­tak egy kon­té­nerbe he­lyezni, de nem mér­ték fel, hogy az állat mi­lyen nagy.

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Elképesztő felvétel, magától kezdett el mozogni a tál az asztalon

Biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette a bi­zarr je­len­sé­get - nem csoda, hogy a férfi na­gyon meg­ré­mült.

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Most derült ki: Hitler csodafegyverét titokban ebbe az országba hozták

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Adolf Hit­ler egy szi­go­rúan tit­kos szu­per­fegy­ver el­ké­szí­té­sét ren­delte el.

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Ez undorító: durva, mit találtak az Aldi salátájában

Erre nem szá­mí­tot­tak...

Egy pár vá­sá­rolt az Al­di­ban, azon­ban nem szá­mí­tot­tak arra, mit ta­lál­nak a zacs­kós sa­lá­tá­ban...

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A tudósok is elsápadtak, a Földet sem kíméli a pusztító napvihar

A szak­ér­tők csak re­mé­lik, hogy az új esz­kö­zök se­gí­te­nek az ilyen ese­mé­nyekre való fel­ké­szü­lés­ben.

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Hátborzongató, mit rögzített a bébiőr a gyerekágynál

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak! Pedig csak nyo­mon akar­ták kö­vetni, mi tör­té­nik a kis­lá­nyuk­kal...

Erre a szü­lők sem szá­mí­tot­tak! Pedig csak nyo­mon akar­ták kö­vetni, mi tör­té­nik a kis­lá­nyuk­kal...

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál.

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Dermesztő felvétel került elő a tenger mélyéről, a kutatók sem értik

Ebben a mély­ség­ben már nem na­gyon lehet élő­lé­nyek nyo­ma­ira szá­mí­tani.

Ebben a mély­ség­ben már nem na­gyon lehet arra szá­mí­tani, hogy élő­lé­nyek nyo­ma­ira buk­kan­nak.

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

Rejtélyes szellemhajót találtak a partnál: hátborzongató, ami kiderült

A hajó évek­kel ez­előtt tűnt el a ra­da­rok­ról, de most partra sod­ró­dott.

A hajó évek­kel ez­előtt tűnt el a ra­da­rok­ról, de most partra sod­ró­dott és tisz­tá­zó­dott a tör­té­nete.

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók.

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt her­cegnő ha­lá­lá­nak 21. év­for­du­ló­ján.

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

Vaginaszobrai miatt lett híres az anyuka

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti.

A nő min­tát vesz mo­dell­jei intim test­ré­sze­i­ről, és azt ki­önti bronz­ból vagy arany­ból. Az így ké­szült mű­al­ko­tá­so­kat pedig ki­ál­lítja.

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Közölték a tudósok: most már biztos, ez történik velünk a halál után

Egy ku­ta­tás sze­rint min­den ember ha­sonló dol­go­kat lát.

Egy ku­ta­tás sze­rint min­den ember ha­sonló dol­go­kat lát a kli­ni­kai halál ál­la­po­tá­ban.

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem hiszed el, mit művelt az óriáskígyó a kislány ölében

Nem csoda, hogy a meg­le­pett anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nem csoda, hogy az anyuka le­vi­de­ózta a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra.

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira.

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Egyre rosszabb a hely­zet.

Egyre rosszabb a hely­zet és jelen állás sze­rint nem sok esély van a ja­vu­lásra.

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

Megdöbbentő videó, nem hiszed el, kit kapcsoltak le a rendőrök

A vá­rat­lan je­le­ne­tet egy autós vi­de­ózta le.

A vá­rat­lan je­le­ne­tet egy autós vi­de­ózta le. Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta az il­le­tőt.

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Felfoghatatlan, 12-szer erőszakolta meg orvosa az ájult nőt

Ki­hasz­nálta, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

A nőt egy éj­szaka alatt több­ször is meg­erő­sza­kolta, ki­hasz­nálva azt, hogy te­he­tet­le­nül fe­küdt.

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Undorító jelenet a repülőn: olyat tett a turista, amit nem lett volna szabad

Egy fi­a­tal ame­ri­kai nem tu­dott pa­ran­csolni a húgy­hó­lyag­já­nak, de olyan helyre pi­silt, ami­ért le­tar­tóz­tat­ták.

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Döbbenet, mi került elő a vörös bolygóról - összezavarodtak a kutatók

Nagy volt a ri­a­da­lom, de a kü­lö­nös ob­jek­tum más volt, mint ami­nek lát­szott.

Nagy volt a ri­a­da­lom, de a kü­lö­nös ob­jek­tum más volt, mint ami­nek lát­szott.

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

+18-as videó, sokkoló jelenetek zajlottak le a misén

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Mise köz­ben marta meg egy kígyó a lel­készt.

Óriási bejelentés a kutatóktól, rémisztő, milyen lényt rejtett az óceán

Óriási bejelentés a kutatóktól, rémisztő, milyen lényt rejtett az óceán

A kü­lö­nös ál­la­tot le­fo­tóz­ták, de egy­előre nem tisz­tá­zott, mi is ez va­ló­já­ban. Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta.

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

Sokkot kaptak a falusiak, amikor meglátták ezt a patkányt

So­káig min­denki tel­je­sen ta­nács­ta­la­nul állt a bi­zarr kül­sejű lény előtt...

So­káig min­denki tel­je­sen ta­nács­ta­la­nul állt a bi­zarr kül­sejű lény előtt...

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sokkot kapott a magyar nagyi, amikor meglátta ezt a fürdőben

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük.

Sze­gény nénit az is­me­rő­sök­nek kel­lett a te­raszra kí­sér­niük, hogy egy ki­csit meg­nyu­god­jon.

Olyat videóztak egy kínai faluban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy kínai faluban, amit sose lett volna szabad

Össze­cső­dül­tek a hely­bé­liek.

Cso­dál­ko­zás­sal ve­gyes ré­mü­let­tel cső­dül­tek össze a hely­bé­liek.

Most közölték a tudósok: megoldódott Stonehenge rejtélye

Most közölték a tudósok: megoldódott Stonehenge rejtélye

A ré­gé­szek rég­óta ku­tat­ják.

A ré­gé­szek rég­óta pró­bál­nak vá­laszt ta­lálni arra a kér­désre, hogy mi­lyen cél­ból épí­tet­ték 4500 éve a Stone­henge-et.

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

Bejelentették a kutatók, hihetetlen, mire bukkantak a strandon

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam."

"A par­ton ku­tat­tam, ami­kor egy szik­lá­ban csil­lámló fényt lát­tam" - a fel­fe­de­zé­sen ámul most a világ.

Több becsapódás volt a Holdon, különös felvételt tettek most közzé

Több becsapódás volt a Holdon, különös felvételt tettek most közzé

Két ob­jek­tum csa­pó­dott bele a Hold fel­szí­nébe.

Két ob­jek­tum csa­pó­dott bele a Hold fel­szí­nébe, és most fel­vé­telt is ké­szí­tet­tek róla.

+18-as videó: szörnyű, mit művelt gondozójával az óriási krokodil

+18-as videó: szörnyű, mit művelt gondozójával az óriási krokodil

Bru­tá­lis bal­ese­tet szen­ve­dett egy ál­lat­gon­dozó.

Bru­tá­lis bal­ese­tet szen­ve­dett egy ál­lat­gon­dozó.

Pucér szellemvadász szorult egy vaskerítés rúdjai közé - levideózták

Pucér szellemvadász szorult egy vaskerítés rúdjai közé - levideózták

Egy já­ró­kelő ész­lelte a mez­te­len férfit, aki egy ke­rí­tés rúd­jai közt pró­bálta át­pré­selni magát.

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Ébredés utáni sokk, szörnyű, mi feküdt a fiatal nő ágyában

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font.

Re­megő kéz­zel kapta fel a te­le­font, mi­u­tán a ré­mü­let­től ki­ug­rott a pár­nák közül...

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

Te jó ég, hihetetlen, mit találtak egy 2000 éves templom falán

Te jó ég, hihetetlen, mit találtak egy 2000 éves templom falán

Egy sötét sa­rok­ban buk­kan­tak rá.

A szen­tély egy sötét sar­ká­ban buk­kant rá a férfi a meg­lepő al­ko­tásra. Azóta is össze van za­va­rodva...

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

Boncolás közben találta meg a G pontot egy kutató

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

El­mé­le­tét bi­zo­nyí­tani is akarja.

Közölték a kutatók: vérhold jelenik meg az égen, de ezzel még nincs vége

Közölték a kutatók: vérhold jelenik meg az égen, de ezzel még nincs vége

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban lesz ré­szünk jú­lius utolsó nap­ja­i­ban.

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban lesz ré­szünk jú­lius utolsó nap­ja­i­ban. Ilyes­mi­ben még nem le­he­tett ré­szed!

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit találtak az útépítésen

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit találtak az útépítésen

Fé­lel­me­tes, mire buk­kan­tak az út­épí­tés köz­ben.

Fé­lel­me­tes, mire buk­kan­tak az út­épí­tés köz­ben.

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Hét per­cig volt ha­lott.

Szív­ro­ha­mát kö­ve­tően hét per­cig volt ha­lott Shiv Gre­wal, aki fel­épülve le­fes­tette, amit akkor lá­tott.

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek, de csak most jött el az ideje annak, hogy fel­nyis­sák a fe­de­lét.

Ez nem vicc: Itt a vaginasör! Megkóstolnád?

Ez nem vicc: Itt a vaginasör! Megkóstolnád?

Az em­beri elme ha­tár­ta­lan­sá­gát hűen de­monst­rálja az ötlet, ami­vel most élel­mes vál­lal­ko­zók ke­res­het­nek mil­li­ó­kat.

Az em­beri elme ha­tár­ta­lan­sá­gát hűen de­monst­rálja az ötlet, ami­vel most élel­mes vál­lal­ko­zók ke­res­het­nek mil­li­ó­kat.

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le.

Hátborzongató vallomás: ezt érezte a férfi, aki visszatért a halálból

Hátborzongató vallomás: ezt érezte a férfi, aki visszatért a halálból

Saj­nos a ma­ra­dandó nyo­mok miatt többé nem szí­nész­ked­het, de így is csoda, hogy fel­épült.

Valóságos csoda, könnyezni kezdett a Mária-szobor

Valóságos csoda, könnyezni kezdett a Mária-szobor

Ki­vizs­gál­ják a kü­lön­le­ges ese­tet.

Hi­he­tet­len lát­vány­ban volt ré­szük a hí­vők­nek a temp­lom­ban. Ki­vizs­gál­ják a kü­lön­le­ges ese­tet.

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

A bi­zarr kül­sejű élő­lényt egy brit nő vette észre, aki épp a par­ton la­zí­tott, ami­kor...

Az egé­szen bi­zarr kül­sejű élő­lényt egy brit nő vette észre, aki a par­ton la­zí­tott, ami­kor szinte szó sze­rint be­le­bot­lott a fur­csa­ságba. Sokan ta­lál­gat­ták, hogy mi lehet ez, míg végül a tu­dó­sok­tól ér­ke­zett egy igen­csak meg­döb­bentő vá­lasz. Te mit gon­dolsz?

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

A férfit a saját fe­le­sége kapta rajta, hogy per­verz vi­de­ó­kat ké­szí­tett.

A férfit a saját fe­le­sége kapta rajta.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.