BIZARR

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

Élő adásban ájult le egy daruról a tévé riporternője! - Videó

A be­ját­szást még el­kezdte...

A be­ját­szást még el­kezdte, az alatt lett rosszul. Sze­ren­csére ki­sebb sé­rü­lé­sek­kel meg­úszta a bal­ese­tet.

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

A Terminátor Pesten van és tényleg meztelen!

Ha az ember fia jókor van he­lyen...

Ha az ember fia jókor van he­lyen, bi­zony be­le­fut­hat film­beli je­le­ne­tek ki­ve­tü­lé­sébe. A fő­vá­ros nyol­ca­dik ke­rü­lete pedig egye­ne­sen ontja az ilyes­mit.

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Szellemet idéztek, majdnem az életükkel fizettek érte

Az Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben, de nem ve­szély­te­len...

Az úgy­ne­ve­zett Ouija-tábla egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szel­lem­idé­zők kö­ré­ben...

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Egyetlen rúgással tömegkarambolt okozott a motoros!

Maga a mo­to­ros sem gon­dol­hatta, hogy ek­kora ká­oszt fog okozni az úton.

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Itt a legújabb Tesco botrány, megmozdult a pizza

Az éte­len nyü­vek szá­zai nyü­zsög­tek.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a kö­zös­ségi mé­di­á­ban egy piz­zá­ról ké­szült fel­vé­tel. A cso­ma­go­lás­ból éppen ki­bon­tott éte­len nyü­vek szá­zai nyü­zsög­tek.

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Megkapta a magáét a sofőr, miután inzultálta egy iskolabusz vezetőjét

Elő­ször nem akarta el­en­gedni a buszt...

Elő­ször nem akarta el­en­gedni a buszt, ami­nek esé­lye sem lett volna fél­re­hú­zódni...

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

Borzalmas dolog történt az állatkertben, videóra vették az egészet

A ször­nyű je­le­net lát­tán sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak az ál­lat­ba­rá­tok!

A ször­nyű je­le­net lát­tán sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak az ál­lat­ba­rá­tok!

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Sokan azt gon­dol­ják, hogy az élő­lé­nyek lelke va­la­mi­féle meg­fog­ha­tat­lan, lát­ha­tat­lan dolog, ami talán egy másik lét­sí­kon lé­te­zik csu­pán.

Frászt kaptak a biztonsági őrök attól, amit a kamerán át láttak

Frászt kaptak a biztonsági őrök attól, amit a kamerán át láttak

Olyas­mi­vel, ami­nek az egyik ang­liai ci­pő­bolt­ban vol­tak szem­ta­núi az őrök, ke­ve­sen di­cse­ked­het­nek...

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Hátborzongató felvétel: Áttetsző szellemalakon hajtott át a motoros

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el...

Sokan hi­szik, hogy a hol­tak közül nem min­denki lelke tá­vo­zik el az is­me­ret­lenbe. Né­me­lyek annyira ra­gasz­kod­nak az élet­hez, hogy még ha­lá­luk után is köz­tünk van­nak, félig át­tet­sző, éte­rei alak­ban.

Nem hiszed el, kinek az arca tűnt fel a hófödte hegyen! Te is látod?

Nem hiszed el, kinek az arca tűnt fel a hófödte hegyen! Te is látod?

A je­len­ség szem­ta­núja épp nya­ralt, ami­kor is­me­rős vo­ná­so­kat fe­de­zett fel.

A je­len­ség szem­ta­núja épp nya­ralt, ami­kor is­me­rős vo­ná­so­kat fe­de­zett fel.

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Kí­ván­csian vet­ték körbe a he­lyiek!

Ré­mü­let­tel ve­gyes kí­ván­csi­ság­gal vet­ték körbe a he­lyiek!

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Elképesztő pofont kapott a sorstól a bunkó gyalogos

Egy­ből ér­ke­zett karma bosszúja.

Bi­zony min­den­nek van kö­vet­kez­mé­nye, most 5 má­sod­per­cen belül ér­ke­zett karma bosszúja.

Vészjósló jelenség a Fehér Házban, beindultak a találgatások

Vészjósló jelenség a Fehér Házban, beindultak a találgatások

Az el­ké­pesztő fel­vé­telre azóta sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot!

Az el­ké­pesztő fel­vé­telre azóta sem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot!

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

De vajon van va­ló­ság­alapja a fel­té­te­le­zés­nek?

Az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók máris tudni vélik a kö­vet­kező ter­ror­ak­ció pon­tos dá­tu­mát! De vajon van va­ló­ság­alapja a fel­té­te­le­zés­nek?

Húsz év után jött rá a férj, hogy férfit vett feleségül

Húsz év után jött rá a férj, hogy férfit vett feleségül

Ma­nap­ság már semmi sem biz­tos, főleg ha Dél­ke­let-Ázsi­á­ból vá­laszt ma­gá­nak asszonyt az ember.

Ma­nap­ság már semmi sem biz­tos, főleg ha Dél­ke­let-Ázsi­á­ból vá­laszt ma­gá­nak asszonyt az ember.

Sokkot kaptak a rajongók az óriásmellű modell fotójától

Sokkot kaptak a rajongók az óriásmellű modell fotójától

A szőke szép­ség szelfi­je­i­től ál­ta­lá­ban el­ol­vad­nak a férfiak. Most azon­ban épp el­len­kező ha­tást ért el!

Baseballütővel támadt az autósra, jól megjárta

Baseballütővel támadt az autósra, jól megjárta

Még a ko­csit is meg­ron­gálta.

Dü­höngve, base­ball­ütő­vel tá­madta meg a du­dáló au­tóst, még a ko­csit is meg­ron­gálta. Amit ez­után ka­pott, azt nem rakta zsebre.

Sokkot kapott a kislány, amikor meglátta, mi mászik elő a babából

Sokkot kapott a kislány, amikor meglátta, mi mászik elő a babából

A gyo­mor­for­gató vi­deót már 7 mil­li­óan lát­ták vi­lág­szerte!

A gyo­mor­for­gató fel­fe­de­zés­ről ké­szült vi­deót már 7 mil­li­óan lát­ták vi­lág­szerte!

Borzasztó véget ért az akvárium-kihívás, a kamera mindent vett

Borzasztó véget ért az akvárium-kihívás, a kamera mindent vett

Kész csoda, hogy túl­élte a fi­a­tal!

Kész csoda, hogy túl­élte a be­vál­la­lós fi­a­tal!

Vérvörösre festette a vizet az elhullott tengeri szörny

Vérvörösre festette a vizet az elhullott tengeri szörny

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A 15 mé­te­res tetem lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Koporsóban érkezett szalagavatójára a tinilány

Koporsóban érkezett szalagavatójára a tinilány

Szó­hoz sem ju­tott a döb­bent tömeg, ami­kor a fe­kete ha­lot­tas­ko­csi be­gör­dült a csar­nok ud­va­rára!

Szó­hoz sem ju­tott a döb­bent tömeg, ami­kor a fe­kete ha­lot­tas­ko­csi be­gör­dült a csar­nok ud­va­rára!

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Sokkot kaptak a tévések amikor a pénisz-világrekorder letolta gatyáját

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik..

Pár éve még azon ke­ser­gett, hogy a nők messze el­ke­rü­lik és még mun­kát sem kap...

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

Rémálomba illő természetfilm kering a neten, elsápadtak a kutatók

A ke­gyet­len ál­lat­vi­lá­got be­mu­tató, meg­rázó kép­so­rok fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón.

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Elképesztő jelenség, Jézus alakja tűnt fel a város felett

Fe­jü­ket fog­ták a lakók!

Ré­mül­ten, fe­jü­ket fogva sza­lad­tak össze a csen­des te­le­pü­lés lakói!

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida!

Egy fel­vé­tel sze­rint ha­ma­ro­san el­pusz­tul­hat az egész Föld.

Egy most nyil­vá­nos­ságra ho­zott fel­vé­tel sze­rint ha­ma­ro­san el­pusz­tul­hat az egész Föld.

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Szörnyű baleset: Tévétoronyról zuhant mélybe a fiatal! - videó

Va­ló­szí­nű­leg pár menő szelfit akart ké­szí­teni a tra­gi­ku­san el­hunyt srác, de még az ön­gyil­kos­sá­got se zár­ták ki.

Va­ló­szí­nű­leg pár menő szelfit akart ké­szí­teni a tra­gi­ku­san el­hunyt srác.

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmas az új őrület

Leáldozott a klasszikus vibrátoroknak, fájdalmasan izgató az új őrület

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kolt elő egy kre­a­tív férfi! Szi­go­rúan csak ha­la­dók­nak!

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

Nem elég a szörnyű időjárás, óriási aszteroida közeledik a Föld felé

A 3 éve fel­fe­de­zett kis­bolygó szer­dán kerül vész­jósló kö­zel­ségbe boly­gónk­hoz.

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

Rémisztő dolgokat találtak Jézus titkos, föld alatti városában

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták.

A 2000 éves bar­lang­ban lévő le­le­tek még a ta­pasz­talt ré­gé­sze­ket is el­bor­zasz­tot­ták.

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Busz méretű mocsári szörny került elő, elsápadtak a kutatók

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig!

Bár a rém­álomba illő te­remt­mény lé­te­zése már 200 éve köz­tu­dott, élő pél­dányt eddig nem ta­lál­tak. Egé­szen mos­ta­náig!

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

Pornófilm ment a vasútállomás kivetítőjén!

A zsú­folt ál­lo­má­son gye­re­kek, csa­lá­dok vá­ra­koz­tak, mi­köz­ben egy durva fel­nőttfilm ment a ki­jel­zőn.

A zsú­folt ál­lo­má­son gye­re­kek, csa­lá­dok vá­ra­koz­tak, mi­köz­ben egy durva fel­nőttfilm ment a ki­jel­zőn.

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

Itt a fotó, ami bebizonyíthatja a legendás lény létezését

A ha­tal­mas pél­dány egy erdős te­rü­le­ten buk­kant fel, rá­adá­sul fé­nyes nap­pal!

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

Vérfagyasztó jelenetet videóztak egy üres osztályteremben

A ma­gya­rá­zat igen­csak meg­lepő!

Ret­tegő di­á­kok és ta­ná­rok tu­cat­jai gyűl­tek össze az ajtó előtt, hogy szem­ta­núi le­gye­nek a meg­döb­bentő lát­vány­nak.

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Számítógépező szellemet videóztak egy főiskolai osztályteremben

Több tucat diák és tanár állt sor­ban a fo­lyo­són, hogy lát­has­sák...

Több tucat diák és tanár állt sor­ban a fo­lyo­són, hogy lát­has­sák...

Óriási lény emelkedett ki az óceánból, ilyet még nem láttál

Óriási lény emelkedett ki az óceánból, ilyet még nem láttál

Nem hit­tek a sze­mük­nek a bé­ké­sen für­dőző tu­ris­ták, a videó pedig fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten.

Nem hit­tek a sze­mük­nek a bé­ké­sen für­dőző tu­ris­ták, a videó pedig fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a neten.

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Egészben nyelt le egy férfit egy 7 méteres piton - Videó

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket, akik saját maguk vág­ták ki az is­me­rő­sük holt­tes­tét a kí­gyó­ból.

Az eset sok­kolta a fa­lu­be­li­ket, akik saját maguk vág­ták ki az is­me­rő­sük holt­tes­tét a kí­gyó­ból.

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Egy taxiban dideregve, ruhátlanul találták meg az eltűnt férfit

Vajon mi tör­tént vele?

Ám hogy hogy ke­rült mez­te­le­nül, sé­rü­lé­sek­kel bo­rí­tott test­tel a volán mögé, az egy­előre ta­lány.

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Feldühödött orrszarvú rontott neki a szafarizó családnak

Majd­nem fel­dön­tötte az autót is.

Az orr­szarvú majd­nem fel­dön­tötte a csa­lád au­tó­ját is. Az ese­tet egy másik ko­csi­ból ka­me­rára rög­zí­tet­ték.

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

Elképesztő újítással tette élőbbé a szexbabáját egy mérnök

A spa­nyol mér­nök szex­ro­botja re­a­gál arra, ho­gyan kö­ze­led­nek felé...

A spa­nyol mér­nök szex­ro­botja re­a­gál arra, ho­gyan kö­ze­led­nek felé, és az or­gaz­must is képes meg­élni...

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

Igazi tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált.

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően...

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Orvosi csoda: Egészséges kislányt szült egy férfi

Fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni.

Mivel imá­dott fe­le­sége kép­te­len volt te­herbe esni, úgy dön­tött, ő hordja ki he­lyette első gyer­me­kü­ket.

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Savat locsolt az arcába, majd felgyújtotta szerelmét a férfi

Ba­rát­nője hiába kö­nyör­gött ke­gye­le­mért.

Ba­rát­nője hiába kö­nyör­gött ke­gye­le­mért, a fél­té­keny­ség tel­je­sen el­vette a 24 éves fi­a­tal eszét.

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt.

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt.

Egy vadász döbbenetes dologot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében

Egy vadász döbbenetes dologot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében

Egy férfi azt ál­lítja, hogy kéz­zel fog­ható bi­zo­nyí­té­kok van­nak a bir­to­ká­ban arra, hogy a Jeti igenis valós élő­lény.

Egy férfi azt ál­lítja, hogy kéz­zel fog­ható bi­zo­nyí­té­kok van­nak a bir­to­ká­ban arra, hogy a Jeti lé­te­zik.

Leáldozott a klasszikus erotikus játékoknak, itt az új trend!

Leáldozott a klasszikus erotikus játékoknak, itt az új trend!

Negy­ven éve ké­szí­tik a ba­bá­kat a cég­nél, ami­ket elő­ször gyó­gyá­szati se­géd­esz­köz­ként gyár­tot­tak, ma már másra hasz­nál­ják.

Hátborzongató jelenetet rögzített a kórház rejtett kamerája

Hátborzongató jelenetet rögzített a kórház rejtett kamerája

A be­te­gek és az or­vo­sok azóta fo­lya­ma­to­san azt ta­lál­gat­ják, hogy mindez hogy for­dul­ha­tott elő.

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

A szak­em­be­rek már rég­óta vé­gez­tek ása­tá­so­kat a kör­nyé­ken, erre a fel­fe­de­zésre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak!

Sokkoló dolgot fotózott egy kiránduló az erdei ösvényen

Sokkoló dolgra bukkant egy kiránduló az erdei ösvényen

Ha­lálra ré­mült az a férfi, aki erdei ku­tya­sé­tál­ta­tása al­kal­má­val va­lami igen bi­zarr do­logra buk­kanz az egyik ös­vé­nyen...

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól!

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól! Azon­nal hív­ták az ál­lat­vé­dő­ket...

Elképesztő fotók a partra vetett, óriási bálnáról

Elképesztő fotók a partra vetett, óriási bálnáról

Össze­cső­dül­tek a kör­nyék­be­liek!

A 9 mé­te­res emlős élet­te­len tes­tére a part menti szik­lá­kon buk­kan­tak rá. Azon­nal össze­cső­dül­tek a kör­nyék­be­liek!

Holttestet találtak egy bőröndben, szörnyű, miről ismerték fel

Holttestet találtak egy bőröndben, szörnyű, miről ismerték fel

A já­ró­ke­lők sok­kot kap­tak...

A já­ró­ke­lők sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak a lát­vány­tól. Vajon ki lehet képes ilyen ször­nyű­ségre?

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét?

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét...

Szörnyű titkot rejt a 17 éve bezárt szexhotel

Szörnyű titkot rejt a 17 éve bezárt szexhotel

A hír­hedt kéj­lak hi­va­ta­lo­san közel két év­ti­zede be­zárta ka­puit. Ám a he­lyiek azt sut­tog­ják, hogy van­nak, akik azóta is rend­sze­re­sen lá­to­gat­ják.

A hír­hedt kéj­lak hi­va­ta­lo­san közel két év­ti­zede be­zárta ka­puit. Ám a he­lyiek azt sut­tog­ják, hogy van­nak, akik azóta is rend­sze­re­sen lá­to­gat­ják.

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szupervulkán alatt

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szupervulkán alatt

Sötét tit­kot rejt a világ leg­na­gyobb vul­kánja, el­sá­pad­tak a Yel­lows­tone Nem­zeti Park ta­pasz­talt ku­ta­tói!

Te jó ég: Óriási mutáns vetődött partra a népszerű strandon

Te jó ég: Óriási mutáns vetődött partra a népszerű strandon

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható élő­lény lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét, egye­sek azon­ban más­hogy lát­ták a hely­ze­tet.

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét, egye­sek azon­ban más­hogy lát­ták a hely­ze­tet.

Sokkot kapott a fotós, amikor látta, mi bukkan elő a viharfelhők közül

Sokkot kapott a fotós, amikor látta, mi bukkan elő a viharfelhők közül

Nem min­den­napi képet si­ke­rült lőnie egy élel­mes fo­tós­nak. A vész­jósló vi­har­fel­hők ön­ma­guk­ban is ve­sze­del­me­sen néz­tek ki.

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Va­ló­sá­gos szörny­ként emel­ke­dett ki a fo­lyó­ból.

Va­ló­sá­gos szörny­ként emel­ke­dett ki a fo­lyó­ból, az ijesztő kép­so­rok lát­tán pedig azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Elborzadsz, ha meglátod, mit sodort partra az ár Angliában

Elborzadsz, ha meglátod, mit sodort partra az ár Angliában

Ször­nyű lát­vány tá­rult a nor­folki la­ko­sok szeme elé, azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ször­nyű lát­vány tá­rult a nor­folki la­ko­sok szeme elé, azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Döbbenetes dolgot találtak az 5 éves kisfiú szájában

Döbbenetes dolgot találtak az 5 éves kisfiú szájában

Az 5 éves kisfiú az is­kola ud­va­rán szedte össze a gusz­tus­ta­lan dol­got. Sze­ren­cse, hogy a ta­nárnő ész­re­vette.

Az 5 éves kisfiú az is­kola ud­va­rán szedte össze a gusz­tus­ta­lan dol­got. Sze­ren­cse, hogy a ta­nárnő ész­re­vette.

Szörnyű titkot rejtett a gyönyörű tinilány szelfije

Szörnyű titkot rejtett a gyönyörű tinilány szelfije

Azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot!

A csi­nos lány a ba­rát­ját akarta meg­lepni a kép­pel, ám ami­kor rá­pil­lan­tott, egé­szen el­bor­zadt. Azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot!

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

Elborzadtak az orvosok, amikor meglátták, mi lapul a bácsi fülében

A sze­ren­csét­le­nül járt férfi füle csak­nem öt­szö­rö­sére da­gadt, ami­kor végső el­ke­se­re­dé­sé­ben fel­ke­reste a kli­ni­kát!

Sokkoló fotók a vért könnyező tini mindennapjairól

Sokkoló fotók a vért könnyező tini mindennapjairól

Az or­vo­sok ta­nács­ta­la­nok...

Még csak 10 éves volt, ami­kor egy ritka be­teg­ség meg­pe­csé­telte a sor­sát.

Hihetetlen videó a lakótelepen feltűnő égi jelenségről

Hihetetlen videó a lakótelepen feltűnő égi jelenségről

Be­vi­lá­gí­totta az egész ég­bol­tot!

Izzó fény­csó­va­ként vi­lá­gí­totta meg az éj­sza­kai ég­bol­tot!

Óriási bálna vetődött partra Indiában, szörnyű, mit műveltek vele

Óriási bálna vetődött partra Indiában, szörnyű, mit műveltek vele

A 12 méter hosszú cet több mint fél napig fe­küdt a parti ho­mok­ban.

A 12 méter hosszú cet több mint fél napig fe­küdt a parti ho­mok­ban.

Megáll az ész: tévékamerák előtt szoptatta a malacot az asszony

Megáll az ész: tévékamerák előtt szoptatta a malacot a nő

Ma­la­cot fo­ga­dott örökbe egy nő. Meg is szop­tatta. Nem hi­szed? Mu­tat­juk.

Sokkot kapott a férfi a lekvártól, undorító dolgot talált benne

Sokkot kapott a férfi a lekvártól, undorító dolgot talált benne

Pedig nem is volt olcsó a dzsem.

Pedig nem is volt olcsó a dzsem. Azon­nal be­pa­na­szolta a bolt­nál a dol­got.

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriási tojásból

Sok­kot ka­pott a férfi, ami­kor fel­törte a tojás héját. Soha nem gon­dolta volna, mi buk­kan elő be­lőle!

Sok­kot ka­pott a férfi, ami­kor fel­törte a tojás héját. Soha nem gon­dolta volna, mi buk­kan elő be­lőle!

Halott nőt állítottak ki próbababának az esküvői szalonban

Halott nőt állítottak ki próbababának az esküvői szalonban

A kör­nyé­ken azt sut­tog­ják: a ha­lott meny­asszony va­ló­já­ban a bolt egyik régi tu­laj­do­no­sá­nak lánya volt.

A kör­nyé­ken azt sut­tog­ják: a ha­lott meny­asszony va­ló­já­ban a bolt egyik régi tu­laj­do­no­sá­nak lánya volt.

Ez az új divat: Egymás nemi szervét ütögetik a lányok az utcán

Ez az új divat: Egymás nemi szervét ütögetik a lányok az utcán

Már 11 mli­li­óan lát­ták a vi­deót

A paj­kos lá­nyok vi­de­ó­ját már több mint 11 mil­li­óan néz­ték meg.

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida

Itt a vég? Veszélyes sebességgel közelít felénk az óriási aszteroida

A Föld felé szá­guldó űr­szikla csü­tör­tök este éri el boly­gón­kat. Csak re­mélni mer­jük, hogy nem okoz ka­taszt­ró­fát.

Szörnyű, mit találtak az orvosok a családanya koponyájában

Szörnyű, mit találtak az orvosok a családanya koponyájában

Óri­ási sze­ren­cse, hogy be­ment a kór­házba!

A 42 éves asszony va­lami egé­szen fur­csa, visz­kető ér­zés­sel éb­redt, majd fájni kez­dett a feje. Óri­ási sze­ren­cse, hogy be­ment a kór­házba!

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

El­ke­re­ke­dett sze­mek­kel néz­tek egy­másra a ta­pasz­talt ku­ta­tók! Va­lami egé­szen kü­lön­le­gesre buk­kan­tak.

El­ke­re­ke­dett sze­mek­kel néz­tek egy­másra a ta­pasz­talt ku­ta­tók! Va­lami egé­szen kü­lön­le­gesre buk­kan­tak.

Anyaszült meztelen nő okozott gigadugót a reggeli csúcsforgalomban

Anyaszült meztelen nő okozott gigadugót a reggeli csúcsforgalomban

Vajon mi járt a fe­jé­ben, ami­kor pu­cé­ran an­da­logva meg­bé­ní­totta a köz­le­ke­dést?

Te jó ég: Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését

Te jó ég: Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését

Vajon van alapja az el­mé­let­nek?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy ön­je­lölt csil­la­gász! Vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

Bizarr lelet: Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba

Bizarr lelet: Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba

Be­so­ro­lá­sá­hoz új ren­det kel­lett lét­re­hoz­nia a tu­dó­sok­nak.

A há­rom­szög alakú fej­jel ren­del­kező, ősi lény annyira ritka és egyedi, hogy be­so­ro­lá­sá­hoz új ren­det kel­lett lét­re­hoz­nia a tu­dó­sok­nak.

Horror a konyhában: Hátborzongató lény lapult a konzervben

Horror a konyhában: Hátborzongató lény lapult a konzervben

Ettől a lát­vány­tól egy életre el­ment a sze­ren­csét­le­nül járt férfi ét­vá­gya! Vi­de­óra is vette.

Ettől a lát­vány­tól egy életre el­ment a sze­ren­csét­le­nül járt férfi ét­vá­gya!

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

A NASA már ta­valy de­cem­ber­ben fi­gyel­mez­te­tett az ér­kező asz­te­ro­i­dára. Va­la­mit azon­ban el­hall­gat­tak.

A NASA már ta­valy de­cem­ber­ben fi­gyel­mez­te­tett az ér­kező asz­te­ro­i­dára. Va­la­mit azon­ban el­hall­gat­tak.

Őrület: Óriási műpénisz a 4-es 6-os villamoson

Őrület: Óriási műpénisz a 4-es 6-os villamoson

Az ab­lakra ra­gasz­tot­ták!

A ko­rom­fe­kete szex­já­té­kot a kör­úti sze­rel­vény ab­la­kára ra­gasz­tot­ták. De vajon miért?

Szívbemarkoló: szörnyű betegséggel született a kisfiú

Szívbemarkoló: szörnyű betegséggel született a kisfiú

A kisfiú most már hét éves.

A kisfiú hét éves. Szü­le­tése min­den gond nél­kül zaj­lott le, és az édes­anyá­nak a ter­hes­ség alatt sem vol­tak prob­lé­mái.