Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Pál Dénes új vi­de­ója egy igen­csak hét­köz­napi szi­tu­á­ciót dol­goz fel, bár vele még nem tör­tént ilyen eset, most még is be­le­kós­tol­ha­tott a for­ga­tá­son.

Szíven szúrja magát legújabb videoklipjében Tóth Gabi

Szíven szúrja magát legújabb videoklipjében Tóth Gabi

Az arany­torkú éne­kesnő image vál­tása utáni első vi­de­ója ext­rémre si­kerüt.

Az arany­torkú éne­kesnő image vál­tása utáni első vi­de­ója elég ext­rémre si­ke­rült. Gabi min­dent el­kö­ve­tett annak ér­de­ké­ben, hogy tö­ké­le­tes képi anyag szü­let­hes­sen.

Széleset terpesztett az Alkonyat sztárjának barátnője

Széleset terpesztett az Alkonyat sztárjának barátnője

Ro­bert Pat­tin­son meny­asszo­nya nem a szé­gyen­lős fajta, leg­újabb vi­de­ó­já­ban sem sokat bíz a kép­ze­letre...

Ro­bert Pat­tin­son ba­rát­nője nem a szé­gyen­lős fajta, leg­újabb vi­de­ó­já­ban sem sokat bíz a kép­ze­letre...

Szexi képpel promózza Lola legújabb klipjét

Lola párjával forgatott

Az éne­kesnő le­for­gatta leg­újabb vi­de­ó­ját, mely­ben lenge öl­tö­zet­ben pózol.

Lola le­for­gatta leg­újabb klip­jét, me­lyet sze­relme, Czol­ler Bence ren­de­zett.

Zimány Linda színésznőként is megállja a helyét

Zimány Linda színésznőként is megállja a helyét

A szu­per­mo­dell nem elő­ször bi­zo­nyí­totta szí­né­szi ké­pes­sé­geit. Igaz, A kém című film­ből ki­vág­ták a je­le­ne­teit.

A szu­per­mo­dell nem elő­ször bi­zo­nyí­totta szí­né­szi ké­pes­sé­geit. Igaz, A kém című film­ből ki­vág­ták a je­le­ne­teit, de most új le­he­tő­sé­get ka­pott.

Csütörtökön debütál a Children of Distance új videoklipje

Rémálomból klippremier! Csütörtökön debütál a Children of Distance új videoklipje

In­terjú a ze­ne­kar­ral.

In­terjú a ti­ze­dik szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ze­ne­kar­ral.

Kiszivárgott Britney Spears szexista videója!

Kiszivárgott Britney Spears szexista videója!

Nézd meg a be­til­tott ver­ziót!

A dögös vi­lág­sztár túl­zásba vitte az ero­ti­kát leg­újabb klip­jé­ben, ezért nem volt más vá­lasz­tása, újat kel­lett for­gat­nia.

Szörnyű öngyilkosságra derült fény a népszerű együttes videójából...

Szörnyű öngyilkosságra derült fény a népszerű együttes videójából...

gy férfi a hát­tér­ben ki­veti magát az ab­la­kon...

Ko­mo­lyan nem vette észre a stáb, hogy egy férfi a hát­tér­ben ki­veti magát az ab­la­kon?

Zámbó Krisztiánt csúnyán helybenhagyta szerelme!

Zámbó Krisztiánt csúnyán helybenhagyta szerelme!

Jimmy fia rá­adá­sul ka­me­rák előtt ka­pott ir­gal­mat­lan nagy po­font.

Jimmy fia rá­adá­sul ka­me­rák előtt ka­pott ir­gal­mat­lan nagy po­font ra­jon­gása tár­gyá­tól.

Botrányvideó: Kanye West levetkőztette a sztárvilágot

Botrányvideó: Kanye West levetkőztette a sztárvilágot

Ka­pott is érte!

A rap­per­nek nem csak a szö­vege "meg­mon­dós", új klip­jé­ben nem szé­gyellt min­den­kit pu­cérra vet­kőz­tetni. Ka­pott is érte!

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

Ma­gán­életi tit­ko­kat is el­árult...

A nép­szerű éne­kes el­ké­pesztő vi­deo­kli­pet for­ga­tott leg­újabb da­lá­hoz Los An­ge­les­ben! Egy kis ma­gán­életi tit­kot is el­árult az ese­mény kap­csán a Ri­post­nak.

Felforr a véred - minden idők legerotikusabb videója vár rád...

Felforr a véred - minden idők legerotikusabb videója vár rád...

Fül­ledt és szexi, amit látni fogsz.

Fül­ledt és szexi, amit látni fogsz. Ké­szülj, hogy nem fogsz majd bírni ma­gad­dal...

Facebookon keres csajokat Fekete Pákó

Facebookon keres csajokat Fekete Pákó

Ké­szü­lő­ben a mu­la­tós sztár leg­újabb slá­gere. Már a stú­dió­mun­ká­la­tok is zaj­la­nak. Most a Fa­ce­boo­kon to­bo­roz a dal vi­deo­klip­jé­nek for­ga­tá­sára jobb­nál jobb nőket a di­di­ki­rály.

Ké­szü­lő­ben a mu­la­tós sztár leg­újabb slá­gere. Már a stú­dió­mun­ká­la­tok is zaj­la­nak. Most a Fa­ce­boo­kon to­bo­roz a dal vi­deo­klip­jé­nek for­ga­tá­sára jobb­nál jobb nőket a di­di­ki­rály.

Kipakolta melleit a negyvenes Jennifer Lopez

Kipakolta melleit a negyvenes Jennifer Lopez

A két­gyer­me­kes éne­kesnő nem bízta a vé­let­lenre, hogy min­denki meg­nézze az új vi­de­ó­ját.

A két­gyer­me­kes éne­kesnő nem bízta a vé­let­lenre, hogy min­denki meg­nézze az új vi­de­ó­ját. Me­rész póz­ban hir­deti szer­ze­mé­nyét.

Szinte meztelenül pózolt Tóth Gabi

Szinte meztelenül pózolt Tóth Gabi

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő újabb iz­gal­mas fo­tó­val lepte meg férfi ra­jon­góit.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő újabb iz­gal­mas fo­tó­val lepte meg férfi ra­jon­góit. Ezen szinte nem visel sem­mit, de amit igen, az se takar sokat.

Ezeket a pucér képeket biztos törlik Rihannáról!

Ezeket a pucér képeket biztos törlik Rihannáról!

Mu­ta­tott egy kis elő­ze­test új klip­jé­ből.

Az éne­kesnő ki­tett né­hány elő­ze­tes képet leg­újabb vi­de­ó­já­ból, ami az ed­digi leg­ero­ti­ku­sabb lesz. Ezért a fotók több sza­bályt is meg­szeg­nek.

Világsztár klipjében rázza a dögös magyar műsorvezető

Világsztár klipjében rázza a dögös magyar műsorvezető

Tücsi Dr. Alban mel­lett dom­bo­rí­tott.

Aryee Cla­u­dia Dedei, vagy is­mer­tebb nevén, Tücsi abban a sze­ren­csé­ben ré­sze­sült, hogy Dr. Alban vi­deo­klip­jé­ben mu­tat­hatta meg tánc­tu­dá­sát.

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg a bot­rá­nyos éne­kest.

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg Varga Vik­tort. Le­g­újabb klip­jé­nek kö­zép­pont­já­ban a me­ne­kült­vál­ság áll.

El se hiszed, mit vállalt be Demcsák Zsuzsa!

El se hiszed, mit vállalt be Demcsák Zsuzsa!

Nem min­den­napi fel­ké­rést ka­pott a dögös mű­sor­ve­zető! Kis Grófo fel­aján­lott neki egy sze­re­pet leg­újabb klip­jé­ben. Zsu­zsa igent mon­dott.

Nem min­den­napi fel­ké­rést ka­pott a dögös mű­sor­ve­zető! Kis Grófo fel­aján­lott neki egy sze­re­pet leg­újabb klip­jé­ben. Zsu­zsa igent mon­dott.

Dalt írtak Hosszú Katinkáról, ő a klip főszereplője

Dalt írtak Hosszú Katinkáról, ő a klip főszereplője - videó

Vi­deo­klip az úszó­klasszis­sal.

Vi­deo­klip­ben ala­kít na­gyot az úszó­klasszis. A kép­so­rok mel­lett a mo­ti­vá­ciós tré­ning­nek be­illő dal­szö­veg is az Iron Lady­ről szól.

Felforr a véred - minden idők legszexibb videóklipjei

Felforr a véred - minden idők legszexibb videóklipjei

Ezek a vi­deók annyira fül­led­tek és ero­ti­ku­sak, hogy a hoz­zá­juk járó zene már csak hab a tor­tán...

Adele Hellója legyőzte a Gangnam Style-t!

Adele Hellója legyőzte a Gangnam Style-t!

3 hónap alatt 1.000.000.000-szor néz­ték meg a Yo­uTube-on a kli­pet. A Gang­nam Style-nak ehhez anno majd­nem fél év kel­lett.

3 hónap alatt 1.000.000.000-szor néz­ték meg a Yo­uTube-on a kli­pet. A Gang­nam Style-nak ehhez anno majd­nem fél év kel­lett.

Győzike új alkotását még a lánya is gagyinak tartja

Győzike új alkotását még a lánya is gagyinak tartja

Ké­szí­tett egy há­rom­nyelvű dalt, de nincs a vi­lá­gon olyan ember, aki ta­lálna benne egy ér­tel­mes mon­da­tot is.

Gás­pár Győző ké­szí­tett egy há­rom­nyelvű dalt, ennek el­le­nére nincs a vi­lá­gon olyan ember, aki ta­lálna benne egy ér­tel­mes mon­da­tot is.

Győzike legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győzik legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től.

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től.

Roma herceg sofőrje lett a Való Világ sztárja

Roma herceg sofőrje lett a Való Világ sztárja

VV Péter egy mu­la­tós vi­deo­klip­ben!

VV Pé­tert rit­kán látni az em­lé­ke­ze­tes Való Világ szé­ria óta. Éppen ezért is annyira meg­lepő, hogy egy mu­la­tós vi­deo­klip­ben tűnt fel.

Fura produkcióval készülnek Görbiczék ellenfelei

Fura produkcióval készülnek Görbiczék ellenfelei

Így aztán még so­ha­sem lát­hat­tuk a sportág sztár­jait. Ön­fe­ledt tánc, ug­rán­do­zás, tom­bo­lás a dán kézis csa­jok vi­de­ók­lip­jé­ben.

Így aztán még so­ha­sem lát­hat­tuk a sportág sztár­jait. Ön­fe­ledt tánc, ug­rán­do­zás, tom­bo­lás a dán ké­zi­lab­dás csa­jok vi­de­ók­lip­jé­ben. A lel­ke­se­dé­sük di­csé­re­tes, de vi­gyá­zat, a pá­lyán biz­to­san ügye­seb­bek lesz­nek!

Gyönyörű menyasszony lesz az egzotikus szépségű énekesnő

Gyönyörű menyasszony lesz az egzotikus szépségű énekesnő

A 18 éves szép­ség hó­fe­hér ru­há­ban áll ka­mera elé. Élete első vi­de­ók­lip­jét for­gatja.

Tóth Gabi mellényúlt Geszti Péterrel - videó

Tóth Gabi mellényúlt Geszti Péterrel - videó

Hol mél­tat­ják, hol csú­nyán becs­mé­re­lik a ra­jon­gók a ve­te­rán rep­pert.

Ve­gyes a fo­gad­ta­tása annak a vi­deo­klip­nek, amit a minap posz­tolt az éne­kesnő! Hol mél­tat­ják, hol csú­nyán becs­mé­re­lik a ra­jon­gók, de leg­fő­kép­pen a ve­te­rán rep­pert ci­ki­zik. Nem is akár­hogy!

Ettől padlót fogsz! Így készülnek a videóklipek?

Ettől padlót fogsz! Így készülnek a videóklipek?

pedig nin­cse­nek sza­vak! Nézd csak!

Tud­tad, hogy a kli­pe­ket némán for­gat­ják? A nagy csend­ben egy-két fura hang is be­csú­szik, mond­juk nyö­gé­sek vagy egy vá­rat­lan tüsszen­tés.