CÍMKE: 'vadászat'

Sokkoló részletek: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Sokkoló részletek: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Túl vol­tak a va­dá­sza­ton, ami­kor a rendőr az autón ke­resz­tül fejbe lőtte a va­dászt.

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

A szí­nész ki­hasz­nálta az eny­hébb idő­já­rást és fegy­vert ra­ga­dott bir­toka kör­nyé­kén.

A szí­nész ki­hasz­nálta az eny­hébb idő­já­rást és fegy­vert ra­ga­dott bir­toka kör­nyé­kén. Sze­ren­csé­vel járt, bár a disznó ennek biz­tos nem örült annyira.

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott.

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott.

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak...

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak...

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Nem lenne meg­lepő, ha ezt kö­ve­tően vég­leg meg­rom­lana a vi­szony Harry és Vil­mos kö­zött.

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Iga­zán kü­lön­le­ges és ritka vi­de­óra buk­kan­tunk a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon.

Iga­zán kü­lön­le­ges és ritka vi­de­óra buk­kan­tunk a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon.

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry herceg

Egy olyan szo­kást sza­kít­ha­tott meg Sus­sex her­cege, amely­nek nagy ha­gyo­má­nya van.

Szörnyű részleteket árult el a vadászaton lelőtt férfi testvére

Szörnyű részleteket árult el a vadászaton lelőtt férfi testvére

A férfi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre

A férfi test­vére el­mondta, hogy öccsé­nek esé­lye sem volt a túl­élésre, re­méli, meg­bün­te­tik a tet­test.

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nem sokan csi­nál­ják napi rend­sze­res­ség­gel, ami a ki­rálynő szo­ká­sává vált.

Nem sokan csi­nál­ják azt napi rend­sze­res­ség­gel, ami a ki­rálynő szo­ká­sává vált.

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Osz­ter Sán­dort az ág is húzza, de a szí­nész állja a sarat.

Osz­ter Sán­dort az ág is húzza, de a szí­nész állja a sarat. Ahogy eddig is, ár­tat­lan­nak vallja magát.

Bodrogi Gyula: Fiamként tekintek Stohl Andrásra!

Bodrogi Gyula: Fiamként tekintek Stohl Andrásra!

Mély köz­tük a kap­cso­lat!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta, mit gon­dol Stohl And­rás­ról! Hi­he­tet­len, mi­lyen mély köz­tük a kap­cso­lat!

Mindenkit meglepett: óriási áldozatot hozott Harry herceg Meghan miatt

Mindenkit meglepett: óriási áldozatot hozott Harry herceg Meghan miatt

A ki­rá­lyi csa­lád ka­rá­csony más­nap­ján min­dig va­dá­szatra indul.

A ki­rá­lyi csa­lád ka­rá­csony más­nap­ján, az úgy­ne­ve­zett Bo­xing Dayen min­dig va­dá­szatra indul. Most azon­ban más­képp lesz.

Meglepő kijelentés, Afrikában turbózza fel férfiasságát Stohl András

Meglepő kijelentés, Afrikában turbózza fel férfiasságát Stohl András

Éle­tét is koc­káz­tatná Buci, hogy be­tel­je­sül­jön rég­óta dé­del­ge­tett vágya.

Éle­tét is koc­káz­tatná Buci, hogy be­tel­je­sül­jön rég­óta dé­del­ge­tett vágya.

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése tilos.

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése, tehát az agan­cso­zás vi­szont tilos.

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla.

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

Saját lánya fenyegette meg Stohl Andrást

Saját lánya fenyegette meg Stohl Andrást

Sosem fe­lejti, mit mon­dott neki egyik lánya, ami­kor ki­jött a rá­csok mögül.

Sosem fe­lejti, mit mon­dott neki egyik lánya, ami­kor ki­jött a rá­csok mögül.

27 millióval vágták át! Kamu szarvasokat lövettek egy vadásszal!

27 millióval vágták át! Kamu szarvasokat lövettek egy vadásszal!

Va­das­kert­ben te­nyész­tett szar­vas­bi­ká­kat lö­vet­tek vele! A va­dász a tró­fe­á­kért össze­sen27 mil­liót fi­ze­tett.

Felfüggesztettel megúszták a medvegyilkosok

Felfüggesztettel megúszták a medvegyilkosok

Most emel­tek vádat Sal­gó­tar­ján­ban ti­zen­egy férfi ellen, akik vé­dett ál­la­tot, barna med­vét lőt­tek ki egy va­dá­sza­ton.

Hoppá: Vadászni tanítja unokáit Bodrogi Gyula!

Hoppá: Vadászni tanítja unokáit Bodrogi Gyula!

Uno­kái is ér­dek­lőd­nek a nagy­papa hob­bija iránt! Gyak­ran szer­vez­nek iz­gal­mas csa­ládi prog­ra­mo­kat!

A szí­nész­nek a va­dá­szat a leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye a szín­pad után. Rá­adá­sul uno­kái is ér­dek­lőd­nek a nagy­papa hob­bija iránt!

Stohl András akár az életét is adná veszélyes szenvedélye miatt

Stohl András akár az életét is adná veszélyes szenvedélye miatt

A szí­nész el­árulta leg­na­gyobb vá­gyát, ami egy­ben az éle­tébe is ke­rül­het. El­ké­pesztő, miért so­dorná ve­szélybe testi ép­sé­gét.

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Nem egy jó­pofa, eset­len állat...

Nem árt időn­ként meg­em­lé­kez­nünk arról, hogy a medve egy­ál­ta­lán nem egy jó­pofa, eset­len állat. Simán le­futja az em­bert is, esély nincs a me­ne­kü­lésre.