CÍMKE: 'újpest'

Bombát találtak Budapesten: lezárják az utcákat, elterelik a forgalmat

Bombát találtak Budapesten: lezárják az utcákat, elterelik a forgalmat

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sok is lesz­nek a Rá­kos­pa­lota-Új­pest vas­út­ál­lo­más­nál ta­lált bomba miatt.

Ki az apa? Hatalmas botrányba keveredett az NB I-es focista

Ki az apa? Hatalmas botrányba keveredett az NB I-es focista

A ta­va­szi sze­zont Új­pes­ten töltő La­cina Tra­oré to­vábbra sem tért vissza a fő­vá­rosi klub­hoz.

Eltemették a kivégzett vállalkozót

Eltemették a kivégzett vállalkozót

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint A. Csa­bát a Tolna me­gyei Len­gyel köz­ség­ben lévő te­me­tő­ben édes­anyja, Márta te­mette, bátyja és édes­apja mellé.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint A. Csa­bát a Tolna me­gyei Len­gyel köz­ség­ben lévő te­me­tő­ben édes­anyja, Márta te­mette, bátyja és édes­apja mellé.

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Zsó­tér Donát, az Új­pest kö­zép­pá­lyása ki­ke­rült a ke­ret­ből.

Zsó­tér Donát, az Új­pest kö­zép­pá­lyása ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­té­ből.

Kegyetlen, ezért tértek vissza a helyszínre az újpesti férfi gyilkosai

Kegyetlen, ezért tértek vissza a helyszínre az újpesti férfi gyilkosai

Az au­tó­ke­res­kedő na­gyon hir­te­len tűnt el május ele­jén, ki­de­rült, hogy is­me­rő­sei vé­gez­tek vele.

Összebeszélhettek az újpesti vállalkozó gyilkosai

Összebeszélhettek az újpesti vállalkozó gyilkosai

Le­tar­tóz­tatta az új­pesti au­tó­ke­res­kedő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott három em­bert a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Le­tar­tóz­tatta az új­pesti au­tó­ke­res­kedő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott három em­bert a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság.

Megrázó, itt vannak a legújabb részletek az újpesti férfi megöléséről

Megrázó, itt vannak a legújabb részletek az újpesti férfi megöléséről

Az au­tó­ke­res­kedő május ele­jén tűnt el, mint ké­sőbb ki­de­rült, három is­me­rőse vég­zett vele.

Megtalálták az eltűnt autókereskedő holttestét - videó a tettesekről

Megtalálták az eltűnt autókereskedő holttestét - videó a tettesekről

A férfi május ele­jén tűnt el Új­pest­ről, a rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint meg­öl­het­ték.

Megtudta a Ripost, kik tüntették el az újpesti vállalkozót

Megtudta a Ripost, kik tüntették el az újpesti vállalkozót

Három férfit le­tar­tóz­tat­tak az Új­pes­ten el­tűnt vál­lal­kozó, A. Csaba ügyé­ben, ugyanis a gyanú sze­rint meg­foj­tot­ták a vál­lal­ko­zót.

Három férfit le­tar­tóz­tat­tak az Új­pes­ten el­tűnt vál­lal­kozó, A. Csaba ügyé­ben, ugyanis a gyanú sze­rint meg­foj­tot­ták a vál­lal­ko­zót, majd el­ás­ták Szent­endre kül­te­rü­le­tén. Az egyik férfi az a sze­mély, aki rég­óta együtt dol­go­zott Csa­bá­val, ő látta utol­jára - tudta meg a Ri­post.

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Tömegbunyó, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Elő­ke­rült egy videó! Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a rang­adót.

Elő­ke­rült egy videó! Hát ezért volt a több tu­cat­nyi elő­ál­lí­tás. Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a rang­adót.

Dráma Budapesten, éjszakai állat harapott meg egy gyereket

Dráma Budapesten, éjszakai állat harapott meg egy gyereket

Az állat ka­ran­ténba ke­rült.

Az állat ka­ran­ténba ke­rült, a gye­rek­kel pedig or­vos­hoz ro­hant az anyu­kája. A bal­eset rész­le­tei is ki­de­rül­tek.

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

A lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel.

Rejtélyes gyilkosság az újpesti kiserdőben

Rejtélyes gyilkosság az újpesti kiserdőben

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy férfi a IV. ke­rü­let­ből - tudta meg a Ri­post. A hét­vé­gén száz­nál is több rendőr je­lent meg az új­pesti Far­kas­er­dő­ben Bu­da­pes­ten.

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy férfi a IV. ke­rü­let­ből - tudta meg a Ri­post. A hét­vé­gén száz­nál is több rendőr je­lent meg az új­pesti Far­kas­er­dő­ben Bu­da­pes­ten, itt ke­res­ték. La­punk ki­de­rí­tette: a férfi egy vál­lal­kozó, aki az el­tű­nése előtt ren­ge­teg pénz­zel tar­to­zott egy is­me­ret­len­nek.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után. Köz­ben az U17-es vá­lo­ga­tott nagy bra­vúrt ért el.

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után.

Varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

Ezt látni kell: varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

A druk­ke­rek ki­tet­tek ma­gu­kért.

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Petr­jak pedig a jelek sze­rint va­ló­ban nem marad a Fra­di­nál.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Lan­za­fame ismét gól­ki­rály lenne.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. A Fe­renc­vá­ros olasz sztárja meg­véd­heti címét.

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ez lett a ku­tya­sé­tál­ta­tás­ból Új­pes­ten

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt ját­szód­tak le.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Erről szól a fut­ball.

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy fi­a­tal já­té­kos. Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Nyá­ron tel­je­sen át­ala­kul­hat a lila-fehér klub, is­me­rős üz­let­em­ber lehet a tu­laj­do­nos.

Nyá­ron tel­je­sen át­ala­kul­hat a lila-fehér klub, is­me­rős üz­let­em­ber lehet a tu­laj­do­nos.

Mától végre újra utazhatunk a hármas metró teljes vonalán

Mától végre újra utazhatunk a hármas metró teljes vonalán

Ma 13 óra­kor át­ad­ják a hár­mas metró fel­újí­tott északi sza­ka­szát, csak­nem egy hétig vé­gig­utaz­ha­tunk a vo­na­lon.

Ma 13 óra­kor át­ad­ják a hár­mas metró fel­újí­tott északi sza­ka­szát.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Szo­ros küz­de­lem volt.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

Az Új­pest gá­la­meccset ját­szik.

A ta­valy feb­ru­ár­ban, mind­össze 26 éve­sen el­hunyt új­pesti fo­cis­tá­ról sport­cent­ru­mot ne­vez­nek el.

Felavatták a Lázár Bencéről elnevezett sportcentrumot

Felavatták a Lázár Bencéről elnevezett sportcentrumot

Gá­la­mér­kő­zés­sel avat­ták fel La­jos­mi­zsén a Lázár Bence Sport­cent­ru­mot. Az Új­pest 2-1-re győzte le a há­zi­gaz­dát.

Gá­la­mér­kő­zés­sel avat­ták fel La­jos­mi­zsén a Lázár Bence Sport­cent­ru­mot. Az Új­pest 2-1-re győzte le a há­zi­gaz­dát.

Különös találkozó, ezt kérték az Újpest focistáitól

Különös találkozó, ezt kérték az Újpest focistáitól

A lila-fe­hé­rek a ko­rábbi ked­venc ve­ze­té­sé­vel a Tű­z­oltó utcai kli­ni­kán jár­tak. Nem men­tek üres kéz­zel.

A lila-fe­hé­rek a ko­rábbi ked­venc ve­ze­té­sé­vel a Tű­z­oltó utcai kli­ni­kán jár­tak. Nem men­tek üres kéz­zel.

Gyász, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Gyászol a magyar futball, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Négy­szer nyert baj­noki címet.

Bor­bély II Lajos az 1970-es évek­ben négy baj­noki cím­nek is örül­he­tett a ne­gye­dik ke­rü­let­ben. Te­me­tése már­cius 14-én lesz.

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

A lila-fe­hé­rek ta­valy no­vem­ber óta nem kap­tak ki a baj­nok­ság­ban. Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Az ele­fánt­csont­parti La­cina Tra­o­rét szom­ba­ton mu­tatta be az Új­pest lab­da­rú­gó­csa­pata.

Az ele­fánt­csont­parti La­cina Tra­o­rét szom­ba­ton mu­tatta be az Új­pest lab­da­rú­gó­csa­pata. Sz­tár­csa­pa­tok­ban is ját­szott.

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az EL-ben is be­ta­lált.

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az Eu­rópa-li­gá­ban is be­ta­lált.

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Rossz ál­la­pot­ban vol­tak a fogai.

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csupa jót mon­dott a fo­ci­le­gen­dá­ról.

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét. Bő három év alatt 880 napot ha­gyott ki.

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt.

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt a Szu­sza Fe­renc Sta­di­on­ban a lab­da­rúgó NB I csúcs­rang­adó­ján. Nem bírt egy­más­sal az Új­pest és a Fradi.

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

A ma­gyar fo­ci­le­genda hu­mora a régi.

A ma­gyar fo­ci­le­gen­dát el­til­tot­ták az édes­ség­től. Jó ba­rátja, Ebedli Zol­tán arról me­sélt, hogy az egy­kori új­­pesti klasszis hu­mora a régi.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

A 225. derbi kö­vet­ke­zik.

Szom­ba­ton a 225. der­bit ren­de­zik meg, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost látja ven­dé­gül a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 20. for­du­ló­já­ban.

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Si­kor­cin La­dis­la­vot dur­ván ki­ütöt­ték.

Si­kor­cin La­dis­lav egy per­cig a jégen fe­küdt moz­du­lat­la­nul, mi­u­tán az el­len­fél já­té­kosa arcon kö­nyö­költe. A nagy rang­adót végül a Fradi nyerte.

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebé­det vitt egy új­pesti men­zá­ról Varju Lász­ló­nak a helyi Fi­de­li­tas a IV. ke­rü­leti DK iro­dá­jába azért, "hogy ne kell­jen a kép­vi­se­lő­nek a Vár­ban, vagy a Ró­zsa­dom­bon ebé­dért kun­cso­rog­nia".

Az ételt a helyi Fi­de­li­tas a DK iro­dá­jába vitte azért, "hogy ne kell­jen a kép­vi­se­lő­nek a Vár­ban, vagy a Ró­zsa­dom­bon ebé­dért kun­cso­rog­nia".

Rubint Rella külföldre is követné szerelmét

Rubint Rella külföldre is követné focista szerelmét

No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét.

Az Új­pest­ben fut­bal­lozó No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét, a két fi­a­tal ta­lál­ko­zá­sá­ból sze­re­lem lett első lá­tásra.

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára. Máris jön­nek a szur­ko­ló­kat iz­gató rész­le­tek!

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója.

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója, aki ta­valy már­ci­us­ban ját­szott utol­jára.

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Végre meg­ér­ke­zett a hó, Új­pes­ten egy­ből be is ta­karta a tájat.

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Leszámolás a stadionban, ez a férfi ütötte le az újpesti drukkert

Leszámolás a stadionban, ez a férfi ütötte le az újpesti drukkert

Profi ököl­vívó tar­totta ret­te­gés­ben szom­ba­ton az Új­pest szur­ko­lóit.

Profi ököl­vívó tar­totta ret­te­gés­ben szom­ba­ton az Új­pest szur­ko­lóit. B. Zsolt a Vidi el­leni meccsen a hazai tár­bor­ban kez­dett po­foz­kodni, mind­ezt a biz­ton­sá­giak szeme lát­tára.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Óriási változás, ezt tették a magyar focistákkal

Óriási változás, ezt tették a magyar focistákkal

He­te­kig ké­szül­tek az Új­pest lab­da­rú­gói, no­vem­ber végén azon­ban va­lami meg­vál­to­zott.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó NB I-ben.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban.

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

El­ha­lasz­tott meccs pót­lá­sá­val avatta új sta­di­on­ját a Mol Vidi FC. Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Itt a várva várt, nagy bejelentés a MOL Viditől

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

A 27 éves férfi kés­sel fe­nye­gette meg a do­hány­bolt dol­go­zó­ját, majd az így szer­zett pénz­zel el­me­ne­kült.

Nagyot villant a rákot legyőző Fradi-játékos

Az Újpest ellen villant nagyot a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd az Új­pest el­leni der­bin a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt.

Hardi Ri­chárd a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt a fő­vá­rosi hok­ider­bin. Né­hány hó­napja az sem volt biz­tos, hogy foly­tat­hatja a kar­ri­er­jét.

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként vi­lág­baj­nok lett, de a baj­nok­ság­ban még nem dol­go­zott a szak­em­ber.

Szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként vi­lág­baj­nok lett, de a baj­nok­ság­ban még nem dol­go­zott a szak­em­ber. Be­ne­dek Tibor az Új­pest kis­pad­ján fog­lalt he­lyet.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak, a hét­vé­gén az Új­pest ellen bi­zo­nyít­hat.

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Tit­kos bal­héra ké­szül a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest egy-egy ult­ra­cso­portja.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Az Új­pest ellen sé­rült meg.

A szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ru­ti­nos ka­pusa az Új­pest el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen sé­rült meg.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Lázár Bence négy éve maga is kupát nyert az új­pes­ti­ek­kel. Most oda­fent­ről se­gí­tett.

Milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Tóth Jó­zsef so­káig baj­ban volt.

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever. Most már bi­za­kodó a fe­le­sé­gé­vel.

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A mű­sor­ve­zető fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista, Tóth Jó­zsef, aki­nek le­égett a háza.

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista, Tóth Jó­zsef, aki­nek le­égett a háza.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Döbbenet: nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Nem si­ke­rült jól a láb­am­pu­tá­ci­ója.

Nem si­ke­rült jól a sport­em­ber láb­am­pu­tá­ci­ója. Ám az egy­kori ki­vá­ló­ság a rossz hír el­le­nére is ko­mo­lyan edz.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a pla­ti­na­le­me­zes rap­per, ko­rábbi fo­cista. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte.

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte: a szo­morú kis­ál­lat nem volt haj­landó el­moz­dulni gaz­dája mel­lől.