CÍMKE: 'újpest'

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként vi­lág­baj­nok lett, de a baj­nok­ság­ban még nem dol­go­zott a szak­em­ber.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Tit­kos bal­héra ké­szül a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest egy-egy ult­ra­cso­portja.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Az Új­pest ellen sé­rült meg.

A szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ru­ti­nos ka­pusa az Új­pest el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen sé­rült meg.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Se­vil­lá­ban jó szív­vel em­le­ge­tik a lila-fe­hé­rek egy­kori já­té­ko­sát, Dunai An­talt, aki ko­ráb­ban Spa­nyol­or­szág­ban dol­go­zott.

Olyan vá­ros­ban lép fel az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-li­gá­ban, ahol a mai napig köz­tisz­te­let­nek ör­vend egy ma­gyar edző. Se­vil­lá­ban jó szív­vel em­le­ge­tik a lila-fe­hé­rek egy­kori já­té­ko­sát, Dunai An­talt, aki ko­ráb­ban Spa­nyol­or­szág­ban dol­go­zott.

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Lázár Bence négy éve maga is kupát nyert az új­pes­ti­ek­kel.

Lázár Bence négy éve maga is kupát nyert az új­pes­ti­ek­kel. Most oda­fent­ről se­gí­tett.

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A mű­sor­ve­zető fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Tóth Jó­zsef so­káig baj­ban volt.

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever. Most már bi­za­kodó a fe­le­sé­gé­vel.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Ko­moly gondba ke­rült a ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista.

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­ga­lom volt a rang­adón.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a fóti tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Döbbenet: nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Nem si­ke­rült jól a láb­am­pu­tá­ci­ója.

Nem si­ke­rült jól a sport­em­ber láb­am­pu­tá­ci­ója. Ám az egy­kori ki­vá­ló­ság a rossz hír el­le­nére is ko­mo­lyan edz.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a pla­ti­na­le­me­zes rap­per, ko­rábbi fo­cista. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Borzalom egy újpesti lakásban, megrázó körülmények között találtak a halott nőre

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte.

Az asszony holt­tes­tét kis­ku­tyája őrizte: a szo­morú kis­ál­lat nem volt haj­landó el­moz­dulni gaz­dája mel­lől.

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént csü­tör­tök éjjel.

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

Az új­pesti vas­úti híd­ról esett le.

A férfi az új­pesti vas­úti híd­ról esett a fo­lyóba. Ri­asz­tot­ták a ví­zi­rend­őrö­ket!

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára. A meccset az Új­pest 6-3-ra nyerte meg a Fradi ellen.

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

Most érkezett: lángba borult hajnalban az újpesti társasház pincéje

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

A lakók a tűz­ol­tók ri­asz­tá­sára éb­red­tek.

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá.

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá. Hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Ha­d­üze­net­nek be­illő vá­lasz a Vi­di­nek.

Ha­d­üze­net­nek is be­illő vá­lasz a Vi­deo­ton­nak. Fél­re­ér­tés, még­sem úgy tör­tént min­den, ahogy eddig tud­tuk? Ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­ret­tag is szóba ke­rült.

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt.

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban kel­lene győz­nie a lila-fe­hé­rek­nek.

A Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban kel­lene győz­nie a lila-fe­hé­rek­nek. Az új­pes­tiek szerb tré­ne­ré­vel elé­ge­det­len a szur­ko­lók egy része, fon­tos meccs vár a csa­pa­tára a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Dup­lán bün­teti a klu­bot az MLSZ.

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let. Szep­tem­ber vé­géig üres le­lá­tók előtt kell fo­ciz­niuk hazai pá­lyán.

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Még az idő­já­rás is köz­re­ját­szott. A le­hető leg­rosszabb­kor tör­tént, pedig csak né­hány per­ces baki volt.

Még az idő­já­rás is köz­re­ját­szott. A le­hető leg­rosszabb­kor tör­tént, pedig csak né­hány per­ces baki volt. Ola­jat ön­töt­tek ezzel a tűzre?

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Bu­da­pestre iga­zolt az ifjú kapus.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Ilyen lett az Újpesti-öböl felújított hídja

Ilyen lett az Újpesti-öböl felújított hídja

El­ké­szült a Nép­szi­get csücs­ké­nél ta­lál­ható Meder utcai gya­lo­gos­híd.

Az A-Híd Zrt. feb­ruár óta el­ké­szült a Nép­szi­get csücs­ké­nél ta­lál­ható Meder utcai gya­lo­gos­híd tel­jes körű re­konst­ruk­ci­ó­já­val.

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert. A szur­ko­lók rend­kí­vül elé­ge­det­le­nek a csa­pat új lo­gó­já­val.

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Va­la­hol ma­radt a régi címer.

Va­la­hol ma­radt a régi címer. A szur­ko­lók a klub hon­lap­já­nak aján­dék­bolt­já­ban még a régi cí­me­res ter­mé­kek­kel ta­lál­koz­hat­nak.

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost fo­gadja a 2. for­du­ló­ban.

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost fo­gadja a 2. for­du­ló­ban.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók.

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

Balhé, Urbán csúnyán megsértette a nőket

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

A friss új­pesti címer ki­verte a biz­to­sí­té­kot a lila-fe­hé­rek ko­rábbi le­gen­dás já­té­ko­sá­nál.

Óriási botrány, tüntetést szerveznek a magyar focicsapat szurkolói

Óriási botrány, tüntetést szerveznek a magyar focicsapat szurkolói

A Fa­ce­boo­kon szer­ve­zik a til­ta­ko­zást. Sok em­bert vár­nak szom­ba­ton a sta­dion elé az új­pes­tiek.

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

Csirke és wc-deszka, ezzel szívatják a drukkereket

A ma­gyar szur­ko­lók ne­he­zen emész­tik meg eze­ket a dön­té­se­ket. A lo­gó­vál­toz­ta­tás, a ka­ba­la­ál­lat és a be­lép­te­tés is be­tette a kaput a ra­jon­gók­nál.

A ma­gyar szur­ko­lók ne­he­zen emész­tik meg eze­ket a dön­té­se­ket. A lo­gó­vál­toz­ta­tás, a ka­ba­la­ál­lat és a be­lép­te­tés is be­tette a kaput a ra­jon­gók­nál. Emi­att is ke­ve­seb­ben jár­nak a mér­kő­zé­sekre.

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Ügyvédet fogadott az újpesti kuruzsló

Ko­mo­lyan meg­ijed­he­tett az új­pesti ku­ruzsló, ügy­védje nél­kül nem haj­landó meg­szó­lalni sem. Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Ko­mo­lyan meg­ijed­he­tett az új­pesti ku­ruzsló, ügy­védje nél­kül nem haj­landó meg­szó­lalni sem. Még kép­vi­se­lőt is fo­ga­dott, aki he­lyette írja az üze­ne­te­ket is.

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés?

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete a Real Mad­rid-Bayern Mün­chen rang­adón.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szok­kal vit­ték a Hon­véd kór­házba az Új­pest ko­rábbi nagy­szerű tá­ma­dó­ját, már job­ban van.

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szok­kal vit­ték a Hon­véd kór­házba az Új­pest ko­rábbi nagy­szerű tá­ma­dó­ját, de sze­ren­csére már job­ban van.

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten?

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten? Ho­gyan lett egy hét alatt hasz­nál­ha­tat­lan a fris­sen át­adott sta­dion?

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa.

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

Jó hírt kapott Király Gábor, gyötrelmes időszakot zárhat le

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata.

A Ha­la­dás ve­ze­tő­edzője meg­erő­sí­tette, hogy a vá­lo­ga­tott re­kor­der­rel vág neki a ta­va­szi sze­zon­nak a csa­pata. Leg­utóbb szep­tem­ber­ben játsz­ha­tott a ka­pus­le­genda.

Felháborodtak az újpestiek a Fradi húzásán

Felháborodtak az újpestiek a Fradi húzásán

Csü­tör­tök este ját­sza­nak egy­más­sal.

Csü­tör­tök este ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ős­el­len­ség. A je­gyek áru­sí­tása már el­kez­dő­dött, de van egy kis prob­léma az egyik csa­pat­név­vel.

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Rosszul si­ke­rült a sta­dion fel­újí­tása.

Olyan rosszul si­ke­rült a Szu­sza Fe­renc sta­dion fel­újí­tása, hogy az Új­pest-Fe­renc­vá­ros ta­lál­ko­zót Kecs­ke­mé­ten játsz­hat­ják le. Feb­ruár 18-án rajt.

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

A hét­vé­gén NB I-es meccset ját­szot­tak volna ott, de a gyep rossz ál­la­pota miatt in­kább a ha­lasz­tás mel­lett dön­töt­tek.

A hét­vé­gén NB I-es meccset ját­szot­tak volna ott, de a gyep rossz ál­la­pota miatt in­kább a ha­lasz­tás mel­lett dön­töt­tek. Úgy tűnik, hogy nem csak a pá­lyá­val van gond.

Less be a magyar focisták hálószobájába

Less be a magyar focisták hálószobájába

Az NB I-es csa­pat Cip­rusra uta­zott edző­tá­bo­rozni, most meg­mu­tat­ták, hogy a já­té­ko­sok mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szül­het­nek a baj­noki foly­ta­tásra.

Az NB I-es csa­pat Cip­rusra uta­zott edző­tá­bo­rozni, most meg­mu­tat­ták, hogy a já­té­ko­sok mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szül­het­nek a baj­noki foly­ta­tásra.

Robbanás Újpesten, egy életveszélyes sérült - drámai fotók

Robbanás Újpesten, egy életveszélyes sérült - drámai fotók

Egy kon­vek­tor okoz­hatta a bal­ese­tet.

Be­sza­kadt a tető, a csa­ládi ház több fala ki­dőlt, a kör­nyék­beli épü­le­tek is meg­ron­gá­lód­tak. Mindez egy el­ha­nya­golt kon­vek­tor miatt...

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Most nem fél­tet­ték a füvet.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Feladta a harcot: Búcsúlevelet hagyott hátra az újpesti férfi

Feladta a harcot: Búcsúlevelet hagyott hátra az újpesti férfi

Még pén­te­ken tűnt el ott­hon­ról a 41 éves Zsolt, bú­csú­le­ve­lé­ben azt írta: a Du­ná­nak megy. A csa­ládja jog­gal tart az élet­ve­szély­től.

Még pén­te­ken tűnt el ott­hon­ról a 41 éves Zsolt, bú­csú­le­ve­lé­ben azt írta: a Du­ná­nak megy. A csa­ládja jog­gal tart az élet­ve­szély­től.

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel.

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel. Fon­tos a tükör el­he­lyez­ke­dése, a ki­lincs színe. Ezért utaz­nak több száz ki­lo­mé­tert a druk­ke­rek.

Friss fotó a legendáról. Így lábadozik Törőcsik András!

Friss fotó a legendáról. Így lábadozik Törőcsik András!

Ká­rász Ró­bert is meg­lá­to­gatta a gyó­gyul­gató új­pesti ikont a kór­ház­ban.

Ká­rász Ró­bert is meg­lá­to­gatta a gyó­gyul­gató új­pesti ikont a kór­ház­ban.

Botránnyal búcsúzik a diósgyőri stadion?

Botránnyal búcsúzik a diósgyőri stadion?

Sok szur­koló lesz, kér­dés, hogy ez jót vagy rosszat je­lent-e...

Sok szur­koló lesz, kér­dés, hogy ez jót vagy rosszat je­lent-e...

Mégis megbüntetik a magyar botránybírót?

Mégis megbüntetik a magyar botránybírót?

So­ro­zat­ban má­so­dik héten marad mér­kő­zés nél­kül.

Bár a szö­vet­ség hi­va­ta­lo­san nem til­totta el Kas­sai Vik­tort, so­ro­zat­ban má­so­dik héten marad mér­kő­zés nél­kül. Eköz­ben meg­hív­ták a lab­da­rúgó klub­vi­lág­baj­nok­ságra.

Örömhír, mostantól gyakrabban láthatjuk Lázár Bencét a tévében

Örömhír, gyakrabban láthatjuk Lázár Bencét a tévében

Hosszú ideje har­col egy sú­lyos be­teg­ség­gel az Új­pest ko­rábbi já­té­kosa, kér­dé­sünkre egy orvos el­mondta, hogy minek kö­szön­hető, hogy mun­kába áll­ha­tott.

Minősíthetetlenül bunkó volt a magyar sztárbíró

Minősíthetetlenül bunkó volt a magyar sztárbíró

Kas­sa­i­tól nem ezt vár­tuk.

Nem a nem­zet­közi meccse­ken lá­tott ele­gan­ci­á­já­val ve­zette a hét­végi Fe­renc­vá­ros-Új­pest meccset Kas­sai Vik­tor.

Harcol a leukémiával, de újra tévézik a magyar focista

Harcol a leukémiával, de újra tévézik a magyar focista

Egy év után vissza­tért a kép­er­nyőre Lázár Bence. A gyil­kos kór­ral küzdő csa­tár szak­ér­tő­ként je­lent meg.

Egy év után vissza­tért a kép­er­nyőre Lázár Bence. A gyil­kos kór­ral küzdő csa­tár szak­ér­tő­ként je­lent meg.

Az Újpest legendája a kórházban focizik

Az Újpest legendája a kórházban focizik

Tö­rő­csik And­rás al­ko­hol­prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött, két agy­mű­té­ten esett át.

Tö­rő­csik And­rás al­ko­hol­prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött, két agy­mű­té­ten esett át. Egye­lőre az a cél, hogy meg­erő­söd­jön, és ki tud­jon menni a kór­ház­ból sé­tálni. Répán és almán él.

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Maszkos szurkolók tomboltak a tinik sztárjával

Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák.

Mit ke­res­tek a fa­na­ti­ku­sok a mo­zi­ban? Kö­zön­ség­si­kert arat­tak a fo­ci­ult­rák. El­lop­ták a show-t még Fluor To­mi­tól is.

Vicces rangadó, mérgesen reagált az Újpest edzője

Vicces rangadó, mérgesen reagált az Újpest edzője

Dön­tet­len­nel zá­rult a Fe­renc­vá­ros-Új­pest meccs az NB I-ben. A lila-fe­hé­rek mes­tere zak­la­tot­tan ér­té­kelt.

Dön­tet­len­nel zá­rult a Fe­renc­vá­ros-Új­pest meccs az NB I-ben. A lila-fe­hé­rek mes­tere zak­la­tot­tan ér­té­kelt ta­lál­kozó után.

A dráma után kiderült, ez a baj a Fradi focistáival

A dráma után kiderült, ez a baj a Fradival

Ma­gyar szin­ten remek kis meccset ját­szott egy­más­sal a Fradi és az Új­pest. Őszin­tén egyik fél sem örül­het.

Ma­gyar szin­ten remek kis meccset ját­szott egy­más­sal a Fradi és az Új­pest. Őszin­tén egyik fél sem örül­het.

Ne csodálkozzunk az üres stadionokon

Szigorú döntés, ne csodálkozzunk az üres stadionokon

Meg­gon­dol­tad magad? Mégis ki­men­nél az esti fo­ci­rang­adóra?

Meg­gon­dol­tad magad? Mégis ki­men­nél az esti fo­ci­rang­adóra? Már nem te­he­ted meg!

Gyász: elhunyt az Újpest legendája

Gyászol a magyar sport: elhunyt az Újpest legendája

Já­té­kos­ként baj­nok és vá­lo­ga­tott volt, ve­ze­tő­ként a lab­da­rú­gók el­nöke.

Já­té­kos­ként ma­gyar baj­nok, vá­lo­ga­tott volt, ve­ze­tő­ként a lila-he­fé­rek lab­da­rúgó-szak­osz­tá­lyá­nak el­nöke.

Aljas támadás Majka ellen, névtelen tettesek

Aljas támadás Majka ellen, névtelen tettesek

A fra­dis­ták szur­ko­lás he­lyett az in­ter­ne­ten üzen­get­nek. Ma az ősi ri­vá­lis druk­ke­reit ta­lál­ták meg.

A fra­dis­ták szur­ko­lás he­lyett az in­ter­ne­ten üzen­get­nek. Ma az ősi ri­vá­lis druk­ke­reit ta­lál­ták meg.

Nem hiszed el, mit üzentek a rendőrök a szurkolóknak!

Nem hiszed el, mit üzentek a rendőrök a szurkolóknak!

Ilyen még nem volt a ma­gyar fo­ci­ban. A ku­pa­döntő után a rend­őr­ség írt le­ve­let.

Ilyen még nem volt a ma­gyar foci tör­té­ne­té­ben. A ku­pa­döntő után a rend­őr­ség írt le­ve­let a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest fa­na­ti­ku­sa­i­nak.

Árulók vagy profik? Akiket Újpesten és a Fradinál is imádtak

Árulók vagy profik? Akiket Újpesten és a Fradinál is imádtak

Kvíz az évad­záró derbi elé.

Min­den sar­kon áll­tak már, vagy pont velük tört be a nyu­gati profi­vi­lág Ma­gyar­or­szágra? Kvíz az évad­záró ku­pa­döntő-derbi elé.

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Fra­dis­ták, új­pes­tiek lepik el a vá­rost.

Fra­dis­ták és új­pes­tiek lepik el a bel­vá­rost - is. Köz­le­ke­dési káosz vár­ható az uta­kon, de arra sincs ga­ran­cia, hogy utcai har­cok nél­kül meg­ússzuk az estét.

Tizenkét éve nem tett ilyet a Fradi

Tizenkét éve nem tett ilyet a Fradi

Gera Zol­tán dön­tötte el a lab­da­rúgó ku­pa­dön­tőt. A baj­noki arany­ér­mes Fe­renc­vá­ros egye­dül uralja a most zá­ruló fo­ci­idényt.

Gera Zol­tán dön­tötte el a lab­da­rúgó ku­pa­dön­tőt. A Fe­renc­vá­ros egye­dül uralja a fo­ci­idényt.