CÍMKE: 'újpest'

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Elő­ke­rült egy vi­deo­fel­vé­tel! Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a két csa­pat rang­adó­ját.

Rejtélyes gyilkosság történt az újpesti kiserdőben

Rejtélyes gyilkosság történt az újpesti kiserdőben

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy férfi a IV. ke­rü­let­ből - tudta meg a Ri­post.

Dráma Budapesten, éjszakai állat harapott meg egy gyereket

Dráma Budapesten, éjszakai állat harapott meg egy gyereket

Az állat ka­ran­ténba ke­rült, a gye­rek­kel pedig or­vos­hoz ro­hant az anyu­kája. A bal­eset rész­le­tei is ki­de­rül­tek.

Az állat ka­ran­ténba ke­rült, a gye­rek­kel pedig or­vos­hoz ro­hant az anyu­kája. A bal­eset rész­le­tei is ki­de­rül­tek.

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

Tűz ütött ki egy budapesti panelházban

El­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel. A tűz­ol­tók pil­la­na­tok alatt a hely­színre értek.

El­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a lán­gok a kony­há­ban csap­tak fel. A tűz­ol­tók pil­la­na­tok alatt a hely­színre értek.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek.

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után. Köz­ben az U17-es vá­lo­ga­tott nagy bra­vúrt ért el Por­tu­gá­lia ellen az ír­or­szági Eb-n.

Ezt látni kell: varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

Varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Petr­jak pedig a jelek sze­rint va­ló­ban nem marad a Fra­di­nál.

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ezt tették a kiskutyával a játszótérnél

Ez lett a ku­tya­sé­tál­ta­tás­ból Új­pes­ten

Drá­mai for­du­la­tot vett egy ár­tat­lan­nak in­dult ku­tya­sé­tál­ta­tás Új­pes­ten. Az ese­mé­nyek pil­la­na­tok alatt ját­szód­tak le.

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Lesz dísz­sor­fal?

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. A Fe­renc­vá­ros olasz sztár­já­nak jó esé­lye van arra, hogy idén is el­hó­dítsa ezt a címet, ehhez az Új­pest el­leni der­bin ke­rül­het kö­ze­lebb.

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján. Erről szól a fut­ball.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Óriási változás Újpesten, milliárdokról beszélnek

Nyá­ron tel­je­sen át­ala­kul­hat a lila-fehér klub, is­me­rős üz­let­em­ber lehet a tu­laj­do­nos.

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Mától végre újra utazhatunk a hármas metró teljes vonalán

Mától végre újra utazhatunk a hármas metró teljes vonalán

Ma 13 óra­kor át­ad­ják a hár­mas metró fel­újí­tott északi sza­ka­szát, így mától csak­nem egy hétig vé­gig­utaz­ha­tunk a met­ró­vo­na­lon.

Ma 13 óra­kor át­ad­ják a hár­mas metró fel­újí­tott északi sza­ka­szát, így mától csak­nem egy hétig vé­gig­utaz­ha­tunk a met­ró­vo­na­lon. Áp­ri­lis 6-án aztán el­le­pik a mun­ka­gé­pek a Nagy­vá­rad tér és a Kő­bá­nya-Kis­pest vég­ál­lo­más kö­zötti déli sza­kaszt, ahol pót­ló­bu­szo­kat vet­nek majd be.

Felavatták a Lázár Bencéről elnevezett sportcentrumot

Felavatták a Lázár Bencéről elnevezett sportcentrumot

Gá­la­mér­kő­zés­sel avat­ták fel La­jos­mi­zsén a Lázár Bence Sport­cent­ru­mot. Az Új­pest 2-1-re győzte le a há­zi­gaz­dát.

Gá­la­mér­kő­zés­sel avat­ták fel La­jos­mi­zsén a Lázár Bence Sport­cent­ru­mot. Az Új­pest 2-1-re győzte le a há­zi­gaz­dát.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Szo­ros küz­de­lem volt.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

Az Új­pest gá­la­meccset ját­szik.

A ta­valy feb­ru­ár­ban, mind­össze 26 éve­sen el­hunyt új­pesti fo­cis­tá­ról sport­cent­ru­mot ne­vez­nek el.

Különös találkozó, ezt kérték az Újpest focistáitól

Különös találkozó, ezt kérték az Újpest focistáitól

A lila-fe­hé­rek a ko­rábbi ked­venc ve­ze­té­sé­vel a Tű­z­oltó utcai kli­ni­kán jár­tak. Nem men­tek üres kéz­zel.

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Sz­tár­csa­pa­tok­ban is ját­szott.

Az ele­fánt­csont­parti La­cina Tra­o­rét szom­ba­ton mu­tatta be az Új­pest lab­da­rú­gó­csa­pata. Sz­tár­csa­pa­tok­ban is ját­szott a 203 cen­ti­mé­ter magas tá­madó.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Gyász, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Gyászol a magyar futball, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Négy­szer nyert baj­noki címet.

Bor­bély II Lajos az 1970-es évek­ben négy baj­noki cím­nek is örül­he­tett a ne­gye­dik ke­rü­let­ben. Te­me­tése már­cius 14-én lesz.

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Az újpesti focisták miatt került veszélybe a Fradi szezonrekordja

Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

A lila-fe­hé­rek ta­valy no­vem­ber óta nem kap­tak ki a baj­nok­ság­ban. Két meccsre van­nak a csúcs­dön­tés­től.

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

Micsoda igazolás! A Monaco korábbi sztárjával erősít az Újpest

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az EL-ben is be­ta­lált.

La­cina Tra­oré ko­ráb­ban a Baj­no­kok Li­gá­já­ban és az Eu­rópa-li­gá­ban is be­ta­lált.

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csupa jót mon­dott róla.

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Ez sem szegte a le­genda ked­vét.

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Fantasztikus volt a hangulat a magyar fociderbin - galéria

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt.

Közel ki­lenc­ezer néző szur­kolt a Szu­sza Fe­renc Sta­di­on­ban a lab­da­rúgó NB I csúcs­rang­adó­ján. Nem bírt egy­más­sal az Új­pest és a Fradi.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Simon Krisz­tián lett a hős.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján. Ismét hazai pá­lyán ka­pott ki a Vidi, ez­út­tal a Di­ós­győr­től.

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét.

So­ro­zat­ban három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét. Bő három év alatt 880 napot ha­gyott ki.

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

A ma­gyar fo­ci­le­genda hu­mora a régi.

A ma­gyar fo­ci­le­gen­dát el­til­tot­ták az édes­ség­től. Jó ba­rátja, Ebedli Zol­tán arról me­sélt, hogy az egy­kori új­­pesti klasszis hu­mora a régi.

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Drámai pillanatok, mindenki az Újpest játékosáért aggódott

Si­kor­cin La­dis­lav egy per­cig a jégen fe­küdt moz­du­lat­la­nul, mi­u­tán az el­len­fél já­té­kosa arcon kö­nyö­költe.

Si­kor­cin La­dis­lav egy per­cig a jégen fe­küdt moz­du­lat­la­nul, mi­u­tán az el­len­fél já­té­kosa arcon kö­nyö­költe.

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebé­det vitt egy új­pesti men­zá­ról Varju Lász­ló­nak a helyi Fi­de­li­tas a IV. ke­rü­leti DK iro­dá­jába azért, "hogy ne kell­jen a kép­vi­se­lő­nek a Vár­ban, vagy a Ró­zsa­dom­bon ebé­dért kun­cso­rog­nia".

Ebé­det vitt egy új­pesti men­zá­ról Varju Lász­ló­nak a helyi Fi­de­li­tas a IV. ke­rü­leti DK iro­dá­jába azért, "hogy ne kell­jen a kép­vi­se­lő­nek a Vár­ban, vagy a Ró­zsa­dom­bon ebé­dért kun­cso­rog­nia". Az Új­pesti Fi­de­li­tas ügy­ve­zető al­el­nöke el­mondta, fel­szó­lí­tot­ták Varju Lász­lót, hagyja abba a szí­nész­ke­dést, és ne hoz­zon többé szé­gyent az új­pesti pol­gá­rokra.

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Itt a vége? A befejezésről beszélt a magyar válogatott-focista

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója.

Bor­zal­mas idő­sza­kon ment ke­resz­tül az Új­pest lab­da­rú­gója, aki ta­valy már­ci­us­ban ját­szott utol­jára.

Rubint Rella külföldre is követné szerelmét

Rubint Rella külföldre is követné focista szerelmét

No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét.

Az Új­pest­ben fut­bal­lozó No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét, a két fi­a­tal ta­lál­ko­zá­sá­ból sze­re­lem lett első lá­tásra.

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára. Máris jön­nek a szur­ko­ló­kat iz­gató rész­le­tek!

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Mesevilággá változott péntekre Újpest: havas fotók a helyszínről

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Végre meg­ér­ke­zett a hó a fő­vá­rosba is, Új­pes­ten pedig egy­ből be is ta­karta a tájat.

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

Kíméletlen boksz a lelátón, kirúgta munkatársait az Újpest

A hét­végi ese­mé­nyek után ko­moly dön­tést ho­zott a lila-fe­hé­rek együt­tese.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Németh Lászlót, megvan az oka

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 55 éves, 180 cen­ti­mé­ter magas férfit.

Óriási változás, ezt tették a magyar focistákkal

Óriási változás, ezt tették a magyar focistákkal

He­te­kig ké­szül­tek az Új­pest lab­da­rú­gói, no­vem­ber végén azon­ban va­lami meg­vál­to­zott.

He­te­kig ké­szül­tek az Új­pest lab­da­rú­gói, no­vem­ber végén azon­ban va­lami meg­vál­to­zott.

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Nem akárki lőtte az első gólt, itt vannak a stadionavató képei

Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

El­ha­lasz­tott meccs pót­lá­sá­val avatta új sta­di­on­ját a Mol Vidi FC. Vá­lo­ga­tott le­genda ta­lá­lata dön­tött.

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Itt a várva várt, nagy bejelentés a MOL Viditől

Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

Botrányos jelenet Újpesten, halálra rémítette az eladót András

A 27 éves férfi kés­sel fe­nye­gette meg a do­hány­bolt dol­go­zó­ját.

A 27 éves férfi kés­sel fe­nye­gette meg a do­hány­bolt dol­go­zó­ját.

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Az Új­pest kis­pad­jára ült le.

Szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként vi­lág­baj­nok lett, de a baj­nok­ság­ban még nem dol­go­zott a szak­em­ber. Be­ne­dek Tibor az Új­pest kis­pad­jára ült le.

Az Újpest ellen villant nagyot a rákot legyőző Fradi-játékos

Az Újpest ellen villant nagyot a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt a fő­vá­rosi hok­ider­bin. Né­hány hó­napja az sem volt biz­tos, hogy foly­tat­hatja a kar­ri­er­jét.

Hardi Ri­chárd a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt a fő­vá­rosi hok­ider­bin. Né­hány hó­napja az sem volt biz­tos, hogy foly­tat­hatja a kar­ri­er­jét.

Itt a bizonyíték: Verekedésbe keveredett Curtis

Itt a bizonyíték: Verekedésbe keveredett Curtis

A rap­per köz­tu­dot­tan meg­szál­lott Új­pest-szur­koló, aki vé­re­sen ko­mo­lyan veszi a szur­ko­lást, nincs, aki meg­ren­dí­tené a hi­té­ben.

A rap­per köz­tu­dot­tan meg­szál­lott Új­pest-szur­koló, aki vé­re­sen ko­mo­lyan veszi a szur­ko­lást, nincs, aki meg­ren­dí­tené a hi­té­ben.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak, a hét­vé­gén az Új­pest ellen bi­zo­nyít­hat.

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Tit­kos bal­héra ké­szül a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest egy-egy ult­ra­cso­portja.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Ki­je­lölte az idő­pon­tot az MLSZ.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Megtámadták és kirabolták a magyarokat Sevillában

Saj­nos nem múlt el bot­rány nél­kül az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak se­vil­lai ven­dég­já­téka.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Király Gábort kórházba vitték, üzent az állapotáról

Az Új­pest ellen sé­rült meg.

A szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ru­ti­nos ka­pusa az Új­pest el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen sé­rült meg.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Üzent a gyászoló édesanya, fia is segített a magyar focicsapatnak

Lázár Bence négy éve maga is kupát nyert az új­pes­ti­ek­kel. Most oda­fent­ről se­gí­tett.

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­ne­tük ti­ze­dik győ­zel­mét arat­ták.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni.

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Tóth Jó­zsef so­káig baj­ban volt.

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever. Most már bi­za­kodó a fe­le­sé­gé­vel.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Nagy a baj, lakást kap a magyar focilegenda

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista, Tóth Jó­zsef, aki­nek le­égett a háza.

Ko­moly gondba ke­rült a két vi­lág­baj­nok­sá­got meg­járt ko­rábbi vá­lo­ga­tott fut­bal­lista, Tóth Jó­zsef, aki­nek le­égett a háza.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott saj­nos a baj­noki rang­adó.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Segítségre szorul a magyar focilegenda

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

Megrázó részletek a rendőrbalesetről, ez a fiatal járőr az áldozat

A fi­a­tal rendőr 21 éves volt.

A fi­a­tal rendőr még a 22. élet­évét sem töl­tötte be, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Döbbenet: nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Nem si­ke­rült jól a láb­am­pu­tá­ci­ója.

Nem si­ke­rült jól a sport­em­ber láb­am­pu­tá­ci­ója. Ám az egy­kori ki­vá­ló­ság a rossz hír el­le­nére is ko­mo­lyan edz.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a pla­ti­na­le­me­zes rap­per, ko­rábbi fo­cista. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

A férfi az új­pesti vas­úti híd­ról esett a fo­lyóba. Azon­nal ri­asz­tot­ták a ví­zi­rend­őrö­ket!

A férfi az új­pesti vas­úti híd­ról esett a fo­lyóba va­sár­nap. Azon­nal ri­asz­tot­ták a ví­zi­rend­őrö­ket!

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Ezért hagyta ki a baj­no­kit.

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá. Hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott a mér­kő­zés nap­ján.

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára.

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára. A meccset az Új­pest 6-3-ra nyerte meg a Fradi ellen.

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Fordulat a rasszista balhéban, így reagált az Újpest

Ha­d­üze­net­nek is be­illő vá­lasz a Vi­deo­ton­nak. Még­sem úgy tör­tént min­den, ahogy eddig tud­tuk?

Ha­d­üze­net­nek is be­illő vá­lasz a Vi­deo­ton köz­le­mé­nyére. Fél­re­ér­tés, még­sem úgy tör­tént min­den, ahogy eddig tud­tuk?

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban kel­lene győz­nie a lila-fe­hé­rek­nek.

A Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban kel­lene győz­nie a lila-fe­hé­rek­nek. Az új­pes­tiek szerb tré­ne­ré­vel elé­ge­det­len a szur­ko­lók egy része, fon­tos meccs vár a csa­pa­tára a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Ola­jat ön­töt­tek ezzel a tűzre?

Még az idő­já­rás is köz­re­ját­szott. A le­hető leg­rosszabb­kor tör­tént, pedig csak né­hány per­ces baki volt. Ola­jat ön­töt­tek ezzel a tűzre?

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.