CÍMKE: 'tűlsúly'

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Kő­ke­mény meg­alá­zást kel­lett el­szen­ved­nie sze­gény asszony­nak. És nem te­he­tett sem­mit.

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös! Idén meg­hó­dí­tod a par­tot.

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Ebben a ruhában molettként is igazi bombázó leszel idén nyáron!

Ebben a ruhában molettként is igazi bombázó leszel idén nyáron!

A plusz kilók mel­lett is le­hetsz iga­zán csá­bító.

A plusz kilók mel­lett is le­hetsz iga­zán csá­bító. Mu­tat­juk, mi­lyen össze­ál­lí­tá­sok a nye­rők.

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Az él­ve­ze­tek hal­mo­zása!

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Egyes ku­ta­tá­sok sze­rint nem más, mint az él­ve­ze­tek hal­mo­zása.

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved a kilók miatt!

Durván megalázták súlya miatt a kerekded színésznőt

Durván megalázták súlya miatt a kerekded színésznőt

Gyű­lö­let­cu­na­mit in­dí­tott el.

Gyű­lö­let­cu­na­mit in­dí­tott el a szí­nésznő be­je­len­tése, min­denki rajta kö­szö­rüli a nyel­vét.

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

Dárdai hetek óta kínozza magát: erre készül karácsonykor

Dárdai hetek óta kínozza magát: erre készül karácsonykor

Az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel min­dig ugyan­azt csi­nálja a Her­tha edzője. Las­san ha­gyo­mánnyá válik nála.

Az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel min­dig ugyan­azt csi­nálja a Her­tha edzője. Las­san ha­gyo­mánnyá válik nála.

A duci nők a legjobbak az ágyban! Hogy miért? Elárulták a pasik

A duci nők a legjobbak az ágyban! Hogy miért? Elárulták a pasik

Be­a­vat­tak min­ket a férfiak a ti­tokba, miért van­nak oda a dundi nő­kért.

Be­a­vat­tak min­ket a férfiak a ti­tokba, miért van­nak oda a dundi nő­kért.

Ennek a nőnek nehezebbek a lábai, mint egy 6 éves gyerek

Ennek a nőnek nehezebbek a lábai, mint egy 6 éves gyerek

Már meg­pró­bált vé­gezni is ma­gá­val.

Már meg­pró­bált vé­gezni is ma­gá­val. De in­kább össze­gyűjti a mű­tét­hez szük­sé­ges pénzt. A für­dő­kádba sem fér be.

Apró bikinire vetkőzött a súlya miatt kritizált tévésztár

Apró bikinire vetkőzött a súlya miatt kritizált tévésztár

Go­nosz kri­ti­kák szá­za­i­val áraszt­ják el min­den­nap az egy­kori mo­dellt, de ő ennek el­le­nére is vál­lalja a kül­se­jét.

Ő a világ legducibb macskája!

Ő a világ legducibb macskája!

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták a vi­deót.

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is!

40 kilót fogyott egy férfi tévedésből

40 kilót fogyott egy férfi tévedésből

Össze­ke­verte magát egy másik túl­sú­lyos em­ber­rel.

A férfi ugyan­azt a vi­deót nézte meg újra és újra, hogy így mo­ti­válja magát fo­gyó­kúra köz­ben. Ki­de­rült, nem magát látta a vi­deón, hanem egy másik férfit.

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai Pál számára

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai számára

Nem csak ta­pasz­ta­la­to­kat sze­dett ma­gára az évek során a Her­tha edzője. Jön az újabb fo­gyó­kúra?

Nem csak ta­pasz­ta­la­to­kat sze­dett ma­gára az évek során a Her­tha ma­gyar edzője. Jön az újabb fo­gyó­kúra?

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Sokan szé­gyel­lik a tes­tü­ket a túl­súly miatt. Rá­adá­sul a több­ször meg­is­mé­telt és si­ker­te­len diéta ko­moly lelki gá­ta­kat okoz­hat.

Sokan szé­gyel­lik a tes­tü­ket a túl­súly miatt. Rá­adá­sul a több­ször meg­is­mé­telt és si­ker­te­len diéta ko­moly lelki gá­ta­kat okoz­hat. Túl­lépni nehéz, de nem le­he­tet­len!

Ötven százalék esélye van a túlélésre VV Macinak!

Ötven százalék esélye van a túlélésre VV Macinak!

A hí­res­ség ag­resszív be­teg­ség­ben szen­ved, a műtét rend­kí­vüli koc­ká­zat­tal jár.

A hí­res­ség ag­resszív be­teg­ség­ben szen­ved, a műtét rend­kí­vüli koc­ká­zat­tal jár.

Dárdai kiakadt, zugevő lehet a focistája

Dárdai kiakadt, zugevő lehet a focistája

A kő­ke­mény ala­po­zás el­le­nére is hízik a Her­tha Ber­lin lé­gi­ósa. Meg sem tud­nak sza­ba­dulni a bra­zil­tól a plusz­ki­lói miatt.

A kő­ke­mény ala­po­zás el­le­nére is hízik a Her­tha Ber­lin lé­gi­ósa. Meg sem tud­nak sza­ba­dulni tőle a plusz­ki­lói miatt.

Ez az igazi titok, hogy végre megszabadulj a hashájtól

Ez az igazi titok, hogy végre megszabadulj a hashájtól

Lel­ke­sen csi­ná­lod a fel­ülé­se­ket, még­sem tudsz meg­sza­ba­dulni a ha­sa­don levő zsír­tól? Fi­gyelj, el­árul­juk a tit­kot, ami le­rob­bantja rólad az úszó­gu­mit!

Ilyen durva módon rövidíti meg életedet a testháj

Ilyen durva módon rövidíti meg életedet a testháj

Fé­lel­me­tes ered­ményre ju­tot­tak a szak­em­be­rek. Na­gyon fon­tos fi­gyelni a tes­tünkre!

Fé­lel­me­tes ered­ményre ju­tot­tak a szak­em­be­rek. Na­gyon fon­tos fi­gyelni a tes­tünkre!

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Fajsúlyos gyönyör: garantált orgazmus 2 és fél mázsa fölött!

Fajsúlyos gyönyör: garantált orgazmus 2 és fél mázsa fölött!

Ilyet még ga­ran­tál­tan sosem lát­tál!

Előre szó­lunk: Ilyet még ga­ran­tál­tan sosem lát­tál, de még csak nem is hal­lot­tál!

Ez a fiatal nő leigázta a netet, a fél világ az ő fotóján pörög

Ez a fiatal nő leigázta a netet, a fél világ az ő fotóján pörög

Bom­ba­ként rob­bant a nő fo­tója.

Bom­ba­ként rob­bant a nő fo­tója és a cím­lap, me­lyen sze­re­pel. Óri­ási vi­hart ka­vart a kép.

120 kilós a lány, de úgy táncol, mint egy istennő!

120 kilós a lány, de úgy táncol, mint egy istennő!

Több száz­ez­ren kö­ve­tik vi­lág­szerte az in­ter­net új sztár­ját. Hi­he­tet­len, de a tánc­nak kö­szön­heti, hogy vissza­nyerte ön­bi­zal­mát!

Több száz­ez­ren kö­ve­tik vi­lág­szerte az in­ter­net új sztár­ját, Whit­ney Way Thore-t. Hi­he­tet­len, de a tánc­nak kö­szön­heti, hogy vissza­nyerte ön­bi­zal­mát!

Ezért jobbak a telt nők az ágyban - férfiak őszinte vallomásai

Ezért jobbak a telt nők az ágyban - férfiak őszinte vallomásai

Talán a ki­fu­tón jól mu­tat­nak a vé­kony nők, ren­ge­teg férfi mégis a telt ido­mokra es­kü­szik. El is mond­ják, miért.

Talán a ki­fu­tón jól mu­tat­nak a vé­kony nők, ren­ge­teg férfi mégis a telt ido­mokra es­kü­szik. El is mond­ják, miért.

Leigázta a netet ez a büszke anyuka, aki megmutatta, milyen egy valódi nő

Leigázta a netet ez a büszke anyuka, aki megmutatta, milyen egy valódi nő

Ken­dő­zet­le­nül mu­tatta meg az édes­anya, mi­lyen is egy szü­lés utáni test.

Ken­dő­zet­le­nül mu­tatta meg az édes­anya, mi­lyen is egy szü­lés utáni test. Fo­tója ví­rus­ként ter­jed.

A stresszevéstől hízott meg Kulcsár Edina

A stresszevéstől hízott meg Kulcsár Edina

Plusz 6 ki­ló­val zárta az ün­ne­pe­ket, ám ez egy­ál­ta­lán nem lát­szik rajta.

Az ün­ne­pe­ket plusz 6 ki­ló­val zárta, ám ez leg­újabb fo­tó­ján egy­ál­ta­lán nem lát­szik, ugyanis 2 hét alatt meg is sza­ba­dult a fe­les­le­ges zsír­pár­nák­tól.

Ez a bátor nő felrobbantotta a netet a túlsúlyával

Ez a bátor nő felrobbantotta a netet a túlsúlyával

Száz­ez­rek vál­tak ra­jon­gó­jává annak a nőnek, aki bát­ran ki­állt, és meg­mu­tatta plusz ki­lóit a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Így kezdj sportolni, ha nagyobb túlsúlyt cipelsz

Így kezdj sportolni, ha nagyobb túlsúlyt cipelsz

Ne sé­rülj le idő előtt!

Mo­zog­nod kel­lene, hogy le­fogyj, de attól tar­tasz, hogy le­sé­rülsz, fájni fog­nak az ízü­le­teid vagy a lábad a túl­sú­lyod miatt? Ne ag­gódj!

5 meglepő tény, miért jó kövérnek lenni!

5 meglepő tény, miért jó kövérnek lenni!

Ki­de­rült, hogy az el­hí­zás több be­teg­ség el­len­szere is lehet.

Jól tud­juk, hogy az el­hí­zás egész­ség­te­len. Vi­szont nem­rég ki­de­rült, hogy mégis van­nak elő­nyei, ami szinte hi­he­tet­len. A kö­zel­múlt né­hány ku­ta­tása rá­vi­lá­gí­tott arra, hogy az el­hí­zás több pusz­tító be­teg­ség el­len­szere is lehet.

Hatalmas! Így küzdenek álmaikért a legelszántabb ducik!

Hatalmas! Így küzdenek álmaikért a legelszántabb ducik!

meg­mu­tat­juk a bol­dog élet tit­kát.

Ki mondta, hogy plusz­ki­lók­kal nem le­hetsz si­ke­res? A bol­dog élet titka, hogy tudj küz­deni a cél­ja­i­dért. Meg­mu­tat­ják, hogy túl­sú­lyo­san is el­érik ál­ma­in­kat.

Bizonyított: molett nő is lehet hajlékony és kecses! FOTÓK

Bizonyított: molett nő is lehet hajlékony és kecses! FOTÓK

Túl­súly nem aka­dály! Itt a bi­zo­nyí­ték!

Túl­súly nem aka­dály! Duci nő is lehet fitt és le­nyű­gö­zően haj­lé­kony, el­ké­pesztő tor­na­gya­kor­la­tok mes­tere. Íme a bi­zo­nyí­ték!

70 millió embert hatott meg könnyekig ez a bátor, túlsúlyos édesanya

70 millió embert hatott könnyekig ez a bátor, túlsúlyos édesanya

Fel­ka­varó és meg­ható fel­vé­tel.

El­ké­pesztő bá­tor­ság­ról tett ta­nú­bi­zony­sá­got az a túl­sú­lyos nő, aki fe­hér­ne­műre vet­kő­zött egy piac kö­ze­pén.

Túlsúllyal sem tabu a bikini

Túlsúllyal sem tabu a bikini

És miért ne érez­hetné csi­nos­nak magát egy mo­lett nő is bi­ki­ni­ben?

Ki mondta, hogy a strand csak a vé­kony nők­nek való? És miért ne érez­hetné csi­nos­nak magát egy túl­sú­lyos stran­doló is bi­ki­ni­ben?

Aggasztóan duci Gáspár Győző kislánya!

Aggasztóan duci Gáspár Győző kislánya!

Virág évek óta küzd a ki­lók­kal, de úgy tűnik, még min­dig nem si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia a sú­lyos tö­meg­től.

Virág évek óta küzd a ki­lók­kal, de úgy tűnik, még min­dig nem si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia a sú­lyos tö­meg­től.

Brutálisan elhízott magyar gyerekek

Újabb szégyenfolt Magyarországon
Brutálisan elhízott magyar gyerekek

A ma­gyar fiúk hu­szon­nyolc, a lá­nyok hu­szon­há­rom szá­za­léka el­hí­zott öt és ti­zen­hét év kö­zött. A fel­mé­ré­sek alap­ján ezzel az igen elő­kelő he­te­dik he­lyet sze­rez­tük meg a 2015-ös vi­lág­rang­lis­tán.

A ma­gyar fiúk hu­szon­nyolc, a lá­nyok hu­szon­há­rom szá­za­léka el­hí­zott öt és ti­zen­hét év kö­zött. A fel­mé­ré­sek alap­ján ezzel az igen elő­kelő he­te­dik he­lyet sze­rez­tük meg a 2015-ös vi­lág­rang­lis­tán. Ve­szély­ben van­nak a hazai ti­né­dzse­rek.

Kövéren tényleg jobb a szex?

Kövéren tényleg jobb a szex?

Vajon tény­leg job­bak az ágy­ban azok, aki­ken van né­hány kiló fe­les­leg? Vagy a gye­rek­kor­tól kó­dolt ön­bi­za­lom­hi­ány a vá­gyat is le­lo­hasztja?

Vajon tény­leg job­bak az ágy­ban azok, aki­ken van né­hány kiló fe­les­leg? Vagy a gye­rek­kor­tól kó­dolt ön­bi­za­lom­hi­ány a vá­gyat is le­lo­hasztja? A ki­ló­kon, a test­al­ka­ton múlik a sze­xis­ség, vagy va­lami egé­szen más a titok nyitja? Utá­na­jár­tunk, mi lehet az igaz­ság ebben a sokat vi­ta­tott kér­dés­ben.

Nem zavarják a pluszkilók Pinket

Nem zavarják a pluszkilók Pinket

Né­hány előny­te­len kép ké­szült róla!

Az ext­rém éne­kesnő éppen egy rák­be­te­ge­ket se­gítő jó­té­kony­sági ese­mé­nyen vett részt, ahol né­hány nem ki­fe­je­zet­ten elő­nyös kép ké­szült róla.