CÍMKE: 'titok'

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a szí­nészt.

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a szí­nészt.

Már egy hónapja titkolja: most lebukott Debreczeni Zita

Már egy hónapja titkolja: most lebukott Debreczeni Zita

Végre le­rán­totta a lep­let a do­log­ról.

A gyö­nyörű mo­dell végre le­rán­totta a lep­let a do­log­ról.

Kiderült Diana féltve őrzött titka? Erre vetemedett a hercegnő

Kiderült Diana féltve őrzött titka? Erre vetemedett a hercegnő

Diana fél­té­keny­sége miatt sú­lyos dol­go­kat tett.

Diana fél­té­keny­sége és két­ség­be­esése miatt sú­lyos dol­go­kat tett.

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

Majka in­kább kon­cer­te­zett.

A rap­per a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rá­sá­val nő­sült meg. Majka nem tűnt fel a köz­zé­tett fo­tó­kon.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le a blog­já­ban.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a sztár­anyuka.

Újabb fotók érkeztek Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók láttak napvilágot Curtisék titkos esküvőjéről, ezeket neked is látnod kell!

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. Cso­da­szé­pek vol­tak.

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A meg­osz­tott fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek. Nézd meg te is!

Fény derült a titokra: Feleségül veszi kedvesét a magyar sztár

Fény derült a titokra: Feleségül veszi kedvesét a magyar sztár

A ze­nész nem­so­kára meg­nő­sül, tit­kos es­kü­vőn veszi el ked­ve­sét.

A ze­nész nem­so­kára meg­nő­sül, tit­kos es­kü­vőn veszi el ked­ve­sét.

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Ez gyors volt, titokban vált el férjétől az énekesnő

Zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Adele alig egy hete je­len­tette be, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták, sőt bo­hó­cot csi­nál­tak az egész ki­rá­lyi ud­var­tar­tás­ból.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Kiderült Diana és Károly nagy titka, ezt senki se gondolta volna

Kiderült Diana és Károly nagy titka, ezt senki se gondolta volna

Nem úgy tör­tént Ká­roly her­ceg és Diana vá­lása, ahogy eddig hit­tük.

Nem úgy tör­tént Ká­roly her­ceg és Diana vá­lása, ahogy eddig hit­tük.

Sosem hallott titkokról mesélt Bajor Imre barátja

Sosem hallott titkokról mesélt Bajor Imre barátja

Együtt töl­töt­ték gyer­mek­ko­ru­kat.

Ágos­ton és a 2014-ben el­hunyt le­gen­dás szí­nész együtt töl­töt­ték egész gyer­mek­ko­ru­kat, de fi­a­tal fel­nőtt­ként el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól.

Sorosista lett a gödöllői polgármester

Sorosista lett a gödöllői polgármester

Párt­já­val Bil­ba­ó­ban csat­la­koz­tak az eu­ró­pai li­be­rá­lis frak­ci­ó­hoz.

Gé­mesi György az Új Kez­det nevű párt ve­ze­tője el­is­merte, hogy feb­ruár 8-án, Baszk­föld leg­né­pe­sebb vá­ro­sá­ban, Bil­ba­ó­ban csat­la­koz­tak az eu­ró­pai li­be­rá­lis frak­ci­ó­hoz tar­tozó párt­csa­lád­hoz.

Eddig bírta a titkolózást, világgá kürtölte büszkeségét a legenda

Eddig bírta a titkolózást, világgá kürtölte büszkeségét a sztár

Del Piero csak most árulta el, hogy ta­valy nyár óta klub­tu­laj­do­nos.

Del Piero csak most árulta el, hogy ta­valy nyár óta klub­tu­laj­do­nos. Vissza­tért imá­dott sport­ágába.

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Egy eddig is­me­ret­len férfi állt elő a nagy ti­tok­kal. El­ké­pesztő, mit állít! Te hi­szel neki?

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

A her­ceg és a her­cegné éppen úgy ug­rat­ják egy­mást, mint bár­mely hét­köz­napi pár.

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Éve­kig ta­lál­gat­tak a ra­jon­gók, hogy miért halt meg a szí­nész.

Éve­ken át csak ta­lál­gat­tak a ra­jon­gók, hogy miért kel­lett 32 éve­sen meg­hal­nia Bruce Lee-nek.

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Ez nem semmi: elképesztő retró fotó került elő Sütő Enikőről

Ez nem semmi: elképesztő retró fotó került elő Sütő Enikőről

Az egy­kori sztár­ma­nö­ken rend­kí­vül sze­ren­csés gé­ne­ket örö­költ: hiába múlik az idő, ő nem öre­gebb, hanem egyre fi­a­ta­labb!

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett szí­nész, író már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár. De vajon ho­gyan tör­tén­he­tett meg ez? Ettől füg­get­le­nül a szí­vé­ben ma­gyar ma­radt.

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett szí­nész, író már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár. Ettől füg­get­le­nül a szí­vé­ben ma­gyar ma­radt.

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

Meglepő hír szivárgott ki Schumacherről

A német le­genda ál­la­po­tá­ról nem akart be­szélni jó ba­rátja.

Jean Todt be­val­lotta, hogy Schu­mi­val együtt nézte te­le­ví­zión a Forma-1-es Bra­zil Nagy­dí­jat. A német le­genda ál­la­po­tá­ról nem akart be­szélni.

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group. Az első adás a csi­nos éne­kes­nő­vel de­bü­tál.

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt.

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt, a ka­lan­do­kat, a tit­ko­kat. Az éne­kes rej­té­lyes ha­lá­lá­ról is be­szélt...

Meg akarták ölni Donald Trumpot!

Meg akarták ölni Donald Trumpot!

Ezt ti­tok­ban tar­tot­ták ta­valy szep­tem­ber óta, az el­múlt heti íté­let­hir­de­té­sig. A gyil­kos­ságra ké­szülő 42 éves Gre­gory Le­in­gang öt­lete elég bi­zarr volt.

Ezt ti­tok­ban tar­tot­ták ta­valy szep­tem­ber óta, az el­múlt heti íté­let­hir­de­té­sig. A gyil­kos­ságra ké­szülő 42 éves Gre­gory Le­in­gang öt­lete elég bi­zarr volt.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője tit­ko­ló­zik...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

Szörnyű titokra derült fény Antal Imre életéből

A le­gen­dás tévés ba­rátja, Koncz Gábor eddig soha nem hal­lott rész­le­tet osz­tott meg.

A le­gen­dás tévés ba­rátja, Koncz Gábor eddig soha nem hal­lott rész­le­tet osz­tott meg.

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Felfedte a titkot: Szexuális életéről vallott Usain Bolt

Szexuális életéről vallott a sztár, így tudott a csúcson maradni

Az edző­jé­vel is meg kel­lett egyez­nie.

Usain Bolt sosem nyert, ha ver­seny előtt ágyba bújt egy nővel, ezért vál­toz­ta­tott. Külön meg­ál­la­po­dása volt az edző­jé­vel is.

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta a kapcsolatuk titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény az edző köny­vé­ből.

El­ké­pesztő sztori! A fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta a vá­lo­ga­tott­ból.

Nem titkolja tovább: ezzel a színésznővel bújna ágyba Veréb Tamás

Nem titkolja tovább: ezzel a színésznővel bújna ágyba Veréb Tamás

Ka­me­rák előtt tett val­lo­mást a Csak show és más semmi ver­seny­zője.

Ka­me­rák előtt tett val­lo­mást a Csak show és más semmi ver­seny­zője.

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Ti­ni­ként trau­ma­ti­kus él­mény érte.

Ti­né­dzser­ként trau­ma­ti­kus él­mény­ben volt része Jes­sica Al­bá­nak, ami­kor el­ra­bol­ták egy for­ga­tás­ról.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz is, ám van még va­lami...

Titokban ment férjhez Nyári Edit

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket.

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

El­ké­pesztő, mivel állt elő az ügy­véd!

Az el­hunyt pop­ki­rály bi­zal­masa 9 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­ké­pesztő, mivel állt elő!

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

Meg­rázó tör­té­ne­tet me­sélt.

Romy ál­lítja: anyja, tör­tető asszony­ként, min­dent meg­tett azért, hogy még fel­jebb jus­son, ennek ér­de­ké­ben pedig Hit­ler­rel is ágyba bújt!

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Árulkodó fotó, a legnagyobb titokban ment férjhez a 44 éves színésznő

Nem bíz­ták a vé­let­lenre: egy el­du­gott he­lyet vá­lasz­tot­tak, csak a kö­zeli ro­ko­nok tud­tak a nagy nap­ról.

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Titokban ment férjhez Kulcsár Edina: itt vannak az izgalmas részletek

Titokban ment férjhez Kulcsár Edina: itt vannak az izgalmas részletek

Nagy po­cak­kal mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, Csu­ti­nak.

Nagy po­cak­kal mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, Csu­ti­nak.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát.

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát - csak­hogy ezért min­den nap ten­nie kell.

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad?

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra: el­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka!

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban?

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban? Sze­ren­cse kér­dése, vagy csu­pán egy­szerű, min­den­napi szo­ká­so­kon múlik a siker? Meg­mu­tat­juk, mi az, amit a jó kap­cso­lat­ban élők más­hogy csi­nál­nak.

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

A csi­nos anyuka tel­je­sen el­pi­rult, ami­kor a mű­sor­ve­zető élő adás­ban mondta el, mit gon­dol­nak róla.

A csi­nos anyuka tel­je­sen el­pi­rult, ami­kor a mű­sor­ve­zető élő adás­ban mondta el, mit gon­dol­nak róla.

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Ha­vad­tői Sá­muel me­sélt a tra­gé­di­á­ról.

Ha­vad­tői Sá­muel, vagy ahogy min­den­hol is­me­rik, Sam Ha­vad­toy sosem tit­kolta, hogy ren­ge­te­get kö­szön­het egy­kori élet­tár­sá­nak, Yoko Ono­nak.

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak a tit­kos nap­lóra. A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül.

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak a tit­kos nap­lóra. A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül. Min­den volt benne: sze­xu­á­lis tör­té­net és po­zi­tú­rák ecse­te­lése, gye­rek­gyil­kos­ság és val­lási tör­té­ne­tek.

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Szívszorító titkot árultak el George Michaelről

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja a ka­me­rák előtt me­sélt az éne­kes­ről, és arról, hogy mi­lyen volt va­ló­já­ban.

Az egyik leg­ré­gebbi ba­rátja a ka­me­rák előtt me­sélt az éne­kes­ről, és arról, hogy mi­lyen volt va­ló­já­ban.

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról.

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról. Majd ezzel a len­dü­let­tel sok­kolt is, ami­kor be­val­lotta, ő bi­zony már jóval kö­ze­lebb van a het­ven­hez, mint a hat­van­hoz.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós.

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz, mégis össze­állt a fur­csa páros.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták egy­más­nak a bol­do­gító igent egy pol­gári szer­tar­tás ke­re­té­ben.

Most kaptuk a hírt: titokban összeházasodott a magyar sztárpár

Most kaptuk a hírt: titokban összeházasodott a magyar sztárpár

Tücsi kezét ta­valy szep­tem­ber­ben kérte meg spor­toló ked­vese.

Tücsi kezét ta­valy szep­tem­ber­ben kérte meg spor­toló ked­vese.

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

A posz­tok min­dent el­árul­tak.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok.

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

Döbbenetes titok: nudista strandra járt gyerekként Pirner Alma!

A tánc­baj­no­kot kis­ko­rá­ban szo­kat­lan helyre vit­ték a szü­lei ki­kap­cso­lódni, erről édes­any­já­val a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! hét­fői adá­sá­ban vall.

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ma­gyar se­gít­ség a Bayern ellen. Döme volt kora Ib­ra­hi­movica?

Ma­gyar se­gít­ség a Bayern ellen. Döme volt kora Ib­ra­hi­movica? Ki­de­rült, így vált hőssé 30 éve a Német Kupa dön­tő­jé­ben a ma­gyar sztár.

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Ger­hard Sch­rö­der mos­ta­ná­ban elég gyak­ran kerül a sajtó cím­ol­da­la­ira.

Ger­hard Sch­rö­der ko­rábbi német kan­cel­lár mos­ta­ná­ban elég gyak­ran kerül a német sajtó cím­ol­da­la­ira.

Kiszivárgott a nagy titok, vele kavarhatott a dögös énekesnő

Kiszivárgott a nagy titok, vele kavarhatott a dögös énekesnő

Hiába pró­bál­tak tit­ko­lózni.

A vörös arcok és sej­tel­mes nyi­lat­ko­za­tok iga­zán árul­ko­dóak. Hiába pró­bál­tak tit­ko­lózni az éne­ke­sek.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Kínos gye­rek­kori em­lé­ke­ik­ről val­lott.

Hét­főn de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című műsor, mely­ben nép­szerű hí­res­sé­gek a szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba.

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Fájdalmas emlék a múltból: a dögös anyuka, Hódi Pamela őszintén kitálalt!

Édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let.

A csi­nos édes­anyá­nak bol­dog, de nehéz gyer­mek­kora volt. Pa­mela az anyu­ká­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let. Hi­he­tet­len, mi­lyen is volt annak ide­jén a ma olyan ha­tá­ro­zott­nak tűnő nő.