CÍMKE: 'támadás'

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról.

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - derül ki a zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­té­ből.

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban.

FRISS HÍREK

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Holtan találták otthonában a férfit, félelmetes, mi végzett vele

Holtan találták otthonában a férfit, félelmetes, mi végzett vele

A férfi el­esett, a madár pedig ha­lálra tépte.

A férfi el­esett, a madár pedig ha­lálra tépte.

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz szim­pa­ti­zán­sát.

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát ked­den Mis­kol­con, a na­gyob­bik kor­mány­párt tá­mo­ga­tó­ját dur­ván bán­tal­mazta egy férfi.

Machetével hadonászó férfiak estek egymásnak Newcastle belvárosában

Machetével hadonászó férfiak estek egymásnak Newcastle belvárosában

Fé­nyes nap­pal, a bel­vá­ros­ban estek egy­más­nak.

Fé­nyes nap­pal, a bel­vá­ros­ban estek egy­más­nak.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Fel akarta szedni a 21 éves lányt a férfi, szörnyű, ami végül történt

Fel akarta szedni a 21 éves lányt a férfi, szörnyű, ami végül történt

Az ügy­ben bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tot­tak. Az aljas tá­madó még meg is lopta ál­do­za­tát!

Véletlenszerűen választották ki áldozataikat a bedrogozott migránsok

Véletlenszerűen választották ki áldozataikat a bedrogozott migránsok

Össze­sen 21 em­bert tá­mad­tak meg.

Három hó­nap­pal ez­előtt egy ke­gyet­len mig­rán­sok által el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mény so­ro­zat rázta meg Né­met­or­szá­got. Négy, húsz év alatti mig­ráns fogta magát, és vé­let­len­sze­rűen ki­vá­lasz­tott ál­do­za­ta­i­kat meg­ver­ték.

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót.

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban gyil­kolt volna.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben.

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett.

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett, csak vi­de­óz­ták. Nyu­god­tan vé­gig­néz­ték, ahogy össze­veri egy férfi.

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Azért szer­vez­tek meg­hall­ga­tást, hogy a hetes cik­kely sze­rinti el­já­rást to­vábbra is fenn kell-e tar­tani Ma­gyar­or­szág ellen, vagy nem.

Csü­tör­tö­kön, az eu­ró­pai par­la­menti LIBE-bi­zott­ság ( azért szer­ve­zett meg­hall­ga­tást, hogy arról dönt­sön: a Sar­gen­tini-je­len­tés alap­ján el­in­dí­tott hetes cik­kely sze­rinti el­já­rást to­vábbra is fenn kell-e tar­tani Ma­gyar­or­szág ellen, vagy nem.

Rendőrökre támadtak, majd társukat akarták kiszabadítani a migránsok

Rendőrökre támadtak, majd társukat akarták kiszabadítani a migránsok

Újabb, rend­őrök el­leni mig­ráns­tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Újabb, rend­őrök el­leni mig­ráns­tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

A ma­gyar sztár­fod­rászt na­gyon meg­lepte, ami­kor a kü­szö­bén egy ide­ges nőt ta­lált, ke­zé­ben gáz­spray-vel.

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki.

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

Ezért támadt baltával volt élettársára egy Nógrád megyei nő

Ezért támadt baltával volt élettársára egy Nógrád megyei nő

Egy 45 éves bá­tony­te­re­nyei nő tá­madt rá volt élet­tár­sára, aki sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Egy 45 éves bá­tony­te­re­nyei nő tá­madt rá volt élet­tár­sára, aki sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki, a rendőrség is nyomoz

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki, a rendőrség is nyomoz

Biz­ton­sá­giak tá­mad­tak rá a deb­re­ceni szur­ko­lókra Kis­vár­dán.

Biz­ton­sá­giak tá­mad­tak rá a deb­re­ceni szur­ko­lókra Kis­vár­dán.

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet...

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet, ami­kor az egy ton­nás vad­ál­lat rá­tá­madt a tu­ris­tákra.

Teljes a készültség, szörnyűséghez vezették a vérnyomok a rendőröket

Teljes a készültség, szörnyűséghez vezették a vérnyomok a rendőröket

Az ál­do­zat holt­tes­tét bru­tá­lis sé­rü­lé­sek bo­rí­tot­ták. 34 éve­sen halt meg, na­gyot hi­bá­zott.

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tet­tek meg...

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy ne­tező, aki­nek a szeme lát­tára tör­tént a nem min­den­napi tá­ma­dás.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt. A ma­ros­szent­györ­gyi férfi egy rend­őr­au­tót is fel­gyúj­tott. A 38 éves tűz­oltó ki­hall­ga­tá­sa­kor el­mondta: a fe­le­sé­gé­nek vi­szo­nya volt a rend­őr­pa­rancs­nok­kal, amit ő kép­te­len volt el­vi­selni.

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

A 28 éves bal­maz­új­vá­rosi fél­té­keny férfi ke­zébe fej­sze ke­rült. Rö­vi­de­sen rend­őrök ér­kez­tek a hely­színre.

A 28 éves bal­maz­új­vá­rosi fél­té­keny férfi ke­zébe fej­sze ke­rült. Rö­vi­de­sen rend­őrök ér­kez­tek a hely­színre.

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Az eset nem a kocs­má­ban tör­tént.

A báni eset nem a munka után kocs­má­zás során tör­tént, hanem dél­előtt egy cég­nél. Ri­asztó kép fo­gadta a ki­ér­kező rend­őrö­ket és men­tő­ket.

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­ko­san vi­sel­ked­tek, rá­adá­sul még a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Vascsővel támadt a futóra, most elkapták

Vascsővel támadt a futóra, most elkapták

A bu­da­pesti nyo­mo­zók el­fog­ták azt a férfit, aki a Hár­mas­ha­tár-he­gyen tá­madt rá egy spor­to­lóra még feb­ru­ár­ban. Más fu­tó­kat is meg­tá­mad­tak már.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók el­fog­ták azt a férfit, aki a Hár­mas­ha­tár-he­gyen tá­madt rá egy spor­to­lóra.

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

A tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

A szlo­vák tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá, de a férfi még nála is rosszabb ál­la­pot­ban volt.

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

A Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok Sp­lit­ben, a já­té­ko­sok könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

A ka­mera min­dent rög­zí­tett.

Az eset csü­tör­tö­kön tör­tént a ro­má­niai Szil­ágysom­lyón, egy térfi­gyelő ka­mera pedig min­dent rög­zí­tett.

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Leg­ke­ve­sebb 19 ember vesz­tette éle­tét a Fülöp-szi­ge­teki tá­ma­dás­ban.

Leg­ke­ve­sebb 19 ember vesz­tette éle­tét a Fülöp-szi­ge­teki tá­ma­dás­ban.

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia. A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Brutálisan megtámadták a fiatal nőt egy Faceook-fotó miatt

Brutálisan megtámadták a fiatal nőt egy Faceook-fotó miatt

A nőnek három foga is ki­tört és el­tört az áll­kap­csa is.

A nőnek három foga is ki­tört és el­tört az áll­kap­csa is. A Fa­ce­book-profilja miatt ver­ték össze.

Horror Szombathelyen: pitbull támadt a sétáló családra

Horror Szombathelyen: pitbull támadt a gyerekekkel sétáló családra

A kutya a csa­lád ál­lata miatt va­dul­ha­tott meg, de végül min­den­ki­nek kór­házba kel­lett men­nie.

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Medve tá­madt meg Szé­kely­föl­dön egy paksi va­dászt, aki en­ge­dé­lye­zett vad­disz­nó­va­dá­sza­ton vett részt.

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got, mert a ma­gyar em­be­rek szá­mos al­ka­lom­mal ki­nyil­vá­ní­tot­ták már aka­ra­tu­kat, hogy nem kí­ván­nak be­ván­dor­lók­kal együtt élni. az Eu­ró­pai Par­la­ment ja­nuár végén ismét na­pi­rend­jére veszi Ma­gyar­or­szá­got.

Az utcán akarták leharapni egy fiatal orrát, a rendőrök 45 perc múlva értek ki

Az utcán akarták leharapni egy fiatal orrát, a rendőrök 45 perc múlva értek ki

Tommy Voigt a Fa­ce­boo­kon me­sélte el tör­té­ne­tét.

Tommy Voigt a Fa­ce­boo­kon me­sélte el, hogy ok­tó­ber­ben négy mig­ráns tá­madt rá.

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat, je­len­leg is fal­ká­nyi négy­lá­bú­val él együtt.

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a focibírót

Brutális támadás: fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

A férfira né­gyen tá­mad­tak rá.

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

A szán­dé­kos tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek.

A szil­vesz­ter éjjel tör­tént szán­dé­kos tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek. De most for­dult a kocka, ugyanis nem mig­ráns volt az el­kö­vető, hanem egy es­seni férfi, és mig­ráns­nak tűnő gya­lo­go­sokra va­dá­szott...

Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Aggasztó jelentés: Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Horror a faluban: Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Machetével kaszabolta Emmát és Máriát egy férfi

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba két idős nő.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba két idős nő, mi­u­tán a saját há­zuk­ban ma­che­té­vel tá­madt rájuk egy is­me­ret­len sze­mély.

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

A szu­per­mo­dell nem tudta meg­fé­kezni né­met­ju­há­szát.

A szu­per­mo­dell nem tudta meg­fé­kezni né­met­ju­há­szát. A rend­őr­ség is a hely­színre ér­ke­zett.

Petárdával dobálták meg a riporternőt a nyílt utcán

Petárdával dobálták meg a riporternőt a nyílt utcán

Ber­lin Ne­u­kölln nevű ke­rü­le­té­ből pró­bált tu­dó­sí­tani a hé­be­rül be­szélő ri­por­ternő...

Ber­lin Ne­u­kölln nevű ke­rü­le­té­ből tu­dó­sí­tott az a hé­be­rül be­szélő ri­por­ternő, akit négy arab fi­a­tal nem ha­gyott dol­gozni, majd pe­tár­dá­val meg is dob­ták.

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A terroristák Kanadából fogják megtámadni az Egyesült Államokat!

A terroristák Kanadából fogják megtámadni az Egyesült Államokat!

Bár­mi­kor meg­tör­tén­het. Ezt nem akárki, hanem a ka­na­dai el­há­rí­tás­nak dol­gozó kém nyi­lat­kozta a CBN csa­tor­ná­nak.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

Fegyveresek támadták meg az egyik kínai konzulátust

Fegyveresek támadták meg az egyik kínai konzulátust

Két rendőr meg­halt abban a tá­ma­dás­ban, amit fegy­ve­re­sek kö­vet­tek el a pa­kisz­táni kínai kon­zu­lá­tus ellen Ka­ra­csi­ban.

Két rendőr meg­halt, másik kettő pedig meg­sé­rült abban a tá­ma­dás­ban, amit három fegy­ve­res kö­ve­tett el a pa­kisz­táni kínai kon­zu­lá­tus ellen Ka­ra­csi­ban. Egy szer­ve­zet már ma­gára vál­lalta az erő­sza­kot, a három tá­ma­dót azóta le­lőt­ték.

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Az éne­kesnő azon­nal tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. De meg­nyug­ta­tott min­den­kit, nem nagy a baj!

Az éne­kesnő azon­nal tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. De meg­nyug­ta­tott min­den­kit, nem nagy a baj!

Élő adásban támadták meg a riporternőt a migránstanyán - Videó!

Élő adásban támadták meg a riporternőt a migránstanyán - Videó!

A TV-né­zők­ben alig­ha­nem meg­fa­gyott a vér.

Bátor, de koc­ká­za­tos dolog volt be­menni egy olyan el­ha­gya­tott épü­letbe ahol éj­sza­kára több száz be­ván­dorló húzza meg magát. A TV-né­zők­ben alig­ha­nem meg­fa­gyott a vér.

Erdei Zsolt reagált a támadásokra, ezt üzeni a bokszolóknak

Erdei Zsolt reagált a támadásokra, ezt üzeni a bokszolóknak

A vi­lág­baj­nok spor­toló meg­mondta, mi kell ahhoz, hogy min­den rend­ben le­gyen a szö­vet­ség­ben.

A vi­lág­baj­nok spor­toló meg­mondta, mi kell ahhoz, hogy min­den rend­ben le­gyen a szö­vet­ség­ben.

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt.

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Most érkezett a hír: támadás a londoni metróban, többen megsérültek

Most érkezett a hír: támadás a londoni metróban, többen megsérültek

A brit férfi han­gos­kodva ér­ke­zett az ál­lo­másra, majd ami­kor nem ka­pott ci­ga­ret­tát, be­dü­hö­dött.

Döbbenet a parkban: egy 88 éves asszonyt támadt meg egy férfi

Döbbenet a parkban: egy 88 éves asszonyt támadt meg egy férfi

Egy másik férfi meg­hal­lotta.

Egy másik férfi meg­hal­lotta, ahogy az asszony ki­a­bál.

Durva támadás: késsel fenyegette a taxist egy férfi Egerbaktán

Durva támadás: késsel fenyegette a taxist egy férfi Egerbaktán

Nem tudta kifi­zetni a taxit.

Nem tudta kifi­zetni a taxit, ezért kést rán­tott a férfi.

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Idős zsidó embert vertek meg New Yorkban - videó

Lipa Swartz éppen a zsi­na­gó­gába tar­tott, ami­kor egy arab ta­xi­so­főr rá­tá­madt. A je­le­ne­tet a kö­zel­ből rög­zí­tette va­laki.

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Több­ször is kö­szön­tek egy­más­nak.

A gye­re­ke­im­mel sé­tálva több­ször is össze­fu­tot­tunk az utcán, is­mer­tük egy­mást, kö­szön­tünk is - me­sélte tá­ma­dó­já­tól Makai Vik­tó­ria.

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve So­rok­sá­ron.

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát.

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Túlélésért taktikázott a megtámadott Jászberényi úti ultrafutó nő

Az ult­ra­futó nő tudta, ha túl akarja élni, gyors meg­ol­dást kell ki­ta­lál­nia.

Az ult­ra­futó nő tudta, ha túl akarja élni, gyors meg­ol­dást kell ki­ta­lál­nia.

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, a férje men­tette meg.

Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

Esti fu­tó­edzése köz­ben, nem messze a saját ott­ho­ná­tól tá­mad­tak rá.

Esti fu­tó­edzése köz­ben, nem messze a saját ott­ho­ná­tól tá­mad­tak rá a két­gyer­me­kes anyu­kára. Ha a férje nem megy elé, sok­kal rosszab­bul is jár­ha­tott volna. Ám a tör­tén­tek, ért­hető módon így is na­gyon meg­vi­sel­ték.

Megverték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Megtépték, majd megütötték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel.

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel.

Most jött a hír: fegyveres támadás Párizsban, hatalmas a készültség

Most jött a hír: fegyveres támadás Párizsban, hatalmas a készültség

Két fegy­ve­res férfi nyi­tott tüzet a já­ró­ke­lőkre Pá­rizs­ban.

Két fegy­ve­res férfi nyi­tott tüzet a já­ró­ke­lőkre Pá­rizs­ban.