CÍMKE: 'támadás'

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

Már át­vette a pá­ri­zsi ügyész­ség a csü­tör­töki Le Havre bör­tö­né­ben tör­tént tá­ma­dás ügyét.

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

Rajongói támadják Jakupcsek Gabriellát

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kad­tak ki.

A mű­sor­ve­zető Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kad­tak ki.

FRISS HÍREK

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Így támadt rá a vaddisznó egy futónőre Kismarosnál

Sok a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban fél­nek este az utcán.

Sok a pa­nasz a la­kott te­rü­le­tekre be­me­rész­kedő vad­ál­la­tok miatt. Sal­gó­tar­ján­ban fél­nek este az utcán.

Saját otthona ejtette foglyul a házaspárt, a legdurvább csak ezután jött

Saját otthona ejtette foglyul a házaspárt, a legdurvább csak ezután jött

Szinte nem is mer­nek ki­moz­dulni, mert már több­ször meg­sé­rül­tek.

Szinte nem is mer­nek ki­moz­dulni, mert már több­ször meg­sé­rül­tek.

Kutyájával futott Zita, amikor rájuk rontott a vadkan

Kutyájával futott Zita, amikor rájuk rontott a vadkan

Ku­tyás Fa­ce­book-cso­port­ban osz­totta meg tör­té­ne­tét. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Ku­tyás Fa­ce­book-cso­port­ban osz­totta meg tör­té­ne­tét. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Tűzszerészek mindenhol: magyar intézményeket támadtak meg

Megtámadták a magyar intézményeket: tűzszerészek lepték el Beregszász utcáit

Össze­han­golt tá­ma­dás ér­hette a ma­gyar in­téz­mé­nye­ket a kár­pát­al­jai Be­reg­szá­szon.

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Lezárta a rendőrség a metrót, sokkoló támadás történt most Londonban

Men­tők, tűz­ol­tók és rend­őrök lep­ték el Lon­don egyik met­ró­ál­lo­má­sát.

Men­tők, tűz­ol­tók és rend­őrök lep­ték el Lon­don egyik leg­for­gal­ma­sabb met­ró­ál­lo­má­sát.

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi. Ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get, bi­lincs­ben vit­ték el a tá­ma­dót.

Karaterúgással öltek meg egy nyugdíjast

Karaterúgással öltek meg egy nyugdíjas férfit Bécsben

Íté­let szü­le­tett a tá­ma­dás­sal vá­dolt két török be­ván­dorló ügyé­ben.

Íté­let szü­le­tett annak a két török be­ván­dor­ló­nak az ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy a nyílt utcán rá­tá­mad­tak egy idő­sebb oszt­rák há­zas­párra.

Gyerekeket molesztált a parkban, majd egy törött sörösüveggel több embert megsebesített

Gyerekeket molesztált a parkban, majd egy törött sörösüveggel több embert megsebesített

Három ember is meg­sé­rült.

Deg­gend­orf park­já­ból ér­ke­zett a hét­vé­gén több se­gély­hí­vás is a rend­őr­ség­hez. Egy af­ri­kai mig­ráns három em­bert szur­kált meg.

Véres támadás a templom előtt, egy papot késeltek meg Lengyelországban

Véres támadás a templom előtt, egy papot késeltek meg Lengyelországban

A sé­rült pap­pal kór­házba ro­han­tak, ahol meg­mű­töt­ték.

A sé­rült pap­pal kór­házba ro­han­tak, ahol meg­mű­töt­ték. Fel­té­te­lez­hető, hogy is­merte tá­ma­dó­ját.

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára.

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára. A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Hány "hitetlent" öltek meg a muszlimok az idei Ramadán alatt?

Hány "hitetlent" öltek meg a muszlimok az idei Ramadán alatt?

Lé­te­zik egy web­ol­dal, amely ezt min­den évben na­ponta szá­mon tartja. Mi 2017-ben ta­lál­tunk rá.

Lé­te­zik egy web­ol­dal, amely ezt min­den évben na­ponta szá­mon tartja. Mi 2017-ben ta­lál­tunk rá, akkor végül 1627 ha­lot­tal "járt" a musz­li­mok szent hó­napja. El­mond­juk mennyi volt az idén.

Az úzvölgyi támadás után most szólalt meg a román miniszterelnök

Az úzvölgyi támadás után most szólalt meg a román miniszterelnök

A román kor­mány saj­tó­iro­dája sze­rint eddig is fi­gye­lem­mel kí­sérte a mi­nisz­ter­el­nök az úz­völ­gyi tör­té­né­se­ket.

Pofátlanul hazudik a román polgármester

Pofátlanul hazudik a román polgármester

A szé­ke­lyek meg­tá­ma­dása Cons­tan­tin Toma sze­rint nem is tör­tént meg.

A teg­napi, vér­lá­zító úz­völ­gyi román tá­ma­dás, a ma­gyar hon­véd­sí­rok te­me­tő­jé­nek meg­gya­lá­zása, az élő­lán­cot al­kotó szé­ke­lyek meg­tá­ma­dása Dor­mán­falva román pol­gár­mes­tere sze­rint nem is tör­tént meg.

Gyerekeik előtt molesztálta az anyukákat a kanos afrikai

Gyerekeik előtt molesztálta az anyukákat a kanos afrikai

Gye­re­keik szeme lát­tára mo­lesz­tálta a két anuy­kát egy fél­mez­te­len af­ri­kai be­ván­dorló.

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

Gyalázta a jobbikos Gyurcsányt és Fekete-Győrt

A csa­ták most el­ső­sor­ban az őszi ön­kor­mány­zati vá­lasz­tási lis­ták körül zaj­la­nak, egy­előre még nem túl han­go­san. Azért ki­vé­te­lek már akad­nak.

Fia kutyái tépték szét a mozgássérült magyar asszonyt

Fia kutyái tépték szét a mozgássérült magyar asszonyt

Két ter­me­tes né­met­ju­hász meg­tá­ma­dott és ha­lálra mart egy moz­gás­kor­lá­to­zott nőt ked­den este a XVI. ke­rü­let­ben.

Két ter­me­tes né­met­ju­hász meg­tá­ma­dott és ha­lálra mart egy moz­gás­kor­lá­to­zott nőt ked­den este a XVI. ke­rü­let­ben.

Újabb fordulat jöhet, ismét találkozik a megtámadott magyar futónő és a tettes

Újabb fordulat jöhet, ismét találkozik a megtámadott magyar futónő és a tettes

A fu­tónő tá­ma­dója a ko­rábbi tár­gya­lá­so­kon zo­ko­gott, a zár­ká­ját pedig a köz­tes idő­ben sem hagyja el.

Vallott a világhírű énekesnő: beült egy sorozatgyilkos autójába

Vallott a világhírű énekesnő: beült egy sorozatgyilkos autójába

Azt ál­lítja, hogy kis híján ő is Ted Bundy ál­do­zata lett.

Azt ál­lítja, hogy kis híján ő is Ted Bundy ál­do­zata lett. Sze­ren­csé­jére még idő­ben gyanú éb­redt benne...

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Sokak sze­rint óri­ási hibát követ el.

A mű­sor­ve­zető össze­köti a kel­le­me­set a hasz­nos­sal: két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

Nem Soros pénze, a magyarok akarata dönt

A kor­mány nem hagyja, hogy Soros György és pénze döntse el az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kat - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

A kor­mány sem Manf­red Weber nép­párti, sem Frans Tim­mer­mans szo­ci­a­lista csúcs­je­lölt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

A kor­mány sem Manf­red Weber nép­párti, sem Frans Tim­mer­mans szo­ci­a­lista csúcs­je­lölt eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja - erő­sí­tette meg a kor­mány ál­lás­pont­ját a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár szer­dai bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

A 75 éves ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette...

Az ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette, és még ma sincs ki­hall­gat­ható ál­la­pot­ban.

Szörnyű dolog történt a menekültszállón, halálfélelme volt a rendőrnek

Szörnyű dolog történt a menekültszállón, halálfélelme volt a rendőrnek

Egy gam­biai mig­ránst azzal vá­dol­nak, hogy a mélybe akart lökni egy rend­őrt a heilbronni me­ne­kült­szál­lón.

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

A szí­nésznő úgy érzi, hogy ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják és a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Kiengedték a vádlottat, így reagált a megtámadott futónő

Kiengedték a vádlottat, így reagált a megtámadott futónő

A Sport­ág­vá­lasztó ol­da­lán ön­tötte sza­vakba gon­do­la­tait Makai Vik­tó­ria ult­ra­fu­tónő annak hal­la­tán, hogy tá­ma­dója házi őri­zet­ben lehet.

A Sport­ág­vá­lasztó ol­da­lán ön­tötte sza­vakba ér­zé­seit és gon­do­la­tait Makai Vik­tó­ria ult­ra­fu­tónő annak hal­la­tán, hogy tá­ma­dó­ját, aki 2018-ban meg akarta erő­sza­kolni, ki­en­ged­ték a bör­tön­ből, és a férfi házi őri­zet­ben lehet.

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Megtámadták Arnold Schwarzeneggert, lekamerázták a történteket

Megtámadták Arnold Schwarzeneggert, lekamerázták a történteket

A sztárt olyan erő­sen rúg­ták hátba, hogy el­esett.

A sztárt olyan erő­sen rúg­ták hátba, hogy el­esett.

Buszmegállóban támadtak egy 14 éves zsolnai kislányra

Buszmegállóban támadtak egy 14 éves zsolnai kislányra

A rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott.

A rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott is­me­ret­len el­kö­vető ellen, a ka­me­ra­fel­vé­te­lek alap­ján igye­kez­nek ki­de­rí­teni a sze­mély­azo­nos­sá­gát.

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Erő­sza­kos férfi oko­zott fel­for­du­lást.

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

"Dö­gölj meg!" - ezt or­dí­totta az az erit­reai mig­ráns, aki egy 11 éves gyer­mekre tá­madt rá egy ke­nyér­vágó kés­sel.

Villamoson verték meg brutálisan az érettségire készülő lányt

Villamoson verték meg brutálisan az érettségire készülő lányt

Min­den előz­mény nél­kül, az ál­do­zat leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sére egy szír férfi lé­pett oda hozzá, és ütötte meg.

Fegyveresek támadtak meg egy luxusszállodát Pakisztánban

Fegyveresek támadtak meg egy luxusszállodát Pakisztánban

A tá­ma­dók je­len­leg is harc­ban áll­nak a biz­ton­sági erők­kel.

A tá­ma­dók je­len­leg is harc­ban áll­nak a biz­ton­sági erők­kel.

Rátámadtak a nevelőjükre, majd elszöktek

Rátámadtak a nevelőjükre, majd elszöktek

Durva erő­szak...

Három fi­a­tal lány tá­madt a bu­da­pesti, IV. ke­rü­leti Kor­nis Klára Gyer­mek­ott­hon egyik ne­ve­lő­jére va­sár­nap - tudta meg a Ri­post.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Az áruház parkolójában támadták meg a helyi politikust a migránsok

Az áruház parkolójában támadták meg a helyi politikust a migránsok

Ár­tal­mat­lan esti be­vá­sár­lás­ként in­dult a német po­li­ti­kus prog­ramja.

Ár­tal­mat­lan esti be­vá­sár­lás­ként in­dult a német po­li­ti­kus prog­ramja.

Alsógatyában tombolt az utcán a migráns, többeket megtámadott

Alsógatyában tombolt az utcán a migráns, többeket megtámadott

Több au­tóst és gya­lo­gost is meg­tá­ma­dott a 30 éves ka­me­runi mig­ráns.

Több au­tóst és gya­lo­gost is meg­tá­ma­dott egy 30 éves ka­me­runi mig­ráns a né­met­or­szági We­ißen­fels­ben.

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Hazug videót készített rólunk Sargentini

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról.

Ju­dith Sar­gen­tini sem­mit nem tud Ma­gyar­or­szág­ról - re­a­gált az uniós zöld­párti kép­vi­selő vi­de­óüze­ne­tére Men­c­zer Tamás ál­lam­tit­kár.

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Több száz fős migránsbanda támadt rendőrökre Németországban

Tö­meg­ve­re­ke­dés­hez ri­asz­tot­ták az egyik éj­szaka a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Bo­cholt­ban.

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt. A leg­újabb gyöngy­szem­mel az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke szol­gált.

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

A Srí Lan­kán tört ki a balhé...

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz szim­pa­ti­zán­sát.

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát ked­den Mis­kol­con, a na­gyob­bik kor­mány­párt tá­mo­ga­tó­ját dur­ván bán­tal­mazta egy férfi.

Holtan találták otthonában a férfit, félelmetes, mi végzett vele

Holtan találták otthonában a férfit, félelmetes, mi végzett vele

A férfi el­esett, a madár pedig ha­lálra tépte.

A férfi el­esett, a madár pedig ha­lálra tépte.

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Hősként ünneplik az idős férfit, aki meggátolt egy merényletet! - videó

Saját tes­té­vel ál­lí­totta meg a késes tá­ma­dót, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban gyil­kolt volna.

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Megint dühödten támad minket a LIBE bizottság

Tim­mer­mans megint szó­no­kolt.

A LIBE-bi­zott­ság azért szer­ve­zett meg­hall­ga­tást, hogy dönt­sön,:a hetes cik­kely sze­rinti el­já­rást fenn kell-e tar­tani Ma­gyar­or­szág ellen, vagy nem.

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben.

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett.

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett, csak vi­de­óz­ták. Nyu­god­tan vé­gig­néz­ték, ahogy össze­veri egy férfi.

Rendőrökre támadtak, majd társukat akarták kiszabadítani a migránsok

Rendőrökre támadtak, majd társukat akarták kiszabadítani a migránsok

Újabb, rend­őrök el­leni mig­ráns­tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Újabb, rend­őrök el­leni mig­ráns­tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát nem kí­mé­lik a nézők ami­att, aho­gyan a csa­pat­tár­sá­val vi­sel­ke­dett.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát nem kí­mé­lik a nézők ami­att, aho­gyan a csa­pat­tár­sá­val vi­sel­ke­dett.

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

A ma­gyar sztár­fod­rászt na­gyon meg­lepte, ami­kor a kü­szö­bén egy ide­ges nőt ta­lált, ke­zé­ben gáz­spray-vel.

Ezért támadt baltával volt élettársára egy Nógrád megyei nő

Ezért támadt baltával volt élettársára egy Nógrád megyei nő

A férfi sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Egy 45 éves bá­tony­te­re­nyei nő tá­madt rá volt élet­tár­sára, akit most testi sér­tés miatt ál­lí­tot­tak elő a nóg­rádi rend­őrök. A férfi sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Drámai jelenet Szombathelyen: fúrószárat döfött szomszédja nyakába

Drámai jelenet Szombathelyen: fúrószárat döfött szomszédja nyakába

A két férfi va­sár­nap ve­szett össze, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

A két férfi va­sár­nap ve­szett össze, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki.

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki

Magyar kézibotrány: durva részletek derültek ki, a rendőrség is nyomoz

Már a rend­őr­ség is nyo­moz.

Biz­ton­sá­giak tá­mad­tak rá a deb­re­ceni szur­ko­lókra Kis­vár­dán. A mér­kő­zést biz­to­sító ren­de­zők ál­lí­tó­lag nyír­egy­há­ziak vol­tak.

Félelmetes jelenetek a győri munkásszállón: késsel rontott be egy férfi

Félelmetes jelenetek a győri munkásszállón: késsel rontott be egy férfi

Két férfi tört be a mun­kás­szál­lóra és pénzt kö­ve­tel­tek.

Két férfi tört be a mun­kás­szál­lóra és pénzt kö­ve­tel­tek.

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet...

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet, ami­kor az egy ton­nás vad­ál­lat rá­tá­madt a tu­ris­tákra.

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

Karddal rontott be a rendőrőrsre a féltékeny erdélyi férfi

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt.

El­já­rást in­dult egy er­dé­lyi tűz­oltó ellen, aki fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy rend­őrt.

Teljes a készültség, szörnyűséghez vezették a vérnyomok a rendőröket

Teljes a készültség, szörnyűséghez vezették a vérnyomok a rendőröket

Az ál­do­zat holt­tes­tét bru­tá­lis sé­rü­lé­sek bo­rí­tot­ták. 34 éve­sen halt meg, na­gyot hi­bá­zott.

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Brutális videó: Így intézi vitáit egy királykobra

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tet­tek meg...

Ritka pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy ne­tező, aki­nek a szeme lát­tára tör­tént a nem min­den­napi tá­ma­dás.

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

Döbbenet, mit csinált a fejszével a féltékeny férfi

A hely­színre rend­őrök ér­kez­tek.

A 28 éves bal­maz­új­vá­rosi fél­té­keny férfi ke­zébe fej­sze ke­rült. Rö­vi­de­sen rend­őrök ér­kez­tek a hely­színre.

Vascsővel támadt a futóra, most elkapták

Vascsővel támadt a futóra, most elkapták

A bu­da­pesti nyo­mo­zók el­fog­ták azt a férfit, aki a Hár­mas­ha­tár-he­gyen tá­madt rá egy spor­to­lóra. A rend­őr­ség már ki is hall­gatta a férfit.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók el­fog­ták azt a férfit, aki a Hár­mas­ha­tár-he­gyen tá­madt rá egy spor­to­lóra.

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Döbbenet, így támadt a részeg munkás a kollégájára

Az eset nem a kocs­má­ban tör­tént.

A báni eset nem a munka után kocs­má­zás során tör­tént, hanem dél­előtt egy cég­nél. Ri­asztó kép fo­gadta a ki­ér­kező rend­őrö­ket és men­tő­ket.

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­ko­san vi­sel­ked­tek, rá­adá­sul még a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

A tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

A szlo­vák tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá.

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá.

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

Előkerült egy videó: így támadt vaddisznó a piros kabátos nőre

A ka­mera min­dent rög­zí­tett.

Az eset csü­tör­tö­kön tör­tént a ro­má­niai Szil­ágysom­lyón, egy térfi­gyelő ka­mera pedig min­dent rög­zí­tett.

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Leg­ke­ve­sebb 19 ember vesz­tette éle­tét a Fülöp-szi­ge­teki tá­ma­dás­ban.

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

A szerb Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok.

A szerb Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok Split vá­ro­sá­ban, a já­té­ko­sok könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a je­le­ne­tet.

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Horror, élve falta fel a csinos tudóst az ötméteres krokodil

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Ete­tés köz­ben tör­tént a tra­gé­dia. A meg­cson­kí­tott holt­tes­tet az in­do­né­ziai köz­pont mun­ka­tár­sai fe­dez­ték fel pén­tek reg­gel.

Bombával fenyegetőzött a világhírű zenész fia a londoni Heathrow reptéren!

Bombával fenyegetőzött a világhírű zenész fia a londoni Heathrow reptéren!

Li­onel Ri­chie kö­zépső gyer­me­két le­tar­tóz­tat­ták a brit ha­tár­őrök, mi­u­tán a fiú ma­gá­ból ki­kelve üvöl­tö­zött a biz­ton­sá­gi­ak­kal.