CÍMKE: 'születés'

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik az édes­any­já­ról.

Vil­mos és Harry her­ceg is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik sze­re­tett édes­any­já­ról, Di­a­ná­ról.

Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

A csi­nos mű­sor­ve­zető pont anyák nap­ján árulta el, hogy már há­rom­gyer­me­kes édes­anya lett!

A csi­nos mű­sor­ve­zető pont anyák nap­ján árulta el, hogy már há­rom­gyer­me­kes édes­anya lett!

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak, így va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Nagy öröm érte a ma­gyar ké­zi­labda álom­pár­ját, Szöll­ősi Sza­bol­csot és Szöll­ősi-Zá­csik Szand­rát.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Vég­leg sza­kí­ta­nak a ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Késik Meghan és Harry babája

Késik Meghan és Harry babája

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a baba körül.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Ki­de­rült, mikor ba­báz­hat a szí­nész.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire tá­ma­dója már három gyer­mek édes­apja, két kis­lá­nyé és egy kisfiúé.

Óriási örömhír: Megszületett Tücsi kislánya, íme az első fotó

Óriási örömhír: Megszületett Tücsi kislánya, íme az első fotó

A baba és az édes­anya is jól van­nak, Tücsi a kis­lány nevét is el­árulta!

A baba és az édes­anya is jól van­nak, Tücsi a kis­lány nevét is el­árulta!

Ekkor születik Szabó Győző harmadik gyermeke, óriási az izgalom

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Öt­ven­éve­sen lett apuka.

Öt­ven­éve­sen lett apuka Amb­rus At­tila, aki végig ott volt lánya szü­le­té­sé­nél.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Tra­gé­dia után bol­dog­ság...

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Gólyahír, megszületett a magyar sztár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztár gyermeke

Lékai Máté után újabb ké­zi­lab­dá­zónk lett apa a vi­lág­baj­nok­ság ideje alatt.

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

Amb­rus fe­le­sége a 38. hét­ben jár.

Amb­rus At­tila fe­le­sége a 38. hét­ben jár, bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szü­let­het a baba.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Eke Angélának megszületnie sem volt egyszerű

Eke Angélának megszületnie sem volt egyszerű

A csi­nos szí­nésznő, akit mind a mai napig bi­zo­nyí­tási kény­szer hajt, ál­lítja, hogy min­dent az édes­any­já­nak kö­szön­het.

A csi­nos szí­nésznő, akit mind a mai napig bi­zo­nyí­tási kény­szer hajt, ál­lítja, hogy min­dent az édes­any­já­nak kö­szön­het.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a kis­baba!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Gra­tu­lá­lunk!

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

A leg­bát­rabb páros ver­seny­zője saját lábán sé­tált be a kór­házba. Utána de­rült ki, hogy nagy a baj.

A leg­bát­rabb páros ver­seny­zője saját lábán sé­tált be a kór­házba. Utána de­rült ki, hogy nagy a baj.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! Kul­csár Edina több rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Né­hány hete még ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy Sváby és Pi­masz úr ked­ven­cei egy­másba sze­ret­tek.

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak élete rész­le­te­i­ről...

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak pri­vát élete rész­le­te­i­ről, de most ki­vé­telt tett.

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Gólyahír, apa lett a sármos magyar színész

Gólyahír, apa lett a sármos magyar színész

A fi­a­tal szí­nész az öröm­hírt Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val. A ba­bá­ról annyit lehet tudni, hogy kis­lány, és egész­sé­ges.

A fi­a­tal szí­nész az öröm­hírt Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val. A ba­bá­ról annyit lehet tudni, hogy kis­lány.

Most jelentette be a királyi család: újabb gyermekáldásnak örülhetnek

Most jelentette be a királyi család: újabb gyermekáldásnak örülhetnek

Meg­szü­le­tett a ki­rálynő uno­ká­já­nak má­so­dik gyer­meke. Újabb kis­lánnyal bő­vült a ki­rá­lyi csa­lád.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás mu­tatta meg.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

A fi­a­tal mo­dell má­so­dik ter­hes­sé­gét ne­he­zebb­nek ta­lálta. Tudja, hogy sok ener­gi­ára lesz szük­sége!

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

A kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt, mi­sze­rint kisfiuk ér­ke­zé­sé­vel igazi csa­láddá vál­tak.

A kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt, mi­sze­rint kisfiuk ér­ke­zé­sé­vel igazi csa­láddá vál­tak.

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt.

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Megdöbbentő titokra derült fény a népszerű magyar zenészről

Bebe is meg­le­pő­dött.

Bebe is meg­le­pő­dött, ami­kor meg­tudta, hogy jött a vi­lágra. Szü­lei eddig nem árul­ták el az éne­kes­nek a nagy tit­kot.

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

És a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére a nevét is el­árul­ták.

És a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére a nevét is el­árul­ták.

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Vil­mos vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét.

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne.

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Megható történet: egy kosárkában kezdték az életet, 18 év után találtak egymásra

Két ide­gen gye­rek, aki­ket egy­szerre tol­tak ki a szü­lő­szo­bá­ból 18 éve... azóta nem ta­lál­koz­tak.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Nem hit­ték, hogy egy­másra ta­lál­nak.

Szü­le­tése óta elő­ször ta­lál­ko­zott a 18 éves Kíra és Zoé. Mint arról Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a két fi­a­tal lány együtt kezdte meg éle­tét az egyik bu­da­pesti kór­ház­ban. Nem gon­dol­ták, hogy va­laha is egy­másra ta­lál­nak....

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez. De eddig hol nem volt rá ideje, hol mégis le­be­szélte magát róla.

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez. De eddig hol nem volt rá ideje, hol mégis le­be­szélte magát róla. Végül pár napja el­ment, és al­karja belső ol­da­lára var­ratta imá­dott kis­lá­nyá­nak a nevét és a szü­le­tési ada­tait.

Gólyahír: megszületett Kapócs Zsóka kisfia, és meg is mutatta

Gólyahír: megszületett Kapócs Zsóka kisfia, és meg is mutatta

Ta­valy szep­tem­ber­ben je­len­tette be a szí­nésznő, hogy hat si­ker­te­len pró­bál­ko­zás után te­herbe esett.

Ta­valy szep­tem­ber­ben je­len­tette be a szí­nésznő, hogy hat si­ker­te­len pró­bál­ko­zás után te­herbe esett.

Boldogan posztolt Michael Schumacher lánya

Boldogan posztolt Michael Schumacher lánya

Ál­lati öröm, bő­vült az is­tálló.

Ál­lati öröm, bő­vült az is­tálló. Gina-Maria vele fe­led­heti ideig-óráig édes­apja ál­la­po­tát.

Elszólta magát a színésznő: megszületett a sztár ötödik gyermeke

Elszólta magát a színésznő: megszületett a sztár ötödik gyermeke

A ro­man­ti­kus fil­mek sztár­já­nak so­káig nem si­ke­rült meg­ál­la­pod­nia, de 50 fe­lett úgy tűnik las­san benő a feje lágya.

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta...

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább. Ko­moly tit­kot osz­tott meg.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább. Ko­moly tit­kot osz­tott meg.

Hatalmas örömhírt kapott a világhírű zenész: megérkezett a baba

Hatalmas örömhírt kapott a világhírű zenész: megérkezett a baba

Ozzy Os­bourne leg­fi­a­ta­labb uno­kája szom­ba­ton jött vi­lágra.

A ko­rábbi bot­rá­nya­i­ról is híres rocksz­tár, Ozzy Os­bourne uno­kája szom­ba­ton jött vi­lágra.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa.

A nép­szerű rá­diós alig várja már, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát.

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Újabb tag­gal bővül a csa­lád.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Megszülettek a terhességét titkoló Anna Kurnyikova ikrei

Megszülettek a terhességét titkoló Anna Kurnyikova ikrei

A ki­csik és az új­don­sült sztár­anyuka is jól van­nak. De hogy­hogy nem tudta senki, hogy babát vár?

A ki­csik és az új­don­sült sztár­anyuka is jól van­nak. De hogy­hogy nem tudta senki, hogy babát vár?

Szenzáció Budapesten: Így jött világra az óriásbébi

Szenzáció Budapesten: Így jött világra az óriásbébi

Hi­he­tet­len fel­vé­telt tet­tek közzé!

Hi­he­tet­len fel­vé­telt tet­tek közzé: lát­ható a bébi szü­le­té­sé­nek min­den pil­la­nata, fel­vet­ték vi­de­óra!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be...

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be egy Pest kör­nyéki óvo­dába Ka­pócs Zsóka, hogy meg­lepje a gye­re­ke­ket...

Megszavazták, ezt a nevet kapta az újszülött elefánt

Megszavazták, ezt a nevet kapta az újszülött elefánt

A név je­len­tése kap­cso­ló­dik a kis­ele­fánt szü­le­tési ide­jé­hez, és egy ré­gebbi ele­fán­tunk­nak is em­lé­ket állít.

A név je­len­tése kap­cso­ló­dik a kis­ele­fánt szü­le­tési ide­jé­hez, és egy ré­gebbi ele­fán­tunk­nak is em­lé­ket állít.

Kiderült a negyedik Ronaldo-gyermek neme

Elszólták magukat, kiderült a negyedik Ronaldo-gyermek neme

Cris­ti­ano Ro­naldo és ba­rát­nője, Ge­or­gina Rod­ri­guez jú­li­us­ban be­je­len­tet­ték, hogy babát vár­nak.

Cris­ti­ano Ro­naldo és ba­rát­nője, Ge­or­gina Rod­ri­guez jú­li­us­ban be­je­len­tet­ték, hogy babát vár­nak. Ám azt gon­do­san el­hall­gat­ták, hogy a csöpp­ség kisfiú lesz vagy kis­lány. A titok egé­szen vé­let­le­nül de­rült ki.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Pár nap­pal ko­ráb­ban ér­ke­zett.

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Hár­mas ikrek lát­tak nap­vi­lá­got a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Köz­ponti Kór­ház és Egye­temi Ok­tató Kór­ház Szü­lé­szet-nő­gyó­gyá­szati osz­tá­lyán.

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Két óra alatt meg­ér­ke­zett a pici.

A szín­ház­igaz­gató és fe­le­sége szom­ba­ton reg­gel in­dul­tak útnak a kór­házba.

Gólyahír, nagypapa lett a Szomszédok sztárja

Gólyahír, nagypapa lett a Szomszédok sztárja

Szerda dél­ben jött a vi­lágra.

A csöpp­ség szerda dél­ben jött a vi­lágra. Elő­ször a bol­dog nagy­mama me­sélt a Ri­post­nak Mi­lá­ról.

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut, akit most az Ins­tag­ram-ol­da­lán is meg­mu­ta­tott.

Részleteket árult el születendő gyermekéről a magyar sztárszínész

Részleteket árult el születendő gyermekéről a magyar sztárszínész

Egye­lőre ba­bo­ná­ból tit­kolja a szü­le­tendő kis­lány nevét a szí­nész-hír­adós pár.

Nagy az öröm: megszületett Serena Williams kislánya

Nagy az öröm: megszületett Serena Williams kislánya

A baj­nok már a vissza­té­rést ter­vezi!

Az olim­piai baj­nok te­ni­sze­zőnő egész­sé­ges kis­ba­bá­nak adott éle­tet és már a vissza­té­rést ter­vezi!

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be az öröm­hírt...

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be az öröm­hírt...

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Egy hó­na­pon belül már má­sod­jára ve­zet­tek le szü­lést men­tő­au­tó­ban.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről.

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Kiderült, mit csinálnak a kórházak a szülő nőkkel!

Rend­ha­gyó adat­bá­zis ké­szült.

Sokan örül­tek volna a szü­lésre ké­szülve egy olyan adat­bá­zis­nak, ame­lyet a KANGA Egye­sü­let ho­zott most létre.

Első babafotó: Végre megmutatta kisfiát Sebestyén Balázs!

Első babafotó: Végre megmutatta kisfiát Sebestyén Balázs!

A mű­sor­ve­zető éve­ken ke­resz­tül rej­te­gette a nyil­vá­nos­ság elől má­so­dik gyer­me­két, Noelt! Most meg­mu­tatta!

A mű­sor­ve­zető éve­ken ke­resz­tül rej­te­gette a nyil­vá­nos­ság elől má­so­dik gyer­me­két, Noelt! Most meg­mu­tatta!

Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Születésnapjára kapja unokáját Papadimitriu Athina!

Ez lesz élete egyik leg­szebb szü­le­tés­napja! A szí­nésznő 63. élet­évét tölti be ha­ma­ro­san!

Ez lesz élete egyik leg­szebb szü­le­tés­napja! A szí­nésznő 63. élet­évét tölti be ha­ma­ro­san!

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Ha­tal­mas öröm­hír érte Erdei Zsol­tot. A spor­toló el­do­bott min­dent és ro­hant sze­rel­mé­hez, ahogy tu­dott.

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

Nem prob­léma a kor­kü­lönb­ség.

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.