CÍMKE: 'szellem'
FRISS HÍREK

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Levideózták a plüssmacival játszó babát, szörnyű, ami ezután történt

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik, hogy ma­gá­val vigye az ágyba.

Va­ló­szí­nű­leg soha töb­bet nem en­ge­dik a ki­csi­nek, hogy ma­gá­val vigye az ágyba ked­venc já­té­kát.

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

A leg­fur­csább, hogy ál­lí­tó­lag egye­dül volt ott­hon, ami­kor va­laki...

A leg­fur­csább, hogy ál­lí­tó­lag egye­dül volt ott­hon, ami­kor va­laki...

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

Ami­óta a két­gyer­me­kes anyuka rá­pil­lan­tott, aludni sem tud.

Ami­óta a két­gyer­me­kes anyuka rá­pil­lan­tott, aludni sem tud.

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Egy angol csa­lád élete po­kollá vál­to­zott az el­múlt évek­ben, mi­u­tán új házba köl­töz­tek.

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek.

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mivel a meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

A csa­lád már rég­óta érezte, hogy va­lami nem stim­mel a ház­ban.

A csa­lád már rég­óta érezte, hogy va­lami nem stim­mel a ház­ban. A ro­ko­nok és ba­rá­tok is sok fur­csa­sá­got ta­pasz­tal­tak, nem csoda, hogy csak rit­kán ér­kez­nek lá­to­ga­tóba. Mégis sok­kot kap­tak az ott élők, ami­kor vissza­néz­ték a fel­vé­te­le­ket.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak a tör­tén­tekre.

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy ba­ráti tár­sa­ság fel­vé­tele.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt. Nos, nem biz­tos, hogy jó ötlet volt.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi biz­ton­sági ka­me­rás fel­vé­tel lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája széle...

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád.

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy mit fog­nak látni.

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra. Ezen egy ál­lí­tó­la­gos gye­rek­szel­lem vág át egy kór­ház elő­te­rén...

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban...

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egé­szen fé­lel­me­tes él­mé­nyek­ben volt része.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel.

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató lé­nyek lé­te­zé­sé­vel.

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak,egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak­egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt az ázsiai kö­zös­ségi ol­da­la­kon a ré­misztő fotó...

10 hátborzongató szellemfotó, amelyektől kiver a hideg verejték

10 hátborzongató fotó, amelyektől kiver a hideg verejték

El­gon­dol­kod­tál már azon, hogy mi rej­tő­zik a sö­tét­ben? Hogy hon­nan jön a kü­lö­nös hideg fu­val­lat és mi okozza a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ne­sze­ket éj­szaka?

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok, ami­kor olyasmi tör­tént, ami­től kis híján a frászt kap­ták...

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Ha bi­zarr dol­go­kat látsz a kocs­má­ban, ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható.

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

A kent-i csa­lád két rossz­csont bull­dogja miatt sze­rel­te­tett fel a nap­pa­li­jába biz­ton­sági ka­me­rát.

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Egy őrült brit nő azt ál­lítja, hogy három éven ke­resz­tül sze­xelt a saját há­ló­szo­bá­já­ban fel­buk­kanó szel­le­mek­kel.

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók

Ünnepel a túlvilág? Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Néha olyasmi is rá­ke­rül a ké­pekre, ami be­ár­nyé­kolja az ün­nepi han­gu­la­tot

Néha olyasmi is rá­ke­rül a ké­pekre, ami bi­zony be­ár­nyé­kolja az ün­nepi han­gu­la­tot. Úgy tűnik a szel­le­mek is sze­ret­nek ün­ne­pelni...

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, hogy kí­sér­tet járta hely.

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, hogy kí­sér­tet­járta hely. Ko­ráb­ban töb­ben vél­tek fur­csa han­go­kat hal­la­nai az el­ha­gyott szo­bák­ból...

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok erre nem szá­mí­tot­tak.

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok erre nem szá­mí­tot­tak.

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Alig né­hány napja te­met­ték el...

Alig né­hány napja te­met­ték el a Józsi bá­csit Akasz­tón, de a he­lyiek ál­lít­ják, szel­leme vissza­tért, és to­vább küzd iga­záért.

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Két nő el­lopta a vi­rá­go­kat.

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Vizs­gál­ják az ese­te­ket...

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ti­tok­za­tos ha­lá­lát.

Megdöbbent a színésznő, szellem akasztotta meg a forgatást

Megdöbbent a színésznő, szellem akasztotta meg a forgatást

Pel­ler Ma­ri­ann "Uta­zás a lel­ked körül" című mű­so­rá­nak ven­dége jú­nius utolsó nap­ján, Pa­pa­dimi­t­riu At­hina lesz.

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

A nép­szerű ma­gyar grafi­kus újabb rejt­vénnyel je­lent­ke­zett. Hal­lo­ween nap­ján szel­le­met ke­res­hetsz.

A nép­szerű ma­gyar grafi­kus újabb rejt­vénnyel je­lent­ke­zett. Hal­lo­ween nap­ján mi mást ke­res­het­nél, mint szel­le­met?

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, most ka­me­rát vett...

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez.

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez amit el­hunyt férje ha­gyott hátra.

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e!

Nem látja, mikor vol­tál on­line, ol­vas­tad-e az üze­ne­teit.

Drámai bejelentést tett a gyásztól összeroppant Céline Dion!

Drámai bejelentést tett a gyásztól összeroppant Céline Dion!

Sosem fogja tudni iga­zán el­en­gedni fér­jét, úgy érzi, min­den pil­la­nat­ban mel­lette van. Szó sze­rint...

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

A fi­a­tal lány rég­óta érezte, hogy ott­ho­ná­nak meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ki­su­gár­zása van. Egy este végül meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

A ki­rán­du­lás re­me­kül ment, egé­szen addig, míg­nem az erdő sű­rű­jé­ben a férfi azt érezte, mintha va­laki fi­gyelné.

A ki­rán­du­lás re­me­kül ment, egé­szen addig, míg­nem az erdő sű­rű­jé­ben a férfi azt érezte, mintha va­laki fi­gyelné.

Rémült anyuka buktatta le a múzeumban kísértő szellemet!

Rémült anyuka buktatta le a múzeumban kísértő szellemet!

Min­den ed­di­gi­nél va­ló­dibb szel­lem­fotó tartja láz­ban az in­ter­ne­tet! A kí­sér­tet­va­dá­szok sze­rint nincs két­ség: ez a bi­zo­nyí­ték!

Vérfagyasztó videó: Halott katona szelleme kísért az emlékműnél

Vérfagyasztó videó: Halott katona szelleme kísért az emlékműnél

Az ame­ri­kai pol­gár­há­ború egyik leg­fon­to­sabb hely­szí­nén olyan dolog tör­tént a sö­tét­ben, amire ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

Hátborzongató felvétel: Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

A kocsma tu­laj­do­nosa elő­ször nem hitte el a pul­tos­lány­nak, hogy erő­sza­kos kí­sér­te­tek miatt akar fel­mon­dani.

A kocsma tu­laj­do­nosa elő­ször nem hitte el a pul­tos­lány­nak, hogy erő­sza­kos kí­sér­te­tek miatt akar fel­mon­dani. Ami­kor azon­ban vissza­nézte a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­leit, neki is tátva ma­radt a szája...

Amatőr videó buktatta le az elhagyatott házban bolyongó kísértetet!

Amatőr videó buktatta le az elhagyatott házban bolyongó kísértetet!

Évek óta sut­tog­ják, hogy egy nyug­ha­tat­lan árny­alak járja a fo­lyo­só­kat.

A 17. szá­zadi vil­lá­ról már évek óta sut­tog­ják, hogy egy nyug­ha­tat­lan árny­alak járja a fo­lyo­só­kat. Egy lel­kes szel­lem­va­dász­nak most végre si­ke­rült vi­de­óra ven­nie a ré­misztő je­len­sé­get.

Egy pofátlan szellem tolakodott a családi szelfibe!

Egy pofátlan szellem tolakodott a családi szelfibe!

Hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ké­szült egy mo­zi­elő­adás előtt a ve­tí­tő­te­rem­ben.

Hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ké­szült egy mo­zi­elő­adás előtt a ve­tí­tő­te­rem­ben. De a lé­nyeg csak né­hány nap­pal ké­sőbb de­rült ki.

Hátborzongató videó: Így hagyta el szelleme a halott nő testét!

Hátborzongató videó: Így hagyta el szelleme a halott nő testét!

Nem hit­tél a lé­lek­ván­dor­lás­ban?

A döb­be­ne­tes fel­vé­telt az egyik kínai kór­ház térfi­gyelő ka­me­rája rög­zí­tette! Ha eddig nem hit­tél a lé­lek­ván­dor­lás­ban, most min­dent át­ér­té­kelsz majd...

Elképesztő szellemvideó sokkolja az internetet!

Elképesztő szellemvideó sokkolja az internetet!

Ilyet még biz­to­san te sem lát­tál!

A na­pok­ban egy kü­lö­nös videó buk­kant fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. Három fickó sétál át a ka­mera előtt egy bang­la­desi utcán...

Ősi kannibáldémon szállta meg a fiatal modellt!

Ősi kannibáldémon szállta meg a fiatal modellt!

Egy fi­a­tal mo­dell ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy egy ősi kan­ni­bál­szel­lem tartja uralma alatt a tes­tét, és cik­li­ku­san át­ve­szi az irá­nyí­tást a tu­data fe­lett.

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Szörnyű betegségben elhunyt kislány szelleme kísért egy kórházban!

Az el­ha­gya­tott épü­let­ről már évek óta sut­tog­ták, hogy kí­sér­te­tek jár­ják. A hát­bor­zon­gató le­genda most be­bi­zo­nyo­so­dott!

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta más­fél évvel ez­előtt tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a több va­ló­ság­show-t is meg­járt celeb gyer­mek­kori ba­rát­nője.

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta más­fél évvel ez­előtt tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a gyer­mek­kori ba­rát­nője.

Fiatal lány szelleme kísérti a turisták által kedvelt kastélyt

Fiatal lány szelleme kísérti a turisták által kedvelt kastélyt

Azt sut­tog­ják, már évek óta vissza­jár.

A hát­bor­zon­gató árny­alak a vár dísz­ter­mé­nek ab­la­ká­nál állva je­lent meg, akkor, ami­kor csak egy fi­a­tal kül­földi lány tar­tóz­ko­dott a sza­lon­ban.

Döbbenet: Kísérteties arc tűnt fel egy család Facebook-fotóján!

Döbbenet: Kísérteties arc tűnt fel egy család Facebook-fotóján!

Egy go­nosz szel­lem vo­ná­sai tűn­tek fel.

Egye­sek sze­rint egy go­nosz szel­lem el­mo­só­dott arca le­be­gett a csa­lád nap­pa­li­já­ban!

Szörnyű titkokat rejtett az elhagyatott ház, mindenki halálra rémült!

Szörnyű titkokat rejtett az elhagyatott ház, mindenki halálra rémült!

Egy ka­mera még min­dig pász­tázta a nap­pa­lit.

Egy ka­mera még min­dig pász­tázta a nap­pa­lit.

Kész horror! Fekete ruhás nő szelleme riogat egy bevásárlóközpontban!

Kész horror! Fekete ruhás nő szelleme riogat egy bevásárlóközpontban!

A sem­mi­ből elő­buk­kanó ár­nyalak­tól már a tu­laj­do­no­sok is ret­teg­nek.

A sem­mi­ből elő­buk­kanó ár­nyalak­tól már a pláza tu­laj­do­no­sa­i­nak is rém­ál­mai van­nak!

Hátborzongató: Ezeket a kísértet járta házakat bármikor kibérelheted!

Hátborzongató: Ezeket a kísértet járta házakat bármikor kibérelheted!

Éle­ted leg­bi­zar­rabb szál­lás­le­he­tő­sé­geit kí­nálja az Airbnb! Ha máz­lid van, itt bár­mi­kor be­le­fut­hatsz egy szel­lembe!

Sokkoló történetekkel állt elő Whitney Houston exférje

Sokkoló történetekkel állt elő Whitney Houston exférje

Bobby Brown min­den­kit meg­le­pett.

Bobby Brown nem­csak el­mondta, hogy sze­rinte ki ölte meg Whit­ney-t és lá­nyát, de ki­tért saját meg­erő­sza­ko­lá­sára is.

Egy szellem lett a szeretője a színésznőnek

Egy szellem lett a szeretője a színésznőnek

Egy szel­lem­mel foly­tat sze­relmi vi­szonyt az Ukrán szár­ma­zású szí­nésznő, ál­lí­tása sze­rint él­vezi az együtt­lé­te­ket.

Egy szel­lem­mel foly­tat sze­relmi vi­szonyt az Ukrán szár­ma­zású szí­nésznő, ál­lí­tása sze­rint él­vezi az együtt­lé­te­ket.

Halott nő szellemét látta meg a férfi! - FOTÓ

Halott nő szellemét látta meg a férfi! - FOTÓ

Egy szel­lem­va­dász örö­kí­tette meg a nő­ala­kot, me­lyet sza­bad szem­mel nem is vett észre.

Egy szel­lem­va­dász örö­kí­tette meg a nő­ala­kot, me­lyet sza­bad szem­mel nem is vett észre.

Hátborzongató: szellem tűnt fel az elhagyatott háznál!

Hátborzongató: szellem tűnt fel az elhagyatott háznál!

Igen fé­lel­me­tes dol­got fil­mez­tek le.

Nem tudni, hogy mit ke­re­sett ez az ember a ház­nál, de fel­te­he­tő­leg nem megy többé vissza, mivel egy igen fé­lel­me­tes dol­got si­ke­rült le­ka­me­ráz­nia.

Szellemvadászok észbontó fotót lőttek egy kísértetről

Szellemvadászok észbontó fotót lőttek egy kísértetről

Szel­lem­va­dá­sza­tot tar­tot­tak egy ang­liai mú­ze­um­ban, mert arra gya­na­kod­tak, hogy pa­ra­nor­má­lis dol­gok zaj­la­nak az épü­let­ben.

Hátborzongató videó: Görnyedő kísértet tűnt fel a londoni metróban!

Hátborzongató videó: Görnyedő kísértet tűnt fel a londoni metróban!

A sínek kö­zött gug­goló árny­ala­kot egy vá­ra­kozó utas vette észre...

A sínek kö­zött gug­goló árny­ala­kot egy vá­ra­kozó utas vette észre, aki szinte sok­kot ka­pott a lát­vány­tól. Azóta ki­de­rült, a je­len­ség igen gya­ko­ri­nak szá­mít az angol fő­vá­ros­ban! Vajon miért?

A tragikusan elhunyt VV Lorenzo szelleme kísért egy kórházban!

A tragikusan elhunyt VV Lorenzo szelleme kísért egy kórházban!

A va­ló­ság­show-sztár több mint három éve vesz­tette éle­tét egy mo­tor­bal­eset­ben, ám egyes plety­kák sze­rint szel­leme azóta sem lelt nyu­ga­lomra.

A va­ló­ság­show-sztár több mint három éve vesz­tette éle­tét egy mo­tor­bal­eset­ben, ám egyes fé­lel­me­tes plety­kák sze­rint szel­leme azóta sem lelt nyu­ga­lomra. A Ri­post egy el­ké­pesztő szto­rira buk­kant, amit egy kor­ház­ban dol­gozó nő me­sélt el. Ettől téged is biz­to­san kiráz majd egy hideg.

Hátborzongató: Szellemváros emelkedett ki a felhők közül

Hátborzongató: Szellemváros emelkedett ki a felhők közül

Az ember sok fur­csa­sá­got lát az in­ter­ne­tet bön­gészve.

Az ember sok fur­csa­sá­got lát az in­ter­ne­tet bön­gészve.

Paranormális jelenség hozza a szívbajt a turistákra az olasz faluban

Paranormális jelenség hozza a szívbajt a turistákra az olasz faluban

A ha­tó­sá­gok már kor­lá­tot is ki­he­lyez­tek a fur­csa je­len­ség hely­szí­nére, ne­hogy bal­eset tör­tén­jen.

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

És Fe­renc pápa mö­gött ül...

A pá­pa­mo­bil­ban lát­ható kü­lö­nös fej­for­májú, arc nél­küli sze­mély köz­vet­le­nül Fe­renc pápa mö­gött ül...

Hátborzongató: Szellemet rögzített egy babafigyelő kamera

Hátborzongató: Szellemet rögzített egy babafigyelő kamera

Sok­kot ka­pott az az anyuka, aki a ba­bafi­gye­lőn ke­resz­tül egy szel­lem­szerű dol­got vi­de­ó­zott le gyer­meke ágya fe­lett.

Agresszív szellemet vettek videóra!

Agresszív szellemet vettek videóra!

A fel­vé­telt ké­szítő há­zi­asszony ha­lálra ré­mült!

Az ilyen fel­vé­te­le­ket ál­ta­lá­ban két­kedve fo­ga­dók is nyis­sák ki jól a sze­mü­ket, mert a meg­örö­kí­tett je­len­ségre igen­csak nehéz ésszerű ma­gya­rá­za­tot ta­lálni. A vi­deót ké­szító hölgy ha­lálra ré­mült.

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban EZO

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted tré­fál meg vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted űz veled go­nosz tré­fát vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége.

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége. A fény­ké­pen kü­lö­nös alak lát­ható, mely va­ló­ban olyan, mintha kí­sér­tet lenne.

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

Gyilkos férjét keresi a bosszúszomjas asszonyi szellem

A látók meg­ol­dot­ták a rej­té­lye­ket.

A látók meg­ol­dot­ták a rej­té­lye­ket, ame­lyekre még a rend­őrök sem tud­tak ta­lálni sem­mi­féle ma­gya­rá­za­tot.

A legijesztőbb szellemfotók, amiktől tuti feláll a szőr a hátadon!

A legijesztőbb szellemfotók, amiktől tuti feláll a szőr a hátadon!

Akár hi­szel a ter­mé­szet­fe­letti erők­ben, akár nem, ezek­től a ké­pek­től tuti hi­deg­le­lést kapsz!

Szellemek lendítették fel a turizmust egy kisvárosban

Szellemek lendítették fel a turizmust egy kisvárosban

Több kü­lö­nös eset tör­tént.

Egy piros ruhás nőt és egy sötét ala­ko­kot is si­ke­rült len­cse­végre kapni egy auszt­rál kis­vá­ros­ban. A he­lyi­eki már szám­ta­lan pa­ra­nor­má­lis eset­ről szá­mol­tak be.

Osztozniuk kell a vécén Stieberéknek

Osztozniuk kell a vécén Stieberéknek

Luxus he­lyett ifjú­sági szál­lót idéző kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szül a Bun­des­liga-osz­tá­lyo­zóra a ma­gyar lé­giós csa­pata. Rá­adá­sul az edző­tá­bor­ban még szel­le­mek is jár­nak.

Luxus he­lyett ifjú­sági szál­lót idéző kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szül a Bun­des­liga-osz­tá­lyo­zóra a ma­gyar lé­giós csa­pata. Rá­adá­sul az edző­tá­bor­ban még szel­lem is járt, aki nyi­lat­ko­zott is a Ham­burg­ról.