CÍMKE: 'szellem'

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

A nő a spi­ri­tu­á­lis sze­xet is ki­pró­bálta, de mint mondja, a más­vi­lág nem játék.

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a kertben, szörnyű, ami ezután történt

A férfi az­után szánta rá magát az ak­ci­óra, hogy a ku­tyája min­den este han­gos csa­ho­lásba kez­dett.

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt, és tény­leg nem könnyű meg­emész­teni.

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a nappaliban, szörnyű, ami ezután történt

Nem len­nénk meg­lepve, ha az apuka ezek után ko­mo­lyan fon­tol­gatná a köl­tö­zést.

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

A nagy­mama sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta, mi­lyen fotót lőtt az uno­ká­já­ról!

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

Sokkoló jelenetet rögzített a kórházban az eltévedt anyuka

El­mé­le­ti­leg csak a gye­reke volt vele...

El­mé­le­ti­leg csak két­éves gye­reke volt vele, ami­kor a sötét fo­lyo­són bo­lyon­gott. El­mé­le­ti­leg...

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki.

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép. Pedig csak át­la­gos cso­port­kép­nek néz ki.

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjjel a kocsmába szerelt titkos kamera

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

A pub tu­laj­do­nosa sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor vissza­nézte a fel­vé­telt!

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor meg­lát­ták.

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor ki­de­rült, mi van a fel­vé­te­len.

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják.

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják. De amit mu­ta­tunk, na­gyon is fur­csa...

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Hátborzongató, mit fotózott a tinilány a romos templomban

Sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta.

Talán még­sem volt olyan jó ötlet az éj­szaka kö­ze­pén ba­ran­golni a romok kö­zött...

Döbbenetes dolgok derültek ki Elvis Presley-ről, kitálalt a látó

Döbbenetes dolgok derültek ki Elvis Presley-ről, kitálalt a látó

A sztár szel­leme még ennyi év után sem lelt meg­nyug­vásra, fel akarja venni a kap­cso­la­tot sze­ret­te­i­vel.

Elképesztő, kinek a szellemével lépett kapcsolatba a magyar boszorkány

Elképesztő, kinek a szellemével lépett kapcsolatba a magyar boszorkány

Nem vé­let­le­nül em­le­ge­tik Eu­rópa leg­hí­re­sebb má­gu­sa­ként!

Nem vé­let­le­nül em­le­ge­tik Eu­rópa leg­hí­re­sebb má­gu­sa­ként!

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

A ma­gyar éne­kes­nőt és csa­lád­ját fé­lel­me­tes je­len­sé­gek tar­tot­ták ret­te­gés­ben.

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

Túl kíváncsi volt a meztelen alak, szörnyű dolog történt vele az utcán

A nem min­den­napi in­ci­denst egy döb­bent já­ró­kelő fo­tózta le, még­hozzá fé­nyes nap­pal...

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

A fel­vé­te­len vá­rat­lan pil­la­nat­ban egy szel­lem buk­kan fel. Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

Szörnyű dolgot művelt a fickó egy nővel a metrón, a kezét nézd

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

A hor­rorfilmbe illő je­le­ne­tet egy döb­bent utas­társ vette vi­de­óra. Fé­nyes nap­pal tör­tént min­den...

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Hátborzongató dolgot videóztak a játszótéren fényes nappal

Hiába ter­jedt el fu­tó­tűz­ként a neten a fel­vé­tel, senki nem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot...

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Egé­szen el­ké­pesztő az a kép, amit fel­ka­pott az in­ter­net. Hát­bor­zon­gató...

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

Szörnyű dolgot fotóztak a kolostorban, ahol megerőszakoltak egy lányt

A szak­ér­tők a hely­színre si­et­tek.

A szak­ér­tők azon­nal a hely­színre si­et­tek, hogy utá­na­jár­ja­nak a ré­misztő eset­nek.

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak. De amit meg­lát­tak rajta, az durva.

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

A ház előtt bringázott a fiú, szörnyű, mi történt közben az ablakban

Az anyuka rá­adá­sul vi­de­óra vette a sok­koló ese­tet.

Az anyuka rá­adá­sul vi­de­óra vette a sok­koló ese­tet. De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat?

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

Álmában fotózták az anyukát, sokkot kapott, amikor meglátta a képet

A leg­fur­csább, hogy ál­lí­tó­lag egye­dül volt ott­hon, ami­kor va­laki...

A leg­fur­csább, hogy ál­lí­tó­lag egye­dül volt ott­hon, ami­kor va­laki el­vette a te­le­fon­ját és az ar­cába fo­tó­zott.

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

Sokkot kapott Laura, szörnyű, mit fedezett fel a fiáról készült képen

Ami­óta a két­gyer­me­kes anyuka rá­pil­lan­tott, aludni sem tud.

Ami­óta a két­gyer­me­kes anyuka rá­pil­lan­tott, aludni sem tud.

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Hülyének nézték a családot, bebizonyították, hogy szellemek léteznek

Egy angol csa­lád élete po­kollá vál­to­zott az el­múlt évek­ben, mi­u­tán új házba köl­töz­tek.

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Titokban videózni kezdett a telefonjával, szörnyű, ami ezután történt

Ré­góta nyug­ta­la­ní­tot­ták bi­zo­nyos ese­mé­nyek, úgy dön­tött, hogy a vé­gére jár a do­log­nak. Nos, rossz ötlet volt.

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a lakásban, szörnyű, ami ezután történt

A csa­lád már rég­óta érezte, hogy va­lami nem stim­mel a ház­ban. Mégis sok­kot kap­tak, ami­kor vissza­néz­ték a fel­vé­telt.

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A szülők sem hittek a szemüknek, ezt rögzítette a biztonsági kamera

A saját há­zába sze­relt ka­me­rát egy csa­lád, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy mit fog­nak látni.

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

Ijesztő dolgot rögzített a titkos kamera, egy férfi csöngetett, majd...

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

A meg­döb­bentő fel­vé­tel a kö­zös­ségi ol­da­lakra is fel­ke­rült.

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak egy középkori kastélyban, amit sose lett volna szabad

Ha­lálra ré­mült a férfi, ami­kor ott­hon vissza­nézte a drón­nal ké­szült fel­vé­telt.

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Sokkoló dolgot rögzített éjszaka a rendőrség biztonsági kamerája

Egye­lőre sem­mi­lyen ma­gya­rá­za­tot nem ta­lál­tak arra, ami a par­ko­ló­ban tör­tént...

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Sokkoló videó készült a temetőben, ettől biztos elsápadsz

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

Egy bátor ba­ráti tár­sa­ság arra vál­lal­ko­zott, hogy be­jár­ják az el­ha­gya­tott helyi te­me­tőt.

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

A biztonsági kamera felvette: szellemvonat gördült be az állomásra...

Az alábbi videó lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája...

Az alábbi videó lát­tán még a leg­edzet­teb­bek­nek is meg­rán­dul a szája...

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen tisz­tán ki­ve­hető, amint a test és a lélek szét­vá­lik...

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

Kitálalt Peller Mariann: hátborzongató, ami történt vele

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egé­szen fé­lel­me­tes él­mé­nyek­ben volt része.

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Pánikba estek az emberek ettől a videótól - te elhiszed, amit látsz?!

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Hát­bor­zon­gató, ijesztő és tény­leg na­gyon bi­zarr ez a fel­vé­tel.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor a képek fel­vet­nek pár kér­dést.

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Sokkoló dolgot videózott egy biztonsági őr a klinikán...

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra.

Fur­csa videó ke­rült fel a na­pok­ban a Fa­ce­bookra. Ezen egy szel­lem vág át a kór­ház elő­te­rén...

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Máig nem tud­ják, mi lehet...

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Bi­zarr szel­lem­vi­deó...

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak, a hír­hedt bod­mini bör­tön­ben egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Vérfagyasztó dolgot videóztak éjszaka az autópályán...

Kis híján a frászt kap­ták...

Az éj­szaka kö­ze­pén egy el­ha­gyott au­tó­pá­lya men­tén for­gat­tak egy mo­to­ros vi­deót a fi­a­ta­lok, ami­kor olyasmi tör­tént, ami­től kis híján a frászt kap­ták...

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Hátborzongató karácsonyi szellemfotók kerültek elő

Néha olyasmi is rá­ke­rül a ké­pekre, ami be­ár­nyé­kolja az ün­nepi han­gu­la­tot.

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Sokkoló dolgot derített ki a rendőrség egy rémisztő szellemfotóról

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon a ré­misztő fotó...

Pil­la­na­tok alatt el­ter­jedt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon a ré­misztő fotó...

10 hátborzongató szellemfotó, amelyektől kiver a hideg verejték

10 hátborzongató fotó, amelyektől kiver a hideg verejték

El­gon­dol­kod­tál már azon, hogy mi rej­tő­zik a sö­tét­ben? Hogy hon­nan jön a kü­lö­nös hideg fu­val­lat és mi okozza a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ne­sze­ket éj­szaka?

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Paranormális jelenség a kocsmában - többen inkább nem isznak ott többé

Ha bármi bi­zarr dol­got látsz a kocs­ma­pult mel­lett, az ál­ta­lá­ban az al­ko­hol szám­lá­jára ír­ható. Ebben az eset­ben azon­ban...

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

Sokkot kapott a család: hátborzongató dolgot vett fel a biztonsági kamera

A csa­lád rossz­csont ku­tyái miatt sze­rel­te­tett fel a nap­pa­li­jába ka­me­rát...

A csa­lád rossz­csont ku­tyái miatt sze­rel­te­tett fel a nap­pa­li­jába ka­me­rát...

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

A brit nő azt ál­lítja, hogy három éven át szel­le­mek­kel sze­xelt.

A brit nő azt ál­lítja, hogy három éven át szel­le­mek­kel sze­xelt.

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

Csak a Facebookon vették észre: sokkoló dolog került a csoportképre

A ta­pasz­talt szel­lem­va­dá­szok arra nem szá­mí­tot­tak, hogy a hely egyik kí­sér­tete majd a cso­port­ké­pü­kön buk­kan fel...

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Félelem és reszketés Akasztón: Visszatért Stadler szelleme!

Alig né­hány napja te­met­ték el...

Alig né­hány napja te­met­ték el a Józsi bá­csit Akasz­tón, de a he­lyiek ál­lít­ják, szel­leme vissza­tért, és to­vább küzd iga­záért.

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

Ledöbbentek a kutatók: sikeres volt a szellemvadász túrájuk

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, hogy kí­sér­tet járta hely.

A hát­bor­zon­gató fel­vé­tel a York­shire-i Went­worth-kas­tély­ban ké­szült, amely­ről a he­lyiek azt ál­lít­ják, hogy kí­sér­tet­járta hely. Ko­ráb­ban töb­ben vél­tek fur­csa han­go­kat hal­la­nai az el­ha­gyott szo­bák­ból...

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Szellemet vett fel a biztonsági kamera Debrecenben! - fotó

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Két nő el­lopta a ház elé ül­te­tett vi­rá­go­kat. A ka­mera fel­vé­te­lén azon­ban egy har­ma­dik is fel­tű­nik.

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

Nyomoz az internet, megtalálod egy perc alatt a szellemet?

A nép­szerű ma­gyar grafi­kus újabb rejt­vénnyel je­lent­ke­zett. Hal­lo­ween nap­ján mi mást ke­res­het­nél, mint szel­le­met?

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

5 hátborzongató Ouija-táblás szellemidézés, ami igencsak eldurvult

Ha eddig azt hit­ted, hogy a szel­lem­idé­zés csak una­lom­űző tár­sas­já­ték fel­nőt­tek­nek, akkor bi­zony té­ved­tél.

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Kannibál démon ölt meg négy embert egy thaiföldi faluban

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ha­lá­lát.

Köz­egész­ség­ügyi tiszt­vi­se­lő­ket, or­vo­so­kat és pszi­cho­ló­gu­so­kat küld­tek ki a thai­földi Ka­la­sin tar­to­mányba, hogy ki­vizs­gál­ják a négy férfi ha­lá­lát.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak nem len­nénk a he­lyé­ben...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, ugyanis biz­ton­sági ka­me­rát sze­rel­te­tett a há­ló­szo­bá­jába. Nem is hiába! Már az első éj­sza­kák egyi­kén fur­csa dol­go­kat rög­zí­tett.

Megdöbbent a színésznő, szellem akasztotta meg a forgatást

Megdöbbent a színésznő, szellem akasztotta meg a forgatást

Pel­ler Ma­ri­ann mű­so­rá­nak ven­dége Pa­pa­dimi­t­riu At­hina lesz.

Pel­ler Ma­ri­ann mű­so­rá­nak ven­dége jú­nius utolsó nap­ján, Pa­pa­dimi­t­riu At­hina lesz.

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez amit el­hunyt férje ha­gyott hátra közös ott­ho­nuk­ban.

Trükk! Kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e! Be­fel­leg­zett a rossz­aka­rók­nak.

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

Kísértet támadt egy pultoslányra zárás után

Elő­ször nem hit­tek a pul­tos­lány­nak.

A kocsma tu­laj­do­nosa elő­ször nem hitte el a pul­tos­lány­nak, hogy erő­sza­kos kí­sér­te­tek miatt akar fel­mon­dani.

Drámai bejelentést tett a gyásztól összeroppant Céline Dion!

Drámai bejelentést tett a gyásztól összeroppant Céline Dion!

Sosem fogja tudni iga­zán el­en­gedni fér­jét.

Sosem fogja tudni iga­zán el­en­gedni fér­jét.

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

A fi­a­tal lány rég­óta érezte, hogy ott­ho­ná­nak meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ki­su­gár­zása van. Egy este végül meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

Hátborzongató lidércfényt fotózott egy erdei kiránduló

Egy brit ki­rán­duló az egyik ang­liai er­dőbe in­dult tú­rázni. A ki­rán­du­lás re­me­kül ment, egé­szen addig, míg­nem a férfi azt érezte, mintha va­laki fi­gyelné.

Rémült anyuka buktatta le a múzeumban kísértő szellemet!

Rémült anyuka buktatta le a múzeumban kísértő szellemet!

Min­den ed­di­gi­nél va­ló­dibb szel­lem­fotó tartja láz­ban az in­ter­ne­tet!

A kí­sér­tet­va­dá­szok sze­rint nincs két­ség: ez a bi­zo­nyí­ték az árny­ala­kok lé­te­zé­sére!

Halott katona szelleme kísért az emlékműnél

Halott katona szelleme kísért az emlékműnél

Az ame­ri­kai pol­gár­há­ború egyik leg­fon­to­sabb hely­szí­nén olyan dolog tör­tént, amire ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Az ame­ri­kai pol­gár­há­ború egyik leg­fon­to­sabb hely­szí­nén olyan dolog tör­tént, amire ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Egy pofátlan szellem tolakodott a családi szelfibe!

Egy pofátlan szellem tolakodott a családi szelfibe!

Hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ké­szült egy mo­zi­elő­adás előtt a ve­tí­tő­te­rem­ben. De a lé­nyeg csak né­hány nap­pal ké­sőbb de­rült ki.

Hátborzongató videó: Így hagyta el szelleme a halott nő testét!

Hátborzongató videó: Így hagyta el szelleme a halott nő testét!

Nem hit­tél a lé­lek­ván­dor­lás­ban?

A döb­be­ne­tes fel­vé­telt az egyik kínai kór­ház térfi­gyelő ka­me­rája rög­zí­tette! Ha eddig nem hit­tél a lé­lek­ván­dor­lás­ban, most min­dent át­ér­té­kelsz majd...

Amatőr videó buktatta le az elhagyatott házban bolyongó kísértetet!

Amatőr videó buktatta le az elhagyatott házban bolyongó kísértetet!

Évek óta sut­tog­ják, hogy egy nyug­ha­tat­lan árny­alak járja a fo­lyo­só­kat.

A 17. szá­zadi vil­lá­ról már évek óta sut­tog­ják, hogy egy nyug­ha­tat­lan árny­alak járja a fo­lyo­só­kat. Egy lel­kes szel­lem­va­dász­nak most végre si­ke­rült vi­de­óra ven­nie a ré­misztő je­len­sé­get.

Elképesztő szellemvideó sokkolja az internetet!

Elképesztő szellemvideó sokkolja az internetet!

Egy kü­lö­nös videó buk­kant fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. Három fickó sétál át a ka­mera előtt...

Egy kü­lö­nös videó buk­kant fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. Három fickó sétál át a ka­mera előtt...

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta el­hunyt a ba­rát­nője.

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta más­fél évvel ez­előtt tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a több va­ló­ság­show-t is meg­járt celeb gyer­mek­kori ba­rát­nője.

Fiatal lány szelleme kísérti a turisták által kedvelt kastélyt

Fiatal lány szelleme kísérti a turisták által kedvelt kastélyt

Azt sut­tog­ják, már évek óta vissza­jár.

A hát­bor­zon­gató árny­alak a vár dísz­ter­mé­nek ab­la­ká­nál állva je­lent meg, akkor, ami­kor csak egy fi­a­tal kül­földi lány tar­tóz­ko­dott a sza­lon­ban.

Ősi kannibáldémon szállta meg a fiatal modellt!

Ősi kannibáldémon szállta meg a
fiata
l modellt!

Egy fi­a­tal mo­dell ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy egy ősi kan­ni­bál­szel­lem tartja uralma alatt a tes­tét, és cik­li­ku­san át­ve­szi az irá­nyí­tást a tu­data fe­lett.

Egy fi­a­tal mo­dell ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy egy ősi kan­ni­bál­szel­lem tartja uralma alatt a tes­tét, és cik­li­ku­san át­ve­szi az irá­nyí­tást a tu­data fe­lett.