CÍMKE: 'szabály'

Így működik az új jegyvásárlási rendszer

Teszteltük, így működik a vasútnál az új jegyvásárlási rendszer

70 pa­nasz ér­ke­zett be hi­va­ta­lo­san a vas­út­tár­sa­ság­hoz.

70 pa­nasz ér­ke­zett be hi­va­ta­lo­san a vas­út­tár­sa­ság­hoz az új jegy­vá­sár­lási sza­bá­lyok miatt.

Szigorú szabályokat kell betartaniuk az Exatlon Hungary versenyzőinek

Szigorú szabályokat kell betartaniuk az Exatlon Hungary versenyzőinek

Ke­mény há­zi­rend alap­ján élnek a já­té­ko­sok Do­mi­ni­kán.

Ke­mény há­zi­rend alap­ján élnek a já­té­ko­sok Do­mi­ni­kán.

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni 2019-től, ez lesz a változás

Könnyebb lesz jogosítványt szerezni 2019-től, ez lesz a változás

2019 ja­nu­ár­já­tól nem adnak papír alapú iga­zo­lást az el­ső­se­gély vizs­gá­ról.

2019 ja­nu­ár­já­tól nem adnak papír alapú iga­zo­lást az el­ső­se­gély vizs­gá­ról.

Mikor engedd el a kezét?

Mikor engedd el a kezét?

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk és fe­le­lős­sé­günk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk, és az élet­ko­ruk­nak és a köz­le­ke­dési mód­nak meg­fe­le­lően meg­ta­nít­suk a köz­le­ke­dés alap­vető sza­bá­lyait a gyer­me­ke­ink­nek.

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk, és az élet­ko­ruk­nak és a köz­le­ke­dési mód­nak meg­fe­le­lően meg­ta­nít­suk a köz­le­ke­dés alap­vető sza­bá­lyait a gyer­me­ke­ink­nek.

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Itt a videó! A mű­sor­ve­zető dur­ván be­szólt Szil­vi­nek! A nő meg­szegte a sza­bá­lyo­kat, ezért majd­nem be­fe­je­ző­dött a játék!

Vilmos herceg megszegte a szabályokat, ezt tette a várandós Katalinnal

Vilmos herceg megszegte a szabályokat, ezt tette a várandós Katalinnal

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia kép­te­len volt lep­lezni ér­zé­seit.

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia kép­te­len volt lep­lezni ér­zé­seit.

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Más világ vár ránk a call cen­te­rek­ben.

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a te­le­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tok­nál. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Nem ki­zárt, hogy min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő írat­lan sza­bá­lyai a fe­le­lő­sek.

Nem ki­zárt, hogy min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő írat­lan sza­bá­lyai a fe­le­lő­sek.

Itt a diéta 11 aranyszabálya: Tartsd be és azonnal beindul a fogyás

Itt a diéta 11 aranyszabálya: Tartsd be és azonnal beindul a fogyás

A bűvös 40 fö­lött sem le­he­tet­len fel­pör­getni a fo­gyást. Fi­gyelj erre a 11 pontra és él­vezd a kar­csú­sá­got!

Nem titok, hogy az idő mú­lá­sá­val las­sul­hat az anyag­cse­rénk és könnyeb­ben jön­nek fel a plusz­ki­lók. Ám a bűvös 40 fö­lött sem le­he­tet­len fel­pör­getni a fo­gyást. Fi­gyelj erre a 11 pontra és él­vezd a kar­csú­sá­got! Hidd el, nem kell nagy vál­to­zá­so­kat be­ik­tatni a na­pi­ren­dedbe, csak egy ki­csit oda­fi­gyelni!

Vasszigor a turistaparadicsomban

Vasszigor a turistaparadicsomban

Róma az idei nyárra na­gyon szi­gorú sza­bá­lyok­kal ké­szült, de most be­bi­zo­nyí­tot­ták: még min­dig nincs vége az őrü­let­nek!

Róma az idei nyárra na­gyon szi­gorú sza­bá­lyok­kal ké­szült, de most be­bi­zo­nyí­tot­ták: még min­dig nincs vége az őrü­let­nek! Aki nem en­ge­del­mes­ke­dik, bor­sos bün­te­tést fi­zet­het!

Alkoholstopot hirdetett Róma

Alkoholstopot hirdetett Róma

Egyre szi­go­rúbb sza­bá­lyo­kat vezet be az olasz fő­vá­ros pol­gár­mes­tere annak ér­de­ké­ben, hogy meg­óv­ják Rómát a ron­gáló, ran­da­lí­rozó tu­ris­ták­tól - most éppen az al­ko­hol­lal vette fel a har­cot.

Egyre szi­go­rúbb sza­bá­lyo­kat vezet be az olasz fő­vá­ros pol­gár­mes­tere annak ér­de­ké­ben, hogy meg­óv­ják Rómát a ron­gáló, ran­da­lí­rozó tu­ris­ták­tól - most éppen az al­ko­hol­lal vette fel a har­cot.

Brutális pénzbírságot kaphatunk ezekért a horvátoknál

Brutális pénzbírságot kaphatunk ezekért a horvátoknál

A hor­vá­tok­nak ele­gük lett a ki­csa­pongó tu­ris­ták­ból, ke­mény sza­bá­lyo­kat ve­zet­nek be.

A hor­vá­tok­nak ele­gük lett a ki­csa­pongó tu­ris­ták­ból, ke­mény sza­bá­lyo­kat ve­zet­nek be.

Ha ezeket a szabályokat betartod, villámgyorsan beindul a fogyás!

Ha ezeket a szabályokat betartod, villámgyorsan beindul a fogyás!

A ha­té­kony fo­gyó­kúra nem le­he­tet­len, csak is­merni kell az alap­vető sza­bá­lyait. Ha eze­ket be­tar­tod, vil­lám­se­be­sen le­fogysz!

Most kiderül az igazság: tényleg nem szabad este 6 után enni?

Most kiderül az igazság: tényleg nem szabad este 6 után enni?

Biz­to­san neked is sok­szor mond­ták már, hogy ha fogyni akarsz, ne egyél este 6 óra után. De vajon tény­leg igaz ez?

Lépett a tudomány, ez az új szabály érvényes a cukorra!

Lépett a tudomány, ez az új szabály érvényes a cukorra!

Ez most már nem tréfa!

Nap­ról napra több a bi­zo­nyí­ték rá, hogy túl sok cu­kor­ral tönk­re­tesszük ma­gun­kat. Tu­dó­sok most új irány­el­ve­ket dol­goz­tak ki. Drasz­ti­kus vál­to­zás!

Most figyelj: íme az orális szex új szabálya

Most figyelj: íme az orális szex új szabálya

Azt hit­ted, már min­dent tudsz az orá­lis ké­nyez­te­té­sé­ről? Té­vedsz

Azt hit­ted, már min­dent tudsz az orá­lis ké­nyez­te­té­sé­ről? Té­vedsz: fej­lődni min­dig van hová...

Nem érted a vívást? Így szurkolj ma az aranyért!

Nem érted a vívást? Így szurkolj ma az aranyért!

Kis sza­bály­ma­gya­rá­zat.

Kis sza­bály­ma­gya­rá­zat a mai ver­seny­na­pon ígér­kező iz­gal­mak­hoz. Mos­tan­tól min­denki oko­sab­ban néz­heti a si­ker­sport­ágat.

Fogyni szeretnél? Erre a 6 fontos szabályra figyelj az asztalnál!

Fogyni szeretnél? Erre a 6 fontos szabályra figyelj az asztalnál!

A si­ke­res fo­gyás ap­ró­sá­go­kon múlik!

A si­ke­res fo­gyás sok­szor ap­ró­sá­go­kon múlik! De ha tény­leg oda­fi­gyelsz a rész­le­tekre, biz­tos el­éred a cé­lo­dat!

A napokban változik a helyesírási szabályzat

A napokban változik a helyesírási szabályzat

Ne ru­tin­ból se­gíts a gye­rek­nek a nyelv­tan­há­zi­ban! Át­ala­kul a Ma­gyar He­lyes­írás Sza­bály­zata.

Guardiolát illetlen öltözéke miatt veszi elő az UEFA fegyelmi bizottsága

Guardiolát illetlen öltözéke miatt veszik elő

Az UEFA fe­gyelmi bi­zott­sága sze­rint Gu­ar­diola vé­tett a szer­ve­zet öl­töz­kö­dési sza­bály­zata ellen, ami­kor egy el­hunyt új­ság­íróra em­lé­ke­zett.

Az UEFA ne­hez­mé­nyezi, hogy egy fel­ira­tos pó­ló­ban em­lé­ke­zett meg egy el­hunyt új­ság­író­ról.

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Tip­pek a nagy napra az ifjú pár­nak és a ven­dé­gek­nek.

Las­san kez­dő­dik az es­kü­vői sze­zon, a nagy ese­ményre a meg­hí­vó­kat talán már pos­táz­ták is. Össze­gyűj­töt­tük mire ér­de­mes fi­gyel­nie annak, aki most há­za­so­dik és a ven­dé­gek­nek.

Tovább késik a negyedik csere, meddig tart még a kínlódás a futballpályán?

Késik a negyedik csere, meddig tart a kínlódás még a futballpályán?

A hosszab­bí­tá­sos meccse­ken az edzők to­vábbra sem küld­het­nek be ne­gye­dik cse­rét a rá­adás­ban. A sza­bály­al­kotó tes­tü­let immár má­sod­szor is be­in­tett, pedig a fo­cis­ták imád­ják a ja­vas­la­tot. Egye­lőre csak annyi biz­tos, hogy to­vább foly­ta­tó­dik a szen­ve­dés. A nézők sem örül­nek.

A sza­bály­al­kotó tes­tü­let immár má­sod­szor is be­in­tett, pedig a fo­cis­ták imád­ják a ja­vas­la­tot.