CÍMKE: 'röszke'

52 migránst fogtak Hercegszántónál

52 migránst fogtak Hercegszántónál

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik.

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik. A gya­kor­lat azon­ban azt mu­tatja, hogy vál­to­zat­la­nul ost­ro­mol­ják az or­szág­ha­tá­ro­kat.

A pénzügyőrök álla is leesett, ezt találták a fagyasztott szilvában

A pénzügyőrök álla is leesett, ezt találták a fagyasztott szilvában

A NAV pénz­ügy­őrei Rösz­kén két szerb ka­mi­ont vizs­gál­tak át, mind­ket­tő­ben ha­sonló dol­go­kat ta­lál­tak.

A NAV pénz­ügy­őrei Rösz­kén két szerb ka­mi­ont vizs­gál­tak át, mind­ket­tő­ben ha­sonló dol­go­kat ta­lál­tak.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki a férfit Rösz­ké­nél. Ki­de­rült: nem vé­let­le­nül vi­sel­ke­dett ide­ge­sen az il­lető.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Röszkei tömegzavargás: szabadlábra helyezik a felbujtó migránst

Röszkei tömegzavargás: szabadlábra helyezik a felbujtó migránst

A férfi 2015-ben át­lépte a ha­tár­zá­rat, rend­őrö­ket do­bált és a tö­me­get buz­dí­totta. Most ki fog­ják to­lon­colni.

A határőrök is meglepődtek, amikor kinyitották az Audi csomagtartóját

A határőrök is meglepődtek, amikor kinyitották az Audi csomagtartóját

Egy török férfi lu­xus­au­tója cso­mag­tar­tó­já­ban, pok­ró­cok alatt csem­pé­szett egy magát török ál­lam­pol­gár­nak valló férfit.

Hétezer tonna aszfalt beépítésével újították fel a Szeged-Röszke összekötőt

Hétezer tonna aszfalt beépítésével újították fel a Szeged-Röszke összekötőt

A Duna Asz­falt és a Hódút ha­tár­időre ké­szült el a 4301-es út több mint 6 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szá­val.

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Kisebb vagyont ér a drog, amire lecsaptak a magyar rendőrök

Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre a ha­tár­át­ke­lő­he­lyen.

Óri­ási mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak a rend­őrök egy férfi­nál. Egy bol­gár ál­lam­pol­gár épp a ha­tá­ron akart be­jutni az or­szágba, mikor meg­ál­lí­tot­ták az au­tó­ját el­len­őr­zésre a ha­tár­át­ke­lő­he­lyen. A férfit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt.

Jogerősen elítélték: Öt év börtönt kapott Ahmed H.

Jogerősen elítélték: Öt év börtönt kapott Ahmed H.

Jo­g­erő­sen öt év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta Ahmed H.-t csü­tör­tö­kön a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

A Sze­gedi Íté­lő­tábla öt év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta Ahmed H.-t csü­tör­tö­kön. A má­sod­fo­kon meg­ho­zott íté­let jog­erős.

Fülön csípték a migránsokat

Fülön csípték a migránsokat

Egy ma­gyar te­le­pü­lés kül­te­rü­le­tén grasszál­tak.

Egy ma­gyar te­le­pü­lés kül­te­rü­le­tén grasszál­tak, af­gán­nak és szerb­nek mond­ták ma­gu­kat

Ez rémisztő: újfajta trükkel akart az országba jutni az illegális migráns

Ez rémisztő: újfajta trükkel akart az országba jutni az illegális migráns

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, hogy nem várt hely­ről ke­rült elő a mig­ráns. Töb­ben is bajba ke­rül­tek.

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt be­ván­dor­ló­kat.

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat. Jo­g­el­le­ne­sen, len­gyel ka­mi­onba bújva pró­bált meg be­jutni az or­szágba három mig­ráns Rösz­ké­nél, de más ál­lam­pol­gá­rok is erő­tel­je­sen pró­bál­koz­tak.

Durvul a migránshelyzet a magyar határnál: Ez történt éjszaka

Durvul a migránshelyzet a magyar határnál: Ez történt éjszaka

Több tucat mig­ráns akart be­jutni Ma­gyar­or­szágra éj­szaka.

Több tucat mig­ráns akart be­jutni Ma­gyar­or­szágra éj­szaka, ám a ha­tár­vé­dők­nek si­ke­rült őket fel­tar­tóz­tat­niuk.

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Hatalmas drogfogás Röszkén

Hatalmas drogfogás Röszkén

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor - Képgaléria

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor + Képgaléria

Orbán Vik­tor a hideg el­le­nére is fel­ke­reste a rösz­kei tran­zit­zó­nát és meg­szem­lélte a déli ha­tár­zá­rat.

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Estére helyreállt a rend Röszkén

Estére helyreállt a rend Röszkén

Es­tére hely­re­állt a rend a rösz­kei köz­úti ha­tár­át­ke­lő­he­lyen.

Es­tére hely­re­állt a rend a rösz­kei köz­úti ha­tár­át­ke­lő­he­lyen, ahol fel­fegy­ver­ke­zett mig­rán­sok egy cso­portja dél­után szerb te­rü­let­ről meg­tá­madta az ál­lam­ha­tárt védő rend­őrö­ket.

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén, így azt ismét a nap 24 órá­já­ban igénybe ve­heti a nem­zet­közi sze­mély- és te­her­for­ga­lom.

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén, így azt ismét a nap 24 órá­já­ban igénybe ve­heti a nem­zet­közi sze­mély- és te­her­for­ga­lom.

Az Iszlám Állam jelét mutatták Röszkénél és a Keletiben? - Fotó!

Az Iszlám Állam jelét mutatták Röszkénél és a Keletiben? - Fotó!

Több Ma­gyar­or­szá­gon ké­szült képen.

Több Ma­gyar­or­szá­gon ké­szült képen is fel­tű­nik a mu­ta­tó­uj­jal for­mált I betű, amely az ISIS-t, azaz az Isz­lám Ál­la­mot je­löli.

Őrizetben a kődobáló migránsok

Őrizetben a kődobáló migránsok

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyez­ték.

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyezte a Sze­gedi Já­rási Ügyész­ség a rösz­kei köz­úti át­ke­lő­nél tör­tént tö­meg­za­var­gás miatt - tá­jé­koz­tatta a Csong­rád Me­gyei Főügyész­ség szó­vi­vője szom­ba­ton az MTI-t.

Európa ostroma: Eddig 20 rendőr és 150 migráns sérült meg!

Európa ostroma: Eddig 20 rendőr és 150 migráns sérült meg!

A ha­tá­runk ost­ro­má­ban, eddig 20 rendőr és 150 mig­ráns sé­rült. Egy TEK-est mentő vitt el.

A ha­tá­runk ost­ro­má­ban, eddig 20 rendőr és 150 mig­ráns sé­rült. Egy TEK-est mentő vitt el.

Gyújtogatnak, autógumit égetnek, köveket dobálnak a migránsok

Gyújtogatnak, autógumit égetnek, köveket dobálnak a migránsok

Sűrű füst go­mo­lyog, egyre több au­tó­gumi ég a szerb-ma­gyar ha­tá­ron...

Sűrű füst go­mo­lyog, egyre több au­tó­gumi ég a szerb-ma­gyar ha­tá­ron... Be­ton­da­ra­bok­kal is do­bál­nak.

Éhségsztárjkba kezdtek a migránsok Röszkénél

Éhségsztárjkba kezdtek a migránsok Röszkénél

"Se víz, se étel, amíg ki nem nyit a határ" fel­iratú pa­pí­ro­kat lo­bog­tat­nak a két határ közé szo­rult me­ne­kül­tek Rösz­kén.

Így zárult be a határ Röszkénél - videó

Így zárult be a határ Röszkénél - videó

A pen­gés drót­tal fel­sze­relt Mad Max va­gont a he­lyére tol­ták.

Alig­ha­nem tör­té­nelmi pil­la­nat volt, ami­kor a pen­gés drót­tal fel­sze­relt Mad Max va­gont a határ le­zá­rá­sá­nak utolsó moz­za­na­ta­ként a he­lyére tol­ták.

Áttöréssel fenyegetőznek a menekültek Röszkén!

Áttöréssel fenyegetőznek a menekültek Röszkén!

A határ másik ol­da­lán re­kedt mig­rán­sok ul­ti­má­tu­mot adtak: ha 13 óráig nem nyit­ják meg a ha­tárt, át­tö­rik a ke­rí­tést!

Újra fel­lá­zadt a Rösz­kén fel­gyü­lem­lett tömeg! A határ másik ol­da­lán re­kedt mig­rán­sok ul­ti­má­tu­mot adtak: ha 13 óráig nem nyit­ják meg a ha­tárt, át­tö­rik a ke­rí­tést!

Helikopterek és rendőrsorfal védi a határt Röszkénél!

Elkezdődött! Helikopterek és rendőrsorfal védi a határt Röszkénél!

Le­zá­rult a határ, épí­tik a ke­rí­tést és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pen­gés­drót­tal fel­sze­relt vas­úti vagon.

Le­zá­rult a határ, épí­tik a ke­rí­tést és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pen­gés­drót­tal fel­sze­relt vas­úti vagon.

Teljes készültségben a rendőrök Magyarországon! Riadót rendeltek el!

Teljes készültségben a rendőrök Magyarországon! Riadót rendeltek el!

Tehát, két órán belül meg kell je­len­niük szol­gá­lati he­lyü­kön. A tel­jes ál­lo­mányt be­hív­ták az oszt­rák és német hely­zet miatt.

Sokkos állapotban van a menekültrugdosó operatőr

Sokkos állapotban van a rugdosó operatőr

Meg­szó­lalt végre László Petra.

Meg­szó­lalt a me­ne­külő kis­lányt és kis­gye­re­kes apát rug­dosó ope­ra­tőr. Nyílt le­ve­lé­ben azt írja: sok­kos ál­la­pot­ban van és őszin­tén saj­nálja a tör­tén­te­ket.

Különvonatok viszik a migránsokat Röszkéről Hegyeshalomra

Különvonatok viszik a migránsokat Röszkéről Hegyeshalomra

Akár tíz­ezer­nél is több em­bert el­vi­het­nek ma így az oszt­rák ha­tá­rig.

Rösz­ké­ről elő­ször Vá­mos­sza­ba­diba utaz­tat­ják a be­ván­dor­ló­kat, onnan pedig a ma­gyar-oszt­rák ha­tárra. Egy vonat 16-20 va­go­nos, akár tíz­ezer­nél is több em­bert el­vi­het­nek így az oszt­rák ha­tá­rig.

Embercsempészek jelentek meg Röszkénél

Embercsempészek jelentek meg Röszkénél

Csa­lók vár­ják a Bu­da­pest felé tartó mig­rán­so­kat Röszke ha­tá­rá­ban, de ta­xi­sok is cir­kál­nak a kör­nyé­ken.

Csa­lók vár­ják a Bu­da­pest felé tartó mig­rán­so­kat Röszke ha­tá­rá­ban, de ta­xi­sok is cir­kál­nak a kör­nyé­ken, 300 eu­ró­ért vin­nék a me­ne­kül­te­ket a fő­vá­ro­sig.

Életét vesztette az elgázolt migráns

Életét vesztette az elgázolt migráns

Három be­ván­dor­lót so­dort el Rösz­ké­nél egy sze­mély­autó. Az egyik mig­ráns a kór­ház­ban meg­halt, ket­ten sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Három be­ván­dor­lót so­dort el Rösz­ké­nél egy sze­mély­autó. Az egyik mig­ráns a kór­ház­ban meg­halt, ket­ten sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Bekattant a bevándorlókat rugdosó tévés

Bekattant a bevándorlókat rugdosó tévés

László Petra na­gyot hi­bá­zott.

Ér­tet­le­nül áll­nak László Petra kol­lé­gái az ope­ra­tőrnő vi­sel­ke­dése előtt, aki Rösz­ké­nél több me­ne­kül­tet is meg­rú­gott.

Lezárták az M5-ös autópályát Röszkénél, migránsok foglalták el!

Lezárták az M5-ös autópályát Röszkénél, migránsok foglalták el!

200-250 me­ne­dék­kérő el­hagyta a rösz­kei gyűj­tő­tá­bort, és meg­in­dul­tak az M5 felé. A rend­őr­ség biz­ton­sági okok­ból le­zárta.

Letapossák a veteményest a tömegével vonuló migránsok

Letapossák a veteményest a tömegével vonuló migránsok

Ker­te­ken gá­zol­nak át az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők Rösz­kén, tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Újabb migránshullám érkezik még ma este. 5000-en jönnek!

Újabb migránshullám érkezik még ma este. 5000-en jönnek!

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint szom­ba­ton több mint öt­ezer mig­ráns ér­ke­zik Ma­ce­dó­ni­á­ból Szer­bi­ába!

Könnygázt kellett bevetni Röszkénél

Könnygázt kellett bevetni Röszkénél

Kö­rül­be­lül 200 mig­ráns ellen kel­lett in­téz­kedni.

Egyre több me­ne­kült ér­ke­zik ha­zánkba, ezért mára a re­giszt­rá­ció is le­las­sult Rösz­ké­nél. Ez vál­totta ki a fe­szült­sé­get.

Hajtóvadászat Röszkétől: menekülteket üldöztek a rendőrök

Hajtóvadászat Röszkétől: menekülteket üldöztek a rendőrök

Kri­mibe illő ül­dö­zés­sel ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra négy szír me­ne­kült. So­főr­jük osz­lop­nak haj­tott.