CÍMKE: 'rajongók'

Óriási meglepetéssel készül a rajongóinak Ákos!

Óriási meglepetéssel készül a rajongóinak Ákos!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész­nek nagy ter­vei van­nak a 2020-as évre.

Rossz hírek, kezeléseket kap Majka: izgulnak a rajongók

Rossz hírek, kezeléseket kap Majka: izgulnak a rajongók

A rap­per or­vo­sai ta­ná­csára nehéz dön­tést ho­zott. Össze­sen nyolc fel­lé­pé­sét kel­lett le­mon­da­nia.

FRISS HÍREK

Ma keresztelik meg Archie-t, mégis kiakasztóan viselkedik Meghan és Harry

Ma keresztelik meg Archie-t, mégis kiakasztóan viselkedik Meghan és Harry

A her­cegi pár na­gyon szi­gorú sza­bá­lyo­kat ho­zott a ma­gán­éle­tü­ket il­le­tően.

A her­cegi pár na­gyon szi­gorú sza­bá­lyo­kat ho­zott a ma­gán­éle­tü­ket il­le­tően.

Durván kiakadtak a rajongók Tolvai Renire

Durván kiakadtak a rajongók Tolvai Renire

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek az egyik Ins­tag­ram be­jegy­zése alatt szól­tak be töb­ben. Tol­vai Reni ter­mé­sze­te­sen most is hig­gad­tan re­a­gált a hoz­zá­szó­lá­sokra.

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek az egyik Ins­tag­ram be­jegy­zése alatt szól­tak be töb­ben. Tol­vai Reni ter­mé­sze­te­sen most is hig­gad­tan re­a­gált a hoz­zá­szó­lá­sokra.

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

Gyászol az ország: így emlékszik tanítványa Benke Laci bácsira

Gyászol az ország: így emlékszik tanítványa Benke Laci bácsira

70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A mes­ter­sza­kács 70 éves ko­rá­ban, hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Durva hatása van a Trónok harca végének, terápiára szorulnak a nézők

Durva hatása van a Trónok harca végének, terápiára szorulnak a nézők

A ra­jon­gók sokat szid­ták az utolsó éva­dot, de nem csak emi­att, hanem a so­ro­zat hi­á­nya miatt is se­gít­ségre szo­rul­nak.

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre, így nem áll messze tőlük a játék szel­le­mi­sége.

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

A mű­sor­ve­zető össze­köti a kel­le­me­set a hasz­nos­sal: két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

A mű­sor­ve­zető össze­köti a kel­le­me­set a hasz­nos­sal: két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

Özvegye oda se tudott menni Koós János sírjához

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól.

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje. Egye­lőre nem tu­dott el­bú­csúzni fér­jé­től.

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról!

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról, ezt teszi velük

Az éne­kesnő egy meg­ka­póan őszinte do­ku­men­tumfilm­ben val­lott a ze­ne­ka­rá­ról.

Ez ám a popsi: lehidaltak a férfi rajongók Pirner Alma új fotójától!

Ez ám a pompás popsi: teljesen lehidaltak a férfi rajongók Pirner Alma új fotójától!

A csi­nos hí­res­ség éppen Balin nya­ral a csa­lád­já­val.

A csi­nos hí­res­ség éppen az eg­zo­ti­kus Balin nya­ral a csa­lád­já­val, ahol egy­ál­ta­lán nem kell ag­gód­nia azon, hogy néz ki a teste bi­ki­ni­ben. Min­der­ről egy szexi fotó ta­nús­ko­dik a dögös anyuka Ins­tag­ram ol­da­lán.

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Ren­ge­te­get sír.

A fit­nesz­edző pén­tekre vir­ra­dóra ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét. Azóta ren­ge­te­get sír, de azt is tudja, sze­ren­csés, ami­ért méltó és meg­hitt módon tu­dott el­bú­csúzni az édes­ap­já­tól.

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés, ha­ma­ro­san a szín­pa­don lát­hat­juk újra a meg­tisz­tult rap­pert!

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés, ha­ma­ro­san a szín­pa­don lát­hat­juk újra a meg­tisz­tult rap­pert!

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Úgy tűnik, a rap­per nem tud olyat posz­tolni, ami­vel ki­bé­kít­heti ra­jon­góit. Hiába ígér, már nem hisz­nek neki...

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Egy el­kó­bo­rolt kis­ku­tyát ta­lált.

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Tom Hanks volt a legjobb fej híresség karácsonykor!

Tom Hanks volt a legjobb fej híresség karácsonykor!

Ezért is az egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész a mai napig. Sze­ren­csére végig do­ku­men­tál­ták az ese­ményt.

Ezért is az egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész a mai napig. Sze­ren­csére végig do­ku­men­tál­ták az ese­ményt.

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Kiborultak a rajongók: megalázta a Sztárban Sztár zsűrije Tolvai Renit

Az éne­kesnő a ne­gye­dik he­lyen vég­zett a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ám a ra­jon­gó­kat nem ez, hanem sok­kal in­kább a zsűri hoz­záál­lása za­varja.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, újra Magyarországon tűnt fel Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Feb­ruár 16-án egy fer­ge­te­ges ren­dez­vé­nyen lép szín­padra a le­gen­dás szí­nész.

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó to­vább el­nézni, amit a ra­jon­gók mű­vel­nek.

Dagad a kokainbotrány: bajban van Curtis

Dagad a kokainbotrány: bajban van Curtis

Csú­nyán be­le­száll­tak az Ins­tag­ra­mon.

A nép­szerű rap­perbe csú­nyán be­le­szállt az egyik ra­jon­gója az Ins­tag­ra­mon.

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját.

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját. Ro­naldo, Fe­de­rer és Messi sehol sincs hozzá ké­pest.

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt! Sokan közös pa­nasz­té­telt sür­get­nek!

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt!

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Több ezer ér­dek­lődő...

Zámbó Jimmy nim­bu­sza 17 évvel a ha­lála után is tö­ret­len. Ra­jon­gói ha­tal­mas meg­moz­du­lást ter­vez­nek de­cem­berre.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

A mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, most az is ki­de­rült, hogy miért sze­re­tik annyira.

A mél­tán el­is­mert mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, s most végre az is ki­de­rült, hogy mi a titka Bangó Mar­git­nak, miért is sze­re­tik annyira a Kos­suth-díjas elő­adót, aki a na­pok­ban hét­ezer ember előtt lé­pett fel és ara­tott fer­ge­te­ges si­kert az or­szág­ha­tá­ron túl.

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Az izom­ce­leb ismét meg­hök­kentő dol­got tett.

Az izom­ce­leb ismét meg­hök­kentő dol­got tett, ám ezt a kö­ve­tői már annyira vér­lá­zí­tó­nak tar­tot­ták, hogy ke­mé­nyen meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Durván nekimentek Tolvai Reninek

Botrány a levegőben: durván nekimentek Tolvai Reninek

Egy fotót töl­tött fel, de bár ne tette volna.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel ma­gá­ról egy fotót, de bár ne tette volna.

Ezért akadt ki a magyar rajongókra Will Smith

Ezért akadt ki a magyar rajongókra Will Smith

Will Smith-t már meg­erő­sí­tett biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett szál­lít­ják. A sztár ne­he­zen vi­seli a ra­jon­gást.

Will Smith-t már meg­erő­sí­tett biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett szál­lít­ják. A sztár ne­he­zen vi­seli a ra­jon­gást.

Tündéri lesifotó, nagy a boldogság Szinetár Dóra családjában

Tündéri lesifotó, nagy a boldogság Szinetár Dóra családjában

Auszt­ri­á­ban pi­hen­nek.

A szí­nésznő és csa­ládja Auszt­ri­á­ban pi­hen­nek. Jól lát­szik, ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Ördög Nóra: Nem sztárcsemetéket nevelünk

Ördög Nóra: Nem sztárcsemetéket nevelünk

A sztár­pár nép­szerű gyer­me­kei nem is tud­ják, hogy külön ra­jon­gó­tá­bo­ruk van a leg­na­gyobb vi­deom­eg­osztó por­tá­lon.

A sztár­pár nép­szerű gyer­me­kei nem is tud­ják, hogy külön ra­jon­gó­tá­bo­ruk van a leg­na­gyobb vi­deom­eg­osztó por­tá­lon.

Elképesztő, ki bukkant fel a Mammutban összegyűlt tömegben

Elképesztő, ki bukkant fel a Mammutban összegyűlt tömegben

Az or­szág leg­tá­vo­labbi pont­já­ról, sőt kül­föld­ről is ren­ge­te­gen ér­kez­tek ide, hogy ta­lál­koz­has­sa­nak vele.

Az or­szág leg­tá­vo­labbi pont­já­ról, sőt kül­föld­ről is ren­ge­te­gen ér­kez­tek ide.

Brutál dögös kép került fel az internetre Hódi Pameláról

Brutál dögös kép került fel az internetre Hódi Pameláról

Fo­tó­já­tól még a le­vegő is fel­forrt.

A sztár­anyuka leg­fris­sebb fo­tó­já­tól még a le­vegő is fel­forrt.

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak. Ked­ve­sen re­a­gált a hely­zetre.

Botrány, durván megalázták Tóth Gabit

Botrány, durván megalázták Tóth Gabit

A nép­szerű éne­kesnő csak né­hány napja, hét­főn osz­totta meg bol­dog­sá­gát a kö­ve­tő­i­vel, akik máris be­szól­tak neki. Nem is akár­ho­gyan...

A nép­szerű éne­kesnő csak né­hány napja, hét­főn osz­totta meg bol­dog­sá­gát a kö­ve­tő­i­vel, akik máris be­szól­tak neki. Nem is akár­ho­gyan...

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket a rap­per dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket a rap­per dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

A ra­jon­gók is tisz­tán akar­nak látni.

A ra­jon­gók ne­he­zen vi­se­lik a bi­zony­ta­lan­sá­got. Sokan sze­ret­nék, ha az Iron Lady tiszta vizet ön­tene a po­hárba.

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába.

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Szo­kás sze­rint óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták a ra­jon­gók Hosszú Ka­tin­kát, aki Kecs­ke­mé­ten járt.

Szo­kás sze­rint óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták a ra­jon­gók Hosszú Ka­tin­kát, aki Kecs­ke­mé­ten járt.

Vérlázító, perverz férfiak könyörögnek Bódi Sylvi használt bugyijáért!

Vérlázító, perverz férfiak könyörögnek Bódi Sylvi használt bugyijáért!

A mo­dell­nek gusz­tus­ta­lan aján­la­to­kat tesz­nek a férfi ra­jon­gók.

A mo­dell­nek gusz­tus­ta­lan aján­la­to­kat tesz­nek a férfi ra­jon­gók, pénzt ad­ná­nak a fe­hér­ne­mű­kért.

Befejezték, ezt üzenték a rajongók a magyar sztárpárnak!

Befejezték, ezt üzenték a rajongók a magyar sztárpárnak!

Egy időre el­jött a búcsú ideje.

A há­zas­pár vi­deói ha­tal­mas si­kert arat­tak az el­múlt hó­na­pok­ban, most vi­szont egy időre el­jött a búcsú ideje.

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Né­hány éve még tömeg volt.

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Micsoda látvány, elájultak a rajongók Tóth Gabi fotójától

Micsoda látvány, elájultak a rajongók Tóth Gabi fotójától

Új fri­zu­rát vil­lan­tott.

A nép­szerű éne­kesnő új fri­zu­rát vil­lan­tott. Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta.

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Hiába tesz meg min­dent az éne­kes, hogy el­si­mítsa az ügyet. De kö­zön­sége nem fe­lejt...

Hiába tesz meg min­dent az éne­kes, hogy el­si­mítsa az ügyet. De kö­zön­sége nem fe­lejt...

Óriási öröm érte Szabó Zsófit, nagy bejelentést tett

Óriási öröm érte Szabó Zsófit, nagy bejelentést tett

Nem fe­led­ke­zett meg a ra­jon­gó­i­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető most sem fe­led­ke­zett meg a ra­jon­gó­i­ról.

Most derült ki: beteg a magyar sztárénekes, aggódnak a rajongók

Most derült ki: beteg a magyar sztárénekes, aggódnak a rajongók

Szo­rít­sunk érte.

A nép­szerű éne­kes min­den­kit arra kér, szo­rít­sa­nak érte!

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Milliók őrültek meg ettől a videótól

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.

Mind­össze fél nap telt el a be­mu­ta­tás óta, több tíz mil­li­óan lát­ták már az elő­ze­test. Megér­ke­zett a tél a Hét Ki­rály­ságba.

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

A nép­szerű éne­kesnő és ked­vese, Mol­nár Tibor a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg: el­vál­tak út­jaik.

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni!

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni! Va­sár­nap A Nagy Duett után né­hány fa­na­ti­kus nő kör­be­vette az éne­kes au­tó­ját, csak ne­he­zen en­ged­ték el­haj­tani a hely­szín­ről.

Hihetetlen dolog történt a magyar sztárbandával Ausztráliában

Hihetetlen dolog történt a magyar sztárbandával Ausztráliában

Nem várt ka­lan­dok­ban volt része a Tank­csapda tag­ja­i­nak.

Nem várt ka­lan­dok­ban volt része a Tank­csapda tag­ja­i­nak. Öreg ro­cker nem vén ro­cker! Ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint­hogy már két nap­pal az aré­na­beli nagy­kon­cert után a Tank­csapda tag­jai már úton vol­tak Auszt­rá­li­ába.

Rajongóihoz fordult gyermeke miatt Liptai Claudia

Rajongóihoz fordult gyermeke miatt Liptai Claudia

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán kéri ra­jon­gói se­gít­sé­gét!

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán kéri ra­jon­gói se­gít­sé­gét!

Áll a bál a népszerű csokoládégyártó körül!

Áll a bál a népszerű csokoládégyártó körül!

Ren­de­sen ki­akad­tak a ra­jon­gók...

A Tob­le­rone ra­jon­gók ki­akad­tak, ami­ért a cég, az egyik nap­ról a má­sikra a dup­lá­jára nö­velte a cso­ki­há­rom­szö­gek kö­zötti ré­se­ket.

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Nem tet­szik nekik a mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Na­gyon nem tet­szik nekik a nép­szerű mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Minden buliban benne voltak Döglégyék Torontóban

Minden buliban benne voltak Döglégyék Torontóban

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Ganxsta Zolee és a Kar­tel Tor­on­tó­ban, ahol több száz kint élő ma­gyar­nak adtak kon­cer­tet.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Ganxsta Zolee és a Kar­tel Tor­on­tó­ban, ahol több száz kint élő ma­gyar­nak adtak kon­cer­tet.. A buli után még na­gyobb si­kert ara­tott, hogy a ra­jon­gók be­szél­get­het­tek, fo­tóz­kod­hat­tak, au­tog­ram­mo­kat kér­het­tek a ze­né­szek­től.

Egymásnak ugrasztották a rajongók Kasza Tibit és Sebestyén Balázst

Egymásnak ugrasztották a rajongók Kasza Tibit és Sebestyén Balázst

Azon ta­na­kod­tak a Fa­ce­boo­kon, ha­zánk me­lyik sztárja a me­nőbb.

Azon ta­na­kod­tak a Fa­ce­boo­kon, ha­zánk me­lyik sztárja a me­nőbb.

Hihetetlen összefogás: így kampányolnak a rajongók a Morning Show-ért

Hihetetlen összefogás: így kampányolnak a rajongók a Morning Show-ért

Ha­ma­ro­san el­hall­gat ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb rá­diós mű­sora.

Ha­ma­ro­san el­hall­gat ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb rá­diós mű­sora.

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Sokak sze­rint az éne­kesnő meg­vál­to­zott, és már tel­je­sen el­fe­lej­tette, ki ő és hon­nan jött. A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Szalai berobbant! Elhiszed, hogy már Puskást is lehagyta?

Szalai berobbant! Elhiszed, hogy már Puskást is lehagyta?

Mit meg nem tesz egy gól a csa­tár­ral?

Mit meg nem tesz egy gól a csa­tár­ral? Sza­lai Ádám óri­ási dob­ban­tott, most pedig már ő "a leg­na­gyobb ma­gyar".

Kiverte a biztosítékot a kommentelőknél a ValóVilág promója

Kiverte a biztosítékot a kommentelőknél a ValóVilág promója

A ra­jon­gók dü­hön­ge­nek.

A ra­jon­gók nem értik, miért kel­lett Au­re­lio he­li­kop­te­re­zé­sét be­tenni. Épp a ma­gyar Or­szág­gyű­lés épü­lete előtt?!

Borzalmas tragédia érte a Barátok közt egykori sztárját

Borzalmas tragédia érte a Barátok közt egykori sztárját

A stáb is se­gít­sé­get kért.

A stáb a so­ro­zat hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán kéri a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.

Durva óvintézkedéseket tesznek Rihanna érdekében a Szigeten!

Durva óvintézkedéseket tesznek Rihanna érdekében a Szigeten!

A biz­ton­sá­gát nem bíz­zák a vé­let­lenre, har­minc­fős sereg fogja vé­deni.

Az éne­kesnő biz­ton­sá­gát nem bíz­zák a vé­let­lenre.

Nincs minden veszve! Sarka Kata megenyhült?

Nincs minden veszve! Sarka Kata megenyhült?

Bí­tató jelet kül­dött fér­jé­nek.

Mi­köz­ben a lapok ki­bé­kít­he­tet­len el­len­tét­ről és vá­lás­ról be­szél­nek, Sarka Kata biz­tató jelet kül­dött fér­jé­nek.

Siratja az internet Hajdú Péter házasságát!

Siratja az internet Hajdú Péter házasságát!

Ilyes­mire még nem volt példa!

Ilyes­mire még nem volt példa a meg­rom­lott ce­leb­há­zas­sá­gok tör­té­nel­mé­ben! Szá­zak si­rat­ják Sarka Kata és Hajdú Péter fri­gyét egy kö­zös­ségi ol­da­lon.

Melltartó nélkül pózolt rajongóival Selena Gomez

Melltartó nélkül pózolt rajongóival Selena Gomez

Csak egy közös fotót akar­tak ké­szí­teni ked­ven­cük­kel, de bó­nusz­ként ki­gyö­nyör­köd­het­ték ma­gu­kat.

Csak egy közös fotót akar­tak ké­szí­teni ked­ven­cük­kel, de bó­nusz­ként ki­gyö­nyör­köd­het­ték ma­gu­kat az éne­kesnő keb­le­i­ben is.

Zokogó rajongók lepték el Prince birtokát

Zokogó rajongók lepték el Prince birtokát

Gyá­szo­lók ér­kez­tek a ze­nész ott­ho­nába.

Per­cek­kel a ha­lál­hír után már gyá­szo­lók ér­kez­tek a ze­nész ott­ho­nába.

Durván beszóltak Csobot Adélnak

Durván beszóltak Csobot Adélnak

Az éne­kesnő ke­mény kom­men­tet ka­pott a Fa­ce­book­ján.

Az ál­dott ál­la­pot­ban lévő éne­kesnő ke­mény kom­men­tet ka­pott Fa­ce­book-ol­da­lán. Ra­jon­gói per­sze nem hagy­ták annyi­ban.