CÍMKE: 'pusztítás'

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Ennyi maradt a Notre Dame-ból: hatalmas pusztítást végzett a tűz

Meg­sem­mi­sült az épü­let hu­szár­tor­nya és a tel­jes te­tő­szer­ke­zete is.

Órá­kon át égett a szé­kes­egy­ház, meg­sem­mi­sült a hu­szár­tor­nya és a tel­jes te­tő­szer­ke­zete is.

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

A semmiből jött a pusztítás: felfoghatatlan, ami a Holt-tengernél történt

Fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be.

Fel­for­ró­so­dott a le­vegő és min­dent szul­fá­to­kat tar­tal­mazó só bo­rí­tott be.

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A kutatók is elsápadtak: pokoli láncreakcióra derült fény, elsötétült az ég

A leg­újabb szá­mí­tá­sok sze­rint az asz­te­ro­ida be­csa­pó­dása sosem lá­tott mé­retű szö­kő­árat idé­zett elő.

Megrázó fotó jött, kis híján mindenét elvesztette Kim Kardashian

Megrázó fotó jött, kis híján mindenét elvesztette Kim Kardashian

Csa­lád­já­nak is ne­héz­sé­gek­kel kell szem­be­nézni a pusz­tító tűz­vész miatt.

Csa­lád­já­nak ne­héz­sé­gek­kel kell szem­be­nézni a pusz­tító tűz­vész miatt. Házuk épp csak meg­me­ne­kült.

Gigantikusra nőtt egerekre bukkantak, a madárfiókákat is megeszik

Gigantikusra nőtt egerekre bukkantak, a madárfiókákat is megeszik

A rág­csá­lók két­mil­lió fi­ó­ká­val vé­gez­nek évente, tart­ha­tat­lan az ál­la­pot. Akár ki is pusz­tít­hat­ják ritka ma­dár­fa­jok egy ré­szét.

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

A két fel­vé­te­len jól lát­szik...

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

Szörnyű látvány: több százezer fát csavart ki a viharos idő

Szörnyű látvány: több százezer fát csavart ki a viharos idő

Leg­alább 300 ezer fát csa­vart ki a he­lyé­ről az Olasz­or­szág­ban pusz­tító íté­let­idő.

Leg­alább 300 ezer fát csa­vart ki a he­lyé­ről az Olasz­or­szág­ban pusz­tító íté­let­idő. Míg Ve­len­cét a víz lepte el, addig más tá­ja­kon az óri­ási erejű szél okoz ha­tal­mas ká­ro­kat.

Borzalmas látvány fogadta Medveczky Ilonát, ez történt a kertjében

Borzalmas látvány fogadta Medveczky Ilonát, ez történt a kertjében

A 77 éves tánc­mű­vésznő nem hitt a sze­mé­nek! Egé­szen el­sá­padt...

A 77 éves tánc­mű­vésznő nem hitt a sze­mé­nek! Egé­szen el­sá­padt...

Ilyen gigászi pusztítást még a szakemberek se láttak patkányoktól

Ilyen gigászi pusztítást még a szakemberek se láttak patkányoktól - fotó

A leg­rosszabb helyre köl­töz­tek.

A pat­kány­csa­lád ott­hont ke­re­sett ma­gá­nak, de a leg­rosszabb helyre si­ke­rült be­köl­töz­niük.

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Rémisztő, a NASA friss fotójából már látszik az emberiség sorsa

Egyre rosszabb a hely­zet és jelen állás sze­rint nem sok esély van a ja­vu­lásra. Van, ahol már a nap­fel­kel­tét sem látni.

Egyre rosszabb a hely­zet és jelen állás sze­rint nem sok esély van a ja­vu­lásra. Van, ahol már a nap­fel­kel­tét sem látni.

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Az éne­kes leg­in­kább az imá­dott lo­vait fél­tette.

Az éne­kes leg­in­kább az imá­dott lo­vait fél­tette, ám az ál­la­tok­nak nem esett bajuk, jól­le­het, har­minc fát csa­vart ki a szél.

Tombol a pusztító szélvihar: vezetékek szakadtak le, épületek rongálódtak meg

Tombol a pusztító szélvihar: vezetékek szakadtak le, épületek rongálódtak meg

Sok mun­kát ad a tűz­ol­tók­nak az erős szél va­sár­nap.

Sok mun­kát ad a tűz­ol­tók­nak az erős szél va­sár­nap.

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Nagy rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa...

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol, a pusz­tí­tás pedig fel­fog­ha­tat­lan mér­tékű.

Elképesztő pusztítást okozott a vihar - videó!

Elképesztő pusztítást okozott a vihar - videó!

119 km-es szél­lel ér­ke­zett meg Irma.

119 km-es szél­lel ér­ke­zett meg Irma Flo­ri­dába.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Brutális pusztítást végzett a vihar, meghalt egy 2 éves gyerek is

Brutális pusztítást végzett a vihar, meghalt egy 2 éves gyerek is

Több ember is meg­halt az Irma hur­ri­kán­ban, köz­tük egy kis­gye­rek is, aki a csa­lád­já­val pró­bált me­ne­külni a ka­taszt­rófa elől.

Óriási tűzvész pusztít Los Angelesben: képek a rendkívüli állapotról

Óriási tűzvész pusztít Los Angelesben: képek a rendkívüli állapotról

Hur­ri­kán és tűz­vész sújtja Ame­ri­kát.

Míg a ke­leti par­ton a Har­vey hur­ri­kán pusz­tít özön­vi­zet okozva, addig a nyu­gati par­ton tűz pusz­tít el min­dent.

Borzalmas pusztítást végzett a vihar a magyar településen

Borzalmas pusztítást végzett a vihar a magyar településen

A hét eleji orkán or­szág­szerte óri­ási ká­ro­kat oko­zott, a Ba­la­ton­nál pél­dául re­kor­dot je­lentő 157 km/h-s szél volt.

A hét eleji orkán or­szág­szerte óri­ási ká­ro­kat oko­zott, a Ba­la­ton­nál pél­dául 157 km/h-s szél volt.

Sokkoló fotók a tomboló Matthew hurrikán által végzett pusztításról!

Sokkoló fotók a tomboló Matthew hurrikán által végzett pusztításról!

Az órán­ként 185-205 km/órás se­bes­ség­gel szá­guldó tor­ná­dó­nak Ha­i­tin már több mint 300 ha­lá­los ál­do­zata van.

Ítéletidő! Pusztító tájfun tarolja le a térséget, áldozatok is vannak

Ítéletidő! Pusztító tájfun tarolja le a térséget, halálos áldozatok is vannak

A ke­gyet­len vihar ren­ge­teg ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt...

A ke­gyet­len vihar ren­ge­teg ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt... A házak lak­ha­tat­lanná vál­tak! A kí­mé­let­len rom­bo­lás­nak ezzel még nincs vége...

Durva! Kitalálod, hány kárbejelentés érkezett a napokban PERCENKÉNT?

Durva! Kitalálod, hány kárbejelentés érkezett a napokban PERCENKÉNT?

Ne­ga­tív re­kor­dot dön­tött a vihar, a kár­összeg el­érte a 300 mil­lió fo­rin­tot.

Ne­ga­tív re­kor­dot dön­tött a vihar, a kár­összeg el­érte a 300 mil­lió fo­rin­tot.

Végveszélyben a világ: mindent elpusztít az ISIS!

Végveszélyben a világ: mindent elpusztít az ISIS!

Fosz­to­ga­tás, pusz­tí­tás, rom­bo­lás.

Fosz­to­ga­tás­sal egy­be­kötve, mód­sze­re­sen sem­mi­sí­tik meg a nyu­gati kul­túra alap­jait, és ezzel fi­nan­szí­roz­zák had­já­ra­ta­i­kat is.

Teljes káosz: nyugaton jég szakad, keleten tüzet kell oltani

Teljes káosz: nyugaton jég szakad, keleten tüzet kell oltani

Kés­nek a vo­na­tok, pusz­tít a vihar.

Ket­té­sza­kadt az or­szág, kés­nek a vo­na­tok, a vihar és a tűz is pusz­tít.

40 milliós jégkár!
És még hol van a vége?!

40 milliós jégkár! És még hol van a vége?!

Az or­szág nagy ré­szén heves zi­va­ta­rok és fel­hő­sza­ka­dás vár­ható. Az ed­digi vi­ha­rok ha­tal­mas ká­ro­kat okoz­tak...

Az or­szág nagy ré­szén heves zi­va­ta­rok és fel­hő­sza­ka­dás vár­ható. Az ed­digi vi­ha­rok ha­tal­mas ká­ro­kat okoz­tak...

Döbbenetes képek a pusztító, országos viharról

Döbbenetes képek a pusztító viharról

Ki­csa­vart fák, le­sza­kadt tetők, le­omló falak ma­rad­tak a teg­napi íté­let­idő után... Így fest az or­szág vihar után!

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Házak te­te­jét tépte le a szél, ren­ge­te­gen áram nél­kül ma­rad­tak, sé­rültje is van a pusz­tító vi­har­nak.

Pusztított a vihar Székesfehérváron - VIDEÓ

Pusztított a vihar Székesfehérváron - VIDEÓ

Szinte látni sem le­he­tett a víz­szin­tese sza­kadó eső­től, mely min­dent ma­gá­val re­pí­tett.