CÍMKE: 'pilóta'

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

Pánik a levegőben: levideózták a pilótát, aki elaludt

A lé­gi­tár­sa­ság dol­go­zói túl­ter­helt­ségre és fá­radt­ságra pa­nasz­kod­nak, az egyi­kük pedig el is aludt a le­ve­gő­ben.

A lé­gi­tár­sa­ság dol­go­zói túl­ter­helt­ségre és fá­radt­ságra pa­nasz­kod­nak, az egyi­kük pedig el is aludt a le­ve­gő­ben.

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Ib­bot­son ál­lí­tó­lag már a le- és fel­szál­lás­kor sem volt a hely­zete ma­gas­la­tán.

Ib­bot­son ál­lí­tó­lag már a le- és fel­szál­lás­kor sem volt a hely­zete ma­gas­la­tán.

Ettől leesik az állad: pilótának tanul a magyar műsorvezető

Ettől leesik az állad: pilótának tanul a magyar műsorvezető

Ko­moly ter­vei van­nak a re­pü­lés­sel.

Ko­moly ter­vei van­nak a re­pü­lés­sel.

Hihetetlen mivel bukott le: ezt tette a csacsi részeg pilóta a reptéren

Hihetetlen mivel bukott le: ezt tette a csacsi részeg pilóta a reptéren

A japán pi­lóta munka előtt be­do­bott pár italt.

A japán pi­lóta munka előtt be­do­bott pár italt és azt hitte, hogy majd sen­ki­nek sem fog fel­tűnni.

Vadító fotót lőttek a melltartóban ácsorgó dögös sportolónőről

Vadító fotót lőttek a melltartóban ácsorgó dögös sportolónőről

Car­men Jor­dára ér­de­mes fi­gyelni.

Car­men Jorda mun­ka­ru­há­ban is simán meg­ol­vasztja a férfiak szí­vét. A szép­sé­ges ver­senyző nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tölt fel az Ins­tag­ramra.

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe, majd pró­bálta meg el­vinni a gépet, de ket­ten idő­ben ész­re­vet­ték.

Atom részegen akart felszállni egy japán repülőgép pilóta

Atom részegen akart felszállni egy japán repülőgép pilóta a hatalmas Boeinggel

Óri­ási balhé ke­re­ke­dett a lon­doni Heath­row rep­té­ren, mi­u­tán egy japán pi­lóta satu ré­sze­gen akart a gé­pé­vel el­in­dulni Ja­pánba.

Óri­ási balhé ke­re­ke­dett a lon­doni Heath­row re­pü­lő­té­ren, mi­u­tán egy japán pi­lóta satu ré­sze­gen akart a gé­pé­vel el­in­dulni Ja­pánba. A Japan Air­li­nes utas­szál­lí­tója több, mint egy órá­nyi ké­sés­sel szállt fel a rep­tér­ről.

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet lá­tott.

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet lá­tott.

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ugyan­ak­kor az es­küvő idő­pontja egy­előre nem is­mert.

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

Szívszorító, ami kiderült a baranyai tragédiában elhunyt pilótáról

A kis­re­pülő két em­ber­rel csü­tör­tö­kön zu­hant a ku­ko­ri­cásba, a pi­lóta és utasa is azon­nal ször­nyet­hal­tak.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt az utasszállító pilótája a levegőben

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is ke­mé­nyen meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt. Nem csoda, hogy tel­je­sen ki­akad­tak azt érin­tett járat uta­sai, akik bi­zo­nyára egy életre em­lé­kezni fog­nak arra az útra.

Rendőrök lepték el a repülőt: elképesztő okból riadóztatták őket

Rendőrök lepték el a repülőt: elképesztő okból riadóztatták őket

A sze­mély­zet al­ko­hol­sza­got ér­zett és gya­nút fo­gott.

A sze­mély­zet al­ko­hol­sza­got ér­zett és gya­nút fo­gott, hogy az egyik pi­lóta ré­szeg.

Vérlázító videó került elő a neves iskolában történt szexpartiról

Vérlázító videó került elő a neves iskolában történt szexpartiról

Ilyen az, ami­kor 15 újonc diák le­dobja gát­lá­sait és el­sza­ba­dul a pokol. Nem csoda, hogy Pu­tyin őr­jöng.

Ilyen az, ami­kor 15 újonc diák le­dobja gát­lá­sait és el­sza­ba­dul a pokol. Nem csoda, hogy Pu­tyin őr­jöng.

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Több­ször is kínos hely­zetbe hozta.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki a négy­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. Ré­sze­gen tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból a bri­tek sztár­pi­ló­tája.

Repülés közben lett rosszul a pilóta

Repülés közben lett rosszul a pilóta

Az első tiszt­nek kel­lett át­ven­nie a re­pü­lő­gép irá­nyí­tá­sát.

Esz­mé­le­tét vesz­tette a pi­lóta, így az első tiszt­nek kel­lett át­ven­nie a re­pü­lő­gép irá­nyí­tá­sát. Mi­u­tán vissza­for­dí­totta a re­pü­lőt és biz­ton­ság­ban le­tette azt, kór­házba szál­lí­tot­ták a pi­ló­tát.

Kiakadtak az utasok: órákat váratták őket, mert nem volt meg a pilóta

Kiakadtak az utasok: órákat váratták őket, mert nem volt meg a pilóta

Az EasyJet já­ra­tá­nak uta­sait 20 perc­cel a fel­szál­lás előtt tá­jé­koz­tat­ták arról, hogy még meg kell ta­lálni a meg­fe­lelő pi­ló­tát.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

Pánik a repülőn: menet közben ájult el a pilóta

Pánik a repülőn: menet közben ájult el a pilóta

Az uta­sok egy csat­ta­nást hal­lot­tak.

Az uta­sok csak egy nagy csat­ta­nást hal­lot­tak, majd a stew­ar­des­sek kö­ré­ben el­sza­ba­dult a pokol. A gép kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

Nagy bejelentést tett Cooky

Nagy bejelentést tett Cooky

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant utasszállító körül

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant utasszállító körül

A vizs­gá­la­tok még zaj­la­nak, de le­het­sé­ges, hogy a pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak.

A vizs­gá­la­tok még zaj­la­nak, de a leg­fris­sebb ered­mé­nyek sze­rint le­het­sé­ges, hogy a pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak.

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a baj.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Különleges ajánlatot tett rajongóinak Cooky

Különleges ajánlatot tett rajongóinak Cooky

Úgy érzi, há­lá­val tar­to­zik.

Így akarja meg­há­lálni azt a ren­ge­teg sze­re­te­tet, amellyel kö­ve­tői na­ponta aján­dé­koz­zák meg.

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Han­nes Arch 2008-ban még Be­se­nye­i­vel har­colt a cí­mért, most egy he­li­kop­ter­ben ülve halt meg.

Han­nes Arch 2008-ban még Be­se­nye­i­vel har­colt a cí­mért, most egy he­li­kop­ter­ben ülve halt meg. A bal­eset­ről sokat még nem lehet tudni.

Megoldódhat a rejtély: szándékosan gyilkolt meg 239 embert a pilóta!

Megoldódhat a rejtély: szándékosan gyilkolt meg 239 embert a pilóta!

A gépet már las­san két és fél éve ke­re­sik ered­mény­te­le­nül - ki­de­rül­het, mi okozta a ka­taszt­ró­fát...

Megrázó: Így búcsúzott a zuhanó egyiptomi gép pilótája!

Megrázó: Így búcsúzott a zuhanó egyiptomi gép pilótája!

Az EgyptAir Pá­rizs­ból Ka­i­róba tartó já­rata 66 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén csü­tör­tök haj­nal­ban tűnt el a ra­dar­er­nyők­ről.

Különös légibaleset: 13 órát töltött egy fa tetején repülőgépével a pilóta

A pilóta 13 órát töltött egy fa tetején gépével

Sze­ren­cse, hogy az er­dő­ben ha­tal­ma­sak és erő­sek a fák.

Egy 59 éves német férfi le­zu­hant kis­gé­pé­vel, és az egész éj­sza­kát egy 30 méter magas fa ágai kö­zött töl­tötte, de nem lett semmi baja. Na­gyon nehéz volt el­jutni hozzá a sűrű, ember nem járta er­dő­ben, meg­szen­ved­tek a men­tő­ala­ku­la­tok...

Hajszál híján bennégett a kocsiban az autóvesenyző!

Hajszál híján bennégett a kocsiban az autóvesenyző!

Va­la­hogy be­ju­tott az üzem­anyag...

Va­la­hogy be­ju­tott az üzem­anyag az egyik ver­seny­autó utas­térbe, majd lángra lob­bant a Top Race idény­záró fu­ta­mán. A pi­lóta még ki bírt ug­rani...

Visszafordult Ferihegyre a párizsi gép - Füst lett a pilótafülkében

Visszafordult Ferihegyre a párizsi gép - Füst lett a pilótafülkében

Az Air­bus A319-es gép pi­ló­tája Ta­tá­nál vissza­for­dul Fe­ri­hegyre. A gép Pá­rizsba tar­tott 132 uta­sá­val.

Botrány! Topless modellek vezették a repülőt! - Fotók

Botrány! Topless modellek vezették a repülőt! - Fotók

Bu­liz­tak re­pü­lés köz­ben.

Va­ló­szí­nű­leg a nad­rág­já­ban hordja az agyát az a pi­lóta, ame­lyik két vet­kő­zős mo­del­lel bu­li­zott a pi­ló­ta­fül­ké­ben re­pü­lés köz­ben.